แบบ ภค.1

รายงานผลการส่งเสริม/สนับสนุนจากหน่วยงานภาคี
ระดับ


สถานภาพวิสาหกิจชุมชน [ ] ไม่รวมยกเลิก/เพิกถอน [ ] เฉพาะยกเลิก/เพิกถอน [ ] รวมทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
จำนวน 76,076 รายการ
ลำดับที่
รหัสทะเบียน
ชื่อ
ที่ตั้ง ด้าน เรื่อง/หลักสูตร งบประมาณ(บาท) ช่วงเวลาสนับสนุน
1 วิสาหกิจชุมชนปรัตถกร 5 หมู่ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 022233324 ด้านการตลาด ออกร้านงานถนนคนเดินชิมอาหารย่านบางขุนนนท์ 0 กุมภาพันธ์ 2558
2 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเบญจมาศ 114/5 หมู่ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0875012908 ด้านการตลาด ออกร้านงานถนนคนเดินชิมอาหารย่านบางขุนนนท์ 0 กุมภาพันธ์ 2558
3 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเบญจมาศ 114/5 หมู่ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0875012908 ด้านการตลาด ออกร้านจำหน่ายสินค้างานมหกรรมผลิตภัฯฑ์ชุมชน2014 เมืองทองธานี 0 เมษายน 2557
4 วิสาหกิจชุมชนพระยาประสิทธิ์ 146/18 หมู่ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 022431860 ด้านความรู้ สอนแนะทำบัญชี 0 มิถุนายน 2554
5 วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับบัวทิพย์คริสตัล 17 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025432627 ด้านความรู้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 800 มิถุนายน 2550
6 วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับบัวทิพย์คริสตัล 17 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025432627 ด้านความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 700 มิถุนายน 2551
7 วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับบัวทิพย์คริสตัล 17 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025432627 ด้านการตลาด ออกร้านงานวันแพะกรุงเทพฯ 0 พฤษภาคม 2558
8 วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับบัวทิพย์คริสตัล 17 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025432627 ด้านความรู้ สอนแนะทำบัญชี 0 มิถุนายน 2554
9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระทุ่มราย 4/13 หมู่ 1 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029895183 ด้านความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 700 มิถุนายน 2551
10 วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา 4/8 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029884363 ด้านความรู้ เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 800 มิถุนายน 2550
11 วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา 4/8 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029884363 ด้านความรู้ สนับสนุนวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติอบรมเกษตรกรด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรขั้นต้น 3,000 กุมภาพันธ์ 2558
12 วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา 4/8 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029884363 ด้านการตลาด ออกร้านงาน Smart Famer และ Smart Officer ณ หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 มีนาคม 2556
13 วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา 4/8 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029884363 ด้านการตลาด ออกร้านงานวันแพะกรุงเทพฯ 0 พฤษภาคม 2558
14 วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา 4/8 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029884363 ด้านปัจจัย โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 77,500 พฤษภาคม 2558
15 วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา 4/8 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029884363 ด้านความรู้ ให้ความรู้มาตรฐานสินค้า 30,000 มิถุนายน 2558
16 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์กระทุ่มราย 3/1 หมู่ 1 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029895183 ด้านการตลาด จัดเข้าร่วมงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร 2014 0 เมษายน 2557
17 วิสาหกิจชุมชนkratoomrai-travel 17/5 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0817784944 ด้านเงินทุน เงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 50,000 กรกฎาคม 2557
18 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพนวดเพื่อสุขภาพเขตหนองจอก 35/4 หมู่ 7 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025432289 ด้านความรู้ เงินทุน 800 กรกฎาคม 2550
19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพนวดเพื่อสุขภาพเขตหนองจอก 35/4 หมู่ 7 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025432289 ด้านความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 700 กรกฎาคม 2551
20 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์และวัฒนธรรม 34/3 หมู่ 5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 071450557 ด้านความรู้ เทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบัน 800 กรกฎาคม 2550
21 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์และวัฒนธรรม 34/3 หมู่ 5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 071450557 ด้านความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 700 กรกฎาคม 2551
22 วิสาหกิจชุมชนฮาลาลฟ้าใสห่วงใยสุขภาพ 40/3 หมู่ 7 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0859534759 ด้านการตลาด ออกร้านงานวันแพะกรุงเทพฯ 0 พฤษภาคม 2558
23 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะนมหนองจอกพัฒนา 17/2 หมู่ 2 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 026111244 ด้านความรู้ การจัดการโรงเรือน 800 พฤษภาคม 2550
24 วิสาหกิจชุมชนโรตีชีส 22/5 หมู่ 2 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0877194622 ด้านการตลาด ออกร้านงานวันแพะกรุงเทพฯ 0 พฤษภาคม 2558
25 วิสาหกิจชุมชนหมู่ 2 การเคหะหนองจอก 66/2045 หมู่ 2 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0817412618 ด้านการตลาด ออกร้านงานวันแพะกรุงเทพฯ 0 พฤษภาคม 2558
26 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรผสมผสานลำผักชีเคหะฉลองกรุง 101/340 หมู่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029885669 ด้านความรู้ เงินทุน 800 พฤษภาคม 2550
27 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรผสมผสานลำผักชีเคหะฉลองกรุง 101/340 หมู่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029885669 ด้านความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 700 พฤษภาคม 2551
28 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการเกษตรและการท่องเที่ยว 101/1860 หมู่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 067825418 ด้านความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 700 พฤษภาคม 2551
29 วิสาหกิจชุมชนบัวนิมิต 99/68 หมู่ 10 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 096128167 ด้านการตลาด จัดเข้าร่วมงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมขนกรุงเทพมหานคร2014 0 เมษายน 2557
30 วิสาหกิจชุมชนเจริญรุ่งเรืองพัฒนา 101/1613 หมู่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029885552 ด้านความรู้ เงินทุน 800 เมษายน 2550
31 วิสาหกิจชุมชนเจริญรุ่งเรืองพัฒนา 101/1613 หมู่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029885552 ด้านความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 700 เมษายน 2551
32 วิสาหกิจชุมชนกำลังใจ 19/3 หมู่ 8 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029887108 ด้านความรู้ เงินทุน 800 เมษายน 2550
33 วิสาหกิจชุมชนกำลังใจ 19/3 หมู่ 8 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029887108 ด้านความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 700 เมษายน 2551
34 วิสาหกิจชุมชนรุ่งนภาบาติก 9/114 หมู่ 7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025510396 ด้านความรู้ การส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 4,000 เมษายน 2552
35 วิสาหกิจชุมชนต้นโพธิ์ 94/33 หมู่ 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0852204797 ด้านความรู้ สอนแนะทำบัญชี 0 มิถุนายน 2554
36 วิสาหกิจชุมชนศิลปถักแก้ว 58/2 หมู่ 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025521951 ด้านความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 700 มิถุนายน 2551
37 วิสาหกิจชุมชนสุขสันต์ 26 2169 หมู่ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025190153 ด้านการตลาด ออกร้านงาน Smart Famer และ Smart Officer ณ หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 มีนาคม 2556
38 วิสาหกิจชุมชนสุขสันต์ 26 2169 หมู่ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025190153 ด้านความรู้ ให้ความรู้มาตรฐานสินค้า 30,000 มิถุนายน 2558
39 วิสาหกิจชุมชนห้องเสื้อกาย 3091 หมู่ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027340742 ด้านความรู้ สอนแนะทำบัญชี 0 มิถุนายน 2554
40 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา,ใบยางทุ่งสาธิต 78 1618 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027464236 ด้านการตลาด งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย สวนลุมพินี 0 มกราคม 2558
41 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา,ใบยางทุ่งสาธิต 78 1618 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027464236 ด้านการตลาด ออกร้านงานถนนคนเดินชิมอาหารย่านบางขุนนนท์ 0 กุมภาพันธ์ 2558
42 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา,ใบยางทุ่งสาธิต 78 1618 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027464236 ด้านการตลาด ออกร้านงาน Smart Famer และ Smart Officer ณ หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 มีนาคม 2556
43 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา,ใบยางทุ่งสาธิต 78 1618 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027464236 ด้านการตลาด ออกร้านมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร2014 0 เมษายน 2557
44 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา,ใบยางทุ่งสาธิต 78 1618 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027464236 ด้านการตลาด ออกร้านงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 0 เมษายน 2558
45 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา,ใบยางทุ่งสาธิต 78 1618 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027464236 ด้านการตลาด ออกงานโอทอปมิอเยียร์ เมืองทองธานี 0 พฤษภาคม 2557
46 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา,ใบยางทุ่งสาธิต 78 1618 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027464236 ด้านความรู้ ฝึกอบรมการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ์ ปี 2557 0 กรกฎาคม 2557
47 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา,ใบยางทุ่งสาธิต 78 1618 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027464236 ด้านการตลาด ออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่ม สหกรณ์เคหะสถานชุมชนคลองเตย จำกัด 0 กรกฎาคม 2557
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกชุมชนสาหร่ายไพเราะ 1267 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027461560 ด้านความรู้ การจัดเวทีเรียนรู้ 800 เมษายน 2550
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกชุมชนสาหร่ายไพเราะ 1267 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027461560 ด้านความรู้ การจัดเวทีเรียนรู้(ต่อเนื่องจากปี 50) 700 เมษายน 2551
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกชุมชนสาหร่ายไพเราะ 1267 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027461560 ด้านความรู้ ฝึกอบรมการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ์ ปี 2557 0 กรกฎาคม 2557
51 วิสาหกิจชุมชนเชลียง 5 170 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023616935 ด้านความรู้ สอนแนะทำบัญชี 0 มิถุนายน 2554
52 วิสาหกิจชุมชนณัฐธนาพานิช 15 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0890399367 ด้านการตลาด ออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่ม สหกรณ์เคหะสถานชุมชนคลองเตย จำกัด 0 กรกฎาคม 2557
53 วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านไทยอาคารสมุนไพร Thai Herb 645 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023972168 ด้านความรู้ เตรียมความพร้อมและจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชน 0 มกราคม 2557
54 วิสาหกิจชุมชนไฟว์สตาร์ 74/413 หมู่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029786950 ด้านความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 800 มกราคม 2550
55 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีชุมชนพิเชษฐ์ 30/114 หมู่ 7 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025438850 ด้านความรู้ มาตรฐาน อย. 800 มกราคม 2550
56 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีชุมชนพิเชษฐ์ 30/114 หมู่ 7 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025438850 ด้านความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 700 มกราคม 2551
57 วิสาหกิจชุมชนกายดี 655/1 หมู่ 12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029174275 ด้านความรู้ งบประมาณ และตลาด 800 มกราคม 2550
58 วิสาหกิจชุมชนกายดี 655/1 หมู่ 12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029174275 ด้านความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 700 มกราคม 2551
59 วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกวังทอง 47 หมู่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0851882566 ด้านความรู้ สอนแนะทำบัญชี 0 มิถุนายน 2554
60 วิสาหกิจชุมชนสร้างสรรค์ส่งเสริมอาชีพ 33/372 หมู่ 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029565344 ด้านความรู้ การตลาดและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 800 มิถุนายน 2550
61 วิสาหกิจชุมชนสร้างสรรค์ส่งเสริมอาชีพ 33/372 หมู่ 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029565344 ด้านความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 700 มิถุนายน 2551
62 วิสาหกิจชุมชนสร้างสรรค์ส่งเสริมอาชีพ 33/372 หมู่ 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029565344 ด้านความรู้ การบริหารการจัดการด้านเงินทุน 750 มิถุนายน 2553
63 วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง 59/142 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029890130 ด้านความรู้ ฝึกอบรมการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ์ ปี 2557 0 กรกฎาคม 2557
64 วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง 59/142 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029890130 ด้านการตลาด ออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่ม ห้างสุพรีม บางกระบือ 0 สิงหาคม 2557
65 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติ 84/115 หมู่ 12 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023473192 ด้านความรู้ วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรแปรรูป 800 สิงหาคม 2550
66 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติ 84/115 หมู่ 12 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023473192 ด้านความรู้ การบริหารการจัดการด้านเงินทุน 750 สิงหาคม 2553
67 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติ 84/115 หมู่ 12 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023473192 ด้านความรู้ เตรียมความพร้อมและจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชน 0 มกราคม 2557
68 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติ 84/115 หมู่ 12 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023473192 ด้านปัจจัย ) สนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 25,000 กุมภาพันธ์ 2558
69 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติ 84/115 หมู่ 12 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023473192 ด้านความรู้ ให้ความรู้มาตรฐานสินค้า 30,000 มิถุนายน 2558
70 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติ 84/115 หมู่ 12 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023473192 ด้านการตลาด ตลาดเกษตรกร 64,000 กันยายน 2558
71 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว 9 หมู่ 8 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029194777 ด้านความรู้ การยืดอายุและการเก็บรักษา 800 กันยายน 2550
72 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว 9 หมู่ 8 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029194777 ด้านความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 700 กันยายน 2551
73 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว 9 หมู่ 8 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029194777 ด้านการตลาด ออกร้านงานวันแพะกรุงเทพฯ 0 พฤษภาคม 2558
74 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว 9 หมู่ 8 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029194777 ด้านความรู้ ให้ความรู้มาตรฐานสินค้า 30,000 มิถุนายน 2558
75 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว 9 หมู่ 8 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029194777 ด้านการตลาด ตลาดเกษตรกร 64,000 กันยายน 2558
76 วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง(ณัชกร) 59/230 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029891870 ด้านการตลาด ออกร้านงานถนนคนเดินชิมอาหารย่านบางขุนนนท์ 0 กุมภาพันธ์ 2558
77 วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง(ณัชกร) 59/230 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029891870 ด้านการตลาด ออกร้านงาน Smart Famer และ Smart Officer ณ หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 มีนาคม 2556
78 วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง(ณัชกร) 59/230 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029891870 ด้านการตลาด ออกร้านงานวันแพะกรุงเทพฯ 0 พฤษภาคม 2558
79 วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง(ณัชกร) 59/230 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029891870 ด้านปัจจัย โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 44,000 กรกฎาคม 2558
80 วิสาหกิจชุมชนศิลปหัตถกรรมมีนบุรี 41/59 หมู่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0892126722 ด้านความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 700 กรกฎาคม 2551
81 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหาร และสมุนไพรดวงพิทักษ์ 109/184 หมู่ 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029076617 ด้านความรู้ จัดเวทีเรียนรู้ 800 เมษายน 2550
82 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหาร และสมุนไพรดวงพิทักษ์ 109/184 หมู่ 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029076617 ด้านความรู้ การจัดเวทีเรียนรู้(ต่อเนื่องจากปี 2550) 700 เมษายน 2551
83 วิสาหกิจชุมชนหลวงแพ่ง-ราชโกษา 68 หมู่ 2 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027393745 ด้านความรู้ จัดเวทีเรียนรู้ 800 เมษายน 2550
84 วิสาหกิจชุมชนหลวงแพ่ง-ราชโกษา 68 หมู่ 2 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027393745 ด้านความรู้ จัดเวทีเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนากิจการ 700 เมษายน 2551
85 วิสาหกิจชุมชนเจริญภัณฑ์ 747/187 หมู่ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 022840046 ด้านความรู้ สอนแนะทำบัญชี 0 มิถุนายน 2554
86 วิสาหกิจชุมชนทวีโชค เขตสัมพันธวงศ์ 2148 หมู่ 1 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 022362425 ด้านการตลาด 0 พฤษภาคม 2556
87 วิสาหกิจชุมชนสินธนกร 1181 หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028904553 ด้านความรู้ การแปรรูปผลผลิต 800 พฤษภาคม 2550
88 วิสาหกิจชุมชนสินธนกร 1181 หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028904553 ด้านความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 700 พฤษภาคม 2551
89 วิสาหกิจชุมชนสินธนกร 1181 หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028904553 ด้านการตลาด จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้า 0 มีนาคม 2556
90 วิสาหกิจชุมชนสินธนกร 1181 หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028904553 ด้านการตลาด ออกร้านจำหน่ายสินค้ามหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน2014 เมืองทองธานี 0 เมษายน 2557
91 วิสาหกิจชุมชนสินธนกร 1181 หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028904553 ด้านการตลาด ออกร้านจำหน่ายสินค้าที่เมืองทองธานี โอทอปมิดเยียร์ 0 พฤษภาคม 2557
92 วิสาหกิจชุมชนกรุงธน 1093 หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024667426 ด้านการตลาด ออกร้านงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน (Bangkok Brand) 0 เมษายน 2558
93 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมของจิ๋ว 563 หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028776406 ด้านการตลาด ออกร้านงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 0 เมษายน 2558
94 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร 1415 หมู่ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028913894 ด้านการตลาด ออกร้านงานสีลมถนนคนเดิน ถนนสีลม เขตบางรัก 0 มกราคม 2558
95 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร 1415 หมู่ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028913894 ด้านการตลาด ออกร้านจำหน่ายสินค้างานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร2014 0 เมษายน 2557
96 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร 1415 หมู่ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028913894 ด้านการตลาด ออกร้านงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน (Bangkok brand) 0 เมษายน 2558
97 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร 1415 หมู่ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028913894 ด้านความรู้ สอนแนะทำบัญชี 0 มิถุนายน 2554
98 วิสาหกิจชุมชนมนตรีหัตถกรรม 148/1 หมู่ แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024387743 ด้านการตลาด งานถนนคนเดินชิมอาหารย่านบางขุนนนท์ 0 กุมภาพันธ์ 2558
99 วิสาหกิจชุมชนมนตรีหัตถกรรม 148/1 หมู่ แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024387743 ด้านการตลาด ออกร้านงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 0 เมษายน 2558
100 วิสาหกิจชุมชนเจ้ามูลหัตถกรรม 26/3 หมู่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024112110 ด้านการตลาด ออกร้านจำหน่ายสินค้างานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน กรุงเทพมหานคร 2014 เมืองทองธานี 0 เมษายน 2557
หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>