หัวข้อคำถาม :  40. แนวทางการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนในคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน มีวิธีการดำเนินการอย่างไร
การสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้ดำเนินการดังนี้ 
     (1) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน โดยคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย  
          - ผู้แทนจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 คน  
          - ผู้แทนจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขตเป็นผู้เสนอรายชื่อ เขตละ 1 คน รวม 6 คน  
          - ผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ  
     (2) กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรับสมัครผู้แทนผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนจากทุกภูมิภาค 
     (3) ผู้สมัครส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมส่งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
     (4) คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ส่งใบสมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 คน  
     (5) กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอรายชื่อกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนต่อคณะรัฐมนตรี 
     (6) คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน โดยประกาศรายชื่อ 
ณ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง