หัวข้อคำถาม :  26. หากไม่มีผู้มาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จะมีผลต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 หรือไม่ อย่างไร
     ไม่มีผลกระทบใด ๆ เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 นี้เป็นกฎหมายที่เกิดจากการเรียกร้องของภาคประชาชน โดยมีเจตนารมณ์มุ่งที่จะส่งเสริมการประกอบกิจการของชุมชน โดยมีการกำหนดให้วิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หรือประสงค์จะดำเนินการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อประกอบกิจการใด ๆ มายื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ภาครัฐได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของวิสาหกิจชุมชนและทราบถึงจำนวนของวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ และจะได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของวิสาหกิจชุมชนเป็นสำคัญ ดังนั้น หากวิสาหกิจชุมชนใด หรือกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือการประกอบกิจการใด ๆ ก็ตามของชุมชน เห็นว่าสามารถดำเนินกิจการได้เองโดยไม่จำต้องขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และไม่ประสงค์จะมายื่นขอจดทะเบียนก็ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นกฏหมายของพระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภาแต่อย่างใด เพราะกฏหมายนั้นเมื่อประกาศใช้แล้ว จะมีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าจะมีกฏหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าหรือเท่ากันออกมายกเลิก ดังนั้น แม้ไม่มีวิสาหกิจชุมชนใด หรือกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มบุคคลใดมายื่นคำขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้เลยก็ตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวก็ยังคงมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายอยู่ต่อไป
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง