ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
รหัสทะเบียน : 6-50-15-08/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 114/1 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053430844
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายอาทร วงศ์คำอ้าย
2. นางดวงสมร ยาวิชัย

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ออมทรัพย์

คุณสมบัติ : ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กู้ยืมเงินได้อัตราดอกเบี้ยต่ำ
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : บาท
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ บาท : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
อื่นๆ(ระบุ) เลขที่
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : ทุกวัน
ช่องทางการจัดจำหน่าย : อื่น ๆ


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,823 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย