ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนร้านค้าชุมชน หมู่ 3 ตำบลบ้านหลวง
รหัสทะเบียน : 1-19-07-03/1-0006
ที่ตั้ง : เลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ถนน - ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ : 060374945
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสุรัตน์ จำเนียรธรรม
2. นายวันชัย อุ่นเสนีย์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ข้าวสาร

คุณสมบัติ : หุงขึ้นหม้อ เมล็ดสวย ไม่มีสิ่งเจือปน คุณภาพดี ราคาถูก
องค์ประกอบ : เมล็ดข้าวสารสีพร้อมถุงได้เลย
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ถุงละ 5 ก.ก.
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ถุงละ 5 ก.ก. : 80.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
อย. เลขที่
มอก. เลขที่
มผช. เลขที่
เครื่องหมาย Q เลขที่
    ระบบ/ผลิตภัณฑ์
    หน่วยงานที่รับรอง
อื่นๆ(ระบุ) สินค้าทุกชนิดรับมาขายมีการรับรองคุณภาพแล้ว เลขที่
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,ตรุษจีน,วันเกิด,ลอยกระทง,สงกรานต์,เข้าพรรษา,ออกพรรษา
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,841 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย