ชื่อ :
รหัสทะเบียน : 1-19-11-07/1-0009
ที่ตั้ง : เลขที่ หมู่ที่ - ถนน - ตำบล อำเภอ จังหวัด
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาว*#อจ.01/55-0015มาลัย ซุยชม
2. นายอำนวย บุตรวิเศษ
3. นาย*#อจ.01/55-0015สมชาย สอรักษ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ฟางอัดก้อน

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ : ฟางข้าว
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :300 ก้อน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ก้อน : 25.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,860,498 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย