ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานตำบลเหล่ายาว
รหัสทะเบียน : 6-51-03-03/1-0059
ที่อยู่ : เลขที่ 239 หมู่ที่ 11 ถนน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 0649353269
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวพิชา เนียมกล่ำ
2. นายณธกร สุขสถิตย์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,023,427 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย