หัวข้อคำถาม :  30. การประกอบกิจการของคนในชุมชน แต่เดิมไม่เคยเสียภาษี และถ้ามาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว กิจการดังกล่าวต้องเสียภาษีต่อกรมสรรพากรหรือไม่
     การยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกับการเสียภาษีเป็นคนละประเด็น เพราะการมาจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะทำให้การรวมกลุ่มกันวิสาหกิจชุมชนได้มีการรับรองตามกฎหมาย สามารถขอรับและมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ตามมาตราการที่คณะกรรมการกำหนดให้มี เช่น มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ประสานงานในเรื่องแหล่งทุนในการประกอบการ มีการอบรมให้ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นไปตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน เช่น การจัดการ การบัญชี เทคโนโลยีการผลิตหรือการตลาด รวมทั้ง หากวิสาหกิจชุมชนเห็นว่ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานหรือการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนก็จะสามารถเสนอแนะให้มีการแก้ไขได้ ทั้งนี้การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนไม่มีกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีงบดุลของวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล แต่สำหรับวิสาหกิจชุมชนที่มีสถานะป็นนิติบุคคลก็จะต้องดำเนินการจัดการในเรื่องการจัดทำบัญชีต่าง ตามกฎข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นเหมือนเดิม ซึ่งทั้งหมดนี้ จะไม่มีส่วนใดที่จะเป็นข้อบังคับที่จะทำให้วิสาหกิจชุมชนที่มาจดทะเบียนจะเกี่ยวข้องกับการต้องเสียภาษีแต่อย่างใด วิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคลมาก่อนหรือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่มีรายได้เคยเสียภาษีอย่างไร เมื่อมาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ยังคงต้องเสียภาษีเหมือนเดิม แต่หากมีรายได้ไม่ถึงตามที่กฎหมายกำหนด ก็ไม่ต้องเสียภาษี ทั้งนี้การเสียภาษีต่าง ๆ จะเป็นไปตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 กำหนดให้บุคคลผู้มีเงินได้ทุกคนต้องยื่นแบบเสียภาษี ส่วนจะต้องเสียภาษีหรือไม่ เท่าใด อย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับว่าเป็นหน่วยภาษีประเภทใด จำนวนเงินได้สุทธินั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีหรือไม่
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง