รายงานการยื่นเอกสาร สวช03.
ลำดับที่
คำขอเลขที่
ชื่อวิสาหกิจชุมชน
วันที่รับ
1
กจ.01/50-0002
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลแก่งเสี้ยน
17 มกราคม 2550
2
กจ.01/49-0005
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลแก่งเสี้ยน
28 มีนาคม 2549
3
กจ.01/49-0006
ส่งเสริมอาชีพแก่งเสี้ยนผึ้งพันธุ์
28 มีนาคม 2549
4
กจ.01/50-0003
ส่งเสริมอาชีพแก่งเสี้ยนผึ้งพันธุ์
17 มกราคม 2550
5
กจ.01/49-0003
โรงสีชุมชนตำบลแก่งเสี้ยน
8 กุมภาพันธ์ 2549
6
กจ.01/50-0008
โรงสีชุมชนตำบลแก่งเสี้ยน
17 มกราคม 2550
7
กจ.01/50-0018
ผลไม้แปรรูปบ้านลาดทอง
25 มกราคม 2550
8
กจ.01/49-0002
ผลไม้แปรรูปบ้านลาดทอง
8 กุมภาพันธ์ 2549
9
กจ.01/50-0022
ผู้เลี้ยงโคขุนบ้านลาดทอง
30 มกราคม 2550
10
กจ.01/50-0005
ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านท่ากระบือ
17 มกราคม 2550
11
กจ.01/49-0001
ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านท่ากระบือ
8 กุมภาพันธ์ 2549
12
กจ.01/49-0004
ผู้ทำนาตำบลปากแพรก
8 กุมภาพันธ์ 2549
13
กจ.01/50-0009
ผู้ทำนาตำบลปากแพรก
17 มกราคม 2550
14
กจ.01/50-0010
รวมใจหน่อไม้ฝรั่ง ตำบลหนองหญ้า
23 มกราคม 2550
15
กจ.01/50-0021
กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวานบ้านท่าน้ำตื้น
30 มกราคม 2550
16
กจ.01/50-0012
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยฯ บ้านโป่งนก
23 มกราคม 2550
17
กจ.01/50-0019
กลุ่มแม่บ้านทำน้ำพริกแกงบ้านสะพานหิน
30 มกราคม 2550
18
กจ.01/50-0001
สามัคคีชุมชนคนรักปุ๋ยหมัก
17 มกราคม 2550
19
กจ.01/50-0004
ผู้เลี้ยงโคบ้านท่ากระบือ
17 มกราคม 2550
20
กจ.01/50-0020
สมุนไพรหอมระเหยบ้านหินดาด
30 มกราคม 2550
21
กจ.01/50-0016
กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านโป่งนก
23 มกราคม 2550
22
กจ.01/50-0014
กลุ่มกล้วยไข่บ้านโป่งนก
23 มกราคม 2550
23
กจ.01/50-0015
กลุ่มการประมงบ้านโป่งนก
23 มกราคม 2550
24
กจ.01/50-0017
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหวานบ้านโป่งนก
23 มกราคม 2550
25
กจ.01/50-0007
ผู้เลี้ยงปลาบ้านท่ากระบือ
17 มกราคม 2550
26
กจ.01/50-0011
ผลิตฝรั่งสดและแปรรูปเพื่อสุขภาพบ้านวังลาน
23 มกราคม 2550
27
กจ.01/50-0013
กลุ่มเลี้ยงวัวพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์วังลานใต้
23 มกราคม 2550
28
กจ.01/50-0006
น้ำพริกแกงบ้านท่ากระบือ
17 มกราคม 2550
29
กจ.01/50-0023
หัตถกรรมบ้านตะเคียนงาม
31 มกราคม 2550
30
กจ.02/50-0017
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
31 มกราคม 2550
31
กจ.02/50-0001
หน่อไม้ฝรั่งกับพืชผักบ้านท่านำสุก
3 มกราคม 2550
32
กจ.02/50-0018
เลี้ยงหมูอินทรีย์หนองศรีมงคล
31 มกราคม 2550
33
กจ.02/50-0024
ผู้เลี้ยงโคบ้านพุลาด
29 มกราคม 2550
34
กจ.02/50-0011
แปรรูปน้ำสมุนไพรโบราณ
29 มกราคม 2550
35
กจ.02/50-0012
สตรีออมทรัพย์บ้านพุลาดหมู่ 11
29 มกราคม 2550
36
กจ.02/50-0015
แม่บ้านเกษตรกรหินงานพุพลู
30 มกราคม 2550
37
กจ.02/49-0005
กลุ่มผลิตยางพาราบ้านดาวดึงส์
15 มกราคม 2550
38
กจ.02/49-0006
กลุ่มโคขุนพื้นเมืองบ้านดาวดึงส์
15 มกราคม 2550
39
กจ.02/50-0025
เกษตรกรผู้ผลิตหัตถกรรมรากไม้แห้ง
31 มกราคม 2550
40
กจ.02/50-0002
อารีย์ฟาร์มเห็ดไทรโยค
8 มกราคม 2550
41
กจ.02/50-0026
ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน
31 มกราคม 2550
42
กจ.02/50-0023
แม่บ้านเกษตรกรทุ่งมะเซอย่อร่วมใจ
30 มกราคม 2550
43
กจ.02/50-0021
ดาหลาดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว
31 มกราคม 2550
44
กจ.02/50-0022
สตรีแปรรูปพืชผักและสมุนไพร
31 มกราคม 2550
45
กจ.02/50-0013
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
16 มกราคม 2550
46
กจ.02/50-0010
หม่อนไหม
26 มกราคม 2550
47
กจ.02/50-0014
เกษตรกรปลูกยางพารา ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค
29 มกราคม 2550
48
กจ.02/50-0016
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเรือโกลน
8 มกราคม 2550
49
กจ.02/50-0019
แม่บ้านการเกษตรท่าน้ำสุด หมู่ 8
31 มกราคม 2550
50
กจ.02/50-0020
แม่บ้านเกษตรกรศรีมงคล
31 มกราคม 2550
51
กจ.02/50-0027
ผู้ปลูกสับปะรดบ้านสามัคคีธรรม
31 มกราคม 2550
52
กจ.02/50-0028
เกษตรผสมผสานบ้านหนองปลา
20 กุมภาพันธ์ 2550
53
กจ.02/50-0004
โคขุนบ้านท่าทุ่งนา
11 มกราคม 2550
54
กจ.02/50-0009
เลี้ยงไหมบ้านหินงามพุพล
24 มกราคม 2550
55
กจ.02/50-0007
โคทองหมู่ 5 ศรีมงคล
16 มกราคม 2550
56
กจ.02/50-0008
พุทราบ้านเขาช้าง
26 มกราคม 2550
57
กจ.02/50-0003
เกษตรพืชผัก ม.5 วังน้ำเขียว
4 มกราคม 2550
58
กจ.03/50-0008
แม่บ้านเกษตรกรไร่ใหม่สามัคคี
22 มกราคม 2550
59
กจ.03/49-0007
แม่บ้านเกษตรกรไร่ใหม่สามัคคี
20 มกราคม 2549
60
กจ.03/49-0008
เกษตรรักธรรมชาติ
20 มกราคม 2549
61
กจ.03/50-0033
เกษตรรักธรรมชาติ
22 มกราคม 2550
62
กจ.03/50-0037
ขนมไทยไร่ใหม่
23 มกราคม 2550
63
กจ.03/49-0009
ขนมไทยไร่ใหม่
20 มกราคม 2549
64
กจ.03/49-0010
ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านตะวัน
20 มกราคม 2549
65
กจ.03/50-0005
ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านตะวัน
18 มกราคม 2550
66
กจ.03/50-0021
กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านตะวัน
18 มกราคม 2550
67
กจ.03/49-0011
กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านตะวัน
20 มกราคม 2549
68
กจ.03/50-0030
ข้าวหลามสอดใส้แม่อุไรหนองตาพุก
22 มกราคม 2550
69
กจ.03/49-0021
ข้าวหลามสอดใส้แม่อุไรหนองตาพุก
23 มกราคม 2549
70
กจ.03/49-0022
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าว้า
31 มกราคม 2549
71
กจ.03/50-0006
กลุ่มเจียรไนนิลวังไพลิน
19 มกราคม 2550
72
กจ.03/49-0003
กลุ่มเจียรไนนิลวังไพลิน
20 มกราคม 2549
73
กจ.03/49-0017
กลุ่มข้าวเกรียบผักผลไม้ไทยมาลัยทุ่งมะสัง
23 มกราคม 2549
74
กจ.03/50-0023
กลุ่มข้าวเกรียบผักผลไม้ไทยมาลัยทุ่งมะสัง
18 มกราคม 2550
75
กจ.03/50-0013
ไร่คุณมน บ่อพลอย กาญจนบุรี
16 มกราคม 2550
76
กจ.03/49-0025
ไร่คุณมน บ่อพลอย กาญจนบุรี
8 กุมภาพันธ์ 2549
77
กจ.03/49-0026
ไร่คุณมน บ่อพลอย กาญจนบุรี ๑
8 กุมภาพันธ์ 2549
78
กจ.03/50-0012
ไร่คุณมน บ่อพลอย กาญจนบุรี ๑
16 มกราคม 2550
79
กจ.03/49-0028
ไร่คุณมน บ่อพลอย กาญจนบุรี ๓
8 กุมภาพันธ์ 2549
80
กจ.03/50-0027
ไร่คุณมน บ่อพลอย กาญจนบุรี ๓
19 มกราคม 2550
81
กจ.03/50-0028
ไร่คุณมน บ่อพลอย กาญจนบุรี ๔
19 มกราคม 2550
82
กจ.03/49-0029
ไร่คุณมน บ่อพลอย กาญจนบุรี ๔
8 กุมภาพันธ์ 2549
83
กจ.03/49-0030
ไร่คุณมน บ่อพลอย กาญจนบุรี ๕
10 กุมภาพันธ์ 2549
84
กจ.03/50-0024
ไร่คุณมน บ่อพลอย กาญจนบุรี ๕
18 มกราคม 2550
85
กจ.03/49-0016
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมบาติก อำเภอบ่อพลอย
31 มกราคม 2549
86
กจ.03/49-0006
กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบึงหัวแหวน
20 มกราคม 2549
87
กจ.03/49-0020
จินดาพิทักษ์ บ่อพลอย กาญจนบุรี
31 มกราคม 2549
88
กจ.03/50-0007
จินดาพิทักษ์ บ่อพลอย กาญจนบุรี
22 มกราคม 2550
89
กจ.03/49-0002
กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง หนองเตียน บ่อพลอย
20 มกราคม 2549
90
กจ.03/49-0023
กลุ่มเกษตรกรรมตำบลบ่อพลอย
31 มกราคม 2549
91
กจ.03/50-0048
กลุ่มเกษตรกรรมตำบลบ่อพลอย
30 มกราคม 2550
92
กจ.03/49-0019
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลบ่อพลอย
31 มกราคม 2549
93
กจ.03/50-0029
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลำตะเพิน
19 มกราคม 2550
94
กจ.03/49-0005
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลำตะเพิน
20 มกราคม 2549
95
กจ.03/49-0015
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองตาพุก
23 มกราคม 2549
96
กจ.03/50-0031
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองตาพุก
22 มกราคม 2550
97
กจ.03/49-0012
เกษตรปลอดสารพิษแบบผสมผสานบ้านเขาจัน
31 มกราคม 2549
98
กจ.03/50-0003
เกษตรปลอดสารพิษแบบผสมผสานบ้านเขาจัน
16 มกราคม 2550
99
กจ.03/49-0001
แม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตการเกษตรไร่ใหม่รวมพลัง
20 มกราคม 2549
100
กจ.03/50-0035
แม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตการเกษตรไร่ใหม่รวมพลัง
22 มกราคม 2550
101
กจ.03/49-0004
นพรัตน์ชาเขียวใบหม่อน
20 มกราคม 2549
102
กจ.03/50-0036
นพรัตน์ชาเขียวใบหม่อน
23 มกราคม 2550
103
กจ.03/49-0024
กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งดอนกลางแอสพารากัสกรุ๊ฟ
31 มกราคม 2549
104
กจ.03/49-0014
กิจเกษตรตำบลช่องด่าน
31 มกราคม 2549
105
กจ.03/49-0018
กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งทุ่งกระเพาทอง
23 มกราคม 2549
106
กจ.03/49-0013
ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหลุมรัง
23 มกราคม 2549
107
กจ.03/50-0001
ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหลุมรัง
8 มกราคม 2550
108
กจ.03/50-0019
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหวานตำบลหนองรี
17 มกราคม 2550
109
กจ.03/50-0009
กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดตำบลหลุมรัง
22 มกราคม 2550
110
กจ.03/50-0034
ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพหลวงพ่อเฮงตำบลหลุมรัง
22 มกราคม 2550
111
กจ.03/50-0032
กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งตำบลหนองกุ่ม
22 มกราคม 2550
112
กจ.03/50-0025
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังบ้านท่าแจง (B.T.J.)
19 มกราคม 2550
113
กจ.03/50-0002
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านบ่อเหี่ยง
23 มกราคม 2550
114
กจ.03/50-0018
ส่งเสริมอาชีพเย็บผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแดง
17 มกราคม 2550
115
กจ.03/50-0016
โพธิ์เพ็ชร์เกษตรไทย
16 มกราคม 2550
116
กจ.03/50-0011
เจียรไนนิลและอัญมณีบ่อพลอย
16 มกราคม 2550
117
กจ.03/50-0020
กลุ่มอัญมณีชุมชนเขาพระศรี
17 มกราคม 2550
118
กจ.03/50-0004
กลุ่มผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับบ้านเขาจันทร์
16 มกราคม 2550
119
กจ.03/50-0017
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพหนองพุพระ
17 มกราคม 2550
120
กจ.03/50-0010
กลุ่มพัฒนาการเกษตรบ้านลำตะเพิน
23 มกราคม 2550
121
กจ.03/50-0015
ผู้ปลูกสับปะรดบ้านโป่งเจริญ
16 มกราคม 2550
122
กจ.03/50-0014
กลุ่มผู้เลี้ยงวัว 1/3 หนองกร่าง
16 มกราคม 2550
123
กจ.04/50-0002
กลุ่มแปรรูปไม้สักจากสวนป่า
30 มกราคม 2550
124
กจ.04/50-0003
พรพิมลหงห์หยกโค
30 มกราคม 2550
125
กจ.04/50-0007
ปศุสัตว์ชุมชนบ้านท่ากระดาน
17 พฤษภาคม 2550
126
กจ.04/50-0004
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านท่าสนุ่น
20 กุมภาพันธ์ 2550
127
กจ.04/50-0005
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านโป่งหวาย
24 เมษายน 2550
128
กจ.04/50-0001
กลุ่มพัฒนาการปลูกมะละกอ ตำบลด่านแม่แฉลบ
30 มกราคม 2550
129
กจ.05/50-0024
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทอง
24 มกราคม 2550
130
กจ.05/50-0008
กลุ่มปลูกผักปลอดภัยชุมชนศาลเจ้าตึก
16 มกราคม 2550
131
กจ.05/50-0023
กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง อ.ท่ามะกา
24 มกราคม 2550
132
กจ.05/50-0034
กลุ่มเกษตรกรชุมชนท่าเรือพระแท่น
31 มกราคม 2550
133
กจ.05/50-0004
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
8 มกราคม 2550
134
กจ.05/50-0015
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกกหมาก
17 มกราคม 2550
135
กจ.05/50-0018
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาน้อยข้าวสารบรรจุถุง
17 มกราคม 2550
136
กจ.05/50-0001
กลุ่มผู้ผลิตยาหม่องยี่ห้อโยคีหมู่ 11 ต.ท่ามะกา
5 มกราคม 2550
137
กจ.05/50-0013
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนขมิ้น
17 มกราคม 2550
138
กจ.05/50-0035
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านคู้ร่วมใจพัฒนา
31 มกราคม 2550
139
กจ.05/50-0032
นมโคเพื่อเด็กน้อย
26 มกราคม 2550
140
กจ.05/50-0021
บ้านเขาช่อง
24 มกราคม 2550
141
กจ.05/50-0022
บ้านเขากะอาง
24 มกราคม 2550
142
กจ.05/50-0017
ผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ต.ดอนขมิ้น
17 มกราคม 2550
143
กจ.05/50-0003
เบญจรงค์พงษ์ศักดิ์ อ.ท่ามะกา
16 มกราคม 2550
144
กจ.05/50-0007
แปรรูปอาหารตราเสรี
16 มกราคม 2550
145
กจ.05/50-0020
คนธรรมชาติกาญจนบุรี
24 มกราคม 2550
146
กจ.05/50-0002
บ้านหนองโรง ม.6 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา
15 มกราคม 2550
147
กจ.05/50-0006
กลุ่มพืชสมุนไพร ตำบลหวายเหนียว
15 มกราคม 2550
148
กจ.05/50-0010
วิสาหกิจชุมชนทำนาบ้านปากบาง
16 มกราคม 2550
149
กจ.05/50-0014
เกษตรรวมใจสามัคคี
17 มกราคม 2550
150
กจ.05/50-0033
เกษตรกรบ้านหกหลัง
26 มกราคม 2550
151
กจ.05/50-0028
กลุ่มอาหารแปรรูปท่ามะกา
24 มกราคม 2550
152
กจ.05/50-0029
ข้าวโพดหวาน หมู่ 8 ต.พระแท่น
24 มกราคม 2550
153
/-0029
ข้าวโพดหวาน หมู่ 8 ต.พระแท่น
24 มกราคม 2550
154
กจ.05/50-0027
หัตถกรรมเบญจรงค์ ต.หวายเหนียว
24 มกราคม 2550
155
กจ.05/50-0026
ผลิตพืชปลอดสารพิษ
24 มกราคม 2550
156
กจ.05/50-0009
สวัสดิการกลุ่มแม่บ้านรางวาลย์ใหม่
16 มกราคม 2550
157
กจ.05/50-0011
ผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ต.พงตึก
17 มกราคม 2550
158
กจ.05/50-0030
น้ำพริกแกงแม่ทองคำ ต.พระแท่น
24 มกราคม 2550
159
กจ.05/50-0016
กาญจนสัมพันธ์
17 มกราคม 2550
160
กจ.05/50-0031
หัตถกรรมตำบลพระแท่น
24 มกราคม 2550
161
กจ.05/50-0019
การเกษตรบ้านห้วยใหญ่
24 มกราคม 2550
162
กจ.05/50-0025
ทองม้วนผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
24 มกราคม 2550
163
กจ.05/49-0035
กลุ่มสตรีตะคร้ำเอนซิตตี้
21 พฤษภาคม 2550
164
กจ.05/50-0012
สวัสดิการแม่บ้านเกษตรกรหนองพันท้าว
17 มกราคม 2550
165
กจ.05/50-0005
เกษตรกรตำบลหนองลาน
9 มกราคม 2550
166
กจ.06/50-0004
แปรรรูปผลไม้บ้านไร่ม่วงชุม หมู่ 5
24 มกราคม 2550
167
กจ.06/50-0005
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
24 มกราคม 2550
168
กจ.06/50-0006
ผลิตภัณฑ์ไฮเทค คลีน
24 มกราคม 2550
169
กจ.06/50-0009
ผู้ผลิตข้าวโพด หมู่ 8 ตำบลหนองตากยา
24 มกราคม 2550
170
กจ.06/50-0008
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษม่วงชุม
24 มกราคม 2550
171
กจ.06/50-0010
แปรรูปผลไม้ไทยวังขนาย
24 มกราคม 2550
172
กจ.06/50-0007
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงไก่ชนตำบลหนองตากยา
24 มกราคม 2550
173
กจ.06/50-0011
กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านใต้วัด หมู่ 8
24 มกราคม 2550
174
กจ.06/50-0014
กลุ่มผู้ปลูกชมพู่ หมู่ 8 ตำบลพังตรุ1
24 มกราคม 2550
175
กจ.06/50-0013
กลุ่มผู้เลี้ยงโคหนองตากยา หมู่ 1
24 มกราคม 2550
176
กจ.06/50-0015
กลุ่มท่าล้อผ้าทอมือ
25 มกราคม 2550
177
กจ.06/50-0001
กลุ่มน้ำพริกเผาแม่อรท่าม่วง
24 มกราคม 2550
178
กจ.06/50-0012
ทำนาบ้านรางจิก
24 มกราคม 2550
179
กจ.06/50-0002
กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดบ้านหนองตาบ่ง
24 มกราคม 2550
180
กจ.06/50-0003
ไข่เค็มบ้านคันคูน้ำ หมู่ 5 ท่าม่วง
24 มกราคม 2550
181
กจ.07/49-0002
กลุ่มแปรรูปพืชผักผลไม้สมุนไพรปลอดภัยจากสารพิษทองผาภูมิ
13 มกราคม 2549
182
กจ.07/50-0012
กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองเจริญ
30 มกราคม 2550
183
กจ.07/49-0001
กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองเจริญ
13 มกราคม 2549
184
กจ.07/49-0003
กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ
13 มกราคม 2549
185
กจ.07/50-0006
กล่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลห้วยเขย่ง
18 มกราคม 2550
186
กจ.07/50-0003
ท่าทหาร
9 มกราคม 2550
187
กจ.07/49-0004
พืชผักผลไม้สมุนไพรปลอดภัยจากสารพิษทองผาภูมิ
16 มกราคม 2549
188
กจ.07/49-0012
กลุ่มปลูกผักพืชไร่ไม้ผลบ้านอูล่อง
3 เมษายน 2549
189
กจ.07/49-0005
แม่บ้านเกษตรกรหินดาดร่วมใจ
16 มกราคม 2549
190
กจ.07/50-0016
แม่บ้านเกษตรกรหินดาดร่วมใจ
20 กุมภาพันธ์ 2550
191
กจ.07/49-0009
กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านสะพานลาว
23 มกราคม 2549
192
กจ.07/49-0008
ข้าวไร่ซ้อมมือทองผาภูมิ
23 มกราคม 2549
193
กจ.07/49-0010
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปพริกกะเหรี่ยงพื้นที่สูง
23 มกราคม 2549
194
กจ.07/50-0009
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปพริกกะเหรี่ยงพื้นที่สูง
19 มกราคม 2550
195
กจ.07/50-0008
กลุ่มข้าวไร่พันธุ์ดีบนพื้นที่สูง
19 มกราคม 2550
196
กจ.07/49-0007
กลุ่มข้าวไร่พันธุ์ดีบนพื้นที่สูง
23 มกราคม 2549
197
กจ.07/50-0007
กลุ่มอาชีพเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทอง
18 มกราคม 2550
198
กจ.07/49-0011
กลุ่มอาชีพเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทอง
23 มกราคม 2549
199
กจ.07/50-0011
ข้าวไร่ซ้อมมือโบราณบ้านสะพานลาว
29 มกราคม 2550
200
กจ.07/50-0001
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ไผ่บ้านห้วยเขย่ง
3 มกราคม 2550
201
กจ.07/49-0006
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ไผ่บ้านห้วยเขย่ง
16 มกราคม 2549
202
กจ.07/50-0013
ผลิตน้ำปลา บ้านโบอ่อง ต.ปิล๊อก
30 มกราคม 2550
203
กจ.07/50-0015
รักษ์บ้านสวนนิคม
12 กุมภาพันธ์ 2550
204
กจ.07/50-0005
ปลูกยางพารา หมู่ที่ 4 บ้านดินโส
17 มกราคม 2550
205
กจ.07/50-0014
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองเจริญ
12 กุมภาพันธ์ 2550
206
กจ.07/50-0010
กลุ่มสตรีผู้รวบรวมผลผลิตภูเตย
29 มกราคม 2550
207
กจ.07/50-0004
กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลหินดาด
12 มกราคม 2550
208
กจ.07/50-0017
กลุ่มผู้ปลูกมันต่อเผือกบ้านทุ่งนางครวญ
1 มีนาคม 2550
209
กจ.07/50-0002
พืชผักปลอดภัยแก้ไขความยากจน พุน้ำร้อน
5 มกราคม 2550
210
กจ.08/50-0012
แม่บ้านเกษตรกรห้วยกบพัฒนา
10 มกราคม 2550
211
กจ.08/50-0030
กลุ่มเลี้ยงสัตว์เวียคาดี้
10 มกราคม 2550
212
กจ.08/50-0039
กลุ่มส่งเสริมเกษตรที่สูง
10 มกราคม 2550
213
กจ.08/50-0003
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจงอั่ว
10 มกราคม 2550
214
กจ.08/50-0004
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
10 มกราคม 2550
215
กจ.08/50-0001
แม่บ้านเกษตรกรบ้านเรดาร์ร่วมใจ
10 มกราคม 2550
216
กจ.08/50-0037
กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านเรดาร์
10 มกราคม 2550
217
กจ.08/50-0036
กลุ่มเกษตรบ้านพระเจดีย์
10 มกราคม 2550
218
กจ.08/50-0026
กลุ่มผู้เลี้ยงโคกองม่องทะ
10 มกราคม 2550
219
กจ.08/50-0024
กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านกองม่องทะ
10 มกราคม 2550
220
กจ.08/50-0034
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาดจากดอกหญ้าสามแยกซองกาเรีย
10 มกราคม 2550
221
กจ.08/50-0035
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา อ.สังขละบุรี
10 มกราคม 2550
222
กจ.08/50-0028
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดบ้านนิเถะ
10 มกราคม 2550
223
กจ.08/50-0027
กลุ่มผู้ปลูกพริกกระเหรี่ยงบ้านกองม่องทะ
10 มกราคม 2550
224
กจ.08/50-0025
โฮมสเตย์บ้านกองม่องทะ
10 มกราคม 2550
225
กจ.08/50-0029
ไร่นาสวนผสมบ้านกองม่องทะ
10 มกราคม 2550
226
กจ.08/50-0002
กลุ่มกล้วยถนอมทิพย์
10 มกราคม 2550
227
กจ.08/50-0005
กลุ่มสมุนไพรบำรุงสุขภาพปรังเผล
10 มกราคม 2550
228
กจ.08/50-0006
กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังปรังเผล
10 มกราคม 2550
229
กจ.08/50-0020
กลุ่มสุรากลั่นปรังเผล
10 มกราคม 2550
230
กจ.08/50-0016
กลุ่มมันสำปะหลังชาววัง48
10 มกราคม 2550
231
กจ.08/50-0017
กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านจงอั่ว
10 มกราคม 2550
232
กจ.08/50-0007
ข้าวหลามสามรสบ้านจงอั่ว
10 มกราคม 2550
233
กจ.08/50-0015
กลุ่มผู้ปลูกยางพารา(เนตรจอยการเกษตร)
10 มกราคม 2550
234
กจ.08/50-0013
กลุ่มเลี้ยงวัววังขยาย
10 มกราคม 2550
235
กจ.08/50-0033
กลุ่มปลูกมันสำปะหลังท่าดินแดง
10 มกราคม 2550
236
กจ.08/50-0019
กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้วยต่อ
10 มกราคม 2550
237
กจ.08/50-0014
กลุ่มผู้เลี้ยงแพะปรังเผล
10 มกราคม 2550
238
กจ.08/50-0051
กลุ่มเลี้ยงปลาปรังเผล
10 มกราคม 2550
239
กจ.08/50-0008
นวดแผนไทยไดช่องถ่อง
10 มกราคม 2550
240
กจ.08/50-0009
นวดแผนไทยไดช่องถ่อง
10 มกราคม 2550
241
กจ.08/50-0047
กลุ่มปลูกยางบ้านวังขยาย
10 มกราคม 2550
242
กจ.08/50-0011
ไร่นาสวนผสมบ้านท่าดินแดง
10 มกราคม 2550
243
กจ.08/50-0021
กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านท่าดินแดง
10 มกราคม 2550
244
กจ.08/50-0031
กลุ่มเลี้ยงโคขุนท่าดินแดง
10 มกราคม 2550
245
กจ.08/50-0010
กลุ่มปลูกไม้ผลบ้านห้วยต่อ
10 มกราคม 2550
246
กจ.08/50-0032
กลุ่มทำไร่มันสำปะหลังตำบลปรังเผล
10 มกราคม 2550
247
กจ.08/50-0046
กลุ่มผู้เลี้ยงโคจงอั่ว
10 มกราคม 2550
248
กจ.08/50-0048
กลุ่มผู้ปลูกยางพาราตำบลปรังเผล
10 มกราคม 2550
249
กจ.08/50-0049
กลุ่มไม้เศรษฐกิจโตเร็วปรังเผล
10 มกราคม 2550
250
กจ.08/50-0052
กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนปรังเผล
10 มกราคม 2550
251
กจ.08/50-0038
จิ๋มแอนโจการเกษตร
10 มกราคม 2550
252
กจ.08/50-0045
บ้านลิ-ด้าร์
10 มกราคม 2550
253
กจ.08/50-0018
กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านห้วยต่อ
10 มกราคม 2550
254
กจ.08/50-0022
กลุ่มไม้กวาดบ้านห้วยต่อ
10 มกราคม 2550
255
กจ.08/50-0044
กลุ่มปลูกกล้วยบ้านวังขยาย
10 มกราคม 2550
256
กจ.08/50-0043
กลุ่มเกษตรกรไม้ผลปรังเผล
10 มกราคม 2550
257
กจ.08/50-0042
กลุ่มเกษตรโชคชัย
10 มกราคม 2550
258
กจ.08/50-0041
กลุ่มเลี้ยงปลาไร่เขาทราย
10 มกราคม 2550
259
กจ.08/50-0040
บ้านประไรโหนก
10 มกราคม 2550
260
กจ.08/50-0023
การแพทย์แผนไทย
10 มกราคม 2550
261
กจ.09/50-0007
ผลิตและขยายพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งสมอ
5 มกราคม 2550
262
กจ.09/50-0010
ไร่นาสวนผสมตำบลทุ่งสมอ
10 มกราคม 2550
263
กจ.09/50-0009
ข้าวหอมนิลภูมิปัญญาไทยตำบลทุ่งสมอ
10 มกราคม 2550
264
กจ.09/48-0001
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดอนงิ้ว
16 มกราคม 2549
265
กจ.09/50-0016
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดอนงิ้ว
22 มกราคม 2550
266
กจ.09/50-0012
ขนมจีน-นางเล็ดตำบลทุ่งสมอ
10 มกราคม 2550
267
กจ.09/50-0008
ข้าวซ้อมมือ-จมูกข้าวพร้อมดื่มตำบลทุ่งสมอ
10 มกราคม 2550
268
กจ.09/50-0011
ปุ๋ยชีวภาพตำบลทุ่งสมอ
10 มกราคม 2550
269
กจ.09/50-0018
ศูนย์เกษตรดอนเจดีย์
26 มกราคม 2550
270
กจ.09/48-0002
ศูนย์เกษตรดอนเจดีย์
20 มกราคม 2549
271
กจ.09/50-0005
กลุ่มอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ
10 มกราคม 2550
272
กจ.09/48-0003
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองกระจันทร์
26 มกราคม 2549
273
กจ.09/50-0014
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองกระจันทร์
15 มกราคม 2550
274
กจ.09/50-0017
ขนมไทยและไข่เค็มดินสอพอง
26 มกราคม 2550
275
กจ.09/50-0013
กลุ่มข้าวโพดอบเนยบ้านดงพัฒนา
11 มกราคม 2550
276
กจ.09/50-0015
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนกอก (ร่วมใจรัก)
16 มกราคม 2550
277
กจ.09/50-0003
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ตำบลรางหวาย
8 มกราคม 2550
278
กจ.09/50-0006
แปรรูปเฟอร์นิเจอร์ภูมิปัญญาไทย
10 มกราคม 2550
279
กจ.09/50-0001
กลุ่มชุมชนสมุนไพรเพื่อการเกษตร
4 มกราคม 2550
280
กจ.09/50-0004
กลุ่มทองพลับเนื้อตาลห้วยสะพาน
9 มกราคม 2550
281
กจ.09/50-0002
กลุ่มแคปหมูไร้มันแม่บ้านและเยาวชนบ้านห้วยสะพาน
8 มกราคม 2550
282
กจ.10/50-0002
กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์
15 มกราคม 2550
283
กจ.10/50-0003
โคพันธุ์พื้นเมือง บ้านหนองปรือ
31 มกราคม 2550
284
กจ.10/48-0003
โคพันธุ์พื้นเมือง บ้านหนองปรือ
31 มกราคม 2550
285
กจ.10/48-0004
วัวเดินตามชุมชนหน้าวัด
31 มกราคม 2550
286
กจ.10/50-0004
วัวเดินตามชุมชนหน้าวัด
31 มกราคม 2550
287
กจ.10/50-0005
วัวเดินตามชุมชนหน้าวัด
31 มกราคม 2550
288
กจ.10/48-0005
โคเดินตาม
31 มกราคม 2550
289
กจ.10/48-0014
โคเดินตาม
31 มกราคม 2550
290
กจ.10/48-0006
กลุ่มธุรกิจชุมชนเครื่องไฟเครื่องขยายเสียงบ้านตลุงเหนือ
31 มกราคม 2550
291
กจ.10/48-0007
กลุ่มโคเนื้อบ้านหนองขบ
31 มกราคม 2550
292
กจ.10/48-0008
ธูปหอม กฤษณา
31 มกราคม 2550
293
กจ.10/48-0009
การเลี้ยงโคแม่พันธุ์บ้านช่องกลิ้ง
31 มกราคม 2550
294
กจ.10/48-0010
เลี้ยงวัวหนุ่ม
31 มกราคม 2550
295
กจ.10/48-0011
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
31 มกราคม 2550
296
กจ.10/49-0011
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
25 เมษายน 2549
297
กจ.10/48-0012
กลุ่มเลี้ยงโคตามชุมชนหนองงูเหลือม
31 มกราคม 2550
298
กจ.10/48-0013
กลุ่มหัตถกรรมรากไม้หมู่บ้านหนองฝ้าย
31 มกราคม 2550
299
กจ.10/48-0015
เลี้ยงโคขุ้นบ้านหนองแสลบ
31 มกราคม 2550
300
กจ.10/48-0016
เขาแยงเลี้ยงวัวแม่พันธุ์
31 มกราคม 2550
301
กจ.10/48-0017
เขาแยงเลี้ยงวัวแม่พันธุ์
31 มกราคม 2550
302
กจ.10/48-0018
ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านกรับใหญ่
31 มกราคม 2550
303
กจ.10/49-0001
ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านกรับใหญ่
30 มกราคม 2549
304
กจ.10/48-0019
ชุมชนคนเลี้ยงวัว
31 มกราคม 2550
305
กจ.10/48-0020
ปลูกผักหมุนเวียน
31 มกราคม 2550
306
กจ.10/48-0021
ชุมชนคนทอผ้า
31 มกราคม 2550
307
กจ.10/48-0022
กลุ่มกระดาษและงานศิลป์
31 มกราคม 2550
308
กจ.10/50-0027
กลุ่มผู้ผลิตน้ำปลาตรา ลข.
16 มกราคม 2550
309
กจ.10/49-0033
การปลูกมะเขือเทศรับประทานผลสด
26 เมษายน 2550
310
กจ.10/49-0034
ทุ่งกระบ่ำ คนเลี้ยงวัว
8 พฤษภาคม 2550
311
กจ.10/49-0038
บ้านหนองกระออมผลิตหัตถกรรมซากไม้
30 เมษายน 2550
312
กจ.10/49-0039
เลี้ยงวัวเดินตามบ้านหนองมะสังข์
18 ธันวาคม 2549
313
กจ.10/49-0045
การผลิตมันสำปะหลัง
3 พฤษภาคม 2550
314
กจ.10/49-0048
เลี้ยงโคเพศเมีย
8 พฤษภาคม 2550
315
กจ.10/49-0051
เลี้ยงโคบ้านหนองจิกพัฒนา
30 เมษายน 2550
316
กจ.10/49-0052
การเลี้ยงสุกรหลุ่ม
2 พฤษภาคม 2550
317
กจ.10/49-0061
ไร่นาสวนผสมตำบลทุ่งกระบ่ำ
2 กุมภาพันธ์ 2550
318
กจ.10/49-0072
โคไร่ทุ่ง
7 ธันวาคม 2549
319
กจ.10/49-0074
เลี้ยงโคเดินตาม
30 เมษายน 2550
320
กจ.10/49-0078
เลี้ยงวัวเดินตามหมู่บ้านหนองแก
30 เมษายน 2550
321
กจ.10/49-0080
กลุ่มทำไร่มันสำปะหลังและอ้อยบ้านหนองปลิง
30 เมษายน 2550
322
กจ.11/50-0008
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนบ้านท่าไม้ยาว
30 มกราคม 2550
323
กจ.11/50-0005
กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มร่วมใจ
29 มกราคม 2550
324
กจ.11/50-0012
กลุ่มเห็ดฟางบ้านหนองบัว
9 มีนาคม 2550
325
กจ.11/50-0011
กลุ่มดาวเรืองบ้านหนองบัว
9 มีนาคม 2550
326
กจ.11/50-0010
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองบัว
9 มีนาคม 2550
327
กจ.11/50-0009
กลุ่มกระเจี้ยบเขียวบ้านย่านเจ้า
9 มีนาคม 2550
328
กจ.11/50-0006
กลุ่มหน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย
30 มกราคม 2550
329
กจ.11/50-0007
กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านโป่งนก
30 มกราคม 2550
330
กจ.11/50-0003
กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งไร่สีดา
29 มกราคม 2550
331
กจ.11/50-0002
กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเกษตรหนองขุย
29 มกราคม 2550
332
กจ.11/50-0001
กลุ่มผู้ผลิตบ้านท่าพยอม
12 มกราคม 2550
333
กจ.11/50-0004
กลุ่มผู้ปลูกพุทราบ้านหนองหวาย
29 มกราคม 2550
334
กจ.11/50-0017
กลุ่มผู้ปลูกพริกเศรษฐกิจพอเพียง
9 มิถุนายน 2550
335
กจ.11/50-0015
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหวานเศรษฐกิจพอเพียง
9 มิถุนายน 2550
336
กจ.11/50-0016
กลุ่มผู้ปลูกอ้อยเศรษฐกิจพอเพียง
9 มิถุนายน 2550
337
กจ.11/50-0014
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเศรษฐกิจพอเพียง
9 มิถุนายน 2550
338
กจ.11/50-0018
กลุ่มผู้เลี้ยงแพะเศรษฐกิจพอเพียง
9 มิถุนายน 2550
339
กจ.12/49-0003
สปาพื้นบ้านม่วงเฒ่า
16 มกราคม 2550
340
กจ.12/49-0002
ผลิตอาหารสัตว์ตำบลหนองปลาไหล
16 มกราคม 2550
341
กจ.12/50-0007
แปรรูปหน่อไม้ตลาดหนองปรือ
30 มีนาคม 2550
342
กจ.12/48-0005
แปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านท่าม่วง
12 กุมภาพันธ์ 2550
343
กจ.12/49-0004
กลุ่มสมุนไพรบ้านอดุลกาญจนกิจ
16 มกราคม 2550
344
กจ.12/49-0001
24 ฟาร์มแพะแกะอำเภอหนองปรือ 95
16 มกราคม 2550
345
กจ.12/49-0005
หัตถกรรมสแตนเลสบ้านห้วยหวาย
7 กุมภาพันธ์ 2550
346
กจ.12/50-0009
หัตถกรรมสแตนเลสบ้านห้วยหวาย
2 พฤษภาคม 2550
347
กจ.12/50-0008
เกษตรอินทรีย์บ้านเขาหินตั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน
2 พฤษภาคม 2550
348
กจ.13/50-0003
นวัตกรรมพัฒนาบ้านบ่อเงิน
23 มกราคม 2550
349
กจ.13/50-0005
ศูนย์ขยายพันธุ์ข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านดงตาอินทร์
23 มกราคม 2550
350
กจ.13/50-0001
กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านนาใหม่ดอนแสลบ
23 มกราคม 2550
351
กจ.13/50-0002
กลุ่มเย็บผ้า บ้านดอนทวีทรัพย์
23 มกราคม 2550
352
กจ.13/50-0006
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองเจริญสุข
22 มกราคม 2550
353
กท.02/50-0042
พระยาประสิทธิ์
2 เมษายน 2550
354
กท.03/50-0006
เครื่องประดับบัวทิพย์คริสตัล
12 กุมภาพันธ์ 2550
355
กท.03/50-0005
แม่บ้านเกษตรกรผสมผสานลำผักชีเคหะฉลองกรุง
12 กุมภาพันธ์ 2550
356
กท.03/50-0011
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระทุ่มราย
28 กุมภาพันธ์ 2550
357
กท.03/50-0003
กระทุ่มรายพัฒนา
9 กุมภาพันธ์ 2550
358
กท.03/50-0012
ผลิตน้ำพริกกึ่งสำเร็จรูปกระทุ่มราย
28 กุมภาพันธ์ 2550
359
กท.03/50-0013
กลุ่มออมทรัพย์กระทุ่มราย
28 กุมภาพันธ์ 2550
360
กท.03/50-0015
กลุ่มแม่บ้านชุมชนเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูลีน
28 กุมภาพันธ์ 2550
361
กท.03/50-0008
กลุ่มอาชีพนวดเพื่อสุขภาพเขตหนองจอก
14 กุมภาพันธ์ 2550
362
กท.03/50-0017
กลุ่มพัฒนาการเกษตรและการท่องเที่ยว
28 กุมภาพันธ์ 2550
363
กท.03/50-0004
เกษตรผสมผสานฉลองกรุง
12 กุมภาพันธ์ 2550
364
กท.03/50-0016
ร้านดอกไม้ชวนชม
28 กุมภาพันธ์ 2550
365
กท.03/50-0018
ผู้เลี้ยงแพะนมหนองจอกพัฒนา
28 กุมภาพันธ์ 2550
366
กท.03/50-0014
ชมรมผู้เลี้ยงโคแนวใหม่
28 กุมภาพันธ์ 2550
367
กท.03/50-0001
กำลังใจ
21 พฤศจิกายน 2549
368
กท.03/50-0010
ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์และวัฒนธรรม
26 กุมภาพันธ์ 2550
369
กท.03/50-0002
เจริญรุ่งเรืองพัฒนา
5 กุมภาพันธ์ 2550
370
กท.03/50-0123
น้องนะ
11 กรกฎาคม 2550
371
กท.03/50-5555
น้องนะ
6 กรกฎาคม 2550
372
กท.05/50-0001
ศิลปถักแก้ว
29 ธันวาคม 2549
373
กท.05/50-0003
รุ่งนภาบาติก
26 กุมภาพันธ์ 2550
374
กท.41/50-0003
รุ่งนภาบาติก
26 กุมภาพันธ์ 2550
375
กท.05/50-0002
อยู่เย็น
20 กุมภาพันธ์ 2550
376
กท.09/50-0001
ดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา,ใบยางทุ่งสาธิต 78
13 กุมภาพันธ์ 2550
377
กท.09/50-0002
ทุ่งสาธิต เขตพระโขนง
28 กุมภาพันธ์ 2550
378
กท.10/50-0006
ไฟว์สตาร์
12 กุมภาพันธ์ 2550
379
กท.10/50-0002
สร้างสรรค์ส่งเสริมอาชีพ
20 พฤศจิกายน 2549
380
กท.10/50-0007
กลุ่มสตรีชุมชนพิเชษฐ์
12 กุมภาพันธ์ 2550
381
กท.10/50-0016
ฉัตรหลวง
28 กุมภาพันธ์ 2550
382
กท.10/50-0001
กลุ่มแม่บ้านปาริชาติ
28 ธันวาคม 2549
383
กท.10/50-0017
MINBURI SOUVENIR
28 กุมภาพันธ์ 2550
384
กท.10/50-0009
พิชามญชุ์ ชูล์
3 พฤศจิกายน 2549
385
กท.10/50-0004
ธรากรพัฒนา
16 มกราคม 2550
386
กท.10/50-0013
แฟลตเคหะรามคำแหง (โซน1)
28 กุมภาพันธ์ 2550
387
กท.10/50-0014
แฟลตเคหะรามคำแหง
28 กุมภาพันธ์ 2550
388
กท.10/50-0015
แฟลตรามคำแหง (โซน2)
28 กุมภาพันธ์ 2550
389
กท.10/50-0012
แฟลตเคหะรามคำแหง (โซน3)
28 กุมภาพันธ์ 2550
390
กท.10/50-0003
รุ่งกิจหทัยราษฎร์
8 มกราคม 2550
391
กท.10/50-0008
กลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว
12 กุมภาพันธ์ 2550
392
กท.10/50-0005
อิดฮาร์ดพัฒนาผู้เลี้ยงแพะ
5 พฤศจิกายน 2549
393
กท.11/50-0005
หลวงแพ่ง-ราชโกษา
28 กุมภาพันธ์ 2550
394
กท.11/50-0003
ปัจจัย 6 นวดเพื่อสุขภาพ
28 กุมภาพันธ์ 2550
395
กท.11/50-0001
โรงสีข้าวชุมชนขุมทอง
27 กุมภาพันธ์ 2550
396
กท.12/50-0001
เจริญภัณฑ์
28 กุมภาพันธ์ 2550
397
กท.14/50-0022
กลุ่มแม่บ้านชุมชนอินทามะระ (ลับแล)
13 กุมภาพันธ์ 2550
398
กท.15/50-0054
สินธนกร
28 กุมภาพันธ์ 2550
399
กท.15/50-0053
กรุงธน
28 กุมภาพันธ์ 2550
400
กท.15/50-0051
กลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร
28 กุมภาพันธ์ 2550
401
กท.15/50-0050
บ้านขนมบดิน เขตธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2550
402
กท.15/50-0052
กลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมของจิ๋ว
28 กุมภาพันธ์ 2550
403
กท.15/50-0048
กลุ่มเจียระไนพลอย อัญมณี เขตธฯบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2550
404
กท.15/50-0049
กลุ่มรวมใจสร้างพลัง
28 กุมภาพันธ์ 2550
405
กท.16/50-0045
เจ้ามูลหัตถกรรม
18 เมษายน 2550
406
กท.18/50-0043
ราษฎร์ร่วมเจริญ
30 มกราคม 2550
407
กท.18/50-0041
บ้านเรือนไทยพัฒนา
30 มกราคม 2550
408
กท.18/50-0044
กลุ่มอาชีพ\\
30 มกราคม 2550
409
กท.18/50-0045
ตัดเย็บรองเท้าเจริญรัก 12
30 มกราคม 2550
410
กท.18/50-0042
บ้านโขนไทยเขตคลองสาน
30 มกราคม 2550
411
กท.18/50-0046
กลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5
30 มกราคม 2550
412
กท.18/50-0047
สตรีชุมชนวัดทองนพคุณ
30 มกราคม 2550
413
กท.02/50-0043
สมุนไพรแปรรูปจากยอ
18 เมษายน 2550
414
กท.19/50-0008
บูรพาผ้าไทย
13 กุมภาพันธ์ 2550
415
กท.19/50-0032
กลุ่มเกษตรกรทำสวนสามบาง
14 กุมภาพันธ์ 2550
416
กท.19/50-0031
กลุ่มเห็ดโคน (เพาะ)แปรรูป
14 กุมภาพันธ์ 2550
417
กท.19/50-0020
กลุ่มแมบ้านช่างเหล็ก-เรไร
13 กุมภาพันธ์ 2550
418
กท.20/50-0007
งามตา สุคนธบำบัด
5 กุมภาพันธ์ 2550
419
กท.20/50-0002
เพียงพนา
29 มกราคม 2550
420
กท.20/50-0003
กลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนชวนชื่น
29 มกราคม 2550
421
กท.21/50-0041
สวัสดี (SAWASDEE)
2 เมษายน 2550
422
กท.20/50-0026
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าม
13 กุมภาพันธ์ 2550
423
กท.21/50-0026
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าม
13 กุมภาพันธ์ 2550
424
กท.22/50-0036
สุภัทรภิบาล
5 กุมภาพันธ์ 2550
425
กท.22/50-0037
นวดแผนไทย
5 กุมภาพันธ์ 2550
426
กท.22/50-0035
กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าสร้างฝัน
5 กุมภาพันธ์ 2550
427
กท.22/50-0033
กลุ่มแม่บ้าน42
5 กุมภาพันธ์ 2550
428
กท.22/50-0055
โรเซลลาร์ไวน์
15 มีนาคม 2550
429
กท.22/50-0017
เฟื่องฟ้าบาติก
13 กุมภาพันธ์ 2550
430
กท.22/50-0056
แม่บ้านเกษตรกรอาหารเพื่อสุขภาพ
15 มีนาคม 2550
431
กท.22/50-0038
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางด้วน
5 กุมภาพันธ์ 2550
432
กท.22/50-0018
กลุ่มจินดาฟาร์ม
13 กุมภาพันธ์ 2550
433
กท.22/50-0014
สมุนไพรกุสุมา
13 กุมภาพันธ์ 2550
434
กท.22/50-0015
สมุนไพรกุสุมา
13 กุมภาพันธ์ 2550
435
กท.22/50-0013
กลุ่มแมบ้านเกษตรกรบางหว้า
13 กุมภาพันธ์ 2550
436
กท.22/50-0034
กลุ่มแม่บ้านพรลักษมีเทวี ขนมไทย
5 กุมภาพันธ์ 2550
437
กท.23/50-0028
กลุ่มผู้ปลูกจำปีหนองแขม
13 กุมภาพันธ์ 2550
438
กท.24/50-0024
รัตนจีนะ
13 กุมภาพันธ์ 2550
439
กท.24/50-0025
สมุนไพรพรทิพย์
13 กุมภาพันธ์ 2550
440
กท.25/50-0044
วิมุตยาราม
18 เมษายน 2550
441
กท.26/50-0001
กลุ่มสลักลายกระจก-แก้ว
28 กุมภาพันธ์ 2550
442
กท.27/50-0001
กลุ่มปลูกผักโพธิ์แก้ว
28 กุมภาพันธ์ 2550
443
กท.29/50-0006
กลุ่มพัฒนาอาชีพแม่บ้าน
29 มกราคม 2550
444
กท.29/50-0005
เสาหินพัฒนา
29 มกราคม 2550
445
กท.30/50-0002
ทัยทิพย์
12 กุมภาพันธ์ 2550
446
กท.30/50-0003
ศูนย์หัตถกรรมทองลงหิน
19 กุมภาพันธ์ 2550
447
กท.30/50-0001
กลุ่มอาชีพครอบครัวข้าราชการทหารสังกัด บก.สูงสุด
7 กุมภาพันธ์ 2550
448
กท.32/50-0002
จรเข้ขบ
20 กุมภาพันธ์ 2550
449
กท.44/50-0003
จรเข้ขบ
20 กุมภาพันธ์ 2545
450
กท.11/50-0004
จรเข้ขบ
12 กุมภาพันธ์ 2550
451
กท.32/50-0001
ชมรมบ้านเจียระไนพลอย
20 กุมภาพันธ์ 2550
452
กท.34/50-0004
สวนหลวงก้าวหน้า
28 กุมภาพันธ์ 2550
453
กท.34/50-0001
กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์วัดใต้
20 กุมภาพันธ์ 2550
454
กท.34/50-0002
วัดใต้พัฒนาถาวร
20 ธันวาคม 2549
455
กท.34/50-0003
ภูมิสุขเบบี้ชูส์
20 ธันวาคม 2549
456
กท.11/50-0010
ภูมิสุขเบบี้ชูส์
12 กุมภาพันธ์ 2550
457
กท.35/50-0011
กลุ่มเย็บกระเป๋าหิ้ว กระเป๋าสะพาย
13 กุมภาพันธ์ 2550
458
กท.35/50-0012
กลุ่มทำต่างหู กำใล เครื่องประดับ
13 กุมภาพันธ์ 2550
459
กท.35/50-0010
ริมคลองบางหว้า
13 กุมภาพันธ์ 2550
460
กท.36/50-0001
กลุ่มแม่บ้านปิ่นเจริญ 3
16 ธันวาคม 2549
461
กท.36/50-0004
ศิริสุข
28 กุมภาพันธ์ 2550
462
กท.36/50-0002
กลุ่มเกษตรพัฒนาไบโอดีเซล
28 ธันวาคม 2549
463
กท.37/50-0021
ดอกไม้ประดิษฐ์ใยบัวชุมชนซอยแดงบุหงา
8 กุมภาพันธ์ 2550
464
กท.39/50-0001
กลุ่มมุสลิมแปรรูปอาหารบ้านดอนเขตวัฒนา
22 พฤศจิกายน 2549
465
กท.11/50-0002
กลุ่มมุสลิมแปรรูปอาหารบ้านดอนเขตวัฒนา
12 กุมภาพันธ์ 2550
466
กท.40/50-0027
กลุ่มเกษตรกรรุ่งเรืองทรัพย์
13 กุมภาพันธ์ 2550
467
กท.40/50-0040
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบางแคเหนือ
15 กุมภาพันธ์ 2550
468
กท.40/50-0023
ส.ส. ดอกไม้ใยบัว
13 กุมภาพันธ์ 2550
469
กท.42/50-0006
แม่บ้านเกษตรกรคลองถนนพัฒนา
12 กุมภาพันธ์ 2550
470
กท.42/50-0008
เกษตรไร้สารพิษเขตสายไหม
26 กุมภาพันธ์ 2550
471
กท.42/50-0011
ผ้าบาติกสายไหม
28 กุมภาพันธ์ 2550
472
กท.42/50-0009
รุ่งไพลินผ้าไทย
28 กุมภาพันธ์ 2550
473
กท.42/50-0013
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายไหม
14 ธันวาคม 2549
474
กท.42/50-0003
กลุ่มอาชีพเก้าแสนห้าสัมพันธ์
14 พฤศจิกายน 2549
475
กท.42/50-0012
กลุ่มขนมไทยและอาหารว่างเทพทิพย์
14 พฤศจิกายน 2549
476
กท.42/50-0004
แม่บ้านพัฒนาอาชีพรวมใจสามัคคี
12 กุมภาพันธ์ 2550
477
กท.42/50-0005
กลุ่มอาชีพเทพทิพย์
12 กุมภาพันธ์ 2550
478
กท.42/50-0010
กลุ่มอาชีพเทพทิพย์
11 พฤศจิกายน 2549
479
กท.42/50-0007
ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนแขวงสายไหม
20 กุมภาพันธ์ 2550
480
กท.42/50-0002
กลุ่มสารพัดถัก
16 มกราคม 2550
481
กท.42/50-0001
จันทร์กะพ้อ ก.ม.26
28 ธันวาคม 2549
482
กท.43/50-0004
สายบัว
16 พฤศจิกายน 2549
483
กท.43/50-0001
กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน
28 กุมภาพันธ์ 2550
484
กท.44/50-0001
กลุ่มกระเป๋าผ้า
15 กุมภาพันธ์ 2550
485
กท.44/50-0002
กลุ่มผู้เลี้ยงกบ เขตสะพานสูง
25 กุมภาพันธ์ 2550
486
กท.44/50-0004
กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวปลอดสารพิษ เขตสะพานสูง
29 ธันวาคม 2549
487
กท.46/50-0012
แม่บ้านเกษตรกรรอบบางชัน
28 กุมภาพันธ์ 2550
488
กท.46/50-0003
ร่วมใจพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดสุทธิสอาด
9 กุมภาพันธ์ 2550
489
กท.46/50-0004
หัตถกรรมคลองสามวาตะวันตก
6 กุมภาพันธ์ 2550
490
กท.46/50-0001
สมุนไพรแปรรูปร่มเย็น5พัฒนา
9 กุมภาพันธ์ 2550
491
กท.46/50-0009
แม่บ้านเกษตรกรพร้อมใจพัฒนา
23 กุมภาพันธ์ 2550
492
กท.46/50-0018
ผู้ผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษเขตคลองสามวา
28 กุมภาพันธ์ 2550
493
กท.46/50-0017
จิตรกรรมไทยประยุกต์บนผ้าไทย
28 ธันวาคม 2549
494
กท.46/50-0008
ซอย52พัฒนา
23 กุมภาพันธ์ 2550
495
กท.46/50-0007
แปรรูปสมุนไพรกลุ่มแม่บ้านลำกระดาน
20 กุมภาพันธ์ 2550
496
กท.46/50-0016
กลุ่มเตยหอมคลองสามวา
28 กุมภาพันธ์ 2550
497
กท.46/50-0015
กลุ่มผู้เลี้ยงปลาคลองสามพัฒนา
28 กุมภาพันธ์ 2550
498
กท.46/50-0013
กลุ่มออมทรัพย์ฮิดายะห์
28 กุมภาพันธ์ 2550
499
กท.46/50-0011
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์คลองสามวา
22 กุมภาพันธ์ 2550
500
กท.46/50-0014
คลองเก้าร่วมใจ
28 กุมภาพันธ์ 2550
501
กท.46/50-0006
บ้านขนมอบ (15)
12 กุมภาพันธ์ 2550
502
กท.46/50-0002
โลกแก้วศิลป์อาชา
9 กุมภาพันธ์ 2550
503
กท.46/50-0010
กลุ่มแม่บ้านพลอยประภา
23 กุมภาพันธ์ 2550
504
กท.46/50-0005
หนองระแหงร่วมใจ
12 กุมภาพันธ์ 2550
505
กท.48/50-0009
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา
13 กุมภาพันธ์ 2550
506
กท.48/50-0004
ต้นตาลคู่
29 มกราคม 2550
507
กท.49/50-0001
มิตรไมตรี 54
29 มกราคม 2550
508
กท.49/50-0030
กลุ่มอาชีพบ้านกะลาบาติก
14 กุมภาพันธ์ 2550
509
กท.49/50-0046
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางมด
18 เมษายน 2550
510
กท.50/50-0029
กลุ่มอาชีพน้ำพริกสมุนไพรกรอบ
13 กุมภาพันธ์ 2550
511
กท.50/50-0016
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า เพื่อจำหน่าย
13 กุมภาพันธ์ 2550
512
กท.35/50-0016
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า เพื่อจำหน่าย
13 กุมภาพันธ์ 2550
513
กท.50/50-0019
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาหม่องเพื่อจำหน่าย
13 กุมภาพันธ์ 2550
514
กบ.01/50-0042
ปลาเค็มปลอดสารพิษ
30 มกราคม 2550
515
กบ.01/50-0012
กลุ่มส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพทับปริก
5 มกราคม 2550
516
กบ.01/50-0011
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลหนองทะเล
5 มกราคม 2550
517
กบ.01/50-0010
กลุ่มผลิตกระดาษใยสับปะรด
5 มกราคม 2550
518
กบ.01/50-0038
กลุ่มทำขนมอบ
29 มกราคม 2550
519
กบ.01/50-0025
กลุ่ม KSผ้าปาเต๊ะ
8 มกราคม 2550
520
กบ.01/50-0032
กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำสกัดชีวภาพตำบลทับปริก
24 มกราคม 2550
521
กบ.01/50-0020
กลุ่มสัตว์ปีกตำบลกระบี่น้อย
8 มกราคม 2550
522
กบ.01/50-0031
กลุ่มประมงขนาดเล็กบ้านคลองกำ
23 มกราคม 2550
523
กบ.01/50-0005
จักสานบ้านทุ่ง
5 มกราคม 2550
524
กบ.01/50-0016
เครื่องแกงบ้านทุ่ง
8 มกราคม 2550
525
กบ.01/50-0030
ผ้ามัดย้อมนาไทย
23 มกราคม 2550
526
กบ.01/50-0019
กลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านเขาตั้ง
8 มกราคม 2550
527
กบ.01/50-0048
ทำชาสมุนไพร
30 มกราคม 2550
528
กบ.01/50-0045
ข้าวซ้อมมือเพื่อสุขภาพคลองทรายขาว
30 มกราคม 2550
529
กบ.01/50-0035
กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อชีวิต
26 มกราคม 2550
530
กบ.01/50-0015
ผ้าปาเต๊ะแม่บ้าน อบจ.
5 มกราคม 2550
531
กบ.01/50-0041
กลุ่มเรือหัวโทงจำลองบ้านเกาะกลาง
30 มกราคม 2550
532
กบ.01/50-0022
ลานเทปาล์มน้ำมันตำบลกระบี่น้อย
8 มกราคม 2550
533
กบ.01/50-0006
ศิลปประดิษฐ์บ้านคลองเนียง
5 มกราคม 2550
534
กบ.01/50-0044
เย็บปักถักร้อยบ้านเขาทอง
30 มกราคม 2550
535
กบ.01/50-0021
จักสานบ้านน้ำโครมโครม
8 มกราคม 2550
536
กบ.01/50-0028
ตะรังกัน
19 มกราคม 2550
537
กบ.01/50-0014
สมุนไพรธรรมชาติ
5 มกราคม 2550
538
กบ.01/50-0036
กลุ่มสมุนไพรชุมชนคฤงคารพัฒนา
29 มกราคม 2550
539
กบ.01/50-0037
ลานเทปาล์มน้ำมันตำบลทับปริก
29 มกราคม 2550
540
กบ.01/50-0004
กลุ่มปักผ้าบ้านท่าทองหลาง
5 มกราคม 2550
541
กบ.01/50-0009
กะปิบ้านท่าทองหลาง
5 มกราคม 2550
542
กบ.01/50-0043
ประมงพื้นบ้านบ้านไหนหนัง
30 มกราคม 2550
543
กบ.01/50-0026
ไข่มุกแท้จากทะเลใต้
8 มกราคม 2550
544
กบ.01/50-0029
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองกกคาบอย
23 มกราคม 2550
545
กบ.01/50-0050
ผ้าบาติก(อันดามัน)
5 กุมภาพันธ์ 2550
546
กบ.01/50-0001
กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลอ่าวนาง
5 มกราคม 2550
547
กบ.01/50-0023
กลุ่มพริกแกง
8 มกราคม 2550
548
กบ.01/50-0033
กลุ่มเพาะเลี้ยงประมงชายฝั่ง
24 มกราคม 2550
549
กบ.01/50-0047
กลุ่มประมงเลี้ยงหอยแมลงภู่
30 มกราคม 2550
550
กบ.01/50-0046
กลุ่มเลี้ยงหอยสึนามิ ม.2 บ้านคลองประสงค์
30 มกราคม 2550
551
กบ.01/50-0018
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านเกาะกลาง
8 มกราคม 2550
552
กบ.01/50-0034
กลุ่มฟื้นฟูอาชีพประมงบ้านคลองกำ
24 มกราคม 2550
553
กบ.01/50-0017
กลุ่มพัฒนาอาชีพประมงคลองประสงค์
8 มกราคม 2550
554
กบ.01/50-0024
กลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่บ้านไหนหนัง
8 มกราคม 2550
555
กบ.01/50-0051
กลุ่มเกษตรทางเลือกบ้านคลองกำ
7 กุมภาพันธ์ 2550
556
กบ.01/50-0013
กลุ่มศิลปประดิษฐ์บ้านทับปริก
5 มกราคม 2550
557
กบ.01/50-0027
เย็บปักถักร้อยบ้านไหนหนัง
10 มกราคม 2550
558
กบ.01/50-0008
ชาวประมงจังหวัดกระบี่
5 มกราคม 2550
559
กบ.01/50-0007
กลุ่มสปาไทยเพื่อสุขภาพชุมชนกระบี่ท่าเรือ
5 มกราคม 2550
560
กบ.01/50-0039
กลุ่มเครืองมือประกอบอาชีพประมง
29 มกราคม 2550
561
กบ.01/50-0040
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพตำบลเขาคราม
30 มกราคม 2550
562
กบ.01/50-0002
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลเขาคราม
5 มกราคม 2550
563
กบ.01/50-0049
โรงน้ำปลาตำบลเขาคราม
31 มกราคม 2550
564
กบ.01/50-0003
เลี้ยงเป็ดหมู่ 6 ตำบลเขาคราม
5 มกราคม 2550
565
กบ.02/50-0017
แม่บ้านเกษตรกรเทพพนม
24 มกราคม 2550
566
กบ.02/50-0039
ผลิตเครื่องแกงแม่บ้านเขาพนม
31 มกราคม 2550
567
กบ.02/50-0052
กลุ่มเกษตรกรเพื่อรับซื้อปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพนม
31 มกราคม 2550
568
กบ.02/50-0016
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยเสียดตำบลเขาพนม
22 มกราคม 2550
569
กบ.02/50-0019
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยวนสาว
29 มกราคม 2550
570
กบ.02/50-0054
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวเขาดิน
31 มกราคม 2550
571
กบ.02/50-0037
กลุ่มวิสาหกิจลานเทปาล์มน้ำมันตำบลเขาดิน
31 มกราคม 2550
572
กบ.02/50-0010
แม่บ้านเกษตรกรไสยงสินปุน
10 มกราคม 2550
573
กบ.02/50-0011
ปุ๋ยอินทรีย์บ้านเขาใหญ่สินปุน
10 มกราคม 2550
574
กบ.02/50-0024
พัชรีบาติกตำบลสินปุน
30 มกราคม 2550
575
กบ.02/50-0034
การเงินบ้านทุ่งป่องสินปุน
31 มกราคม 2550
576
กบ.02/50-0015
สปาสมุนไพรสินปุน
17 มกราคม 2550
577
กบ.02/50-0030
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งปองสินปุน
30 มกราคม 2550
578
กบ.02/50-0029
แม่บ้านเกษตรกรบางนุ้ยสินปุน
30 มกราคม 2550
579
กบ.02/50-0053
กลุ่มแม่บ้านพรเจริญพัฒนาบาติก
31 มกราคม 2550
580
กบ.02/50-0005
กลุ่มแม่บ้านเขาประพัฒนา
9 มกราคม 2550
581
กบ.02/50-0056
กลุ่มกองทุนพัฒนาเพื่อการเกษตรตำบลพรุเตียว
31 มกราคม 2550
582
กบ.02/50-0022
กลุ่มสุรากลั่นพื้นบ้านตำบลหน้าเขา
30 มกราคม 2550
583
กบ.02/50-0040
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยใหญ่โคกหาร
31 มกราคม 2550
584
กบ.02/50-0041
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลโคกหาร
31 มกราคม 2550
585
กบ.02/50-0020
ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษบ้านไสหร้า
29 มกราคม 2550
586
กบ.02/50-0042
การเลี้ยงปลาในกระชังตำบลโคกหาร
31 มกราคม 2550
587
กบ.02/50-0043
เกษตรผสมผสานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพตำบลโคกหาร
31 มกราคม 2550
588
กบ.02/50-0044
ผ้ามัดย้อมธรรมชาติตำบลโคกหารอำเภอเขาพนม
31 มกราคม 2550
589
กบ.02/50-0008
เลี้ยงสัตว์บ้านคลองแห้ง
10 มกราคม 2550
590
กบ.02/50-0012
ผลิตพืชผักปลอดสารพิษและเพื่อการส่งออกอำเภอเขาพนม
10 มกราคม 2550
591
กบ.02/50-0013
คนพอเพียง
11 มกราคม 2549
592
กบ.02/50-0002
บ้านควนเขาพนม
5 มกราคม 2550
593
กบ.02/50-0001
รับซื้อน้ำยางกอตง
5 มกราคม 2550
594
กบ.02/50-0032
ส่งเสริมเกษตรกรสินปุน
31 มกราคม 2550
595
กบ.02/50-0025
การเกษตรบ้านไสใหญ่
30 มกราคม 2550
596
กบ.02/50-0033
เกษตรผสมผสานบ้านเขาช่องเสียด
31 มกราคม 2550
597
กบ.02/50-0036
ลานเทปาล์มน้ำมันไสใหญ่
31 มกราคม 2550
598
กบ.02/50-0035
เลี้ยงโคบ้านไสใหญ่
31 มกราคม 2550
599
กบ.02/50-0028
ยางพาราหน้าช่องฉันทนา
30 มกราคม 2550
600
กบ.02/50-0026
เลี้ยงปลาบ้านไสยงค์
30 มกราคม 2550
601
กบ.02/50-0018
ส่งเสริมการเกษตรบ้านควนกลาง
29 มกราคม 2550
602
กบ.02/50-0027
กลุ่มศิลป์ปินหน้าช่องฉันทนา
30 มกราคม 2550
603
กบ.02/50-0031
สมุนไพรเพื่อสุขภาพสินปุน
30 มกราคม 2550
604
กบ.02/50-0014
ลานเทปาล์มน้ำมันตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม
17 มกราคม 2550
605
กบ.02/50-0006
ยางพาราบ้านโคกกลางพรุเตียว
9 มกราคม 2550
606
กบ.02/50-0055
ผ้ามัดย้อมพัฒนาใหม่หมู่ที่ 2
31 มกราคม 2550
607
กบ.02/50-0038
พรเจริญบริการชุมชน
31 มกราคม 2550
608
กบ.02/50-0004
ออมทรัพย์บ้านพรุเตียว
8 มกราคม 2550
609
กบ.02/50-0057
ซื้อน้ำยางทำแผ่นควนออก
31 มกราคม 2550
610
กบ.02/50-0007
แม่บ้านเกษตรกรพัฒนาชุมชนหมู่ที่1
9 มกราคม 2550
611
กบ.02/50-0009
สตรียุคใหม่พัฒนา
10 มกราคม 2550
612
กบ.02/50-0058
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านเขาประ
31 มกราคม 2550
613
กบ.02/50-0023
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม
30 มกราคม 2550
614
กบ.02/50-0074
กลุ่มเกษตรกรบ้านต้นหาร
31 มกราคม 2550
615
กบ.02/50-0059
ศูนย์อบนวดแผนไทยกลุ่มสตรีตำบลหน้าเขา
31 มกราคม 2550
616
กบ.02/50-0060
เกษตรพอเพียงต้นหาร
31 มกราคม 2550
617
กบ.02/50-0061
ออมทรัพย์หมู่ 3 ใหม่
31 มกราคม 2550
618
กบ.02/50-0062
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านต้นพงษ์สามัคคี
31 มกราคม 2550
619
กบ.02/50-0063
กลุ่มรับซื้อยางแผ่นดิบและเศษยาง ต.หน้าเขา
31 มกราคม 2550
620
กบ.02/50-0064
กลุ่มเกษตรกรทำสวนปาล์มน้ำมันและลานเทปาล์น้ำมัน
31 มกราคม 2550
621
กบ.02/50-0065
กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านต้นพงษ์
31 มกราคม 2550
622
กบ.02/50-0068
เลี้ยงสุกรบ้านห้วยน้ำแก้ว
31 มกราคม 2550
623
กบ.02/50-0066
ปั๊มน้ำมันวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง ม.3 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
31 มกราคม 2550
624
กบ.02/49-0003
เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยน้ำแก้ว
5 มกราคม 2550
625
กบ.02/50-0067
กลุ่มซื้อเศษยางและน้ำยางดิบ
31 มกราคม 2550
626
กบ.02/50-0069
ประมงน้ำจืดเพื่อจำหน่ายบ้านห้วยน้ำแก้ว
31 มกราคม 2550
627
กบ.02/50-0070
กลุ่มรับซื้อน้ำยางและผลิตยางแผ่นดิบห้วยน้ำแก้วสามัคคี
31 มกราคม 2550
628
กบ.02/50-0071
เกษตรผสมผสานบ้านห้วยน้ำแก้ว
31 มกราคม 2550
629
กบ.02/50-0072
จัดซื้อปาล์มน้ำมัน
31 มกราคม 2550
630
กบ.02/50-0073
บ้านต้นพงษ์สามัคคี
31 มกราคม 2550
631
กบ.02/50-0045
การแปรรูปสัตว์น้ำตำบลโคกหาร
31 มกราคม 2550
632
กบ.02/50-0047
ลานเทปาล์มน้ำมันตำบลโคกหาร
31 มกราคม 2550
633
กบ.02/50-0048
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด
31 มกราคม 2550
634
กบ.02/50-0046
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด
31 มกราคม 2550
635
กบ.02/50-0049
โพธิ์พัฒนาโคกหาร
31 มกราคม 2550
636
กบ.02/50-0021
การเกษตรกรรมบ้านหินลูกช้าง
29 มกราคม 2550
637
กบ.02/50-0050
โคกหารร่วมใจ
31 มกราคม 2550
638
กบ.02/50-0051
บุญปลอดการเกษตร
31 มกราคม 2550
639
กบ.03/50-0020
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกะปิกุ้งแท้เกาะลันตา
23 มกราคม 2550
640
กบ.03/50-0022
กลุ่มเรือท่องเที่ยวเพชรไพรินอำเภอเกาะลันตา
24 มกราคม 2550
641
กบ.03/50-0023
จำหน่ายและการแปรรูปอาหารทะเลบ้านในไร่
24 มกราคม 2550
642
กบ.03/50-0021
จำหน่ายและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทะเล(ปลาทะเล)คลองดาว
24 มกราคม 2550
643
กบ.03/50-0024
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผ้ามัดย้อมอำเภอเกาะลันตา
24 มกราคม 2550
644
กบ.03/50-0027
กลุ่มประมงชายฝั่งหาดคลองดาว
24 มกราคม 2550
645
กบ.03/50-0025
กลุ่มประมงชายฝั่งบ้านในไร่
24 มกราคม 2550
646
กบ.03/50-0034
กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหัวแหลม2
26 มกราคม 2550
647
กบ.03/50-0003
กลุ่มทำนาบ้านคลองยาง
5 มกราคม 2550
648
กบ.03/50-0028
กลุ่มเรือประมงเล็กบ้านคลองโตบ
25 มกราคม 2550
649
กบ.03/50-0039
กลุ่มประมงชุมชนบ้านหัวแหลม2
26 มกราคม 2550
650
กบ.03/50-0035
กลุ่มประมงท่าเรือมนสิทธิ์บ้านเจ๊ะหลี
26 มกราคม 2550
651
กบ.03/50-0002
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านคลองยาง
5 มกราคม 2550
652
กบ.03/50-0041
กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำรังนกฮาร์ทซัน
26 มกราคม 2550
653
กบ.03/50-0008
กลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือบ้านคลองยาง
19 มกราคม 2550
654
กบ.03/50-0040
กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลคลองยาง
26 มกราคม 2550
655
กบ.03/50-0026
กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาในบ่อดินทุ่งหยีเพ็ง
24 มกราคม 2550
656
กบ.03/50-0043
กลุ่มพลังใหม่ร่วมใจอนุรักษ์บ้านคลองยาง
26 มกราคม 2550
657
กบ.03/50-0030
กลุ่มบ้านขนมศรีรายาเกาะลันตา
25 มกราคม 2550
658
กบ.03/50-0019
กลุ่มประมงเลี้ยงปลาในกระชังบ้านทอนลิบง
23 มกราคม 2550
659
กบ.03/50-0018
กลุ่มประมงร่วมใจพัฒนาทอนลิบง
23 มกราคม 2550
660
กบ.03/50-0017
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรบ้านขุนรายา
23 มกราคม 2550
661
กบ.03/50-0016
กลุ่มผลิตข้าวเกรียบบ้านขุนรายา
23 มกราคม 2550
662
กบ.03/50-0032
กลุ่มฟื้นฟูการเกษตรบ้านเจ๊ะหลี
25 มกราคม 2550
663
กบ.03/50-0037
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขนมอบ,ขนมทอดบ้านนา
26 มกราคม 2550
664
กบ.03/50-0042
กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านร่าปู
26 มกราคม 2550
665
กบ.03/50-0015
กลุ่มกะปิบ้านโคกยูง
22 มกราคม 2550
666
กบ.03/50-0012
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านโคกยูง
22 มกราคม 2550
667
กบ.03/50-0006
กลุ่มผสมปุ๋ยใช้เองบ้านโคกยูง
18 มกราคม 2550
668
กบ.03/50-0007
กลุ่มผ้าบาติกและผลิตภัณฑ์รวมบ้านไท
19 มกราคม 2550
669
กบ.03/50-0011
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลังสอดพัฒนา
22 มกราคม 2550
670
กบ.03/50-0010
กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองยาง
22 มกราคม 2550
671
กบ.03/50-0013
โรงสีข้าวโรงเรียนบ้านคลองยาง
22 มกราคม 2550
672
กบ.03/50-0014
กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์บ้านคลองยาง
22 มกราคม 2550
673
กบ.03/50-0004
กลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่บ้านโคกยูง
5 มกราคม 2550
674
กบ.03/50-0036
กลุ่มพัฒนาอาชีพหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่
26 มกราคม 2550
675
กบ.03/50-0044
กลุ่มเกษตรกรร่วมใจพัฒนาเลี้ยงปลาบ้านอ่าวทองหลาง
26 มกราคม 2550
676
กบ.03/50-0038
กลุ่มประมงบ้านสังกาอู้
26 มกราคม 2550
677
กบ.03/50-0029
กลุ่มเลี้ยงปลารักษ์ลันตาน้อย
25 มกราคม 2550
678
กบ.03/50-0001
กลุ่มเกษตรรวมใจบ้านต้นทัง
5 มกราคม 2550
679
กบ.03/50-0009
กลุ่มผ้าบาเต๊ะบ้านโคกยูง
19 มกราคม 2550
680
กบ.03/50-0033
กลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่ลันตาน้อย
25 มกราคม 2550
681
กบ.03/50-0045
กลุ่มฟื้นฟูอาชีพเสริมเลี้ยงหอยแมลงภู่บ้านร่าหมาด
26 มกราคม 2550
682
กบ.03/50-0031
กลุ่มเลี้ยงหอยทุ่งทอง
25 มกราคม 2550
683
กบ.03/50-0005
กลุ่มประมงพื้นบ้านหัวหิน หมู่ที่ 8
18 มกราคม 2550
684
กบ.04/50-0014
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวมใจพัฒนา
29 มกราคม 2550
685
กบ.04/50-0013
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเพหลา
29 มกราคม 2550
686
กบ.04/50-0012
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำร้อน
29 มกราคม 2550
687
กบ.04/50-0011
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอาสาพัฒนาร่วมใจ
29 มกราคม 2550
688
กบ.04/50-0010
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินเพิง
29 มกราคม 2550
689
กบ.04/50-0009
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านในควน
15 มกราคม 2550
690
กบ.04/50-0008
ลานเทปาล์มน้ำมันและเครือข่ายตำบลเพหลา
15 มกราคม 2550
691
กบ.04/50-0007
ชมรมอาสาพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
10 มกราคม 2550
692
กบ.04/50-0006
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไสใน
8 มกราคม 2550
693
กบ.04/50-0005
ปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นบ้านควนหวายแดง
8 มกราคม 2550
694
กบ.04/50-0004
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเครื่องแกงทุ่งคา
8 มกราคม 2550
695
กบ.04/50-0003
กลุ่มปลูกผักหลังฤดูเก็บเกี่ยว
5 มกราคม 2550
696
กบ.04/50-0001
กลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่ประมงชายฝั่งบ้านท่าประดู่
3 มกราคม 2550
697
กบ.04/50-0015
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองขนาน
30 มกราคม 2550
698
กบ.04/50-0018
ออมทรัพย์บ้านบางบอนพัฒนา
30 มกราคม 2550
699
กบ.04/50-0016
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านด่าน
30 มกราคม 2550
700
กบ.04/50-0017
กลุ่มส่งเสริมอาชีพทุ่งชันหารพัฒนา
30 มกราคม 2550
701
กบ.04/50-0019
กลุ่มเลี้ยงหอยแครงถาวรบ้านท่ามะพร้าว
30 มกราคม 2550
702
กบ.04/50-0020
กลุ่มเครื่องมือประมงบ้านบ่อม่วง
30 มกราคม 2550
703
กบ.04/50-0022
กลุ่มแม่บ้านประมงรวมใจพัฒนาท่าประดู่ยั่งยืน
30 มกราคม 2550
704
กบ.04/50-0021
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านบ่อม่วง
30 มกราคม 2550
705
กบ.04/50-0002
ซีแกรมฟาร์มเห็ด
3 มกราคม 2550
706
กบ.05/50-0002
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าอ่าวลึกใต้
4 มกราคม 2550
707
กบ.05/50-0004
ลานเทปาล์มน้ำมันนาเหนือ
5 มกราคม 2550
708
กบ.05/50-0005
ผ้าบาติกนาเหนือ
15 มกราคม 2550
709
กบ.05/50-0009
บาติกบากัน
17 มกราคม 2550
710
กบ.05/50-0003
ดอกไม้ใบยางคลองสุขร่วมใจ
5 มกราคม 2550
711
กบ.05/50-0006
ร้านค้าเศรษฐกิจชุมชนนาเหนือ
15 มกราคม 2550
712
กบ.05/50-0001
ปลาส้มทับทิมทอง
4 มกราคม 2550
713
กบ.05/50-0021
เลี้ยงหอยแครงบ้านทรายทอง
22 มกราคม 2550
714
กบ.05/50-0017
น้ำดื่มสมุนไพรว่านกาบหอยทุ่งสูงเจริญสุข
19 มกราคม 2550
715
กบ.05/50-0016
น้ำดื่มชุมชนเขาล่อมการเกษตร
19 มกราคม 2550
716
กบ.05/50-0011
ตัดเย็บเสื้อผ้า
17 มกราคม 2550
717
กบ.05/50-0012
แปรรูปส้มแขกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาแก้วพัฒนา
18 มกราคม 2550
718
กบ.05/50-0013
ขนมอบกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหงส์สยาม
18 มกราคม 2550
719
กบ.05/50-0008
แปรรูปอาหารทะเลกลุ่มแม่้บ้านเกษตรกรร่วมใจพัฒนา
17 มกราคม 2550
720
กบ.05/50-0014
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านไร่ใหญ่
18 มกราคม 2550
721
กบ.05/50-0019
ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพบ้านคลองหิน
19 มกราคม 2550
722
กบ.05/50-0020
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านนบสามัคคี
19 มกราคม 2550
723
กบ.05/50-0015
การเพาะถั่วลิสงบ้านทุ่งสูง
19 มกราคม 2550
724
กบ.05/50-0010
แปรรูปอาหารทะเลรัศมีร่วมใจ
17 มกราคม 2550
725
กบ.05/50-0018
การเลี้ยงผึ้งทุ่งสูง
19 มกราคม 2550
726
กบ.05/50-0007
บาติกสุขคีรี
17 มกราคม 2550
727
กบ.05/50-0022
บาติกแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางสามัคคี
29 มกราคม 2550
728
กบ.05/50-0023
น้ำพริกแกงไพรสณฑ์การเกษตร
29 มกราคม 2550
729
กบ.05/50-0024
ผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านนาแค
29 มกราคม 2550
730
กบ.05/50-0025
ประมงพื้นบ้านบ้านแหลมสัก
29 มกราคม 2550
731
กบ.05/50-0026
ประมงพื้นบ้านพิทักษ์ผลทับตะวัน
29 มกราคม 2550
732
กบ.05/50-0027
ประมงพื้นบ้าน(รักอันดามัน)
29 มกราคม 2550
733
กบ.05/50-0028
ประมงพื้นบ้าน(กลุ่มเลี้ยงหอยบ้านบากัน)
29 มกราคม 2550
734
กบ.05/50-0029
ประมงพื้นบ้าน(ประมงพัฒนา)
29 มกราคม 2550
735
กบ.05/50-0030
ประมงพื้นบ้าน(กลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่ตำบลแหลมสัก)
29 มกราคม 2550
736
กบ.05/50-0031
ประมงพื้นบ้าน(ควนโอพัฒนาประมง)
29 มกราคม 2550
737
กบ.05/50-0032
ประมงพื้นบ้าน(หอยแมลงภู่ทับทอง)
29 มกราคม 2550
738
กบ.05/50-0033
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังก้าวหน้าบ้านบากัน
29 มกราคม 2550
739
กบ.05/50-0034
ประมงพื้นบ้าน(กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อการอาชีพบ้านบากัน
29 มกราคม 2550
740
กบ.05/50-สำนั
ประมงพื้นบ้าน(ประมงพื้นบ้านชุมชนแหลมทอง)
29 มกราคม 2550
741
กบ.05/50-0036
ประมงพื้นบ้าน(กลุ่มเลี้ยงหอยแครง)
29 มกราคม 2550
742
กบ.05/50-0037
แหลมทองพัฒนา 1
30 มกราคม 2550
743
กบ.05/50-0039
แหลมทองพัฒนา 2
30 มกราคม 2550
744
กบ.05/50-0038
ประมงพื้นบ้าน(เครื่องมือประมงร่วมใจ)
30 มกราคม 2550
745
กบ.05/50-0040
เพาะเห็ดฟางบ้านคลองไร่
30 มกราคม 2550
746
กบ.05/50-0041
สุรากลั่นชุมชนบ้านเขาหลัก
30 มกราคม 2550
747
กบ.05/50-0042
แปรรูปอาหารทะเลชุมชนแหลมสัก
30 มกราคม 2550
748
กบ.06/50-0003
ผ้าบาติกบ้านควนเศียร
11 มกราคม 2550
749
กบ.06/50-0002
รวมใจชาว กชน.
11 มกราคม 2550
750
กบ.06/50-0006
ปลายพระยาบาติก
18 มกราคม 2550
751
กบ.06/50-0007
ขนมเตาอบ
18 มกราคม 2550
752
กบ.06/49-0004
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลายพระยาสามัคคี
18 มกราคม 2550
753
กบ.06/50-0004
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลายพระยาสามัคคี
18 มกราคม 2550
754
กบ.06/50-0005
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารซอยสีซอ 1
18 มกราคม 2550
755
กบ.06/49-0005
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารซอยสีซอ 1
18 มกราคม 2550
756
กบ.06/50-0008
น้ำพริกแกง
18 มกราคม 2550
757
กบ.06/50-0001
เห็ดฟางทะลายปาล์มบ้านควนเศียร
11 มกราคม 2550
758
กบ.06/50-0009
กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านบางเหียน
18 มกราคม 2550
759
กบ.07/50-0001
แม่บ้านเกษตรกรบ้านนาพรุ
25 มกราคม 2550
760
กบ.07/50-0002
กลุ่มผสมปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพบ้านดินแดง
25 มกราคม 2550
761
กบ.07/49-0001
แม่บ้านเกษตรกรหนองจูดพัฒนา
31 มกราคม 2549
762
กบ.07/49-0003
แม่บ้านเกษตรกรหนองจูดพัฒนา
23 มกราคม 2549
763
กบ.07/50-0006
แม่บ้านเกษตรกรหนองจูดพัฒนา
26 มกราคม 2550
764
กบ.07/49-0004
กลุ่มแม่บ้านเกษตกรภูผาสามัคคี
31 มกราคม 2549
765
กบ.07/50-0005
กลุ่มแม่บ้านเกษตกรภูผาสามัคคี
25 มกราคม 2550
766
กบ.07/50-0003
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดินอุดมสามัคคี
25 มกราคม 2550
767
กบ.07/49-0005
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดินอุดมสามัคคี
23 มกราคม 2549
768
กบ.07/49-0006
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายทับใหม่พัฒนา
23 มกราคม 2549
769
กบ.07/50-0004
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายทับใหม่พัฒนา
25 มกราคม 2550
770
กบ.07/49-0002
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใสสดร่วมใจ
31 มกราคม 2549
771
กบ.07/50-0008
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใสสด
26 มกราคม 2550
772
กบ.07/49-0008
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใสสด
31 มกราคม 2549
773
กบ.07/50-0009
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไร่พัฒนา
26 มกราคม 2550
774
กบ.07/49-0009
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไร่พัฒนา
31 มกราคม 2549
775
กบ.07/50-0010
ลานเทปาล์มน้ำมันและเครือข่ายบ้านน้ำดำ
26 มกราคม 2550
776
กบ.07/49-0010
ลานเทปาล์มน้ำมันและเครือข่ายบ้านน้ำดำ
23 มกราคม 2549
777
กบ.07/49-0011
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกะทูนใหม่พัฒนา
31 มกราคม 2549
778
กบ.07/50-0012
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกะทูนใหม่พัฒนา
26 มกราคม 2550
779
กบ.07/50-0011
ผสมปุ๋ยใช้เองบ้านทุ่งทับควาย
26 มกราคม 2550
780
กบ.07/49-0012
ผสมปุ๋ยใช้เองบ้านทุ่งทับควาย
31 มกราคม 2549
781
กบ.08/50-0037
กลุ่มแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านไร่ใหญ่
19 มกราคม 2550
782
กบ.08/50-0002
กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านไร่ใหญ่
3 มกราคม 2550
783
กบ.08/50-0017
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาออก
12 มกราคม 2550
784
กบ.08/50-0012
กลุ่มประมงเกาะศรีบอยา
9 มกราคม 2550
785
กบ.08/50-0016
กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราตำบลเกาะศรีบอยา
12 มกราคม 2550
786
กบ.08/50-0035
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบอยาสามัคคี
18 มกราคม 2550
787
กบ.08/50-0027
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองเตาะร่วมพัฒนา
18 มกราคม 2550
788
กบ.08/50-0026
ร้านค้าชุมชนบ้านคลองเตาะ
18 มกราคม 2550
789
กบ.08/50-0028
แม่บ้านเกษตรกรคลองหมากร่วมใจ
18 มกราคม 2550
790
กบ.08/50-0029
ร้านค้าชุมชนบ้านคลองแรด
18 มกราคม 2550
791
กบ.08/50-0023
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านคลองหวายเล็ก
18 มกราคม 2550
792
กบ.08/49-0006
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านคลองหวายเล็ก
4 มกราคม 2549
793
กบ.08/50-0014
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวนอน
10 มกราคม 2550
794
กบ.08/50-0036
กลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่บ้านห้วนอน
18 มกราคม 2550
795
กบ.08/50-0024
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางพญา
18 มกราคม 2550
796
กบ.08/49-0008
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางพญา
20 มกราคม 2549
797
กบ.08/49-0009
ธนาคารหมู่บ้านนางพญา
20 มกราคม 2549
798
กบ.08/50-0025
ธนาคารหมู่บ้านนางพญา
18 มกราคม 2550
799
กบ.08/50-0041
กลุ่มลานเทปาล์มน้ำมันบ้านควนเกาะจันทร์
22 มกราคม 2550
800
กบ.08/49-0007
กลุ่มลานเทปาล์มน้ำมันบ้านควนเกาะจันทร์
17 มกราคม 2549
801
กบ.08/49-0005
กลุ่มส่งเสริมการผลิตแตงโมบ้านหาดยาว
4 มกราคม 2549
802
กบ.08/50-0038
กลุ่มส่งเสริมการผลิตแตงโมบ้านหาดยาว
22 มกราคม 2550
803
กบ.08/50-0042
กลุ่มช่างต่อเรือหัวโทงบ้านหาดยาว
22 มกราคม 2550
804
กบ.08/49-0004
กลุ่มช่างต่อเรือหัวโทงบ้านหาดยาว
4 มกราคม 2549
805
กบ.08/50-0034
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองรั้ว
18 มกราคม 2550
806
กบ.08/50-0043
กลุ่มแม่บ้านผู้ประสบภัยสึนามิตำบลตลิ่งชัน
22 มกราคม 2550
807
กบ.08/50-0032
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอามาน๊ะ
18 มกราคม 2550
808
กบ.08/50-0031
กลุ่มออมทรัพย์เกษตรกรอามาน๊ะ
18 มกราคม 2550
809
กบ.08/50-0010
ออมทรัพย์บ้านหนองผักฉีด
4 มกราคม 2550
810
กบ.08/50-0009
กองทุนปุ๋ยบ้านหนองผักฉีด
4 มกราคม 2550
811
กบ.08/50-0006
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งประสาน
3 มกราคม 2550
812
กบ.08/50-0008
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านทุ่งประสาน
3 มกราคม 2550
813
กบ.08/50-0040
กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
22 มกราคม 2550
814
กบ.08/50-0039
กลุ่มปลูกผักไร้ดิน
22 มกราคม 2550
815
กบ.08/50-0007
กลุ่มลานเทปาล์มน้ำมันตำบลปกาสัย
3 มกราคม 2550
816
กบ.08/49-0003
ธนาคารหมู่บ้านบกห้องพัฒนา
4 มกราคม 2549
817
กบ.08/50-0022
ธนาคารหมู่บ้านบกห้องพัฒนา
18 มกราคม 2550
818
กบ.08/50-0021
กลุ่มผสมปุ๋ยบ้านบกห้อง
18 มกราคม 2550
819
กบ.08/49-0001
กลุ่มผสมปุ๋ยบ้านบกห้อง
4 มกราคม 2549
820
กบ.08/49-0002
กลุ่มลานเทปาล์มน้ำมันบ้านบกห้อง
4 มกราคม 2549
821
กบ.08/50-0018
กลุ่มลานเทปาล์มน้ำมันบ้านบกห้อง
17 มกราคม 2550
822
กบ.08/50-0013
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยมัด
10 มกราคม 2550
823
กบ.08/50-0033
กลุ่มสตรีสหกรณ์เหนือคลอง
18 มกราคม 2550
824
กบ.08/50-0044
กลุ่มเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัยสู่ครัวท่องเที่ยว
22 มกราคม 2550
825
กบ.08/50-0045
กลุ่มเลี้ยงปูม้าในคอก(2)
29 มกราคม 2550
826
กบ.08/50-0046
กลุ่มเลี้ยงปูม้าในคอก(1)
29 มกราคม 2550
827
กบ.08/50-0054
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านเกาะปู
29 มกราคม 2550
828
กบ.08/50-0053
กลุ่มสร้างเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านเกาะจำ
29 มกราคม 2550
829
กบ.08/50-0011
กลุ่มแม่บ้านแปรรูปเปลือกหอยบ้านหลังเกาะ
4 มกราคม 2550
830
กบ.08/50-0001
กลุ่มแม่บ้านฟื้นฟูอาชีพบ้านเกาะปู
3 มกราคม 2550
831
กบ.08/50-0020
กลุ่มประมง(ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง)บ้านคลองหวายเล็ก
17 มกราคม 2550
832
กบ.08/50-0052
กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงปูดำบ้านคลองหวายเล็ก
29 มกราคม 2550
833
กบ.08/50-0051
กลุ่มผลิตวุ้นมะพร้าวและน้ำผลไม้
29 มกราคม 2550
834
กบ.08/50-0049
กลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่บ้านควนต่อ
29 มกราคม 2550
835
กบ.08/50-0015
กลุ่มคลองเขม้าพัฒนาเลี้ยงปลาในกระชัง
10 มกราคม 2550
836
กบ.08/50-0056
กลุ่มอวนอันดามัน
31 มกราคม 2550
837
กบ.08/50-0057
กลุ่มรักปลาเก๋าบ้านควนต่อ
31 มกราคม 2550
838
กบ.08/50-0058
กลุ่มหอยสามัคคีบ้านควนต่อ
31 มกราคม 2550
839
กบ.08/50-0019
กลุ่มคลองเขม้าพัฒนาเลี้ยงหอยแมลงภู่
17 มกราคม 2550
840
กบ.08/50-0030
กลุ่มสตรีจักสานก้านมะพร้าวบ้านคลองยวน
18 มกราคม 2550
841
กบ.08/50-0005
กลุ่มมูร์รีย๊ะประมงพื้นบ้าน
3 มกราคม 2550
842
กบ.08/50-0050
กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านหลังดา
29 มกราคม 2550
843
กบ.08/50-0047
กลุ่มชาวประมงบ้านปากหรา
29 มกราคม 2550
844
กบ.08/50-0055
กลุ่มรวมใจฅนรักษ์ทะเล
29 มกราคม 2550
845
กบ.08/50-0048
กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านหาดยาว
29 มกราคม 2550
846
กบ.08/50-0003
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านในทับ
3 มกราคม 2550
847
กบ.08/50-0004
กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านเขาล้อน
3 มกราคม 2550
848
กพ.01/50-0003
กลุ่มแม่บ้านบ้านโคนเหนือ
8 มกราคม 2550
849
กพ.01/49-0010
กลุ่มแม่บ้านบ้านโคนเหนือ
16 มกราคม 2549
850
กพ.01/50-0029
กลุ่มผู้ปลูกและขยายพันธุ์ยางพาราจังหวัดกำแพงเพชร
19 มกราคม 2550
851
กพ.01/49-0011
กลุ่มผู้ปลูกและขยายพันธุ์ยางพาราจังหวัดกำแพงเพชร
16 มกราคม 2549
852
กพ.01/53-0073
กลุ่มผู้ปลูกและขยายพันธุ์ยางพาราจังหวัดกำแพงเพชร
30 มกราคม 2553
853
กพ.01/50-0046
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่
22 มกราคม 2550
854
กพ.01/49-0001
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่
16 มกราคม 2549
855
กพ.01/49-0013
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าเสาสามัคคี
16 มกราคม 2549
856
กพ.01/50-0039
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าเสาสามัคคี
22 มกราคม 2550
857
กพ.01/49-0004
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีปากดง
16 มกราคม 2549
858
กพ.01/50-0041
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีปากดง
22 มกราคม 2550
859
กพ.01/50-0044
กลุ่มสตรีเกษตรกรบ้านหนองหลวง
22 มกราคม 2550
860
กพ.01/49-0005
กลุ่มสตรีเกษตรกรบ้านหนองหลวง
16 มกราคม 2549
861
กพ.01/50-0004
โรงสีข้าวชุมชนเทพนคร
8 มกราคม 2550
862
กพ.01/49-0007
โรงสีข้าวชุมชนเทพนคร
16 มกราคม 2549
863
กพ.01/49-0016
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งพรึ้มสามัคคี
16 มกราคม 2549
864
กพ.01/50-0075
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งพรึ้มสามัคคี
22 มกราคม 2550
865
กพ.01/49-0003
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี
16 มกราคม 2549
866
กพ.01/50-0043
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี
22 มกราคม 2550
867
กพ.01/49-0002
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีอ่างทอง
16 มกราคม 2549
868
กพ.01/50-0049
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีอ่างทอง
22 มกราคม 2550
869
กพ.01/49-0014
กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรศรีนคร
16 มกราคม 2549
870
กพ.01/50-0019
กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรศรีนคร
10 มกราคม 2550
871
กพ.01/49-0008
กลุ่มผู้ปลูกมะนาวบ้านพิกุลทอง
16 มกราคม 2549
872
กพ.01/50-0002
กลุ่มผู้ปลูกมะนาวบ้านพิกุลทอง
5 มกราคม 2550
873
กพ.01/49-0012
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจริญสุข
16 มกราคม 2549
874
กพ.01/50-0042
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจริญสุข
22 มกราคม 2550
875
กพ.01/50-0025
กลุ่มผู้เลี้ยงกบและผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ 2 ต.ทรงธรรม
9 มกราคม 2550
876
กพ.01/49-0009
กลุ่มผู้เลี้ยงกบและผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ 2 ต.ทรงธรรม
16 มกราคม 2549
877
กพ.01/50-0001
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโมกพัฒนา
5 มกราคม 2550
878
กพ.01/49-0006
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโมกพัฒนา
16 มกราคม 2549
879
กพ.01/49-0015
กลุ่มผู้ผลิตน้ำปลาตำบลทรงธรรม
16 มกราคม 2549
880
กพ.01/50-0009
กลุ่มผู้ผลิตน้ำปลาตำบลทรงธรรม
9 มกราคม 2550
881
กพ.01/50-0069
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าไม้แดง
22 มกราคม 2550
882
กพ.01/50-0015
กลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัยบ้านไทรย้อย
9 มกราคม 2550
883
กพ.01/50-0040
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพฤกษาพัฒนา
22 มกราคม 2550
884
กพ.01/50-0018
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล
9 มกราคม 2550
885
กพ.01/50-0038
เกษตรปลอดสารพิษบ้านทุ่งเศรษฐี
22 มกราคม 2550
886
กพ.01/50-0068
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านเพชรนคร
24 มกราคม 2550
887
กพ.01/50-0066
เกษตรชีวภาพตำบลวังทอง
23 มกราคม 2550
888
กพ.01/50-0073
กลุ่มส่งเสริมผู้ผลิตข้าวปลอดภัยบ้านโพธิ์พัฒนา
25 มกราคม 2550
889
กพ.01/50-0071
ศุนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 7 ต.คณฑี
25 มกราคม 2550
890
กพ.01/50-0074
ชมรมสร้างสุขภาพสถานนีอนามัยโพธิ์พัฒนา
25 มกราคม 2550
891
กพ.01/50-0028
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโพธิ์สวัสดิ์
17 มกราคม 2550
892
กพ.01/50-0024
กลุ่มอาชีพสตรีด้านการถนอมอาหาร
17 มกราคม 2550
893
กพ.01/50-0086
กลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านไร่เหนือ
31 มกราคม 2550
894
กพ.01/50-0081
ผู้เพาะเลี้ยงเห็ดฟางบ้านไร่
24 มกราคม 2550
895
กพ.01/50-0052
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองปิ้งไก่
23 มกราคม 2550
896
กพ.01/50-0057
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่นารี
23 มกราคม 2550
897
กพ.01/50-0054
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านท่าเสากระโดง
23 มกราคม 2550
898
กพ.01/50-0083
กลุ่มแม่บ้านคลองใหญ่ใต้
30 มกราคม 2550
899
กพ.01/50-0047
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่นารีนอก
23 มกราคม 2550
900
กพ.01/50-0048
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่นารีนอก
23 มกราคม 2550
901
กพ.01/50-0020
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านใหม่ฤทธิ์เจริญ
10 มกราคม 2550
902
กพ.01/50-0077
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองปลิง
23 มกราคม 2550
903
กพ.01/50-0078
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศรีโยธิน
23 มกราคม 2550
904
กพ.01/50-0027
ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนศรีโยธิน
17 มกราคม 2550
905
กพ.01/50-0076
กล่มผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งพรึ้ม
26 มกราคม 2550
906
กพ.01/50-0026
กลุ่มผุ้ผลิตพืชปลอดภัยบ้านคลองแม่ลายเหนือ
10 มกราคม 2550
907
กพ.01/50-0045
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านไทรย้อย
22 มกราคม 2550
908
กพ.01/50-0021
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งนาขวัญ
17 มกราคม 2550
909
กพ.01/50-0022
การแปรรูปอาหารตามฤดูกาลบ้านคลองห้วยทราย
17 มกราคม 2550
910
กพ.01/50-0023
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านคลองห้วยทราย
17 มกราคม 2550
911
กพ.01/50-0005
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านบ่อเพชร
5 มกราคม 2550
912
กพ.01/50-0053
กลุ่มประดิษฐ์กระถางดอกไม้บ้านลานศิลา
23 มกราคม 2550
913
กพ.01/50-0055
การเลี้ยงโคขุนบ้านแม่นารี
23 มกราคม 2550
914
กพ.01/50-0085
ผู้เลี้ยงโคตำบลวังทอง
30 มกราคม 2550
915
กพ.01/50-0080
สบู่ดำบ้านสระแก้ว
29 มกราคม 2550
916
กพ.01/50-0012
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านคลองโป่ง
9 มกราคม 2550
917
กพ.01/50-0065
กลุ่มกองหญ้าประสพสุขบ้านหนองใหญ่
23 มกราคม 2550
918
กพ.01/50-0061
กลุ่มนาข้าวบ้านหนองใหญ่
23 มกราคม 2550
919
กพ.01/50-0064
ไก่ชนแข้งทองหนองใหญ่
23 มกราคม 2550
920
กพ.01/50-0063
ไหมทองหนองใหญ่
23 มกราคม 2550
921
กพ.01/50-0060
กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองใหญ่ หมู่ 8
23 มกราคม 2550
922
กพ.01/50-0067
กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองใหญ่ หมู่ 8
23 มกราคม 2550
923
กพ.01/50-0031
กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านคลองใหญ่ใต้
20 มกราคม 2550
924
กพ.01/50-0032
กลุ่มเลี้ยงโคมอสูงวังทอง
20 มกราคม 2550
925
กพ.01/50-0006
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเลกลาง
5 มกราคม 2550
926
กพ.01/50-0051
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ประดับมุกและแกะสลักบ้านแม่นารี
23 มกราคม 2550
927
กพ.01/50-0016
กลุ่มแปรรูปนำพริกตำบลทรงธรรม
9 มกราคม 2550
928
กพ.01/50-0010
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านสหกรณ์
9 มกราคม 2550
929
กพ.01/50-0011
กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านคลองลึก
9 มกราคม 2550
930
กพ.01/50-0084
กลุ่มอาชีพเสริมหมู่ 9
30 มกราคม 2550
931
กพ.01/50-0070
กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ 4 บ้านหนองไผ่
25 มกราคม 2550
932
กพ.01/50-0072
กลุ่มเลี้ยงสุกรหมู่ 8 บ้านหนองจอก
25 มกราคม 2550
933
กพ.01/50-0017
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนปิ่นดำริห์
8 มกราคม 2550
934
กพ.01/50-0059
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองกอง
23 มกราคม 2550
935
กพ.01/50-0036
กลุ่มเกษตรมอสมบัติ ม. 4
20 มกราคม 2550
936
กพ.01/50-0037
ปลูกพืชมันสำปะหลังบ้านมอสมบัติ หมู่ 4
20 มกราคม 2550
937
กพ.01/50-0056
กลุ่มร้านค้าสมอทอดมอกระต่าย
23 มกราคม 2550
938
กพ.01/50-0008
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหงษ์ทอง หมู่ 6
8 มกราคม 2550
939
กพ.01/50-0014
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านทรงธรรม
9 มกราคม 2550
940
กพ.01/50-0007
กลุ่มทอผ้า ปั่นเส้นฝ้าย ม.5 ต.ท่าขุนราม
5 มกราคม 2550
941
กพ.01/50-0058
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านใหม่นาบ่อคำ
23 มกราคม 2550
942
กพ.01/50-0050
กลุ่มลำไยตำบลนาบ่อคำ
23 มกราคม 2550
943
กพ.01/50-0079
กลุ่มปลูกข้าวโพดหวานบ้านเกาะสะบ้า
23 มกราคม 2550
944
กพ.01/50-0035
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านคลองใหญ่ใต้
20 มกราคม 2550
945
กพ.01/50-0030
กลุ่มสร้างความหวานบ้านคลองใหญ่ใต้
20 มกราคม 2550
946
กพ.01/50-0033
กลุ่มพัฒนามันสำปะหลังบ้านคลองใหญ่ใต้
20 มกราคม 2550
947
กพ.01/50-0034
กลุ่มทำนาบ้านมอสมบัติ
20 มกราคม 2550
948
กพ.01/50-0082
กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านคลองใหญ่ใต้
30 มกราคม 2550
949
กพ.01/50-0013
กลุ่มผู้ร้อยมาลัยบ้านสหธรรม
9 มกราคม 2550
950
กพ.02/49-0001
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งมหาศาล
25 มกราคม 2549
951
กพ.02/49-0002
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านแม่ยื้อ
25 มกราคม 2549
952
กพ.02/50-0004
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านแก้วสระ
18 มกราคม 2550
953
กพ.02/49-0003
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านแก้วสระ
25 มกราคม 2549
954
กพ.02/49-0004
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านปลวกดำ
25 มกราคม 2549
955
กพ.02/49-0006
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองชุมแสง
25 มกราคม 2549
956
กพ.02/49-0005
กลุ่มไผ่สีทองอินทรีย์
25 มกราคม 2549
957
กพ.02/49-0007
กองทุนถั่วเหลืองฤดูแล้งบ้านศรีวิไล
25 มกราคม 2549
958
กพ.02/50-0008
กองทุนถั่วเหลืองฤดูแล้งบ้านศรีวิไล
23 มกราคม 2550
959
กพ.02/50-0007
กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านศรีวิไล
18 มกราคม 2550
960
กพ.02/50-0011
ประมงบ้านห้วยน้อย
30 มกราคม 2550
961
กพ.02/50-0009
กลุ่มไม้กวาดแข็ง-ไม้กวาดอ่อนบ้านบ่อแก้ว
26 มกราคม 2550
962
กพ.02/50-0006
กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านพานทอง
18 มกราคม 2550
963
กพ.02/50-0001
กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านจิกราด
17 มกราคม 2550
964
กพ.02/52-0011
กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านจิกราด
23 มกราคม 2552
965
กพ.02/50-0003
กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านโปร่งอิรัญ2
17 มกราคม 2550
966
กพ.02/50-0010
กลุ่มกองทุนถั่วเหลืองบ้านหนองคล้า
26 มกราคม 2550
967
กพ.02/50-0002
กลุ่มสานเปลยวนบ้านตลิ่งชั่น
17 มกราคม 2550
968
กพ.02/52-0010
กลุ่มไม้กวาดบ้านหนองชุมแสง
23 มกราคม 2552
969
กพ.02/50-0005
กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองลวก
18 มกราคม 2550
970
กพ.02/50-0012
วิสาหกิจชุมชนทำนาปลอดสารพิษบ้านหนองคล้า
30 มกราคม 2550
971
กพ.03/50-0008
บ้านใหม่ธงชัยกลุ่มเห็ด
3 พฤษภาคม 2550
972
กพ.03/54-0005
กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ท่าข้าม
25 มกราคม 2554
973
กพ.03/50-0005
กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ท่าข้าม
3 พฤษภาคม 2550
974
กพ.03/50-0003
กลุ่มกองทุนแม่บ้านเกษตรกรบ้านมอตะแบก
3 พฤษภาคม 2550
975
กพ.03/50-0006
กลุ่มสวรรค์เห็ดลม
3 พฤษภาคม 2550
976
กพ.03/50-0004
กองทุนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว ม.12
3 พฤษภาคม 2550
977
กพ.03/50-0002
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
3 พฤษภาคม 2550
978
กพ.03/50-0007
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่12
3 พฤษภาคม 2550
979
กพ.03/50-0001
กลุ่มส่งเสริมทำไร่ หมู่5
1 พฤษภาคม 2550
980
กพ.03/54-0006
กลุ่มแม่บ้านเย็บกระเป๋า หมู่ที่ 13
25 มกราคม 2554
981
กพ.04/50-0009
เกษตรอินทรีย์
25 มกราคม 2550
982
กพ.04/49-0015
เกษตรอินทรีย์
27 กุมภาพันธ์ 2549
983
กพ.04/50-0016
ทอพรมเช็ดเท้า
26 มกราคม 2550
984
กพ.04/49-0016
ทอพรมเช็ดเท้า
27 กุมภาพันธ์ 2549
985
กพ.04/50-0013
ทอผ้าไหมประดิษฐ์
26 มกราคม 2550
986
กพ.04/49-0017
ทอผ้าไหมประดิษฐ์
27 กุมภาพันธ์ 2549
987
กพ.04/49-0018
ผลิตข้าวปลอดสารพิษ
27 กุมภาพันธ์ 2549
988
กพ.04/50-0015
ผลิตข้าวปลอดสารพิษ
26 มกราคม 2550
989
กพ.04/50-0007
ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์
22 มกราคม 2550
990
กพ.04/49-0019
ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์
27 กุมภาพันธ์ 2549
991
กพ.04/49-0020
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองตะคร้อ
27 กุมภาพันธ์ 2549
992
กพ.04/50-0017
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองตะคร้อ
26 มกราคม 2550
993
กพ.04/50-0019
กลุ่มไพศาลก้าวหน้าพัฒนาฟาร์ม
29 มกราคม 2550
994
กพ.04/49-0021
กลุ่มไพศาลก้าวหน้าพัฒนาฟาร์ม
27 กุมภาพันธ์ 2549
995
กพ.04/50-0005
ผลิตภัณฑ์บ้านเณรจำพัฒนา
18 มกราคม 2550
996
กพ.04/49-0022
ผลิตภัณฑ์บ้านเณรจำพัฒนา
27 กุมภาพันธ์ 2549
997
กพ.04/50-0023
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังหามแห
30 มกราคม 2550
998
กพ.04/50-0001
กลุ่มแม่บ้านแปรรูปพัฒนาอาชีพบ้านบ่อถ้ำ
10 มกราคม 2550
999
กพ.04/50-0010
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่คลองสะพานช้าง
25 มกราคม 2550
1000
กพ.04/50-0026
ร้านค้าชุมชนบ้านใหม่หนองยาง
30 มกราคม 2550
1001
กพ.04/50-0014
ส่งเสริมการผลิตพืชไร่ใหม่พัฒนา
26 มกราคม 2550
1002
กพ.04/50-0022
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น
29 มกราคม 2550
1003
กพ.04/50-0028
แปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านชายงาม
30 มกราคม 2550
1004
กพ.04/50-0006
กลุ่มสมุนไพรราชพฤกษ์
22 มกราคม 2550
1005
กพ.04/50-0024
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลโค้งไผ่
30 มกราคม 2550
1006
กพ.04/50-0025
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปอาหารหลังโรงเรียนบึงเสือเต้น
30 มกราคม 2550
1007
กพ.04/50-0029
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปอาหารหลังโรงเรียนบึงเสือเต้น
30 มกราคม 2550
1008
กพ.04/50-0012
เทียนตะไคร้หอมปิ,ริน,ทร
26 มกราคม 2550
1009
กพ.04/50-0011
วิสาหกิจชุมชนพรมเช็ดเท้าไส้ปลาไหล
25 มกราคม 2550
1010
กพ.04/50-0021
กลุ่มผู้ผลิตบ้านหนองแสง
29 มกราคม 2550
1011
กพ.04/50-0008
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีธรรม
24 มกราคม 2550
1012
กพ.04/50-0018
กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านศรีเกษตร
29 มกราคม 2550
1013
กพ.04/50-0002
กลุ่มเลี้ยงสัตว์วังหามแห
11 มกราคม 2550
1014
กพ.04/50-0004
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพบ้านใหม่คลองสะพานช้าง
16 มกราคม 2550
1015
กพ.04/50-0020
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านหนองปลิง
29 มกราคม 2550
1016
กพ.04/50-0003
กลุ่มปลูกผักบ้านคลองกระธาตุ
16 มกราคม 2550
1017
กพ.05/50-0006
ท่ามะขามสามัคคี
22 มกราคม 2550
1018
กพ.05/51-0007
ท่ามะขามสามัคคี
24 มกราคม 2551
1019
กพ.05/50-0003
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองกระทุ่ม
22 มกราคม 2550
1020
กพ.05/51-0011
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองกระทุ่ม
24 มกราคม 2551
1021
กพ.05/50-0004
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านห้วยน้อย
22 มกราคม 2550
1022
กพ.05/50-0007
ปุ๋ยธรรมเทค
22 มกราคม 2550
1023
กพ.05/51-0012
ปุ๋ยธรรมเทค
24 มกราคม 2551
1024
กพ.05/50-0008
เกาะลำไย
22 มกราคม 2550
1025
กพ.05/51-0010
เกาะลำไย
24 มกราคม 2551
1026
กพ.05/51-0015
เกาะลำไย
25 มกราคม 2551
1027
กพ.05/50-0009
เกษตรชีวภาพบึงลาด
22 มกราคม 2550
1028
กพ.05/50-0005
โรงเรียนเกษตรกรบ้านคลองน้ำเย็นเหนือ
22 มกราคม 2550
1029
กพ.05/51-0014
โรงเรียนเกษตรกรบ้านคลองน้ำเย็นเหนือ
24 มกราคม 2551
1030
กพ.05/50-0010
กลุ่มแปรรูปทุ่งหันตรา
22 มกราคม 2550
1031
กพ.05/51-0008
กลุ่มแปรรูปทุ่งหันตรา
22 มกราคม 2551
1032
กพ.05/50-0011
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
22 มกราคม 2550
1033
กพ.05/51-0013
กลุ่มน้ำพริกเกาะแตง
24 มกราคม 2551
1034
กพ.05/50-0012
กลุ่มน้ำพริกเกาะแตง
22 มกราคม 2550
1035
กพ.05/50-0002
กลุ่มอาชีพบ้านไร่ ต.วังไทร
22 มกราคม 2550
1036
กพ.05/51-0009
กลุ่มผู้เลี้ยงโค ม.8 บ้านร้อยไร่
24 มกราคม 2551
1037
กพ.05/50-0013
กลุ่มผู้เลี้ยงโค ม.8 บ้านร้อยไร่
22 มกราคม 2550
1038
กพ.05/50-0014
กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม
22 มกราคม 2550
1039
กพ.05/50-0015
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านสามแยก
22 มกราคม 2550
1040
กพ.05/50-0016
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองขลุง
22 มกราคม 2550
1041
กพ.05/50-0001
ผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองแห้ว
22 มกราคม 2550
1042
กพ.05/50-0017
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโนนดุม
22 มกราคม 2550
1043
กพ.06/49-0005
เลี้ยงสุกรก้าวหน้า
10 มกราคม 2549
1044
กพ.06/50-0004
เลี้ยงสุกรก้าวหน้า
2 มกราคม 2550
1045
กพ.06/50-0003
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 2 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
1 มกราคม 2550
1046
กพ.06/49-0001
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 2 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
9 มกราคม 2549
1047
กพ.06/50-0002
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 7 ตำบลวังควง
1 มกราคม 2550
1048
กพ.06/50-0001
กลุ่มวิสหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านลานทองน้อย
8 มกราคม 2550
1049
กพ.06/49-0003
กลุ่มวิสหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านลานทองน้อย
10 มกราคม 2549
1050
กพ.06/50-0005
ปลูกถั่วเหลือง หมู่ 8 ตำบลวังตะแบก
1 มกราคม 2550
1051
กพ.06/49-0002
ปลูกถั่วเหลือง หมู่ 8 ตำบลวังตะแบก
9 มกราคม 2549
1052
กพ.06/50-0006
กลุ่มเกษตรธรรมชาติ
1 มกราคม 2550
1053
กพ.06/49-0006
กลุ่มเกษตรธรรมชาติ
9 มกราคม 2549
1054
กพ.06/50-0007
กลุ่มผู้ผลิตนำ้ดื่ม
2 มกราคม 2550
1055
กพ.06/49-0007
กลุ่มผู้ผลิตนำ้ดื่ม
9 มกราคม 2549
1056
กพ.06/49-0008
บ้านเรือนไทย
11 มกราคม 2549
1057
กพ.06/50-0008
บ้านเรือนไทย
4 มกราคม 2550
1058
กพ.06/49-0014
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนอำเภอพรานกระต่าย
10 มกราคม 2549
1059
กพ.06/50-0009
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนอำเภอพรานกระต่าย
5 มกราคม 2550
1060
กพ.06/49-0015
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 2 ตำบลวังตะแบก
12 มกราคม 2549
1061
กพ.06/50-0010
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 2 ตำบลวังตะแบก
8 มกราคม 2550
1062
กพ.06/50-0011
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 1 บ้านหนองหัววัว
5 มกราคม 2550
1063
กพ.06/49-0012
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 1 บ้านหนองหัววัว
10 มกราคม 2549
1064
กพ.06/49-0009
ผู้ผลิตสารสกัดชีวภาพบ้านบางลาด
10 มกราคม 2549
1065
กพ.06/50-0012
ผู้ผลิตสารสกัดชีวภาพบ้านบางลาด
5 มกราคม 2550
1066
กพ.06/49-0010
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 1 บ้านคุยบ้่านโอง
9 มกราคม 2549
1067
กพ.06/50-0013
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 1 บ้านคุยบ้่านโอง
5 มกราคม 2550
1068
กพ.06/50-0014
กลุ่มทอผ้าหมู่ 9 ห้วยยั้ง
5 มกราคม 2550
1069
กพ.06/49-0011
กลุ่มทอผ้าหมู่ 9 ห้วยยั้ง
10 มกราคม 2549
1070
กพ.06/49-0013
ผลิตสุรากลั่นตะเพียนทอง
10 มกราคม 2549
1071
กพ.06/50-0018
ผลิตสุรากลั่นตะเพียนทอง
4 มกราคม 2550
1072
กพ.06/49-0016
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนหนองราง ต.พรานกระต่าย
6 กุมภาพันธ์ 2549
1073
กพ.06/50-0015
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนหนองราง ต.พรานกระต่าย
4 มกราคม 2550
1074
กพ.06/50-0016
ศูนยืส่งเสริมและผลิตพันธ์ุุข้าวชุมชนบ้านใหม่โพธิ์พัฒนา ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
5 มกราคม 2550
1075
กพ.06/50-0017
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคุยป่ารัง
5 มกราคม 2550
1076
กพ.06/50-0019
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านไร่ปรือ
4 มกราคม 2550
1077
กพ.06/50-0020
กลุ่มผลิตเห็ดโคนดองท่าไม้
4 มกราคม 2550
1078
กพ.06/50-0021
ผู้ปลูกยางพาราหมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้
5 มกราคม 2550
1079
กพ.06/50-0022
ผู้เลี้ยงไก่ชนบ้านน้ำดิบมะพร้าว
4 มกราคม 2550
1080
กพ.06/50-0023
ทำนาข้าวหมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้
4 มกราคม 2550
1081
กพ.06/50-0024
ผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 6 ต.ท่าไม้
5 มกราคม 2550
1082
กพ.06/50-0025
กลุ่มปลูกมันสัมปะหลัง หมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้
5 มกราคม 2550
1083
กพ.06/50-0026
กลุ่มปลูกถั่วเขียวผิวมันหมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้
4 มกราคม 2550
1084
กพ.06/50-0027
กลุ่มปลูกหน่อไม้ไผ่รวก หมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้
5 มกราคม 2550
1085
กพ.06/50-0028
กลุ่มเลี้ยงโคขุนหมู่ที่ 7 ต.หนองหัววัว
4 มกราคม 2550
1086
กพ.06/50-0029
กลุ่มจักสานหมู่ที่ 6 ตำบลท่าไม้
8 มกราคม 2550
1087
กพ.06/50-0030
กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไม้
8 มกราคม 2550
1088
กพ.06/50-0031
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้
5 มกราคม 2550
1089
กพ.06/50-0032
กลุ่มเพาะเห็ดชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้
8 มกราคม 2550
1090
กพ.06/50-0033
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองแม่ระกาสามัคคี ตำบลท่าไม้
5 มกราคม 2550
1091
กพ.06/50-0034
กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือขุนหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยั้ง
8 มกราคม 2550
1092
กพ.06/50-0035
กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพดีตำบลท่าไม้
9 มกราคม 2550
1093
กพ.06/50-0036
กลุ่มประมงตำบลท่าไม้
15 มกราคม 2550
1094
กพ.06/50-0037
กลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาเก้หมู่ที่ 3ตำบลพรานกระต่าย
10 มกราคม 2550
1095
กพ.06/50-0038
กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านท่าไม้
10 มกราคม 2550
1096
กพ.06/50-0039
กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านลานทองน้อยตำบลวังควง
10 มกราคม 2550
1097
กพ.06/50-0040
กลุ่มผลิตน้ำสมุนไพรอารี
8 มกราคม 2550
1098
กพ.06/50-0041
พงษ์ศักดิ์ขนมจีนคลองพิไกร
10 มกราคม 2550
1099
กพ.06/50-0042
เพาะเห็ดพรานกระต่าย
8 มกราคม 2550
1100
กพ.06/50-0043
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
8 มกราคม 2550
1101
กพ.06/50-0044
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านลานสะเดาตำบลวังควง
8 มกราคม 2550
1102
กพ.06/50-0045
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิบ้านนาถัง หมู่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
8 มกราคม 2550
1103
กพ.06/50-0046
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังถ้ำตำบลคุยบ้านโอง
8 มกราคม 2550
1104
กพ.06/50-0047
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังควง
9 มกราคม 2550
1105
กพ.06/50-0048
กลุ่มผลิตน้ำส้มเกล็ดหิมะ หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
9 มกราคม 2550
1106
กพ.06/50-0049
กลุ่มเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
9 มกราคม 2550
1107
กพ.06/50-0050
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์
8 มกราคม 2550
1108
กพ.06/50-0051
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์หมู่ที่ 4 ตำบลวังควง
9 มกราคม 2550
1109
กพ.07/50-0003
กลุ่มอาชีพมะพร้าวเสวย
9 มกราคม 2550
1110
กพ.07/49-0002
กลุ่มอาชีพมะพร้าวเสวย
17 มกราคม 2549
1111
กพ.07/50-0007
ศูนย์ข้าวชุมชนตะเคียนงาม
11 มกราคม 2550
1112
กพ.07/49-0004
ศูนย์ข้าวชุมชนตะเคียนงาม
18 มกราคม 2549
1113
กพ.07/50-0001
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหนองหลวง
8 มกราคม 2550
1114
กพ.07/49-0001
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหนองหลวง
17 มกราคม 2549
1115
กพ.07/50-0002
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลำมะโกรก
8 มกราคม 2550
1116
กพ.07/49-0003
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลำมะโกรก
17 มกราคม 2549
1117
กพ.07/49-0006
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปลักไม้ดำ
19 มกราคม 2549
1118
กพ.07/50-0004
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปลักไม้ดำ
10 มกราคม 2550
1119
กพ.07/50-0009
บ้านลานตาบัว หมู่ที่ 2
12 มกราคม 2550
1120
กพ.07/49-0005
บ้านลานตาบัว หมู่ที่ 2
18 มกราคม 2549
1121
กพ.07/50-0015
ศูนย์ข้าวสามแยกประดู่งาม
16 มกราคม 2550
1122
กพ.07/49-0007
ศูนย์ข้าวสามแยกประดู่งาม
23 มกราคม 2549
1123
กพ.07/49-0008
กลุ่มทอผ้าประดู่งาม
23 มกราคม 2549
1124
กพ.07/50-0016
กลุ่มทอผ้าประดู่งาม
16 มกราคม 2550
1125
กพ.07/49-0009
กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองปลาไหล
23 มกราคม 2549
1126
กพ.07/50-0005
กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองปลาไหล
11 มกราคม 2550
1127
กพ.07/50-0014
หนองปลาไหลพัฒนา
15 มกราคม 2550
1128
กพ.07/50-0006
กลุ่มทอผ้าบ้านประชาสุขสันต์ หมู่ 3
11 มกราคม 2550
1129
กพ.07/50-0017
ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 4 บ้านบึงมาลย์
16 มกราคม 2550
1130
กพ.07/50-0018
พันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 7 บ้านหนองสะเดือย
18 มกราคม 2550
1131
กพ.07/50-0012
เกษตรทรัพย์
15 มกราคม 2550
1132
กพ.07/50-0011
สายใยเพื่อการผลิต
15 มกราคม 2550
1133
กพ.07/50-0008
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านบัวทอง
12 มกราคม 2550
1134
กพ.07/50-0013
กลุ่มสตรีบ้านพรานอบ
15 มกราคม 2550
1135
กพ.07/50-0021
กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพลานตาบัว
22 มกราคม 2550
1136
กพ.07/50-0010
กองทุนเกษตร หมู่ 1 บ้านหนองจิก
15 มกราคม 2550
1137
กพ.07/50-0022
ศรีสุขสันต์ขนมไทยและผ้าทอมือ
22 มกราคม 2550
1138
กพ.07/50-0023
กลุ่มบึงม่วงมั่นคง
22 มกราคม 2550
1139
กพ.07/50-0020
กลุ่มเกษตรธรรมเทคบ้านเกาะสีเสียด
19 มกราคม 2550
1140
กพ.07/50-0019
ข้าวเกรียบผลไม้ตราสินทอง
18 มกราคม 2550
1141
กพ.08/50-0001
ปุ๋ยน้ำชีวภาพเกษตรพัฒนา 43
26 มกราคม 2550
1142
กพ.08/50-0009
กลุ่มข้าวซ้อมมือหนองนกชุมใต้
26 มกราคม 2550
1143
กพ.08/50-0002
ศูนย์ข้าวชุมชนหนองนกชุม
26 มกราคม 2550
1144
กพ.08/50-0003
ทำพริกแกงบ้านทุ่งทรายกลาง
26 มกราคม 2550
1145
กพ.08/50-0004
มะเฟืองทิพย์ทรายทองแม่บ้านสมาคมร่วมใจ
26 มกราคม 2550
1146
กพ.08/50-0005
โคขุนทรายทอง
26 มกราคม 2550
1147
กพ.08/50-0006
โนนสวรรค์ไบโอดีเซล
26 มกราคม 2550
1148
กพ.08/50-0007
กลุ่มแม่บ้านหมู่ 2 ต.ทุ่งทราย
26 มกราคม 2550
1149
กพ.08/50-0008
กลุ่มปลูกมะลิบ้านทรัพย์เจริญ ม.6
26 มกราคม 2550
1150
กพ.09/50-0019
กลุ่มผลิตข้าวปลอดสารบ้านหนองหิน
29 ธันวาคม 2549
1151
กพ.09/52-0001
กลุ่มผลิตข้าวปลอดสารบ้านหนองหิน
22 มกราคม 2552
1152
กพ.09/49-0001
กลุ่มผลิตข้าวปลอดสารบ้านหนองหิน
23 มกราคม 2549
1153
กพ.09/49-0002
กลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษบ้านไพรสวรรค์
23 มกราคม 2549
1154
กพ.09/50-0015
กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองหล่ม
18 ธันวาคม 2549
1155
กพ.09/49-0003
กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองหล่ม
23 มกราคม 2549
1156
กพ.09/49-0004
เลี้ยงโคขุนบ้านหนองหล่ม
23 มกราคม 2549
1157
กพ.09/50-0011
เลี้ยงโคขุนบ้านหนองหล่ม
14 ธันวาคม 2549
1158
กพ.09/50-0013
เลี้ยงโคขุนบ้านหนองหล่ม
18 ธันวาคม 2549
1159
กพ.09/50-0021
กลุ่มเลี้ยงหมู่บ้านตากฟ้า
10 มกราคม 2550
1160
กพ.09/50-0004
ไร่นาสวนผสม
13 ธันวาคม 2549
1161
กพ.09/50-0008
น้ำพริกแกงบ้านท่าขึ้น
13 ธันวาคม 2549
1162
กพ.09/50-0007
แชมพูสมุนไพรบ้านท่าขึ้น
13 ธันวาคม 2549
1163
กพ.09/50-0014
เฟอร์นิเจอร์
15 ธันวาคม 2549
1164
กพ.09/50-0005
ผลิตน้ำดื่มบ้านท่าขึ้น ระบบRO
13 ธันวาคม 2549
1165
กพ.09/50-0020
กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านหนองหิน
18 ธันวาคม 2549
1166
กพ.09/50-0006
ร้านค้าชุมชนบ้านท่าขึ้น
13 ธันวาคม 2549
1167
กพ.09/50-0009
เลี้ยงปลาเพื่อบริโภคและจำหน่าย
13 ธันวาคม 2549
1168
กพ.09/50-0012
เห็ดนางฟ้าผลิตขายและส่งเสริมรายได้
5 มกราคม 2550
1169
กพ.09/50-0022
เลี้ยงโคขุนบ้านเขาน้ำอุ่น1
18 ธันวาคม 2549
1170
กพ.09/50-0016
เลี้ยงโคทำอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้
18 ธันวาคม 2549
1171
กพ.09/50-0018
กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านหนองหิน
28 ธันวาคม 2549
1172
กพ.09/50-0017
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านหนองไผ่ หมู่ 11
22 ธันวาคม 2549
1173
กพ.09/50-0003
ปุ๋ยอัดเม็ดชุมชนบ้านไทรย้อย
15 ธันวาคม 2549
1174
กพ.09/50-0002
กลุ่มหมูหลุมบ้านไทรย้อยพัฒนา
5 มกราคม 2550
1175
กพ.09/50-0001
กลุ่มเกษตรกรทำนาข้าวบ้านใหม่เชียงราย
5 มกราคม 2550
1176
กพ.09/50-0010
กลุ่มเลี้ยงหมูหลุมบ้านมอตะแบก
14 ธันวาคม 2549
1177
กพ.10/50-0015
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนพลวง
30 มกราคม 2550
1178
กพ.10/50-0016
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านคลองเจริญสุขพัฒนา
30 มกราคม 2550
1179
กพ.10/50-0010
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านกระบวยทองใต้
29 มกราคม 2550
1180
กพ.10/50-0006
กลุ่มผู้ปลูกส้มบ้านใหม่คลองม่วง
26 มกราคม 2550
1181
กพ.10/50-0005
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านบึงบ้าน
25 มกราคม 2550
1182
กพ.10/50-0011
กลุ่มเกษตรชีวภาพบ้านมาบไผ่
30 มกราคม 2550
1183
กพ.10/50-0009
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านห้วทุ่ง
29 มกราคม 2550
1184
กพ.10/50-0002
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านทุ่งสนุ่นใต้
15 มกราคม 2550
1185
กพ.10/50-0004
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านใหม่สามัคคี
23 มกราคม 2550
1186
กพ.10/50-0014
กลุ่มรวบรวมผลผลิตส้มหมู่ 9
30 มกราคม 2550
1187
กพ.10/50-0008
กลุ่มผู้ปลูกส้มบ้านทุ่งสนุ่นใต้
26 มกราคม 2550
1188
กพ.10/50-0003
กลุ่มผู้ปลูกส้มกระบวยทองใต้
22 มกราคม 2550
1189
กพ.10/50-0013
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านใหม่คลองม่วง
30 มกราคม 2550
1190
กพ.10/50-0001
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์สารชีวภาพบ้านดงเย็น
9 มกราคม 2550
1191
กพ.10/50-0012
กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านเนินมะกอก
30 มกราคม 2550
1192
กพ.10/50-0007
ปั๊มน้ำมันชุมชนบ้านวังเจ้า
26 มกราคม 2550
1193
กพ.11/50-0001
กลุ่มเลี้ยงสัตว์โกสัมพีนคร
10 มกราคม 2550
1194
กส.01/50-0033
ทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านโคกล่าม ม.3
18 มกราคม 2550
1195
กส.01/49-0015
ทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านโคกล่าม ม.3
18 มกราคม 2549
1196
กส.01/50-0084
ทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านโคกล่าม ม.3
29 มกราคม 2550
1197
กส.01/49-0099
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์
30 มกราคม 2550
1198
กส.01/49-0011
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์
26 มกราคม 2549
1199
กส.01/50-0025
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์
26 มกราคม 2550
1200
กส.01/50-0058
ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคำเม็ก ม.4 ต.ไผ่
18 มกราคม 2550
1201
กส.01/50-0068
ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคำเม็ก ม.4 ต.ไผ่
30 มกราคม 2550
1202
กส.01/49-0012
ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคำเม็ก ม.4 ต.ไผ่
18 มกราคม 2549
1203
กส.01/50-0024
โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์
26 มกราคม 2550
1204
กส.01/49-0008
โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์
26 มกราคม 2549
1205
กส.01/50-0097
โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์
11 มกราคม 2550
1206
กส.01/50-0038
นาจารย์เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า
26 มกราคม 2550
1207
กส.01/49-0009
นาจารย์เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า
26 มกราคม 2549
1208
กส.01/49-0098
นาจารย์เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า
30 มกราคม 2550
1209
กส.01/50-0035
กลุ่มทอผ้าไหมลายสไตลสากล
30 มกราคม 2550
1210
กส.01/49-0019
กลุ่มทอผ้าไหมลายสไตลสากล
30 มกราคม 2549
1211
กส.01/50-0031
กลุ่มแปรรูปอาหารจากข้าวขนมนางเล็ดวัดสว่างคงคา
29 มกราคม 2550
1212
กส.01/49-0021
อยู่ดีมีสุข
30 มกราคม 2549
1213
กส.01/50-0049
อยู่ดีมีสุข
30 มกราคม 2550
1214
กส.01/50-0047
ข้าวหอมมะลิบ้านโจด
30 มกราคม 2550
1215
กส.01/49-0020
ข้าวหอมมะลิบ้านโจด
30 มกราคม 2549
1216
กส.01/49-0025
กลุ่มผ้าปักมือโพนทอง
30 มกราคม 2549
1217
กส.01/50-0056
กลุ่มผ้าปักมือโพนทอง
30 มกราคม 2550
1218
กส.01/50-0151
กลุ่มผ้าปักมือโพนทอง
31 มกราคม 2550
1219
กส.01/50-0104
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองหัวช้าง ต.กลางหมื่น
26 มกราคม 2550
1220
กส.01/50-0026
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองหัวช้าง ต.กลางหมื่น
26 มกราคม 2550
1221
กส.01/49-0005
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองหัวช้าง ต.กลางหมื่น
26 มกราคม 2549
1222
กส.01/49-0006
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเหล่ากลาง ม.9 ต.กลางหมื่น
26 มกราคม 2549
1223
กส.01/50-0064
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเหล่ากลาง ม.9 ต.กลางหมื่น
30 มกราคม 2550
1224
กส.01/50-0090
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเหล่ากลาง ม.9 ต.กลางหมื่น
26 มกราคม 2550
1225
กส.01/50-0086
กลุ่มข้าวหอมมะลิชุมชนปลอดสารพิษหมู่ที่ 6 ต.บึงวิชัย
30 มกราคม 2550
1226
กส.01/49-0029
กลุ่มข้าวหอมมะลิชุมชนปลอดสารพิษหมู่ที่ 6 ต.บึงวิชัย
30 มกราคม 2549
1227
กส.01/50-0032
กลุ่มข้าวหอมมะลิชุมชนปลอดสารพิษหมู่ที่ 6 ต.บึงวิชัย
29 มกราคม 2550
1228
กส.01/50-0034
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมือง
29 มกราคม 2550
1229
กส.01/49-0027
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมือง
30 มกราคม 2549
1230
กส.01/50-0089
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมือง
30 มกราคม 2550
1231
กส.01/50-0085
กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว บ.ดงสวาง ม.17
30 มกราคม 2550
1232
กส.01/49-0030
กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว บ.ดงสวาง ม.17
30 มกราคม 2549
1233
กส.01/50-0014
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลหลุบ
26 มกราคม 2550
1234
กส.01/50-0045
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกกกอก
30 มกราคม 2550
1235
กส.01/49-0023
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกกกอก
30 มกราคม 2549
1236
กส.01/49-0108
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกกกอก
30 มกราคม 2550
1237
กส.01/49-0022
ร้านค้าสหการบ้านหนองสาหร่าย
30 มกราคม 2549
1238
กส.01/50-0057
ร้านค้าสหการบ้านหนองสาหร่าย
30 มกราคม 2550
1239
กส.01/49-0031
กลุ่มเพาะเห็ดขอนดำ บ.กลางดง ม.10
15 มกราคม 2549
1240
กส.01/50-0081
กลุ่มเพาะเห็ดขอนดำ บ.กลางดง ม.10
30 มกราคม 2550
1241
กส.01/50-0082
เหล่าหลวงยางพาราสามัคคี
30 มกราคม 2550
1242
กส.01/50-0112
เหล่าหลวงยางพาราสามัคคี
30 มกราคม 2550
1243
กส.01/49-0032
เหล่าหลวงยางพาราสามัคคี
30 มกราคม 2549
1244
กส.01/49-0033
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิโคกนางาม
30 มกราคม 2549
1245
กส.01/50-0116
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิโคกนางาม
30 มกราคม 2550
1246
กส.01/50-0083
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิโคกนางาม
30 มกราคม 2550
1247
กส.01/49-0002
ข้าวหลามทิพย์หนองสอ
18 มกราคม 2549
1248
กส.01/50-0029
ข้าวหลามทิพย์หนองสอ
18 มกราคม 2550
1249
กส.01/50-0067
กลุ่มข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ บ.โหมน ม.2
30 มกราคม 2550
1250
กส.01/49-0001
กลุ่มข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ บ.โหมน ม.2
24 มกราคม 2549
1251
กส.01/50-0001
กลุ่มข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ บ.โหมน ม.2
11 มกราคม 2550
1252
กส.01/50-0021
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหลุบ
26 มกราคม 2550
1253
กส.01/50-0050
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนนคร ม.10 ต.ขมิ้น
30 มกราคม 2550
1254
กส.01/49-0024
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนนคร ม.10 ต.ขมิ้น
30 มกราคม 2549
1255
กส.01/50-0007
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนนคร ม.10 ต.ขมิ้น
17 มกราคม 2550
1256
กส.01/50-0054
กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโพนทอง
30 มกราคม 2550
1257
กส.01/49-0026
กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโพนทอง
30 มกราคม 2549
1258
กส.01/49-0013
แม่บ้านทอผ้าบ้านโนนทอง ม.9 ต.ไผ่
18 มกราคม 2549
1259
กส.01/50-0066
แม่บ้านทอผ้าบ้านโนนทอง ม.9 ต.ไผ่
30 มกราคม 2550
1260
กส.01/50-0087
แม่บ้านทอผ้าบ้านโนนทอง ม.9 ต.ไผ่
18 มกราคม 2550
1261
กส.01/49-0010
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
26 มกราคม 2549
1262
กส.01/50-0039
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
26 มกราคม 2550
1263
กส.01/50-0100
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
11 มกราคม 2550
1264
กส.01/50-0119
กลุ่มหมอนขิดบ้านหนองหัวช้าง ม.3 ต.กลางหมื่น
25 มกราคม 2550
1265
กส.01/49-0004
กลุ่มหมอนขิดบ้านหนองหัวช้าง ม.3 ต.กลางหมื่น
26 มกราคม 2549
1266
กส.01/50-0027
กลุ่มหมอนขิดบ้านหนองหัวช้าง ม.3 ต.กลางหมื่น
26 มกราคม 2550
1267
กส.01/50-0091
ข้าวหอมมะลิปลอดภัยสารพิษบ้านหนองไผ่ ม.2
18 มกราคม 2550
1268
กส.01/49-0016
ข้าวหอมมะลิปลอดภัยสารพิษบ้านหนองไผ่ ม.2
18 มกราคม 2549
1269
กส.18/50-0106
ข้าวหอมมะลิปลอดภัยสารพิษบ้านหนองไผ่ ม.2
30 มกราคม 2550
1270
กส.01/49-0014
ข้าวหอมมะลิบ้านคำเม็ก-โนนทอง ต.ไผ่
18 มกราคม 2549
1271
กส.01/50-0022
ข้าวหอมมะลิบ้านคำเม็ก-โนนทอง ต.ไผ่
18 มกราคม 2550
1272
กส.01/50-0073
ข้าวหอมมะลิบ้านคำเม็ก-โนนทอง ต.ไผ่
29 มกราคม 2550
1273
กส.01/50-0023
กลุ่มแม่บ้านร้านค้าชุมชน ม.2 ต.ไผ่
18 มกราคม 2550
1274
กส.01/49-0017
กลุ่มแม่บ้านร้านค้าชุมชน ม.2 ต.ไผ่
18 มกราคม 2549
1275
กส.01/49-0107
กลุ่มแม่บ้านร้านค้าชุมชน ม.2 ต.ไผ่
30 มกราคม 2550
1276
กส.01/50-0028
เกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านใหม่พัฒนา
18 มกราคม 2550
1277
กส.01/49-0003
เกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านใหม่พัฒนา
18 มกราคม 2549
1278
กส.01/50-0037
ปลาส้มถอดก้างธารทอง
26 มกราคม 2550
1279
กส.01/50-0077
ส้มปลาตะเพียนเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์
26 มกราคม 2550
1280
กส.01/50-0030
กลุ่มที่นอนหมอนขิต
26 มกราคม 2550
1281
กส.01/49-0007
กลุ่มที่นอนหมอนขิต
26 มกราคม 2549
1282
กส.01/50-0122
กลุ่มที่นอนหมอนขิต
30 มกราคม 2550
1283
กส.01/50-0088
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องนอนบ้านบึงวิชัย ม.4
30 มกราคม 2550
1284
กส.01/50-0036
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องนอนบ้านบึงวิชัย ม.4
29 มกราคม 2550
1285
กส.01/49-0028
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องนอนบ้านบึงวิชัย ม.4
30 มกราคม 2549
1286
กส.01/49-0018
ข้าวเจ้าหอมมะลิหนองแวงใหญ่
30 มกราคม 2549
1287
กส.01/50-0055
ข้าวเจ้าหอมมะลิหนองแวงใหญ่
30 มกราคม 2550
1288
กส.01/50-0012
กลุ่มทอผ้าลายเกล็ดเต่าบ้านท่าลำดวน ม.7
14 มกราคม 2550
1289
กส.01/50-0176
ตกแต่งโอ่งดินเผา
31 มกราคม 2550
1290
กส.01/50-0141
กระเช้าเถาวัลย์ผลิตภัณฑ์ด้วยทางมะพร้าว
31 มกราคม 2550
1291
กส.01/50-0092
โรงสีข้าวชุมชนบ้านดอนสวรรค์
29 มกราคม 2550
1292
กส.01/50-0059
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อการผลิตหนองแวงใหญ่ ม.8
30 มกราคม 2550
1293
กส.01/50-0046
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
29 มกราคม 2550
1294
กส.01/50-0115
กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ตำบลเหนือ
30 มกราคม 2550
1295
กส.01/50-0117
สมุนไพรพื้นเมืองบ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 9 ต.กลางหมื่น
26 มกราคม 2550
1296
กส.01/50-0114
เหล่าหลวงกลางยางพารา
30 มกราคม 2550
1297
กส.01/50-0043
กลุ่มเพาะเห็ดบดบ้านบึงวิชัย
29 มกราคม 2550
1298
กส.18/50-0113
นาข้าวเหล่าหลวงกลางสามัคคี
30 มกราคม 2550
1299
กส.01/50-0101
กลุ่มแม่บ้านผลิตบายศรี
17 มกราคม 2550
1300
กส.01/50-0102
กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง หมู่ที่ 6
17 มกราคม 2550
1301
กส.01/50-0103
กลุ่มเลี้ยงโคโนนคำม่วง
17 มกราคม 2550
1302
กส.01/50-0126
กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดในโรงเรือนบ้านดงเมือง
30 มกราคม 2550
1303
กส.01/50-0134
กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านโนนคำม่วง
30 มกราคม 2550
1304
กส.01/50-0143
ปุ๋ยอินทรีย์-รถแทรกเตอร์โพนทอง
31 มกราคม 2550
1305
กส.01/49-0109
โรงสีข้าวกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้อน
30 มกราคม 2550
1306
กส.01/50-0044
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 หามแห-โพนทอง
30 มกราคม 2550
1307
กส.01/50-0150
กลุ่มส่งเสริมผู้ผลิตยางพาราบ้านเชียงเครือ
25 มกราคม 2550
1308
กส.01/50-0162
กลุ่มจักสานเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
30 มกราคม 2550
1309
กส.01/50-0069
กลุ่มเย็บเสื้อผ้าบ้านโหมนคำ ม.16
30 มกราคม 2550
1310
กส.01/50-0004
กลุ่มเย็บเสื้อผ้าบ้านโหมนคำ ม.16
10 มกราคม 2550
1311
กส.01/50-0166
กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าไหม บ้านดงสวาง หมู่ 5
12 กุมภาพันธ์ 2550
1312
กส.01/49-0111
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองฝ้ายและไหมบ้านต้อนใต้
30 มกราคม 2550
1313
กส.01/50-0016
กลุ่มเกษตรกรยั่งยืนไผ่ทอง หมู่ที่ 4
26 มกราคม 2550
1314
กส.01/50-0015
กลุ่มผู้ปลูกข้าวช้างอียอ
26 มกราคม 2550
1315
กส.01/50-0010
กลุ่มทอผ้าห่มทอมือ
23 มกราคม 2550
1316
กส.01/50-0060
กลุ่มเกษตรกรปลูกไม้ผลตำบลหนองกุง
30 มกราคม 2550
1317
กส.01/50-0137
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านแกน้อย
25 มกราคม 2550
1318
กส.01/50-0008
หัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมและของที่ระลึก
18 มกราคม 2550
1319
กส.01/50-0071
ข้าวหอมพิเศษ
29 มกราคม 2550
1320
กส.01/49-0110
กลุ่มแม่บ้านบ้านต้อน หมู่ 6
30 มกราคม 2550
1321
กส.01/50-0005
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคอกควาย
16 มกราคม 2550
1322
กส.18/50-0123
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านเหล่ากลาง หมู่ 9 ต.กลางหมื่น
30 มกราคม 2550
1323
กส.01/50-0140
กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนาดใต้
31 มกราคม 2550
1324
กส.01/50-0138
ผลิตดอกไม้ชุมชนแกเปะ ต.เชียงเครือ
25 มกราคม 2550
1325
กส.01/50-0051
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 15
23 มกราคม 2550
1326
กส.01/50-0155
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง
30 มกราคม 2550
1327
กส.01/50-0002
กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดฟางบ้านโหมน ม.2
11 มกราคม 2550
1328
กส.01/50-0053
กลุ่มทำขนมบ้านดงสวาง ม.6,ม.17
26 มกราคม 2550
1329
กส.01/50-0061
กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่คำ ม.14
30 มกราคม 2550
1330
กส.01/50-0142
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกุดลาย
31 มกราคม 2550
1331
กส.01/50-0147
ข้าวมะลิชุมชนหนองใหญ่ ต.ลำปาว
31 มกราคม 2550
1332
กส.01/50-0041
กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนดอนสวรรค์
29 มกราคม 2550
1333
กส.01/50-0009
กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียง แปลง 1
25 มกราคม 2550
1334
กส.01/50-0052
กลุ่มทอเสื่อกก บ.เหล่าสูง ม.4
26 มกราคม 2550
1335
กส.01/50-0139
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านแซงอุดม
24 มกราคม 2550
1336
กส.01/50-0148
กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านม่วงเฒ่า
30 มกราคม 2550
1337
กส.01/50-0095
ดอกไม้ประดิษฐ์แก่งนาขาม
17 มกราคม 2550
1338
กส.01/50-0149
กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวหนองสอ
31 มกราคม 2550
1339
กส.01/50-0076
กลุ่มผลิตลูกสุกรพันธุ์ดีมิตรสัมพันธ์
26 มกราคม 2550
1340
กส.01/50-0135
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชียงเครือ
25 มกราคม 2550
1341
กส.01/50-0074
กลุ่มผลิตโคเนื้อชุมชนปลาเค้าน้อย
26 มกราคม 2550
1342
กส.01/50-0075
กลุ่มตีมีดโนนตูมพัฒนากาฬสินธุ์
26 มกราคม 2550
1343
กส.01/50-0078
สุรากลั่นชาวไร่ลำคลอง
26 มกราคม 2550
1344
กส.01/50-0065
นิคมเศรษฐกิจพอเพียงเนินทอง
30 มกราคม 2550
1345
กส.01/50-0079
กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ ต.ห้วยโพธิ์
29 มกราคม 2550
1346
กส.01/50-0003
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโหมนคำ หมู่ที่ 16
9 มกราคม 2550
1347
กส.01/50-0013
กลุ่มทอผ้านาอินทร์แปลง
23 มกราคม 2550
1348
กส.01/50-0006
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนชัย ม.8 ต.ขมิ้น
17 มกราคม 2550
1349
กส.01/50-0019
กลุ่มผู้ผลิตหมอนขิตและผ้าพื้นเมืองบ้านโต้น
26 มกราคม 2550
1350
กส.01/50-0124
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองวังเกาะเหล็ก
30 มกราคม 2550
1351
กส.01/50-0127
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านวังเกาะเหล็ก
30 มกราคม 2550
1352
กส.01/50-0072
กลุ่มจักสานมิตรสัมพันธ์
26 มกราคม 2550
1353
กส.01/50-0163
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ที่ 3
30 มกราคม 2550
1354
กส.01/50-0158
กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนปอแดง ม.12
9 กุมภาพันธ์ 2550
1355
กส.01/50-0080
กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนปอแดง ม.12
26 มกราคม 2550
1356
กส.01/50-0157
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนปอแดง ม.7
9 กุมภาพันธ์ 2550
1357
กส.01/50-0159
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.13
9 กุมภาพันธ์ 2550
1358
กส.01/50-0173
กลุ่มทอเสื่อจากกกบ้านดงบังเก่า ม.11
12 กุมภาพันธ์ 2550
1359
กส.01/50-0156
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมืองบ้านดอนม่วง ม.9
30 มกราคม 2550
1360
กส.01/50-0145
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดงสมบูรณ์ ม.18
30 มกราคม 2550
1361
กส.01/50-0161
กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านโหมน ม.2
30 มกราคม 2550
1362
กส.01/50-0144
กลุ่มสตรีทอผ้าหามแห
16 มกราคม 2550
1363
กส.01/50-0070
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าโนนตูมพัฒนา
26 มกราคม 2550
1364
กส.01/50-0063
กลุ่มเกษตรกรพืชไร่หนองกลางโคก ม.2 ต.กลางหมื่น
30 มกราคม 2550
1365
กส.01/50-0154
กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านกลางหมื่น ม.1
7 กุมภาพันธ์ 2550
1366
กส.01/50-0118
กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายพื้นเมือง ม.10 ต.กลางหมื่น
25 มกราคม 2550
1367
กส.01/50-0120
กลุ่มที่นอนหมอนขิตบ้านหนองกลางโคก ม.2 ต.กลางหมื่น
30 มกราคม 2550
1368
กส.01/50-0062
ศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีทอผ้า บ.หนองกลางโคก
30 มกราคม 2550
1369
กส.01/50-0048
กลุ่มร่วมใจพัฒนาร้านค้าชุมชนบ้านโคกล่าม
29 มกราคม 2550
1370
กส.01/50-0096
สภาชุมชนบึงวิชัยสามัคคี
29 มกราคม 2550
1371
กส.01/50-0042
กลุ่มเย็บผ้าห่มที่นอนปิ๊กนิก
29 มกราคม 2550
1372
กส.01/50-0040
กลุ่มพัฒนาชีวิตเกษตรไทยชุมชนบึงวิชัย
29 มกราคม 2550
1373
กส.01/50-0136
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านแกเปะ หมู่ที่ 5
25 มกราคม 2550
1374
กส.01/50-0168
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านดงน้อย ม.3
12 กุมภาพันธ์ 2550
1375
กส.01/50-0094
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านนาจารย์
17 มกราคม 2550
1376
กส.01/50-0174
กลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราบ้านดงน้อย ม.13
12 กุมภาพันธ์ 2550
1377
กส.01/50-0128
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ดงเมือง
30 มกราคม 2550
1378
กส.01/50-0133
กลุ่มพัฒนาอาชีพวังเกาะเหล็ก
30 มกราคม 2550
1379
กส.01/50-0125
กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังเกาะเหล็ก
30 มกราคม 2550
1380
กส.01/50-0129
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อวังเกาะเหล็ก
30 มกราคม 2550
1381
กส.18/50-0105
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ม.11 ต.กลางหมื่น
30 มกราคม 2550
1382
กส.01/50-0171
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านดงสวาง หมู่ที่ 5
12 กุมภาพันธ์ 2550
1383
กส.01/50-0175
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านดงสวาง หมู่ที่ 5
12 กุมภาพันธ์ 2550
1384
กส.01/50-0169
กลุ่มอาชีพเลี้ยงสุกรบ้านดงสวาง หมู่ที่ 17
12 กุมภาพันธ์ 2550
1385
กส.01/50-0170
กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 13 บ้านดงน้อย
12 กุมภาพันธ์ 2550
1386
กส.01/50-0130
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านดงเมือง
30 มกราคม 2550
1387
กส.01/50-0121
ผลิตผ้าพื้นเมืองบ้านหัวนาคำ ม.4 ต.กลางหมื่น
30 มกราคม 2550
1388
กส.01/50-0011
กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดหนองบัว
15 มกราคม 2550
1389
กส.01/50-0131
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงเมือง
30 มกราคม 2550
1390
กส.01/50-0093
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านนาจารย์ หมู่ที่ 2
17 มกราคม 2550
1391
กส.01/50-0165
กลุ่มฟื้นฟูเกษตรผสมผสานบ้านโหมน หมู่ที่ 2
12 กุมภาพันธ์ 2550
1392
กส.01/50-0164
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านดงสมบูรณ์ ม.18
12 กุมภาพันธ์ 2550
1393
กส.01/50-0172
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านดงสมบูรณ์ ม.18
12 กุมภาพันธ์ 2550
1394
กส.01/50-0132
กลุ่มพัฒนาอาชีพท่าสีดา
30 มกราคม 2550
1395
กส.01/50-0160
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านกลางดง หมู่ที่ 10
9 กุมภาพันธ์ 2550
1396
กส.01/50-0017
กลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าวตำบลหลุบ
26 มกราคม 2550
1397
กส.01/50-0167
กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านกลางดง หมู่ที่ 10
12 กุมภาพันธ์ 2550
1398
กส.01/50-0020
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโต้น
26 มกราคม 2550
1399
กส.01/50-0018
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรบ้านโต้น
26 มกราคม 2550
1400
กส.01/50-0146
กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลผลิตเกษตร ม.8
30 มกราคม 2550
1401
กส.02/50-0006
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลยอดแกง
5 กุมภาพันธ์ 2550
1402
กส.02/50-0003
สังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยม
1 กุมภาพันธ์ 2550
1403
กส.02/50-0002
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโนนเที่ยง 49
1 กุมภาพันธ์ 2550
1404
กส.02/50-0013
ทอผ้าไหมมัดหมี่หนองบัวศรีวิลัย
9 กุมภาพันธ์ 2550
1405
กส.02/50-0012
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ต.สงเปลือย
5 กุมภาพันธ์ 2550
1406
กส.02/50-0001
ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ต.สงเปลือย
10 มกราคม 2550
1407
กส.02/50-0008
กลุ่มตัดเย็บผ้าไหมจีวร ม.3 ต.ยอดแกง
5 กุมภาพันธ์ 2550
1408
กส.02/50-0010
กลุ่มจักสานฝาอ้อ ต.สงเปลือย
5 กุมภาพันธ์ 2550
1409
กส.02/50-0011
ทอผ้ามัดหมี่น้ำไหลหนองบัวนอก ต.หนองบัว
5 กุมภาพันธ์ 2550
1410
กส.02/50-0014
กลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งหนองบัวทอง ต.หนองบัว
9 กุมภาพันธ์ 2550
1411
กส.02/50-0007
กลุ่มทอสื่อกก ต.หนองบัว
5 กุมภาพันธ์ 2550
1412
กส.02/50-0004
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตำบลยอดแกง
1 กุมภาพันธ์ 2550
1413
กส.02/50-0005
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ตำบลยอดแกง
1 กุมภาพันธ์ 2550
1414
กส.02/50-0009
กลุ่มส่งเสริมปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ตำบลหลักเหลี่ยม
5 กุมภาพันธ์ 2550
1415
กส.03/50-0032
การทอผ้าห่มทอมือ ตำบลธัญญา
22 มกราคม 2550
1416
กส.03/50-0001
กลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยไฟฟ้าปลูกพืชปลอดสารพิษ
22 มกราคม 2550
1417
กส.03/50-0026
ขนมจีน บ้านโจด ม.16
22 มกราคม 2550
1418
กส.03/50-0027
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นกก ต. เจ้าท่า
22 มกราคม 2550
1419
กส.03/50-0028
เกษตรอินทรีย์ ทวีผล ต. เจ้าท่า
22 มกราคม 2550
1420
กส.03/50-0031
กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพธัญญา บ้านสะอาดสมศรี
22 มกราคม 2550
1421
กส.03/50-0002
ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านหัวขวา
22 มกราคม 2550
1422
กส.03/50-0037
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านหัวแฮด
25 มกราคม 2550
1423
กส.03/50-0012
เลี้ยงปลาดุก ต.หนองแปน
22 มกราคม 2550
1424
กส.03/50-0021
ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต. กมลาไสย
22 มกราคม 2550
1425
กส.03/50-0013
เลี้ยงโค ต. หนองแปน
22 มกราคม 2550
1426
กส.03/50-0014
ตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง บ้านเสมา
22 มกราคม 2550
1427
กส.03/50-0029
กลุ่มเลี้ยงโคทองบ้านแจ้งจม
22 มกราคม 2550
1428
กส.03/50-0003
กลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่
22 มกราคม 2550
1429
กส.03/50-0015
กลุ่มเย็บหมอนหนุนศรีษะ บ. เสมา
22 มกราคม 2550
1430
กส.03/50-0016
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร บ้านเสมา
22 มกราคม 2550
1431
กส.03/50-0017
ปลูกข้าวปลอดสารพิษ ตำบลหนองแปน
15 มกราคม 2550
1432
กส.03/50-0030
ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ต. เจ้าท่า
22 มกราคม 2550
1433
กส.03/50-0009
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ต.โคกสมบูรณ์
22 มกราคม 2550
1434
กส.03/50-0022
ทอผ้าห่อไหมพรมด้ายดำ บ้านสงยาง
22 มกราคม 2550
1435
กส.03/50-0004
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านเมย
22 มกราคม 2550
1436
กส.03/50-0018
กลุ่มเกษตรทอผ้าไหมพรม บ้านหนองแปน
22 มกราคม 2550
1437
กส.03/50-0010
การตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านนามล
22 มกราคม 2550
1438
กส.03/50-0011
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขนมจีนหนองอีกุ้ม
22 มกราคม 2550
1439
กส.03/50-0038
กลุ่มทำที่นอนหมอนขิด บ้านด่านเหนือ
25 มกราคม 2550
1440
กส.03/50-0005
กลุ่มผู้เลี้ยงไหม บ้านเมย
22 มกราคม 2550
1441
กส.03/50-0039
กลุ่มเกษตรกรทำนา บ้านโพนงาม
25 มกราคม 2550
1442
กส.03/50-0040
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบ้านด่านเหนือ
25 มกราคม 2550
1443
กส.03/50-0023
กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ที่ 15
22 มกราคม 2550
1444
กส.03/50-0024
กลุ่มเลี้ยงปลาดุก บ้านสระบัว
22 มกราคม 2550
1445
กส.03/50-0006
กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าไหม บ้านดอนหวาย
22 มกราคม 2550
1446
กส.03/50-0033
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จิกงาม
22 มกราคม 2550
1447
กส.03/50-0036
ปลูกผักปลอดสารพิษกุดวังซอ
25 มกราคม 2550
1448
กส.03/50-0035
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสงเปลือย
25 มกราคม 2550
1449
กส.03/50-0034
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลธัญญา
22 มกราคม 2550
1450
กส.03/50-0019
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลหนองแปน
22 มกราคม 2550
1451
กส.03/50-0007
กลุ่มน้ำดื่มชุมชนสีถาน
22 มกราคม 2550
1452
กส.03/50-0008
กลุ่มเลี้ยงไหม บ้านสวนโคก
22 มกราคม 2550
1453
กส.03/50-0020
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแปน
22 มกราคม 2550
1454
กส.03/50-0025
น้ำสะอาด บ้านโจด ม.10
22 มกราคม 2550
1455
กส.04/50-0001
ฟื้นภูมิไท
25 ธันวาคม 2549
1456
กส.04/50-0002
สามัคคีชาวนา
25 ธันวาคม 2549
1457
กส.04/50-0005
ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านด่านใต้ หมู่ที่ 6
22 มกราคม 2550
1458
กส.04/50-0016
กล่มผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่องคำ
31 มกราคม 2550
1459
กส.04/50-0013
เกษตรอินทรีย์ 4,6 ตำบลร่องคำ
31 มกราคม 2550
1460
กส.04/50-0012
กล่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสองห้องหมู่ที่ 5
31 มกราคม 2550
1461
กส.04/50-0003
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสองห้องหมู่ที่11
16 มกราคม 2550
1462
กส.04/50-0009
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่าเขืองหมู่ที่5
29 มกราคม 2550
1463
กส.04/50-0006
กลุ่มสตรีตำบลเหล่าอ้อย
29 มกราคม 2550
1464
กส.04/50-0011
แม่บ้านศิลปประดิษฐ์ตุ๊กตาผ้าไหมบ้านร่องคำ
31 มกราคม 2550
1465
กส.04/50-0007
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกี่กระตุกบ้านเหล่าอ้อย
26 มกราคม 2550
1466
กส.04/50-0017
ปุ๋ยชีวภาพบ้านกุดลิงหมู่2
31 มกราคม 2550
1467
กส.04/50-0014
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่องคำหมู่ที่ 3
31 มกราคม 2550
1468
กส.04/50-0004
กลุ่มตะกร้าหวายร่องคำ
16 มกราคม 2550
1469
กส.04/50-0010
กลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงร่องคำ
31 มกราคม 2550
1470
กส.04/50-0015
กลุ่มข้าวปลอดสารพิษบ้านกุดลิงหมู่ที่ 10
31 มกราคม 2550
1471
กส.04/50-0008
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเรียง
29 มกราคม 2550
1472
กส.05/50-0037
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวงทอง
5 มกราคม 2550
1473
กส.05/50-0038
ผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษ ต.กุดหว้า-หนองห้าง
5 มกราคม 2550
1474
กส.05/50-0036
กลุ่มเลี้ยงโคสมสะอาด
5 มกราคม 2550
1475
กส.05/50-0048
เลี้ยงสุกรเนื้อเพื่อจำหน่ายบ้านแก้งเดื่อ
5 มกราคม 2550
1476
กส.05/50-0041
กลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านจุมจัง
5 มกราคม 2550
1477
กส.05/50-0032
กลุ่มถ่านอัดแท่ง
5 มกราคม 2550
1478
กส.05/50-0040
โคขุน-โคเนื้อ
5 มกราคม 2550
1479
กส.05/50-0035
ทอผ้าพื้นเมืองและแปรรูป ต.สมสะอาด
5 มกราคม 2550
1480
กส.05/50-0029
กลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
5 มกราคม 2550
1481
กส.05/50-0016
ตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ 5 หนองฟ้าเลื่อน
5 มกราคม 2550
1482
กส.05/50-0047
กลุ่มแม่บ้านทานตะวันนาโก หมู่ 1
30 มกราคม 2550
1483
กส.05/50-0043
กลุ่มผลิตถั่วลิสงตากแห้ง
5 มกราคม 2550
1484
กส.05/50-0042
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพหนองแข้
5 มกราคม 2550
1485
กส.05/50-0014
กลุ่มผลิตถ่านอัดแท่งและถ่านก้อน
5 มกราคม 2550
1486
กส.05/50-0027
กลุ่มผลิตถ่านอัดแท่งและถ่านก้อน
5 มกราคม 2550
1487
กส.05/50-0011
กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนโนนสำราญ ม.14
5 มกราคม 2550
1488
กส.05/50-0007
ศูนย์ผลิพันธุ์ข้าวหนองห้าง
5 มกราคม 2550
1489
กส.05/50-0004
หนองห้างปุ๋ยอินทรีย์
5 มกราคม 2550
1490
กส.05/50-0006
เพาะเลี้ยงปลาดุกหนองห้าง
5 มกราคม 2550
1491
กส.05/50-0005
กลุ่มย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติหนองห้าง
5 มกราคม 2550
1492
กส.05/50-0015
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ต.แจนแลน
5 มกราคม 2550
1493
กส.05/50-0026
กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ ต.เหล่าใหญ่
5 มกราคม 2550
1494
กส.05/50-0013
กลุ่มส่งเสริมพืชไร่แจนแลน ม.3
5 มกราคม 2550
1495
กส.05/50-0050
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชาด หมู่ที่ 6
5 มกราคม 2550
1496
กส.05/50-0009
ไร่นาสวนผสมหนองห้าง
5 มกราคม 2550
1497
กส.05/50-0023
กลุ่มทอผ้าน้ำไหลดาวกระจาย
5 มกราคม 2550
1498
กส.05/50-0020
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่และฝ้าย ม.15 นาขาม
5 มกราคม 2550
1499
กส.05/50-0021
กลุ่มทอผ้าลายหยาดนำฝนคำอีหงษ์
5 มกราคม 2550
1500
กส.05/50-0033
ปลูกไม้ผลปลอดสารพิษ
5 มกราคม 2550
1501
กส.05/50-0022
กลุ่มเย็บผ้าเพื่อการผลิตบ้านบอนเขียว ม.13
5 มกราคม 2550
1502
กส.05/50-0025
กลุ่มผ้าพื้นเมืองศรีประทุม
5 มกราคม 2550
1503
กส.05/50-0012
กลุ่มวัตถุดิบแปรรูปขนมบ้านบุ่งคล้าหมู่ที่ 6
5 มกราคม 2550
1504
กส.05/50-0028
กลุ่มทำขนมนางเล็ดบ้านโนนสำราญ
5 มกราคม 2550
1505
กส.05/50-0034
โรงปุ๋ยอินทรีย์ตำบลกุดหว้า
5 มกราคม 2550
1506
กส.05/50-0030
กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูปลูกผักปลอดสารพิษ
5 มกราคม 2550
1507
กส.05/50-0031
กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบุ่งคล้า ม.6
5 มกราคม 2550
1508
กส.05/50-0008
กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ 1 ต.หนองห้าง
5 มกราคม 2550
1509
กส.05/50-0019
กลุ่มสมาชิกปลูกไม้กฤษณา ม.3 ต.นาขาม
5 มกราคม 2550
1510
กส.05/50-0017
ไร่นาสวนผสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนาขาม
5 มกราคม 2550
1511
กส.05/50-0049
กลุ่มผลิตและกลั่นจำหน่ายกฤษณา
5 มกราคม 2550
1512
กส.05/50-0024
กลุ่มเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์
5 มกราคม 2550
1513
กส.05/50-0018
กลุ่มเลี้ยงโคขุน หมู่ที่6 บ้านโนนสวาง ตำบลนาขาม
5 มกราคม 2550
1514
กส.05/50-0001
นิคมเศรษฐกิจพอเพียงห้วยวังหน้าลิง
5 มกราคม 2550
1515
กส.05/50-0003
กลุ่มสวนยางพาราบ้านนาขาม ม.15 ต.นาขาม
5 มกราคม 2550
1516
กส.05/50-0010
กลุ่มพัฒนาอาชีพเครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง
5 มกราคม 2550
1517
กส.05/50-0002
ผู้ผลิตยางพารา
5 มกราคม 2550
1518
กส.05/50-0046
แปรรูปกฤษรษไทยรุ่งการเกษตร-กาฬสินธุ์
30 มกราคม 2550
1519
กส.05/50-0044
กลุ่มแม่บ้านขนมไทยไพพรรณี ม.9 ต.นาขาม
5 มกราคม 2550
1520
กส.05/50-0045
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์รากไม้บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาขาม
5 มกราคม 2550
1521
กส.06/50-0016
กลุ่มสตรีแม่บ้านกุดสิมพัฒนา
29 มกราคม 2550
1522
กส.06/50-0003
แม่บ้านเกษตรกรทำนา ม.3
3 มกราคม 2550
1523
กส.06/50-0007
กลุ่มเกษตรกรทำนา ม.9
17 มกราคม 2550
1524
กส.06/50-0006
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม ม.3 สระพังทอง
17 มกราคม 2550
1525
กส.06/50-0015
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ม.9 หนองสำราญ
29 มกราคม 2550
1526
กส.06/50-0014
กลุ่มอาชีพกระเช้าเถาวัลย์
29 มกราคม 2550
1527
กส.06/50-0013
สหกรณ์ร้านค้าบ้านโพธิ์ไทร
23 มกราคม 2550
1528
กส.06/50-0022
ดอกไม้กาสฬสินธุ์
30 มกราคม 2550
1529
กส.06/50-0012
กลุ่มธนาคารข้าวบ้านโพธิ์ไทร หมู่ 2
23 มกราคม 2550
1530
กส.06/50-0011
กลุ่มผลิตไม้กวาดบ้านโพนวิสัย หมู่ 3
26 มกราคม 2550
1531
กส.06/50-0017
วังคำ
29 มกราคม 2550
1532
กส.06/50-0008
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง
18 มกราคม 2550
1533
กส.06/50-0010
กลุ่มทอผ้าไหม ต. สระพังทอง
23 มกราคม 2550
1534
กส.06/50-0020
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า
29 มกราคม 2550
1535
กส.06/50-0021
กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านม่วงหวาน
29 มกราคม 2550
1536
กส.06/50-0001
ผู้ค้าขายวัวส้มป่อยหมู่ที่4
3 มกราคม 2550
1537
กส.06/50-0002
กลุ่มเลี้ยงวัวคุ้มแหลมทองหมู่ที่3
3 มกราคม 2550
1538
กส.06/50-0009
กลุ่มทอผ้าสี่เขาหมู่ 4
23 มกราคม 2550
1539
กส.06/50-0018
กลุ่มทอผ้าปีกนกสามัคคี หมู่ 9
29 มกราคม 2550
1540
กส.06/50-0019
กลุ่มนายฮ้อยผู้ค้าโค บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 6
29 มกราคม 2550
1541
กส.06/50-0005
กลุ่มเลี้ยววันแม่พันธุ์และขุนขาย
15 มกราคม 2550
1542
กส.06/50-0004
โนนศิวิไลผ้าไทยทอมือ
15 มกราคม 2550
1543
กส.07/50-5008
กลุ่มออมทรัพย์เขยนาเชือก
15 กุมภาพันธ์ 2550
1544
กส.07/50-7003
โรงเรียนผักปลอดสารพิษบ้านดอนยานาง
25 มกราคม 2550
1545
กส.07/50-7005
ผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ปลอดภัยสารพิษ
25 มกราคม 2550
1546
กส.07/50-4001
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลคลองขาม
22 มกราคม 2550
1547
กส.07/50-0003
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เย็บหมอนขิดที่นอน
15 มกราคม 2550
1548
กส.07/50-6007
0006
28 มกราคม 2550
1549
กส.07/50-7004
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลดอนสมบูรณ์
25 มกราคม 2550
1550
กส.07/50-7007
กลุ่มผ้าเกล็ดเต่าตำบลดอนสมบูรณ์
25 มกราคม 2550
1551
กส.07/50-0001
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการผลิตตำบลหนองตอกแป้น
15 มกราคม 2550
1552
กส.07/50-3001
กลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านหลุมข้าว หมู่ 7 ตำบลนาดี
7 กุมภาพันธ์ 2550
1553
กส.07/50-1007
กลุ่มจักรสานโคมไฟด้วยหวายตั้งโต๊ะ
26 มกราคม 2550
1554
กส.07/50-0027
กลุ่มแม่บ้านป่าติ้วตำบลเว่อ
3 มกราคม 2550
1555
กส.07/50-7001
กลุ่มเย็บผ้าสตรีตำบลดอนสมบูรณ์
20 มกราคม 2550
1556
กส.07/50-0029
กลุ่มแม่บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลเว่อ
4 กุมภาพันธ์ 2550
1557
กส.07/50-7002
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อตำบลดอนสมบูรณ์
25 มกราคม 2550
1558
กส.07/50-6001
กลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านเสียว
28 มกราคม 2550
1559
กส.07/50-2004
กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาพระนอน
27 มกราคม 2550
1560
กส.07/50-2014
ร้านค้าสหการหนองแวง หมู่ 3
26 มกราคม 2550
1561
กส.07/50-2019
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ 4
28 มกราคม 2550
1562
กส.07/50-2018
กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกโคกแย้
25 มกราคม 2550
1563
กส.07/50-2016
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแตงร้าน หมู่ 6
27 มกราคม 2550
1564
กส.07/50-2017
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกเห็ด หมู่ 8
28 มกราคม 2550
1565
กส.07/50-0002
กลุ่มจัดทำปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพหนองบัวน้อย
15 มกราคม 2550
1566
กส.07/48-0004
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิชุมชนบ้านดอนยูง
25 มกราคม 2550
1567
กส.07/48-0002
กลุ่มเพาะเห็ดชุมชนโคกใหญ่ ตำบลยางตลาด
25 มกราคม 2550
1568
กส.07/48-0003
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ105 ตำบลยางตลาด
25 มกราคม 2550
1569
กส.07/50-0038
กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย
19 มกราคม 2550
1570
กส.07/50-0042
กลุ่มเย็บผ้าพื้นเมืองบ้านโนนชาด หมู่ 3
12 มกราคม 2550
1571
กส.07/50-0044
กลุ่มเลี้ยงโคโนนชาด หมู่ 3
19 มกราคม 2550
1572
กส.07/48-0006
กลุ่มพัฒนาไก่ย่างยางตลาด
25 มกราคม 2550
1573
กส.07/48-0005
กลุ่มปลูกข้าวมะลิบ้านดอนยูงน้อย
25 มกราคม 2550
1574
กส.07/50-0043
กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า
12 มกราคม 2550
1575
กส.07/50-0041
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านดงน้อย
19 มกราคม 2550
1576
กส.07/50-0037
กลุ่มผู้เลี้ยงโค หมู่ 5
25 มกราคม 2550
1577
กส.07/50-0036
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนขิดบ้านดอนกลอย
25 มกราคม 2550
1578
กส.07/50-0034
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โนนสวรรค์
19 มกราคม 2550
1579
กส.07/48-9001
กลุ่มเย็บที่นอนหมอนขิดหนองอิเฒ่า
11 ธันวาคม 2549
1580
กส.07/50-2010
ร้านค้าชุมชนค้าปุ๋ย หมู่ 4
27 มกราคม 2550
1581
กส.07/50-2006
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้าย
27 มกราคม 2550
1582
กส.07/50-2001
กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน
27 มกราคม 2550
1583
กส.07/50-2021
กลุ่มปลูกเห็ดฟาง หมู่ 2 เขาพระนอน
28 มกราคม 2550
1584
กส.07/50-2020
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เขาพระนอน
20 มกราคม 2550
1585
กส.07/50-0040
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหลักด่าน
19 มกราคม 2550
1586
กส.07/50-0039
กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิบ้านหลักด่าน
25 มกราคม 2550
1587
กส.07/50-0033
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ บ้านหนองอิเฒ่า
19 มกราคม 2550
1588
กส.07/50-6005
ปุ๋ยอินทรีย์บ้านเสียว
28 มกราคม 2550
1589
กส.07/50-1001
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
26 มกราคม 2550
1590
กส.07/50-0004
กลุ่มทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์หนองบัวน้อย
12 มกราคม 2550
1591
กส.07/50-0030
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยเตยหลานปู่
8 กุมภาพันธ์ 2550
1592
กส.07/50-0022
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสบู่สมุนไพรตำรับไท
15 มกราคม 2550
1593
กส.07/50-1101
แปรรูปสมุนไพรโนนสูง ตำบลโนนสูง
30 มกราคม 2550
1594
กส.07/50-0136
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงบัง หมู่ที่ 5
8 ธันวาคม 2545
1595
กส.07/50-1003
กลุ่มเลี้ยงโคอุ่มเม่า
26 มกราคม 2550
1596
กส.07/50-2003
กลุ่มสตรีเย็บผ้าหนองแวง
27 มกราคม 2550
1597
กส.07/50-2005
กลุ่มเลี้ยงโคหนองแวง
27 มกราคม 2550
1598
กส.07/50-2007
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดหนองกุง หมู่ 1
27 มกราคม 2550
1599
กส.07/50-2012
กลุ่มจักสานหนองแวง
28 มกราคม 2550
1600
กส.07/50-7006
กลุ่มทอผ้าชุมชนป่าแดง
25 มกราคม 2550
1601
กส.07/50-3004
กลุ่มพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อการตลาดบ้านปอแดง
7 กุมภาพันธ์ 2550
1602
กส.07/50-7008
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสมุนไพร ตำบลดอนสมบูรณ์
26 มกราคม 2550
1603
กส.07/50-1002
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเพื่อจำหน่าย
26 มกราคม 2550
1604
กส.07/50-1006
กลุ่มปลูกผักบ้านอุ่มเม่า หมู่ 1
24 มกราคม 2550
1605
กส.07/50-0035
กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ ตำบลหนองอิเฒ่า
19 มกราคม 2550
1606
กส.07/50-0005
กลุ่มหนองตอกแป้นผลิตข้าวปลอดสารพิษ
12 มกราคม 2550
1607
กส.07/50-0028
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีสำราญ ตำบลว่อ
3 มกราคม 2550
1608
กส.07/50-0025
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยเตยกลาง ตำบลเว่อ
5 มกราคม 2550
1609
กส.07/50-0026
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยเตยคำ
8 มกราคม 2550
1610
กส.07/50-3002
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลนาดี
7 กุมภาพันธ์ 2550
1611
กส.07/50-3005
กลุ่มทอเสื่อกก บ้านขมิ้น
7 กุมภาพันธ์ 2550
1612
กส.07/50-2008
กลุ่มเย็บผ้านากุง หมู่ 8
27 มกราคม 2550
1613
กส.07/50-2009
กลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม บ้านหนองแสง
26 มกราคม 2550
1614
กส.07/50-3003
กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อจำหน่าย
7 กุมภาพันธ์ 2550
1615
กส.07/50-2011
กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรีอน หนองแสง หมู่ 7
27 มกราคม 2550
1616
กส.07/50-5007
เกษตรข้าวหอมหนองกาว
15 กุมภาพันธ์ 2550
1617
กส.07/50-0032
การเพาะเห็ดขอนขาวบ้านโพนสิม หมู่ 14
8 มกราคม 2550
1618
กส.07/50-5002
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง
5 กุมภาพันธ์ 2550
1619
กส.07/50-5003
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสุกรบ้านท่าเรือ หมู่ 3
5 กุมภาพันธ์ 2550
1620
กส.07/48-0015
กลุ่มปลูกข้่าวมะลิบ้านเปลือย ตำบลยางตลาด
25 มกราคม 2550
1621
กส.07/48-0014
กลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ105 ปลอดภัยจากสารพิษบ้านหัวงัว
25 มกราคม 2550
1622
กส.07/50-0135
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านหัวนาคำ
13 กุมภาพันธ์ 2550
1623
กส.07/50-4003
กลุ่มแม่บ้านบ้านขาม หมู่ที่ 15 ตำบลคลองขาม
23 มกราคม 2550
1624
กส.07/50-4002
กลุ่มแม่บ้านบ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขาม
23 มกราคม 2550
1625
กส.07/50-0023
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยเตยใต้ ตำบลเว่อ
15 ธันวาคม 2549
1626
กส.07/50-1005
การปลูกแตงโมเมล็ดพันธุ์
26 มกราคม 2550
1627
กส.07/50-0024
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยเตยเหนือ ตำบลเว่อ
1 กุมภาพันธ์ 2550
1628
กส.07/50-2002
กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 6 เขาพระนอน
27 มกราคม 2550
1629
กส.07/50-5005
กลุ่มพัฒนาการเกษตรนาเชือก
15 กุมภาพันธ์ 2550
1630
กส.07/50-5006
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร หมู่ 11
15 กุมภาพันธ์ 2550
1631
กส.07/50-5001
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุนบ้านท่าเรือ
6 กุมภาพันธ์ 2550
1632
กส.07/50-4005
กลุ่มแม่บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลคลองขาม
25 มกราคม 2550
1633
กส.07/50-4004
กลุ่มแปรรูปข้าว หมู่ที่ 10 ตำบลคลองขาม
25 มกราคม 2550
1634
กส.07/48-0012
งานฝีมือ บ้านดงบ่อ หมู่ 10
25 มกราคม 2550
1635
กส.07/48-0007
กลุ่มแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม
25 มกราคม 2550
1636
กส.07/50-6006
กลุ่มข้าวหอมมะลิ 105
28 มกราคม 2550
1637
กส.07/50-6003
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ผสม
28 มกราคม 2550
1638
กส.07/48-0001
กลุ่มประดิษฐ์ของชำรวยไทยเจริญ
25 มกราคม 2550
1639
กส.07/50-5004
กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้านาเชือก
15 กุมภาพันธ์ 2550
1640
กส.07/48-0008
เยาวชนสร้างอาชีพ ตำบลยางตลาด
25 มกราคม 2550
1641
กส.07/48-0009
ทอผ้าฝ้ายยกลายขิดบ้านโคกหมู่ที่ 4
25 มกราคม 2550
1642
กส.07/48-0010
กลุ่มเลี้ยงสุกรหมู่ที่ 14 ตำบลยางตลาด
25 มกราคม 2550
1643
กส.07/50-6004
ปลูกผัก ปลูกแตงร้าน บ้านหนองลุมพุก
28 มกราคม 2550
1644
กส.07/50-2013
ทอเสื่อกกตำบลเขาพระนอน
28 มกราคม 2550
1645
กส.07/50-2022
กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ 2 เขาพระนอน
27 มกราคม 2550
1646
กส.07/50-2015
กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านหนองกุง
28 มกราคม 2550
1647
กส.07/48-0011
กลุ่มร้อยมาลัยจากดอกมะลิ ตำบลยางตลาด
25 มกราคม 2550
1648
กส.07/48-0013
กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านจอมศรี ตำบลยางตลาด
25 มกราคม 2550
1649
กส.07/50-5009
ขวัญใจคนจนเลิงทุ่ม
15 กุมภาพันธ์ 2550
1650
กส.07/50-0134
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์
8 มกราคม 2550
1651
กส.07/50-0006
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองบัว ตำบลคลองขาม
25 มกราคม 2550
1652
กส.07/50-0031
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู หมู่ 12
8 มกราคม 2550
1653
กส.07/49-1004
กลุ่มเลี้ยงโคเทศบาลตำบลโคกศรี
26 มกราคม 2550
1654
กส.07/50-5011
กลุ่มพันธมิตรการค้านาเชือก
15 กุมภาพันธ์ 2550
1655
กส.07/50-0133
กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านดงบัง หมู่ที่ 9
8 มกราคม 2550
1656
กส.07/50-6002
กลุ่มจักสานบ้านหนองโจด
28 มกราคม 2550
1657
กส.07/50-8004
กลุ่มจักสาน(มวยนึ่งข้าว) ตำบลอิตื้อ
15 กุมภาพันธ์ 2550
1658
กส.07/50-8005
กลุ่มปลูกเห็ด หมู่ 11 ตำบลอิตื้อ
14 กุมภาพันธ์ 2550
1659
กส.07/50-8002
กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ ตำบลอิตื้อ (กรอบรูปวิทยาศาสตร์)
15 กุมภาพันธ์ 2550
1660
กส.07/50-8003
ไข่เค็มไอโอดีน
14 กุมภาพันธ์ 2550
1661
กส.07/50-8001
กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรม(เย็บกระเป๋า)
14 กุมภาพันธ์ 2550
1662
กส.08/50-0002
ถั่วตัดสมุนไพรคำแก้ว
30 มกราคม 2550
1663
กส.08/50-0003
ธูปหอมสมสมัย
30 มกราคม 2550
1664
กส.08/50-0004
กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านบ้านหนองไผ่
30 มกราคม 2550
1665
กส.08/50-0005
ข้าวพันธุ์ดีที่หนองบัว
30 มกราคม 2550
1666
กส.08/50-0006
กลุ่มเลี้ยงวัวโนนพิมาน
30 มกราคม 2550
1667
กส.08/50-0007
ทอผ้าพื้นเมืองลายทองวาส
30 มกราคม 2550
1668
กส.08/50-0008
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกกลางเหนือ
30 มกราคม 2550
1669
กส.08/50-0009
โรงสีข้าวเทพพล
30 มกราคม 2550
1670
กส.08/50-0010
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหน่อคำ
30 มกราคม 2550
1671
กส.08/50-0011
ผลิตภัณท์วิไลวรรณ
30 มกราคม 2550
1672
กส.08/50-0012
โคยิ้ม
30 มกราคม 2550
1673
กส.08/50-0013
ปลาส้มแม่มร
30 มกราคม 2550
1674
กส.08/50-0014
กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลบึงนาเรียง
30 มกราคม 2550
1675
กส.08/48-0015
กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลบึงนาเรียง
21 กุมภาพันธ์ 2549
1676
กส.08/50-0015
กลุ่มควายเผือกคำมันปลา
30 มกราคม 2550
1677
กส.08/50-0016
ไร่นาสวนผสมคำมะโฮ
30 มกราคม 2550
1678
กส.08/50-0017
กลุ่มถั่วลิสงตราทรายแก้ว
30 มกราคม 2550
1679
กส.08/50-0018
กลุ่มหาดทรายมูลสร้างกิจกรรม
30 มกราคม 2550
1680
กส.08/50-0019
น้ำดีวัวแท้
30 มกราคม 2550
1681
กส.08/50-0020
พัฒนาโคเนื้อเดชอุดม
30 มกราคม 2550
1682
กส.08/50-0021
กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เดชอุดม
30 มกราคม 2550
1683
กส.08/50-0025
ธูปหอมสมปอง
30 มกราคม 2550
1684
กส.08/50-0026
กลุ่มทอเสื่อกกกุดท่าลือ
30 มกราคม 2550
1685
กส.08/50-0027
ปุ๋ยอินทรีย์บึงนาเรียง
30 มกราคม 2550
1686
กส.08/50-0028
ขนมครองทรัพย์
30 มกราคม 2550
1687
กส.08/50-0030
กลุ่มเลี้ยงปลาดุกหาดทรายมูล
30 มกราคม 2550
1688
กส.08/50-0031
ไร่นาสวนผสมบ้านครองทรัพย์
30 มกราคม 2550
1689
กส.08/50-0033
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยม่วง
30 มกราคม 2550
1690
กส.08/50-0034
กลุ่มทอผ้าบ้านคำถาวร
30 มกราคม 2550
1691
กส.08/50-0036
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองคำใหญ่
30 มกราคม 2550
1692
กส.08/50-0037
กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านคำใหญ่
30 มกราคม 2550
1693
กส.08/50-0023
กลุ่มสมุนไพรเดชอุดม
30 มกราคม 2550
1694
กส.08/50-0029
กลุ่มเกษตรกรทำนาปลอดสารพิษกุดโดน
30 มกราคม 2550
1695
กส.08/50-0032
กลุ่มชุมชนพัฒนาเพิ่มรายได้
30 มกราคม 2550
1696
กส.08/50-0035
กลุ่มแม่บ้านหัวสนาม
30 มกราคม 2550
1697
กส.08/50-0038
กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านหนองแก
30 มกราคม 2550
1698
กส.08/50-0039
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากุดโดน
30 มกราคม 2550
1699
กส.08/50-0040
กลุ่มเลี้ยงวัวหนองบัวบาน
30 มกราคม 2550
1700
กส.08/50-0041
วัวสวยงาม
30 มกราคม 2550
1701
กส.08/50-0042
วัวพื้นเมือง
30 มกราคม 2550
1702
กส.08/50-0043
เศรษฐกิจพอเพียงคุรุชน
30 มกราคม 2550
1703
กส.08/50-0044
กลุ่มแสงจันทร์แปรรูป
30 มกราคม 2550
1704
กส.08/50-0045
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองศรีโพธิ์ทอง
30 มกราคม 2550
1705
กส.08/50-0046
กลุ่มทอผ้าทรายงาม
30 มกราคม 2550
1706
กส.08/50-0047
สตรีหนองแวงดง ม.12
30 มกราคม 2550
1707
กส.08/50-0048
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทอง
30 มกราคม 2550
1708
กส.08/50-0049
กลุ่มส่งเสริมอาชีพสิ่งทอผ้าบ้านโคกล่ามโคกอุดม
30 มกราคม 2550
1709
กส.08/50-0050
กลุ่มสิ่งทอบ้านห้วยมะทอ
30 มกราคม 2550
1710
กส.08/50-0051
กลุ่มทอเสื่อกกโคกกลาง
30 มกราคม 2550
1711
กส.08/50-0052
โนนสมบูรณ์สิ่งทอ
30 มกราคม 2550
1712
กส.08/50-0053
กลุ่มส่งเสริมอาชีพสิ่งทอบ้านหนองโน
30 มกราคม 2550
1713
กส.08/50-0054
เลี้ยงกุ้งก้ามกรามโนนสมบูรณ์
30 มกราคม 2550
1714
กส.08/50-0055
การทอผ้าไหมบ้านพิทักษ์
30 มกราคม 2550
1715
กส.08/50-0056
ข้าวปลอดสารโนนสวัสดี
30 มกราคม 2550
1716
กส.08/50-0057
ผลิตภัณฑ์จากกกโนนสวัสดี
30 มกราคม 2550
1717
กส.08/50-0058
เห็ดฟางในโรงเรือนโนนสะอาด
30 มกราคม 2550
1718
กส.08/50-0059
กลุ่มเลี้ยงโคหาดทรายมูล
30 มกราคม 2550
1719
กส.08/50-0060
ยางพาราทรายมูล
30 มกราคม 2550
1720
กส.08/50-0061
กลุ่มเลี้ยงโคขุนพิมูลนำโชค
30 มกราคม 2550
1721
กส.08/50-0062
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อพิมูลพัฒนา
30 มกราคม 2550
1722
กส.08/50-0063
ผลิตอ้อยโรงงานโนนพิมาน
30 มกราคม 2550
1723
กส.08/50-0064
กลุ่มเกษตรกรปลูกอ้อยหาดทรายมูล
30 มกราคม 2550
1724
กส.08/50-0024
โคเนื้อทรายทองเจริญ
30 มกราคม 2550
1725
กส.08/50-0065
โคเนื้อทรายทองเจริญ
30 มกราคม 2550
1726
กส.08/50-0066
คุ้มแสงไทยพัฒนาหาดทรายมูล
30 มกราคม 2550
1727
กส.08/50-0067
กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ 7 กุดโดน
30 มกราคม 2550
1728
กส.08/50-0068
กลุ่มน้ำดื่มคำมะโฮ
30 มกราคม 2550
1729
กส.08/50-0070
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคำเจริญ หมู่ 2
30 มกราคม 2550
1730
กส.08/50-0071
กลุ่มพิมพาแปรรูปผลผลิตการเกษตร
30 มกราคม 2550
1731
กส.08/50-0072
กลุ่มส่งเสริมอาชีพสหกรณ์บ้านหนองโน
30 มกราคม 2550
1732
กส.08/50-0073
กลุ่มพืชผักครองทรัพย์เจริญ
30 มกราคม 2550
1733
กส.08/50-0074
กลุ่มผลิตพืชไร่ทรายมูล
30 มกราคม 2550
1734
กส.08/50-0075
กลุ่มผู้ปลูกอ้อยกุดโดน หมู่ 13
30 มกราคม 2550
1735
กส.08/50-0076
กลุ่มมโหฬีกุดโดน
30 มกราคม 2550
1736
กส.08/50-0069
กลุ่มเกษตรกรหนองแวงดง หมู่ 4
30 มกราคม 2550
1737
กส.08/50-0077
กลุ่มเกษตรกรหนองแวงดง หมู่ 4
30 มกราคม 2550
1738
กส.08/50-0078
กลุ่มผู้ปลูกอ้อยคุ้มแสงอรุณพัฒนา หมู่ 3
30 มกราคม 2550
1739
กส.08/50-0079
กลุ่มผู้ปลูกอ้อยบ้านป่ากุงสามัคคี หมู่ 5
30 มกราคม 2550
1740
กส.08/50-0001
กลุ่มผู้ปลูกอ้อยคุ้มสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ 10
10 มกราคม 2550
1741
กส.08/50-0080
กลุ่มผู้ปลูกอ้อยคุ้มประชาสามัคคี หมู่ 9
30 มกราคม 2550
1742
กส.09/50-0001
ทอผ้าพื้นเมืองและผ้าย้อมสีธรรมชาติ
8 มกราคม 2550
1743
กส.09/49-0001
ทอผ้าพื้นเมืองและผ้าย้อมสีธรรมชาติ
14 ธันวาคม 2549
1744
กส.09/49-0002
กลุ่มทำหมวกคาวบอย บ้านดงไร่
14 ธันวาคม 2549
1745
กส.09/50-0002
กลุ่มทำหมวกคาวบอย บ้านดงไร่
8 มกราคม 2550
1746
กส.09/50-0015
แจ่วบองทิพย์ลำปาว
19 มกราคม 2550
1747
กส.09/50-0011
กลุ่มโนนศิลาปุ๋ยชีวภาพ
11 มกราคม 2550
1748
กส.09/50-0008
ภูสิงห์ไวน์-ผลไม้พร้อมดื่ม
8 มกราคม 2550
1749
กส.09/50-0006
กลุ่มมันสำปะหลังพัฒนา
8 มกราคม 2550
1750
กส.09/50-0005
ผลิตพันธุ์ข้อและแปรรูปสินค้าจากข้าวโคกสง่า
8 มกราคม 2550
1751
กส.09/50-0017
ปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านสิงห์สะอาด
19 มกราคม 2550
1752
กส.09/50-0007
กลุ่มแปรรูปอาหารและขนนบ้านโคกศาลาทอง
8 มกราคม 2550
1753
กส.09/50-0004
กลุ่มแปรรูปอาหารและขนนบ้านโคกศาลาทอง
8 มกราคม 2550
1754
กส.09/50-0016
ปลาร้าไฮเธค
19 มกราคม 2550
1755
กส.09/50-0012
แปรรูปน้ำนมดิบสหัสขันธ์
11 มกราคม 2550
1756
กส.09/50-0003
ตำรับแม่แดงปลาส้ม
8 มกราคม 2550
1757
กส.09/50-0019
ตัดเย็บเสื้อผ้าโนนปลาขาว
19 มกราคม 2550
1758
กส.09/50-0014
ปลูกต้นสบู่ดำโพนสวาง
19 มกราคม 2550
1759
กส.09/50-0010
กลุ่มสบู่ดำช่วยชาติบ้านโนนเมือง
11 มกราคม 2550
1760
กส.09/50-0013
สหัสขันธ์ผลิตไบโอดีเซลและปลูกไม้เศรษฐกิจ
11 มกราคม 2550
1761
กส.09/50-0009
โครงการเลียงโคแม่พันธุ์โนนบุรี
8 มกราคม 2550
1762
กส.09/50-0018
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านนามะเขือ
19 มกราคม 2550
1763
กส.10/50-0033
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาบอนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
30 มกราคม 2550
1764
กส.10/50-0014
ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษเก่าดื่อ
23 มกราคม 2550
1765
กส.10/50-0006
กลุ่มแม่บ้านสตรีดินจี่ ม.1
18 มกราคม 2550
1766
กส.10/50-0016
หนองยางลายทิว
23 มกราคม 2550
1767
กส.10/50-0032
แพรวามาตราฐานแม่บ้านเกษตรกร
30 มกราคม 2550
1768
กส.10/50-0038
ข้าวมะลิชุมชนนาเจริญ
7 กุมภาพันธ์ 2550
1769
กส.10/50-0017
แม่บ้านเกษตรกรหนองยางคำ
23 มกราคม 2550
1770
กส.10/50-0002
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดินจี่
9 มกราคม 2550
1771
กส.10/50-0004
กล่มแม่บ้านเกษตรกรท่านาเลาพัฒนา
18 มกราคม 2550
1772
กส.10/50-0001
กลุ่มแม่บ้านโพนแพงร่วใจพัฒนา
9 มกราคม 2550
1773
กส.10/50-0044
กลุ่มสบู่ดำดงสวนพัฒนา
14 กุมภาพันธ์ 2550
1774
กส.10/50-0023
ผู้ไทยแพรวา
29 มกราคม 2550
1775
กส.10/50-0026
มิตรสัมพันธ์แพรวา
29 มกราคม 2550
1776
กส.10/50-0040
ร้านค้าชุมชนบ้านนาไร่เดียว ม.16
7 กุมภาพันธ์ 2550
1777
กส.10/50-0037
แพรววาผู้ไทบ้านโพน ม.3
2 กุมภาพันธ์ 2550
1778
กส.10/50-0024
โพนงามแพรวา ม.14
29 มกราคม 2550
1779
กส.10/50-0011
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคำเมย ม.5
22 มกราคม 2550
1780
กส.10/50-0007
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสูงเนิน
19 มกราคม 2550
1781
กส.10/50-0012
เค้กกล้วยหอมทุ่งคลอง
22 มกราคม 2550
1782
กส.10/50-0015
เกษตรยั่งยืนสูงเนินเหนือ
23 มกราคม 2550
1783
กส.10/50-0025
คลองเตยแพรวา
29 มกราคม 2550
1784
กส.10/50-0029
ข้าวมะลิชุมชนบ้านคำเมย ม.5
29 มกราคม 2550
1785
กส.10/50-0034
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านนาบอน หมู่ที่ 1
1 กุมภาพันธ์ 2550
1786
กส.10/50-0041
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองสระพัง ม.3
7 กุมภาพันธ์ 2550
1787
กส.10/50-0020
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองหนองสระพัง ม.3
25 มกราคม 2550
1788
กส.10/50-0042
กลุ่มโนนค้อพัฒนา ม.9
7 กุมภาพันธ์ 2550
1789
กส.10/50-0005
กลุ่มผ้าไหมแพรวาบ้านดินจี่ ม.2
18 มกราคม 2550
1790
กส.10/50-0010
เกษตรทฤษฏีใหม่ ม.2
22 มกราคม 2550
1791
กส.10/50-0009
กลุ่มแปรรูปเครื่องดื่มสมุนไพร ม.2
22 มกราคม 2550
1792
กส.10/50-0039
จักสานนาเจริญ
7 กุมภาพันธ์ 2550
1793
กส.10/50-0027
แพรวาหนองบอน
29 มกราคม 2550
1794
กส.10/50-0013
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าบ้านโคก
22 มกราคม 2550
1795
กส.10/50-0043
หนองซองแมวแพรวา
13 กุมภาพันธ์ 2550
1796
กส.10/50-0003
กลุ่มจักสานบ้านโพน ม.1
18 มกราคม 2550
1797
กส.10/50-0022
กลุ่มจักสานโพน ม.3
29 มกราคม 2550
1798
กส.10/50-0021
จักสานไม้ไผ่มิตรสัมพันธ์
29 มกราคม 2550
1799
กส.10/50-0018
กลุ่มข้าวหอมมะลิบ้านโพน
23 มกราคม 2550
1800
กส.10/50-0019
กลุ่มจักสานโพนงาม
23 มกราคม 2550
1801
กส.10/50-0028
กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมืองคำพิมูล
29 มกราคม 2550
1802
กส.10/50-0030
กลุ่มเกษตรอินทรีย์โคกน้อย
29 มกราคม 2550
1803
กส.10/50-0035
กลุ่มนาคำค้ำคูณ
2 กุมภาพันธ์ 2550
1804
กส.10/50-0036
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสะพานหิน ม.3
2 กุมภาพันธ์ 2550
1805
กส.10/50-0045
กลุ่มแม่บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ม.7
14 กุมภาพันธ์ 2550
1806
กส.10/50-0008
กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านนาอุดม
22 มกราคม 2550
1807
กส.10/50-0046
ศูนย์ข้าวชุมชนโนนศรีสวัสดิ์
14 กุมภาพันธ์ 2550
1808
กส.10/50-0031
กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนพลังสามัคคี
29 มกราคม 2550
1809
กส.11/49-0003
ชมรมย์ไม้กฤษณา ( ไม้หอม )
28 ธันวาคม 2549
1810
กส.11/50-0012
ปลาแปรรูปสินธุ์สมบูรณ์
22 มกราคม 2550
1811
กส.11/49-0004
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ต.ยางอู้ม
28 ธันวาคม 2549
1812
กส.11/49-0005
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดงสมบูรณ์
28 ธันวาคม 2549
1813
กส.11/49-0007
เลี้ยงโคเนื้อผลิตและจำหน่าย
28 ธันวาคม 2549
1814
กส.11/50-0009
ปลูกพริกสวนครัวปลอดสารพิษ
28 ธันวาคม 2549
1815
กส.11/49-0008
กลุ่มเลี้ยงโค ตำบลกุงเก่า
28 ธันวาคม 2549
1816
กส.11/50-0013
กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ บ้านโนนอำนวย
29 ธันวาคม 2549
1817
กส.11/50-0014
โครงการเลี้ยงหมู ( สุกร )
29 ธันวาคม 2549
1818
กส.11/49-0001
แปรรูปไม้ใผ่
28 ธันวาคม 2549
1819
กส.11/50-0015
กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโนนอำนวย
18 มกราคม 2550
1820
กส.11/50-0010
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ตำบลยางอู้ม
29 ธันวาคม 2549
1821
กส.11/50-0011
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ตำบลยางอู้ม
29 ธันวาคม 2549
1822
กส.11/50-0016
โครงการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อขยายพันธ์
22 มกราคม 2550
1823
กส.11/49-0002
การผลิตยางแผ่นชั้นดี
28 ธันวาคม 2549
1824
กส.11/49-0006
ผู้เลี้ยงโคเนื้อท่าเมือง,โนนสำราญ พ.ศ.2549
28 ธันวาคม 2549
1825
กส.12/49-0002
กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าหนองหว้า หมู่ 9
11 มีนาคม 2549
1826
กส.12/50-0024
เกษตรอินทรีย์ลำหนองแสน
30 มกราคม 2550
1827
กส.12/49-0003
เกษตรอินทรีย์ลำหนองแสน
11 มีนาคม 2549
1828
กส.12/49-0004
ทอผ้าหนองกุงเผือก
11 มีนาคม 2549
1829
กส.12/50-0011
กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าบ้านหนองชุมแสง
8 มกราคม 2550
1830
กส.12/49-0005
กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าบ้านหนองชุมแสง
11 มีนาคม 2549
1831
กส.12/50-0021
กลุ่มทอผ้าหนองไม้ตาย
30 มกราคม 2550
1832
กส.12/49-0006
กลุ่มทอผ้าหนองไม้ตาย
11 มีนาคม 2549
1833
กส.12/49-0007
เกษตรอินทรีย์หนองไผ่ 14
11 มีนาคม 2549
1834
กส.12/50-0029
เกษตรอินทรีย์หนองไผ่ 14
30 มกราคม 2550
1835
กส.12/49-0008
ทอผ้าคำไฮ 11
11 มีนาคม 2549
1836
กส.12/49-0009
ทอผ้าพ้นเมืองโคกเครือ7
11 มีนาคม 2549
1837
กส.12/50-0001
ทอผ้าพ้นเมืองโคกเครือ7
30 มกราคม 2550
1838
กส.12/49-0010
ทอผ้าเกล็ดเต่าหนองกุงเผือก3
11 มีนาคม 2549
1839
กส.12/50-0004
ทอผ้าเกล็ดเต่าหนองกุงเผือก3
29 มกราคม 2550
1840
กส.12/49-0001
เลี้ยงจิ้งหรีดนาบง ม.11
11 มีนาคม 2549
1841
กส.12/49-0011
ตัดเย็บ บ.หนองสรวงหม่2
11 มีนาคม 2549
1842
กส.12/49-0012
ขนมไทยแม่บ้านหนองสรวง 1
11 มีนาคม 2549
1843
กส.12/49-0013
เลี้ยงโค หม่4หนองสรวง
11 มีนาคม 2549
1844
กส.12/49-0014
ทอเส่อกกหม่3หนองสรวง
11 มีนาคม 2549
1845
กส.12/49-0015
กลุ่มปลูกอ้อยสมัยใหม่นาบง
11 มีนาคม 2549
1846
กส.12/49-0016
เกษตรกรเลี้ยงโคหนองสรวง
11 มีนาคม 2549
1847
กส.12/49-0017
กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมหนองสรวง 4
11 มีนาคม 2549
1848
กส.12/49-0018
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่หนองสรวง 1
11 มีนาคม 2549
1849
กส.12/49-0019
กลุ่มแพทย์แผนไทยต.หนองสรวง
11 มีนาคม 2549
1850
กส.12/49-0020
กลุ่มเลี้ยงโค ม.4ต.หนองสรวง
13 มีนาคม 2549
1851
กส.12/49-0022
กลุ่มโคกระบือบ้านนาบง3
14 มีนาคม 2549
1852
กส.12/50-0051
กลุ่มโคกระบือบ้านนาบง3
23 มีนาคม 2550
1853
กส.12/49-0024
กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมหนองสรวง 1
14 มีนาคม 2549
1854
กส.12/50-0053
กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมหนองสรวง 1
28 มีนาคม 2550
1855
กส.12/49-0025
ผู้เลี้ยงสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง ต.หนองสรวง
14 มีนาคม 2549
1856
กส.12/50-0050
ผู้เลี้ยงสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง ต.หนองสรวง
23 มีนาคม 2550
1857
กส.12/49-0029
กลุ่มปลาแดดเดียว 9
16 มีนาคม 2549
1858
กส.12/50-0052
กลุ่มปลาแดดเดียว 9
27 มีนาคม 2550
1859
กส.12/50-0047
ทอผ้าเกล็ดเต่าโบราณ 6
22 มีนาคม 2550
1860
กส.12/49-0030
ทอผ้าเกล็ดเต่าโบราณ 6
16 มีนาคม 2549
1861
กส.12/49-0031
กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารจากถั่วเหลืองหนองชุมแสง
16 มีนาคม 2549
1862
กส.12/50-0049
กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารจากถั่วเหลืองหนองชุมแสง
22 มีนาคม 2550
1863
กส.12/49-0032
0034
16 มีนาคม 2549
1864
กส.12/50-0048
0034
22 มีนาคม 2550
1865
กส.12/50-0027
กลุ่มทำขนมไทย ม.6 หนองหิน
30 มกราคม 2550
1866
กส.12/50-0025
กลุ่มเย็บผ้าหนองหอไตร หมู่ 8
30 มกราคม 2550
1867
กส.12/49-0041
กลุ่มเย็บผ้าหนองหอไตร หมู่ 8
15 มีนาคม 2549
1868
กส.12/49-0042
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเอราวัน หมู่ที่ 11
15 มีนาคม 2549
1869
กส.12/49-0043
กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายสายฝน หมู่ 9
15 มีนาคม 2549
1870
กส.12/50-0012
กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายสายฝน หมู่ 9
30 มกราคม 2550
1871
กส.12/50-0015
กลุ่มเลี้ยงโคโนนสมบูรณ์ หมู่ 4
30 มกราคม 2550
1872
กส.12/49-0044
กลุ่มเลี้ยงโคโนนสมบูรณ์ หมู่ 4
15 มีนาคม 2549
1873
กส.12/49-0045
กลุ่มเกษตรไร่มันสำปะหลัง หมู่ 13
15 มีนาคม 2549
1874
กส.12/49-0046
กลุ่มเกษตรทำไร่อ้อย หมู่ 10
15 มีนาคม 2549
1875
กส.12/49-0047
กลุ่มจักรสานหมวกตระกล้าพลาสติก
15 มีนาคม 2549
1876
กส.12/49-0048
กลุ่มทอเสื่อและตัดเย็บบ้านคำไฮ หมู่ 8
15 มีนาคม 2549
1877
กส.12/49-0049
กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ 9
15 มีนาคม 2549
1878
กส.12/49-0051
กลุ่มจักรอุตสาหกรรม หมู่ 5
15 มีนาคม 2549
1879
กส.12/49-0052
กลุ่มร้านค้าชุมชน หมู่ 3
15 มีนาคม 2549
1880
กส.12/50-0026
กลุ่มร้านค้าชุมชน หมู่ 3
30 มกราคม 2550
1881
กส.12/49-0053
กลุ่มธนาคารข้าวคนจน ต.หนองสรวง
15 มีนาคม 2549
1882
กส.12/49-0054
กลุ่มเลี้ยงโคคำโฮง หมู่ 6
15 มีนาคม 2549
1883
กส.12/49-0056
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลลำหนองแสน
15 มีนาคม 2549
1884
กส.12/49-0057
กลุ่มสตรีออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 10 ต.ดงมูล
15 มีนาคม 2549
1885
กส.12/50-0023
กลุ่มแม่บ้านทำขนมหนองริวหนัง 1
30 มกราคม 2550
1886
กส.12/49-0059
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ประดิษฐ์ หมู่ 8
15 มีนาคม 2549
1887
กส.12/49-0060
กลุ่มเกษตรทำไร่หนองสรวง หมู่ 4
15 มีนาคม 2549
1888
กส.12/49-0061
กลุ่มเกษตรชาวไร่
15 มีนาคม 2549
1889
กส.12/50-0028
กลุ่มเกษตรชาวไร่
30 มกราคม 2550
1890
กส.12/50-0030
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองไผ่ 14
30 มกราคม 2550
1891
กส.12/49-0062
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองไผ่ 14
15 มีนาคม 2549
1892
กส.12/49-0063
กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ นาบง หมู่ 11
15 มีนาคม 2549
1893
กส.12/49-0064
กลุ่มแปรรูปจากปลา หมู่ 5
15 มีนาคม 2549
1894
กส.12/49-0065
กลุ่มปุ๋ยเพื่อการผลิต หมู่ 6 คำโฮง
15 มีนาคม 2549
1895
กส.12/50-0010
กลุ่มทำกระเหนองชุมแสง 1
15 มกราคม 2550
1896
กส.12/49-0066
กลุ่มทำกระเหนองชุมแสง 1
15 มีนาคม 2549
1897
กส.12/50-0007
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิงช้าจากไม้ หมู่ 5
30 มกราคม 2550
1898
กส.12/50-0017
ปลูกหญ้าเลี้ยงโคเนื้อ บ้านหนองกบ หมู่ 9
30 มกราคม 2550
1899
กส.12/50-0002
กลุ่มเย็บผ้าหนองชุมแสง หมู่ 7
30 มกราคม 2550
1900
กส.12/50-0006
กลุ่มเย็บผ้าหนองชุมแสง หมู่ 7
30 มกราคม 2550
1901
กส.12/50-0020
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองหนองกบ หมู่ 6
30 มกราคม 2550
1902
กส.12/50-0031
กลุ่มปลาส้มไชยวาร หมู่ 6
30 มกราคม 2550
1903
กส.12/50-0003
กลุ่มนวดแผนไทยหนองริวหนัง
30 มกราคม 2550
1904
กส.12/50-0014
กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 13
30 มกราคม 2550
1905
กส.12/50-0018
กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำพองพัฒนา หมู่ 11
30 มกราคม 2550
1906
กส.12/50-0005
กลุ่มเลี้ยงโคหนองริวหนัง
30 มกราคม 2550
1907
กส.12/50-0008
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 5
23 มกราคม 2550
1908
กส.12/50-0016
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงโคหนองกบ หมู่ 9
30 มกราคม 2550
1909
กส.12/50-0009
ทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ 14 ต.หนองใหญ่
15 มกราคม 2550
1910
กส.12/50-0022
กลุ่มเย็บกระเป๋าเพื่อการผลิตหนองกบ หมู่ 9
30 มกราคม 2550
1911
กส.12/50-0019
กลุ่มแม่บ้านกล้วยสามรส
30 มกราคม 2550
1912
กส.12/50-0013
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านโนนสมบูรณฺ หมู่ 2
30 มกราคม 2550
1913
กส.13/50-0015
กลุ่มทอเสื่อพื้นบ้าน
29 มกราคม 2550
1914
กส.13/50-0046
เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหมูม่น
24 มกราคม 2550
1915
กส.13/50-0018
ข้าวมะลิอินทรีย์ บ้านหนองบัว ตำบลผาเสวย
30 มกราคม 2550
1916
กส.13/50-0030
กลุ่มผ้าฝ้ายแพรวาทอมือลายดอกแก้วเบ็ญจรัตน์
31 มกราคม 2550
1917
กส.13/50-0014
ผลิตย่างแผ่นชั้นดีหนองป่าอ้อย
29 มกราคม 2550
1918
กส.13/50-0009
ข้าวมะลิอินทรีย์บ้นหนองแหร์
23 มกราคม 2550
1919
กส.13/50-0037
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพหนองแวง
30 มกราคม 2550
1920
กส.13/50-0006
สวนเห็ดปลอดสารสมเด็จ
22 มกราคม 2550
1921
กส.13/50-0019
กลุ่มชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านหนองบัวโดนหมู่ 1,7,11,12
30 มกราคม 2550
1922
กส.13/50-0034
กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านอู้ ตำบลมหาไชย
30 มกราคม 2550
1923
กส.13/50-0022
ปุ๋ยชีวภาพบ้านหมูม่น หมู่ 1
30 มกราคม 2550
1924
กส.13/50-0045
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่ โนนชาด หมู่ 5
30 มกราคม 2550
1925
กส.13/50-0013
เย็บผ้าห่มจากเศษผ้า
29 มกราคม 2550
1926
กส.13/50-0035
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านอู้ หมู่ 4 ตำบลมหาไชย
30 มกราคม 2550
1927
กส.13/50-0027
กลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษ บ้านคำหม่วย ตำบลมหาไชย
31 มกราคม 2550
1928
กส.13/50-0004
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ 7 ตำบลหมูม่น
22 มกราคม 2550
1929
กส.13/50-0033
กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านอู้ ตำบลมหาไชย
31 มกราคม 2550
1930
กส.13/50-0031
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด ตำบลมหาไชย
31 มกราคม 2550
1931
กส.13/50-0028
กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษบ้านอู้
31 มกราคม 2550
1932
กส.13/50-0026
กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ บ้านมหาไชย
31 มกราคม 2550
1933
กส.13/50-0040
กลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิชุมชน บ้านคำไผ่
30 มกราคม 2550
1934
กส.13/50-0032
กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านมหาไชย หมู่ 3
31 มกราคม 2550
1935
กส.13/50-0025
กลุ่มอาชีพปลูกเห็ดสมเด็จ
30 มกราคม 2550
1936
กส.13/50-0029
กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดิน บ้านโคกกว้าง ตำบลมหาไชย
31 มกราคม 2550
1937
กส.13/50-0038
มะม่วงกวนอบแห้ง
30 มกราคม 2550
1938
กส.13/50-0008
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลลำห้วยหลัว
29 มกราคม 2550
1939
กส.13/50-0016
กลุ่มทอเสื่อด้วยกก บ้านค้อหมู่ 4
29 มกราคม 2550
1940
กส.13/50-0012
สุรากลั่นชุมชนชั้นเลิศ
29 มกราคม 2550
1941
กส.13/50-0005
ปุ๋ยอินทรีย์ CEO ตำบลหมูม่น
22 มกราคม 2550
1942
กส.13/50-0017
น้ำดื่ม 99
30 มกราคม 2550
1943
กส.13/50-0001
ข้าวหอมมะลิ บ้านคำกั้ง หมู่ 4 ตำบลศรีสมเด็จ
19 มกราคม 2550
1944
กส.13/50-0039
ไร่นาสวนผสม สร้างแก้วพัฒน์
30 มกราคม 2550
1945
กส.13/50-0020
เกษตรอินทรีย์ หมู่ 5 บ้านคำกุง
30 มกราคม 2550
1946
กส.13/50-0010
กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวบ้านแซงบาดาล
26 มกราคม 2550
1947
กส.13/50-0023
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสร้างแก้ว
30 มกราคม 2550
1948
กส.13/50-0043
ผลิตภัณฑ์ที่นอนปิคนิค บ้านสร้างแก้ว
30 มกราคม 2550
1949
กส.13/50-0042
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
30 มกราคม 2550
1950
กส.13/50-0011
กระชังปลาห้วยสังเคียบ
24 มกราคม 2550
1951
กส.13/50-0003
กลุ่มเลี้ยงโคขุน หมู่ 16 ตำบลหนองแวง
19 มกราคม 2550
1952
กส.13/50-0021
ทอผ้าพื้นเมืองลายขิดราชวัตร
30 มกราคม 2550
1953
กส.13/50-0002
เลี้ยงโคพัฒนารุ่งเรือง
19 มกราคม 2550
1954
กส.13/50-0044
เลี้ยงโคขุน สร้างแก้วสามัคคี
30 มกราคม 2550
1955
กส.13/50-0036
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลานิล
30 มกราคม 2550
1956
กส.13/50-0007
ไร่นาสวนผสมหนองแวง
23 มกราคม 2550
1957
กส.13/50-0041
ไร่นาสวนผสม หมู่ 1 ตำบลหนองแวง
30 มกราคม 2550
1958
กส.13/50-0024
เกษตรพัฒนาก้าวหน้าบ้านโนนสวรรค์
30 มกราคม 2550
1959
กส.14/50-0019
กลุ่มอบเนยหนองแสงรุ่งเรือง
19 มกราคม 2550
1960
กส.14/49-0001
กลุ่มอบเนยหนองแสงรุ่งเรือง
20 มีนาคม 2549
1961
กส.14/50-0004
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านโคกศรี ม.2
18 มกราคม 2550
1962
กส.14/49-0004
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคำบง หมู่ 11
20 มีนาคม 2549
1963
กส.14/50-0009
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคำบง หมู่ 11
18 มกราคม 2550
1964
กส.14/50-0018
ฝีมือสตรีหนองแสง ม.14
19 มกราคม 2550
1965
กส.14/50-0006
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 8
23 มกราคม 2550
1966
กส.14/50-0002
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านคำบง หมู่ 1
19 มกราคม 2550
1967
กส.14/50-0008
กลุ่มขยายพันธุ์ข้าวชุมชนคำบง
16 มกราคม 2550
1968
กส.14/50-0017
กลุ่มปลูกกล้วยหนองแสง
19 มกราคม 2550
1969
กส.14/50-0021
กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรห้วยผึ้ง
19 มกราคม 2550
1970
กส.14/50-0020
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์โนนทับช้าง
19 มกราคม 2550
1971
กส.14/50-0011
ข้าวเกรียบผลไม้
22 มกราคม 2550
1972
กส.14/50-0012
ถั่วลิสงอบกรอบ ตรา 9 ห่วง
22 มกราคม 2550
1973
กส.14/50-0013
ปลาร้าบองสมุนไพร หมู่ที่ 2
19 มกราคม 2550
1974
กส.14/50-0014
กลุ่มทอผ้าบ้านผึ้ง
19 มกราคม 2550
1975
กส.14/50-0001
กลุ่มเลี้ยงสุกรคำบง
17 มกราคม 2550
1976
กส.14/50-0007
กล่มเกษตรกรยุคใหม่
9 มกราคม 2550
1977
กส.14/50-0005
โคโคกศรี หมู่ 2
15 มกราคม 2550
1978
กส.14/50-0003
กลุ่มปลูกหญ้าคำบง
19 มกราคม 2550
1979
กส.14/50-0016
กลุ่มปลาส้มฟักบ้านห้วยผึ้ง
19 มกราคม 2550
1980
กส.14/50-0010
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพตราคำบง
15 มกราคม 2550
1981
กส.14/50-0015
เลี้ยงปลาบ้านห้วยฝา
19 มกราคม 2550
1982
กส.15/50-0015
กลุ่มเกษตรกรชาวนา
19 มกราคม 2550
1983
กส.15/50-0014
ผ้าไหมแพรวาหนองช้าง
19 มกราคม 2550
1984
กส.15/50-0013
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายลายน้ำไหล
19 มกราคม 2550
1985
กส.15/50-0011
กลุ่มธนาคารหมุ่บ้านคำน้ำใส ม.11
18 มกราคม 2550
1986
กส.15/50-0006
กลุ่มจักสานบ้านคำแคน
30 มกราคม 2550
1987
กส.15/50-0022
กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาคำสร้างเที่ยง ม.1
26 มกราคม 2550
1988
กส.15/50-0019
กลุ่มเลี้ยงสัตว์สำราญ
29 มกราคม 2550
1989
กส.15/50-0008
กลุ่มจักรสาน ม.5 ต.หนองช้าง
18 มกราคม 2550
1990
กส.15/50-0027
กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา ม. 5 ต.หนองช้าง
26 มกราคม 2550
1991
กส.15/50-0026
กลุ่มทอผ้าลายขิต ม.5ต.หนองช้าง
26 มกราคม 2550
1992
กส.15/50-0025
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด สำราญ
26 มกราคม 2550
1993
กส.15/50-0003
กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน บ้านโนนแต้ ม. 10
16 มกราคม 2550
1994
กส.15/50-0009
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ม.2
18 มกราคม 2550
1995
กส.15/50-0005
กลุ่มจักสานบ้านหนองช้าง
29 มกราคม 2550
1996
กส.15/50-0034
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคำแคนใต้ หมู่ 6
26 มกราคม 2550
1997
กส.15/50-0012
แปรรูปอาหารจากปลา หมู่ 5 ต.คำสร้างเที่ยง
19 มกราคม 2550
1998
กส.15/50-0029
กลุ่มสตรีผ้าไหมแพรวาบ้านค้อ ม.1 ต.หนองช้าง
26 มกราคม 2550
1999
กส.15/50-0007
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านท่านาจาน ม.4 ต.คำสร้างเที่ยง
19 มกราคม 2550
2000
กส.15/50-0028
กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ม. 7 บ้านท่าสะอาด ต.คำสร้างเที่ยง
26 มกราคม 2550
2001
กส.15/50-0033
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านสามชัย ม.4 ต.สำราญ
26 มกราคม 2550
2002
กส.15/50-0035
กลุ่มเลี้ยงไหมพื้นเมือง
26 มกราคม 2550
2003
กส.15/50-0010
กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านเลี้ยงสุกรคำน้ำใส
18 มกราคม 2550
2004
กส.15/50-0031
แปรรูปจากปลาบ้านหนองแสงใหม่ หมู่ที่ 3 ต.สำราญใต้
26 มกราคม 2550
2005
กส.15/50-0016
ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหนองแสงใหม่ ม.3 ต.สำราญใต้
17 มกราคม 2550
2006
กส.15/50-0032
กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ 5 บ้านกุดแห่ ต.สำราญใต้
26 มกราคม 2550
2007
กส.15/50-0020
ผลิตผ้าไหมแพรวา บ้านหนองกุงกลาง ม. 8
26 มกราคม 2550
2008
กส.15/50-0024
กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์ดี บ้านคำแคน ม.3
26 มกราคม 2550
2009
กส.15/50-0002
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองกุงกลาง ม. 8
16 มกราคม 2550
2010
กส.15/50-0023
กลุ่มทำน้ำยาล้างจานจากน้ำด่างขี้เถ้า
26 มกราคม 2550
2011
กส.15/50-0018
กลุ่มทอผ้าแพรวา,ผ้าฝ้าย บานน้อยนาไร่เดียว หมู่ที่ 2
26 มกราคม 2550
2012
กส.15/50-0001
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นกก
16 มกราคม 2550
2013
กส.15/50-0004
กล่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ที่ 1
29 มกราคม 2550
2014
กส.15/50-0030
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ม.9 บ้านหนองกุงน้อย ตำบลสำราญใต้
26 มกราคม 2550
2015
กส.15/50-0017
กลุ่มทอผ้าไหม บ้านค้อ หมู่ 1 ต.หนองช้าง กิ่งอำเภอสามชัย
22 มกราคม 2550
2016
กส.15/50-0021
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านกุดแห่ ม. 5 ต.สำราญใต้
26 มกราคม 2550
2017
กส.16/50-0003
แปรรูปขนมจากถั่วลิสง
30 มกราคม 2550
2018
กส.16/50-0001
ผู้ผลิตน้ำผลไม้
29 มกราคม 2550
2019
กส.16/50-0002
โรงสีข้าวชาวนาคู
30 มกราคม 2550
2020
กส.16/50-0005
ทุ่งตาแสน
31 มกราคม 2550
2021
กส.16/50-0004
กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามผ้าไหม
30 มกราคม 2550
2022
กส.17/50-0027
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโพนสวรรค์โนนสามัคคี
6 มีนาคม 2550
2023
กส.17/50-0003
กลุ่มเลี้ยงปลากินพืช
12 มกราคม 2550
2024
กส.17/50-0001
กลุ่มเลี้ยงโคพ่อพันธุ์/แม่พันธุ์บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลนาจำปา
12 มกราคม 2550
2025
กส.17/50-0002
กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาจำปา
12 กุมภาพันธ์ 2550
2026
กส.17/50-0004
กองทุนข้าวชุมชนบ้านหนองโพน หมู่ที่ 3 ตำบลนาจำปา
15 มกราคม 2550
2027
กส.17/50-0018
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านม่วง หมู่ที่ 1
29 มกราคม 2550
2028
กส.17/50-0012
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสะอาดไชยศรีพัฒนา
19 มกราคม 2550
2029
กส.17/50-0009
กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษบ้านกุดครอง
19 มกราคม 2550
2030
กส.17/50-0025
ภูเงินงามฟาร์มโคเนื้อตำบลสะอาดไชยศรี
6 มีนาคม 2550
2031
กส.17/50-0011
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงนา
19 มกราคม 2550
2032
กส.17/50-0013
กลุ่มทำปลาร้าดงเจริญพัฒนา
19 มกราคม 2550
2033
กส.17/50-0024
กลุ่มฤาษีทรงอาทิตย์
6 มีนาคม 2550
2034
กส.17/50-0014
กลุ่มแม่บ้านผู้เลี้ยงโคบ้านหนองพอก ม.2
19 มกราคม 2550
2035
กส.17/50-0015
กลุ่มทอผ้าสายฝนโนนกกโพธิ์ตำบลสะอาดไชยศรี
19 มกราคม 2550
2036
กส.17/50-0017
ร้านสหการชุมชน
29 มกราคม 2550
2037
กส.17/50-0016
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านม่วงใต้
19 มกราคม 2550
2038
กส.17/50-0022
ข้าวชุมชนบ้านดงอุดม หมู่ที่ 12
6 กุมภาพันธ์ 2550
2039
กส.17/50-0010
กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนกกจิก
19 มกราคม 2550
2040
กส.17/50-0008
กลุ่มศิลปประดิษฐ์ใบตองกล้วยแห้งบ้านหนองแคน หมุ่ที่ 2 ตำบลดอนจาน
19 มกราคม 2550
2041
กส.17/50-0021
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อหมู่ 8 บ้านนาจำปา
29 มกราคม 2550
2042
กส.17/50-0026
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านดงเย็น ม.4 ตำบลนาจำปา
6 มีนาคม 2550
2043
กส.17/50-0020
กลุ่มปลูกยูคาลิปตัสเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ หมู่ 9 ตำบลนาจำปา
29 มกราคม 2550
2044
กส.17/50-0028
กลุ่มปลูกยางพาราเพื่อพัมนาสิ่งแวดล้อม หมู่ 8 ตำบลนาจำปา
6 มีนาคม 2550
2045
กส.17/50-0019
กลุ่มปลูกยางพารา หมู่ 6 ตำบลนาจำปา
29 มกราคม 2550
2046
กส.17/50-0006
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน หมู่ 1 ตำบลนาจำปา
18 มกราคม 2550
2047
กส.17/50-0005
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อหมู่ที่ 9 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาจำปา
15 มกราคม 2550
2048
กส.17/50-0007
ประมงอาสาดอนจาน
19 มกราคม 2550
2049
กส.18/50-0013
กระเช้าเถาวัลย์โนนเขวา
25 มกราคม 2550
2050
กส.18/50-0020
สุรากลั่นชุมชนยอดข้าว
6 กุมภาพันธ์ 2550
2051
กส.18/48-0020
สุรากลั่นชุมชนยอดข้าว
30 มกราคม 2550
2052
กส.18/50-0009
เกษตรไชโย48
25 มกราคม 2550
2053
กส.18/49-0009
เกษตรไชโย48
30 มกราคม 2550
2054
กส.18/48-0014
ไฟจับแมลงเศรษฐกิจ
30 มกราคม 2550
2055
กส.18/50-0014
ไฟจับแมลงเศรษฐกิจ
25 มกราคม 2550
2056
กส.18/50-0024
เลี้ยงปลาดุกตำบลโนนศิลาเลิง
1 กุมภาพันธ์ 2550
2057
กส.18/50-0003
กลุ่มเย็บหมวก
25 มกราคม 2550
2058
กส.18/50-0027
กลุ่มเย็บหมวก
6 กุมภาพันธ์ 2550
2059
กส.18/50-0004
ไส้กรอกหมูแม่ทองอินทร์
25 มกราคม 2550
2060
กส.18/49-0004
ไส้กรอกหมูแม่ทองอินทร์
30 มกราคม 2550
2061
กส.18/50-0025
บริการเครื่องจักรกลการเกษตรตำบลโนนศิลาเลิง
1 กุมภาพันธ์ 2550
2062
กส.18/50-0026
ทอผ้าห่มบ้านกุดเชือม ม.3
1 กุมภาพันธ์ 2550
2063
กส.18/50-0016
กลุ่มเย็บผ้าโหล ม.3 ตำบลลำชี
6 กุมภาพันธ์ 2550
2064
กส.18/48-0016
กลุ่มเย็บผ้าโหล ม.3 ตำบลลำชี
30 มกราคม 2550
2065
กส.18/48-0018
ผ้าทอมือเกล็ดเต่าโนนทัน49
30 มกราคม 2550
2066
กส.18/48-0019
สตรีทอผ้าลายขัดพื้นฐานหัวโนนเปลือย
30 มกราคม 2550
2067
กส.18/50-0019
สตรีทอผ้าลายขัดพื้นฐานหัวโนนเปลือย
6 กุมภาพันธ์ 2550
2068
กส.18/49-0007
เลี้ยงปลาดุกตำบลฆ้องชัยพัฒนา
30 มกราคม 2550
2069
กส.18/50-0007
เลี้ยงปลาดุกตำบลฆ้องชัยพัฒนา
25 มกราคม 2550
2070
กส.18/50-0021
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวโนนเปลือย
6 กุมภาพันธ์ 2550
2071
กส.18/48-0021
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวโนนเปลือย
30 มกราคม 2550
2072
กส.18/48-0015
พัฒนาผลิตภัณฑ์กกสามัคคี
30 มกราคม 2550
2073
กส.18/50-0015
พัฒนาผลิตภัณฑ์กกสามัคคี
25 มกราคม 2550
2074
กส.18/50-0042
พัฒนาผลิตภัณฑ์กกสามัคคี
6 กุมภาพันธ์ 2550
2075
กส.18/50-0017
เลี้ยงปลาดุก ตำบลลำชี
6 กุมภาพันธ์ 2550
2076
กส.18/48-0017
เลี้ยงปลาดุก ตำบลลำชี
30 มกราคม 2550
2077
กส.18/49-0015
ผลิตภัณฑ์ผ้าห่มบ้านหนองหวาย
25 มกราคม 2550
2078
กส.18/50-0043
ผลิตภัณฑ์ผ้าห่มบ้านหนองหวาย
6 กุมภาพันธ์ 2550
2079
กส.18/50-0022
ปลูกผักปลอดภัยสารพิษกุดฆ้องชัย
6 กุมภาพันธ์ 2550
2080
กส.18/48-0022
ปลูกผักปลอดภัยสารพิษกุดฆ้องชัย
30 มกราคม 2550
2081
กส.18/49-0022
ปลูกผักปลอดภัยสารพิษกุดฆ้องชัย
30 มกราคม 2550
2082
กส.18/49-0011
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์โนนเขวา ม.4
30 มกราคม 2550
2083
กส.18/50-0011
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์โนนเขวา ม.4
6 กุมภาพันธ์ 2550
2084
กส.18/50-0002
ไม้กวาดพลาสติก
25 มกราคม 2550
2085
กส.18/49-0001
โรงงานปุ๋ยชีวภาพ
30 มกราคม 2550
2086
กส.18/50-0001
โรงงานปุ๋ยชีวภาพ
6 กุมภาพันธ์ 2550
2087
กส.18/49-0012
อาหารพื้นบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 4
30 มกราคม 2550
2088
กส.18/50-0012
อาหารพื้นบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 4
6 กุมภาพันธ์ 2550
2089
กส.18/49-0003
กลุ่มเกษตรฆ้องชัยยั่งยืน
30 มกราคม 2550
2090
กส.18/50-0008
กลุ่มเกษตรฆ้องชัยพัฒนา
25 มกราคม 2550
2091
กส.18/49-0014
กลุ่มเกษตรฆ้องชัยพัฒนา
30 มกราคม 2550
2092
กส.18/49-0008
กลุ่มเกษตรฆ้องชัยพัฒนา
30 มกราคม 2550
2093
กส.18/49-0006
ทอเสื่อกกโนนศิลาเลิง ม.7
30 มกราคม 2550
2094
กส.18/50-0006
ทอเสื่อกกโนนศิลาเลิง ม.7
25 มกราคม 2550
2095
กส.18/50-0028
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาท่าเยี่ยม
1 กุมภาพันธ์ 2550
2096
กส.18/50-0023
กลุ่มปลูกเห็ด ม.9 ตำบล โนนศิลาเลิง
1 กุมภาพันธ์ 2550
2097
กส.18/50-0005
เกษตรอินทรีย์โนนศิลาเลิง
25 มกราคม 2550
2098
กส.18/50-0044
เกษตรอินทรีย์โนนศิลาเลิง
6 กุมภาพันธ์ 2550
2099
กส.18/49-0005
เกษตรอินทรีย์โนนศิลาเลิง
30 มกราคม 2550
2100
กส.18/49-0010
นางเล็ดขนมทิพย์
30 มกราคม 2550
2101
กส.18/50-0010
นางเล็ดขนมทิพย์
25 มกราคม 2550
2102
กส.18/50-0045
นางเล็ดขนมทิพย์
6 กุมภาพันธ์ 2550
2103
ขก.01/50-0020
เลี้ยงโคขุนบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่
17 มกราคม 2550
2104
ขก.01/50-0072
ผลิตภัณฑ์จากต้นกกบ้านหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหว้า
5 กุมภาพันธ์ 2550
2105
ขก.01/50-0029
แปรรูปเศษผ้าบ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป็ด
22 มกราคม 2550
2106
ขก.01/50-0006
กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี
15 มกราคม 2550
2107
ขก.01/50-0007
กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี
16 มกราคม 2550
2108
ขก.01/50-0003
แปรรูปเนื้อสัตว์บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี
12 มกราคม 2550
2109
ขก.01/50-0079
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านค้อ
19 กุมภาพันธ์ 2550
2110
ขก.01/50-0046
แชมพูสมุนไพร น้ำยาล้างจานบ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ตำบลศิลา
29 มกราคม 2550
2111
ขก.01/50-0052
กลุ่มนาหญ้าโคเนื้อ ตำบลพระลับ
31 มกราคม 2550
2112
ขก.01/50-0037
กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลดอนหัน
29 มกราคม 2550
2113
ขก.01/50-0056
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแดงใหญ่
31 มกราคม 2550
2114
ขก.01/50-0063
กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัน
31 มกราคม 2550
2115
ขก.01/50-0070
ปลูกผักเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนหัน
5 กุมภาพันธ์ 2550
2116
ขก.01/50-0065
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ
31 มกราคม 2550
2117
ขก.01/50-0014
กลุ่มเกษตรชีวภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงเนียม
13 ธันวาคม 2549
2118
ขก.01/50-0019
กลุ่มทอเสื่อบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 - 9
17 มกราคม 2550
2119
ขก.01/50-0042
กลุ่มทอผ้าบ้านงิ้ว หมู่ที่ 19 ตำบลสาวะถี
29 มกราคม 2550
2120
ขก.01/50-0076
ผลิตภัณฑ์ลายขิดตำบลพระลับ
16 กุมภาพันธ์ 2550
2121
ขก.01/50-0074
กลุ่มอาชีพบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ
15 กุมภาพันธ์ 2550
2122
ขก.01/50-0066
กลุ่มปลูกผักกุยช่าย ตำบลสำราญ
31 มกราคม 2550
2123
ขก.01/50-0075
กลุ่มผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ตำบลบ้านเป็ด
15 กุมภาพันธ์ 2550
2124
ขก.01/50-0073
ทำแชมพูสมุนไพรและน้ำยาล้างจานบ้านนาเพียง ตำบลสำราญ
5 กุมภาพันธ์ 2550
2125
ขก.01/50-0062
กลุ่มทอผ้าตำบลท่าพระ
31 มกราคม 2550
2126
ขก.01/50-0080
ผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาหมักสมุนไพร
19 กุมภาพันธ์ 2550
2127
ขก.01/50-0058
สิ่งประดิษฐ์จากรังไหมตำบลศิลา
31 มกราคม 2550
2128
ขก.01/50-0024
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองตูม
19 มกราคม 2550
2129
ขก.01/50-0060
กล่มผลิตภัณฑ์จากต้นกก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าพระ
31 มกราคม 2550
2130
ขก.01/50-0084
กลุ่มทอกกบ้านหนองแวง หมู่ที่ 21 ตำบลท่าพระ
23 กุมภาพันธ์ 2550
2131
ขก.01/50-0043
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศิลา ตำบลศิลา
29 มกราคม 2550
2132
ขก.01/50-0025
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองตูม ตำบลหนองตูม
19 มกราคม 2550
2133
ขก.01/50-0055
กลุ่มทำนาบ้านเป็ดและผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ตำบลบ้านเป็ด
31 มกราคม 2550
2134
ขก.01/50-0049
กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์จากกกบ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 ตำบลดอนหัน
30 มกราคม 2550
2135
ขก.01/50-0027
กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านโคกท่า ตำบลหนองตูม
19 มกราคม 2550
2136
ขก.01/50-0008
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
16 มกราคม 2550
2137
ขก.01/50-0057
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ ตำบลแดงใหญ่
31 มกราคม 2550
2138
ขก.01/50-0031
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ
25 มกราคม 2550
2139
ขก.01/50-0023
กลุ่มโคขุนบ้านเพี้ยฟาน
19 มกราคม 2550
2140
ขก.01/50-0048
ชมรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านห้วยชัน
30 มกราคม 2550
2141
ขก.01/50-0071
กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพสบู่กลิ่นไท
31 มกราคม 2550
2142
ขก.01/50-0022
แปรรูปผลผลิตเกษตร หมู่ที่ 15 ต.สาวะถี
22 มกราคม 2550
2143
ขก.01/50-0034
ผลิตภัณฑ์จากใยปอ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านค้อ
26 มกราคม 2550
2144
ขก.01/50-0018
คณะกลองยาวประยุกต์บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 - 9
17 มกราคม 2550
2145
ขก.01/50-0061
กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรม หมู่ที่ 8
31 มกราคม 2550
2146
ขก.01/50-0030
กลุ่มปลูกผักกุยช่ายขาวบ้านนาเพียง
25 มกราคม 2550
2147
ขก.01/50-0082
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดธาตุ
19 กุมภาพันธ์ 2550
2148
ขก.01/50-0078
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ-ขุน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ
16 กุมภาพันธ์ 2550
2149
ขก.01/50-0054
ผู้ผลิตปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพและสมุนไพร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป็ด
31 มกราคม 2550
2150
ขก.01/50-0009
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านศิลา
16 มกราคม 2550
2151
ขก.01/50-0053
กลุ่มเพาะเห็ดครบวงจร หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัน
31 มกราคม 2550
2152
ขก.01/50-0035
กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง
26 มกราคม 2550
2153
ขก.01/50-0044
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัน
29 มกราคม 2550
2154
ขก.01/50-0083
รักชุมชนวุฒารามเมืองขอนแก่น
26 กุมภาพันธ์ 2550
2155
ขก.01/50-0064
สบู่ดำเวียงคำฟ้าเมืองขอนแก่น
31 มกราคม 2550
2156
ขก.01/50-0051
กลุ่มผลิตอาหารโคเนื้อบ้านหนองไหล-หนองบัวทอง
30 มกราคม 2550
2157
ขก.01/50-0050
ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อกำแพงแสนและโคขุน บ้านหนองไหล-หนองบัวทอง
30 มกราคม 2550
2158
ขก.01/50-0002
ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านซำจาน ตำบลบ้านค้อ
12 มกราคม 2550
2159
ขก.01/50-0077
ไก่เนื้อเกษตรก้าวหน้า ตำบลท่าพระ
16 กุมภาพันธ์ 2550
2160
ขก.01/50-0028
ผู้เลี้ยงสัตว์หนองบัวน้อย ตำบลหนองตูม
19 มกราคม 2550
2161
ขก.01/50-0041
หัตถกรรมที่ระลึกและของชำร่วยริมบึงแก่นนคร
29 มกราคม 2550
2162
ขก.01/50-0036
ผู้เลี้ยงโคเนื้อและเกษตรผสมผสานบ้านหินลาด
26 มกราคม 2550
2163
ขก.01/50-0033
ไข่เค็มรติรสบ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี
26 มกราคม 2550
2164
ขก.01/50-0010
ออมทรัพย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ
16 มกราคม 2550
2165
ขก.01/50-0026
ผลิตพืชผลทางการเกษตรและแปรรูป ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
16 มกราคม 2550
2166
ขก.01/50-0013
ปลูกพืชเศรษฐกิจตำบลดอนหัน
16 มกราคม 2550
2167
ขก.01/50-0017
พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมบ้านบึงใคร่นุ่น
15 มกราคม 2550
2168
ขก.01/50-0015
เกษตรกรรมธรรมชาติบ้านบึงใคร่นุ่น
12 มกราคม 2550
2169
ขก.01/50-0069
ผลิตไบโอดีเซลบ้านทุ่มและปลูกพืชเศรษฐกิจ
31 มกราคม 2550
2170
ขก.01/50-0038
ประสานงานแปรรูปพลังงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
29 มกราคม 2550
2171
ขก.01/50-0012
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
16 มกราคม 2550
2172
ขก.01/50-0032
เลี้ยงสัตว์และพลังงานบ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
26 มกราคม 2550
2173
ขก.01/50-0039
เกษตรสบู่ดำและพลังงานไบโอ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
26 มกราคม 2550
2174
ขก.01/50-0067
ปลูกพืชเศรษฐกิจและพลังงานบ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
31 มกราคม 2550
2175
ขก.01/50-0011
ผลิตพลังงานไบโอดีเชลและปลูกไม้เศรษฐกิจ หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
16 มกราคม 2550
2176
ขก.01/50-0016
ผู้เลี้ยงกบเลี้ยงปลา บ้านท่าหิน ตำบลบึงเนียม
15 มกราคม 2550
2177
ขก.01/50-0040
พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมเวียงคำฟ้าเมืองขอนแก่น
29 มกราคม 2550
2178
ขก.01/50-0068
เกษตรปลอดสารพิษและพลังงานทดแทน ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
31 มกราคม 2550
2179
ขก.01/50-0081
เลี้ยงโคขุน-โคเนื้อ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น
19 กุมภาพันธ์ 2550
2180
ขก.01/50-0021
เลี้ยงสัตว์ครบวงจร - สิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
17 มกราคม 2550
2181
ขก.01/50-0001
เกษตรผสมผสานบ้านโนนลาน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น
12 มกราคม 2550
2182
ขก.01/50-0047
เลี้ยงโคเนื้อบ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 20 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
30 มกราคม 2550
2183
ขก.01/50-0059
การเกษตรและพลังงานทดแทนบ้านงิ้ว ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
31 มกราคม 2550
2184
ขก.01/50-0045
ร้านค้าชุมชนบ้านไทรทอง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น
29 มกราคม 2550
2185
ขก.01/50-0004
ผู้จัดทำแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี
12 มกราคม 2550
2186
ขก.01/50-0005
ทอเสื่อกก หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น
12 มกราคม 2550
2187
ขก.02/50-0025
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านโคกใหญ่ หมู่ 8,10 ตำบลบ้านฝาง
24 มกราคม 2550
2188
ขก.02/49-0013
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านโคกใหญ่ หมู่ 8,10 ตำบลบ้านฝาง
6 กุมภาพันธ์ 2549
2189
ขก.02/50-0035
ฆ้องทองบ้านโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง
31 มกราคม 2550
2190
ขก.02/49-0014
ฆ้องทองบ้านโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง
6 กุมภาพันธ์ 2549
2191
ขก.02/49-0001
ผลิตภัณฑ์ทอผ้าหว้าทองบ้านห้วยหว้า ตำบลโนนฆ้อง
20 มกราคม 2549
2192
ขก.02/50-0023
ผลิตภัณฑ์ทอผ้าหว้าทองบ้านห้วยหว้า ตำบลโนนฆ้อง
24 มกราคม 2550
2193
ขก.02/49-0019
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารขนมจีนสดบ้านป่าหวายนั่ง ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
7 มีนาคม 2549
2194
ขก.02/50-0034
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารขนมจีนสดบ้านป่าหวายนั่ง ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
15 กุมภาพันธ์ 2550
2195
ขก.02/50-0018
แปรรูปน้ำพริกปทุมทิพย์ หมู่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง
24 มกราคม 2550
2196
ขก.02/49-0010
แปรรูปน้ำพริกปทุมทิพย์ หมู่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง
6 กุมภาพันธ์ 2549
2197
ขก.02/49-0011
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดฝักสดหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง
6 กุมภาพันธ์ 2549
2198
ขก.02/50-0019
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดฝักสดหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง
24 มกราคม 2550
2199
ขก.02/49-0012
ไข่เค็มเสริมไอโอดีนตราดั๊กโก้ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
6 กุมภาพันธ์ 2549
2200
ขก.02/50-0017
ไข่เค็มเสริมไอโอดีนตราดั๊กโก้ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
18 มกราคม 2550
2201
ขก.02/50-0029
กลุ่มทอผ้าบ้านโนนฆ้อง หมู่ 10 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง
26 มกราคม 2550
2202
ขก.02/49-0006
กลุ่มทอผ้าบ้านโนนฆ้อง หมู่ 10 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง
30 มกราคม 2549
2203
ขก.02/50-0040
จิ้งหรีดเสียงทองบ้านโคกกว้าง
27 กุมภาพันธ์ 2550
2204
ขก.02/49-0008
จิ้งหรีดเสียงทองบ้านโคกกว้าง
30 มกราคม 2549
2205
ขก.02/50-0021
การแปรรูปข้าวและสมุนไพรพร้อมดื่มบ้านวังโพน
24 มกราคม 2550
2206
ขก.02/49-0016
การแปรรูปข้าวและสมุนไพรพร้อมดื่มบ้านวังโพน
6 กุมภาพันธ์ 2549
2207
ขก.02/49-0015
ธนาคารหมู่บ้านโนนฆ้อง หมู่ 2 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง
14 กุมภาพันธ์ 2549
2208
ขก.02/50-0002
ธนาคารหมู่บ้านโนนฆ้อง หมู่ 2 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง
17 มกราคม 2550
2209
ขก.02/50-0036
เครื่องจักสานจากไม้ไผ่บ้านโนนฆ้อง หมู่ 2 ตำบลโนนฆ้อง
31 มกราคม 2550
2210
ขก.02/49-0004
เครื่องจักสานจากไม้ไผ่บ้านโนนฆ้อง หมู่ 2 ตำบลโนนฆ้อง
30 มกราคม 2549
2211
ขก.02/49-0002
เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านสร้างแก้ว ตำบลโนนฆ้อง
14 กุมภาพันธ์ 2549
2212
ขก.02/50-0008
เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านสร้างแก้ว ตำบลโนนฆ้อง
17 มกราคม 2550
2213
ขก.02/49-0003
ทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านสร้างแก้ว
30 มกราคม 2549
2214
ขก.02/50-0007
ทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านสร้างแก้ว
17 มกราคม 2550
2215
ขก.02/49-0007
กลุ่มอาชีพบ้านโนนค้อมั่นคง
30 มกราคม 2549
2216
ขก.02/50-0026
กลุ่มอาชีพบ้านโนนค้อมั่นคง
24 มกราคม 2550
2217
ขก.02/49-0018
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโนนฆ้อง
14 กุมภาพันธ์ 2549
2218
ขก.02/50-0028
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโนนฆ้อง
26 มกราคม 2550
2219
ขก.02/49-0005
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านเขื่อน
30 มกราคม 2549
2220
ขก.02/50-0039
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านเขื่อน
31 มกราคม 2550
2221
ขก.02/50-0038
การปลูกและการแปรรูปถั่วลิสงบ้านโนนฆ้อง
31 มกราคม 2550
2222
ขก.02/49-0017
การปลูกและการแปรรูปถั่วลิสงบ้านโนนฆ้อง
14 กุมภาพันธ์ 2549
2223
ขก.02/50-0003
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโคกสี
17 มกราคม 2550
2224
ขก.02/49-0009
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโคกสี
6 กุมภาพันธ์ 2549
2225
ขก.02/50-0037
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนฆ้อง หมู่ 2
31 มกราคม 2550
2226
ขก.02/50-0011
กลุ่มขนมอบแห้งทองม้วนสมุนไพรบ้านฝาง
17 มกราคม 2550
2227
ขก.02/50-0004
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหินฮาว หมู่ 4
17 มกราคม 2550
2228
ขก.02/50-0012
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านฝาง หมู่ 1
17 มกราคม 2550
2229
ขก.02/50-0016
กลุ่มผลิตขนมทองพับทองม้วนสมุนไพร ม.2 ตำบลบ้านฝาง
31 มกราคม 2550
2230
ขก.02/50-0013
แปรรูปขนมบ้านบะยาว ตำบลหนองบัว
17 มกราคม 2550
2231
ขก.02/50-0010
กลุ่มฝางคำ หมู่ 9 ตำบลบ้านฝาง
17 มกราคม 2550
2232
ขก.02/50-0014
EM (อีเอ็ม) ปุ๋ยหมักธรรมชาติ ตำบลบ้านฝาง
17 มกราคม 2550
2233
ขก.02/50-0024
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านวังโพน
24 มกราคม 2550
2234
ขก.02/50-0015
กลุ่มดอกไม้จันท์ หมู่ 2 ตำบลบ้านฝาง
17 มกราคม 2550
2235
ขก.02/50-0009
ทอผ้าฝ้ายเสื้อผ้าบ้านหัวบึง
17 มกราคม 2550
2236
ขก.02/50-0033
ผู้เลี้ยงโคบ้านโคกกว้าง
31 มกราคม 2550
2237
ขก.02/50-0030
กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านคำหญ้าแดง
26 มกราคม 2550
2238
ขก.02/50-0020
นวดแผนไทยบ้านนาฝาย ตำบลหนองบัว
24 มกราคม 2550
2239
ขก.02/50-0031
ขนมนางเล็ดน้ำแตงโม หมู่ 2 ตำบลป่าหวายนั่ง
26 มกราคม 2550
2240
ขก.02/50-0001
ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกระเดื่อง หมู่ 9 ตำบลป่ามะนาว
17 มกราคม 2550
2241
ขก.02/50-0032
เกษตรผสมผสานบ้านคำหัวช้าง หมู่ 3
29 มกราคม 2550
2242
ขก.02/50-0022
ผู้เลี้ยงสัตว์
24 มกราคม 2550
2243
ขก.02/50-0005
เกษตรพัฒนาบ้านหินตั้ง
17 มกราคม 2550
2244
ขก.02/50-0027
เลี้ยงโคบ้านโนนสะอาด
26 มกราคม 2550
2245
ขก.02/50-0006
ผลิตพุนธุ์แพะและเกษตรผสมผสานวังจาน อำเภอบ้านฝาง
17 มกราคม 2550
2246
ขก.03/49-0010
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหินเหิบศิลาทิพย์
24 มกราคม 2549
2247
ขก.03/50-0001
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านดงกลาง
25 มกราคม 2550
2248
ขก.03/49-0002
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านดงกลาง
9 มกราคม 2549
2249
ขก.03/50-0006
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านโจดใหญ่ตำบลบ้านโต้น
14 กุมภาพันธ์ 2550
2250
ขก.03/49-0012
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านโจดใหญ่ตำบลบ้านโต้น
30 มกราคม 2549
2251
ขก.03/49-0005
การผลิตพันธ์ข้าวเหนียวบ้านดงกลางตำบลบ้านโต้น
24 มกราคม 2549
2252
ขก.03/50-0005
การผลิตพันธ์ข้าวเหนียวบ้านดงกลางตำบลบ้านโต้น
20 กุมภาพันธ์ 2550
2253
ขก.03/50-0002
ผู้ผลิตข้าวมะลิอินทรีย์โพธิ์ขุมดินตำบลพระบุ
19 กุมภาพันธ์ 2550
2254
ขก.03/49-0001
ผู้ผลิตข้าวมะลิอินทรีย์โพธิ์ขุมดินตำบลพระบุ
16 มกราคม 2549
2255
ขก.03/50-0003
ทอเสื่อกกและผลไม้ดับกลิ่นบ้านโต้น
19 กุมภาพันธ์ 2550
2256
ขก.03/49-0011
ทอเสื่อกกและผลไม้ดับกลิ่นบ้านโต้น
27 มกราคม 2549
2257
ขก.03/49-0008
การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านหินเหิบ
24 มกราคม 2549
2258
ขก.03/49-0007
ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหินเหิบ
24 มกราคม 2549
2259
ขก.03/49-0006
ทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านชาด
24 มกราคม 2549
2260
ขก.03/49-0004
ทอผ้าและแปรรูปผลไม้ป่าหม้อ
30 มกราคม 2549
2261
ขก.03/50-0007
ทอผ้าและแปรรูปผลไม้ป่าหม้อ
23 กุมภาพันธ์ 2550
2262
ขก.03/49-0009
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปขามป้อม
24 มกราคม 2549
2263
ขก.03/49-0003
ผลิตแชมพูและสมุนไพรตำบลหนองแวง
20 มกราคม 2549
2264
ขก.03/50-0004
ทำขนมบ้านหินเหิบ
14 กุมภาพันธ์ 2550
2265
ขก.04/49-0004
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเรือ ม.10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
30 มกราคม 2549
2266
ขก.04/49-0007
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหนองกุงใหญ่ ม.4 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
26 มกราคม 2549
2267
ขก.04/50-0004
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหนองกุงใหญ่ ม.4 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
26 มกราคม 2550
2268
ขก.04/49-0005
กลุ่มสุรากลั่น บ้านโนนทอง ม.1 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
27 มกราคม 2549
2269
ขก.04/50-0002
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาด ม.10 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
26 มกราคม 2550
2270
ขก.04/49-0006
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาด ม.10 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
27 มกราคม 2549
2271
ขก.04/49-0008
กลุ่มบ้านหนองหอย ม.6 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
26 มกราคม 2549
2272
ขก.04/50-0014
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอหนองแวง
29 มกราคม 2550
2273
ขก.04/50-0005
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอหนองแวง
29 มกราคม 2550
2274
ขก.04/49-0009
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอหนองแวง
26 มกราคม 2549
2275
ขก.04/49-0010
สถาบันการเงินบ้านหนองแวง
25 มกราคม 2549
2276
ขก.04/50-0007
สถาบันการเงินบ้านหนองแวง
29 มกราคม 2550
2277
ขก.04/49-0011
แปรรูปปลาบ้านโนนฆ้อง
25 มกราคม 2549
2278
ขก.04/50-0016
แปรรูปปลาบ้านโนนฆ้อง
1 กุมภาพันธ์ 2550
2279
ขก.04/49-0012
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหัวนา
25 มกราคม 2549
2280
ขก.04/49-0013
กลุ่มตัดเย็บบ้านเทพเทวัญ
24 มกราคม 2549
2281
ขก.04/50-0013
กลุ่มตัดเย็บบ้านเทพเทวัญ
29 มกราคม 2550
2282
ขก.04/50-0011
ประดิษฐ์ผ้าบ้านหนองหอย
29 มกราคม 2550
2283
ขก.04/49-0002
จำหน่ายปุ๋ย
30 มกราคม 2549
2284
ขก.04/49-0003
จำหน่ายปุ๋ย
30 มกราคม 2549
2285
ขก.04/49-0001
ครัวชุมชนตำบลโนนทอง
30 มกราคม 2549
2286
ขก.04/50-0006
กลองยาวบ้านเม็ง
29 มกราคม 2550
2287
ขก.04/50-0001
เลี้ยงสุกรสัมพันธ์
23 มกราคม 2550
2288
ขก.04/50-0010
พัฒนาแม่บ้านบ้านหนองแวง
29 มกราคม 2550
2289
ขก.04/50-0008
ปั้นโอ่ง
29 มกราคม 2550
2290
ขก.04/50-0003
เกษตรกรไทยอำเภอหนองเรือ
26 มกราคม 2550
2291
ขก.04/50-0017
แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านขนวน หมู่ 17
1 กุมภาพันธ์ 2550
2292
ขก.04/50-0009
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองนางวงษ์
29 มกราคม 2550
2293
ขก.04/50-0015
เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองนกเขียน
1 กุมภาพันธ์ 2550
2294
ขก.05/50-0001
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้าฝ้าย-ไหม บ้านโนนชัย
17 มกราคม 2550
2295
ขก.05/49-0001
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้าฝ้าย-ไหม บ้านโนนชัย
26 มกราคม 2549
2296
ขก.05/49-0002
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านโนนหันใน
26 มกราคม 2549
2297
ขก.05/50-0002
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านโนนหันใน
17 มกราคม 2550
2298
ขก.05/49-0003
แปรรูปสินค้าเกษตร(พริกคุณภาพดี) ต.โนนสะอาด
26 มกราคม 2549
2299
ขก.05/50-0003
แปรรูปสินค้าเกษตร(พริกคุณภาพดี) ต.โนนสะอาด
17 มกราคม 2550
2300
ขก.05/50-0010
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้าบ้านหนองเขียด ม.1,9 ต.หนองเขียด
17 มกราคม 2550
2301
ขก.05/49-0005
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้าบ้านหนองเขียด ม.1,9 ต.หนองเขียด
26 มกราคม 2549
2302
ขก.05/50-0011
ทอหมวกไหมพรมบ้านไชยสอ ต.ไชยสอ
17 มกราคม 2550
2303
ขก.05/49-0004
ทอหมวกไหมพรมบ้านไชยสอ ต.ไชยสอ
26 มกราคม 2549
2304
ขก.05/50-0041
แม่บ้านเกษตรกรบ้านหอย-ดอน ต.โนนอุดม
26 มกราคม 2550
2305
ขก.05/49-0006
แม่บ้านเกษตรกรบ้านหอย-ดอน ต.โนนอุดม
26 มกราคม 2549
2306
ขก.05/49-0007
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านขามป้อม หมู่ 12 ต.ขัวเรียง
26 มกราคม 2549
2307
ขก.05/50-0032
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านขามป้อม หมู่ 12 ต.ขัวเรียง
25 มกราคม 2550
2308
ขก.05/50-0033
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านขามป้อม หมู่ 12 ต.ขัวเรียง
25 มกราคม 2550
2309
ขก.05/49-0008
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านขามป้อม หมู่ 12 ต.ขัวเรียง
26 มกราคม 2549
2310
ขก.05/49-0009
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ 4 ต.ขัวเรียง
26 มกราคม 2549
2311
ขก.05/50-0028
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ 4 ต.ขัวเรียง
25 มกราคม 2550
2312
ขก.05/50-0029
เลี้ยงโคบ้านนาสีนวน ต.ขัวเรียง
25 มกราคม 2550
2313
ขก.05/50-0021
เย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมืองบ้านโสกก้อง ต.วังหินลาด
25 มกราคม 2550
2314
ขก.05/49-0011
เย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมืองบ้านโสกก้อง ต.วังหินลาด
26 มกราคม 2549
2315
ขก.05/50-0031
เลี้ยงโคพันธุ์ดีบ้านโนนศิลา หมู่ 9 ต.ขัวเรียง
25 มกราคม 2550
2316
ขก.05/49-0012
เลี้ยงโคพันธุ์ดีบ้านโนนศิลา หมู่ 9 ต.ขัวเรียง
26 มกราคม 2549
2317
ขก.05/49-0013
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ครบวงจรบ้านหนองจิก ตำบลชุมแพ
26 มกราคม 2549
2318
ขก.05/50-0018
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ครบวงจรบ้านหนองจิก ตำบลชุมแพ
25 มกราคม 2550
2319
ขก.05/50-0004
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจบ้านโนนลาน ตำบลโนนสะอาด
17 มกราคม 2550
2320
ขก.05/49-0014
การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจบ้านโนนลาน ตำบลโนนสะอาด
26 มกราคม 2549
2321
ขก.05/49-0015
เลี้ยงโคและกระบือบ้านโนนลาน ตำบลโนนสะอาด
26 มกราคม 2549
2322
ขก.05/50-0005
เลี้ยงโคและกระบือบ้านโนนลาน ตำบลโนนสะอาด
17 มกราคม 2550
2323
ขก.05/50-0016
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านมาลา ตำบลชุมแพ
25 มกราคม 2550
2324
ขก.05/49-0016
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านมาลา ตำบลชุมแพ
26 มกราคม 2549
2325
ขก.05/49-0017
ผักปลอดภัยสารพิษบ้านหนองบัว ตำบลโนนสะอาด
26 มกราคม 2549
2326
ขก.05/50-0008
ผักปลอดภัยสารพิษบ้านหนองบัว ตำบลโนนสะอาด
17 มกราคม 2550
2327
ขก.05/50-0006
ข้าวมะลิอินทรีย์ครบวงจรบ้านหนองบัว ตำบลโนนสะอาด
17 มกราคม 2550
2328
ขก.05/49-0018
ข้าวมะลิอินทรีย์ครบวงจรบ้านหนองบัว ตำบลโนนสะอาด
26 มกราคม 2549
2329
ขก.05/49-0019
ข้าวมะลิอินทรีย์อินทรีย์บ้านดอนหัน ตำบลชุมแพ
26 มกราคม 2549
2330
ขก.05/50-0019
ข้าวมะลิอินทรีย์อินทรีย์บ้านดอนหัน ตำบลชุมแพ
25 มกราคม 2550
2331
ขก.05/49-0020
เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจบ้านโนนเรียน ตำบลโนนสะอาด
26 มกราคม 2549
2332
ขก.05/50-0007
เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจบ้านโนนเรียน ตำบลโนนสะอาด
17 มกราคม 2550
2333
ขก.05/50-0012
ผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็ง ต.ไชยสอ
25 มกราคม 2550
2334
ขก.05/50-0024
เลี้ยงโคแม่พันธุ์โคกม่วง ต.ขัวเรียง
25 มกราคม 2550
2335
ขก.05/50-0014
ปลูกเห็ด หมู่ 2 ตำบลไชยสอ
25 มกราคม 2550
2336
ขก.05/50-0013
ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 2 ตำบลไชยสอ
25 มกราคม 2550
2337
ขก.05/50-0020
ทอผ้ามัดหมี่บ้านโป่งแห้ง หมู่ 5 ตำบลวังหินลาด
25 มกราคม 2550
2338
ขก.05/50-0025
ทอผ้าฝ้ายแปรรูปบ้านสัมพันธ์ หมู่ 3 ตำบลขัวเรียง
25 มกราคม 2550
2339
ขก.05/50-0022
เลี้ยงโค หมู่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า
25 มกราคม 2550
2340
ขก.05/50-0030
พรมเช็ดเท้า หมอนฟักทอง หมู่ 5 ตำบลขัวเรียง
25 มกราคม 2550
2341
ขก.05/50-0026
ทอผ้าไหม หมู่ 1 ตำบลขัวเรียง
25 มกราคม 2550
2342
ขก.05/50-0023
ทอผ้าฝ้ายบ้านหนองโพงโพด หมู่ 2 ตำบลหนองเสาเล้า
25 มกราคม 2550
2343
ขก.05/50-0017
สมาพันธ์เครือข่ายเกษตรกรไทย
25 มกราคม 2550
2344
ขก.05/50-0015
เย็บผ้าจักรอุตสาหกรรม หมู่ 10 ตำบลหนองไผ่
25 มกราคม 2550
2345
ขก.05/50-0034
เกษตรกรทำนา เทศบาลเมืองชุมแพ
25 มกราคม 2550
2346
ขก.05/50-0040
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 ตำบลโนนหัน
25 มกราคม 2550
2347
ขก.05/50-0037
เลี้ยงโคบ้านหลังโนนชาติ หมู่ 9 ตำบลโนนหัน
25 มกราคม 2550
2348
ขก.05/50-0036
เลี้ยงโคบ้านหนองม่วง หมู่ 7 ตำบลโนนหัน
25 มกราคม 2550
2349
ขก.05/50-0035
เลี้ยงโค-กระบือ บ้านโนนงาม หมู่ 6 ตำบลโนนหัน
25 มกราคม 2550
2350
ขก.05/50-0038
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจชุมชนบ้านโสกก้อง หมู่ 6 ต.วังหินลาด
25 มกราคม 2550
2351
ขก.05/50-0009
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด
17 มกราคม 2550
2352
ขก.05/50-0039
ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด หมู่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม
25 มกราคม 2550
2353
ขก.05/50-0027
เลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองคอง หมู่ 8 ตำบลโนนหัน
25 มกราคม 2550
2354
ขก.06/48-0011
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำข้าวเกรียบว่าว (ข้าวโป่ง)
24 มกราคม 2549
2355
ขก.06/50-0002
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำข้าวเกรียบว่าว (ข้าวโป่ง)
3 มกราคม 2550
2356
ขก.06/50-0003
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าฝ้าย
5 มกราคม 2550
2357
ขก.06/48-0013
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าฝ้าย
24 มกราคม 2549
2358
ขก.06/51-0043
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าฝ้าย
29 มกราคม 2551
2359
ขก.06/50-0001
ผลิตข้าวอินทรีย์
3 มกราคม 2550
2360
ขก.06/48-0012
ผลิตข้าวอินทรีย์
24 มกราคม 2549
2361
ขก.06/50-0017
หมวกไหมพรม
11 มกราคม 2550
2362
ขก.06/50-0016
ข้าวมะลิอินทรีย์บ้านท่าช้าง
11 มกราคม 2550
2363
ขก.06/50-0021
ไม้กวาดจากดอกแขมบ้านนาเจริญ
15 มกราคม 2550
2364
ขก.06/48-0008
ไม้กวาดจากดอกแขมบ้านนาเจริญ
18 มกราคม 2549
2365
ขก.06/48-0009
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านสี่แยกโนนหัวนา
23 มกราคม 2549
2366
ขก.06/50-0019
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านสี่แยกโนนหัวนา
15 มกราคม 2550
2367
ขก.06/50-0020
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านหนองแสง
15 มกราคม 2550
2368
ขก.06/48-0007
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านหนองแสง
16 มกราคม 2549
2369
ขก.06/50-0004
ผลิตถั่วเหลืองและจำหน่ายบ้านโคกจั่กจั่น
5 มกราคม 2550
2370
ขก.06/48-0024
ผลิตถั่วเหลืองและจำหน่ายบ้านโคกจั่กจั่น
24 มกราคม 2549
2371
ขก.06/48-0006
ผลิตอาหารและเลี้ยงสุกรบ้านสีชมพู
4 มกราคม 2549
2372
ขก.06/49-0026
ผลิตถั่วเหลืองและจำหน่ายบ้านทุ่งเชือก
1 กุมภาพันธ์ 2549
2373
ขก.06/50-0005
แปรรูปเนื้อสัตว์บ้านหนองแดง
5 มกราคม 2550
2374
ขก.06/48-0016
แปรรูปเนื้อสัตว์บ้านหนองแดง
24 มกราคม 2549
2375
ขก.06/51-0041
แปรรูปเนื้อสัตว์บ้านหนองแดง
29 มกราคม 2551
2376
ขก.06/51-0042
ข้าวอินทรีย์บ้านโพธิ์ไชย
29 มกราคม 2551
2377
ขก.06/48-0014
ข้าวอินทรีย์บ้านโพธิ์ไชย
24 มกราคม 2549
2378
ขก.06/50-0006
ข้าวอินทรีย์บ้านโพธิ์ไชย
8 มกราคม 2550
2379
ขก.06/50-0007
ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านสันติสุข ต.หนองแดง
8 มกราคม 2550
2380
ขก.06/48-0018
ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านสันติสุข ต.หนองแดง
24 มกราคม 2549
2381
ขก.06/48-0019
ผลิตข้าวอินทรีย์โพธ์ทอง
24 มกราคม 2549
2382
ขก.06/50-0008
ผลิตข้าวอินทรีย์โพธ์ทอง
8 มกราคม 2550
2383
ขก.06/51-0040
ผลิตข้าวอินทรีย์โพธ์ทอง
29 มกราคม 2551
2384
ขก.06/50-0009
ผลิตข้าวอินทรีย์หนองขาม
8 มกราคม 2550
2385
ขก.06/48-0010
ผลิตข้าวอินทรีย์หนองขาม
24 มกราคม 2549
2386
ขก.06/48-0017
ผลิตข้าวอินทรีย์หนองแดง
24 มกราคม 2549
2387
ขก.06/50-0010
ผลิตข้าวอินทรีย์หนองแดง
8 มกราคม 2550
2388
ขก.06/50-0011
ผลิตข้าวอินทรีย์โคกจักจั่น
8 มกราคม 2550
2389
ขก.06/48-0015
ผลิตข้าวอินทรีย์โคกจักจั่น
24 มกราคม 2549
2390
ขก.06/48-0027
การผลิตและจำหน่ายข้าวศรีสุข
2 กุมภาพันธ์ 2549
2391
ขก.06/50-0018
การผลิตและจำหน่ายข้าวศรีสุข
12 มกราคม 2550
2392
ขก.06/48-0004
ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวบ้านจอมบึง
4 มกราคม 2549
2393
ขก.06/48-0005
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านโนนไผ่งาม
4 มกราคม 2549
2394
ขก.06/48-0023
ผลิตถั่วเหลืองฤดูฝนบ้านซำจำปา
24 มกราคม 2549
2395
ขก.06/48-0022
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านดงลาน
24 มกราคม 2549
2396
ขก.06/48-0020
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนาอุดม
24 มกราคม 2549
2397
ขก.06/48-0021
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านซำจำปาเหนือ
24 มกราคม 2549
2398
ขก.06/48-0025
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านสารจอด
1 กุมภาพันธ์ 2549
2399
ขก.06/50-0027
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านสารจอด
26 มกราคม 2550
2400
ขก.06/48-0002
ไพหญ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง
3 มกราคม 2549
2401
ขก.06/48-0001
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4 พฤศจิกายน 2548
2402
ขก.06/50-0022
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไม้กวาดบ้านโนนทัน
15 มกราคม 2550
2403
ขก.06/50-0025
ปลูกส้มโอบ้านโสกจานนาดี
23 มกราคม 2550
2404
ขก.06/50-0015
เลี้ยงหมูเพื่อการค้า
11 มกราคม 2550
2405
ขก.06/50-0054
อุตสาหกรรมครัวเรือนนอกการเกษตร
30 มกราคม 2550
2406
ขก.06/50-0023
กลุ่มทำไร่
15 มกราคม 2550
2407
ขก.06/50-0012
ผลิตโคเนื้อบ้านซ่งหนองขาม
9 มกราคม 2550
2408
ขก.06/50-0038
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเทพชมพู
2 มีนาคม 2550
2409
ขก.06/50-0013
แปรรูปกล้วยบ้านสันติสุข
10 มกราคม 2550
2410
ขก.06/50-0032
ศรีอุบลยางงาม
26 มกราคม 2550
2411
ขก.06/50-0033
ปลูกไผ่เศรษฐกิจ
26 มกราคม 2550
2412
ขก.06/50-0037
บ้านซำขาม หมู่ 8
28 กุมภาพันธ์ 2550
2413
ขก.06/50-0035
เกษตรโคเนื้อบ้านนาอุดม
23 กุมภาพันธ์ 2550
2414
ขก.06/50-0036
เลี้ยงสัตว์บ้านนาอุดม หมู่ 4
23 กุมภาพันธ์ 2550
2415
ขก.06/50-0024
เลี้ยงโคบ้านซำจำปา
16 มกราคม 2550
2416
ขก.06/50-0029
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อหมู่ 5
26 มกราคม 2550
2417
ขก.06/50-0030
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านเทพรักษา
26 มกราคม 2550
2418
ขก.06/50-0031
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านเทพรักษา ตำบลบ้านใหม่
26 มกราคม 2550
2419
ขก.06/50-0028
กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน ตำบลบ้านใหม่
26 มกราคม 2550
2420
ขก.06/51-0032
กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน ตำบลบ้านใหม่
28 มกราคม 2551
2421
ขก.06/51-0046
เกษตรผสมผสานบ้านโคกจั๊กจั่น
29 มกราคม 2551
2422
ขก.06/50-0014
เกษตรผสมผสานบ้านโคกจั๊กจั่น
10 มกราคม 2550
2423
ขก.06/51-0044
แปรรูปข้าวบ้านห้วยโจด ตำบลหนองแดง
29 มกราคม 2551
2424
ขก.06/50-0026
เลี้ยงโคบ้านหาดทรายทอง
23 มกราคม 2550
2425
ขก.06/51-0030
กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านโสกจานนาดี
28 มกราคม 2551
2426
ขก.07/50-0004
แปรรูปอาหารบ้านห้วยเสือเต้น
27 ธันวาคม 2549
2427
ขก.07/50-0027
กลุ่มแปรรูปอาหารจากพืชและสัตว์บ้านหนองอ้อน้อย
25 มกราคม 2550
2428
ขก.07/50-0010
กลุ่มเกษตรกรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกุดน้ำใส
24 มกราคม 2550
2429
ขก.07/50-0026
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองอ้อน้อย
25 มกราคม 2550
2430
ขก.07/50-0020
กลุมเลี้ยงปลากระชัง บ้านห้วยโจด
25 มกราคม 2550
2431
ขก.07/49-0002
กลุมเลี้ยงปลากระชัง บ้านห้วยโจด
24 มกราคม 2549
2432
ขก.07/49-0001
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกุดน้ำใส
16 มกราคม 2549
2433
ขก.07/50-0021
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกุดน้ำใส
25 มกราคม 2550
2434
ขก.07/50-0011
เลี้ยงโคบ้านหนองกุง
24 มกราคม 2550
2435
ขก.07/50-0014
สมัชชาเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงปลาลำน้ำพอง
25 มกราคม 2550
2436
ขก.07/50-0018
สมัชชาเกษตรกรกลุ่มสมุนไพรบ้านวังชัย
25 มกราคม 2550
2437
ขก.07/50-0015
สมัชชาเกษตรกรกลุ่มแปรรูปการเกษตรห้วยเสือเต้น
25 มกราคม 2550
2438
ขก.07/50-0013
สมัชชาเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์และพืช
25 มกราคม 2550
2439
ขก.07/50-0022
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกุดกว้าง
25 มกราคม 2550
2440
ขก.07/50-0017
กลุ่มเกษตรบ้านบัวใหญ่
25 มกราคม 2550
2441
ขก.07/50-0023
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองบัวน้อย
25 มกราคม 2550
2442
ขก.07/50-0019
สมัชชาเกษตรกรกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านวังชัย
25 มกราคม 2550
2443
ขก.07/50-0016
กลุ่มตะกร้าเอนกประสงค์ ( จากเถาวัลย์ )
25 มกราคม 2550
2444
ขก.07/50-0009
กลุ่มจำหน่ายสินค้าชุมชน ต.บ้านขาม
22 มกราคม 2550
2445
ขก.07/50-0003
กลุ่มสตรีสหกรณ์ไม้กวาด
5 มกราคม 2550
2446
ขก.07/50-0024
ปุ๋ยชีวภาพบ้านหัวบึง
25 มกราคม 2550
2447
ขก.07/50-0006
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหมบ้านจำปา
9 มกราคม 2550
2448
ขก.07/50-0001
กลุ่มทอเสื่อบ้านทรายมูล
2 มกราคม 2550
2449
ขก.07/50-0005
โนนแดงร่วมด้วยช่วยกัน
9 มกราคม 2550
2450
ขก.07/50-0008
กลุ่มนวดแผนไทยและอบสมุนไพรบ้านขาม
22 มกราคม 2550
2451
ขก.07/50-0025
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์โรงสีชุมชนเกษตรพึ่งตนเอง หมู่ 12
25 มกราคม 2550
2452
ขก.07/50-0007
เกษตรหมุนเวียนบ้านกุดพังทุย
22 มกราคม 2550
2453
ขก.07/50-0002
กลุ่มทอผ้าบ้านคำบอน
4 มกราคม 2550
2454
ขก.07/50-0012
กลุ่มเกษตรกรพอเพียงบ้านโนนดงมัน
24 มกราคม 2550
2455
ขก.07/50-0030
กลุ่มเกษตรกรพอเพียงบ้านโนนดงมัน
30 มกราคม 2550
2456
ขก.08/49-0001
แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านกุดเชียงมี
2 มีนาคม 2549
2457
ขก.08/49-0002
แปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลบ้านดง
1 มีนาคม 2549
2458
ขก.08/50-0001
แปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลบ้านดง
17 มกราคม 2550
2459
ขก.08/50-0002
แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านภูคำเบ้า
17 มกราคม 2550
2460
ขก.08/49-0003
แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านภูคำเบ้า
1 มีนาคม 2549
2461
ขก.08/49-0004
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี
1 มีนาคม 2549
2462
ขก.08/50-0003
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี
18 มกราคม 2550
2463
ขก.08/50-0004
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองผือ
18 มกราคม 2550
2464
ขก.08/49-0005
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองผือ
1 มีนาคม 2549
2465
ขก.08/49-0009
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านบ่อ
1 มีนาคม 2549
2466
ขก.08/50-0005
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านบ่อ
18 มกราคม 2550
2467
ขก.08/49-0010
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านหนองแต้หมู่ที่5
2 มีนาคม 2549
2468
ขก.08/50-0006
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองแต้หมู่ที่6
18 มกราคม 2550
2469
ขก.08/49-0011
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองแต้หมู่ที่6
2 มีนาคม 2549
2470
ขก.08/49-0012
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านขุนด่าน
1 มีนาคม 2549
2471
ขก.08/50-0007
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านขุนด่าน
18 มกราคม 2550
2472
ขก.08/50-0008
สมัชชาเกษตรกรรายย่อยอุบลรัตน์
18 มกราคม 2550
2473
ขก.08/49-0007
สมัชชาเกษตรกรรายย่อยอุบลรัตน์
1 มีนาคม 2549
2474
ขก.08/50-0009
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าพระยาณรงค์
18 มกราคม 2550
2475
ขก.08/49-0006
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าพระยาณรงค์
1 มีนาคม 2549
2476
ขก.08/49-0008
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกรบ้านโนนสวรรค์
1 มีนาคม 2549
2477
ขก.08/50-0010
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกรบ้านโนนสวรรค์
18 มกราคม 2550
2478
ขก.08/50-0016
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองไหล
15 มกราคม 2550
2479
ขก.08/50-0017
กลั่นสุราขาว40ดีกรี
15 มกราคม 2550
2480
ขก.08/50-0018
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองขาม
15 มกราคม 2550
2481
ขก.09/50-0005
แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านหนองกุงใหญ่
22 มกราคม 2550
2482
ขก.09/50-0006
แปรรูปเนื้อสัตว์บ้านอนามัย
22 มกราคม 2550
2483
ขก.09/50-0012
ทอผ้าฝ้าย บ้านห้วยยาง
26 มกราคม 2550
2484
ขก.09/50-0010
ไข่เค็มใบเตย บ้านผักหนาม
25 มกราคม 2550
2485
ขก.09/50-0008
เลี้ยงโคเนื้อเวียงคำฟ้าห้วยยาง
24 มกราคม 2550
2486
ขก.09/50-0001
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองโน
22 มกราคม 2550
2487
ขก.09/50-0003
พัฒนาฝีมือพิตานัลท์
22 มกราคม 2550
2488
ขก.09/50-0004
ข้าวแตนบ้านกุดโง้ง
22 มกราคม 2550
2489
ขก.09/50-0011
กลุ่มชุมชนมะม่วงดอง บ้านหนองแวงกุง
25 มกราคม 2550
2490
ขก.09/50-0007
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านกุดโง้ง
25 มกราคม 2550
2491
ขก.09/50-0002
การตลาดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านโนนสมบูรณ์
22 มกราคม 2550
2492
ขก.09/50-0009
ไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านโนนสมบูรณ์
24 มกราคม 2550
2493
ขก.10/50-0019
สิ่งประดิษฐ์จากรังไหมหนองน้ำใส หมู่ 1
15 มกราคม 2550
2494
ขก.10/49-0001
สิ่งประดิษฐ์จากรังไหมหนองน้ำใส หมู่ 1
23 มกราคม 2549
2495
ขก.10/49-0002
กลุ่มเกษตรกรทำนาแคนเหนือ
23 มกราคม 2549
2496
ขก.10/50-0052
กลุ่มเกษตรกรทำนาแคนเหนือ
30 มกราคม 2550
2497
ขก.10/50-0013
ขนมไทยหนองนาวัว หมู่ 3 ต.หัวหนอง
15 มกราคม 2550
2498
ขก.10/49-0003
ขนมไทยหนองนาวัว หมู่ 3 ต.หัวหนอง
23 มกราคม 2549
2499
ขก.10/49-0004
ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย หนองน้ำใส หมู่ 1
30 มกราคม 2549
2500
ขก.10/50-0028
ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย หนองน้ำใส หมู่ 1
19 มกราคม 2550
2501
ขก.10/50-0007
ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย หนองน้ำใส หมู่ 1
9 มกราคม 2550
2502
ขก.10/49-0005
แปรรูปผลผลิตเกษตรหนองน้ำใส
30 มกราคม 2549
2503
ขก.10/50-0061
แปรรูปอาหารเมืองเพีย ม.2
31 มกราคม 2550
2504
ขก.10/49-0006
แปรรูปอาหารเมืองเพีย ม.2
26 มกราคม 2549
2505
ขก.10/50-0018
กลุ่มสตรีทอผ้าโทเรและผ้าฝ้าย บ.โคกก่อง ม.11
15 มกราคม 2550
2506
ขก.10/49-0007
กลุ่มสตรีทอผ้าโทเรและผ้าฝ้าย บ.โคกก่อง ม.11
30 มกราคม 2549
2507
ขก.10/50-0044
แปรรูปอาหารบ้านผักหวาน ม.2
29 มกราคม 2550
2508
ขก.10/49-0008
แปรรูปอาหารบ้านผักหวาน ม.2
30 มกราคม 2549
2509
ขก.10/49-0009
แปรรูปอาหาร กุดเชือก หมู่ 10
30 มกราคม 2549
2510
ขก.10/50-0043
แปรรูปอาหาร กุดเชือก หมู่ 10
29 มกราคม 2550
2511
ขก.10/50-0042
แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านลาน ม.6
29 มกราคม 2550
2512
ขก.10/49-0010
แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านลาน ม.6
30 มกราคม 2549
2513
ขก.10/49-0011
แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านวังแสง ม.15
30 มกราคม 2549
2514
ขก.10/50-0045
แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านวังแสง ม.15
29 มกราคม 2550
2515
ขก.10/50-0047
แปรรูปอาหารเกษตรลานนารี ม.4
29 มกราคม 2550
2516
ขก.10/49-0012
แปรรูปอาหารเกษตรลานนารี ม.4
30 มกราคม 2549
2517
ขก.10/50-0041
ข้าวแตนรสทิพย์บ้านลาน ม.5
29 มกราคม 2550
2518
ขก.10/49-0013
ข้าวแตนรสทิพย์บ้านลาน ม.5
30 มกราคม 2549
2519
ขก.10/49-0014
กลุ่มทอผ้าและแปรรูปอาหารเมืองเพีย ม.8
26 มกราคม 2549
2520
ขก.10/50-0063
กลุ่มทอผ้าและแปรรูปอาหารเมืองเพีย ม.8
31 มกราคม 2550
2521
ขก.10/49-0015
กลุ่มผู้เลี้ยงไหมบ้านดอนหมากพริก
30 มกราคม 2549
2522
ขก.10/49-0016
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดเมืองเพีย
30 มกราคม 2549
2523
ขก.10/50-0060
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดเมืองเพีย
31 มกราคม 2550
2524
ขก.10/49-0017
แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านลาน ม.4
30 มกราคม 2549
2525
ขก.10/50-0048
แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านลาน ม.4
29 มกราคม 2550
2526
ขก.10/49-0018
แปรรูปผลผลิตเกษตรดอนนาดี ม.12
23 มกราคม 2549
2527
ขก.10/50-0017
แปรรูปผลผลิตเกษตรดอนนาดี ม.12
15 มกราคม 2550
2528
ขก.10/49-0019
ถั่วตัดบ้านไผ่ หินตั้ง ม.3
30 มกราคม 2549
2529
ขก.10/49-0020
ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านละว้า ม.5
30 มกราคม 2549
2530
ขก.10/50-0020
ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านละว้า ม.5
15 มกราคม 2550
2531
ขก.10/49-0021
ทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายบ้านคามวารี ม.14
30 มกราคม 2549
2532
ขก.10/50-0062
ทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายบ้านคามวารี ม.14
31 มกราคม 2550
2533
ขก.10/49-0022
ทอผ้าโคกก่อง ม.2
30 มกราคม 2549
2534
ขก.10/50-0035
ทอผ้าโคกก่อง ม.2
24 มกราคม 2550
2535
ขก.10/49-0023
ทอผ้าฝ้าย-ผ้าไหม บ้านละว้า ม.10
23 มกราคม 2549
2536
ขก.10/50-0015
ทอผ้าฝ้าย-ผ้าไหม บ้านละว้า ม.10
15 มกราคม 2550
2537
ขก.10/49-0024
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านขามป้อม ม.9
30 มกราคม 2549
2538
ขก.10/50-0038
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านขามป้อม ม.9
29 มกราคม 2550
2539
ขก.10/50-0014
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลหัวหนอง
15 มกราคม 2550
2540
ขก.10/49-0025
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลหัวหนอง
23 มกราคม 2549
2541
ขก.10/49-0026
ปุ๋ยชีวะภาพ 3 พลัง
30 มกราคม 2549
2542
ขก.10/50-0023
ปุ๋ยชีวะภาพ 3 พลัง
15 มกราคม 2550
2543
ขก.10/49-0027
ขนมไทยโนนงิ้ว
23 มกราคม 2549
2544
ขก.10/49-0028
ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม บ้านสว่าง
30 มกราคม 2549
2545
ขก.10/49-0029
ผ้ากันเปื้อนหินตั้ง ม.7
30 มกราคม 2549
2546
ขก.10/50-0024
ผ้ากันเปื้อนหินตั้ง ม.7
15 มกราคม 2550
2547
ขก.10/49-0031
ทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านโนนข่า ม.4
23 มกราคม 2549
2548
ขก.10/50-0055
ทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านโนนข่า ม.4
31 มกราคม 2550
2549
ขก.10/50-0033
ทำขนมจีนบ้านหนองคูณ ม.3
22 มกราคม 2550
2550
ขก.10/50-0064
แปรรูปอาหารหนองแวงไร่ ม.1
31 มกราคม 2550
2551
ขก.10/49-0032
แปรรูปอาหารหนองแวงไร่ ม.1
9 มีนาคม 2549
2552
ขก.10/49-0033
เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพัฒนา
9 มีนาคม 2549
2553
ขก.10/50-0065
เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพัฒนา
31 มกราคม 2550
2554
ขก.10/51-0065
เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพัฒนา
30 มกราคม 2551
2555
ขก.10/50-0032
ผลิตพุทธาอินทรีย์
22 มกราคม 2550
2556
ขก.10/49-0034
ผลิตพุทธาอินทรีย์
30 มกราคม 2549
2557
ขก.10/49-0035
บ้านโนนไผ่เบอเกอรี่
23 มกราคม 2549
2558
ขก.10/50-0030
บ้านโนนไผ่เบอเกอรี่
22 มกราคม 2550
2559
ขก.10/49-0036
เลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองลาย ขามป้อม
30 มกราคม 2549
2560
ขก.10/49-0037
ปลูกผักปลอดสารพิษ ม.16 ต.บ้านลาน
30 มกราคม 2549
2561
ขก.10/50-0049
ปลูกผักปลอดสารพิษ ม.16 ต.บ้านลาน
29 มกราคม 2550
2562
ขก.10/49-0038
แปรรูปผลผลิตเกษตรโคกก่อง ม.2
30 มกราคม 2549
2563
ขก.10/50-0034
แปรรูปผลผลิตเกษตรโคกก่อง ม.2
24 มกราคม 2550
2564
ขก.10/49-0039
ทอผ้าไหมบ้านกุดเชือก หมู่ 11
30 มกราคม 2549
2565
ขก.10/50-0039
ทอผ้าไหมบ้านกุดเชือก หมู่ 11
29 มกราคม 2550
2566
ขก.10/50-0010
โรงน้ำแข็งหลอดเครือข่ายสถาบันเกษตร (คสก.) จ.ขอนแก่น
10 มกราคม 2550
2567
ขก.10/49-0040
โรงน้ำแข็งหลอดเครือข่ายสถาบันเกษตร (คสก.) จ.ขอนแก่น
30 มกราคม 2549
2568
ขก.10/49-0041
ชำแหละเนื้อเหล่าหลวง ม.4 ต.แคนเหนือ
30 มกราคม 2549
2569
ขก.10/50-0009
ชำแหละเนื้อเหล่าหลวง ม.4 ต.แคนเหนือ
9 มกราคม 2550
2570
ขก.10/49-0042
ทอผ้าไหมบ้านป่าปอพัฒนา หมู่ 10
30 มกราคม 2549
2571
ขก.10/50-0036
ทอผ้าไหมบ้านป่าปอพัฒนา หมู่ 10
24 มกราคม 2550
2572
ขก.10/49-0043
เกษตรอินทรีย์ภูเหล็ก
30 มกราคม 2549
2573
ขก.10/50-0066
ทอเสื่อหนองนกเขียน
19 กุมภาพันธ์ 2550
2574
ขก.10/50-0067
ทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านห้วยซัน
19 กุมภาพันธ์ 2550
2575
ขก.10/50-0011
ทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองเพีย หมู่ 1
10 มกราคม 2550
2576
ขก.10/50-0001
ปลูกผักอนามัยบ้านลิ้นฟ้า
8 มกราคม 2550
2577
ขก.10/50-0040
ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม ม.8 ต.บ้านลาน
29 มกราคม 2550
2578
ขก.10/50-0021
พรมเช็ดเท้าบ้านธาตุ หมู่ 5 ต.บ้านไผ่
15 มกราคม 2550
2579
ขก.10/50-0059
เลี้ยงจิ้งหรีดคุ้มจัดสรร
31 มกราคม 2550
2580
ขก.10/50-0003
แปรรูปอาหาร หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส
8 มกราคม 2550
2581
ขก.10/50-0031
เลี้ยงไหมหนองดู่ หมู่ 3 ต.ป่าปอ
22 มกราคม 2550
2582
ขก.10/50-0022
แปรรูปผลผลิตเกษตร หมู่ 3 บ้านหนองฮี
15 มกราคม 2550
2583
ขก.10/50-0037
ทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านสร้างแป้น หมู่ 12
29 มกราคม 2550
2584
ขก.10/50-0026
กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย หมู่ 3 ต.แคนเหนือ
15 มกราคม 2550
2585
ขก.10/50-0054
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ หมู่ 2 ต.เมืองเพีย
30 มกราคม 2550
2586
ขก.10/50-0053
ทอผ้าไหม ผ้าไหมพรมบ้านแคนใต้ หมู่ 3
30 มกราคม 2550
2587
ขก.10/50-0027
กระหรี่ปั๊บ ม.12 หนองไผ่
17 มกราคม 2550
2588
ขก.10/50-0008
ทอผ้าไหมหนองน้ำใส หมู่ 1
9 มกราคม 2550
2589
ขก.10/50-0006
เลี้ยงโคเนื้อเพื่อเสริมรายได้ หมู่ 1 ต.ป่าปอ
9 มกราคม 2550
2590
ขก.10/50-0004
อบไม้ให้เป็นถ่านหลัก16
8 มกราคม 2550
2591
ขก.10/50-0057
ทอผ้าไหมบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ 5
31 มกราคม 2550
2592
ขก.10/50-0029
ทำขนมจีนสำโรง
19 มกราคม 2550
2593
ขก.10/50-0046
ปลูกอ้อยบ้านผักหวาน ม.2 ต.บ้านลาน
29 มกราคม 2550
2594
ขก.10/50-0058
ปลูกอ้อยบ้านสว่าง ม.8 ต.หินตั้ง
31 มกราคม 2550
2595
ขก.10/50-0056
เศรษฐกิจพอเพียงแปรรูปเนื้อสัตว์ ม.1 ต.หัวหนอง
31 มกราคม 2550
2596
ขก.10/50-0025
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนเปือย ม.4 ต.ป่าปอ
15 มกราคม 2550
2597
ขก.10/50-0050
ทอผ้าแบบบูติกบ้านหนองน้ำใส ม.12
30 มกราคม 2550
2598
ขก.10/50-0016
พุทราเงินล้านบ้านนาโน หมู่ 9
15 มกราคม 2550
2599
ขก.10/50-0051
เลี้ยงวัวบ้านสร้างเอี่ยน ม.8 ต.ป่าปอ
30 มกราคม 2550
2600
ขก.10/51-0066
ผู้เลี้ยงวัวเงินแสนสร้างเอี่ยน ม.8 ต.ป่าปอ
30 มกราคม 2551
2601
ขก.10/50-0005
ผู้เลี้ยงวัวเงินแสนสร้างเอี่ยน ม.8 ต.ป่าปอ
8 มกราคม 2550
2602
ขก.10/50-0002
ผู้เลี้ยงวัวบ้านป่าปอ ม.2 ต.ป่าปอ
8 มกราคม 2550
2603
ขก.10/50-0012
เลี้ยงจิ้งหรีดใสวารี
15 มกราคม 2550
2604
ขก.11/50-0027
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพแปรรูปมะม่วง ขามป้อม
6 มีนาคม 2550
2605
ขก.11/49-0003
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพแปรรูปมะม่วง ขามป้อม
6 มีนาคม 2549
2606
ขก.11/49-0004
ข้าวแตนแดนขามป้อม
6 มีนาคม 2549
2607
ขก.11/50-0029
ข้าวแตนแดนขามป้อม
5 มิถุนายน 2550
2608
ขก.11/49-0007
ขามป้อมประเสริฐผล
6 มีนาคม 2549
2609
ขก.11/50-0019
แม่บ้านเกษตรกร
25 มกราคม 2545
2610
ขก.11/50-0007
แม่บ้านเกษตรกร
18 มกราคม 2550
2611
ขก.11/49-0002
แม่บ้านเกษตรกร
6 มีนาคม 2549
2612
ขก.11/49-0005
แม่บ้านเกษตรกร
6 มีนาคม 2549
2613
ขก.11/49-0008
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านเก่าค้อ
6 มีนาคม 2549
2614
ขก.11/50-0003
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านเก่าค้อ
15 มกราคม 2550
2615
ขก.11/49-0001
กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าและผ้าฝ้าย
6 มีนาคม 2549
2616
ขก.11/50-0006
กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าและผ้าฝ้าย
17 มกราคม 2550
2617
ขก.11/50-0005
วังม่วงร่วมใจสามัคคี
17 มกราคม 2545
2618
ขก.11/50-0017
ทอผ้าไหมบ้านห้วยแร่ หมู่ 3
24 มกราคม 2545
2619
ขก.11/49-0009
ทอผ้าไหมบ้านห้วยแร่ หมู่ 3
6 มีนาคม 2549
2620
ขก.11/49-0012
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105
6 มีนาคม 2549
2621
ขก.11/50-0015
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105
24 มกราคม 2545
2622
ขก.11/50-0014
บ้านสระแก้ว
24 มกราคม 2545
2623
ขก.11/49-0010
บ้านสระแก้ว
6 มีนาคม 2549
2624
ขก.11/49-0006
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหัวฝาย
6 มีนาคม 2549
2625
ขก.11/50-0011
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหัวฝาย
23 มกราคม 2545
2626
ขก.11/49-0011
ทอผ้าไหมบ้านห้วยแร่ หมู่ 7
6 มีนาคม 2549
2627
ขก.11/50-0001
ทอผ้าไหมบ้านห้วยแร่ หมู่ 7
8 มกราคม 2550
2628
ขก.11/50-0013
แปรรูปถั่วตัดสาวชาววัง
24 มกราคม 2545
2629
ขก.11/50-0018
ปลูกผักเปือยน้อย
25 มกราคม 2545
2630
ขก.11/50-0023
เลี้ยงสุกรขามป้อม
5 มิถุนายน 2550
2631
ขก.11/50-0021
ท่อเสื่อจากต้นกกบ้านหัวขัว
29 มกราคม 2545
2632
ขก.11/50-0020
ศูนย์สาธิตการตลาด
29 มกราคม 2545
2633
ขก.11/50-0022
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ
29 มกราคม 2545
2634
ขก.11/50-0016
ทอผ้าไหมหนองบัวน้อย
24 มกราคม 2545
2635
ขก.11/50-0028
ทำไร่วังผือ
5 มิถุนายน 2550
2636
ขก.11/50-0012
เลี้ยงโค-กระบือพันธุ์พื้นเมืองวังม่วง ม 1
24 มกราคม 2545
2637
ขก.11/50-0024
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ม 8 ตำบลวังม่วง
5 มิถุนายน 2550
2638
ขก.11/50-0004
เลี้ยงโคห้วยแร่ ม 7
15 มกราคม 2550
2639
ขก.11/50-0025
ไร่นาสวนผสมบ้านห้วยแร่หมู่7
5 มิถุนายน 2550
2640
ขก.11/50-0008
กลุ่มเลี้ยงโคขุนพัฒนาบ้านห้วยแร่หมู่ที่ 3
22 มกราคม 2550
2641
ขก.11/50-0010
กลุ่มปลูกอ้อยปลูกมันบ้านห้วยแร่
23 มกราคม 2545
2642
ขก.11/50-0002
แปรรูปมะม่วงเก้าค้อพัฒนา ต สระแก้ว
15 มกราคม 2550
2643
ขก.11/50-0009
อิเลคโทนิคส์อำเภอเปือยน้อย
10 มกราคม 2545
2644
ขก.12/49-0021
ทอผ้าไหมบ้านชาด
30 มกราคม 2549
2645
ขก.12/50-0023
ทอผ้าไหมบ้านชาด
12 มกราคม 2550
2646
ขก.12/49-0039
ผลิตข้าวกล้องหอมมะลิบ้านหนองบั่ว
3 กุมภาพันธ์ 2549
2647
ขก.12/50-0041
ผลิตข้าวกล้องหอมมะลิบ้านหนองบั่ว
24 มกราคม 2550
2648
ขก.12/49-0001
กลุ่มบ้านห้วยค้อ
16 มกราคม 2549
2649
ขก.12/50-0053
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวหอมมะลิปลอดสารบ้านเก่างิ้ว
26 มกราคม 2550
2650
ขก.12/50-0044
กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านเก่างิ้ว
24 มกราคม 2550
2651
ขก.12/49-0003
กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านเก่างิ้ว
16 มกราคม 2549
2652
ขก.12/50-0045
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเก่างิ้ว
25 มกราคม 2550
2653
ขก.12/49-0004
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเก่างิ้ว
16 มกราคม 2549
2654
ขก.12/50-0026
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองดู่
12 มกราคม 2550
2655
ขก.12/49-0013
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองดู่
18 มกราคม 2549
2656
ขก.12/49-0019
ทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านหนองบั่ว
30 มกราคม 2549
2657
ขก.12/50-0049
ทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านหนองบั่ว
26 มกราคม 2550
2658
ขก.12/50-0040
ผลิตและจำหน่ายข้าวมะลิอินทรีย์บ้านโนนสะอาด
24 มกราคม 2550
2659
ขก.12/49-0015
ผลิตและจำหน่ายข้าวมะลิอินทรีย์บ้านโนนสะอาด
20 มกราคม 2549
2660
ขก.12/49-0009
ทอผ้าไหมบ้านเก่างิ้ว
16 มกราคม 2549
2661
ขก.12/49-0005
ทอผ้าไหมบ้านเก่างิ้ว
16 มกราคม 2549
2662
ขก.12/50-0046
ทอผ้าไหมบ้านเก่างิ้ว
25 มกราคม 2550
2663
ขก.12/49-0018
ทอผ้าฝ้ายบ้านหนองแวงกลาง
20 มกราคม 2549
2664
ขก.12/50-0074
ทอผ้าฝ้ายบ้านหนองแวงกลาง
23 กุมภาพันธ์ 2550
2665
ขก.12/50-0035
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโสกนกเต็นพัฒนา
25 มกราคม 2550
2666
ขก.12/50-0029
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านโสกนกเต็นพัฒนา
24 มกราคม 2550
2667
ขก.12/49-0020
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านหนองมะเขือ
30 มกราคม 2549
2668
ขก.12/49-0017
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านหนองมะเขือ
20 มกราคม 2549
2669
ขก.12/50-0075
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านหนองมะเขือ
23 กุมภาพันธ์ 2550
2670
ขก.12/49-0014
ทำไม้กวาด
18 มกราคม 2549
2671
ขก.12/49-0016
ทำไม้กวาด
20 มกราคม 2549
2672
ขก.12/50-0025
ทำไม้กวาด
12 มกราคม 2550
2673
ขก.12/50-0054
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายโนนหอม
26 มกราคม 2550
2674
ขก.12/49-0007
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายโนนหอม
16 มกราคม 2549
2675
ขก.12/49-0002
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายโนนหอม
16 มกราคม 2549
2676
ขก.12/50-0051
กลุ่มนำยาล้างจานคุ้มหัวหนอง ม.2 ต.เก่างิ้ว
26 มกราคม 2550
2677
ขก.12/49-0012
กลุ่มนำยาล้างจานคุ้มหัวหนอง ม.2 ต.เก่างิ้ว
16 มกราคม 2549
2678
ขก.12/49-0010
กลุ่มผลิตข้าวพันธ์ดีบ้านทุ่งแค
16 มกราคม 2549
2679
ขก.12/50-0010
กลุ่มผลิตข้าวพันธ์ดีบ้านทุ่งแค
12 มกราคม 2550
2680
ขก.12/50-0009
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งแค
12 มกราคม 2550
2681
ขก.12/49-0011
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งแค
16 มกราคม 2549
2682
ขก.12/50-0014
กลุ่มเลี้ยงกบโคกสี
12 มกราคม 2550
2683
ขก.12/49-0006
กลุ่มเลี้ยงกบโคกสี
16 มกราคม 2549
2684
ขก.12/49-0008
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโคกสี
16 มกราคม 2549
2685
ขก.12/50-0013
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโคกสี
12 มกราคม 2550
2686
ขก.12/50-0036
กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านหนองมะเขือ
25 มกราคม 2550
2687
ขก.12/50-0005
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งแค
12 มกราคม 2550
2688
ขก.12/50-0060
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนนหอม
26 มกราคม 2550
2689
ขก.12/50-0020
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระบัว
12 มกราคม 2550
2690
ขก.12/50-0019
กลุ่มพัฒนาสตรีออมทรัพย์บ้านทุ่งแค
12 มกราคม 2550
2691
ขก.12/50-0017
กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านทุ่งแค
12 มกราคม 2550
2692
ขก.12/50-0011
กลุ่มร้านค้าสาธิตบ้านทุ่งแค
12 มกราคม 2550
2693
ขก.12/50-0007
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองสะแบง
12 มกราคม 2550
2694
ขก.12/50-0006
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสะแบง
12 มกราคม 2550
2695
ขก.12/50-0008
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองสะแบง
12 มกราคม 2550
2696
ขก.12/50-0012
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนหอม
12 มกราคม 2550
2697
ขก.12/50-0061
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนหอม
26 มกราคม 2550
2698
ขก.12/50-0022
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนหอม
12 มกราคม 2550
2699
ขก.12/50-0003
กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านหนองสะแบง
12 มกราคม 2550
2700
ขก.12/50-0018
กลุ่มปลูกข้าวโพดหวาน
12 มกราคม 2550
2701
ขก.12/50-0004
กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน บ้านหนองสะแบง
12 มกราคม 2550
2702
ขก.12/50-0021
กลุ่มทำขนมนางเล็ด
12 มกราคม 2550
2703
ขก.12/50-0063
กลุ่มสายใจไหมไทย
26 มกราคม 2550
2704
ขก.12/50-0028
กลุ่มขนมจีนบ้านหนองสะแบง
15 มกราคม 2550
2705
ขก.12/50-0050
กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองบั่ว
26 มกราคม 2550
2706
ขก.12/50-0052
กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ครบวงจรบ้านหนองบั่ว
26 มกราคม 2550
2707
ขก.12/50-0027
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองอรุณ
12 มกราคม 2550
2708
ขก.12/50-0034
กลุ่มเลี้ยงไหมอีลี่บ้านโสกนกเต็นพัฒนา
25 มกราคม 2550
2709
ขก.12/50-0047
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระแก้ว
25 มกราคม 2550
2710
ขก.12/50-0037
กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรม
24 มกราคม 2550
2711
ขก.12/50-0033
กลุ่มเลี้ยงวัวเนื้อบ้านโสกนกเต็น
25 มกราคม 2550
2712
ขก.12/50-0016
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านหนองสำโรง
12 มกราคม 2550
2713
ขก.12/50-0057
กลุ่มร้านค้าสวัสดิการกองทุนบ้านโนนกอก
26 กุมภาพันธ์ 2550
2714
ขก.12/50-0031
กลุ่มเลี้ยงวัวโสกนกเต็นพัฒนา
24 มกราคม 2550
2715
ขก.12/50-0032
กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านป่าเป้า
24 มกราคม 2550
2716
ขก.12/50-0039
กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านฝาผนัง
24 มกราคม 2550
2717
ขก.12/50-0080
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านห้วยค้อน้อย
7 มีนาคม 2550
2718
ขก.12/50-0030
กลุ่มปลูกมะม่วงตำบลโสกนกเต็น
25 มกราคม 2550
2719
ขก.12/50-0059
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนา
26 มกราคม 2550
2720
ขก.12/50-0038
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านห้วยค้อใหญ่
22 มกราคม 2550
2721
ขก.12/50-0056
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษตำบลหนองแวงโสกพระ
26 กุมภาพันธ์ 2550
2722
ขก.12/50-0083
กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านนานิคม
7 มิถุนายน 2550
2723
ขก.12/50-0081
กลุ่มเลี้ยงวัว หมู่ 8 ตำบลหนองแวงนางเบ้า
27 เมษายน 2550
2724
ขก.12/50-0068
กลุ่มโคกระบือตำบลหนองแวงนางเบ้า
29 มกราคม 2550
2725
ขก.12/50-0024
กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลเมืองพล
12 มกราคม 2550
2726
ขก.12/50-0058
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตำบลหนองแวงนางเบ้า
26 มกราคม 2550
2727
ขก.12/50-0078
กลุ่มเกษตรกรห้วยค้อน้อยหมู่9
7 มีนาคม 2550
2728
ขก.12/50-0048
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านใหม่สามัคคี
26 มกราคม 2550
2729
ขก.12/50-0076
กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านห้วยค้อ
7 มีนาคม 2550
2730
ขก.12/50-0079
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านห้วยค้อ
7 มีนาคม 2550
2731
ขก.12/50-0069
กลุ่มผักปลอดสารพิษตำบลหนองแวงนางเบ้า
29 มกราคม 2550
2732
ขก.12/50-0064
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านวังจานตำบลหนองแวงนางเบ้า
26 มกราคม 2550
2733
ขก.12/50-0001
กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านวังจาน
15 มกราคม 2550
2734
ขก.12/50-0062
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองแวงนางเบ้า
26 มกราคม 2550
2735
ขก.12/50-0015
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองสำโรง
12 มกราคม 2550
2736
ขก.12/50-0055
กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านโนนแต้
26 มกราคม 2550
2737
ขก.12/50-0065
กลุ่มแม่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองแกคำ
26 มกราคม 2550
2738
ขก.12/50-0073
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอุปกรณ์ดอกไม้จันทร์บ้านหนองแวงนางเบ้า
29 มกราคม 2550
2739
ขก.12/50-0071
กลุ่มตลาดนัดชุมชนบ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนา
29 มกราคม 2550
2740
ขก.12/50-0043
กลุ่มเลี้ยงปลาในที่สาธารณะบ้านหนองผง
24 มกราคม 2550
2741
ขก.12/50-0066
กลุ่มเพาะเห็ดแม่บ้านหนองมน
26 มกราคม 2550
2742
ขก.12/50-0002
กลุ่มเพาะเห็ดแม่บ้านหนองมน
15 มกราคม 2550
2743
ขก.12/50-0042
กลุ่มทอผ้าฝ้าย ผ้าไหมบ้านชัยเจริญ
24 มกราคม 2550
2744
ขก.12/50-0070
กลุ่มเมล็ดข้าวพันธุ์ดีชุมชนบ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนา
29 มกราคม 2550
2745
ขก.12/49-0082
กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านบูรณะ
4 มิถุนายน 2550
2746
ขก.12/50-0067
กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายบ้านหนองแกมน
29 มกราคม 2550
2747
ขก.13/50-0059
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวตำบลโนนทอง
12 มีนาคม 2550
2748
ขก.13/49-0027
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวตำบลโนนทอง
26 มกราคม 2549
2749
ขก.13/49-0007
ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง
23 มกราคม 2549
2750
ขก.13/50-0023
ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง
23 มกราคม 2550
2751
ขก.13/50-0002
แจ่วบองสมุนไพรบ้านดอนบาลไท
8 มกราคม 2550
2752
ขก.13/49-0001
แจ่วบองสมุนไพรบ้านดอนบาลไท
5 มกราคม 2549
2753
ขก.13/49-0023
กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง
26 มกราคม 2549
2754
ขก.13/50-0011
กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง
17 มกราคม 2550
2755
ขก.13/49-0014
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าโนนจันทึก
25 มกราคม 2549
2756
ขก.13/50-0003
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าโนนจันทึก
9 มกราคม 2550
2757
ขก.13/49-0032
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าวชุมชนโนนสะอาด
31 มกราคม 2549
2758
ขก.13/50-0057
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าวชุมชนโนนสะอาด
7 มีนาคม 2550
2759
ขก.13/49-0025
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านรัตนวดี
26 มกราคม 2549
2760
ขก.13/50-0018
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านรัตนวดี
19 มกราคม 2550
2761
ขก.13/49-0033
กลุ่มเลี้ยงโคขุนโนนสะอาด
31 มกราคม 2549
2762
ขก.13/50-0020
กลุ่มเลี้ยงโคขุนโนนสะอาด
19 มกราคม 2550
2763
ขก.13/49-0018
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านร่มโพธิ์ทอง
25 มกราคม 2549
2764
ขก.13/50-0039
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านร่มโพธิ์ทอง
26 มกราคม 2550
2765
ขก.13/49-0004
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเมืองทอง
12 มกราคม 2549
2766
ขก.13/50-0035
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเมืองทอง
25 มกราคม 2550
2767
ขก.13/49-0008
ทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติบ้านดงบัง
23 มกราคม 2549
2768
ขก.13/50-0042
ทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติบ้านดงบัง
29 มกราคม 2550
2769
ขก.13/49-0010
กลุ่มจักสานโนนจันทึก
25 มกราคม 2549
2770
ขก.13/50-0007
กลุ่มจักสานโนนจันทึก
12 มกราคม 2550
2771
ขก.13/49-0035
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านดอนหัน
20 มีนาคม 2549
2772
ขก.13/50-0029
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านดอนหัน
24 มกราคม 2550
2773
ขก.13/50-0021
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโจดใหญ่
19 มกราคม 2550
2774
ขก.13/49-0003
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโจดใหญ่
9 มกราคม 2549
2775
ขก.13/50-0026
กลุ่มผลิตเส้นลวดหนามบ้านหัวหนองแวง
23 มกราคม 2550
2776
ขก.13/49-0031
กลุ่มผลิตเส้นลวดหนามบ้านหัวหนองแวง
26 มกราคม 2549
2777
ขก.13/49-0011
กลุ่มโคเนื้อบ้านเมืองทอง
25 มกราคม 2549
2778
ขก.13/50-0037
กลุ่มโคเนื้อบ้านเมืองทอง
25 มกราคม 2550
2779
ขก.13/50-0036
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านเมืองทอง
25 มกราคม 2550
2780
ขก.13/49-0006
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านเมืองทอง
13 มกราคม 2549
2781
ขก.13/49-0012
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมโจดใหญ่
25 มกราคม 2549
2782
ขก.13/50-0000
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมโจดใหญ่
4 มกราคม 2550
2783
ขก.13/50-0001
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมโจดใหญ่
4 มกราคม 2550
2784
ขก.13/49-0030
กลุมเลี้ยงปลา-กบบ้านโจดใหญ่
26 มกราคม 2549
2785
ขก.13/50-0004
กลุมเลี้ยงปลา-กบบ้านโจดใหญ่
9 มกราคม 2550
2786
ขก.13/49-0005
กลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้านบ้านเมืองทอง
12 มกราคม 2549
2787
ขก.13/50-0005
กลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้านบ้านเมืองทอง
10 มกราคม 2550
2788
ขก.13/49-0022
กลุ่มจักสานบ้านแวงใหญ่
26 มกราคม 2549
2789
ขก.13/49-0028
กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพแวงใหญ่
26 มกราคม 2549
2790
ขก.13/50-0050
กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพแวงใหญ่
5 กุมภาพันธ์ 2550
2791
ขก.13/49-0026
กลุ่มทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติแวงใหญ่
26 มกราคม 2549
2792
ขก.13/50-0028
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตผ้าไหมบ้านดอนหัน
24 มกราคม 2550
2793
ขก.13/49-0015
กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริมบ้านโนนทอง
25 มกราคม 2549
2794
ขก.13/50-0053
กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริมบ้านโนนทอง
9 กุมภาพันธ์ 2550
2795
ขก.13/49-0002
กลุ่มเกษตรแปรรูปบ้านเมืองทอง
5 มกราคม 2549
2796
ขก.13/49-0034
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมดอนบาลไท
31 มกราคม 2549
2797
ขก.13/50-0034
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมดอนบาลไท
25 มกราคม 2550
2798
ขก.13/50-0033
กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองกระรอก
25 มกราคม 2550
2799
ขก.13/49-0013
กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองกระรอก
25 มกราคม 2549
2800
ขก.13/49-0029
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปบ้านหนองกระรอก
26 มกราคม 2549
2801
ขก.13/50-0032
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปบ้านหนองกระรอก
25 มกราคม 2550
2802
ขก.13/50-0043
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองกระรอก
29 มกราคม 2550
2803
ขก.13/49-0009
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองกระรอก
23 มกราคม 2549
2804
ขก.13/50-0024
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนแดง
23 มกราคม 2550
2805
ขก.13/49-0024
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนแดง
26 มกราคม 2549
2806
ขก.13/50-0054
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนนแดง
9 กุมภาพันธ์ 2550
2807
ขก.13/49-0016
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองแซง
25 มกราคม 2549
2808
ขก.13/50-0013
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนข่า
17 มกราคม 2550
2809
ขก.13/49-0020
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนข่า
25 มกราคม 2549
2810
ขก.13/49-0021
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนข่า
26 มกราคม 2549
2811
ขก.13/50-0012
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนข่า
17 มกราคม 2550
2812
ขก.13/49-0019
กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านหัวหนองแวง
25 มกราคม 2549
2813
ขก.13/50-0051
กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านหัวหนองแวง
7 กุมภาพันธ์ 2550
2814
ขก.13/49-0017
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแซง
25 มกราคม 2549
2815
ขก.13/50-0056
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแซง
28 กุมภาพันธ์ 2550
2816
ขก.13/50-0058
กลุ่มรวมใจ (บ้านดอนหัน - ร่มโพธิ์ทอง)
9 มีนาคม 2550
2817
ขก.13/50-0016
กลุ่มข้าวชุมชนตำบลคอนฉิม
17 มกราคม 2550
2818
ขก.13/50-0008
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่ ม.5
15 มกราคม 2550
2819
ขก.13/50-0009
กลุ่มเกษตรชุมชนบ้านบะแค
15 มกราคม 2550
2820
ขก.13/50-0006
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแดง ม.2 ต.ใหม่นาเพียง
11 มกราคม 2550
2821
ขก.13/50-0027
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเมืองทอง ม.7
23 มกราคม 2550
2822
ขก.13/50-0040
กลุ่มหม่อนไหมวิสาหกิจชุมชน ต.โนนสะอาด
26 มกราคม 2550
2823
ขก.13/50-0014
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร ต.ใหม่นาเพียง
18 มกราคม 2550
2824
ขก.13/50-0055
กลุ่มจักสานหัวหนองแวง
22 กุมภาพันธ์ 2550
2825
ขก.13/50-0025
กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์ผ้าไหมบ้านใหม่พัฒนารุ่งโรจน์
23 มกราคม 2550
2826
ขก.13/50-0044
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าฝ้ายบ้านนาโพธิ์ ม.9
29 มกราคม 2550
2827
ขก.13/50-0046
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าฝ้ายบ้านนาโพธิ์ ม.2
29 มกราคม 2550
2828
ขก.13/50-0038
กลุ่มแม่บ้านใหม่นาเพียง หมู่ที่ 1
24 มกราคม 2550
2829
ขก.13/50-0019
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อตำบลแวงใหญ่
19 มกราคม 2550
2830
ขก.13/50-0049
กลุ่มมัดหมี่บ้านหนองแดง
5 กุมภาพันธ์ 2550
2831
ขก.13/50-0031
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านร่มโพธิ์ทองดอนหัน
25 มกราคม 2550
2832
ขก.13/50-0010
กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 10
17 มกราคม 2550
2833
ขก.13/50-0015
เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ
18 มกราคม 2550
2834
ขก.13/50-0041
กลุ่มผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ สปก4-01
26 มกราคม 2550
2835
ขก.13/50-0047
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านวังหว้า
30 มกราคม 2550
2836
ขก.13/50-0052
กลุ่มเกษตรกรพึ่งตนเองบงน้อย
7 กุมภาพันธ์ 2550
2837
ขก.13/50-0045
กลุ่มเลี้ยงสัตว์โนนสะอาด ม.1
26 มกราคม 2550
2838
ขก.13/50-0048
กลุ่มบล็อกประสานซับตะนา
2 กุมภาพันธ์ 2550
2839
ขก.13/50-0030
กลุ่มผลิตอาหารสัตว์บ้านร่มโพธิ์ทอง
20 มกราคม 2550
2840
ขก.13/50-0017
กลุ่มส่งเสริมอาชีพทำนาด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
17 มกราคม 2550
2841
ขก.13/50-0060
กลุ่มผลิตลวดหนามใหม่นาเพียงพัฒนา
1 พฤษภาคม 2550
2842
ขก.13/50-0022
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านถลุงเหล็ก
23 มกราคม 2550
2843
ขก.14/50-0002
กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายทางขวาง
3 มกราคม 2550
2844
ขก.14/49-0002
กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายทางขวาง
29 ธันวาคม 2548
2845
ขก.14/50-0021
กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายทางขวาง
12 มกราคม 2550
2846
ขก.14/50-0044
กลุ่มผู้เลี้ยงกบ ตำบลทางขวาง
21 กุมภาพันธ์ 2550
2847
ขก.14/49-0006
กลุ่มผู้เลี้ยงกบ ตำบลทางขวาง
23 มกราคม 2549
2848
ขก.14/50-0006
กลุ่มผู้เลี้ยงกบ ตำบลทางขวาง
3 มกราคม 2550
2849
ขก.14/50-0012
กลุ่มชาใบหม่อน ตำบลทางขวาง
3 มกราคม 2550
2850
ขก.14/49-0012
กลุ่มชาใบหม่อน ตำบลทางขวาง
7 กุมภาพันธ์ 2549
2851
ขก.14/50-0043
กลุ่มชาใบหม่อน ตำบลทางขวาง
21 กุมภาพันธ์ 2550
2852
ขก.14/50-0008
ผลิตข้าวมะลิอินทรีย์ บ้านก้านเหลือง หมู่ 1 ตำบลก้านเหลือง
3 มกราคม 2550
2853
ขก.14/49-0008
ผลิตข้าวมะลิอินทรีย์ บ้านก้านเหลือง หมู่ 1 ตำบลก้านเหลือง
25 มกราคม 2549
2854
ขก.14/50-0014
ทอผ้าไหมไทย บ้านโคกล่าม หมู่ 10 ตำบลท่าวัด
4 มกราคม 2550
2855
ขก.14/50-0029
ผลิตข้าวมะลิอินทรีย์ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 ตำบลท่านางแนว
31 มกราคม 2550
2856
ขก.14/50-0042
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ บ้านโนนเขวา หมู่ 1 ตำบลท่านางแนว
20 กุมภาพันธ์ 2550
2857
ขก.14/50-0032
แปรรูปอาหาร บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 ตำบลท่านางแนว
31 มกราคม 2550
2858
ขก.14/50-0013
ทอผ้าไหม บ้านโคกล่าม หมู่ 1 ตำบลท่าวัด
3 มกราคม 2550
2859
ขก.14/50-0001
ทอเสื่อกกไหล บ้านโนนไท หมู่ 8 ตำบลท่าวัด
3 มกราคม 2550
2860
ขก.14/49-0001
ทอเสื่อกกไหล บ้านโนนไท หมู่ 8 ตำบลท่าวัด
28 ธันวาคม 2548
2861
ขก.14/50-0007
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ครบวงจร หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวัด
3 มกราคม 2550
2862
ขก.14/49-0007
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ครบวงจร หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวัด
23 มกราคม 2549
2863
ขก.14/50-0034
ผลิตภัณฑ์แปรรูปพริก บ้านโคกล่าม หมู่ 10 ตำบลท่าวัด
31 มกราคม 2550
2864
ขก.14/49-0010
ทอผ้ามัดหมี่โทเร บ้านหนองแวงห้วยทรายพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลละหานนา
1 กุมภาพันธ์ 2549
2865
ขก.14/50-0010
ทอผ้ามัดหมี่โทเร บ้านหนองแวงห้วยทรายพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลละหานนา
3 มกราคม 2550
2866
ขก.14/50-0003
ทอผ้าไหมมัดหมี หมู่ที่ 2 ตำบลละหานนา
3 มกราคม 2550
2867
ขก.14/49-0003
ทอผ้าไหมมัดหมี หมู่ที่ 2 ตำบลละหานนา
10 มกราคม 2549
2868
ขก.14/50-0023
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านห้วยทรายพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลละหานนา
18 มกราคม 2550
2869
ขก.14/50-0030
ทอผ้าด้ายโทเร บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลละหานนา
31 มกราคม 2550
2870
ขก.14/50-0035
ทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ตำบลก้านเหลือง
15 กุมภาพันธ์ 2550
2871
ขก.14/50-0024
ทอผ้าฝ่ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8 ตำบลท่านางแนว
25 มกราคม 2550
2872
ขก.14/49-0004
ทอผ้าไหมบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย
19 มกราคม 2549
2873
ขก.14/50-0020
ทอผ้าไหมบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย
9 มกราคม 2550
2874
ขก.14/49-0011
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง
3 กุมภาพันธ์ 2549
2875
ขก.14/50-0011
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง
3 มกราคม 2550
2876
ขก.14/50-0028
ทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว
2 มกราคม 2550
2877
ขก.14/50-0019
ทอผ้าไหมบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง
9 มกราคม 2550
2878
ขก.14/49-0009
ทอผ้าไหมบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง
26 มกราคม 2549
2879
ขก.14/50-0018
ตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลแวงน้อย
9 มกราคม 2550
2880
ขก.14/49-0005
ตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลแวงน้อย
23 มกราคม 2549
2881
ขก.14/50-0016
พิมพ์ผ้าตำบลละหานนา
4 มกราคม 2550
2882
ขก.14/50-0026
ถั่วคั่วทราย หมู่ที่ 1 ตำบลละหานนา
29 มกราคม 2550
2883
ขก.14/50-0025
โค - กระบือ หมู่ที่ 2 ตำบลแวงน้อย
26 มกราคม 2550
2884
ขก.14/50-0017
ทอเสื่อกกบ้านหนองแขม หมู่ที่ 13 ตำบลแวงน้อย
9 มกราคม 2550
2885
ขก.14/50-0031
ถักผ้า หมู่ที่ 9 ตำบลทางขวาง
31 มกราคม 2550
2886
ขก.14/50-0038
ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ตำบลก้านเหลือง
15 กุมภาพันธ์ 2550
2887
ขก.14/50-0027
ทอผ้าขาวม้าและดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลทางขวาง
31 มกราคม 2550
2888
ขก.14/50-0041
เลี้ยงปลาบ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลทางขวาง
20 กุมภาพันธ์ 2550
2889
ขก.14/50-0039
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลทางขวาง
15 กุมภาพันธ์ 2550
2890
/-0046
ทอด้ายโทเรบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 14 ตำบลละหานนา
16 มีนาคม 2550
2891
ขก.14/50-0036
เลี้ยงปลาบ้านสันติสุข ตำบลทางขวาง
15 กุมภาพันธ์ 2550
2892
ขก.14/50-0037
เลี้ยงสุกรบ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลทางขวาง
15 กุมภาพันธ์ 2550
2893
ขก.14/50-0040
ทอเสื่อกก ไหล บ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด
19 กุมภาพันธ์ 2550
2894
ขก.14/50-0015
โคขุนพันธุ์เนื้อ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทางขวาง
3 มกราคม 2550
2895
ขก.14/50-0033
เลี้ยงสุกรบ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลแวงน้อย
31 มกราคม 2550
2896
ขก.14/50-0022
เลี้ยงเป็ดบาร์-บาร์ รี แวงน้อย
18 มกราคม 2550
2897
ขก.15/50-0001
ทอผ้าฝ้ายบ้านหนองไผ่
8 มกราคม 2550
2898
ขก.15/49-0001
ทอผ้าฝ้ายบ้านหนองไผ่
23 มกราคม 2549
2899
ขก.15/50-0002
ขนมข้าวแตน
8 มกราคม 2550
2900
ขก.15/50-0003
กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรศุภชัย
8 มกราคม 2550
2901
ขก.15/50-0004
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
8 มกราคม 2550
2902
ขก.15/49-0007
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลวังหิน
9 มกราคม 2550
2903
ขก.15/50-0006
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสำโรง
8 มกราคม 2550
2904
ขก.15/50-0007
เกษตรอินทรีย์บ้านตะกั่วป่า
8 มกราคม 2550
2905
ขก.15/50-0008
ผลิตผ้าฝ่ายลายมัดหมี่ไทยโบราณบ้านโนนเหลื่อม
8 มกราคม 2550
2906
ขก.15/50-0009
ทอเสื่อกกบ้านหนองแสงตำบลดอนดู่
8 มกราคม 2550
2907
ขก.15/50-0011
ทอเสื่อกกบ้านหนองแสงตำบลดอนดู่
8 มกราคม 2550
2908
ขก.15/50-0010
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลโนนธาตุ
9 มกราคม 2550
2909
ขก.15/50-0012
ทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านกุดหว้าตำบลดอนดู่
8 มกราคม 2550
2910
ขก.15/50-0013
ผลิตทอผ้าไหมลายมัดหมี่ไทยบ้านบก
8 มกราคม 2550
2911
ขก.15/50-0014
เกษตรกลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้าน
9 มกราคม 2550
2912
ขก.15/50-0015
เกษตรผสมผสานวังหินวังทองศาลา
8 มกราคม 2550
2913
ขก.15/50-0019
เกษตรผสมผสานวังหินวังทองศาลา
8 มกราคม 2550
2914
ขก.15/50-0016
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านหนองบอน
8 มกราคม 2550
2915
ขก.15/50-0017
กลุ่มตะกั่วป่าสาโทไท
9 มกราคม 2550
2916
ขก.15/50-0018
กลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้านบ้านโนนจอมศรี
8 มกราคม 2550
2917
ขก.15/50-0020
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดหนองบัวแดง
8 มกราคม 2550
2918
ขก.15/50-0021
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหลักด่าน
8 มกราคม 2550
2919
ขก.15/50-0022
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลตะกั่วป่า
8 มกราคม 2550
2920
ขก.15/50-0023
กลุ่มนวดแผนไทย หมู่ที่ 7 ตำบลคึมชาด
8 มกราคม 2550
2921
ขก.15/50-0024
กลุ่มแม่บ้านปันมูลบ้านวังทอง
9 มกราคม 2550
2922
ขก.15/50-0025
กลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้านบ้านหนองไผ่น้อย
9 มกราคม 2550
2923
ขก.15/50-0026
กลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้านบ้านดอนดู่
9 มกราคม 2550
2924
ขก.15/50-0027
กลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้านบ้านดอนดู่ใหม่
9 มกราคม 2550
2925
ขก.15/50-0028
กลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้านบ้านหนองบัวลอง
9 มกราคม 2550
2926
ขก.16/50-0061
กลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อการผลิตบ้านน้ำเซิน
1 กุมภาพันธ์ 2550
2927
ขก.16/49-0009
กลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อการผลิตบ้านน้ำเซิน
2 มีนาคม 2549
2928
ขก.16/50-0026
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านกุดดุก
17 มกราคม 2550
2929
ขก.16/49-0032
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านกุดดุก
2 มีนาคม 2549
2930
ขก.16/50-0017
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
10 มกราคม 2550
2931
ขก.16/49-0012
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
2 มีนาคม 2549
2932
ขก.16/49-0013
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
2 มีนาคม 2549
2933
ขก.16/49-0033
แปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอบ้านเรือ
2 มีนาคม 2549
2934
ขก.16/50-0018
แปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอบ้านเรือ
10 มกราคม 2550
2935
ขก.16/50-0025
แปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอบ้านเรือ
17 มกราคม 2550
2936
ขก.16/49-0006
ทอผ้ามัดหมี่บ้านเขาน้อย
2 มีนาคม 2549
2937
ขก.16/50-0100
ผู้เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อบ้านหนองเตาปูน ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง
7 พฤษภาคม 2550
2938
ขก.16/50-0022
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 2
16 มกราคม 2550
2939
ขก.16/49-0010
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 2
2 มีนาคม 2549
2940
ขก.16/50-0019
ผลิตภัณฑ์จากกกบ้านโพนเพ็ก หมู่8
10 มกราคม 2550
2941
ขก.16/49-0011
ผลิตภัณฑ์จากกกบ้านโพนเพ็ก หมู่8
2 มีนาคม 2549
2942
ขก.16/50-0069
ผลิตภัณฑ์จากกกบ้านโพนเพ็ก หมู่8
1 กุมภาพันธ์ 2550
2943
ขก.16/50-0068
ทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านห้วยขี้หนู
1 กุมภาพันธ์ 2550
2944
ขก.16/49-0007
ทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านห้วยขี้หนู
2 มีนาคม 2549
2945
ขก.16/49-0005
นวดแผนไทยบ้านโนนสว่าง ตำบลเขาน้อย
2 มีนาคม 2549
2946
ขก.16/50-0079
นวดแผนไทยบ้านโนนสว่าง ตำบลเขาน้อย
1 มีนาคม 2550
2947
ขก.16/50-0016
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
10 มกราคม 2550
2948
ขก.16/50-0011
ผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านค้อ
9 มกราคม 2550
2949
ขก.16/49-0002
ผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านค้อ
2 มีนาคม 2549
2950
ขก.16/49-0008
เลี้ยงปลาเบญจพันธ์บ้านทุ่งชมพู หมู่ 1
2 มีนาคม 2549
2951
ขก.16/50-0021
เลี้ยงโคเนื้อ หมู่ 7 ตำบลบ้านเรือ
16 มกราคม 2550
2952
ขก.16/50-0020
ทอเสื่อ หมู่ 7 ตำบลบ้านเรือ
16 มกราคม 2550
2953
ขก.16/50-0076
ทอผ้าฝ้าย หมู่ 6 ตำบลบ้านเรือ
1 มีนาคม 2550
2954
ขก.16/49-0004
ผลิตรังไหมเพื่อการค้าเขาน้อย ตำบลเขาน้อย
2 มีนาคม 2549
2955
ขก.16/49-0001
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านโนนสะอาด ตำบลนาหว้า
2 มีนาคม 2549
2956
ขก.16/50-0075
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านโนนสะอาด ตำบลนาหว้า
1 มีนาคม 2550
2957
ขก.16/49-0003
เพาะเห็ดเพื่อการค้าศรีประทุม ตำบลเขาน้อย
2 มีนาคม 2549
2958
ขก.16/49-0015
ผลิตขนมจีน บ้านโนนอุดม
2 มีนาคม 2549
2959
ขก.16/50-0015
ทอผ้าฝ้ายบ้านหัวฝาย
10 มกราคม 2550
2960
ขก.16/49-0014
ทอผ้าฝ้ายบ้านหัวฝาย
2 มีนาคม 2549
2961
ขก.16/50-0099
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก(ไดโนเสาร์ไม้)
7 พฤษภาคม 2550
2962
ขก.16/49-0016
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก(ไดโนเสาร์ไม้)
2 มีนาคม 2549
2963
ขก.16/49-0017
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก(ไดโนเสาร์ไม้)
2 มีนาคม 2549
2964
ขก.16/50-0072
แกะสลักมะพร้าวเป็นไดโนเสาร์อำเภอภูเวียง
1 มีนาคม 2550
2965
ขก.16/49-0018
ทำมีดบ้านหนองบอน
2 มีนาคม 2549
2966
ขก.16/50-0031
ทำมีดบ้านหนองบอน
17 มกราคม 2550
2967
ขก.16/50-0043
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6
18 มกราคม 2550
2968
ขก.16/49-0021
เลี้ยงหมูบ้านเมืองใหม่ หมู่ 6
2 มีนาคม 2549
2969
ขก.16/50-0008
เลี้ยงหมูบ้านเมืองใหม่ หมู่ 6
9 มกราคม 2550
2970
ขก.16/49-0022
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป หมู่ 15
2 มีนาคม 2549
2971
ขก.16/50-0067
เลี้ยงสุกรบ้านสวนกล้วย หมู่ 6
1 กุมภาพันธ์ 2550
2972
ขก.16/49-0030
เลี้ยงสุกรบ้านสวนกล้วย หมู่ 6
2 มีนาคม 2549
2973
ขก.16/49-0029
เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านสวนกล้วย หมู่ 6
2 มีนาคม 2549
2974
ขก.16/50-0028
เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านสวนกล้วย หมู่ 6
17 มกราคม 2550
2975
ขก.16/49-0028
เลี้ยงกระบือบ้านสวนกล้วย หมู่ 6
2 มีนาคม 2549
2976
ขก.16/49-0024
เลี้ยงโคบ้านสวนกล้วย หมู่ 6
2 มีนาคม 2549
2977
ขก.16/50-0027
เลี้ยงโคบ้านสวนกล้วย หมู่ 6
17 มกราคม 2550
2978
ขก.16/49-0023
เลี้ยงโคบ้านหนองคู หมู่ 15
2 มีนาคม 2549
2979
ขก.16/50-0023
เลี้ยงโคบ้านหนองคู หมู่ 15
16 มกราคม 2550
2980
ขก.16/49-0020
กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ 2005(15)
2 มีนาคม 2549
2981
ขก.16/50-0030
ซ่อมจักรกลการเกษตร บ้านหนองบอน
17 มกราคม 2550
2982
ขก.16/49-0019
ซ่อมจักรกลการเกษตร บ้านหนองบอน
2 มีนาคม 2549
2983
ขก.16/50-0087
ทอผ้าฝ้ายบ้านโสกห้าง
7 พฤษภาคม 2550
2984
ขก.16/50-0039
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ 8
17 มกราคม 2550
2985
ขก.16/50-0049
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเรือ หมู่ 1
19 มกราคม 2550
2986
ขก.16/49-0031
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเรือ หมู่ 1
2 มีนาคม 2549
2987
ขก.16/49-0025
ทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายบ้านเรือ หมู่ 9
2 มีนาคม 2549
2988
ขก.16/50-0047
ทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายบ้านเรือ หมู่ 9
19 มกราคม 2550
2989
ขก.16/50-0055
เลี้ยงโคขุน หมู่ 2 ตำบลบ้านเรือ
5 กุมภาพันธ์ 2550
2990
ขก.16/49-0026
เลี้ยงโคขุน หมู่ 2 ตำบลบ้านเรือ
2 มีนาคม 2549
2991
ขก.16/49-0027
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านเรือ หมู่ 9
2 มีนาคม 2549
2992
ขก.16/50-0054
ผลิตข้าวพันธุ์ดีบ้านเรือ ม.2
5 กุมภาพันธ์ 2550
2993
ขก.16/50-0012
กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาชุมแสง
10 มกราคม 2550
2994
ขก.16/50-0045
แปรรูปปลาบ้านหนองโน หมู่ 2
19 มกราคม 2550
2995
ขก.16/50-0056
กลุ่มชุมชนร่วมใจเมืองใหม่ หมู่ 6
5 กุมภาพันธ์ 2550
2996
ขก.16/50-0071
กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติบ้านหนองคา
1 มีนาคม 2550
2997
ขก.16/50-0077
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง
1 มีนาคม 2550
2998
ขก.16/50-0046
เกษตรกรเลี้ยงโค - กระบือ หมู่ 4
19 มกราคม 2550
2999
ขก.16/50-0066
กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองโพน
1 กุมภาพันธ์ 2550
3000
ขก.16/50-0101
ทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านเรือ หมู่ 1 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง
7 พฤษภาคม 2550
3001
ขก.16/50-0050
เลี้ยงโคลูกผสม หมู่ 8 บ้านเรือ
19 มกราคม 2550
3002
ขก.16/50-0051
กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง
2 กุมภาพันธ์ 2550
3003
ขก.16/50-0063
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเมืองเก่าพัฒนา
1 กุมภาพันธ์ 2550
3004
ขก.16/50-0098
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านโนนสว่าง
7 พฤษภาคม 2550
3005
ขก.16/50-0041
กลุ่มปุ๋ยหมักน้ำส้มควันไม้
18 มกราคม 2550
3006
ขก.16/50-0078
ทอพรมเช็ดเท้าบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง
1 มีนาคม 2550
3007
ขก.16/50-0038
กลุ่มโคเนื้อบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 2
17 มกราคม 2550
3008
ขก.16/50-0081
กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงและผลิตเสบียงอาหารสัตว์ ตำบลกุดขอนแก่น
7 พฤษภาคม 2550
3009
ขก.16/50-0005
กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านค้อ ตำบลกุดขอนแก่น
9 มกราคม 2550
3010
ขก.16/50-0052
กลุ่มผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ บ้านกุดขอนแก่น
2 กุมภาพันธ์ 2550
3011
ขก.16/50-0013
กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายสายฝน
10 มกราคม 2550
3012
ขก.16/50-0057
เลี้ยงโคบ้านแดง หมู่ 8
5 กุมภาพันธ์ 2550
3013
ขก.16/50-0040
เกษตรผู้เลี้ยงวัวผสมผสาน
17 มกราคม 2550
3014
ขก.16/50-0080
ทอผ้า หมู่ 4 ตำบลบ้านเรือ
2 พฤษภาคม 2550
3015
ขก.16/50-0009
กลุ่มทอผ้าห้วยแคน
9 มกราคม 2550
3016
ขก.16/50-0010
กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ 10
9 มกราคม 2550
3017
ขก.16/50-0053
ตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 12
2 กุมภาพันธ์ 2550
3018
ขก.16/50-0062
เย็บผ้าอุตสาหกรรม หมู่ 9 ตำบลในเมือง
1 กุมภาพันธ์ 2550
3019
ขก.16/50-0042
กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ 14 ตำบลหนองกุงธนสาร
18 มกราคม 2550
3020
ขก.16/50-0074
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านเมืองเก่า หมู่1
1 มีนาคม 2550
3021
ขก.16/50-0032
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบอน
17 มกราคม 2550
3022
ขก.16/50-0024
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่10 ตำบลหนองกุงธนสาร
17 มกราคม 2550
3023
ขก.16/50-0001
เลี้ยงหมูบ้านโป่งสังข์ ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง
9 มกราคม 2550
3024
ขก.16/50-0091
ปลูกไม้ยูคาลิปตัส หมู่ 2 ตำบลนาหว้า
7 พฤษภาคม 2550
3025
ขก.16/50-0094
ปลูกไม้ยูคาลิปตัส หมู่ 10 ตำบลนาหว้า
7 พฤษภาคม 2550
3026
ขก.16/50-0097
ปลูกไม้ยูคาลิปตัส หมู่ 6 บ้านโนนอุดม ตำบลนาหว้า
7 พฤษภาคม 2550
3027
ขก.16/50-0088
ปลูกไม้ยูคาลิปตัส บ้านโนนกระเดา ตำบลนาหว้า
7 พฤษภาคม 2550
3028
ขก.16/50-0093
ปลูกไม้ยูคาลิปตัส หมู่ 5 ตำบลนาหว้า
7 พฤษภาคม 2550
3029
ขก.16/50-0096
ไม้ยูคาลิปตัส หมู่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลนาหว้า
7 พฤษภาคม 2550
3030
ขก.16/50-0090
ไม้เศรษฐกิจ บ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ตำบลนาหว้า
7 พฤษภาคม 2550
3031
ขก.16/50-0092
ปลูกไม้ยูคาลิปตัส บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 2 ตำบลนาหว้า
7 พฤษภาคม 2550
3032
ขก.16/50-0058
ขนมหวานโนนสวรรค์ หมู่ 5
5 กุมภาพันธ์ 2550
3033
ขก.16/50-0006
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองกระเดา หมู่ 4
9 มกราคม 2550
3034
ขก.16/50-0073
เกษตรอินทรีย์ หมู่ 1
1 มีนาคม 2550
3035
ขก.16/50-0086
ไม้เศรษฐกิจโนนสว่างอุดมพัฒนา
7 พฤษภาคม 2550
3036
ขก.16/50-0060
ไม้เศรษฐกิจโนนสว่างอุดมพัฒนา
1 กุมภาพันธ์ 2550
3037
ขก.16/50-0002
เลี้ยงปลาดุกบ้านห้วยแคน
9 มกราคม 2550
3038
ขก.16/50-0029
เลี้ยงโค-กระบือหนองกุงธนสาร หมู่ 10
17 มกราคม 2550
3039
ขก.16/50-0035
กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ 1
17 มกราคม 2550
3040
ขก.16/50-0003
ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านหนองโน หมู่ 2
9 มกราคม 2550
3041
ขก.16/50-0083
ปลูกไม้ยูคาเศรษฐกิจชุมชน
7 พฤษภาคม 2550
3042
ขก.16/50-0007
เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ 10 นาชุมแสง
9 มกราคม 2550
3043
ขก.16/50-0085
เกษตรอินทรีย์บ้านโนนสว่าง
7 พฤษภาคม 2550
3044
ขก.16/50-0095
เกษตรอินทรีย์บ้านโนนสว่าง
7 พฤษภาคม 2550
3045
ขก.16/50-0064
กลุ่มปลูกพืชฤดูแล้ง
1 กุมภาพันธ์ 2550
3046
ขก.16/50-0033
กลุ่มเกษตรในเขต สปก. บ้านหัน
17 มกราคม 2550
3047
ขก.16/50-0014
เลี้ยงโคบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 5
10 มกราคม 2550
3048
ขก.16/50-0070
เลี้ยงโคบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 5
2 กุมภาพันธ์ 2550
3049
ขก.16/50-0048
ผู้เลี้ยงโคเนื้อหนองกุงธนสาร
19 มกราคม 2550
3050
ขก.16/50-0036
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกุงธนสาร
17 มกราคม 2550
3051
ขก.16/50-0004
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลหว้าทอง
9 มกราคม 2550
3052
ขก.16/50-0082
การเกษตรในเขต สปก.วังขอนแดง หมู่ 15
7 พฤษภาคม 2550
3053
ขก.16/50-0065
แปรรูปกล้วยวังขอนแดง หมู่ 8
1 กุมภาพันธ์ 2550
3054
ขก.16/50-0059
กลุ่มโคพื้นบ้าน หมู่ 14 ตำบลกุดขอนแก่น
5 กุมภาพันธ์ 2550
3055
ขก.16/50-0034
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ 3
17 มกราคม 2550
3056
ขก.16/50-0044
เลี้ยงโคหนองบอน หมู่ 9
18 มกราคม 2550
3057
ขก.17/48-0025
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหัน ตำบลกุดเค้า
15 มิถุนายน 2549
3058
ขก.17/50-0033
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหัน ตำบลกุดเค้า
11 มกราคม 2550
3059
ขก.17/50-0016
ทอผ้าไหมบ้านดอนพันชาด
4 มกราคม 2550
3060
ขก.17/48-0001
ทอผ้าไหมบ้านดอนพันชาด
12 มกราคม 2549
3061
ขก.17/50-0007
แปรรูปปลา
5 มกราคม 2550
3062
ขก.17/49-0005
แปรรูปปลา
17 มกราคม 2549
3063
ขก.17/49-0002
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านคำแคนใต้
17 มกราคม 2549
3064
ขก.17/50-0022
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านคำแคนใต้
10 มกราคม 2550
3065
ขก.17/50-0031
ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ
10 มกราคม 2550
3066
ขก.17/49-0003
ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ
20 มกราคม 2549
3067
ขก.17/49-0004
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดย้อม
20 มกราคม 2549
3068
ขก.17/50-0030
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดย้อม
10 มกราคม 2550
3069
ขก.17/48-0040
กลุ่มเลี้ยงวัว ม.13 ต.นางาม
14 มิถุนายน 2549
3070
ขก.17/49-0006
กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.2 ต.หนองแปน
16 มกราคม 2549
3071
ขก.17/48-0037
กลุ่มปลูกหม่อน ม.12 ต.นางาม
14 มิถุนายน 2549
3072
ขก.17/48-0041
กลุ่มปลูกอ้อย ม.13 ต.นางาม
12 มิถุนายน 2549
3073
ขก.17/48-0030
กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.5 ต.นางาม
15 มิถุนายน 2549
3074
ขก.17/49-0011
กลุ่มปลูกอ้อย ม.2 ต.หนองแปน
16 มกราคม 2549
3075
ขก.17/50-0025
กลุ่มปลูกอ้อย ม.2 ต.หนองแปน
10 มกราคม 2550
3076
ขก.17/49-0016
กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.15 ต.หนองแปน
12 มกราคม 2549
3077
ขก.17/50-0044
กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาจาน
10 มกราคม 2550
3078
ขก.17/49-0007
กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาจาน
16 มกราคม 2549
3079
ขก.17/49-0012
กลุ่มปลูกข้าว ม.2 ต.หนองแปน
16 มกราคม 2549
3080
ขก.17/50-0003
กลุ่มปลูกข้าว ม.2 ต.หนองแปน
29 มกราคม 2550
3081
ขก.17/48-0038
กลุ่มเลี้ยงวัว ม.12 ต.นางาม
12 มิถุนายน 2549
3082
ขก.17/50-0028
กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ บ้านคำแคน
10 มกราคม 2550
3083
ขก.17/49-0014
กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ บ้านคำแคน
23 มกราคม 2549
3084
ขก.17/48-0042
กลุ่มปลูกสมุนไพรบ้านโคกสูง
15 มิถุนายน 2549
3085
ขก.17/48-0036
กลุ่มทอผ้าไหม
7 มิถุนายน 2549
3086
ขก.17/49-0008
กลุ่มปลูกอ้อยบ้านนาจาน
23 มกราคม 2549
3087
ขก.17/48-0029
กลุ่มปลูกผักบ้านนาจาน
15 มิถุนายน 2549
3088
ขก.17/50-0026
กลุ่มปลูกผักบ้านนาจาน
10 มกราคม 2550
3089
ขก.17/49-0013
กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาจาน2
16 มกราคม 2549
3090
ขก.17/48-0028
กลุ่มเลี้ยงวัว ม.2 หนองแปน
15 มิถุนายน 2549
3091
ขก.17/49-0017
กลุ่มเลี้ยงวัว ม.11 หนองแปน
15 มกราคม 2549
3092
ขก.17/49-0010
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ม.2 ต.หนองแปน
23 มกราคม 2549
3093
ขก.17/49-0009
กลุ่มทอผ้าไหม ม.2 ต.หนองแปน
19 มกราคม 2549
3094
ขก.17/49-0023
กลุ่มทำนาข้าว
17 มีนาคม 2549
3095
ขก.17/49-0021
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
27 มกราคม 2549
3096
ขก.17/48-0039
กลุ่มไร่นาสวนผสม ม.12 ต.นางาม
14 มิถุนายน 2549
3097
ขก.17/48-0027
กลุ่มเลี้ยงโคขุน ม.13 ต.นาข่า
15 มิถุนายน 2549
3098
ขก.17/48-0026
กลุ่มเลี้ยงสุกร ม.4 บ้านหัวฝาย
16 มิถุนายน 2549
3099
ขก.17/48-0035
กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพบ้านหนองโจด ม.5
13 มิถุนายน 2549
3100
ขก.17/50-0019
กลุ่มมันสำปะหลังบ้านหัวฝาย ม.4
5 มกราคม 2550
3101
ขก.17/49-0019
กลุ่มมันสำปะหลังบ้านหัวฝาย ม.4
30 มกราคม 2547
3102
ขก.17/49-0020
กลุ่มเลี้ยงโคพันธ์เนื้อ
30 มกราคม 2545
3103
ขก.17/50-0021
กลุ่มเลี้ยงโคพันธ์เนื้อ
5 มกราคม 2550
3104
ขก.17/50-0024
กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์ผสม
10 มกราคม 2550
3105
ขก.17/48-0034
กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์ผสม
13 มิถุนายน 2549
3106
ขก.17/48-0033
กลุ่มเกษตรกรปลูกผักหวานเพื่อการผลิต
14 มิถุนายน 2549
3107
ขก.17/48-0031
กลุ่มเลี้ยงวัว ม.17 ต.นาข่า
14 มิถุนายน 2549
3108
ขก.17/50-0042
กลุ่มเลี้ยงวัว ม.17 ต.นาข่า
10 มกราคม 2550
3109
ขก.17/50-0039
กลุ่มเลี้ยงวัวแม่พันธุ์ ม.9 นาข่า
4 มกราคม 2550
3110
ขก.17/48-0032
กลุ่มปลูกอ้อย ม.5 นางาม
2 กุมภาพันธ์ 2549
3111
ขก.17/49-0015
กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.11 หนองแปน
13 มกราคม 2549
3112
ขก.17/49-0018
ทอผ้าไหมบ้านนาจาน
20 มกราคม 2549
3113
ขก.17/50-0011
กลุ่มทอผ้าฝ้าย ม.8
4 มกราคม 2550
3114
ขก.17/50-0045
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ม.13
10 มกราคม 2550
3115
ขก.17/50-0005
กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ ม.6
12 มกราคม 2550
3116
ขก.17/50-0040
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านนาข่า ม.7
10 มกราคม 2550
3117
ขก.17/50-0036
กลุ่มเลี้ยงโค ม.8
10 มกราคม 2550
3118
ขก.17/50-0020
กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีด
5 มกราคม 2550
3119
ขก.17/50-0014
กลุ่มปลูกอ้อย ม.8ต.นางาม
11 มกราคม 2550
3120
ขก.17/50-0023
กลุ่มเลี้ยงโค หมู่7 คำแคน
10 มกราคม 2550
3121
ขก.17/50-0006
เลี้ยงวัวกุดขอนแก่น
9 มกราคม 2550
3122
ขก.17/50-0027
กลุ่มเลี้ยงโค ม.4 คำแคน
10 มกราคม 2550
3123
ขก.17/50-0035
กลุ่มเลี้ยงโค ม.4 คำแคน
10 มกราคม 2550
3124
ขก.17/50-0037
กลุ่มทอผ้าไหม ม.14 กุดเค้า
10 มกราคม 2550
3125
ขก.17/50-0012
กลุ่มผลิตแหนม ม.6 ต.คำแคน
4 มกราคม 2550
3126
ขก.17/50-0013
กลุ่มทอผ้าฝ้ายกำมะหยี่
4 มกราคม 2550
3127
ขก.17/50-0017
กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพตำบลคำแคน
4 มกราคม 2550
3128
ขก.17/50-0029
กลุ่มทอผ้าฝ้าย ( สีธรรมชาติ )
10 มกราคม 2550
3129
ขก.17/50-0004
เกษตรผสมผสานบ้านโนนสำนัก
29 มกราคม 2550
3130
ขก.17/50-0043
กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองหญ้าปล้อง
10 มกราคม 2550
3131
ขก.17/50-0009
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหลุบคา
4 มกราคม 2550
3132
ขก.17/50-0008
เกษตรผสมผสาน ม.5 กุดเค้า
4 มกราคม 2550
3133
ขก.17/50-0018
กลุ่มเลี้ยงวัว ม.9 หนองแปน
5 มกราคม 2550
3134
ขก.17/50-0001
กลุ่มเพาะเห็ดแบบยั่งยืน
29 มกราคม 2550
3135
ขก.17/50-0034
กลุ่มปลูกอ้อย ม.4 ต.นางาม
10 มกราคม 2550
3136
ขก.17/50-0010
กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหลุบคา
4 มกราคม 2550
3137
ขก.17/50-0015
กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองบัว
10 มกราคม 2550
3138
ขก.17/50-0032
กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านโสกน้ำขุ่น
11 มกราคม 2550
3139
ขก.17/50-0038
กลุ่มปลูกอ้อยบ้านโสกน้ำขุ่น
10 มกราคม 2550
3140
ขก.17/50-0041
กลุ่มปลูกอ้อย ม.2 ต.นาข่า
10 มกราคม 2550
3141
ขก.18/49-0051
ผ้าไหมมัดหมี่บ้านกุดเพียขอม
20 มกราคม 2549
3142
ขก.18/50-0001
ผ้าไหมมัดหมี่บ้านกุดเพียขอม
2 มกราคม 2550
3143
ขก.18/49-0005
ผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาดอกไม้
21 มกราคม 2549
3144
ขก.18/49-0036
ผ้าไหมมัดหมี่บ้านห้วยอึ่ง
20 มกราคม 2549
3145
ขก.18/49-0033
ผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย
16 มกราคม 2549
3146
ขก.18/49-0034
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมมัดหมี่ปอแดง
18 มกราคม 2549
3147
ขก.18/50-0005
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมมัดหมี่ปอแดง
29 มกราคม 2550
3148
ขก.18/50-0006
ทอผ้าไหมมัดหมี่สระแก้ว
2 มกราคม 2550
3149
ขก.18/49-0010
ทอผ้าไหมมัดหมี่สระแก้ว
18 มกราคม 2549
3150
ขก.18/49-0011
ทอผ้าไหมบ้านนาหนองทุ่ม
18 มกราคม 2549
3151
ขก.18/49-0012
ทอผ้าไหมบ้านโนนสมนึก
18 มกราคม 2549
3152
ขก.18/49-0048
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนสังข์
20 มกราคม 2549
3153
ขก.18/49-0050
แปรรูปข้าวบ้านกุดเพียขอมเหนือ
20 มกราคม 2549
3154
ขก.18/49-0013
ทอผ้าไหมบ้านแท่น
18 มกราคม 2549
3155
ขก.18/49-0047
ทอผ้าไหมบ้านร่องดูก
19 มกราคม 2549
3156
ขก.18/49-0046
ทอผ้าบ้านนาผาย
19 มกราคม 2549
3157
ขก.18/49-0029
ทอผ้าฝ้ายบ้านเหล่าเหนือ
16 มกราคม 2549
3158
ขก.18/49-0030
พัฒนาหม่อนไหม
13 มกราคม 2549
3159
ขก.18/49-0015
ผ้าไหมบ้านโนนข่าใต้
16 มกราคม 2549
3160
ขก.18/50-0017
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโนนข่าใต้
27 ธันวาคม 2549
3161
ขก.18/49-0023
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโนนข่าใต้
18 มกราคม 2549
3162
ขก.18/49-0042
ผ้าไหมบ้านห้วยค้อ
20 มกราคม 2549
3163
ขก.18/49-0032
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองไฮ
20 มกราคม 2549
3164
ขก.18/49-0016
ผ้าไหมบ้านโนนศิลา
18 มกราคม 2549
3165
ขก.18/49-0017
แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านหนองยายเกลี้ยง
18 มกราคม 2549
3166
ขก.18/49-0045
ผ้าไหมบ้านเสาเล้า
20 มกราคม 2549
3167
ขก.18/49-0035
สหกรณ์ผ้าไหมบ้านหัวฝาย
18 มกราคม 2549
3168
ขก.18/49-0044
ข้าวอินทรีย์บ้านนาผาย
21 มกราคม 2549
3169
ขก.18/50-0024
ข้าวอินทรีย์บ้านนาผาย
29 ธันวาคม 2549
3170
ขก.18/49-0004
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโจดน้อย
18 มกราคม 2549
3171
ขก.18/49-0031
ผ้าไหมบ้านหนองหญ้าม้า
14 มกราคม 2549
3172
ขก.18/49-0040
ข้าวมะลิอินทรีย์บ้านโนนพะยอมใต้
20 มกราคม 2549
3173
ขก.18/49-0039
ข้าวมะลิอินทรีย์บ้านโนนพะยอมน้อย
23 มกราคม 2549
3174
ขก.18/49-0038
ข้าวมะลิอินทรีย์บ้านโนนพะยอม
21 มกราคม 2549
3175
ขก.18/49-0037
ข้าวมะลิอินทรีย์บ้านห้วยค้อ
20 มกราคม 2549
3176
ขก.18/49-0009
เจียรนัยพลอยบ้านหันแฮด
18 มกราคม 2549
3177
ขก.18/49-0026
ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมบ้านหนองโน
16 มกราคม 2549
3178
ขก.18/50-0032
ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมบ้านหนองโน
29 ธันวาคม 2549
3179
ขก.18/50-0033
ทอผ้าไหมบ้านดอนดู่
3 มกราคม 2550
3180
ขก.18/49-0008
ทอผ้าไหมบ้านดอนดู่
18 มกราคม 2549
3181
ขก.18/49-0007
ทอผ้าไหมบ้านกุดหล่ม
19 มกราคม 2549
3182
ขก.18/50-0034
ทอผ้าไหมบ้านกุดหล่ม
3 มกราคม 2550
3183
ขก.18/50-0035
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านกุดหล่ม
3 มกราคม 2550
3184
ขก.18/49-0006
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านกุดหล่ม
18 มกราคม 2549
3185
ขก.18/50-0036
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านโซ่ง
3 มกราคม 2550
3186
ขก.18/49-0027
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านโซ่ง
18 มกราคม 2549
3187
ขก.18/49-0025
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านทุ่มห้วย
17 มกราคม 2549
3188
ขก.18/50-0037
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านทุ่มห้วย
3 มกราคม 2550
3189
ขก.18/49-0041
ข้าวชุมชนบ้านห้วยอึ่ง
19 มกราคม 2549
3190
ขก.18/50-0038
ข้าวชุมชนบ้านห้วยอึ่ง
3 มกราคม 2550
3191
ขก.18/50-0039
ข้าวมะลิอินทรีย์บ้านเหล่านาดี
3 มกราคม 2550
3192
ขก.18/49-0024
ข้าวมะลิอินทรีย์บ้านเหล่านาดี
17 มกราคม 2549
3193
ขก.18/50-0040
ผ้าไหมบ้านหญ้าเครือ
3 มกราคม 2550
3194
ขก.18/49-0049
ผ้าไหมบ้านหญ้าเครือ
20 มกราคม 2549
3195
ขก.18/49-0001
ทอผ้าไหมบ้านดอนข่า
19 มกราคม 2549
3196
ขก.18/50-0041
ทอผ้าไหมบ้านดอนข่า
3 มกราคม 2550
3197
ขก.18/50-0042
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านดอนข่า
3 มกราคม 2550
3198
ขก.18/49-0003
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านดอนข่า
18 มกราคม 2549
3199
ขก.18/49-0018
ตีเหล็กบ้านโนนศิลา
18 มกราคม 2549
3200
ขก.18/50-0043
ตีเหล็กบ้านโนนศิลา
3 มกราคม 2550
3201
ขก.18/49-0002
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนาดอกไม้
18 มกราคม 2549
3202
ขก.18/50-0044
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนาดอกไม้
3 มกราคม 2550
3203
ขก.18/49-0028
ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมบ้านหนองสะแบง
18 มกราคม 2549
3204
ขก.18/50-0045
ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมบ้านหนองสะแบง
3 มกราคม 2550
3205
ขก.18/50-0046
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนข่าใต้
3 มกราคม 2550
3206
ขก.18/49-0020
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนข่าใต้
16 มกราคม 2549
3207
ขก.18/49-0022
ปลูกพืชฤดูแล้งบ้านโนนข่าใต้
18 มกราคม 2549
3208
ขก.18/50-0048
กลุ่มผู้ปลูกข้าวมะลิอินทรีย์105บ้านวังแสง
3 มกราคม 2550
3209
ขก.18/49-0021
กลุ่มผู้ปลูกข้าวมะลิอินทรีย์105บ้านวังแสง
18 มกราคม 2549
3210
ขก.18/49-0019
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านโนนศิลา
18 มกราคม 2549
3211
ขก.18/50-0049
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านโนนศิลา
3 มกราคม 2550
3212
ขก.18/49-0014
กลุ่มปลูกมะลิบ้านหัวนากลาง
16 มกราคม 2549
3213
ขก.18/50-0050
กลุ่มปลูกมะลิบ้านหัวนากลาง
3 มกราคม 2550
3214
ขก.18/50-0096
กลุ่มปลูกมะลิบ้านหัวนากลาง
1 พฤษภาคม 2550
3215
ขก.18/49-0043
กลุ่มเกษตรกรผุ้เลี้ยงสัตว์ตำบลกุดเพียขอม
20 มกราคม 2549
3216
ขก.18/50-0051
กลุ่มเกษตรกรผุ้เลี้ยงสัตว์ตำบลกุดเพียขอม
29 ธันวาคม 2549
3217
ขก.18/50-0055
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านวังแสง
29 ธันวาคม 2549
3218
ขก.18/50-0056
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมหมู่ที่5
3 มกราคม 2550
3219
ขก.18/50-0064
เกษตรผสมผสานบ้านโคกพระ
29 มกราคม 2550
3220
ขก.18/50-0067
กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านวังแสงใต้
28 มีนาคม 2550
3221
ขก.18/50-0068
ไร่นาสวนผสมวังแสง
28 ธันวาคม 2549
3222
ขก.18/50-0073
โคเนื้อหมู่ที่ 11
2 มกราคม 2550
3223
ขก.18/50-0078
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านโนนคำมี
29 ธันวาคม 2549
3224
ขก.18/49-0079
กลุ่มโคโนนพะยอม
1 พฤษภาคม 2550
3225
ขก.18/50-0084
กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 5
29 ธันวาคม 2549
3226
ขก.18/50-0104
กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านดอนไหน
1 มกราคม 2550
3227
ขก.18/49-0099
กลุ่มปลูกอ้อยพันธุ์ดีบ้านหัวนากลาง
4 พฤษภาคม 2550
3228
ขก.19/50-0030
แปรรูปปลานางิ้ว
16 มกราคม 2550
3229
ขก.19/50-0032
แปรรูปปลานางิ้ว
16 มกราคม 2550
3230
ขก.19/49-0032
แปรรูปปลานางิ้ว
6 มกราคม 2549
3231
ขก.19/49-0021
กลุ่มสตรีแปรรูปผลผลิตบ้านดงบัง
6 มกราคม 2549
3232
ขก.19/50-0022
กลุ่มสตรีแปรรูปผลผลิตบ้านดงบัง
16 มกราคม 2550
3233
ขก.19/49-0020
แปรรูปกล้วยบ้านหนองแวงเรือ
6 มกราคม 2549
3234
ขก.19/50-0021
แปรรูปกล้วยบ้านหนองแวงเรือ
16 มกราคม 2550
3235
ขก.19/49-0011
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
6 มกราคม 2549
3236
ขก.19/50-0012
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
9 มกราคม 2550
3237
ขก.19/50-0004
กลุ่มพัฒนาอาชีพสมุนไพร
9 มกราคม 2550
3238
ขก.19/49-0006
กลุ่มพัฒนาอาชีพสมุนไพร
6 มกราคม 2549
3239
ขก.19/50-0031
กลุ่มจักสานบ้านโนนสวรรค์
16 มกราคม 2550
3240
ขก.19/49-0031
กลุ่มจักสานบ้านโนนสวรรค์
6 มกราคม 2549
3241
ขก.19/49-0030
ชุมชนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคำม่วง
5 มกราคม 2549
3242
ขก.19/49-0012
ชุมชนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคำม่วง
5 มกราคม 2549
3243
ขก.19/50-0013
ชุมชนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคำม่วง
9 มกราคม 2550
3244
ขก.19/50-0029
ปลาร้าบองบ้านนาโพธิ์
16 มกราคม 2550
3245
ขก.19/49-0029
ปลาร้าบองบ้านนาโพธิ์
6 มกราคม 2549
3246
ขก.19/49-0028
ชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาง้อง
6 มกราคม 2549
3247
ขก.19/50-0028
ชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาง้อง
16 มกราคม 2550
3248
ขก.19/49-0027
กลุ่มแปรรูปปลาบ้านดงเย็น
5 มกราคม 2549
3249
ขก.19/50-0027
กลุ่มแปรรูปปลาบ้านดงเย็น
16 มกราคม 2550
3250
ขก.19/49-0026
ผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านนาง้อง
6 มกราคม 2549
3251
ขก.19/50-0026
ผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านนาง้อง
16 มกราคม 2550
3252
ขก.19/49-0025
ปลูกผักปลอดสารเคมีบ้านแสงสว่าง
6 มกราคม 2549
3253
ขก.19/50-0001
ปลูกผักปลอดสารเคมีบ้านแสงสว่าง
9 มกราคม 2550
3254
ขก.19/50-0005
ไก่ย่างจอมพลพัฒนา
9 มกราคม 2550
3255
ขก.19/49-0005
ไก่ย่างจอมพลพัฒนา
6 มกราคม 2549
3256
ขก.19/50-0025
กลุ่มปลาส้มบ้านนางิ้ว
16 มกราคม 2550
3257
ขก.19/49-0024
กลุ่มปลาส้มบ้านนางิ้ว
6 มกราคม 2549
3258
ขก.19/49-0004
ดอกไม้ประดิษฐ์จอมพลพัฒนา
5 มกราคม 2549
3259
ขก.19/50-0002
ดอกไม้ประดิษฐ์จอมพลพัฒนา
9 มกราคม 2550
3260
ขก.19/49-0010
เครื่องจักสานบ้านเทพอำนวย
4 มกราคม 2549
3261
ขก.19/50-0011
เครื่องจักสานบ้านเทพอำนวย
9 มกราคม 2550
3262
ขก.19/50-0010
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตำบลโนนสมบูรณ์
9 มกราคม 2550
3263
ขก.19/49-0009
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตำบลโนนสมบูรณ์
5 มกราคม 2549
3264
ขก.19/50-0003
ข้าวหลามบ้านนาค้อ
9 มกราคม 2550
3265
ขก.19/49-0001
ข้าวหลามบ้านนาค้อ
6 มกราคม 2549
3266
ขก.19/49-0023
กลุ่มจักสานบ้านนางิ้ว
6 มกราคม 2549
3267
ขก.19/50-0024
กลุ่มจักสานบ้านนางิ้ว
16 มกราคม 2550
3268
ขก.19/50-0019
แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์บ้านห้วยยางศรีวิไล
16 มกราคม 2550
3269
ขก.19/50-0020
แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์บ้านห้วยยางศรีวิไล
16 มกราคม 2550
3270
ขก.19/49-0018
แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์บ้านห้วยยางศรีวิไล
5 มกราคม 2549
3271
ขก.19/49-0019
แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์บ้านห้วยยางศรีวิไล
6 มกราคม 2549
3272
ขก.19/50-0009
กลุ่มทำพวงหรีด,ดอกไม้จัน
9 มกราคม 2550
3273
ขก.19/49-0008
กลุ่มทำพวงหรีด,ดอกไม้จัน
5 มกราคม 2549
3274
ขก.19/49-0017
โรงสีข้าวชุมชนตำบลดงเมืองแอม
4 มกราคม 2549
3275
ขก.19/50-0018
โรงสีข้าวชุมชนตำบลดงเมืองแอม
16 มกราคม 2550
3276
ขก.19/50-0017
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยยางศรีวิไล
9 มกราคม 2550
3277
ขก.19/49-0016
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยยางศรีวิไล
5 มกราคม 2549
3278
ขก.19/49-0003
กลุ่มทอเสื่อโนนทองพัฒนา
4 มกราคม 2549
3279
ขก.19/50-0007
กลุ่มทอเสื่อโนนทองพัฒนา
9 มกราคม 2550
3280
ขก.19/49-0007
สมัชชาเกษตรกรรายย่อยเขาสวนกวาง
4 มกราคม 2549
3281
ขก.19/50-0008
สมัชชาเกษตรกรรายย่อยเขาสวนกวาง
9 มกราคม 2550
3282
ขก.19/49-0015
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านโคกสูง
4 มกราคม 2549
3283
ขก.19/50-0016
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านโคกสูง
9 มกราคม 2550
3284
ขก.19/50-0015
กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านโคกสูง
9 มกราคม 2550
3285
ขก.19/49-0014
กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านโคกสูง
4 มกราคม 2549
3286
ขก.19/50-0023
ผลิตภัณฑ์จากไม้ บ้านนางิ้ว
16 มกราคม 2550
3287
ขก.19/49-0022
ผลิตภัณฑ์จากไม้ บ้านนางิ้ว
4 มกราคม 2549
3288