ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านอดุลกาญจนกิจ
รหัสทะเบียน : 2-71-12-01/1-0003
ที่ตั้ง : เลขที่ 84 หมู่ที่ 1 ถนน - ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 0927856195
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางวรารัตน์ แก้วตาสาม
2. นางจิราวรรณ์ อินทรกุล

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ชั่วโมสง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชั่วโมสง : 150.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 1 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : งานประจำปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,931 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย