หัวข้อคำถาม :  27. วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนแล้ว จะมีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร
     ไม่มีกฎข้อบังคับหรือเงื่อนไขหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่จะมีผลต่อการบริหารหรือการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เป็นพระราชบัญญัติที่มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน โดยให้วิสาหกิจชุมชนนั้นดำเนินกิจการต่าง ๆ ตามความสมัครใจของวิสาหกิจชุมชนเองเป็นสำคัญ จึงไม่มีการสร้างกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับใด ๆ ให้เกิดกับวิสาหกิจชุมชนนั้น แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทราบความคืบหน้าและจำนวนของวิสาหกิจชุมชนที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้วางหลักปฏิบัติให้วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน จะต้องแจ้งความประสงค์ในการดำเนินกิจการต่อกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน หากวิสาหกิจชุมชนใดไม่แจ้งความประสงค์จะดำเนินกิจการต่อเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถถอนชื่อออกจากทะเบียนได้ (ตามความในมาตรา 8)
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง