หัวข้อคำถาม :  14. หลักฐานที่จะต้องใช้ประกอบการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมีอะไรบ้าง
หลักฐานที่จะใช้ประกอบคำขอยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน มีดังนี้ 
     1. กรณีเป็นนิติบุคคล
          - สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
          - สำเนามติของคณะกรรมการดำเนินการหรือมติของที่ประชุมใหญ่ให้จดทะเบียน 
          - ทะเบียนรายชื่อสมาชิกและที่อยู่ของสมาชิก 
          - สำเนาข้อบังคับของเครือข่าย (กรณีจดทะเบียนเป็นเครือข่าย) 
     2. กรณีไม่เป็นนิติบุคคล 
          - หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือสำเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน 
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน 
          - รายชื่อและที่อยู่พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 
          - สำเนาข้อบังคับของเครือข่าย (กรณีจดทะเบียนเป็นเครือข่าย)
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง