กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

Community Enterprise Promotion Division

ความเป็นมา
               ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 384/2548 ตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548

ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภายในตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 326/2557 เมือวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ตั้งเป็นกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ในการส่งเสริมและแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
  • 2. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 กำหนด เพื่อให้การส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเป็นเอกภาพ
  • 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
  • 4. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวของชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และยกระดับการพัฒนาไปสู่กิจการในระดับที่สูงขึ้น
  • 5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้มแข็ง และมั่นคงในการดำเนินกิจการอย่างครบวงจร
  • 6. เป็นศูนย์กลางการจดทะเบียน ข้อมูลการจดทะเบียน และสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
  • 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,901 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย