ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตตุ๊กตาเรซินองครักษ์
รหัสทะเบียน : 3-26-04-09/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 55/5 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายมานพ จันทร์ทอง
2. นางสมศรี สมหมาย

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ตุ๊กตาเรซิน

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ชิ้น
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชิ้น : 60.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,860,480 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย