ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกองทุนฟางซับตะกอง
รหัสทะเบียน : 1-19-11-07/1-0009
ที่ตั้ง : เลขที่ 145 หมู่ที่ 12 ถนน - ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ : 078716309
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางเจตจำนงค์ ศรีทองสุข
2. นางจินตนา ศรวัฒน์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ฟางอัดก้อน

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ : ฟางข้าว
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :300 ก้อน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ก้อน : 25.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,055 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย