ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลปากช่อง
รหัสทะเบียน : 2-70-02-02/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 18 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 032270053
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายไพรวัลย์ พวงศิริ
2. นายประเสริฐ เพ็ชรน้อย

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : เมล็ดพันธุ์ข้าว

คุณสมบัติ : ข้าวเจ้าไม่ไวแสงพันธุ์ดีใช้เพาะปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง
องค์ประกอบ : ข้าวเปลือก
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ตัน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ตัน : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ตามฤดูกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,833 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย