ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนบ้านสามแก้วข้าวอินทรีย์
รหัสทะเบียน : 2-73-04-02/1-0014
ที่ตั้ง : เลขที่ 34 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 0810099339
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายนพฤทธิ์ แป้นทอง
2. นางสาวศิริพร ถมยา

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : เครื่องสีข้าว

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : -


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,974 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย