ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
รหัสทะเบียน : 6-50-15-04/1-0008
ที่ตั้ง : เลขที่ 241 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053832851
โทรสาร : 053464239
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวอำพา สุริยา
2. นางชลธิชา ชัยมา

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : รับซื้อผลผลิตเกษตรตามฤดูกาล

คุณสมบัติ : รับซื้อผลผลิตเกษตรตามฤดูกาล เช่นลำไย ลิ้นจี่ ส้ม ฯลฯ
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : กิโลกรัม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กิโลกรัม : 35.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ตามฤดูกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,843 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย