สสก.1 ชัยนาท รวมพลังขับเคลือนงานวิสาหกิจชุมชน ปี 2563
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต 1 ปี 2563 ครั้งที่ 1
วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต 1 ปี 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีในการประสาน กำกับ ดูแลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเพื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย สามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมีคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขตที่ 1 เจ้าหน้าที่จากกองวิสาหกิจชุมชน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 30 คน