ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลทรายมูล
รหัสทะเบียน : 7-34-19-05/1-0010
ที่ตั้ง : เลขที่ 4/1 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายห่วงพิศาล สุดดี
2. นายดุสิต ดอนสิงห์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ออมทรัพย์ชุมชน

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : -
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ - : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : -


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,816 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย