หัวข้อคำถาม :  1.  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มีที่มาอย่างไร
     พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เกิดจากการผลักดันของผู้แทนชุมชนที่ต้องการมีกฎหมายที่จะรองรับสถานะ และให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เมื่อต้นปี 2544 จึงได้มีการนำเสนอของตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ร่วมกับมูลนิธิหมู่บ้าน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่าง “ พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.......” ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนชุมชน ผู้แทนจากมูลนิธิหมู่บ้าน และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อทำการพิจารณายกร่างแล้ว ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ........”ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณายกร่างแล้วเสร็จเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2544 หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจพิจารณารายละเอียดตามขั้นตอนของกฎหมาย และคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 และนายกรัฐมนตรีได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นไป
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง