หัวข้อคำถาม :  8. กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแนวทางในการที่จะทำงานประสานร่วมกับหน่วยงาน อื่นๆ ไว้อย่างไร
     กรมฯ ได้มีแนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดยได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินการจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนในภาพรวมทั้งประเทศ เป็นไปอย่างมีเอกภาพในลักษณะของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งจะนำเสนอให้กับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพิจารณา โดยการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน ซึ่งกลไกในการดำเนินงานร่วมกันนั้นจะมีการกำหนดให้มีการชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติ
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง