รายชื่อวิสาหกิจชุมชน
ที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน

 

กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 
แบบรายงาน สวช. 01_3 svc01_rec_date,svc01_tb.svc01_num        จำนวน 43 รายการ
ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด: วิสาหกิจชุมชน สถานะ: อนุมัติแล้ว จังหวัด นนทบุรี อำเภอ ปากเกร็ด
ลำดับที่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง ว/ด/ป
อนุมัติ
1 1-12-06-08/1-0001 วิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกและดอกไม้ใยบัว 53/1 หมู่ 3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 029608204 26/10/2548
2 1-12-06-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนขนมไทย 73 หมู่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 26/10/2548
3 1-12-06-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนขนมอบ 7/16 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 26/10/2548
4 1-12-06-06/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม 13 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 025017263 29/11/2548
5 1-12-06-08/1-0002 วิสาหกิจชุมชนจักสานจากเส้นพลาสติก 50/1 หมู่ 2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 26/12/2548
6 1-12-06-08/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 99/2 หมู่ 1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 025845094 02/06/2549
7 1-12-06-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากปลา 6/6 หมู่ 3 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 025017240 22/02/2550
8 1-12-06-08/1-0006 วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยและสมุนไพร 52 หมู่ 5 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 10/04/2550
9 1-12-06-08/1-0008 วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ดหมู่ที่ 1 105/2 หมู่ 1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 029608788 05/02/2551
10 1-12-06-01/1-0005 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยพระยาลือ 126/10 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 029640220 13/08/2551
11 1-12-06-08/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมนวดแผนไทยวัดเสาธงทอง 33/4 หมู่ 6 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0816654061 18/11/2552
12 1-12-06-06/1-0007 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพศิลปประดิษฐ์ 45 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 12/07/2554
13 1-12-06-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนไอติมโบราณ (มะพร้าวอ่อน) 53/1087 หมู่ 5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0851194118 12/07/2554
14 1-12-06-04/1-0020 วิสาหกิจชุมชนอาหาร 4 ภาค 156/16 หมู่ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0866738652 22/01/2556
15 1-12-06-08/1-0021 วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะศาลากุน เกาะเกร็ด ฤษีสำเร็จ 103 หมู่ 3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0851634214 30/09/2556
16 1-12-06-01/1-0022 วิสาหกิจชุมชนร้อยชาชัก 99/100 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0814255482 27/02/2557
17 1-12-06-05/1-0016 วิสาหกิจชุมชนโรตี บางตะไนย์ 6/1 หมู่ 3 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 27/02/2557
18 1-12-06-08/1-0023 วิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด 75/11 หมู่ 2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0832499928 20/04/2558
19 1-12-06-02/1-0013 วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมผ้าในหมู่บ้าน 72/16 หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0898902777 27/04/2558
20 1-12-06-05/1-0018 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ 22/1 หมู่ 5 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0858169655 10/02/2559
21 1-12-06-05/1-0019 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปบ้านแหลมเหนือ 18/3 หมู่ 5 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0900175657 10/02/2559
22 1-12-06-04/1-0021 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีเอื้ออาทรวัดกู้2 153/8 หมู่ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0867098172 28/06/2559
23 1-12-06-10/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีศรีคลองข่อย 3/1 หมู่ 10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0841215311 25/08/2559
24 1-12-06-08/1-0024 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรและเบเกอรี่ 64/3 หมู่ 2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0878145247 20/04/2560
25 1-12-06-08/1-0025 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาเกาะเกร็ด 57 หมู่ 6 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0626979492 20/04/2560
26 1-12-06-08/1-0026 วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นจอก 6/2 หมู่ 7 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0869010102 18/05/2560
27 1-12-06-03/1-0010 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์-พวงหรีดดอกไม้จันทน์ 140/3 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0806111915 27/11/2560
28 1-12-06-04/1-0022 วิสาหกิจชุมชนข้าวยำสมุนไพรอำเภอปากเกร็ด 131/1 หมู่ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0823309353 22/02/2561
29 1-12-06-11/1-0015 วิสาหกิจชุมชนเห็ดบางพลับ 51/1 หมู่ 1 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0877021227 13/03/2561
30 1-12-06-10/1-0012 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ดและน้ำพริกรสเด็ด 58 หมู่ 4 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0851611711 14/03/2561
1 , 2 , >>