ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565 สามารถ download http://www.sceb.doae.go.th/data/BestCE65.pdf