ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง
รหัสทะเบียน : 3-21-03-01/1-0003
ที่ตั้ง : เลขที่ 109 หมู่ที่ 9 ถนน - ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางบุญเรือน กสิกรรม

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ข้าวสาร

คุณสมบัติ : * เป็นข้าวสารปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมี ใช้ข้าวเปลือกของชุมชนเอง เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ไม่ขัดสีมากจนเกิดไป มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค
องค์ประกอบ : * ข้าวที่นำมาสีเป็นข้าวเปลือกจ้าว 5 % หมายถึง ข้าวสารที่ได้คุณภาพไม่แตกหักมากจนเกินไป
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ถุง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ถุง : 70.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่ อยู่ระหว่างขอรับรองมาตรฐานสินค้า (มผช.)
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net)


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,633 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย