การแบ่งโครงสร้าง

รายชื่อผู้บริหารกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงาน ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์/โทรสาร
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผู้อำนวยการกอง นางอโณทัย นุตะศะริน 02-9406173
ฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่าย น.ส.สุวรรณา ศรีเม้ย 02-9551595
กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่ม
(รักษาการแทน)
นายมงคล อธิกุลวงศ์ 02-9406173
กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวสรัญญา เมืองแก้ว 02-9406172
กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่ม ว่าง 02-9551581
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวนิธิวดี อรัญอนุรักษ์ 02-9406171
02-5797544
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่ม นางเทียมจันทร์ สุขเกษม 02-5793743
02-5793827

ฝ่ายบริหารทั่วไป(ฝบร.)
น.ส.สุวรรณา ศรีเม้ย : หัวหน้าฝ่าย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 • 1. รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ
 • 2. การจัดทำ บริหารงบประมาณ งานจัดซื้อ - จัดจ้าง งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่
 • 3. งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของกอง
 • 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(กกว.)
นายมงคล อธิกุลวงศ์ : ผู้อำนวยการกลุ่ม (รักษาการแทน)

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 • 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 • 2. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 กำหนด
 • 3. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ
 • 4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 5. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ โครงการและงบประมาณด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และติดตามประเมินผลโครงการ
 • 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (กทว.)
นางสาวสรัญญา เมืองแก้ว : ผู้อำนวยการกลุ่ม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 • 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
 • 2. เป็นศูนย์กลางในการจดทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน รวมถึงพัฒนารูปแบบการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 • 3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคี ชุมชน และเครือข่าย
 • 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสร้างความเข้าใจในการจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 • 5. ประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนา ด้านการจัดทำและเชื่อมโยงข้อมูลวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 • 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (กพว.)
ว่าง : ผู้อำนวยการกลุ่ม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 • 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้ และรูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
 • 2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประเมินศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการและการพัฒนาทุนชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึง การประสานแหล่งทุนเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
 • 3. ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนอย่างบูรณาการ และเหมาะสมกับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
 • 4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่นๆ ในการสร้างความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ
 • 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน (กผว.)
นางสาวนิธิวดี อรัญอนุรักษ์ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 • 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง
 • 2. ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึง การพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานที่เหมาะสม
 • 3. ส่งเสริม พัฒนาทักษะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การผลิต การลงทุน และการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ รวมถึง การสร้างความพร้อม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในระดับที่สูงขึ้น
 • 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน (กทท.)
นางเทียมจันทร์ สุขเกษม : ผู้อำนวยการกลุ่ม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 • 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่ของชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน
 • 2. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ด้วยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
 • 3. เชื่อมโยง ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานและมีความยั่งยืน
 • 4. เป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำ บริการข้อมูล และองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะการประกอบกิจการท่อง-เที่ยวชุมชน
 • 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,860,361 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย