ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนการเกษตรตำบลบางสวรรค์
รหัสทะเบียน : 5-84-16-03/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 1 ถนน สุราษฎร์-กระบี่ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0818912243
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายวิญญา ทองรอด

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : การจำหน่ายปุ๋ยผสม,ปุ๋ยเคมี,สารเคมีกำจัดวัชพืช

คุณสมบัติ : - ใช้เป็นปุ๋ยเพิ่มปริมาณน้ำยาง - ใช้เป็นปุ๋ยเพิ่ม เปอร์เซ็นต์ น้ำมันในปาล์ม - ใช้เพิ่มคุณภาพ พืช ที่ปลูกในนาดินทราย
องค์ประกอบ : แม่ปุ๋ย N P K
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : กระสอบ
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กระสอบ : 600.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 3 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ตามฤดูกาล (ต้นฤดูฝน,ปลายฤดูฝน)
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง,เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net),อื่น ๆ


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,862 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย