ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงินชุมชนหนองพันจันทร์
รหัสทะเบียน : 2-70-10-03/1-0005
ที่ตั้ง : เลขที่ 25 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 0811903277
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสาย ทองศรี
2. นายเฉลิม ทองดอนยอด

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : รับฝากเงิน ถอนเงิน ให้สินเชื่อ

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : -


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,010 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย