สสก.5 สงขลา อบรมเจ้าหน้าที่ วสช.ภาคใต้ ประจำปี 2564
สสก.5 สข อบรมเจ้าหน้าที่ วสช
วันที่ 17-18 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดสัมมนาเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ บุคคลเป้าหมายจำนวน 70 คน โดยมีนางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพบปะผู้เข้าสัมมนาและบรรยายในหัวข้อเรื่องแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และมีมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการให้คำแนะนำวิสาหกิจชุมชนในการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล และการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน และปัจจัยสู่ความสำเร็จของการทำกิจการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563

อาทิตยา
ผู้จัดทำข่าว