หัวข้อคำถาม :  35. คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วยใครบ้าง
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 15 คน ประกอบด้วย
     - กรรมการสรรหาจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 คน ได้แก่ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
     - กรรมการสรรหาจากผู้แทนผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 คน ซึ่งสำนักส่งเสริมและพัฒฯการเกษตรเขตในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาคัดเลือกจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในเขตรับผิดชอบเขตละหนึ่งคน 
     - กรรมการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ และหรือด้านการเงิน และหรือด้านการค้าและอุตสาหกรรม และหรือด้านเศรษฐกิจชุมชน 
     - ผู้แทนสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นกรรมการและเลขานุการ
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง