สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 45 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มกองทุนฟางซับตะกอง
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
บริการอื่นๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ฟางอัดก้อน

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์แม่บ้านภักดีร่วมใจ
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
บริการอื่นๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ข้าวซ้อมมือ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อมบ้านเขาวง
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
บริการอื่นๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดยอมบ้านเขาวง

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
บริการอื่นๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
รับซื้อผลผลิตเกษตรตามฤดูกาล

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ทำนาแบบลดต้นทุนตำบลถอนสมอ
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
บริการอื่นๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
การจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพ บริการสมาชิก1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,149,090 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย