หัวข้อคำถาม :  31. เมื่อจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้ว กลุ่มดำเนินธุรกิจมีรายได้เท่าใด จึงจะต้องยื่นเสียภาษีเงินได้และคิดอัตราภาษีร้อยละเท่าใด
     วิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล หากมีเงินได้ จะต้องยื่นเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 กำหนดให้บุคคลผู้มีเงินได้ทุกคนต้องยื่นแบบเสียภาษี ส่วนจะต้องเสียในอัตราใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นหน่วยภาษีประเภทใด และมีเงินได้จำนวนเท่าใด กล่าวคือหากวิสาหกิจชุมชนเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องเสียภาษีในแบบอัตราก้าวหน้า มีเงินได้สุทธิมากก็ต้องเสียภาษีมาก คือ เมื่อมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเป็นจำนวนเท่าใด แล้วนำไปหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนแล้ว มีเงินได้สุทธิเท่าใดให้ใช้อัตราก้าวหน้าในการคำนวณเงินภาษีที่จะต้องเสีย คือ   
     เงินได้สุทธิไม่เกิน               100,000 บาท            เสียภาษี ร้อยละ 5   
     เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน           100,000 บาท  
          แต่ไม่เกิน                     500,000 บาท           เสียภาษี ร้อยละ 10   
     เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน           500,000 บาท   
          แต่ไม่เกิน                  1,000,000 บาท           เสียภาษี ร้อยละ 20 
     เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน        1,000,000 บาท   
          แต่ไม่เกิน                  4,000,000 บาท           เสียภาษี ร้อยละ 30  
     เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน        4,000,000 บาท           เสียภาษี ร้อยละ 37   
แต่ทั้งนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 412) พ.ศ.2545 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้สุทธิจากการคำนวณภาษีเงินได้ในส่วน 80,000 บาทแรกไม่ต้องเสียภาษี 
     ส่วนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิที่นิติบุคคลนั้นได้รับในรอบปีภาษีโดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิที่นิติบุคคลนั้นได้รับ และหากเป็นสินค้าหรือการบริการบางประเภทยังต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย ซึ่งการเสียภาษีดังกล่าวเป็นไปตามที่ประมวลรัษฎากรและพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตกำหนดไว้ ไม่ได้หมายความว่าเมื่อวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เคยเสียภาษี แต่เมื่อจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 แล้ว จะต้องเสียภาษี หรือได้รับการยกเว้นภาษีแต่อย่างใด
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง