ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนชมรมนวดแผนไทยบ้านแม่กุ้งบก ต.สันกลาง
รหัสทะเบียน : 6-50-12-02/1-0004
ที่ตั้ง : เลขที่ 16 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 019984115
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางวรรณวิไล กิ่วแก้ว
2. นางจิราพรรณ ยอดใจ

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : นวดแผนไท

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :200 ชั่วโมง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชั่วโมง : 200.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ :
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,860,380 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย