หัวข้อคำถาม :  82. คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในอัตราเท่าใด
สิทธิในเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
     1. ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการที่เป็นข้าราชการ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามตำแหน่ง ชั้นยศที่ผู้นั้นดำรงอยู่ 
     2. อนุกรรมการที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ในอัตราเดียวกับข้าราชการพลเรือนระดับ 8 ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้นั้นจะเคยเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งหรือชั้นยศใดมาก่อน
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง