ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรภูมิปัญญาบ้านคลองตัน
รหัสทะเบียน : 2-74-03-09/1-0014
ที่ตั้ง : เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 083963288
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายนพดล ดะสมุทร
2. นางสาวนิตยา กุทอง

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : นวดสมุนไพร+ลูกประคบสมุนไพร

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ชิ้น/ชั่วโมง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชิ้น/ชั่วโมง : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : -


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,829 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย