หัวข้อคำถาม :  90. การที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้ควรจะทำอย่างไรบ้าง
การที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ จำเป็นต้องคำนึงถึง 4 เรื่องสำคัญ คือ<br /><br />
     1. ร่วมใจ หรือรวมใจให้เป็นหนึ่ง คือการมีเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกันว่า ทุกคนในชุมชนต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน เป็นการตั้งใจร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ
     2. ร่วมคิด หรือมีหลักการร่วมกัน มีวิธีคิดและวิธีการเหมือนกันว่า การแก้ไขปัญหาต้องมีการเรียนรู้ มีการศึกษาข้อมูลของชุมชน ค้นหาทุนของชุมชน และหาทางพึ่งตนเองจากทุนของตนเอง ทุนภายในชุมชนมากกว่าจะพึ่งพาภายนอกอย่างเดียว ชุมชนจะต้องเห็นด้วยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อน แล้วจึงทำแผนชีวิตของชุมชนโดยชุมชนเอง ไม่ใช่ให้คนอื่นมาเก็บข้อมูลเอาไปทำแผน แล้วมาสั่งให้ชาวบ้านทำตามแผนนั้น 
     3. ร่วมมือ ชุมชนจะต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำชุมชนหรือคนเพียงกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้น ทุกคนจะต้องมีส่วนที่จะรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ตั้งแต่ต้น แล้วร่วมมือกันสำรวจ จัดทำข้อมูลของครอบครัวและของชุมชนด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นภาพรวมและหาทางออกด้วยกัน 
     4. ร่วมแรง มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันให้ชัดเจน มีการจัดระบบการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ระหว่างชุมชนและเครือข่าย ถ้าเกิดระบบการจัดการที่ดี การพัฒนาก็จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง