สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 8 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน สถาบันการเงินชุมชนหนองพันจันทร์
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ออมทรัพย์ชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
รับฝากเงิน ถอนเงิน ให้สินเชื่อ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ออมทรัพย์ชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ออมทรัพย์

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตรตำบลบ้านพระ
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ออมทรัพย์ชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ออมเงินและแปรรูปผลไม้,ไม้ดอกไม้ประดับ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลทรายมูล
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ออมทรัพย์ชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ออมทรัพย์ชุมชน

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกระทุ่ม
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ออมทรัพย์ชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ออมทรัพย์1 2 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,128 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย