รายชื่อ ที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

จำนวน 2,816 รายการ
ลำดับที่ เลขทะเบียน/
คำขอเลขที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 2-71-01-08/1-0031 ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองสามพราน ต.วังด้ง
441 หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0927806308
2 2-71-02-05/1-0041 เกษตรอินทรีย์บ้านหาดงิ้ว
20 หมู่ 5 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0854297821
3 2-71-03-02/1-0037 กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรบ่อพลอย
73 หมู่ 11 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
4 2-71-04-02/1-0027 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านพุน้ำเปรี้ยว
26 หมู่ 2 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
5 2-71-04-01/1-0026 ชมรมเลี้ยงไก่บ้านเจาะเหลาะ
64 หมู่ 5 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
6 2-71-05-13/1-0001 กลุ่มปลูกผักปลอดภัยชุมชนศาลเจ้าตึก
32/2 หมู่ 1 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034640042
7 2-71-05-10/1-0013 เกษตรอินทรีย์บ้านอุโลกสี่หมื่น เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
14/5 หมู่ 6 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0861610386
8 2-71-06-13/1-0001 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงไก่ชนตำบลหนองตากยา
49 หมู่ 6 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 079883021
9 2-71-07-02/1-0003 ห้วยตาเสิด
53 หมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 060110802
10 2-71-07-01/1-0013 กลุ่มกาแฟ-บุกบ้านขนุนคลี่
277/15 หมู่ 4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0802380818
11 2-71-07-03/1-0024 เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตก
72/3 หมู่ 5 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0619539545
12 2-71-07-05/1-0038 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองทุ่งนางครวญ
24/1 หมู่ 6 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0901385864
13 2-71-07-04/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนเพื่อคัดสายพันธุ์ ต.ลิ่นถิ่น
28/16 หมู่ 1 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0872487260
14 2-71-07-05/1-0039 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีกบ้านทุ่งนางครวญ
21/14 หมู่ 6 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0817945075
15 2-71-07-03/1-0026 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหินดาด
29/1 หมู่ 3 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0890144095
16 2-71-07-01/1-0015 เศรษฐกิจพอเพียง นพค.11
266/49 หมู่ 4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0814956783
17 2-71-08-01/1-0055 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านใหม่พัฒนา
41 หมู่ 7 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0870190135
18 2-71-08-02/1-0058 กลุ่มสมาชิกผู้สนใจเลี้ยงไก่ตะเพาทองตำบลปรังเผล
85/2 หมู่ 1 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
19 2-71-08-01/1-0058 พัฒนาการเกษตรบ้านห้วยมะปราง
24/7 หมู่ 7 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
20 2-71-11-03/1-0079 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่บ้านทุ่งทองพัฒนา
9/10 หมู่ 10 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
21 2-71-12-02/1-0034 กลุ่มปลูกพืชไร่ ม.4 ต.หนองปลาไหล
96 หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0895392698
22 2-71-12-02/1-0036 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านห้วยหวาย
25 หมู่ 3 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0801127308
23 2-71-13-03/1-0035 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนไทย ไก่พื้นเมือง
151/3 หมู่ 10 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0813657895
24 1-10-46-05/1-0002 หัสเสมฟาร์ม
1042 หมู่ 4 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025437325
25 1-10-46-02/1-0024 ธนาคารต้นไม้ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย
620 หมู่ 19 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0870844346
26 5-81-02-06/1-0013 การเกษตรกรรมบ้านหินลูกช้าง
196 หมู่ 4 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทรศัพท์
27 8-81-02-04/1-0011 ชมรมเกษตรกรปลูกข่าเหลืองกระบี่
168 หมู่ 1 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0848494241
28 5-81-03-04/1-0021 พังกาลอดฟาร์ม
30 หมู่ 3 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0897357843
29 8-81-03-03/1-0012 กลุ่มต้นกล้าคืนถิ่น
250 หมู่ 1 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0895875169
30 8-81-03-04/1-0014 พญาฟาร์ม
262 หมู่ 3 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0849980909
31 8-81-03-01/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองประเภทสวยงาม
240 หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0844159854
32 5-81-04-05/1-0011 เกษตรกรทุ่งควนหินไก่บ้าน
95/2 หมู่ 9 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0802972371
33 5-81-04-05/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงทุ่งควนหิน
223/1 หมู่ 9 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์
34 5-81-04-03/1-0031 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งครก
159/1 หมู่ 11 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์
35 5-81-04-06/1-0030 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์ปีกเกษตรพรุดินนา
2/2 หมู่ 5 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์
36 8-81-04-04/1-0011 กลุ่มรวมใจเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านห้วยลึก
147 หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์
37 8-81-04-03/1-0011 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองแรด
117/1 หมู่ 7 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0848376496
38 8-81-04-04/1-0014 วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงห้วยลึก
159/1 หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0810993293
39 8-81-04-06/1-0017 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านควน
38/1 หมู่ 4 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0887870553
40 8-81-04-04/1-0017 ส่งเสริมเศรษฐกิจและทุนชุมชนบ้านทุ่งคา
66 หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0950320099
41 8-81-04-06/1-0023 ส่งเสริมเศรษฐกิจและทุนชุมชนบ้านพรุดินนา
32/4 หมู่ 2 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0819788842
42 8-81-05-04/1-0011 ส่งเสริมผู้เลี้ยงปศุสัตว์และประมง ม.3 บ้านป่างาม
124/4 หมู่ 3 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0899085993
43 8-81-05-04/1-0012 ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง
11/8 หมู่ 5 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0936969944
44 8-81-06-03/1-0010 เขาต่อรวมสัตว์เลี้ยงเพื่อความพอเพียง
180 หมู่ 1 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0897287173
45 8-81-06-02/1-0010 เลี้ยงแพะบ้านตัวอย่าง
161 หมู่ 3 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0878890825
46 5-81-07-04/1-0003 การเลี้ยงสัตว์ปีกบ้านดินแดง
19 หมู่ 3 ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0806471810
47 5-81-07-02/1-0012 กลุ่มศูนย์เรียนรู้เพาะพันธ์อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย
2 หมู่ 3 ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ โทรศัพท์
48 5-81-07-03/1-0017 เกาะไทรทอง
61/1 หมู่ 4 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0844421267
49 8-81-07-01/1-0010 ไข่เค็มพอดีชุมชนบ้านนาพรุ
134 หมู่ 2 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0810845690
50 5-81-08-04/1-0012 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวนอน
37/1 หมู่ 4 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0806965936
51 8-81-08-04/1-0010 กลุ่มแม่บ้านประมงบ้านหัวนอน
172 หมู่ 4 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0936469221
52 8-81-08-08/1-0021 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านในทับ
16 หมู่ 8 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0848511992
53 8-81-08-08/1-0023 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านห้วยยูง ม.1
156 หมู่ 1 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0801459618
54 8-81-08-02/1-0014 กลุ่มรักษ์วิถีชุมชนตำบลเกาะศรีบอยา
39 หมู่ 1 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0831035481
55 8-81-08-04/1-0011 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและทุนชุมชนตำบลคลองเขม้า
52 หมู่ 2 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0878884932
56 9-62-01-14/1-0011 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังทอง
211 หมู่ 5 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0862083556
57 9-62-01-05/1-0010 กลุ่มรวบรวมพืชผลการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสวน
7 หมู่ 7 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0917299837
58 6-62-02-01/1-0023 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านไทรงาม
113 หมู่ 4 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0900648633
59 6-62-02-06/1-0026 เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ่อแก้วพัฒนา
18 หมู่ 10 ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0912826934
60 6-62-03-02/1-0009 วิสาหกิจชุมชนการเลื้ยงไก่พื้นเมือง
117/1 หมู่ 2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0821838371
61 6-62-04-11/1-0001 กลุ่มไพศาลก้าวหน้าพัฒนาฟาร์ม
9/1 หมู่ 1 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0899603787
62 9-62-06-10/1-0010 เกษตรผสมผสานบ้านแคทอง หมู่ 3 ตำบลห้วยยั้ง
22 หมู่ 3 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
63 6-62-07-07/1-0004 ชมรมไก่ชนบ้านคุยกาด
138 หมู่ 1 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0892693273
64 6-62-08-01/1-0019 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองนกชุมใต้
51/2 หมู่ 13 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0800281851
65 9-62-08-03/1-0013 ฟาร์มชุมชนบึงสำราญ
211 หมู่ 7 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0818765837
66 6-62-09-03/1-0011 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองปางใหม่พัฒนา
28 หมู่ 10 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0833309789
67 6-62-09-02/1-0036 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านหนองหิน
97 หมู่ 6 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
68 9-62-09-02/1-0010 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านอุดมทรัพย์
229 หมู่ 8 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0999219668
69 6-62-10-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลวังชะโอน
3 หมู่ 10 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
70 6-62-10-03/1-0035 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองกระบวยทองใต้
5 หมู่ 2 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0873062999
71 6-62-10-01/1-0023 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลบึงสามัคคี
3 หมู่ 6 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0872113414
72 4-46-01-21/1-0019 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ดำบ้านหาดทอง ม.3
90 หมู่ 3 ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
73 4-46-01-21/1-0020 เลี้ยงไก่ดำบ้านสะอาดใต้ ม.9
62 หมู่ 9 ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
74 4-46-01-13/1-0023 รวมพลังภูดิน ม.11
37 หมู่ 11 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0848964610
75 4-46-01-13/1-0024 เกษตรตามรอยพ่อโนนหัวเขื่อน
12 หมู่ 5 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
76 4-46-01-09/1-0074 กลุ่มเย็บผ้าพื้นเมือง ม.7
47 หมู่ 7 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
77 4-46-03-03/1-0025 กลุ่มเกษตรยั่งยืนตำบลโพนงาม
96 หมู่ 13 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0857601093
78 4-46-04-02/1-0022 การเกษตรชุมชนสามัคคี
46 หมู่ 10 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0882707291
79 4-46-05-09/1-0006 ไร่นาสวนผสมหนองห้าง
129 หมู่ 1 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062369550
80 4-46-05-09/1-0007 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงหนองห้าง
129 หมู่ 1 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062369550
81 4-46-05-01/1-0009 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบุ่งคล้า ม.6
155 หมู่ 6 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 050033158
82 4-46-06-06/1-0012 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง
44 หมู่ 9 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
83 4-46-06-03/1-0041 วิสาหกิจชุมชนชีวมวล เขาวง
128 หมู่ 7 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
84 4-46-07-01/1-0050 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านปอแดง ต.ยางตลาด
11 หมู่ 20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
85 4-46-07-06/1-0027 เกษตรผสมผสานบ้านดอนลำดวน
135 หมู่ 9 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
86 4-46-08-04/1-0023 กลุ่มเลี้ยงไก่ชนภาคิน
73 หมู่ 3 ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0895694330
87 4-46-08-03/1-0035 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์
40 หมู่ 7 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
88 4-46-08-02/1-0044 กลุ่มอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านคำใหญ่ หมู่ 7
81 หมู่ 7 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
89 4-46-09-08/1-0014 ศูนย์เรียนรู้ ยู หญ่า คา โคกศาลาทอง
36/1 หมู่ 6 ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0621248170
90 4-46-10-09/1-0008 แปรรูปผ้าพื้นเมืองบ้านเนินยาง
32 หมู่ 8 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
91 4-46-10-06/1-0037 วิถีพอเพียง
115 หมู่ 8 ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0892752911
92 4-46-10-09/1-0023 กลุ่มเพาะเลี้ยงและพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยบ้านหนองม่วง
15 หมู่ 2 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0845323989
93 4-46-10-06/1-0040 กลุ่มปรับเพื่อเปลี่ยน หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน
182 หมู่ 2 ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0885494305
94 4-46-10-02/1-0036 ทันสุข
28 หมู่ 3 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0613589653
95 4-46-11-02/1-0029 เลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือน หมู่ 5
114 หมู่ 5 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
96 4-46-11-06/1-0050 กลุ่มปลูกอ้อยพันธุ์ดี
7 หมู่ 1 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
97 4-46-12-01/1-0022 กลุ่มเลี้ยงไก่ ม.8 ต.หนองกุงศรี
32 หมู่ 8 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
98 4-46-15-02/1-0013 เกษตรผสมผสานแบบพอเพียงในเขตปฎิรูปที่ดิน
2 หมู่ 20 ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
99 4-46-16-01/1-0008 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
33/1 หมู่ 8 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
100 4-46-17-02/1-0020 กลุ่มสตรีพัฒนาเกษตรแผนใหม่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
70 หมู่ 1 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 083852747371
101 4-46-17-01/1-0013 กลุ่มสตรีพัฒนาทอผ้าพื้นเมือง หมู่ 6 บ้านหนองพอก
79 หมู่ 6 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
102 4-40-01-04/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ-ขุน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ
165 หมู่ 9 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 094224896
103 4-40-01-10/1-0004 ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านซำจาน ตำบลบ้านค้อ
8/2 หมู่ 8 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 062393157
104 4-40-01-04/1-0006 ไก่เนื้อเกษตรก้าวหน้า ตำบลท่าพระ
139 หมู่ 9 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 047982925
105 4-40-01-13/1-0008 เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
208 หมู่ 4 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 096206266
106 4-40-01-10/1-0012 เกษตรผสมผสานแนวใหม่บ้านหินลาด
16 หมู่ 17 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0868612701
107 4-40-01-14/1-0038 ผู้ขายสินค้าบริโภค-อุปโภคขอนแก่นแบบครบวงจร
599 หมู่ 26 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0854511383
108 4-40-01-12/1-0015 กลุ่มการเลี้ยงไก่ชนพันธุ์พื้นเมืองบ้านหัวบึง ต.ดอนช้าง
118 หมู่ 5 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0850084199
109 4-40-02-06/1-0015 เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนหัน หมู่ 6
169 หมู่ 6 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
110 4-40-02-05/1-0007 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองคลองน้อย หมู่ 8
119 หมู่ 8 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 012604529
111 4-40-02-03/1-0026 เศรษฐกิจพอเพียงตำบลโนนฆ้อง
169 หมู่ 8 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043251235
112 4-40-03-04/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโคขุนหนองจิก
5 หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 089226983
113 4-40-04-09/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมือง
229 หมู่ 10 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 092731263
114 4-40-04-02/1-0033 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ บ้านนาหว้า-บ้านนาคำ
140 หมู่ 15 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
115 4-40-04-07/1-0023 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์เนื้อ ต.กุดกว้าง
75 หมู่ 21 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
116 4-40-05-02/1-0024 ออมทรัพย์สตรีบ้านหนองคอง
24/1 หมู่ 8 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
117 4-40-05-06/1-0021 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังหูกวาง
225 หมู่ 12 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
118 4-40-06-09/1-0062 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ต.บ้านใหม่
163 หมู่ 9 ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0821165363
119 4-40-06-05/1-0012 กลุ่มพัฒนาไก่พื้นเมืองบ้านตาด
185 หมู่ 4 ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
120 4-40-06-03/1-0034 กลุ่มพัฒนาไก่พื้นเมืองบ้านนาจาน
50 หมู่ 3 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0828524838
121 4-40-06-06/1-0035 กลุ่มอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองตำบลหนองแดง
108 หมู่ 1 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0856092454
122 4-40-06-07/1-0063 อนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านหนองหญ้าปล้อง
94 หมู่ 5 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0989930888
123 4-40-06-01/1-0039 ชมรมอนุรักษ์ไก่ชนพันธุ์พื้นเมือง ต.สีชมพู
160 หมู่ 12 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0879454692
124 4-40-06-02/1-0032 อนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านวังเพิ่ม
421 หมู่ 1 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0956707675
125 4-40-07-11/1-0003 เกษตรหมุนเวียนบ้านกุดพังทุย
19 หมู่ 10 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 057515613
126 4-40-07-06/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเกษตรพอเพียงบ้านสระแก้ว
205 หมู่ 14 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0812077465
127 4-40-07-11/1-0031 เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 ตำบลพังทุย
96/1 หมู่ 10 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0903527588
128 4-40-07-06/1-0022 เกษตรกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพบ้านคำแก่นคูณ ตำบลม่วงหวาน
262 หมู่ 12 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0847915089
129 4-40-07-06/1-0026 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเศรษฐกิจบ้านปันน้ำใจ
2 หมู่ 11 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0933985303
130 4-40-07-06/1-0028 สวัสดิการกองทุนข้าวสาร ม.9 บ้านคำใหญ่ ต.ม่วงหวาน
160 หมู่ 9 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0801769939
131 4-40-07-01/1-0038 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านศรีฐาน
63 หมู่ 2 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0828411483
132 4-40-07-08/1-0024 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงค่ายเปรมฯ
399 หมู่ 5 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
133 4-40-08-01/1-0003 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาอาชีพชุมชน ตำบลโคกสูง
21 หมู่ 12 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
134 4-40-08-01/1-0015 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่บ้านนิคม
106 หมู่ 9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
135 4-40-09-02/1-0005 ปลูกไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านผักหนาม ม.8
132 หมู่ 8 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0
136 4-40-09-02/1-0006 ไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านผักหนามชัย หม่12
1 หมู่ 12 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043251897
137 4-40-09-11/1-0001 ปลูกไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านกุดจาน ม.4
78 หมู่ 4 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
138 4-40-09-02/1-0007 ปลูกไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านผักหนาม ม.4/1
126 หมู่ 4 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043251303
139 4-40-09-01/1-0003 ปลูกไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านหนองโก
24 หมู่ 12 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 071033631
140 4-40-09-06/1-0003 ไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านโนนสมบูรณ์
61 หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072189714
141 4-40-09-01/1-0005 เกษตรผสมผสานบ้านทรัพย์คำไอ หมู่ 13
13 หมู่ 13 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 033437944
142 4-40-09-02/1-0010 เกษตรผสมผสานบ้านหนองกุงแปน
261 หมู่ 9 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 081048264
143 4-40-09-02/1-0012 เกษตรผสมผสาน หมู่5 ต.หนองกุงใหญ่
239 หมู่ 5 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 047961742
144 4-40-09-01/1-0008 เกษตรพอเพียงหมู่ 18
275 หมู่ 18 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0850844459
145 4-40-09-07/1-0020 เกษตรผสมผสานปลอดสารครบวงครบ้านฝางพัฒนา
76 หมู่ 10 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
146 4-40-12-09/1-0015 กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านนานิคม
87 หมู่ 8 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
147 4-40-12-01/1-0002 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลเมืองพล
222 หมู่ 11 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
148 4-40-12-05/1-0021 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
25 หมู่ 1 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0856446092
149 4-40-12-05/1-0025 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
19 หมู่ 3 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0887306718
150 4-40-12-05/1-0030 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่บ้านโคกไม้งาม
5 หมู่ 7 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0821047453
151 4-40-12-12/1-0049 กลุ่มเลี้ยงไก่ ม.3 ต.โสกนกเต็น
292 หมู่ 3 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0819546788
152 4-40-12-09/1-0066 กลุ่มเลี้ยงไก่ บ.โคกเสน่ห์ ม.13 ต.หนองแวงนางเบ้า
177 หมู่ 13 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
153 4-40-12-12/1-0050 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่บ้านโสกนกเต็นหมู่1
276 หมู่ 1 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
154 4-40-12-08/1-0041 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านคูขาด ม.2 ต.โคกสง่า
97 หมู่ 2 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
155 4-40-12-12/1-0052 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านเพ็กน้อย ม.5 ต.โสกนกเต็น
184 หมู่ 5 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
156 4-40-12-11/1-0023 กลุ่มเลี้ยงไก่ บ้านโนนฝ้าย ม.9 ต.โนนข่า
179 หมู่ 9 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
157 4-40-13-02/1-0035 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านถลุงเหล็ก
45 หมู่ 7 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0870859169
158 4-40-13-01/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนไทย ต.คอนฉิม
27 หมู่ 1 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043496403
159 4-40-13-01/1-0023 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ม.7
4 หมู่ 7 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0856097002
160 4-40-13-03/1-0043 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้านโนนทองใต้
75 หมู่ 10 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
161 4-40-13-03/1-0044 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้านโนนทอง ม.1
218 หมู่ 1 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0895283407
162 4-40-13-03/1-0045 กลุ่มเลี้ยงกบ บ้านโนนทองใต้ ม.10
73 หมู่ 10 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
163 4-40-13-01/1-0027 กลุ่มเกษตรพึ่งพาตนเอง ม.9 ต.คอนฉิม
272 หมู่ 9 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
164 4-40-13-01/1-0028 กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านโคกสว่าง ต.คอนฉิม
50 หมู่ 7 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0847858056
165 4-40-15-03/1-0023 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านโนนธาตุ
122 หมู่ 9 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
166 4-40-15-08/1-0018 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองวิถีชุมชน
20 หมู่ 2 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0807460613
167 4-40-16-01/1-0039 เลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง
40 หมู่ 5 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
168 4-40-17-02/1-0019 เกษตรพอเพียงบ้านชีวังแคน
40 หมู่ 13 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
169 4-40-18-02/1-0021 กลุ่มแม่บ้านถักทอผ้าไหมบ้านนาผาย
22 หมู่ 3 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 031402963
170 4-40-19-01/1-0003 เศรษฐกิจพอเพียงหนองสองห้อง
140 หมู่ 7 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 086851287
171 4-40-19-02/1-0010 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงห้วยยางศรีวิไล
66 หมู่ 15 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
172 4-40-19-04/1-0012 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลโนนสมบูรณ์
247 หมู่ 10 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0818732327
173 4-40-20-04/1-0011 การเกษตรผสมผสานบ้านวังมน
40 หมู่ 4 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0874906409
174 4-40-20-04/1-0014 วิสาหกิจชุมชนปลูกพริกบ้านดงสะคร่าน
42 หมู่ 7 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0864591391
175 4-40-20-01/1-0047 เกษตรธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
111 หมู่ 1 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0866309307
176 4-40-20-05/1-0075 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลห้วยม่วง
236 หมู่ 5 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0908614026
177 4-40-21-03/1-0039 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและหัตถกรรม
90 หมู่ 9 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
178 4-40-21-03/1-0042 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแห้วคำ
21 หมู่ 8 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0869898116
179 4-40-22-02/1-0009 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านมูลนาค
124 หมู่ 7 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043210130
180 4-40-23-03/1-0038 เกษตรแบบผสมผสานบ้านขนวน
138 หมู่ 2 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0985857317
181 4-40-24-03/1-0003 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านโนนทัน
185 หมู่ 8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0895705496
182 4-40-24-03/1-0010 กลุ่มพัฒนาการเกษตรยังชีพบ้านหนองกระหนวน
65 หมู่ 4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0814715200
183 4-40-24-04/1-0007 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านขอนสัก
122 หมู่ 6 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 049535900
184 4-40-24-04/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านห้วยม่วง
124 หมู่ 5 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 068617102
185 4-40-24-04/1-0008 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านขามป้อม ม.2 ต.หนองแซง
216 หมู่ 2 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 013638781
186 4-40-25-03/1-0021 วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม
12 หมู่ 14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0878605926
187 4-40-25-03/1-0037 พึ่งต้นเองเพื่อความก้าวหน้าบ้านหนองแวง ม.12 ต.บ้านหัน
33 หมู่ 12 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0874215978
188 3-22-02-04/1-0003 กลุ่มโรงสีข้าวกล้องหมู่ 3
37 หมู่ 3 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทรศัพท์
189 3-22-02-04/1-0017 ปรับปรุงพัฒนาการเกษตรไม้ผลตำบลตะปอน
37 หมู่ 3 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทรศัพท์
190 3-22-07-03/1-0023 กลุ่มเกษตรเขาแดง
1 หมู่ 9 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0959584947
191 3-22-07-02/1-0089 เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ-บ้านบ่อยาง
43 หมู่ 13 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์
192 3-22-08-01/1-0023 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนบ้านโป่งขนมจีน
51/1 หมู่ 4 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0868856357
193 3-22-10-04/1-0011 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชอง-มู-แฮง
2/2 หมู่ 2 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0812953149
194 3-22-10-05/1-0006 กลุ่มเศรษฐกิจพเพียงชุมชนต้นแบบ หมู่ 6 คลองชม
61/11 หมู่ 6 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0817236912
195 3-24-01-10/1-0025 เกษตรนครเนื่องเขต
35/5 หมู่ 4 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0877942849
196 3-24-01-06/1-0013 เกษตรหมู่บ้านบางไผ่
4/1 หมู่ 5 ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0982573723
197 3-24-03-04/1-0006 กลุ่มเกษตรพัฒนาโคนมปากบึงหมอนทอง
67/1 หมู่ 2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038581561
198 3-24-04-06/1-0014 ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยตำบลบางเกลือ
88/1 หมู่ 6 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0892099344
199 3-24-04-05/1-0013 ไก่ชนคนบางผึ้ง
17/1 หมู่ 1 ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0819306167
200 3-24-06-02/1-0019 กลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดปากน้ำเพื่อการแปรรูปเกษตรผสมผสานบ้านคุณณณัฐ
186/1 หมู่ 9 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0824707525
201 3-24-08-02/1-0037 ปลูกยางพารา เบญจมาศ นายาว
978 หมู่ 15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0861418060
202 1-18-01-09/1-0004 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกรบ้านยางนา
228 หมู่ 7 ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 056414173
203 1-18-01-07/1-0018 บ้านย่าสร้อย
169 หมู่ 8 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0961215238
204 1-18-02-05/1-0023 กลุ่มผู้เลี้ยงแปรรูปและผลิตอาหารสัตว์ปีกตำบลหางน้ำสาคร
73/4 หมู่ 2 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0898397970
205 1-18-03-11/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านท่าข้าม
64 หมู่ 5 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0613214287
206 1-18-06-11/1-0008 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านท่าฟืน
117 หมู่ 8 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 010934102
207 1-18-07-03/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
54/1 หมู่ 4 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0817864146
208 3-20-06-06/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 11
114 หมู่ 11 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 018633232
209 3-20-06-06/1-0006 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชุมแสง
42 หมู่ 10 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038293403
210 5-86-02-05/1-0004 ธนาคารหมู่บ้านหนองบัวรี
491 หมู่ 18 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 072580663
211 5-86-02-01/1-0005 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เทพวังทอง
182 หมู่ 15 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0862690598
212 5-86-02-05/1-0006 กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันบ้านโป่งเงาะ
1986 หมู่ 12 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0
213 5-86-02-05/1-0007 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีย์บ้านบางเกตุ
202 หมู่ 16 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 010791647
214 5-86-02-05/1-0009 กลุ่มพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรตำบลรับร่อ
52 หมู่ 5 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0892927036
215 5-86-02-05/1-0010 กลุ่มปรับปรุงไม้ผลไม้ยืนต้นบ้านโป่งเงาะ
2144/1 หมู่ 12 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0822750547
216 5-86-02-06/1-0004 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปลูกปาล์มน้ำมันและไม้ผลไม้ยืนต้นบ้านน้ำพุ
60/4 หมู่ 10 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0817213867
217 5-86-02-05/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดและเกษตรผสมผสานบ้านสตง
14 หมู่ 21 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0856917800
218 8-86-03-06/1-0010 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
18/3 หมู่ 2 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0869685657
219 5-86-04-08/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจไทรทอง
94 หมู่ 3 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์ 018945145
220 5-86-04-05/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเสรีพรพัฒนา ม.12 ต.นาพญา
13 หมู่ 12 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์ 097266675
221 5-86-04-05/1-0006 กลุ่มเกษตรบ้านนาพญา
24 หมู่ 9 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์ 010835990
222 5-86-04-03/1-0008 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยตำบลท่ามะพลา
21 หมู่ 2 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0857955569
223 5-86-05-02/1-0001 โรงเรียนเกษตรอินทรีย์บ้านช่องเอี่ยว
195 หมู่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 010871667
224 5-86-05-04/1-0009 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน
62/1 หมู่ 7 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0872692399
225 5-86-05-04/1-0010 กลุ่มปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บ้านหินลูกช้าง
39 หมู่ 7 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0874648366
226 5-86-05-01/1-0016 สัจจะออมทรัพย์แม่บ้านเกษตรกรบ้านทรัพย์ทวี ม.19
24 หมู่ 19 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0812761377
227 5-86-05-01/1-0017 ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านทรัพย์ทวี ม.19
52/1 หมู่ 19 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0848482241
228 5-86-05-02/1-0007 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเขานาง
47 หมู่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0857899414
229 8-86-05-03/1-0010 กลุ่มประมงบ้านในดวด
96 หมู่ 3 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์
230 5-86-06-02/1-0010 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล หมู่5 บ้านทับขอน
38/1 หมู่ 5 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0895784924
231 5-86-06-02/1-0014 กลุ่มพัฒนาการเกษตรบ้านบกไฟ
21/1 หมู่ 3 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0872705914
232 5-86-06-02/1-0028 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรบ้านในเเจะ
80 หมู่ 8 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0916479687
233 5-86-06-01/1-0029 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านในหยาน
8/1 หมู่ 6 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0833927752
234 8-86-06-02/1-0011 ไก่พื้นเมืองบ้านสะพานสอง
82/1 หมู่ 6 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โทรศัพท์
235 8-86-06-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงสัตว์สร้างอาชีพบ้านในแจะ
19 หมู่ 8 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0653218275
236 8-86-06-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยขอน
69 หมู่ 13 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0810808956
237 8-86-06-03/1-0014 กลุ่มปศุสัตว์บ้านพังเหา
157 หมู่ 2 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0895907929
238 5-86-07-11/1-0003 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านขุนไกร หมู่ที่ 8
136/1 หมู่ 8 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร โทรศัพท์
239 5-86-07-03/1-0015 ห้วยชันฟาร์มไก่
197 หมู่ 8 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0857839334
240 5-86-07-08/1-0017 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านควน
130/1 หมู่ 4 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร โทรศัพท์
241 8-86-07-07/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคแม่พันธุ์ ตำบลครน
162 หมู่ 12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0816396994
242 6-50-01-14/1-0001 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงการค้า
109 หมู่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053852495
243 6-50-01-12/1-0001 การเพาะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงอนุรักษ์
66 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0894300207
244 6-50-02-03/1-0022 กลุ่มส่งเสริมการปลูกไผ่และพัฒนาอาชีพ ม.2 บ้านน้ำบ่อหลวง
148 หมู่ 2 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053341125
245 6-50-02-03/1-0024 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ (เลี้ยงวัว) หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหลวง
142 หมู่ 16 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0857131547
246 6-50-02-03/1-0026 กลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพทำการเกษตร
316 หมู่ 16 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861981821
247 6-50-02-03/1-0030 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านแม่หอย
60 หมู่ 10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0806359728
248 6-50-02-03/1-0031 ร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้านน้ำตกแม่กลาง
281 หมู่ 20 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0801239323
249 6-50-02-03/1-0032 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกู่ฮ้อ
314 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0895547675
250 6-50-02-03/1-0033 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์นายปอย จำปาศรี
90 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0844868612
251 6-50-02-03/1-0034 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์พันวลี
61 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0825248598
252 6-50-02-03/1-0036 กลุ่มทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ภรภัทร
67 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861949396
253 6-50-02-03/1-0047 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรไร้สารเคมี
305/3 หมู่ 20 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0857238313
254 6-50-02-06/1-0026 กลุ่มกันทะวัง
49 หมู่ 18 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
255 6-50-02-04/1-0040 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ม.9
115 หมู่ 9 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
256 6-50-02-03/1-0062 เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านแม่หอย หมู่ที่10
82 หมู่ 10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0822345761
257 6-50-03-01/1-0021 กลุ่ม2005ประชาอาสาเลี้ยงสัตว์
24/3 หมู่ 12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053485080
258 6-50-03-05/1-0023 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านแม่นาจรเหนือ
208 หมู่ 16 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0811556739
259 6-50-03-02/1-0046 เลียงไก่พื้นเมืองเหล่าป่าก่อ
175 หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
260 6-50-03-08/1-0067 กลุ่มเลี้ยงหมู-ไก่บ้านหัวดอย
50/1 หมู่ 3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
261 6-50-03-03/1-0025 ผู้เลี้ยงไก่บ้านแม่แอบใน
245 หมู่ 7 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
262 6-50-03-07/1-0052 สร้างป่าสร้างรายได้บ้านแม่ขอมใต้ ปางหินฝน
150 หมู่ 1 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0928247563
263 6-50-05-03/1-0030 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ต.ลวงเหนือ
170 หมู่ 5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0617982771
264 6-50-05-13/1-0034 เกษตรอินทรีย์ผสมผสานบ้านแม่หวาน
16/2 หมู่ 3 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899517222
265 6-50-05-01/1-0031 Chiangmai Hill Tribe Agricultural project
143 หมู่ 1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0892617183
266 6-50-06-06/1-0020 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ตำบลสบเปิง
42 หมู่ 6 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899522612
267 6-50-06-03/1-0029 ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง
127/1 หมู่ 5 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0933013767
268 6-50-07-06/1-0002 กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยทราย
178 หมู่ 2 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053301312
269 6-50-07-03/1-0037 กลุ่มเลี้ยงไก่น้ำหลง
168/1 หมู่ 10 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0823212878
270 6-50-08-02/1-0056 กลุ่มเลี้ยงไก่ชนพื้นเมือง
226 หมู่ 4 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
271 6-50-09-11/1-0005 เกษตรกรพึ่งตนเอง
76 หมู่ 9 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053884240
272 6-50-09-01/1-0004 เกษตรกรพัฒนาท่าสะแล
50 หมู่ 11 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 017848059
273 6-50-09-06/1-0015 เกษตรพัฒนา สปก.
177 หมู่ 5 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0871816238
274 6-50-09-06/1-0048 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ ๘ ต.สันทราย
380 หมู่ 8 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
275 6-50-09-04/1-0049 กลุ่มอนุรักษ์ผึ้งธรรมชาติลุ่มน้ำแม่งอน
44 หมู่ 13 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0850392501
276 6-50-09-05/1-0055 เกษตรผสมผสานบ้านแม่สูนน้อย
148/1 หมู่ 3 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0819920496
277 6-50-09-05/1-0056 อปพร. แม่สูน
9/1 หมู่ 8 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861958859
278 6-50-09-05/1-0070 ชาวสวนลิ้นจี่และพลังงานทดแทน
198 หมู่ 9 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0857075006
279 6-50-09-05/1-0075 ผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เชียงใหม่ อ.ฝาง
43/1 หมู่ 8 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053051546
280 6-50-10-03/1-0007 กลุ่มใหม่พัฒนาแม่อาย
90 หมู่ 11 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861188431
281 6-50-10-02/1-0059 ดอยปู่หมื่นกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรและสืบสานวิถีชนเผ่า
253 หมู่ 15 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0821905957
282 6-50-11-08/1-0031 กลุ่มพัฒนาอาชีพ 6 เขื่อนผาก
121 หมู่ 6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0810299144
283 6-50-12-15/1-0019 ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ต.มะขุนหวาน
10 หมู่ 1 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
284 6-50-12-08/1-0027 บ้านร้องส้มป่อย
34 หมู่ 4 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0819939983
285 6-50-12-02/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนบ้านป่าบง
72 หมู่ 8 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
286 6-50-12-05/1-0053 กลุ่มเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์บ้านร้องขุด
9/1 หมู่ 10 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
287 6-50-12-04/1-0043 กลุ่มสุรากลั่นกวางทิพย์
81/5 หมู่ 2 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0805015874
288 6-50-13-06/1-0005 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านป่าตึง
72 หมู่ 7 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 01242852
289 6-50-13-02/1-0005 แม่บ้านเกษตรสันโค้งเก่า ม.4 ต.ทรายมูล
78 หมู่ 4 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053332641
290 6-50-13-02/1-0007 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านสันโค้ง อ.สันกำแพง
25 หมู่ 4 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0870048093
291 6-50-13-13/1-0020 กลุ่มเพาะเลี้ยงไก่พื้นเมืองสวยงาม ตำบลสันกลาง
72 หมู่ 4 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053384643
292 6-50-13-02/1-0019 กลุุ่มผู้เลี้ยงกระบือสันกำแพง
121 หมู่ 1 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0897575444
293 6-50-13-11/1-0056 เกษตรเชิงท่องเที่ยว รีจงฟาร์ม
19 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0811623587
294 6-50-13-06/1-0032 เกษตรผสมผสานบ้านโห้ง
4/3 หมู่ 2 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0867308763
295 6-50-14-09/1-0033 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านโป่ง หมู่ 2
125 หมู่ 2 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 061918028
296 6-50-14-03/1-0003 กลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันพระเนตร
65 หมู่ 1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
297 6-50-14-12/1-0032 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนสายพันธุ์พื้นเมือง เทศบาลตำบลป่าไผ่
79 หมู่ 12 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0857218887
298 6-50-14-12/1-0042 ชมรมผู้เลี้ยงไก่งวง ตำบลป่าไผ่ เชียงใหม่
284 หมู่ 8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0863264755
299 6-50-14-09/1-0057 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลแม่แฝก
253 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0817963702
300 6-50-14-02/1-0019 บ้านแม่ย่อยใต้
58/1 หมู่ 2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0814720045
301 6-50-14-12/1-0047 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนพื้นบ้านท่ายาว
181 หมู่ 11 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0910691203
302 6-50-14-12/1-0050 อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง ม.8 (บ้านศรีวังธาร)
256 หมู่ 8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0951341814
303 6-50-15-02/1-0016 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบวก
192 หมู่ 4 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053442131
304 6-50-16-01/1-0029 ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผสมผสานเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
137 หมู่ 5 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899029947
305 6-50-17-06/1-0011 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ครบวงจร
74 หมู่ 11 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0806551816
306 6-50-17-02/1-0029 กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร
152 หมู่ 4 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0871903649
307 6-50-18-06/1-0015 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านกองแนะ หมู่ที่ 9 ต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
144 หมู่ 9 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
308 6-50-18-06/1-0016 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านสงินกลาง หมู่ที่ 13 ต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
4 หมู่ 13 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
309 6-50-18-03/1-0028 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านขุนตื่นใหม่ หมู่ที่ 6 ต.แม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
48/3 หมู่ 6 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
310 6-50-18-06/1-0018 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านทูจอง หมู่ที่ 8 ต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
87 หมู่ 8 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
311 6-50-18-02/1-0040 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านแม่แฮน้อย หมู่ที่ 14 ต.ยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
78 หมู่ 14 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
312 6-50-18-06/1-0020 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านแม่ลง หมู่ที่ 9 ต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
141 หมู่ 9 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
313 6-50-18-06/1-0021 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านกองดา หมู่ที่ 14 ต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
14 หมู่ 14 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
314 6-50-18-06/1-0023 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านสงินใหม่ หมู่ที่ 13 ต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
108/1 หมู่ 13 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
315 6-50-18-06/1-0025 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านห้วยกว้างใหม่ หมู่ที่ 7 ต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
159 หมู่ 7 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
316 6-50-18-05/1-0022 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านเมโลเด หมู่ที่ 10 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
258 หมู่ 10 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
317 6-50-18-05/1-0024 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านปริโกร หมู่ที่ 8 ต.สบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
5/1 หมู่ 8 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
318 6-50-18-05/1-0027 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านพะเบี้ยว หมู่ที่ 11 ต.สบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
32/1 หมู่ 11 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
319 6-50-18-05/1-0025 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านทีผะแหล่ หมู่ที่ 9 ต.สบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
79 หมู่ 9 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
320 6-50-18-01/1-0055 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 ต.อมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
91 หมู่ 12 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
321 6-50-18-05/1-0029 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านราชา หมู่ที่ 11 ต.สบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
172 หมู่ 11 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
322 6-50-18-05/1-0031 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านอมแฮดนอก หมู่ที่ 5 ต.สบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
138 หมู่ 5 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
323 6-50-18-06/1-0027 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 21 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
253 หมู่ 21 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
324 6-50-18-03/1-0031 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านเลอะกรา หมู่ที่ 15 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
50 หมู่ 15 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
325 6-50-18-05/1-0033 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านมอโกรทะ หมู่ที่ 10 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
127 หมู่ 10 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
326 6-50-18-03/1-0029 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ 11 ต.แม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
84 หมู่ 11 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
327 6-50-18-06/1-0030 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 9 ต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
99 หมู่ 9 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
328 6-50-18-06/1-0031 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านห้วยกว้าง หมู่ที่ 7 ต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
160 หมู่ 7 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
329 6-50-18-03/1-0035 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านเด๊ะบือเซทะ หมู่ที่ 11 ต.แม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
285 หมู่ 11 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
330 6-50-18-06/1-0034 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านพลั่งแท หมู่ที่ 12 ต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
178 หมู่ 12 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
331 6-50-18-06/1-0035 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านทีเนอะ หมู่ที่ 21 ต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
6 หมู่ 21 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
332 6-50-18-06/1-0039 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านสงินใต้ หมู่ที่ 130 ต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
86 หมู่ 13 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
333 6-50-18-06/1-0037 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านแม่ฮองใต้ หมู่ที่ 1 ต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
149 หมู่ 1 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
334 6-50-18-02/1-0047 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านขุนสอง หมู่ที่ 11 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
129 หมู่ 11 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
335 6-50-18-04/1-0023 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านมูเซอหลังเมือง หมู่ที่ 5 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
155 หมู่ 5 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
336 6-50-18-03/1-0050 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านยะลิกุย หมู่ที่ 13 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
65 หมู่ 13 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
337 6-50-18-01/1-0058 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านอูตูมใต้ หมู่ที่ 6 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
39 หมู่ 6 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
338 6-50-18-06/1-0041 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านทิกะเย หมู่ที่ 10 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
87 หมู่ 10 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
339 6-50-18-06/1-0049 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านแม่สอใต้ หมู่ที่ 17 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
102 หมู่ 17 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
340 6-50-18-06/1-0044 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านแม่ละเอ๊าะ หมู่ที่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
157 หมู่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
341 6-50-18-06/1-0045 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านแม่เกิบ หมู่ที่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
16 หมู่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
342 6-50-18-06/1-0046 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านแม่ฮองกลาง หมู่ที่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
112 หมู่ 1 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
343 6-50-18-06/1-0047 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
44 หมู่ 1 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
344 6-50-18-03/1-0044 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านห้วยหยาบ หมู่ที่ 8 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
121 หมู่ 8 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
345 6-50-18-04/1-0025 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านปิสหลง หมู่ที่ 2 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
309 หมู่ 2 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
346 6-50-18-05/1-0042 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านสเรเดคี หมู่ที่ 9 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
120 หมู่ 9 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
347 6-50-18-05/1-0043 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านโอโลคีล่าง หมู่ที่ 10 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
159 หมู่ 10 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
348 6-50-18-03/1-0045 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านห้วยขนุน หมู่ที่ 8 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
43 หมู่ 8 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
349 6-50-18-06/1-0048 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านทีลอง หมู่ที่ 16 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
248 หมู่ 16 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
350 6-50-18-03/1-0051 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านปรอโกร หมู่ที่ 11 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
110 หมู่ 11 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
351 6-50-18-03/1-0049 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านแม่ระอานอก หมู่ที่ 10 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
155 หมู่ 10 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
352 6-50-18-03/1-0047 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
109 หมู่ 9 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
353 6-50-18-03/1-0048 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านจกปก หมู่ที่ 10 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
185 หมู่ 10 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
354 6-50-19-08/1-0001 กลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพพัฒนาหนองโป่ง
38 หมู่ 2 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053428566
355 6-50-19-05/1-0009 กลุ่มพัฒนาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ต.ขัวมุง
21 หมู่ 3 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 013428825
356 6-50-19-05/1-0011 กลุ่มเกษตรผสมผสาน ต.ขัวมุง
93 หมู่ 10 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 098525716
357 6-50-19-08/1-0011 กลุ่มแกะสลัก จักสาน ทำตู้โบราณ ต.ท่ากว้าง
33/1 หมู่ 3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053429443
358 6-50-19-11/1-0017 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ครบวงจรบ้านหนองแบน ต.สันทราย
19/1 หมู่ 6 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
359 6-50-19-11/1-0025 กลุ่มเกษตรกรยั่งยืน หมู่ 8 ต.สันทราย
96 หมู่ 8 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053966367
360 6-50-19-05/1-0019 กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านไร่ดง หมู่ 8 ต.ขัวมุง
19/1 หมู่ 8 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053429394
361 6-50-19-05/1-0021 กลุ่มปศุสัตว์พัฒนาบ้านหัวดง หมู่ 7 ต.ขัวมุง
66/3 หมู่ 7 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0875794762
362 6-50-19-11/1-0055 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไก่ชน) หนองแบน
39 หมู่ 6 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0897018519
363 6-50-19-08/1-0016 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน ต.ท่ากว้าง
46 หมู่ 2 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0869142402
364 6-50-19-05/1-0027 กลุ่มอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง ต.ขัวมุง
103 หมู่ 10 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0846162374
365 6-50-19-05/1-0029 กลุ่มเกษตรผสมผสานและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ต.ขัวมุง
130 หมู่ 8 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
366 6-50-19-05/1-0030 กลุ่มเกษตรผสมผสานผลผลิตการเกษตร ต.ขัวมุง
3/1 หมู่ 6 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053429508
367 6-50-19-01/1-0043 กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองฟาน หมู่ 1 ต.ยางเนิ้ง
105/2 หมู่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0823879252
368 6-50-19-08/1-0033 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในแคว ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
48 หมู่ 5 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0921074645
369 6-50-19-11/1-0073 กลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันทราย 60
41/2 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0810200625
370 6-50-19-03/1-0023 ปันด้วยใจให้ด้วยรักตำบลชมภู
48/1 หมู่ 8 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0801232436
371 6-50-19-11/1-0075 ฟาร์มกระต่ายน้อย
1/1 หมู่ 5 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0884309781
372 6-50-20-02/1-0002 สุรากลั่นชุมชนบ้านเปียงหลวง
27 หมู่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053476098
373 6-50-20-02/1-0006 เปียงหลวงสุรากลั่น
10 หมู่ 3 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 018832632
374 6-50-20-01/1-0003 กลุ่มเกษตร ส.ป.ก. บ้านป่าไผ่
25 หมู่ 3 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 092625864
375 6-50-20-01/1-0013 กลุ่มเกษตรกรทำไร่เมืองแหง
195 หมู่ 2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0871904581
376 6-50-20-02/1-0011 กลุ่มผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนบ้านห้วยไคร้
18 หมู่ 5 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0813870059
377 6-50-20-03/1-0017 สุรากลั่นชุมชนบ้านสามปู
90 หมู่ 2 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0884145204
378 6-50-21-04/1-0048 วิสาหกิจชุมชนบ้านปาง
103 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899542862
379 6-50-22-04/1-0006 กลุ่มพัฒนาอาชีพวังผาปูน
111/1 หมู่ 15 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053939130
380 6-50-22-01/1-0032 กลุ่มผักปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
79 หมู่ 6 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0894346046
381 6-50-23-05/1-0013 สายน้ำทาสุราพื้นบ้าน
75 หมู่ 4 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0844857963
382 6-50-23-03/1-0005 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนพื้นเมืองถ้ำเมืองออน
74/1 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0869167152
383 6-50-23-02/1-0007 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนพื้นเมืองดอยผาตั้ง
31 หมู่ 11 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0856266481
384 6-50-23-03/1-0006 กลุ่มพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมือง
99/2 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0898512687
385 6-50-23-04/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองแม่เตาดิน
67 หมู่ 4 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0898385033
386 6-50-23-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองสหกรณ์ 5
42 หมู่ 5 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0856176898
387 6-50-23-04/1-0009 อนุรักษ์ไก่ชนห้วยแก้ว
34 หมู่ 5 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0852107102
388 6-50-23-03/1-0039 ไก่งวงบ้านปางกอง
48 หมู่ 5 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0941316229
389 6-50-24-01/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไร่บวกบงหมู่ 26
28 หมู่ 26 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053369499
390 6-50-24-02/1-0012 เพื่อให้บริการตัดแต่งกิ่งลำไยบ้านสามหลัง ม. 8
64 หมู่ 8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 010207792
391 6-50-24-01/1-0047 กลุ่มแปรรูปสินค้าการเกษตรบ้านท่าล้อ
44 หมู่ 19 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
392 6-50-24-01/1-0057 กลุ่มเกษตรเลี้ยงโคเนื้อบ้านปากทางเจริญ
382 หมู่ 4 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053369256
393 6-50-24-04/1-0040 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านสันติสุข
45/1 หมู่ 9 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0979719788
394 6-50-24-01/1-0092 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตราผาช่อ
259 หมู่ 21 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0840427612
395 6-50-25-02/1-0021 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกัลยาณิวัฒนา
78 หมู่ 6 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0987655120
396 6-50-25-01/1-0019 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านแม่ละอุบ
205 หมู่ 1 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
397 4-36-01-04/1-0004 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางบ้านกุดขมิ้น
60 หมู่ 7 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 078710398
398 4-36-01-17/1-0021 เลี้ยงไก่พันธ์ไข่บ้านโคกสูง
50/1 หมู่ 1 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0804664915
399 7-36-01-07/1-0010 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพอเพียง
185 หมู่ 4 ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0800053420
400 4-36-04-01/1-0026 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองแต้ ม.6 ต.บ้านยาง
69/1 หมู่ 6 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0898473047
401 4-36-04-02/1-0034 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านตลาด ม.3 และ ม.15 ต.บ้านหัน
208/1 หมู่ 3 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0881319320
402 7-36-04-09/1-0010 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโพนงาม หมู่ที่ 14
111 หมู่ 14 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
403 7-36-04-09/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสารจอดใหม่ หมู่ 15
2 หมู่ 15 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0861292072
404 7-36-04-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านร่องแสนคำ
7 หมู่ 6 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0857726490
405 7-36-04-05/1-0013 ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บ้านโนนตุ่น
23 หมู่ 7 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
406 7-36-04-10/1-0011 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก หมู่ ๘ ตำบลบ้านบัว
128 หมู่ 8 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0616916524
407 7-36-04-09/1-0014 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านหนองโพนงาม ม.๑
238 หมู่ 1 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
408 7-36-04-03/1-0014 ร้านค้าชุมชนวิถีไทย ต.บ้านเดื่อ
5 หมู่ 20 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0806624945
409 7-36-05-03/1-0017 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองหอยปัง
44 หมู่ 6 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
410 7-36-06-06/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองพันก๊ก ตำบลหนองโดน
71 หมู่ 7 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
411 7-36-06-03/1-0011 บ้านโนพยอม ม.7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
24 หมู่ 7 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
412 7-36-06-06/1-0011 ผู้เลี้ยงโคเนื้อโสกเดือนห้า บ้านโนนฝาย หมู่ 1 ตำบลหนองโดน
103 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0637960793
413 7-36-06-05/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส
155 หมู่ 3 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0801729605
414 7-36-07-01/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านวังพระทราย
39 หมู่ 9 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0610501509
415 7-36-08-04/1-0017 ไก่พื้นเมืองบ้านกระจวน
62/1 หมู่ 4 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0828746771
416 4-36-09-04/1-0035 กลุ่มเกษตรกรบ้านไร่พัฒนา
555 หมู่ 11 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
417 4-36-09-04/1-0047 กลุ่มเศรษฐกิจบ้านโคกกระเบื้องไห
158 หมู่ 3 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
418 4-36-09-04/1-0048 เกษตรนวัตกรรมบ้านไร่
363 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
419 4-36-09-03/1-0062 กลุ่มเกษตรน้ำหยด
124 หมู่ 15 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
420 7-36-09-05/1-0011 กลุ่มเกษตรผสมผสานโป่งนก
64 หมู่ 15 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
421 7-36-09-03/1-0011 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านน้ำลาด
370 หมู่ 4 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
422 7-36-09-03/1-0013 กลุ่มวิถีพ่ิอเกษตรยั่งยืนนายางกลัก
136 หมู่ 16 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
423 7-36-09-05/1-0016 กลุ่มเกษตรผสมผสานโป่งนก(สอง)
217 หมู่ 1 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
424 7-36-09-04/1-0016 อุ่นรักสานฝันกรีนฟาร์ม
222 หมู่ 14 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
425 7-36-09-04/1-0020 กลุ่มเลี้ยงสัตว์โนนสำราญ
90 หมู่ 2 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
426 7-36-10-01/1-0011 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่
188 หมู่ 10 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0942292395
427 7-36-10-01/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองหมู่ 10
110 หมู่ 10 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0895771129
428 4-36-11-05/1-0024 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และแปรรูปอำเภอบ้านแท่น
22 หมู่ 9 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0815713138
429 4-36-12-02/1-0003 LICH
238 หมู่ 5 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044882798
430 4-36-12-10/1-0017 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองแก
290 หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0817715197
431 4-36-13-04/1-0011 พัฒนาการเกษตรบ้านมอตาเจ็ก
41 หมู่ 14 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044829268
432 4-36-13-02/1-0006 สหสัมมาชีพคอนสาร
161 หมู่ 7 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0834159708
433 4-36-13-07/1-0014 กลุ่มส่งเสริมสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง
184 หมู่ 5 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0823781403
434 4-36-13-04/1-0048 กลุ่มคลองเตยเพื่อการเกษตร
105 หมู่ 13 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0872258614
435 4-36-13-02/1-0019 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองคอนสาร
191 หมู่ 7 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0876453982
436 7-36-13-01/1-0014 โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนบ้านนาเขิน
53 หมู่ 1 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0837495586
437 4-36-14-01/1-0008 BOND159
90 หมู่ 11 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
438 7-36-15-03/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไข่น้ำ
115/1 หมู่ 9 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
439 7-36-15-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ.เนินเพชร
136 หมู่ 14 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0910275660
440 7-36-15-01/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ บ.หนองผักชี
95 หมู่ 5 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0801580434
441 7-36-16-03/1-0012 กลุ่มปลูกผักอายุสั้นปลอดสารพิษ
9 หมู่ 9 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862603595
442 7-36-16-02/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านวังขื่อ
56 หมู่ 4 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0639470089
443 6-57-01-02/1-0025 กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านหนองด่าน
301 หมู่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 010295404
444 6-57-01-15/1-0068 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
117 หมู่ 14 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0817847395
445 6-57-01-18/1-0039 กลุ่มไร่นาสวนผสมเวียงกลางพัฒนา
78 หมู่ 13 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0801241116
446 6-57-01-04/1-0061 กลุ่มเพาะพันธุ์ไก่ชนพื้นเมือง ชมรมฅนฮักไก่
157 หมู่ 10 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0864042463
447 6-57-01-11/1-0055 ค้าสัตว์ปีกเพื่อจำหน่าย
45/1 หมู่ 2 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0823886237
448 6-57-02-03/1-0048 กลุ่มสตรีสหกรณ์ปฏิรูป
70 หมู่ 15 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053191311
449 6-57-02-03/1-0055 นาแปลงใหญ่บ้านร่องห้า หมู่ 1 ผางาม
29 หมู่ 1 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0811793778
450 6-57-02-03/1-0066 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่เพื่อสุขภาพ หมู่ 12
59 หมู่ 12 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895609736
451 6-57-02-03/1-0067 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านป่าบงใต้ ม.12
192 หมู่ 12 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861341860
452 6-57-02-02/1-0047 บ้านสวนช้างหิน
186 หมู่ 9 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0946083232
453 6-57-03-05/1-0086 กลุ่มเลี้ยงไก่ผู้สูงอายุบ้านเวียงทอง
34 หมู่ 11 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทรศัพท์
454 6-57-03-05/1-0093 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองผู้สูงอายุบ้านเวียงคำ ม.22
204/2 หมู่ 22 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0921878326
455 6-57-03-10/1-0023 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านหาดบ้าย
5/3 หมู่ 1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0801281428
456 6-57-04-12/1-0048 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนศรีดอนไชย
28 หมู่ 4 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0638132030
457 6-57-04-01/1-0051 ภูผึ้งหลวงฟาร์มสเตย์
79/1 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0896368573
458 6-57-05-04/1-0046 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 ต.สันติสุข
83 หมู่ 2 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 019981110
459 6-57-05-09/1-0039 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่บ้านสันต้นต้อง
3/1 หมู่ 9 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861901515
460 6-57-05-10/1-0049 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองอำเภอพาน
304 หมู่ 4 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0819509464
461 6-57-05-07/1-0059 กลุ่มเจริญเมืองเกษตรไร้สาร
127 หมู่ 3 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0896354548
462 6-57-05-02/1-0119 ผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ อ.พาน
139 หมู่ 20 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0801256494
463 6-57-07-06/1-0039 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านผาเรือ ม.11
2 หมู่ 11 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0846180959
464 6-57-08-04/1-0062 เลี้ยงไก่ดำ(ฟาร์มสุข)
78 หมู่ 12 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0819483159
465 6-57-09-04/1-0059 กลุ่มเพาะเลี้ยงไก่ชน หมู่ 3 ตำบลโป่งผา
33 หมู่ 3 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0815313199
466 6-57-09-04/1-0074 กลุ่มไก่ชนหนองอ้อ
87/8 หมู่ 2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 08503305960
467 6-57-09-05/1-0052 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ หมู่ 5
165 หมู่ 5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์
468 6-57-12-03/1-0061 เลี้ยง ปลา - ไก่ ชายทุ่ง
113 หมู่ 2 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895616172
469 6-57-12-03/1-0062 กลุ่มอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองห้วยก้าง (ไก่ชน)
122 หมู่ 12 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
470 6-57-12-01/1-0048 กลุ่มเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่บ้านสบเปา ม.20
73 หมู่ 20 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871878168
471 6-57-12-01/1-0071 กลุ่มเลี้ยงไก่ชนบ้านทุ่งเจ้าเหนือหมู่ที่13
110 หมู่ 13 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0875791175
472 6-57-12-03/1-0091 กลุ่มเลี้ยงไก่ชนบ้านไม้ยากลางหมู่ที่ 15
107 หมู่ 15 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0835725701
473 6-57-12-04/1-0060 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านสันสะลีก ม.1 ต.เม็งราย
167 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0869233452
474 6-57-13-02/1-0031 กลุ่มการเกษตรผสมบ้านกอก
46 หมู่ 3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0856526100
475 6-57-13-02/1-0032 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านดอน
83 หมู่ 3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871915040
476 6-57-13-04/1-0045 กลุ่มเกษตรพัฒนาไก่พื้นเมือง
81 หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0817460355
477 6-57-13-04/1-0046 กลุ่มเลี้ยงไก่ดำขวากใต้
171 หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0833205764
478 6-57-14-01/1-0047 กลุ่มทานตะวัน ม.17 ต.ต้า
174 หมู่ 17 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0813428064
479 6-57-14-01/1-0059 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช ม.5 ตำบลต้า
88 หมู่ 5 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871820113
480 6-57-14-01/1-0061 กลุ่มเกษตรกร ม.20 ต.ต้า
113 หมู่ 20 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0821907125
481 6-57-14-01/1-0072 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ 18 ต.ต้า
77 หมู่ 18 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0894324084
482 6-57-14-01/1-0074 กลุ่มสัมมาชีพบ้านพระเนตร หมู่ 17
99 หมู่ 17 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0837664731
483 6-57-14-02/1-0046 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านป่าตาลใหม่ ม.10
68 หมู่ 10 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0898508452
484 6-57-15-03/1-0013 ภูมินิยมฟาร์ม
15 หมู่ 8 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0812886603
485 6-57-15-03/1-0026 ผู้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์บ้านป่าคาสามัคคี
9849 หมู่ 8 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0812894282
486 6-57-15-02/1-0046 ห้วยผึ้ง
198/1 หมู่ 2 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0826178249
487 6-57-16-03/1-0051 กลุ่มอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน
31 หมู่ 3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0839474199
488 6-57-17-03/1-0071 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง
42 หมู่ 7 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0801300420
489 6-57-17-01/1-0086 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านดงชัย
56 หมู่ 2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0920924535
490 6-57-17-01/1-0084 กลุ่มเลี้ยงไก่ ปลอดโรค
60 หมู่ 3 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0877369749
491 6-57-17-01/1-0091 กลุ่มปศุสัตว์และประมงบ้านเหล่า หมู่ 11
25 หมู่ 11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์
492 6-57-17-01/1-0093 กลุ่มพัฒนาเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านเหล่า
226 หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์
493 6-57-17-02/1-0048 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองหางประดู่หางดำ ต.ดงมหาวัน
198 หมู่ 5 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0629506598
494 6-63-01-13/1-0021 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองปรือ
21/3 หมู่ 1 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
495 6-63-01-06/1-0028 กลุ่มคัดเลือกไก่ชนบ้านวังม่วง
244 หมู่ 5 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0840779871
496 9-63-01-09/1-0014 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านวังเจ้าหมู่8 วังหิน
89 หมู่ 8 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0898391864
497 9-63-01-13/1-0016 ไก่พันธุ์พื้นเมือง
10/3 หมู่ 4 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
498 9-63-01-11/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง (บ้านหนองแขม) หมู่ 8
90/3 หมู่ 8 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
499 6-63-02-02/1-0022 กลุ่มคัดเลี้ยงไก่ชน ตำบลสมอโคน
196 หมู่ 9 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก โทรศัพท์
500 6-63-02-02/1-0036 กลุ่มไก่ชนบ้านเกาะลาน
56 หมู่ 2 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0967581164
501 6-63-03-04/1-0033 ชมรมคนรักษ์ไก่่ชนบ้านหนองโสน
28/1 หมู่ 4 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 055599266
502 6-63-03-01/1-0030 โคขุนบ้านสามเงา
65 หมู่ 2 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0911496724
503 6-63-04-02/1-0076 พอเพียงสัมพันธ์
160 หมู่ 2 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0872009464
504 6-63-04-06/1-0011 กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านทุ่งมะขามป้อม
38/1 หมู่ 4 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0878435864
505 6-63-04-02/1-0082 กลุ่มเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง
127/1 หมู่ 3 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0878497296
506 9-63-04-01/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เครือข่ายสมาคมทหารผ่านศึกและกองหนุน อำเภอแม่ระมาด
6/6 หมู่ 1 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0987953474
507 6-63-06-05/1-0004 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านโกกโก่
20 หมู่ 4 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 061309252
508 6-63-06-07/1-0010 เลี้ยงไก่บ้านแม่ปะ หมู่ 8
21 หมู่ 8 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 055543199
509 6-63-06-07/1-0015 อนุรักษ์ไก่พื้นเมืองและการตลาด
863 หมู่ 9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์
510 6-63-06-04/1-0024 ชมรมเพาะพันธุ์ไก่พื้นเมือง ไก่ชน ตำบลแม่ตาว
334 หมู่ 2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 0878459255
511 6-63-06-07/1-0018 เกษตรผสมผสานเพื่อการผลิต
799 หมู่ 2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 0895648762
512 6-63-07-02/1-0003 ออมทรัพย์เพื่อการผลิตเลี้ยงโคและแพะเงาไผ่
75/1 หมู่ 11 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 013791810
513 6-63-07-05/1-0009 โครงการการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
8 หมู่ 8 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 032158963
514 6-63-07-05/1-0010 เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้าน 8 รวมไทยพัฒนา
89 หมู่ 6 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 010388909
515 6-63-07-05/1-0056 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.4 รวมไทยฯ
77 หมู่ 4 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
516 9-63-07-03/1-0011 เลี้ยงไก่ไข่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข
158 หมู่ 13 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0819013747
517 9-63-07-02/1-0023 เกษตรผสมผสานบ้านซอระแตะ
59/1 หมู่ 4 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0862157855
518 9-63-07-05/1-0014 เลี้ยงสัตว์ครบวงจร อำเภอพบพระ
1/80 หมู่ 10 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0987837238
519 9-63-07-05/1-0015 เส่งว่าผลิตผลทางการเกษตร
298 หมู่ 11 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0613018900
520 6-63-08-06/1-0036 กลุ่มทำการเกษตรผสมผสานบ้านแม่กลอง
9 หมู่ 4 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก โทรศัพท์ 0878429797
521 9-63-08-06/1-0014 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านใหม่ป่าคา
49 หมู่ 3 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก โทรศัพท์
522 6-63-09-01/1-0067 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านเด่นวัว
249/4 หมู่ 4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0872058542
523 9-63-09-03/1-0012 กลุ่มเกษตรสามัคคีบ้านประดาง
7/3 หมู่ 3 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0832126672
524 5-92-01-15/1-0008 ส่งเสริมการเกษตร สปก.บ้านทุ่งนา
8/3 หมู่ 2 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์
525 5-92-01-08/1-0002 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรเขตชลประทานบ้านควนสงฆ์
43/1 หมู่ 3 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์
526 5-92-01-15/1-0009 ส่งเสริมอาชีพการเกษตร สปก.บ้านเขาโหรง
166 หมู่ 12 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์
527 5-92-01-15/1-0010 ส่งเสริมอาชีพการเกษตร สปก.บ้านหนองห้าง
311 หมู่ 8 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0813973010
528 5-92-01-18/1-0005 วิสาหกิจชุมชนการเกษตรบ้านสระนางหงส์
135 หมู่ 9 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0869511853
529 5-92-01-18/1-0006 วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุหลุมพี
339 หมู่ 2 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์
530 5-92-01-07/1-0020 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงบ้านนาป้อกลาง
9/2 หมู่ 9 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์
531 5-92-01-18/1-0009 ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริหน้าควนพัฒนา
126 หมู่ 6 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0814774732
532 5-92-01-13/1-0016 กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลนาโต๊ะหมิง
73/1 หมู่ 6 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0897267872
533 5-92-02-11/1-0012 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านควนตุ้งกู
70 หมู่ 3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0810907853
534 5-92-02-04/1-0007 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านตลาดใหม่
109/1 หมู่ 3 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง โทรศัพท์
535 5-92-02-11/1-0015 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรียนรู้บ้านทุ่งค่าย
121/2 หมู่ 5 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0835293327
536 5-92-02-07/1-0020 กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลโคกยาง
138/2 หมู่ 8 ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0895916973
537 5-92-03-03/1-0019 ท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงานสืบสานภูมิปัญญานาชุมเห็ด
3 หมู่ 8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โทรศัพท์ 0854781044
538 5-92-04-01/1-0012 กลุ่มเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบผสมผสานภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
34 หมู่ 7 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โทรศัพท์ 075289300
539 5-92-05-01/1-0011 กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง
78 หมู่ 3 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์
540 5-92-05-01/1-0006 เกษตรแปรรูปบ้านทุ่งโพธิ์
83/1 หมู่ 7 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 062782313
541 5-92-05-04/1-0003 เกษตรบ้านฉางหลาง
86 หมู่ 5 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 098179920
542 5-92-05-05/1-0006 เกษตรกลิ้งกลอง
34 หมู่ 6 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0892153428
543 5-92-05-01/1-0014 กลุ่มฟื้นฟูและพัฒนาเชิงอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านโต๊ะบัน
87/3 หมู่ 8 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0831056233
544 5-92-05-05/1-0011 ส่งเสริมอาชีพบ้านกลิ้งกลอง
80/5 หมู่ 6 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0817285496
545 5-92-05-05/1-0022 เกษตรผสมผสานบ้านเขาเพดาน
134 หมู่ 7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0846260741
546 5-92-05-05/1-0023 แม่บ้านเกษตรกรนาเมืองเพชรร่วมใจ
19/1 หมู่ 4 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์
547 5-92-05-03/1-0022 กลุ่มเกษตรผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ (A.F.H.)
128 หมู่ 1 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0810884910
548 5-92-05-03/1-0023 เกษตรพอเพียงแบบยั่งยืนบ้านน้ำจานสามัคคี
124/2 หมู่ 7 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0872652247
549 5-92-05-04/1-0026 พัฒนาห้วยต่ออน้อย
33/1 หมู่ 2 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0806989385
550 5-92-05-04/1-0029 กลุ่่มเลี้ยงสัตว์เพื่อการเกษตรบ้านแหลมไทร
101/2 หมู่ 3 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์
551 5-92-05-05/1-0028 คนนาเมืองเพชร เกษตรผสมผสาน สานงานต่อที่พ่อทำ
39/1 หมู่ 4 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 093643629
552 5-92-05-05/1-0029 คนนาเมืองเพชรร่วมกันสามัคคีวิถีดั้งเดิม
17/2 หมู่ 4 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0612041705
553 5-92-05-02/1-0031 ชุมชนคนรักเห็ดบ้านปากลัด
53/1 หมู่ 7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0800353680
554 5-92-05-02/1-0032 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งทอง
56/4 หมู่ 7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์
555 5-92-05-03/1-0027 เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อบ้านหนองใหญ่
20 หมู่ 5 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0844456958
556 5-92-05-02/1-0034 ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง (บ้านทุ่งขี้เหล็ก)
84 หมู่ 6 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0957640672
557 5-92-05-02/1-0035 เกษตรหมุนเวียนแบบพอเพียงและยั่งยืน
28/2 หมู่ 4 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0654067155
558 5-92-05-02/1-0037 คนท่าเรือ
63/2 หมู่ 7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0836369947
559 5-92-06-05/1-0002 บางดี กินดี อยู่ดี วิถีพอเพียง
88 หมู่ 11 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทรศัพท์
560 5-92-06-15/1-0017 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหารจีนเค้า
23 หมู่ 5 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทรศัพท์ 0898664279
561 5-92-06-05/1-0016 กลุ่มปศุสัตว์พัฒนาตำบลบางดี
90 หมู่ 12 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทรศัพท์
562 5-92-06-11/1-0015 กลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ตำบลปากคม
152 หมู่ 4 ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทรศัพท์ 0898752928
563 5-92-07-03/1-0002 กลุ่มทำการเกษตรบ้านห้วยใหญ่อ่าวตง
20 หมู่ 12 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์ 0892893900
564 5-92-07-03/1-0005 กลุ่มผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านยูงงาม
352 หมู่ 15 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์
565 5-92-07-03/1-0015 บ้านเก่าขนุนก้าวหน้า
223 หมู่ 5 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์ 0878825243
566 5-92-07-03/1-0020 กลุ่มหนองชุมแสงเกษตรกร
21 หมู่ 1 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์
567 5-92-07-04/1-0011 กลุ่มผ้ามัดย้อมวังวิเศษ
163 หมู่ 1 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์ 0816776539
568 5-92-07-03/1-0040 ส่งเสริมอาชีพบ้านเก่าขนุน
248 หมู่ 5 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์ 0862684021
569 5-92-07-03/1-0042 แผ่นดินพ่ออยู่อย่างพอเพียง
49 หมู่ 1 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์ 0993634293
570 5-92-07-03/1-0044 กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านแพรกโด
135 หมู่ 13 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์ 0972265892
571 5-92-07-02/1-0020 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านด่านช้าง
38 หมู่ 6 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์ 0895883696
572 5-92-07-03/1-0051 บ้านเก่าขนุนพัฒนา
10 หมู่ 5 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์ 0862690420
573 5-92-08-05/1-0023 เลี้ยงไก่ไข่บ้านต้นไทร
96/4 หมู่ 4 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0848621904
574 5-92-09-01/1-0008 ทรัพย์อุดมการเกษตร
209 หมู่ 4 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0819580517
575 5-92-10-01/1-0023 เลี้ยงสัตว์และการเกษตรตามรอยเท้าพ่อ
77/3 หมู่ 8 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง โทรศัพท์ 0916947493
576 3-23-06-02/1-0002 ไก่พื้นเมืองบ้านง่ามโข่
41/2 หมู่ 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด โทรศัพท์ 061548207
577 4-43-02-02/1-0017 กล่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ก้าวหน้า ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
112 หมู่ 3 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0812679284
578 4-43-03-03/1-0006 เกษตรกร บ้านทรายทองสิบสาม
36 หมู่ 13 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 062185864
579 4-43-05-09/1-0033 กลุ่มเกษตรพึ่งพาตนเอง บ้านสุขสำราญ
255 หมู่ 8 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0811016039
580 4-43-05-08/1-0027 กลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านไร่ชมภู
117 หมู่ 10 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0953245049
581 4-43-07-05/1-0023 ไก่พื้นเมืองสู่ตลาด AEC
372 หมู่ 4 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0928820182
582 4-43-08-04/1-0007 เกษตรผสมผสานบ้านนางิ้ว หมู่ 1,7
259 หมู่ 1 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0892796086
583 4-43-08-04/1-0035 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองนาบอน ม.5
78 หมู่ 5 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0934363438
584 4-43-15-04/1-0031 กลุ่มนักเรียนเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 1 บ้านศรีชมชื่น
93 หมู่ 15 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0958066226
585 4-43-15-01/1-0038 กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่
168 หมู่ 8 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 08333372860
586 4-43-16-04/1-0026 เกษตรก้าวหน้าตำบลพระบาทนาสิงห์
253 หมู่ 5 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0870331059
587 4-43-17-03/1-0016 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านดอนขนุน
194 หมู่ 5 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0834195073
588 4-43-17-02/1-0015 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่หมู่ 5 บ้านไร่ ตำบลโพนทอง
113 หมู่ 5 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0879493537
589 2-73-01-24/1-0016 ผู้ปลูกผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ปลอดภัยหนองงูเหลือม 60
80/2 หมู่ 3 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0614129939
590 2-73-02-02/1-0013 เกษตรอินทรีย์บ้านหนองยายนุ่น
2 หมู่ 3 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โทรศัพท์
591 2-73-02-13/1-0010 เกษตรพอเพียงบ้านรางพิกุล
48 หมู่ 1 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โทรศัพท์
592 2-73-05-05/1-0014 กลุ่มเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีโค หมู ไก่
33 หมู่ 15 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0818578951
593 2-73-05-07/1-0014 อนุรักษ์ไก่ชนพันธุ์พื้นเมือง ม.1 หินมูล
71 หมู่ 1 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0812595310
594 5-96-01-07/1-0023 กลุ่มเลี้ยงไก่เบตงอำเภอเมืองนราธิวาส
73 หมู่ 1 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0987054864
595 5-96-02-02/1-0013 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพรุกาบแดง
195 หมู่ 7 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โทรศัพท์
596 5-96-02-03/1-0022 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านวัดใหม่
198 หมู่ 6 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0818980355
597 5-96-02-01/1-0015 วิสาหกิจชุมชนเกษตรแบบผสมผสาน
95 หมู่ 6 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0897339887
598 5-96-02-02/1-0034 วิสาหกิจชุมชนไก่เบตงอำเภอตากใบ
29/2 หมู่ 5 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0918482518
599 5-96-06-06/1-0007 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านบูเก๊ะนากอ
4 หมู่ 2 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0862861043
600 5-96-06-01/1-0016 กลุ่มไร่นาสวนผสมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบากง
55/1 หมู่ 6 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0898862526
601 5-96-06-01/1-0032 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านนาโอน
5 หมู่ 8 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0849654831
602 5-96-12-04/1-0006 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต
156 หมู่ 4 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 073551746
603 5-96-13-02/1-0045 กลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านเจาะเกาะ
209/4 หมู่ 1 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0945955506
604 6-55-01-09/1-0030 พัฒนาคุณภาพไก่พื้นเมืองนาผา
373 หมู่ 3 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 098554887
605 6-55-01-08/1-0012 โครงการกลุ่มเกษตรแบบพอเพียงธงใหม่พัฒนา
1 หมู่ 14 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0898380062
606 6-55-01-07/1-0006 เกษตรมั่นคงบ้านสะไมย์
205 หมู่ 2 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0871939121
607 6-55-01-06/1-0022 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านนางาม
5 หมู่ ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
608 6-55-01-06/1-0028 กลุ่มผู้ปลูกพืชผลทางการเกษตรตำบลเรือง
3 หมู่ 3 ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
609 6-55-01-08/1-0030 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่14
85 หมู่ 14 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
610 6-55-01-08/1-0021 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ที่ 9
62 หมู่ 9 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0840420181
611 6-55-01-08/1-0029 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 3
40 หมู่ 3 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
612 6-55-01-03/1-0024 กลุ่มเกษตรครบวงจรผาตูบ1
4 หมู่ 1 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0806709029
613 6-55-01-07/1-0036 เกษตรผสมผสานบ้านนาซาว หมู่1
11 หมู่ 1 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0849023983
614 6-55-01-07/1-0046 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านก้อด ม.4 ต.นาซาว
5 หมู่ 4 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0861905022
615 6-55-01-17/1-0032 กลุ่มเกษตรปลอดภัยคุณภาพสูงบ้านวังตาว
16 หมู่ 7 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
616 6-55-01-16/1-0061 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านป่าคา
192 หมู่ 2 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
617 6-55-01-08/1-0056 เกษตรอินทรีย์ลุ่มแม่น้ำน่าน
254 หมู่ 5 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
618 6-55-02-05/1-0008 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านน้ำปาย
66 หมู่ 1 ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน โทรศัพท์
619 6-55-02-05/1-0024 กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยกอม ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน
7 หมู่ 3 ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน โทรศัพท์ 0824098131
620 6-55-02-06/1-0027 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านบอน
60 หมู่ 1 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน โทรศัพท์ 0869177007
621 6-55-03-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านป่าเป๋ย
48 หมู่ 4 ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 054761422
622 6-55-03-03/1-0019 กลุ่มเลี้ยงไก่ชนสวนเสด็จ
84 หมู่ 7 ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0846155765
623 6-55-04-04/1-0003 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านนาดอย
34 หมู่ 10 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0892624713
624 6-55-04-04/1-0014 กลุ่มเกษตรครบวงจรบ้านใหม่
44 หมู่ 3 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0871747126
625 6-55-04-03/1-0035 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำหก
165 หมู่ 8 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0861156659
626 6-55-05-02/1-0007 แปรรูปข้าว เลี้ยงสัตว์ ไชยชะนันท์
65 หมู่ 4 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0807813930
627 6-55-05-03/1-0024 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
179 หมู่ 12 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์
628 6-55-05-03/1-0025 กลุ่มอาชีพบ้านพรสวรรค์
33 หมู่ 10 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0861882663
629 6-55-05-12/1-0019 กลุ่มเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านสกาด
59 หมู่ 3 ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0928055697
630 6-55-05-05/1-0018 กลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านทุ่งศรีบุญยืน
19 หมู่ 2 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0871875429
631 6-55-06-07/1-0013 กลุ่มส่งเสริมการผลิตการเกษตรบ้านนาฝ่า
152 หมู่ 2 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์
632 6-55-06-04/1-0011 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรบ้านก๋ง
156 หมู่ 1 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์ 0871939879
633 6-55-06-02/1-0012 เกษตรกรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ฝายมูล
86 หมู่ 1 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์
634 6-55-07-17/1-0021 กลุ่มพัฒนาอาชีพครบวงจรทุ่งศรีทอง
70/1 หมู่ 3 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
635 6-55-07-10/1-0004 กลุ่มเลี้ยงไก้ไข่ตำบลปงสนุก
68 หมู่ 3 ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
636 6-55-07-07/1-0011 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ผู้สูงอายุบ้านธารทอง
123 หมู่ 8 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
637 6-55-07-16/1-0015 กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านวังดูบ
2 หมู่ 4 ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
638 6-55-07-15/1-0059 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านปางสา
58 หมู่ 3 ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
639 6-55-07-03/1-0041 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ บ้านปากงุ๊
59 หมู่ 7 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
640 6-55-07-17/1-0037 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านทุ่งทอง หมู่ 1
16 หมู่ 1 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
641 6-55-07-15/1-0063 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านจอมจันทร์หมู่ 1
69 หมู่ 1 ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
642 6-55-07-08/1-0032 บ้านฟาร์ม
136 หมู่ 3 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
643 6-55-07-12/1-0022 เลี้ยงไก่พื้นเมืองหาดไร่
85 หมู่ 1 ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์ 0
644 6-55-07-02/1-0025 กลุ่มไก่ลัวะ ท่าลี่
49 หมู่ 4 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
645 6-55-07-09/1-0026 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านป่าหุ่ง
146 หมู่ 4 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์ 0808472971
646 6-55-07-08/1-0038 ผู้เลี้ยงไก่ ตำบลน้ำปั้ว
67/1 หมู่ 3 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
647 6-55-08-03/1-0010 เลี้ยงไก่พันธ์ไข่บ้านวังผา
46 หมู่ 7 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0810239212
648 6-55-08-04/1-0005 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านทุ่งผึ้ง
94/1 หมู่ 5 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0800345133
649 6-55-08-02/1-0005 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านทุ่งสุน
12 หมู่ 4 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์
650 6-55-08-04/1-0006 วิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์ไข่บ้านทุ่งช้าง
126 หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์
651 6-55-08-03/1-0012 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านศาลาตำบลและ
43 หมู่ 2 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0892625610
652 6-55-08-03/1-0025 กลุ่มเลี้ยงไก่หลากหลายสายพันธุ์บ้านเวียงสอง
75 หมู่ 4 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์
653 6-55-08-03/1-0026 ผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านทุ่งอ้าว ต.และ
125 หมู่ 1 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0861902471
654 6-55-08-03/1-0027 กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำทุ่งช้าง
46 หมู่ 7 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0810239212
655 6-55-08-04/1-0021 กลุ่มไก่อินทรีย์ทุ่งช้าง
197 หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0988083672
656 6-55-08-02/1-0030 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมบ้านภูคำ
45 หมู่ 3 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0856534812
657 6-55-09-01/1-0017 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านร่มไทร
44 หมู่ 12 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์
658 6-55-09-01/1-0026 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านชี
74 หมู่ 7 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์ 0871782477
659 6-55-09-03/1-0009 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านใหม่วังเคียน
134 หมู่ 2 ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์
660 6-55-09-08/1-0012 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านคันนา
77 หมู่ 2 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์
661 6-55-10-02/1-0025 กลุ่มเลี้ยงไก้ไข่บ้านนายาง
82 หมู่ 7 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์ 0853312982
662 6-55-10-04/1-0024 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านต้นต้อง
3 หมู่ 5 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์ 0622549272
663 6-55-11-01/1-0009 กลุ่มเกษตรเขตสปก.ต้นแบบบ้านโป่งคำ
1 หมู่ 5 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์
664 6-55-11-03/1-0011 กลุ่มไร่สวนผสมผสานบ้านป่าแดด
92 หมู่ 1 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์ 0871785003
665 6-55-11-02/1-0016 กลุ่มสามัคคีเลี้ยงสุกรบ้านป่าอ้อย
74 หมู่ 4 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์ 0856520856
666 6-55-11-01/1-0012 กลุ่มเกษตรเขตสปก.ก้าวหน้าบ้านน้ำโซ้ง
110 หมู่ 1 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์
667 6-55-11-01/1-0034 เกษตรอินทรีย์บ้านกิ่วม่วง
23 หมู่ 6 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์ 0808515560
668 6-55-11-01/1-0028 กลุ่มเกษตรกรร่วมใจพัฒนาบ้านกิ่วม่วง
39 หมู่ 6 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์ 0625613576
669 6-55-11-01/1-0031 เกษตรอินทรีย์บ้านดู่พงษ์
142 หมู่ 2 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์
670 6-55-11-03/1-0047 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านดอนใหม่
51 หมู่ 5 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์ 0895533094
671 6-55-11-03/1-0050 ต้นแบบเลี้ยงสัตว์ป่าแดด
69 หมู่ 1 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์
672 6-55-12-04/1-0005 หล่ายว้า
132 หมู่ 3 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทรศัพท์ 0843650164
673 6-55-12-05/1-0026 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านสว้าเหนือ
31 หมู่ 3 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทรศัพท์ 0904679838
674 6-55-12-01/1-0016 กลุ่มอาชีพการเกษตรบ้านสะไลหลวง
3 หมู่ 2 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทรศัพท์ 0806783998
675 6-55-12-04/1-0021 กลุ่มแม่น้ำปัน
49 หมู่ 1 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทรศัพท์ 0884382930
676 6-55-14-05/1-0024 กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียง หมู่7 ต.เมืองจัง
12 หมู่ 7 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โทรศัพท์ 0848944322
677 6-55-14-04/1-0023 กลุ่มผลิตไก่และไข่ไก่อินทรีย์วิถีภูเพียง
18 หมู่ 4 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน โทรศัพท์ 0807926758
678 6-55-14-02/1-0046 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์วิถีภูเพียงบ้านม่วงใหม่หมู่3
78 หมู่ 3 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โทรศัพท์ 0544303341
679 6-55-14-02/1-0048 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์และไก่พื้นเมือง บ้านน้ำลัด
82 หมู่ 1 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โทรศัพท์ 0814121658
680 6-55-14-06/1-0050 กลุ่มผลิตไก่และไข่อินทรีย์
94 หมู่ 3 ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน โทรศัพท์ 0879382915
681 6-55-15-01/1-0015 กลุ่มเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์
31 หมู่ 3 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน โทรศัพท์ 0801309409
682 1-12-01-10/1-0031 8 Rai Smart Farm (8 ไร่สมาร์ทฟาร์ม)
53/6 หมู่ 2 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0814252671
683 1-12-04-04/1-0001 ไร่นาสวนผสมปลายคลองบางคูรัด
33/1 หมู่ 1 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 025927013
684 1-12-05-05/1-0017 ทรัพย์ขุนศรี
43/2 หมู่ 7 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0860650376
685 4-48-01-06/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองปลาดุก
61 หมู่ 21 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 072338539
686 4-48-01-07/1-0005 ผู้เลี้ยงไก่งวง
116 หมู่ 8 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0895368535
687 4-48-01-06/1-0040 ไก่ทองหนองปลาดุก
94 หมู่ 20 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์
688 4-48-01-14/1-0042 กลุ่มเกษตรบ้านโนนชมภูพัฒนา
141 หมู่ 4 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์
689 4-48-02-05/1-0004 กลุ่มส่งเสริมการผลิตไร่นาสวนผสมบ้านโคกสูง
76/3 หมู่ 1 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0892798319
690 4-48-02-07/1-0028 กลุ่มเลี้ยงกบบ้านหนองแสง
88 หมู่ 5 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0878675483
691 4-48-02-02/1-0030 เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านกุงโกน ม.6
125 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0910606178
692 4-48-02-02/1-0031 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านกุงใหม่ ม.10
27 หมู่ 10 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0810018523
693 4-48-03-03/1-0020 กลุ่มเลี้ยงสุกรก้าวหน้าสามัคคีในสวนยางพารา
64 หมู่ 11 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0872386574
694 4-48-03-05/1-0007 ออมทรัพย์เพื่อการผลิตพนอมทุ่ง
59 หมู่ 4 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0883045093
695 4-48-03-02/1-0041 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ 9 ต.โนนตาล
43 หมู่ 9 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0827386837
696 4-48-04-03/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกไก่งวงภูลังกาตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
79 หมู่ 4 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0828531839
697 4-48-04-08/1-0030 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง หมู่ 8,9 ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม
133 หมู่ 9 ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0836655632
698 4-48-05-05/1-0006 วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงปศุสัตว์
109 หมู่ 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์
699 4-48-05-08/1-0021 เลี้ยงไก่ดำภูพาน
134 หมู่ 11 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์
700 4-48-05-05/1-0039 เลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ชน
132 หมู่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0982028457
701 4-48-05-09/1-0038 เลี้ยงโคแม่พันธุ์และโคเนื้อบ้านโสกแมว
18 หมู่ 2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0895766855
702 4-48-06-07/1-0019 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงตำบลหนองย่างชิ้น
83 หมู่ 2 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0878327302
703 4-48-06-05/1-0031 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านนาบัว ม.13
102 หมู่ 13 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0614180766
704 4-48-07-12/1-0033 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองตำบลบ้านแก้ง
140 หมู่ 4 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0898614188
705 4-48-07-05/1-0023 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 6
106 หมู่ 6 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0934097013
706 4-48-07-06/1-0029 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง(ประดู่หางดำ)
53 หมู่ 12 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0859136250
707 4-48-07-05/1-0028 พอเพียงอย่างยั่งยืน
185 หมู่ 7 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0924851913
708 4-48-07-13/1-0026 เลี้ยงไก่งวงบ้านนาผือคำพี้น้อยหมู่ 3,5
192 หมู่ 3 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์
709 4-48-07-02/1-0019 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองสองคอน
79 หมู่ 10 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0892776847
710 4-48-07-15/1-0023 รวมพลังเลี้ยงหมูแม่พันธุ์
171 หมู่ 5 ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0887959503
711 4-48-07-05/1-0039 กลุ่มเลี้ยงไก่งวงพิมาน
132 หมู่ 6 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0872234018
712 4-48-08-04/1-0092 กลุ่มเลี้ยงไก่งวง บ้านสามผง
118 หมู่ 15 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0801011832
713 4-48-08-05/1-0040 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลท่าบ่อสงคราม
103 หมู่ 4 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
714 4-48-08-02/1-0040 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลนาเดื่อ
164 หมู่ 3 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
715 4-48-08-07/1-0078 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลนาคำ
81 หมู่ 15 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
716 4-48-08-03/1-0033 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลบ้านเอื้อง
32 หมู่ 12 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
717 4-48-08-06/1-0029 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลบ้านข่า
119 หมู่ 10 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
718 4-48-08-01/1-0059 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลศรีสงคราม
234 หมู่ 4 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
719 4-48-08-09/1-0029 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลหาดแพง
7 หมู่ 2 ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
720 4-48-08-04/1-0100 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลสามผง
54 หมู่ 15 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
721 4-48-08-08/1-0022 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลโพนสว่าง
99 หมู่ 3 ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
722 4-48-08-09/1-0031 กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.3 บ้านเสียวสงคราม
60 หมู่ 3 ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
723 4-48-08-05/1-0042 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านดอนแดง ตำบลท่าบ่อสงคราม
30/12 หมู่ 3 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
724 4-48-08-07/1-0093 ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอศรีสงคราม
105 หมู่ 6 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0878119770
725 4-48-09-02/1-0067 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองกับไก่กระดูกดำ
132 หมู่ 8 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0874107835
726 4-39-01-13/1-0004 กลุ่มสมุนไพรบ้านหนองกุง หมู่ 4
86 หมู่ 4 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 079440894
727 4-39-01-05/1-0011 เลี้ยงไก่ดอนเข็มใต้
102 หมู่ 15 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
728 4-39-01-15/1-0006 เลี้ยงสัตว์บ้านหนองผำ-โคกสวรรค์
151 หมู่ 6 ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
729 4-39-01-11/1-0028 กลุ่มเกษตรไร่อ้อยทุ่งโปร่ง
55 หมู่ 3 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 021200058
730 4-39-01-04/1-0033 เกษตรผสมผสานบ้านศิลามงคล
181 หมู่ 7 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
731 4-39-01-05/1-0055 กลุ่มเลี้่ยงสัตว์บ้านดอนเข็มเหนือ ตำบลหัวนา
264 หมู่ 2 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
732 4-39-01-06/1-0022 ส่งเสริมการปลูกอ้อยบ้านศรีมงคล
129 หมู่ 10 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
733 4-39-01-11/1-0056 กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนอุดม
43 หมู่ 8 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
734 4-39-01-13/1-0063 เลี้ยงไก่ไข่บ้านนาคำไฮ
262 หมู่ 5 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
735 4-39-01-08/1-0024 คืนชีวิตให้แผ่นดิน
191 หมู่ 6 ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
736 4-39-01-12/1-0026 กลุ่มเลี้ยงโคตำบลโนนทัน
429 หมู่ 9 ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
737 4-39-01-11/1-0070 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้านโนนสว่าง ตำบลกุดจิก
126 หมู่ 7 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
738 4-39-01-14/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้านป่าไม้งาม หมู่ 2
121 หมู่ 2 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
739 4-39-01-13/1-0064 เกษตรกรเลี้ยงโค หมู่ 2 นาคำไฮ
180 หมู่ 2 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
740 4-39-01-11/1-0075 เลี่้ยงสัตว์ บ้านโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลกุดจิก
114 หมู่ 6 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
741 4-39-02-06/1-0001 เลี้ยงโคเนื้อตำบลฝั่งแดง
34 หมู่ 13 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
742 4-39-02-10/1-0013 กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 3 ตำบลอุทัยสวรรค์
7 หมู่ 3 ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
743 4-39-02-02/1-0012 กลุ่มเกษตรเลี้ยงไก่งวง ตำบลด่านช้าง
189 หมู่ 3 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
744 4-39-02-13/1-0039 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองสนามชัยกุดแห่
189 หมู่ 6 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
745 4-39-02-05/1-0037 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่กุดดินจี่
55 หมู่ 12 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
746 4-39-03-04/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหัวขัว ม.7
16 หมู่ 7 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 098632831
747 4-39-03-05/1-0005 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรบ้านกุดแห่
2 หมู่ 8 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0860352371
748 4-39-03-06/1-0017 กลุ่มปลูกข้าวนาปรังบ้านโนนเมือง
55 หมู่ 1 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0857554002
749 4-39-03-06/1-0032 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลโนนเมือง
224 หมู่ 5 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0895067736
750 4-39-03-08/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านแมด
69 หมู่ 4 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0801813037
751 4-39-03-02/1-0035 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหินสิ่ว หมู่ 3
257 หมู่ 3 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0887379951
752 4-39-03-01/1-0027 พลังเกษตรกรโคเนื้อ
266 หมู่ 3 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0878523682
753 4-39-03-03/1-0058 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ม.9 บ้านหนองโน
49 หมู่ 9 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0963022926
754 4-39-03-06/1-0046 กลุ่มหมูหลุมอุ้มชูชุมชน
หมู่ 2 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0821101911
755 4-39-03-06/1-0048 กลุ่มชาวนาบ้านโนนตาล
156 หมู่ 2 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0847434974
756 4-39-03-06/1-0050 กลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีบ้านโนนตาล
183 หมู่ 2 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0891240616
757 4-39-04-11/1-0016 กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านดอนข่า
81 หมู่ 5 ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
758 4-39-04-08/1-0036 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านโนนสงวน ม.4
192 หมู่ 4 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0856813650
759 4-39-04-10/1-0041 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองผือน้อย
119 หมู่ 11 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0902761815
760 4-39-06-01/1-0001 กลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลืองชุมชนนาสมหวัง
171 หมู่ 8 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 092786443
761 4-39-06-01/1-0015 กลุ่มการเลี้ยงสัตว์แบบประสมประสาน
15 หมู่ 3 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
762 4-39-06-03/1-0049 ธนาคารต้นไม้บ้านไทยนิยม หมู่ 5
298 หมู่ 5 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
763 4-39-06-03/1-0048 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนภูทอง
41 หมู่ 1 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
764 4-39-06-02/1-0060 ธนาคารต้นไม้บ้านนาแก หมู่ 2
158 หมู่ 2 ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0872285635
765 4-39-06-05/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านนาเหล่า หมู่ 5
193 หมู่ 5 ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0909452364
766 4-39-06-04/1-0030 ธนาคารต้นไม้บ้านกุดดู่ หมู่ 7
125/1 หมู่ 7 ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0872317816
767 4-39-06-01/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านนาสมหวัง หมู่ 8
151/2 หมู่ 8 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
768 4-39-06-01/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านนาเหล่า หมู่ที่ 5
193 หมู่ 5 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
769 4-30-01-09/1-0001 ไร่นาสวนผสมตำบลพลกรัง
69 หมู่ 3 ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044215402
770 4-30-01-10/1-0005 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงทหารพันเสนารักษ์ที่ 22
200/178 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
771 7-30-02-01/1-0012 เกษตรแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเเชะ
29 หมู่ 11 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0850277532
772 7-30-02-02/1-0011 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ บ้านเฉลียงทุ่ง
246 หมู่ 6 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0936796202
773 7-30-03-04/1-0012 TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง
15 หมู่ 12 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0927276567
774 4-30-04-06/1-0023 ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองบ้านห้วยทราย
30/1 หมู่ 6 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
775 4-30-05-02/1-0005 เกษตรพอเพียงในชุมชนบ้านห้วยชงโค
133 หมู่ 1 ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 017039085
776 4-30-05-02/1-0008 ปศุสัตว์หมู่บ้านโนนทองหลาง
4 หมู่ 4 ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 099475364
777 4-30-05-03/1-0018 เพื่อการเกษตรโนนตาลเสี้ยนพัฒนา
5/1 หมู่ 12 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 062542889
778 4-30-05-01/1-0007 หนองใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์พัฒนา
139 หมู่ 4 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044387226
779 4-30-05-03/1-0044 เกษตรอินทรีย์เศรษฐีตาสว่าง
36 หมู่ 12 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 082128079
780 7-30-06-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านบุวังหว้า
26 หมู่ 4 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
781 7-30-06-04/1-0012 กลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
91 หมู่ 2 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0908105190
782 7-30-06-11/1-0011 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตำบลคลองเมือง
10 หมู่ 10 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
783 7-30-06-07/1-0013 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
86 หมู่ 14 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0600566036
784 7-30-06-13/1-0011 รวมใจสามัคคีบ้านโนเสมา
242 หมู่ 2 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0887228038
785 7-30-06-04/1-0013 วิวสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติบ้านสีสุก
46 หมู่ 6 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
786 7-30-06-10/1-0010 ศูนย์สาธิตเกษตรธรรมชาติโคกสำโรง
86 หมู่ 5 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0856369641
787 7-30-06-10/1-0012 เกษตรธรรมชาติบ้านหนองตะไก้
75 หมู่ 6 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0883565565
788 7-30-06-10/1-0011 เกษตรกรรมธรรมชาติบ้านอรพิมพ์
82 หมู่ 15 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
789 7-30-06-04/1-0014 ศูนย์สาธิตเกษตรธรรมชาติสีสุก
46 หมู่ 6 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
790 4-30-07-07/1-0031 วิถีเกษตรชุมชน คนท่าเยี่ยม
258 หมู่ 9 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0819112607
791 7-30-07-09/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงวัวบ้านละลม
25/1 หมู่ 5 ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872517965
792 7-30-07-01/1-0012 เกษตรผสมผสานพะโค
139 หมู่ 5 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0868914938
793 4-30-09-02/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเกษตรเลี้ยงสัตว์บ้านโนนสูง
30 หมู่ 2 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
794 4-30-09-07/1-0019 แปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ตำบลบัลลังก์
3 หมู่ 8 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0861419876
795 4-30-10-13/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเครือชุด
211 หมู่ 7 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0856398580
796 4-30-10-10/1-0010 ไก่ดำเงินล้านบ้านจันอัด
5 หมู่ 2 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0980968875
797 7-30-11-02/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านหนองทุเรียน
14 หมู่ 7 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0611588716
798 7-30-11-01/1-0026 กลุ่มมะขามเทศหวานอำเภอขามสะแกแสง
229 หมู่ 3 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0898489313
799 7-30-12-06/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนตะหนิน
11 หมู่ 5 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0845856400
800 7-30-12-06/1-0013 เกษตรและสมุนไพรบัวใหญ่หัวใจเดียวกัน
53/1 หมู่ 3 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0819664860
801 4-30-13-15/1-0015 วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านวังม่วง
35 หมู่ 1 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0884647798
802 4-30-14-09/1-0002 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านใหม่ป่าตะแบก
70 หมู่ 7 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044440021
803 4-30-15-07/1-0003 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชีวาน
130/1 หมู่ 10 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 019972970
804 4-30-15-08/1-0006 พลังเกษตรยั่งยืน
26/2 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0818416584
805 7-30-15-10/1-0010 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนกุ่ม
111 หมู่ 14 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872479371
806 7-30-15-06/1-0011 กลุ่มอิฐบล๊อกประสาน
115 หมู่ 11 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0641392473
807 4-30-16-02/1-0002 ศูนย์กลางเรียนรู้ผู้ผลิตสินค้าอำเภอห้วยแถลง
299 หมู่ 1 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044301307
808 4-30-16-08/1-0025 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองหลุ่งประดู่พัฒนา
152 หมู่ 11 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0883504022
809 4-30-16-08/1-0026 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านโคกสำราญ
97 หมู่ 15 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
810 4-30-16-05/1-0006 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไก่พื้นบ้านและปศุสัตว์หินดาด
28 หมู่ 1 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0821409162
811 4-30-16-07/1-0010 กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงอินทรีย์บ้านหนองซำ
1 หมู่ 8 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0831255676
812 7-30-16-10/1-0010 กลุ่มเกษตรผสมผสานอำเภอห้วยแถลง
15 หมู่ 3 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0986165267
813 4-30-17-01/1-0007 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านยาง
109 หมู่ 6 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810671757
814 7-30-17-16/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ กระบือสร้างฝันบ้านหนองเจ้าเรือน
161 หมู่ 2 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0828523289
815 4-30-18-10/1-0010 อนุรักษ์ไก่ชนตำบลหนองตะไก้
77 หมู่ 8 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0818790349
816 7-30-18-09/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองนากลาง
343 หมู่ 5 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0922944376
817 7-30-18-09/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองนาใหญ่พัฒนา
297 หมู่ 6 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 08865234
818 7-30-18-10/1-0011 อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง
2/4 หมู่ 7 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
819 7-30-18-09/1-0012 เกษตรผสมผสานบ้านนาใหญ่
20 หมู่ 2 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862584384
820 7-30-18-07/1-0019 เกษตรผสมผสานบ้านหัวเขาพัฒนา
42 หมู่ 13 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0626062957
821 7-30-18-08/1-0028 เกษตรแบบผสมผสานและแปรรูปผลผลิต
121 หมู่ 3 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0935343518
822 4-30-19-01/1-0007 กลุ่มปศุสัตว์บ้านโคกสะออน
69/1 หมู่ 6 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
823 7-30-19-02/1-0011 คนเกษตรบ้านพันดุง
329 หมู่ 1 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
824 4-30-20-09/1-0020 เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านท่าข้าม หมู่ 10
37 หมู่ 10 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862647542
825 4-30-20-09/1-0021 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านหนองขาม
32 หมู่ 8 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0828726410
826 4-30-20-09/1-0030 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านกุดชะนวน
61/1 หมู่ 4 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844119447
827 4-30-20-04/1-0008 การตลาดสินค้าเกษตรตำบลลาดบัวขาว
43 หมู่ 10 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0817904191
828 7-30-20-05/1-0012 ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านมอดินแดง
4/7 หมู่ 6 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0879663607
829 4-30-21-04/1-0001 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงหนองสองห้อง
86 หมู่ 13 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 062538363
830 7-30-21-09/1-0011 ไก่งวงคลองม่วง
5 หมู่ 12 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0935062033
831 7-30-22-01/1-0017 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองไทร
129 หมู่ 8 ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0973305541
832 7-30-22-06/1-0013 การปลูกพืชเพื่อแปรรูปหนองตะไก้
191/4 หมู่ 6 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0969157556
833 7-30-23-02/1-0010 รักษ์โนนสำราญ
185 หมู่ 1 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0910198803
834 7-30-23-03/1-0013 ไก่เนื้อโคราชบ้านหัวบึง
11 หมู่ 1 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872512826
835 7-30-23-02/1-0015 เลี้ยงสุกรบ้านโสกน้ำขุุ่น
12 หมู่ 8 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0843349712
836 7-30-23-05/1-0015 อนุรักษ์ไก่พันธุ์เนื้อกุดปลาฉลาด
187 หมู่ 6 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0836682352
837 4-30-24-02/1-0017 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโคกใหญ่พัฒนา
107 หมู่ 11 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
838 7-30-24-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงไก่โคราช ม.6
2/1 หมู่ 6 ต.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862208327
839 7-30-24-04/1-0022 เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองขี้เหล็ก
166 หมู่ 4 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
840 4-30-25-01/1-0031 กลุ่มเกษตรอินทรีย์นิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว
80/1 หมู่ 16 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0801517597
841 7-30-28-04/1-0014 วิสาหกิจไก่งวงชุมชนคนทัพรั้ง
188 หมู่ 1 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0962830448
842 4-30-30-04/1-0014 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเลี้ยงโค
121 หมู่ 9 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
843 7-30-31-04/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่โคราชบ้านแฝก-โนนสำราญ
62/1 หมู่ 3 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0833850329
844 7-30-31-05/1-0015 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านหนองตาดใหญ่
91 หมู่ 1 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0801662452
845 4-30-32-01/1-0005 กลุ่มส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรตำบลช้างทอง หมู่ 6
77 หมู่ 6 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 084696778
846 4-30-32-05/1-0016 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านโคกวังวน
164 หมู่ 4 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
847 3-26-02-01/1-0001 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงแขวน
63 หมู่ 5 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก โทรศัพท์ 0860297955
848 3-26-02-07/1-0016 ผลิตพืชอินทรีย์ขุนด่านปราการชล
43/1 หมู่ 5 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก โทรศัพท์ 0845240909
849 3-26-03-03/1-0029 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านศรีสุวรรณ
56 หมู่ 8 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0851533122
850 3-26-04-06/1-0029 กลุ่มพัฒนาโคเนื้ออำเภอองครักษ์
45 หมู่ 11 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์ 0872407813
851 3-26-04-05/1-0023 กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองขุด
92 หมู่ 8 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์
852 6-60-01-15/1-0033 บ้านหนองกลับพัฒนา ม.2 ต.หนองกระโดน
200/1 หมู่ 2 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
853 9-60-01-14/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนพื้นบ้าน
3 หมู่ 4 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
854 9-60-01-05/1-0010 กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรชุมชนวังยาง
99/2 หมู่ 11 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0819733322
855 6-60-04-08/1-0050 กลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน
92/9 หมู่ 5 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
856 6-60-05-11/1-0014 ไม้กวาดบ้านเนินสะเดา
73/1 หมู่ 10 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0831662934
857 9-60-05-11/1-0010 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในชุมชนหนองตางู
98/6 หมู่ 5 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0860833757
858 9-60-08-03/1-0010 กองทุนผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และไก่ชนพันธุ์พื้นบ้านบ้านใหม่เขาขาด ม.9
11/14 หมู่ 9 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056369127
859 6-60-09-05/1-0024 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านไร่ประชาสรรค์
64 หมู่ 2 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 045962828
860 9-60-10-10/1-0011 ชมรมอนุรักษ์ไก่ชน
158/2 หมู่ 16 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0879139275
861 9-60-10-02/1-0010 สายหกพัฒนา
220 หมู่ 12 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0872059436
862 6-60-12-05/1-0006 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านไตรคีรี
53 หมู่ 6 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0861194190
863 6-60-15-01/1-0017 กลุ่มฟอนิเจอร์ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์บ้านเขาแดง
189 หมู่ 5 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0878412609
864 6-60-15-02/1-0019 กลุ่มเลี้ยงไก่ชนและไก่พื้นเมืองเขานางฟ้า
16 หมู่ 10 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0878400369
865 5-80-01-15/1-0006 กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหัวทะเล
51 หมู่ 2 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0840587856
866 5-80-01-14/1-0018 กลุ่มปศุสัตว์ หมู่ที่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น
8 หมู่ 5 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075346823
867 8-80-01-18/1-0013 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านไสเจริญ
26/1 หมู่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0891966932
868 8-80-04-05/1-0010 กลุ่มธนาคารหมู่บ้านบ้านหาดทรายแก้ว
65 หมู่ 4 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0810813441
869 8-80-04-06/1-0011 คุ้มบุษบรรณฟาร์ม
60 หมู่ 5 ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0848413622
870 8-80-05-04/1-0015 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านดอกประดู่
279 หมู่ 7 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0872758814
871 8-80-05-02/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกะทูนใต้
198 หมู่ 6 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0862815798
872 5-80-06-03/1-0003 สุราขาวบางแก้ว
51 หมู่ 3 ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0868842856
873 5-80-07-06/1-0019 กลุ่มเกษตรพอเพียงการเลี้ยงไก่้
244 หมู่ 2 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0856917085
874 5-80-07-05/1-0035 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านควนมิตร ม.6
9/1 หมู่ 6 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
875 8-80-07-05/1-0010 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้านหลังอ้ายหมี
193 หมู่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0862952205
876 8-80-07-10/1-0010 ศูนย์พัฒนาอาชีพเกษตรกรสามดำมหัศจรรย์บ้านทุ่งไม้ไผ่
104/1 หมู่ 5 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0617472608
877 8-80-07-03/1-0014 กลุ่มไก่ไข่บ้านห้วยแหยง ม.4 ต.ท่าประจะ
58 หมู่ 4 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0869432762
878 5-80-08-13/1-0012 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านบางรี-ปากโพธิ์
323/1 หมู่ 5 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0895902908
879 5-80-08-04/1-0013 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านคลองขุด
23/3 หมู่ 3 ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0895146332
880 8-80-08-03/1-0016 กลุ่มสัมมาชีพทฤษฎีใหม่
160 หมู่ 13 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0814153525
881 8-80-09-04/1-0013 กลุ่มตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง
164 หมู่ 1 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0819314375
882 8-80-10-01/1-0016 เลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงธุรกิจบ้านนาชุมเห็ด
58/3 หมู่ 9 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0872774343
883 8-80-10-01/1-0018 เกษตรอินทรีย์วิถีไทยอำเภอนาบอน
27/4 หมู่ 5 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0879781373
884 8-80-10-02/1-0013 บ้านหนองดี
100/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0612511223
885 8-80-10-03/1-0011 ทุ่งหนองยางฟาร์ม
170 หมู่ 3 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0872639020
886 8-80-11-04/1-0013 กลุ่มชุมชนเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินจังหวัดนครศรีธรรมราช
348 หมู่ 6 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0612430116
887 5-80-12-14/1-0026 กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลากะพงในบ่อดิน
128 หมู่ 2 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
888 5-80-13-05/1-0004 สกย.บ้านทุ่งค้อพัฒนา
76 หมู่ 2 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 010821355
889 5-80-13-01/1-0028 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองหมู่ที่ 15
375/3 หมู่ 15 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
890 5-80-13-06/1-0020 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ 1 ตำบลควนชุม
64 หมู่ 1 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
891 5-80-13-01/1-0054 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่คอล่อนบ้านโคกยาง
57 หมู่ 10 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
892 5-80-13-01/1-0058 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านศาลาขี้เหล็ก
712/2 หมู่ 13 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
893 8-80-13-02/1-0010 กลุ่มพอเพียงบ้านสามร้อยกล้า หมู่ 5 เพื่อเยาวชน
2 หมู่ 5 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0835966245
894 8-80-13-05/1-0016 2499 ตามพ่อพอเพียง
776/1 หมู่ 4 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
895 8-80-13-01/1-0022 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง(การเลี้ยงไก่)
129/2 หมู่ 5 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0872729595
896 8-80-13-05/1-0021 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองแปลงใหญ่อำเภอร่อนพิบูลย์
321/2 หมู่ 2 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
897 5-80-14-07/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเทพราชสามัคคี
20 หมู่ 2 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 092879208
898 5-80-14-07/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเทพราช
3/1 หมู่ 1 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
899 5-80-14-06/1-0001 กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำร้อน
18 หมู่ 1 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 019561319
900 5-80-14-06/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสี่ขีดสามัคคี
107 หมู่ 5 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 012775580
901 5-80-14-04/1-0004 ผู้ผลิตสละปลอดสารพิษตำบลเสาเภา
28 หมู่ 14 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0819562709
902 5-80-14-06/1-0008 กลุ่มปาล์มน้ำมันบ้านน้ำร้อน
30 หมู่ 1 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 033959915
903 5-80-14-07/1-0013 ผู้ผลิตไม้ผลบ้านต้นเนียง
146 หมู่ 3 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
904 5-80-14-04/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงแพะสิชลก้าวหน้า
43/3 หมู่ 5 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0879080227
905 5-80-14-09/1-0017 กลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโคตำบลทุ่งใส
134/3 หมู่ 3 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0822880179
906 5-80-14-01/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านนาลึก
19/1 หมู่ 2 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0814161820
907 8-80-14-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง (สัตว์ปีก) บ้านถนนตก
19 หมู่ 13 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0810826976
908 8-80-14-06/1-0011 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงผู้เลี้ยงสัตว์ปีกตำบลสี่ขีด
18 หมู่ 7 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0810874094
909 8-80-14-05/1-0010 ตำบลเปลี่ยนพัฒนา
66/7 หมู่ 5 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
910 5-80-15-02/1-0003 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านช่องเสียด
27 หมู่ 6 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 066640799
911 5-80-15-02/1-0005 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านพังคะ
13 หมู่ 3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 013976499
912 5-80-15-02/1-0006 ผลิตส้มโอส่งออกบ้านท่าจอด
135 หมู่ 4 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 016769232
913 5-80-15-01/1-0008 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านในเพลา
79/1 หมู่ 8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075529484
914 8-80-15-01/1-0017 เลี้ยงสัตว์บ้านนาคลอง
19/1 หมู่ 10 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
915 8-80-15-01/1-0018 กลุ่มเกษตรกรบ้านพังมะพร้าว
12 หมู่ 2 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
916 8-80-15-02/1-0011 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางคู
18 หมู่ 3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
917 8-80-15-01/1-0027 ฅนรักษ์เกษตร@ขนอม
101/2 หมู่ 13 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0846289397
918 5-80-16-09/1-0006 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์เมืองและเป็ดพันธุ์เนื้อ
173/2 หมู่ 5 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0836380487
919 8-80-16-05/1-0011 กลุ่มผลิตสุราชุมชนหัวไทรดอน
182/1 หมู่ 4 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0817289479
920 8-80-16-05/1-0019 โรงเรียนข้าวและชาวนาลุ่มน้ำปากพนัง
68 หมู่ 3 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0848511463
921 8-80-16-11/1-0011 กลุ่มบางปราชญ์พัฒนาหมู่ที่ 7
15 หมู่ 7 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0819842021
922 8-80-16-09/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
56/1 หมู่ 1 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0833961181
923 8-80-16-09/1-0013 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1,3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
56/1 หมู่ 1 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0836379593
924 8-80-17-02/1-0010 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกร 3 ดำมหัศจรรย์
197 หมู่ 15 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0847448399
925 8-80-17-04/1-0011 พัฒนาอาชีพทางการเกษตรสามดำมหัศจรรย์บ้านนิคม
160/1 หมู่ 3 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0848511976
926 8-80-17-01/1-0014 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก
179 หมู่ 1 ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0981381249
927 5-80-18-01/1-0052 เครือข่ายผู้เลืยงไก่พื้นบ้าน
77 หมู่ 6 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
928 8-80-19-01/1-0010 สามดำมหัศจรรย์ อำเภอจุฬาภรณ์
204 หมู่ 2 ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0855797072
929 8-80-19-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ศรีวิชัยตำบลควนหนองคว้า
10/1 หมู่ 1 ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0860127757
930 8-80-19-05/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ศรีวิชัยจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขานาหมอบุญ
47/6 หมู่ 3 ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0969980010
931 5-80-20-04/1-0006 กลุ่มร่วมใจสัตว์ปีก ม.5 ต.ช้างซ้าย
43 หมู่ 5 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
932 5-80-21-04/1-0002 ออมทรัพย์เลี้ยงโคบ้านย่านยาว
14/7 หมู่ 6 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 098676658
933 8-80-22-03/1-0011 กลุ่มกินดีอยู่ดี ที่ไทรงาม
49 หมู่ 5 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0986706943
934 8-80-22-02/1-0011 ในไร่ฟาร์ม
314 หมู่ 5 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0620844133
935 8-80-23-02/1-0012 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีกบ้านยางยวน
293/1 หมู่ 5 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0840102630
936 4-38-01-12/1-0001 กลุ่มเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ บ้านโนนศรีทอง
168 หมู่ 4 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0828567625
937 4-38-01-10/1-0013 นาสุขสันต์ร่วมใจเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
28 หมู่ 12 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
938 4-38-01-09/1-0016 ผู้เลี้ยงไก่งวงเมืองบึงกาฬ
96 หมู่ 8 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
939 4-38-01-04/1-0014 กลุ่มไก่พื้นบ้านนาโซ่
27 หมู่ 9 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 08170885
940 4-38-01-12/1-0026 เกษตรผสมผสานและร้านค้าชุมชนวิถีไทยตำบลโป่งเปือย
148 หมู่ 4 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0982125480
941 4-38-04-04/1-0010 กลุ่มปศุสัตว์พัฒนาเจริญก้าวหน้าภูทรายทอง
18 หมู่ 14 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0885353865
942 4-38-05-01/1-0015 กลุ่มพลังอนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมือง
125 หมู่ 9 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0943134999
943 4-38-05-05/1-0017 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านโนนถวัลย์
135 หมู่ 5 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0860065208
944 4-38-05-05/1-0019 เกษตรผสมผสานบ้านหนองแวงใน
1 หมู่ 7 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0653190866
945 4-38-08-03/1-0001 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านท่าศิริขันธ์ิ
26 หมู่ 7 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0883066194
946 4-38-08-02/1-0014 เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนบ้านห้วยเล็บมือ
55 หมู่ 5 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0973029528
947 4-31-01-08/1-0014 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
117 หมู่ 11 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 054192454
948 4-31-01-05/1-0003 เกษตรผสมผสานบ้านหนองโคลน ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
126 หมู่ 13 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0841159991
949 4-31-01-08/1-0022 เลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ชน บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 หมู่ 16 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0874583945
950 4-31-01-06/1-0004 เลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ชน บ้านสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10/2 หมู่ 2 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0846010084
951 4-31-01-14/1-0011 เกษตรผสมผสานบ้านโนนสูง ตำบลหนองตาด เมืองบุรีรัมย์
30 หมู่ 16 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0876528762
952 4-31-01-14/1-0012 กลุ่มที่ทำการชาวนาตามหลักเศรษฐกิจชุมชน ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
120 หมู่ 10 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0860030200
953 4-31-01-06/1-0009 เกษตรผสมผสานบ้านสวายจีกหมู่ 2 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 หมู่ 2 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810633546
954 4-31-01-06/1-0010 เกษตรอินทรีย์ผสมผสานครบวงจรบ้านโคกหิน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 หมู่ 19 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804840836
955 4-31-01-03/1-0019 เพาะพันธุ์ไก่ชนบ้านสำโรง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
171 หมู่ 15 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0818654667
956 4-31-01-05/1-0032 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ม.19 ต.สะแกโพรง
123 หมู่ 19 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0896899534
957 7-31-01-13/1-0012 กลุ่มเลี้ยงไก่ภูเขาไฟชุมชนสายยาว
4 หมู่ 16 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810652623
958 7-31-01-18/1-0012 ผลไม้อินทรีย์บ้านโคกใหญ่
36 หมู่ 3 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0813406188
959 7-31-01-17/1-0014 สัมมาชีพตำบลลุมปุ๊ก
8 หมู่ 14 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0922674709
960 7-31-01-20/1-0017 เกษตรผสมผสานห้วยลุง
159 หมู่ 15 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0635394161
961 7-31-01-25/1-0014 เกษตรสู้ฝัน
99 หมู่ 14 ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0894243007
962 4-31-02-07/1-0009 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลตำบลหนองขมาร
191 หมู่ 5 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 081999316
963 4-31-02-02/1-0031 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ม.11 ต.ปะเคียบ
102 หมู่ 11 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0833475298
964 4-31-02-02/1-0097 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลปะเคียบ(หนองบัวแดง)
53 หมู่ 6 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0930854813
965 4-31-02-02/1-0099 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านโจด
3 หมู่ 5 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
966 4-31-02-02/1-0100 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลปะเคียบ
116 หมู่ 7 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0933456986
967 7-31-02-07/1-0010 กลุ่มทอผ้าบ้านหัวหนอง
66 หมู่ 4 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0847036506
968 7-31-02-01/1-0033 กลุ่มเลี้ยงไก่ 3 สายพันธุ์ 2017
11/2 หมู่ 6 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0868712330
969 7-31-02-02/1-0017 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านโจด ม.5
38 หมู่ 5 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0801522006
970 4-31-03-02/1-0004 กลุ่มผู้ปลูกไม้ยูคาบ้านไทรทองบ้านหินโคน ต.ลำดวน
23 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
971 4-31-03-02/1-0006 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สปก.บ้านแสลงพัน ต.ลำดวน
66 หมู่ 2 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
972 4-31-03-06/1-0004 เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง(เกษตรทฤษฎีใหม่)
13 หมู่ 1 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810620573
973 4-31-03-06/1-0021 พัฒนาเกษตรกรชุมชนบ้านตะโกเปียน
112 หมู่ 9 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0890872627
974 4-31-03-06/1-0024 กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านสวายสอ ต.เมืองไผ่
145 หมู่ 7 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
975 4-31-03-06/1-0029 กลุ่มเศษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.เมืองไผ่
144 หมู่ 4 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0870014142
976 4-31-03-10/1-0022 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านระกาเสม็ด
89 หมู่ 6 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
977 4-31-03-03/1-0020 กลุ่มโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านนาราใหญ่
131/2 หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0881175246
978 7-31-03-05/1-0012 เกษตรพอเพียงบึงกุดใหญ่
82 หมู่ 4 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0973344704
979 7-31-03-04/1-0010 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ด้วยสีธรรมชาติ
89 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0880047622
980 7-31-03-03/1-0011 ศูนย์เกษตรผสมผสานบ้านเสม็ด
208 หมู่ 16 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0997085014
981 7-31-03-03/1-0012 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านเสม็ดประชา
170 หมู่ 4 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0837385786
982 7-31-03-05/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกขมิ้น
56 หมู่ 4 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0854682220
983 7-31-03-10/1-0014 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านหนองขอน
83 หมู่ 7 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0821488046
984 7-31-03-07/1-0015 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหนองน้ำขุ่น
62 หมู่ 8 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0813540467
985 7-31-03-10/1-0015 เกษตรโคกใหญ่
17 หมู่ 12 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0833685764
986 7-31-03-06/1-0012 เกษตรบ้านอโณทัย
30 หมู่ 5 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
987 7-31-03-03/1-0014 เกษตรบ้านหนองครอบ
36/2 หมู่ 5 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
988 7-31-03-11/1-0015 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตาฮ้อ
76 หมู่ 5 ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 087665156
989 4-31-04-05/1-0005 กลุ่มหนองเจริญสุขพัฒนา
80 หมู่ 11 ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 096272553
990 4-31-04-16/1-0020 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 14
1 หมู่ 14 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862555986
991 4-31-04-06/1-0028 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองกันงา
8 หมู่ 10 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0870042903
992 4-31-04-27/1-0015 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านระนามพลวง หมู่ที่6
6 หมู่ 6 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0860613324
993 7-31-04-06/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านลิ่มทอง
6/1 หมู่ 4 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0880839104
994 7-31-04-16/1-0013 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองบัวราย
104 หมู่ 7 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0807238159
995 7-31-04-26/1-0012 กลุ่มคัดสายพันธุ๋ไก่ชนตำบลทุ่งแสงทอง
71 หมู่ 1 ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
996 4-31-05-01/1-0002 กลุ่มเลี้ยงปลา ตำบลหนองกี่
13 หมู่ 3 ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
997 4-31-05-06/1-0009 กลุ่มเกษตรพัฒนา ม.11 ดอนอะราง
43 หมู่ 11 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
998 4-31-05-05/1-0003 กลุ่มไร่นาผสมผสานบ้านโคกสว่าง
125 หมู่ 1 ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 821461876
999 4-31-05-09/1-0013 เกษตรสามัคคีสระตะเคียน
34 หมู่ 7 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0896740804
1000 4-31-05-03/1-0017 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรบ้านนาจาน
60 หมู่ 6 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1001 7-31-05-03/1-0010 พันชุลีพอเพียง
18 หมู่ 15 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0621184637
1002 7-31-05-03/1-0015 น้อยหนองแกพอเพียง
7 หมู่ 16 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0898641414
1003 7-31-05-01/1-0011 กลุ่มคนเลี้ยงแพะเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง
21 หมู่ 4 ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0899472873
1004 4-31-06-03/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุ
89 หมู่ 3 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 017892657
1005 4-31-06-03/1-0021 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหัวสะพาน หมู่ 8
9/2 หมู่ 8 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 070791362
1006 4-31-06-03/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราบ้านหนองยาง ม.20
327 หมู่ 20 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1007 4-31-06-01/1-0009 กลุ่มดอกไม้จันทน์บ้านละหานทราย
135 หมู่ 8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044656138
1008 4-31-06-10/1-0009 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านโคกสะอาด
331 หมู่ 4 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1009 4-31-06-04/1-0021 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนบ้านบ่อโพธิ์
8/1 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1010 4-31-06-04/1-0022 กลุ่มเพิ่มศักยภาพการผลิตในไร่นาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอละหานทราย
418 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1011 4-31-06-04/1-0025 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนคุ้มโคกปราสาท บ้านบ่อโพธิ์ กลุ่มที่ 1
100/2 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1012 4-31-06-04/1-0026 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนคุ้มโคกปราสาท บ้านบ่อโพธิ์ กลุ่มที่ 2
445 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1013 4-31-06-04/1-0028 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 3
69 หมู่ 3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1014 4-31-06-03/1-0038 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ 10 ต.ตาจง
80 หมู่ 10 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0898466709
1015 4-31-06-01/1-0024 ร่วมใจการเกษตร
126 หมู่ 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857647911
1016 4-31-06-11/1-0034 กลุ่มวิสาหกิจผสมผสาน เลี้ยงไก่ไข่
331 หมู่ 2 ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862614646
1017 4-31-06-11/1-0038 กลุ่มผสมผสานเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
43 หมู่ 9 ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0844799179
1018 7-31-06-03/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ทุ่งหนองหว้า หมู่ 12
151 หมู่ 12 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0924944764
1019 4-31-07-06/1-0012 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกธาตุ
37 หมู่ 8 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0805999056
1020 7-31-07-13/1-0013 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านพิณทอง
260 หมู่ 13 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1021 7-31-07-21/1-0015 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านสารภี
95/1 หมู่ 6 ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0848293832
1022 7-31-07-13/1-0018 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านหนองยาง
87 หมู่ 10 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0824859730
1023 7-31-07-13/1-0019 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านหนองมะเขือ
55 หมู่ 2 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0903714479
1024 7-31-07-13/1-0026 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านพินทอง
162 หมู่ 13 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0933209181
1025 7-31-07-13/1-0047 ส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเลี้ยงสัตว์
225 หมู่ 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0994420828
1026 7-31-07-13/1-0048 กลุ่มเลี้ยงไก่(ไพศาล 2 )
260 หมู่ 2 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0986944985
1027 7-31-07-15/1-0035 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง(ไก่ชน)
317/3 หมู่ 6 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862573303
1028 4-31-08-07/1-0008 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 10 บ้านสายตรี 6
8 หมู่ 10 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1029 4-31-08-08/1-0013 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 2 ตำบลจันทบเพชร
142 หมู่ 2 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1030 4-31-08-06/1-0028 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินลาด
153 หมู่ 3 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1031 4-31-08-01/1-0014 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกรวด
5 หมู่ 3 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1032 4-31-08-06/1-0029 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 6 ตำบลหินลาด
65 หมู่ 1 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1033 4-31-08-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเจริญ
88 หมู่ 9 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1034 4-31-08-04/1-0014 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาท
91 หมู่ 13 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1035 4-31-08-01/1-0017 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกรวด
33 หมู่ 2 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1036 4-31-08-06/1-0030 กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 4 ตำบลหินลาด
150 หมู่ 4 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1037 4-31-08-09/1-0010 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข
185/1 หมู่ 5 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1038 4-31-08-09/1-0022 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดินเหนือ
249 หมู่ 1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1039 7-31-08-04/1-0012 กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรชุมชนร่วมจิตภักดี
27 หมู่ 10 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1040 7-31-08-08/1-0010 กลุ่มยางพาราบ้านสายโท 5 ใต้
129 หมู่ 3 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1041 7-31-08-09/1-0010 กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกร่มพนมดิน
33 หมู่ 10 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1042 7-31-08-03/1-0012 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรบ้านสายตรี 10 พัฒนา
5 หมู่ 11 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1043 7-31-08-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสันติสุข
31 หมู่ 8 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1044 7-31-08-05/1-0011 กลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน
25 หมู่ 4 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1045 7-31-08-04/1-0013 ผลิตภันฑ์ไผ่ไทย
104/4 หมู่ 6 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1046 7-31-08-02/1-0018 ผลิตยาสมุนไพร
39 หมู่ 11 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1047 7-31-08-02/1-0021 กลุ่มกล้วยหอมคาเวนดีสและพืชผักเศรษฐกิจอำเภอบ้านกรวด
125 หมู่ 7 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1048 7-31-08-02/1-0031 กลุ่มเกษตรอินทรีย์พืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษตำบลโนนเจริญ
207 หมู่ 7 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1049 7-31-08-05/1-0013 กลุ่มเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 8 ตำบลสายตะกู
169 หมู่ 8 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1050 7-31-08-09/1-0013 เกษตรผสมผสานบ้านโคกสว่าง ม.8 ตำบลเขาดินเหนือ
49 หมู่ 8 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1051 7-31-08-02/1-0023 เกษตรผสมผสานบ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเจริญ
66 หมู่ 7 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1052 7-31-08-01/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านประดู่
183 หมู่ 9 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1053 7-31-08-02/1-0024 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเจริญ
99 หมู่ 4 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1054 7-31-08-02/1-0025 เกษตรผสมผสาน 60
141 หมู่ 4 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1055 7-31-08-02/1-0027 เกษตรอินทรีย์บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4
1 หมู่ 4 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1056 7-31-08-02/1-0028 เกษตรทฤษฎีใหม่โนนเจริญ
105 หมู่ 3 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1057 7-31-08-02/1-0029 เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเจริญ
143 หมู่ 6 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1058 7-31-08-02/1-0033 เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 5
110 หมู่ 5 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1059 7-31-08-02/1-0034 เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเจริญ
12 หมู่ 1 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1060 7-31-08-02/1-0036 เกษตรพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเจริญ
45 หมู่ 6 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1061 7-31-08-02/1-0037 เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเจริญ
194 หมู่ 1 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1062 7-31-08-02/1-0038 เกษตรผสมผสานบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 3
108 หมู่ 3 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1063 7-31-08-09/1-0016 เกษตรทฤษฎีใหม่เขาดินเหนือ หมู่ที่ 3
187 หมู่ 3 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1064 7-31-08-09/1-0017 เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดินเหนือ
147 หมู่ 3 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1065 7-31-08-07/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเพื่อจำหน่าย หมู่ที่ 2 ตำบลบึงเจริญ
102 หมู่ 2 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1066 7-31-08-07/1-0011 เกษตรผสมผสานบ้านสายตรี 6 เหนือ หมู่ที่ 3
145 หมู่ 3 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1067 7-31-08-09/1-0018 เกษตรผสมผสานบ้านเขาดินเก่าพัฒนา หมู่ที่ 10
180 หมู่ 10 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1068 7-31-08-02/1-0041 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเจริญ
39 หมู่ 6 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1069 7-31-08-02/1-0040 วราภรณ์เกษตรผสมผสาน
107 หมู่ 4 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1070 7-31-08-02/1-0042 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองแวง ตำบลโนนเจริญ
9 หมู่ 6 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1071 7-31-09-01/1-0014 เกษตรผสมผสาน สมาร์ทฟาร์มเมอร์
47/2 หมู่ 10 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0864308388
1072 4-31-10-07/1-0004 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านสำโรง
90 หมู่ 3 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0866522420
1073 4-31-10-07/1-0005 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านขี้ตุ่น
34/3 หมู่ 2 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0811413573
1074 4-31-10-07/1-0006 ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในไร่นาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
39 หมู่ 10 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1075 7-31-10-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านบุแปบ
9809 หมู่ 7 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0876922558
1076 7-31-10-11/1-0012 เลี้ยงไก่พื้นบ้านบ้านโคกซาดน้อย
11 หมู่ 9 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0959155265
1077 7-31-10-12/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่สามสายพันธุ์ ต.โคกล่าม
158 หมู่ 4 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0813906116
1078 4-31-11-02/1-0003 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดงยายเภา
46 หมู่ 3 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1079 4-31-11-02/1-0010 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกุดชุมแสง
111 หมู่ 11 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857745925
1080 4-31-11-01/1-0022 กลุ่มที่ทำการชาวนา
55/5 หมู่ 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1081 4-31-11-14/1-0004 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชน1134
163 หมู่ 3 ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0856111756
1082 4-31-11-11/1-0017 กลุ่มการเลี้ยงไก่ไข่บ้านบิง
20 หมู่ 2 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1083 4-31-11-04/1-0026 ชุมชนคนรักไข่
341 หมู่ 14 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1084 7-31-11-05/1-0038 เกษตรเลี้ยงไก่บ้านหนองบัว ม.12
62 หมู่ 12 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1085 7-31-11-12/1-0012 นาแปลงใหญ่บ้านพลับ-โนนมะงา
85 หมู่ 2 ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1086 7-31-11-01/1-0022 สัมมาชีพบ้านคูขาด
76 หมู่ 6 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1087 7-31-11-02/1-0021 กลุ่มเกษตรกรนิคมสมบูรณ์
97 หมู่ 17 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0817908014
1088 4-31-12-05/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนบ้านน้อยพัฒนา
119 หมู่ 7 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0872425655
1089 7-31-12-03/1-0014 กลุ่มเลี้ยงไก่พืนเมืองตำบลหนองบัว
126/1 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0892149448
1090 4-31-13-02/1-0016 เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคู
83 หมู่ 4 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1091 7-31-14-01/1-0011 ปศุสัตว์อำเภอหนองหงส์
68 หมู่ 12 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0821409665
1092 4-31-15-01/1-0010 ที่ทำการชาวนาตามหลักเศรษฐกิจชุมชนตำบลจันดุม
48 หมู่ 10 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1093 7-31-18-05/1-0013 เลี้ยงไก่พื้นบ้านบ้านหนองพะอง
116 หมู่ 2 ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0625344531
1094 4-31-19-01/1-0010 กลุ่มเพิ่มศักยภาพการผลิตในไร่นาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
17 หมู่ 12 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1095 4-31-20-03/1-0050 กลุ่มเกษตรผสมผสานฐานเจ้าป่า
4 หมู่ 12 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 078777107
1096 7-31-20-01/1-0018 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านซับคะนิง
265 หมู่ 11 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1097 7-31-20-02/1-0019 เกษตรอินทรีย์ชีวภาพหนองสารภี
93 หมู่ 2 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 082583958
1098 7-31-20-03/1-0023 เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ไทยยั่งยืน หมู่ 12 ตำบลลำนางรอง
79 หมู่ 12 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0986246151
1099 4-31-21-03/1-0005 ที่ทำการชาวนาอำเภอบ้านด่าน
37 หมู่ 2 ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
1100 7-31-21-04/1-0010 เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ตำบลโนนขวาง
42 หมู่ 2 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0638577696
1101 7-31-22-04/1-0014 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านโนนเขวา
30/1 หมู่ 8 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879180416
1102 2-77-01-02/1-0046 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่บ้านทุ่งเคล็ด
121 หมู่ 6 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0822922183
1103 2-77-01-04/1-0032 ชมรมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองมาโตห้วยใหญ่
417 หมู่ 10 ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์
1104 2-77-02-04/1-0012 กลุ่มไก่พื้นเมืองบ้านหนองจอก หมู่ที่ 3
44/1 หมู่ 3 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0895466637
1105 2-77-03-02/1-0060 ไก่นำโชค
71/10 หมู่ 8 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0860497579
1106 2-77-04-03/1-0029 วังทองก้าวหน้า
107/1 หมู่ 7 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0878284119
1107 2-77-04-06/1-0022 ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ครบวงจรสายเพชร
28/6 หมู่ 9 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0860185743
1108 2-77-05-05/1-0013 กลุ่มเกษตรนาหว่านฝ่ายนาสามัคคี
67/1 หมู่ 5 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0857824571
1109 2-77-05-02/1-0011 กลุ่มแปรรูปรังนกนางแอ่น
67/1 หมู่ 2 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0837038500
1110 2-77-05-04/1-0031 การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ.ศรีนคร(สวนพ่อเฒ่า)
111/7 หมู่ 7 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0861755427
1111 2-77-06-01/1-0020 รวมพลังเกษตร
316 หมู่ 2 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0833116954
1112 2-77-06-08/1-0028 ชมรมอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองบ้านหนองหอย
56/97 หมู่ 4 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0899243842
1113 2-77-07-05/1-0001 กลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อบ้านทุ่งเสือนอน
292 หมู่ 11 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 013049773
1114 2-77-07-05/1-0041 ไก่ชนทับใต้
204 หมู่ 2 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0898373318
1115 3-25-02-14/1-0004 บ้านโปร่งเพื่อการเกษตร ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี
17 หมู่ 9 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0861093140
1116 3-25-02-14/1-0007 เกษตรชีวภาพบ้านอุดมสุข
37 หมู่ 20 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 061559184
1117 3-25-02-14/1-0012 กลุ่มขยายพันธุ์ข้าว
42 หมู่ 17 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0843253601
1118 3-25-02-14/1-0024 บ้านโปร่งพัฒนาหมู่ 12
84 หมู่ 12 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0870460610
1119 3-25-02-03/1-0001 เกษตรอินทรีย์และหัตถกรรมฝีมือตำบลวังดาล
3/2 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0820723580
1120 3-25-02-05/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านเขาจาน
84/2 หมู่ 10 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์
1121 3-25-02-05/1-0018 เกษตรไก่ชน
85 หมู่ 5 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0885259589
1122 3-25-02-12/1-0015 เกษตรกรชุมชนเนินสวรรค์(ผู้เลี้ยงโคเนื้อ)
107 หมู่ 4 ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0847045247
1123 3-25-02-12/1-0016 เกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ ผู้เลี้ยงโคเนื้อ
142 หมู่ 4 ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0928172363
1124 3-25-02-03/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์กบินทร์
8/1 หมู่ 12 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0898282682
1125 3-25-02-14/1-0043 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนบ้านวังมะกรูด ม.4
190 หมู่ 4 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0646965795
1126 3-25-02-02/1-0012 กลุ่มผักกระเฉดชะลูดน้ำกบินทร์บุรี
99 หมู่ 15 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0848671052
1127 3-25-02-02/1-0013 เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรบ้านไผ่
419 หมู่ 8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0924750163
1128 3-25-02-02/1-0014 สัมมาชีพบ้านท่าข่อย
99 หมู่ 14 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0860220156
1129 3-25-02-14/1-0044 เลี้ยงไก่พื้นเมืองหมู่ที่ 22 ตำบลวังท่าช้าง
22 หมู่ 22 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0809604462
1130 3-25-03-05/1-0029 เกษตรกรร่วมคิดเศรษฐกิจพอเพียงวังทะลุ
141 หมู่ 12 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0926537607
1131 3-25-03-03/1-0015 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองสองห้อง
89 หมู่ 6 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0903969432
1132 3-25-03-05/1-0032 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
172 หมู่ 1 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0860483960
1133 3-25-07-01/1-0025 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเมืองใหม่
19/1 หมู่ 4 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0622978946
1134 1-13-06-06/1-0013 พัฒนาอาชีพแปรรูปอาหารทางการเกษตรลำไทร
38/3 หมู่ 8 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0898873946
1135 5-94-01-06/1-0015 ปิยามุห์สามัคคี
69/12 หมู่ 2 ต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0872931812
1136 5-94-02-05/1-0028 ผลิตภัณฑ์รวมใจรักสุขภาพเพื่อความพอเพียง
60 หมู่ 6 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0856730443
1137 5-94-02-02/1-0024 กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปรนิกบ้านมะกรูด
1 หมู่ 6 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0849602346
1138 5-94-02-07/1-0019 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่
35/1 หมู่ 9 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0843968703
1139 5-94-03-07/1-0027 อรบ.หนองจิก 1 (เลี้ยงไก่ไข่)
141/2 หมู่ 8 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โทรศัพท์
1140 5-94-04-10/1-0026 กลุ่มตัดแต่งไก่สดชำแหละ
183/4 หมู่ 2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0872932969
1141 5-94-04-02/1-0021 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่เบตงอำเภอปะนาเระ
42/1 หมู่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 073499037
1142 5-94-04-08/1-0023 กลุ่มอาชีพชำแหละไก่
94/1 หมู่ 3 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0819571109
1143 5-94-05-12/1-0028 กลุ่มพัฒนาเกษตรกร ตำบลสะกำ
168 หมู่ 1 ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 94140
1144 5-94-06-01/1-0026 วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านลูกไม้ไผ่
63 หมู่ 1 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี โทรศัพท์
1145 5-94-07-03/1-0029 วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าหวายทราย
266 หมู่ 2 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0810943018
1146 5-94-07-06/1-0039 กลุ่มผลิตอาหารสัตร์ฟาร์มตัวอย่างบ้านเตราะบอน
121 หมู่ 1 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0862855018
1147 5-94-07-07/1-0027 โตะบาลาจำหน่ายอาหารสด
81/1 หมู่ 5 ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0807096951
1148 5-94-08-02/1-0018 กลุ่มเกษตรกรฟาร์มตัวอย่างบ้านไม้แก่น
128 หมู่ 1 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี โทรศัพท์
1149 5-94-08-01/1-0022 กลุ่มเกษตรกรฟาร์มตัวอย่างฯบ้านสารวัน
3 หมู่ 2 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0828283801
1150 5-94-09-07/1-0014 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านป่าเส
49/1 หมู่ 4 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0849689437
1151 5-94-09-06/1-0016 เฑียรยาพอเพียง
39/2 หมู่ 1 ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทรศัพท์
1152 5-94-09-10/1-0014 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ในกรงตับ
112 หมู่ 6 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0980134049
1153 5-94-09-16/1-0014 ไก่เบตงเชิงพาณิชย์ครบวงจร
31 หมู่ 1 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0816093288
1154 5-94-09-16/1-0015 กลุ่มไก่ไข่ แพะ ประชารัฐ
9 หมู่ 1 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0812752316
1155 5-94-10-07/1-0016 กลุ่มเลี้ยงเป็ดและไก่เนื้อตำบลวัด
66 หมู่ 1 ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0862844485
1156 5-94-10-01/1-0023 ตรุซซัน กอนาอะห์
61/1 หมู่ 5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทรศัพท์
1157 5-94-10-07/1-0020 กลุ่มส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานในสวนยางพาราเอกภาพพัฒนา
3 หมู่ 4 ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทรศัพท์
1158 5-94-10-09/1-0016 กลุ่มส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานในสวนยางพาราบ้านโคกหญ้าคา
32 หมู่ 6 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0850803362
1159 5-94-11-01/1-0017 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่กะพ้อ
57/1 หมู่ 2 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0817489172
1160 5-94-12-02/1-0013 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองปลักชุมแสง
70/4 หมู่ 1 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โทรศัพท์
1161 5-94-12-02/1-0071 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มเลี้ยงแพะ)
73 หมู่ 2 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0856744593
1162 5-94-12-02/1-0074 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านคูระสามัคคี
62/1 หมู่ 2 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0811896135
1163 8-82-02-03/1-0011 วิสาหกิจชุมชนบ้านโล๊ะโป๊ะ
36/6 หมู่ 1 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา โทรศัพท์ 0862837937
1164 8-82-06-01/1-0014 กลุ่มเกษตรกรบ้านเตรียม
27 หมู่ 4 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา โทรศัพท์ 0980452661
1165 9-66-07-06/1-0012 กลุ่มข้าวหอมมะลิบ้านเนินพลวง
151/1 หมู่ 8 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร โทรศัพท์
1166 6-66-08-04/1-0016 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านคายน้อย
410/1 หมู่ 12 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0811820432
1167 9-66-08-04/1-0010 เลี้ยงหมูบ้านคายน้อย
124/2 หมู่ 12 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0913859200
1168 9-66-08-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงสัตว์แนวร่วมเขานกยูง
526 หมู่ 8 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0968258355
1169 6-66-10-05/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไก่ชน) บ้านหนองตาสิงห์
474/1 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0895638332
1170 6-67-01-06/1-0002 เกษตรกรไก่เนื้อนางั่ว
228 หมู่ 1 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 096433442
1171 6-67-01-10/1-0014 ปศุสัตว์เพื่อบริโภคและขายในชุมชน
68 หมู่ 6 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1172 6-67-01-10/1-0013 บ้านคลองสำโรงเกษตรกรรม
108 หมู่ 6 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1173 6-67-01-01/1-0009 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จ.เพชรบูรณ์
111 หมู่ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0860533531
1174 9-67-01-06/1-0011 เ่กษตรร่วมใจ
24 หมู่ 4 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0961162617
1175 6-67-02-04/1-0007 ศูนย์ข้าวโพดชุมชนบ้านซับน้อย
25 หมู่ 18 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 079106920
1176 6-67-02-06/1-0008 กลุ่มยุวเกษตรกรอนุรักษ์ป่าชุมชน
16 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 098676747
1177 6-67-02-05/1-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตหมู่ที่ 20
20 หมู่ 20 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 062083170
1178 6-67-02-04/1-0021 กลุ่มแม่บ้านคลองคล้า หมู่ที่ 26 ตำบลพุทธบาท
40 หมู่ 26 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0878452251
1179 6-67-02-04/1-0028 บ้านถ้ำเขาเครือ
65 หมู่ 11 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0816048117
1180 6-67-02-05/1-0009 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองใหญ่
428/1 หมู่ 2 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862034467
1181 6-67-02-05/1-0030 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกพืชหมุนเวียน ม.4 ต.ลาดแค
42/1 หมู่ 4 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0823832382
1182 6-67-02-08/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านวังไทร
41/1 หมู่ 4 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 084395349
1183 6-67-02-09/1-0006 ชมลวรรณสุรากลั่นชุมชน
15 หมู่ 5 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1184 6-67-02-06/1-0020 กลุ่มสานฝันบ้านเขาชะโงกหมู่ที่ 4 ตำบลบ่านกล้วย
71/1 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0811759084
1185 6-67-02-02/1-0003 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และเลี้ยงไก่ชนเพื่อคัดเลือกสายพันธ์หมู่ที่2 ตำบลดงขุย
100/1 หมู่ 2 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056769093
1186 6-67-02-04/1-0050 กลุ่มเกาตรกรบ้านห้วยตูมใต้ ม. 17 ต. พุทธบาท
155 หมู่ 17 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1187 6-67-02-04/1-0060 เกษตรกรแนวใหม่บ้านอ่างน้ำพัฒนา หมู่ที่ 13
267/2 หมู่ 13 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0807709251
1188 6-67-02-06/1-0033 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ 8 ตำบลบ้านกล้วย
59/1 หมู่ 8 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0811820443
1189 6-67-02-02/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านทุ่งโตนด
11 หมู่ 9 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0873066898
1190 9-67-02-05/1-0016 กลุ่มโคกระบือบ้านซับม่วง หมู่15
23 หมู่ 15 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0800516592
1191 9-67-02-10/1-0011 พัฒนาการเกษตร หมู่5
108/1 หมู่ 5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0878451824
1192 9-67-02-05/1-0017 โคกระบือบ้านโคกยาว
157 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0614788901
1193 9-67-02-05/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านลาดแค
24/2 หมู่ 5 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0827723540
1194 9-67-02-06/1-0012 เลี้ยงโคเนื้อบ้านกล้วยพัฒนา
401 หมู่ 3 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0848156577
1195 9-67-02-10/1-0012 เลี้ยงโคเนื้อบ้านเขาวงค์ หมู่ที่6
99/9 หมู่ 9 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1196 9-67-02-10/1-0013 กลุ่มบุญยิ่งโคเนื้อ
99 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0875273469
1197 9-67-02-10/1-0020 พันนิภาโคเนื้อ
11 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1198 9-67-02-10/1-0021 ดาวเรืองโคเนื้อ
294 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1199 9-67-02-10/1-0022 ประจวบโคเนื้อ
70 หมู่ 9 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1200 9-67-02-10/1-0023 สิทธิโชคโคเนื้อ
272 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1201 9-67-02-10/1-0024 ณัฐพงษ์โคเนื้อ
13 หมู่ 5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0912877826
1202 9-67-02-10/1-0025 ปรานอมโคเนื้อ
47 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1203 9-67-02-10/1-0028 กลุ่มปศุสัตว์และเกษตร ม.1
48 หมู่ 1 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0895639152
1204 9-67-02-10/1-0030 เนินพัฒนาโคเนื้อ
2 หมู่ 10 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0805086802
1205 9-67-02-10/1-0032 หนองขามโคเนื้อ
95 หมู่ 9 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0806816670
1206 9-67-02-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านผาทองใต้
363 หมู่ 28 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1207 9-67-02-10/1-0033 คลองตะแบกโคเนื้อ
60 หมู่ 10 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0940822693
1208 9-67-02-02/1-0012 กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว ม.14 วารีย์วงษ์
121 หมู่ 14 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1209 9-67-02-04/1-0014 เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโค้งผักชี
278 หมู่ 14 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0894386329
1210 9-67-02-10/1-0034 ไร่ผาสุขโคเนื้อ
434 หมู่ 5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0966544725
1211 9-67-02-04/1-0016 กลุ่มปศุสัตว์ร่วมใจ
195/1 หมู่ 4 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1212 9-67-02-02/1-0013 ดงขุยโคเนื้อ
184 หมู่ 14 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0615358399
1213 9-67-02-04/1-0017 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงขุนบ้านโป่งเจ็ดหัว ต.พุทธบาท
22 หมู่ 25 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1214 9-67-02-04/1-0018 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงโคขุนบ้านโป่งเจ็ดหัว ตำบลพุทธบาท
22 หมู่ 25 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1215 9-67-02-10/1-0036 เกษตรกรบ้านซับมะค่าเลี้ยงโคเนื้อ
41 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1216 9-67-02-08/1-0014 กลุ่มเขาปะการังโคเนื้อชุมชน
156 หมู่ 8 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1217 9-67-02-10/1-0037 เกษตรพัฒนาบ้านหัวถนน ม.8
410/5 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1218 9-67-02-04/1-0021 คลองปอบโคเนื้อ
9 หมู่ 9 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1219 9-67-02-06/1-0017 ยิ่งศักดิ์เลี้ยงโคเนื้อ
212 หมู่ 7 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1220 9-67-02-05/1-0025 ซับม่วงพัฒนาโคเนื้อ
18 หมู่ 15 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1221 9-67-02-03/1-0017 กลุ่มส่งเสริมการเกษตร
2 หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0813950269
1222 9-67-02-05/1-0026 ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านซับม่วง
151 หมู่ 15 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1223 9-67-02-04/1-0024 รุ่งเกตุฟาร์ม
101/2 หมู่ 1 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1224 9-67-02-03/1-0018 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านดงแขวน
250/3 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1225 9-67-02-02/1-0015 ดงขุยผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
333 หมู่ 3 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1226 9-67-02-04/1-0031 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านลาดน้อย ม.13
70/1 หมู่ 13 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1227 9-67-02-04/1-0034 โชคอนันโคเนื้อ
27 หมู่ 26 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1228 9-67-02-03/1-0023 เกษตรพอเพียงบ้านกุฏิพระ
61/1 หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0956401556
1229 9-67-02-04/1-0037 กลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเสริมสร้างรายได้
24 หมู่ 3 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1230 9-67-02-10/1-0040 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ต.ศาลาลาย
113 หมู่ 9 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1231 9-67-02-08/1-0025 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคกสาร
77 หมู่ 5 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1232 9-67-02-08/1-0027 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและปศุสัตว์ตำบลซับพุทรา
23 หมู่ 7 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1233 9-67-02-01/1-0024 กลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ 1 ต.ท่าข้าม
385/4 หมู่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1234 9-67-02-03/1-0033 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ต.ท่าข้าม
228/1 หมู่ 7 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1235 9-67-02-08/1-0030 เกษตรผสมผสานบ้านวังไทร
1/4 หมู่ 4 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0946376768
1236 9-67-02-02/1-0017 กลุ่มน้ำพริกบ้านโคกตายอ
105/1 หมู่ 17 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0992031163
1237 9-67-02-02/1-0018 เกษตรกรบ้านทุ่งโตนด
90/1 หมู่ 9 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0808505985
1238 9-67-02-02/1-0020 เกษตรกรหมู่10โป่งปู
23/1 หมู่ 10 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0898561361
1239 9-67-02-06/1-0031 รวบรวมผลผลิตการเกษตร ม.2 โคกสำราญ
121 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0933169418
1240 9-67-02-06/1-0033 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
44/1 หมู่ 8 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0624318671
1241 6-67-05-05/1-0003 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปั้นเม็ด ม.4 บ้านโคกสำราญ
68 หมู่ 4 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862033281
1242 6-67-05-07/1-0016 สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านหนองคล้า
97 หมู่ 8 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0810460685
1243 9-67-05-03/1-0010 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านลำจังหัน หมู่ 1 ตำบลสามแยก
29/1 หมู่ 1 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0839520437
1244 6-67-07-06/1-0001 กลุ่มเกษตรปศุสัตว์โนนสีทอง
122 หมู่ 3 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 047382392
1245 6-67-07-12/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลยางงาม
300 หมู่ 3 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 092696418
1246 6-67-07-02/1-0013 ตะเภาแก้วต้นกล้า
15/8 หมู่ 8 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1247 6-67-07-08/1-0041 กลุ่มรวบรวมแปรรูปผลผลิต หมู่ที่ 8 บ้านดงกระถิน
2/2 หมู่ 8 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0848156164
1248 9-67-07-11/1-0012 กลุ่มเกษตรกรพัฒนาอาชีพบ้านวังประสาน
271 หมู่ 9 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0622581107
1249 9-67-07-08/1-0011 สหกิจการเกษตรดงกระถิน
3 หมู่ 8 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1250 9-67-07-13/1-0011 กองทุนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดกลุ่มเกษตรกรสร้างฝัน ม.4 บ้านเฉลียงทอง ต. ท่าด้วง
222 หมู่ 4 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1251 9-67-07-13/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านปางยาง
102/1 หมู่ 1 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0970802942
1252 9-67-07-04/1-0015 กลุ่มโคเนื้อตำบลวังท่าดี
128/1 หมู่ 5 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1253 6-67-08-06/1-0007 เลี้ยงสุกรเนื้อเพื่อเพิ่มรายได้
294 หมู่ 2 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 041798714
1254 6-67-08-03/1-0031 เรือนไม้ประดับ บ้านบ่อเดือ
140/1 หมู่ 11 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056718204
1255 9-67-08-07/1-0010 เกษตรยั่งยืนบ้านโปร่งสวอง
108 หมู่ 8 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1256 9-67-08-05/1-0010 ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย บ้านวังพิกุล
42/3 หมู่ 6 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1257 9-67-08-08/1-0010 สมาชิกกลุ่มดาวอินคาและพัฒนาอาชีพบ้านซับไทร
102 หมู่ 5 ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0979675181
1258 6-67-10-03/1-0008 กลุ่มรวมใจเกษตร
6 หมู่ 9 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0824089943
1259 9-67-10-03/1-0010 คลองน้ำคันเกษตรยั่งยืน
135/1 หมู่ 2 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0830109525
1260 6-67-11-06/1-0025 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านร่มโพธิ์-ร่มไทร
147/1 หมู่ 10 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0847342318
1261 9-67-11-06/1-0014 กลุ่มโคเนื้อบ้านทานตะวัน
113 หมู่ 5 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0922733654
1262 5-93-01-11/1-0006 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 14 ต.ควนมะพร้าว
48/1 หมู่ 14 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทรศัพท์
1263 5-93-01-11/1-0018 เกษตรอินทรีย์ ม.11 ต.ควนมะพร้าว
326 หมู่ 11 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0813680794
1264 5-93-02-04/1-0021 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองทรายขาว
230 หมู่ 5 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0807788582
1265 5-93-05-16/1-0006 เลี้ยงไก่คอล่อนครบวงจร
126 หมู่ 8 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0847553125
1266 5-93-05-08/1-0007 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ปีกบ้านใสหลวง ต.ปันแต
40 หมู่ 10 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทรศัพท์
1267 5-93-06-06/1-0016 อัยย๊ะบ้านห้วยเรือ
387/1 หมู่ 4 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0612187350
1268 5-93-08-01/1-0021 คนของพ่อหลวง
197 หมู่ 2 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0817672589
1269 5-93-09-02/1-0036 จักสานบ้านควนโหมด
31 หมู่ 3 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0808690366
1270 5-93-09-02/1-0045 เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อบ้านสหกรณ์
112 หมู่ 8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0866988553
1271 5-93-09-02/1-0046 เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งเศรษฐี
99 หมู่ 12 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0878994508
1272 5-93-09-02/1-0049 กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านทุ่งเศรษฐี ม.12 ต.นาปะขอ
4 หมู่ 12 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0636028933
1273 5-93-09-03/1-0026 กลุ่มบ่อนางชีเกษตรพัฒนา
95 หมู่ 11 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0897390713
1274 5-93-10-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ไก่ชน
396 หมู่ 4 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0872973697
1275 5-93-10-01/1-0009 เกษตรสมบูรณ์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
199/1 หมู่ 6 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์
1276 5-93-10-04/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหน้าป่า
370 หมู่ 8 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0835116469
1277 5-93-10-03/1-0040 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านต้นเข็มทองพัฒนา
157 หมู่ 12 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0870762022
1278 5-93-10-03/1-0041 ผลไม้แปรรูปบ้านควนนายพุฒ
61 หมู่ 7 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0849632152
1279 5-93-10-01/1-0044 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปาบ
140 หมู่ 1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0819697102
1280 5-93-10-03/1-0046 ผู้ผลิตเตาน้อยชีวมวลพลังงานทางเลือก ต.เกาะเต่า
7 หมู่ 5 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0895986839
1281 5-93-10-01/1-0046 ไสกุนฟาร์มเห็ด
210 หมู่ 7 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0862950228
1282 5-93-10-04/1-0026 บ้านสมุนไพรพัทลุง
213 หมู่ 3 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0811310399
1283 5-93-10-01/1-0049 นาแปลงใหญ่ป่าพะยอม
20 หมู่ 1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0842696859
1284 5-93-11-01/1-0014 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ชุมพล
93 หมู่ 12 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0892344774
1285 2-76-01-21/1-0010 เกษตรเมืองเพชรฟาร์ม
78/9 หมู่ 3 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 0867851624
1286 2-76-05-14/1-0013 เกษตรตามรอยเท้าพ่อบ้านท่าแลง
128 หมู่ 6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 0631531092
1287 2-76-05-11/1-0016 โครงการไก่ยั่งยืน
203 หมู่ 1 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์
1288 2-76-08-01/1-0022 กลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ
8 หมู่ 3 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 0899153320
1289 2-76-08-04/1-0022 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนพื้นเมืองบ้านป่าเด็ง
2 หมู่ 1 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โทรศัพท์
1290 6-56-01-06/1-0001 ทัดดาสุรากลั่น
170 หมู่ 12 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 017057174
1291 6-56-01-11/1-0014 ร่องช้างทองสุรากลั่น
145/1 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 054463487
1292 6-56-01-11/1-0015 สุรากลั่นบ้านร่องไฮ ม.5 ตำบลบ้านใหม่
105 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 0857157430
1293 6-56-01-12/1-0008 กลุ่มสุรากลั่นอ่างทอง
294 หมู่ 3 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 054441178
1294 6-56-01-10/1-0020 กลุ่มเกษตรกรทำนา-เลี้ยงไก่
134 หมู่ 9 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 0811693881
1295 6-56-01-04/1-0022 กลุ่มหัวดงสุรากลั่น
210 หมู่ 9 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 0857132445
1296 6-56-01-07/1-0038 แผ่นดินพ่อ ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย
28 หมู่ 2 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 0969620805
1297 6-56-01-13/1-0029 กลุ่มเกษตรปลอดภัย ต.ท่าวังทอง
109 หมู่ 11 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 0979217048
1298 6-56-01-06/1-0038 ทิวดอย ฟาร์ม
309/1 หมู่ 11 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 0882504669
1299 6-56-01-12/1-0042 เกษตรผสมผสานสู่การแปรรูปเชิงนวัตกรรม (ข้าวน้ำจำ)
217 หมู่ 2 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 0909732379
1300 6-56-02-07/1-0016 กลุ่มเกษตรกรบ้านธาตุขิงแกงใหม่ ม.9
104 หมู่ 9 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์
1301 6-56-03-07/1-0015 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ม.10 ต.เวียง
136 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์
1302 6-56-03-11/1-0030 กลุ่มเลี้ยงไก่และเป็ด ม.6 ต.เชียงบาน
166/6 หมู่ 6 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์
1303 6-56-03-11/1-0032 ร้านค้าชุมชนบ้านแพทย์บุญเรือง
19 หมู่ 9 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0811629340
1304 6-56-03-07/1-0031 ผู้เลี้ยงไก่ชน
221 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์
1305 6-56-03-07/1-0033 ชมรมอนุรักษ์ไก่ชนพื้นเมืองบ้านปี้
109 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0817063187
1306 6-56-03-08/1-0066 ชมรมอนุรักษ์ไก่ชนพื้นเมืองบ้านใหม่เจริญไพร
199 หมู่ 9 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0821839672
1307 6-56-03-08/1-0067 ชมรมกลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนพื้นบ้าน บ้านสลาบ
70 หมู่ 7 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0899831455
1308 6-56-03-13/1-0060 กลุ่มเลี้ยงกบและไก่พื้นบ้าน
5 หมู่ 11 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0630399311
1309 6-56-03-11/1-0063 เลี้ยงไก่ชนบ้านแวนวัฒนา
13 หมู่ 5 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0955383447
1310 6-56-03-09/1-0018 เลี้ยงไก่ชน บ้านปัวชัย
151 หมู่ 4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0884343820
1311 6-56-03-01/1-0051 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชน บ้านปางวัว หมู่ 1 ตำบลเชียงบาน
44 หมู่ 1 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0806798824
1312 6-56-04-02/1-0028 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านหล่ายทุ่ง
18/1 หมู่ 2 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โทรศัพท์
1313 6-56-05-12/1-0039 กลุ่มเลี้ยงหมูและไก่
146 หมู่ 9 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์
1314 6-56-05-02/1-0043 กลุ่มเลี้ยงไก่หมู่ 3 ต.ดอนศรีชุม
66/1 หมู่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0815948338
1315 6-56-06-04/1-0019 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านใหม่น้ำเงิน ต.งิม
101 หมู่ 12 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0860298519
1316 6-56-06-04/1-0041 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธมิตร
132 หมู่ 12 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0871872508
1317 6-56-07-02/1-0014 กลุ่มผลิตน้ำปูบ้านต้นผึ้ง หมู่ 11 ต.ศรีถ้อย
171 หมู่ 11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0861959414
1318 6-56-07-04/1-0045 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านหนองสระ หมู่ 6
74 หมู่ 6 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์
1319 6-56-07-04/1-0049 กลุ่มเลี้้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านสระวังทองหมู่ 10 ต. ป่าแฝก
58 หมู่ 10 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์
1320 6-56-07-03/1-0101 กลุ่มเลี้ยงไก่แม่สุกดอย หมู่ที่ 9
75 หมู่ 9 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0861854617
1321 6-56-08-02/1-0009 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านต้นผึ้ง หมู่ 3
50 หมู่ 3 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0895198128
1322 6-56-08-04/1-0030 กลุ่มเลี้ยงไก่ผู้สูงอายุบ้านน้ำเปื๋อย
33 หมู่ 6 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0844962161
1323 6-56-08-01/1-0082 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านนาหนุน
26 หมู่ 2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0810272745
1324 6-56-08-05/1-0068 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านดอยเทวดา
420 หมู่ 1 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0987833206
1325 6-56-08-01/1-0109 กลุ่มคัดสายพันธุ์ไก่ชน
78 หมู่ 5 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0848456845
1326 6-56-08-02/1-0055 กลุ่มคัดสายพันธุ์ไก่ชน ต.ป่าสัก
272 หมู่ 4 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์
1327 6-56-09-01/1-0034 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ไทยเข้มแข็ง
11 หมู่ 2 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0810305020
1328 6-56-09-02/1-0081 เลี้ยงไก่บ้านพื้นเมือง
377 หมู่ 13 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0998808213
1329 6-56-09-02/1-0091 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
13 หมู่ 15 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0613804302
1330 6-56-09-02/1-0098 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านร้อง
113 หมู่ 6 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0857085017
1331 6-56-09-03/1-0049 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านท่าร้องหมู่ 1 ตำบลแม่อิง
42/1 หมู่ 1 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0867287984
1332 6-56-09-01/1-0063 ไก่งวงภูกามยาว
34 หมู่ 10 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0887768955
1333 6-54-01-12/1-0010 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม. 7 ต.สวนเขื่อน
63 หมู่ 7 ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 072192987
1334 6-54-01-12/1-0026 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงไก่ชนคนสวนเขื่อน
106/1 หมู่ 9 ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0869971186
1335 6-54-01-15/1-0006 กลุ่มอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมือง ม.3
66/1 หมู่ 3 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0864291373
1336 6-54-01-06/1-0027 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนบ้านสำเภา
52/1 หมู่ 1 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0846112431
1337 6-54-01-15/1-0017 ชมรมผู้เลี้ยงไก่ชนบ้านใหม่สวรรคนิเวศ
67 หมู่ 4 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์
1338 6-54-01-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงไก่ชนบ้านแต
29/4 หมู่ 1 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0805000141
1339 6-54-02-08/1-0044 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านแม่ยางกวาว
165 หมู่ 7 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์
1340 6-54-02-13/1-0007 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ บ.น้ำพุสูง
43/1 หมู่ 5 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0871837883
1341 6-54-02-07/1-0014 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งศรี
77/1 หมู่ 4 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0898520758
1342 6-54-02-05/1-0037 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำเลา
118 หมู่ 9 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0848055362
1343 6-54-02-05/1-0043 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านห้วยขึม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเลา
59 หมู่ 3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0821923772
1344 6-54-04-04/1-0058 เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านผ้าขาว ม.5 ต.ดอนมูล
24 หมู่ 5 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0827592905
1345 6-54-04-03/1-0054 กลุ่มเลี้ยงสัตว์หมู่ 5 ป่าผึ้ง ต.หัวฝาย
196/3 หมู่ 5 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0899974050
1346 6-54-04-02/1-0048 เพชรพญา RK ม.7 ต.น้ำชำ
50 หมู่ 7 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0827588321
1347 6-54-04-09/1-0039 ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกบ้านแม่สาย - ดอนทัน ม. 10 , ม. 7
214 หมู่ 7 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0897594387
1348 6-54-04-12/1-0021 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่สวยงาม ต.พระหลวง
63/1 หมู่ 5 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0931864045
1349 6-54-05-03/1-0001 เลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านปากปาน หมู่ที่ 7 ตำบลไทรย้อย
122/1 หมู่ 7 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 071761138
1350 6-54-05-05/1-0015 เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 6 ตำบลปงป่าหวาย
110/6 หมู่ 6 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 048068022
1351 6-54-05-03/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ 2 บ้านไทรย้อย
10 หมู่ 2 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 067731395
1352 6-54-05-05/1-0054 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 3 บ้านแม่ยุ้น
55/4 หมู่ 3 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 057237877
1353 6-54-05-03/1-0021 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง บ้านปากปาน หมู่ 7
112/8 หมู่ 7 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 099563588
1354 6-54-05-03/1-0029 กลุ่มเพื่อการเกษตร
113/1 หมู่ 12 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 0896336937
1355 6-54-05-02/1-0065 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ 6
52/3 หมู่ 6 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์
1356 6-54-05-02/1-0067 กลุ่มเลี้ยงไก่แม่จั๊วะ หมู่ 6
127 หมู่ 6 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 0898687333
1357 6-54-06-03/1-0086 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านร่องถ่าน
98 หมู่ 2 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0881415966
1358 6-54-06-05/1-0029 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านหนองเสี้ยว
11/1 หมู่ 4 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0808510911
1359 6-54-06-04/1-0084 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ผสมพื้นเมือง
77 หมู่ 10 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0981926224
1360 6-54-07-01/1-0027 กลุ่มเกษตรครบวงจรบ้านหาดรั่ว
40/1 หมู่ 6 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0810268207
1361 6-54-07-02/1-0008 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลสรอย
25/1 หมู่ 5 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0807699914
1362 6-54-07-04/1-0067 พัฒนาการเกษตรหมู่ 1 ต.นาพูน
2 หมู่ 1 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์
1363 6-54-07-04/1-0099 เลี้ยงไก่พันธ์เนื้อ
119/1 หมู่ 10 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์
1364 6-54-07-05/1-0029 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านวังกวาง
64/1 หมู่ 3 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์
1365 6-54-08-05/1-0043 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลตำหนักธรรม
17 หมู่ 4 ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054646134
1366 6-54-08-04/1-0029 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ไทยตำบลวังหลวง
137 หมู่ 4 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0817963294
1367 6-65-01-11/1-0002 อนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนพระนเรศวรเหลืองหางขาว หมู่ 6 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
102/2 หมู่ 6 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0894371912
1368 6-65-01-13/1-0031 กลุ่มชมรมอนุรักษ์ไก่ชน หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง
56/3 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0872076553
1369 6-65-01-07/1-0011 ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนพระนเรศวรพันธุ์เก่งตำบลสมอแข
7 หมู่ 1 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0819536493
1370 6-65-01-15/1-0023 ไก่ชนพลายชุมพล
95/6 หมู่ 2 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0881559360
1371 6-65-01-16/1-0018 กลุ่มเพาะพันธุ์ไก่ชนเหลืองหางขาว ต.มะขามสูง
44/2 หมู่ 7 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0810442955
1372 9-65-01-13/1-0011 ผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 3 ตำบลบ้านกร่าง
102 หมู่ 3 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0838703600
1373 9-65-01-06/1-0014 เกษตรผสมผสานบ้านคลองหนองเหล็ก
43 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0850411313
1374 9-65-01-08/1-0016 โรงสีข้าวชุมชนบ้านตาลสุวรรณ
91/3 หมู่ 4 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0622644426
1375 9-65-01-08/1-0017 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบึงถัง
9/2 หมู่ 3 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1376 9-65-01-16/1-0012 เกษตรกรบ้านหัววังกร่าง ตำบลมะขามสูง
110/1 หมู่ 7 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862060781
1377 9-65-01-04/1-0013 เพชรฟาร์มบ้านลำใด
71 หมู่ 12 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0900589233
1378 6-65-02-10/1-0015 ผู้เลี้ยงเป็ดเทศไก่ไทยตำบลบ้านพร้าว
238 หมู่ 4 ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0861598406
1379 6-65-02-11/1-0018 กลุ่มเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านป่าคาย
182 หมู่ 2 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0850747370
1380 6-65-02-05/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์เลี้ยงไก่ชนตำบลนาบัว
5 หมู่ 4 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1381 6-65-02-04/1-0023 การเลี้ยงไก่พื้นบ้านหมู่บ้านห้วยตีนตั่ง
48/1 หมู่ 1 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0869304354
1382 6-65-02-04/1-0028 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเนินเพิ่ม
6 หมู่ 2 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1383 6-65-02-02/1-0033 เกษตรผสมผสานบ้านโป่งดินดำ ตำบลหนองกะท้าว
125 หมู่ 26 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0910266367
1384 9-65-02-04/1-0016 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเพิ่มนคร
71 หมู่ 14 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1385 6-65-03-03/1-0052 สุรากลั่นโบนัส
12/2 หมู่ 6 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0847272003
1386 9-65-03-01/1-0011 เจริญการสุรา
158/3 หมู่ 2 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0821722633
1387 9-65-03-04/1-0014 ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกบ้านไร่ปลายภู
141 หมู่ 4 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0892689602
1388 9-65-03-04/1-0020 คานาอัน เกษตรพอเพียง
36/3 หมู่ 13 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0969318823
1389 9-65-03-04/1-0024 โคเนื้อสร้างอาชีพบ้านนาหล่ม
128 หมู่ 4 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0968566418
1390 9-65-03-05/1-0010 ปั๊วยี้ฟาร์ม-สมุนไพร
141 หมู่ 15 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0926425964
1391 9-65-03-01/1-0015 กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านน้ำภาคน้อย
8/1 หมู่ 7 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0871977416
1392 9-65-03-04/1-0025 เกษตรผสมผสานบ้านเนินทอง
14/1 หมู่ 5 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0956376044
1393 9-65-03-01/1-0019 เพลินการสุรา
122 หมู่ 10 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0958870995
1394 6-65-04-05/1-0028 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลบึงกอก
1/1 หมู่ 5 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1395 6-65-04-09/1-0020 กลุ่มเลี้ยงไก่ชนบ้านดอนอภัย
18/2 หมู่ 10 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0823722237
1396 9-65-04-01/1-0011 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อการผลิต
117 หมู่ 4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0846243513
1397 6-65-05-01/1-0001 ผู้เลี้ยงไก่เนื้อบางกระทุ่ม
5/1 หมู่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 089858475
1398 6-65-05-08/1-0006 เกษตรกร หมู่ 11 บ้านใหม่ไพรมณี
73 หมู่ 11 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0899061855
1399 6-65-05-02/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่ชนบึงนางแลน
60/3 หมู่ 7 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0805042477
1400 6-65-05-05/1-0042 อนุรักษ์ไก่พื้นเมืองวังสาร
126/2 หมู่ 5 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0832161686
1401 9-65-06-02/1-0010 เพาะเลี้ยงไก่ชนและไก่เหลืองหางขาวตำบลท่าช้าง
35/1 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0845789639
1402 9-65-06-12/1-0015 เกษตรสุขใจ
231 หมู่ 1 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1403 6-65-07-03/1-0017 อนุรักษ์ไก่ชนพันธุ์ไทยเหล่าขวัญ
137 หมู่ 4 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0871957207
1404 6-65-08-08/1-0032 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านซำตะเคียนร่วมใจ
206/3 หมู่ 9 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1405 9-65-08-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านคลองน้ำเย็น หมู่ 5
249 หมู่ 5 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0850502698
1406 9-65-08-01/1-0011 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำเย็น หมู่ 13
239/2 หมู่ 13 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0816888034
1407 6-65-09-05/1-0004 ผู้เลี้ยงไก่ชนเชิงอนุรักษ์หนองไม้ยางดำ
26 หมู่ 1 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0881629556
1408 5-83-01-05/1-0027 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต
54/1 หมู่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076525100
1409 8-83-02-01/1-0010 การเกษตรผสมผสานน้ำตกกะทู้
79/2 หมู่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0898712335
1410 5-83-03-05/1-0009 กลุ่มเลี้ยงสัตว์มูลค่าสูงบ้านหมากปรก
78/5 หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 096491277
1411 5-83-03-04/1-0025 กลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านบางลา
77 หมู่ 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076272112
1412 5-83-03-01/1-0032 กลุ่มอาชีพโครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเกษตรบ้านแขนน
38/3 หมู่ 2 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0810782105
1413 8-83-03-02/1-0010 บางเหนียวดำ
139/1 หมู่ 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0819781598
1414 4-44-01-09/1-0014 โรงสีข้าวชุมชนบ้านหินลาด
9 หมู่ 8 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1415 4-44-02-01/1-0031 ครัวไก่งวงสะพานไม้ฯ (บริการด้านอาหาร)
173 หมู่ 4 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1416 4-44-03-07/1-0037 ผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านหนองหญ้าม้า
7 หมู่ 3 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0630072869
1417 4-44-03-10/1-0021 ผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านเขื่อน หมู่ 2
55 หมู่ 2 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892267580
1418 4-44-04-07/1-0009 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง-เป็ดเทศขีเหนือ ม.13
4 หมู่ 13 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1419 4-44-04-08/1-0003 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ซี บ้านลาดพัฒนา
41 หมู่ 17 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043789390
1420 4-44-04-07/1-0019 เลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ดไข่
78 หมู่ 6 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1421 4-44-04-02/1-0018 การเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านส้มปล่อย
49 หมู่ 4 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1422 4-44-04-02/1-0031 เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ม.11
32 หมู่ 11 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1423 4-44-04-02/1-0054 ดอนประดู่ฟาร์ม
34 หมู่ 9 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1424 4-44-04-08/1-0046 กลุ่มเลี้ยงกบ-ไก่พื้นเมือง
144 หมู่ 11 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1425 4-44-04-08/1-0048 กลุ่มไก่ย่างบ้านศรีสุข
175 หมู่ 3 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1426 4-44-04-02/1-0060 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านสระ
2 หมู่ 2 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0834147313
1427 4-44-05-11/1-0005 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านโพนใต้
158 หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043752207
1428 4-44-06-07/1-0007 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลโนนราษี
57/1 หมู่ 1 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 099446529
1429 4-44-06-18/1-0011 เลี้ยงสัตว์ผสมผสานบ้านสมสนุก ม.2 ต.หนองสิม
94 หมู่ 2 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0821076406
1430 4-44-06-06/1-0020 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.10 ต.กำพี้
15 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0885164648
1431 4-44-06-06/1-0023 เกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสุขสำราญ ม.13 ต.กำพี้
49 หมู่ 13 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1432 4-44-06-05/1-0024 เกษตรกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
95 หมู่ 8 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801941581
1433 4-44-06-15/1-0036 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่2 ตำบลวังใหม่
64 หมู่ 2 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1434 4-44-06-15/1-0034 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านโนนทัน หมู่9 ตำบลวังใหม่
45 หมู่ 9 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1435 4-44-06-15/1-0039 เลี้ยงไก่ไข่บ้านวังปลาโด หมู่7 ตำบลวังใหม่
88/1 หมู่ 7 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1436 4-44-06-15/1-0037 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านศาลาทอง หมู่3 ตำบลวังใหม่
105 หมู่ 3 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1437 4-44-06-01/1-0040 กลุ่มโคเนื้อ เนื้อโค หมู่ที่ 7 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ
77 หมู่ 7 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1438 4-44-07-08/1-0002 กลุ่มปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมบ้านป่ารังหนา
24 หมู่ 6 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 078672714
1439 4-44-07-02/1-0040 วิสาหกิจชุมชนบ้านสำโรงใหม่ หมู่ 12
27 หมู่ 12 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0821011936
1440 4-44-07-05/1-0008 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์เงิน
82 หมู่ 10 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1441 4-44-07-05/1-0029 กลุ่มแม่บ้านหนองบึง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพธิ์
136 หมู่ 3 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892767948
1442 4-44-07-09/1-0021 กลุ่มแม่บ้านป่าดู่ หมู่ 8
3 หมู่ 8 ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833591269
1443 4-44-08-05/1-0015 เลี้ยงไก่ไข่บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13 ต.นาสีนวล
86 หมู่ 13 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1444 4-44-09-03/1-0009 กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านไก่นากลาง ม.9
50 หมู่ 9 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1445 4-44-09-06/1-0006 เพาะเห็ดบ้านโคกใหญ่
50 หมู่ 12 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 061139449
1446 4-44-09-08/1-0012 กลุ่มเพื่อผลิตผลิตผลการเกษตรร่วมสินเจริญ
3 หมู่ 17 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828465329
1447 4-44-09-11/1-0016 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านนาเลา ม.7
109 หมู่ 7 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856931368
1448 4-44-09-03/1-0037 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเก่าน้อย ต.เสือโก้ก
60 หมู่ 13 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0832823176
1449 4-44-09-03/1-0040 ไก่พันธุ์ไข่
224 หมู่ 10 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0871108202
1450 4-44-09-03/1-0048 เลี้ยงไก่พร้อมไข่
151 หมู่ 16 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0870332659
1451 4-44-09-02/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองบก
1 หมู่ 8 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0898871965
1452 4-44-09-10/1-0019 บ้านดอนมันน้ำ
11 หมู่ 13 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0926751363
1453 4-44-09-08/1-0032 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านสันติภาพพัฒนา ม.19
69 หมู่ 19 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0931333559
1454 4-44-09-13/1-0018 ชุมชนคนเกษตรบ้านหนองเสือ
99 หมู่ 7 ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1455 4-44-09-09/1-0043 กลุ่มเลี้ยงโคหมู่7ตำบลนาข่า
42/1 หมู่ 7 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0817449513
1456 4-44-09-09/1-0044 กลุ่มโคแม่พันธุ์
44 หมู่ 13 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872278855
1457 4-44-09-13/1-0026 กลุ่มเลี้ยงไก่ ตำบลหนองทุ่ม
7 หมู่ 6 ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1458 4-44-09-13/1-0027 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้านหมู่ 5 หนองทุ่ม
102/1 หมู่ 5 ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895083065
1459 4-44-09-05/1-0033 ส่งเสริมการเลี้ยงโคตำแยนคร ม.11 ต.โพธิ์ชัย
44 หมู่ 11 ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0981764600
1460 4-44-09-04/1-0026 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรการเลี้ยงโคบ้านก่อหมู่10
6 หมู่ 10 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0854659652
1461 4-44-09-05/1-0037 เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ม.2
62 หมู่ 2 ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0860683326
1462 4-44-10-03/1-0051 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านโพนทอง
7 หมู่ 1 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895763189
1463 4-44-10-01/1-0033 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ตำบลนาดูน
60 หมู่ 1 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0982388317
1464 4-44-10-04/1-0029 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่หมู่ที่ 7 ต.ดงบัง
19 หมู่ 7 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0883143189
1465 4-44-10-05/1-0033 กลุ่มเยาวชนเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ
44 หมู่ 1 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0982374772
1466 4-44-10-06/1-0046 ผู้ทำการเกษตรบ้านหัวดง หมู่ที่ 1
142 หมู่ 1 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0928155933
1467 4-44-10-06/1-0047 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีกตำบลหัวดง
4 หมู่ 13 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1468 4-44-10-01/1-0040 กลุ่มต้นแบบเกษตรอินทรีย์ยุคดิจิทัล ต.นาดูน
134 หมู่ 2 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1469 4-44-10-08/1-0030 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ดีนาดูน
1 หมู่ 3 ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0868633577
1470 4-44-11-06/1-0015 โรงสีข้าวชุมชนบ้านหัวเสือ
22 หมู่ 8 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 079068266
1471 4-44-11-06/1-0024 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านพังคี
10 หมู่ 9 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1472 4-44-11-04/1-0006 เลี้ยงไก่แบบถาวรบ้านป่าตอง
89 หมู่ 3 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1473 4-44-11-06/1-0036 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านหัวเสือ
36 หมู่ 8 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1474 4-44-11-06/1-0039 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านหูลิง
22 หมู่ 7 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1475 4-44-11-02/1-0041 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านนาภู
10 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0860483371
1476 4-44-11-03/1-0045 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ดงจาน
2 หมู่ 14 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862259694
1477 4-44-11-04/1-0031 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่สามสายเลือดบ้านหัวช้าง
30 หมู่ 4 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0623074678
1478 4-44-11-03/1-0060 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่เนื้อบ้านโนนลาน
34 หมู่ 16 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1479 4-44-13-04/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหนองกุง
82 หมู่ 5 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1480 6-58-01-03/1-0029 กลุ่มการเกษตรวิสาหกิจชุมชน
160 หมู่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0898525018
1481 6-58-02-03/1-0004 ปุ๋ยหมักชีวภาพเกษตรผสมผสานเมืองปอน
168 หมู่ 1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053684617
1482 6-58-02-01/1-0017 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนยวม
236 หมู่ 2 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0806707673
1483 6-58-02-01/1-0043 เกษตรยั่งยืนหย่อมสนามบิน
310 หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0
1484 6-58-02-01/1-0045 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ 2 ต.ขุนยวม
230 หมู่ 2 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0871746097
1485 6-58-03-05/1-0058 กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำปาย
127 หมู่ 9 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
1486 6-58-03-02/1-0026 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนบ้านเวียงเหนือ
39/2 หมู่ 8 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0933037774
1487 6-58-04-03/1-0012 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งแล้งสามัคคี
302/2 หมู่ 1 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0851076866
1488 6-58-04-01/1-0047 ผลิตรวบรวมแปรรูปเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยหลวง
40/2 หมู่ 6 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0882634158
1489 6-58-04-01/1-0049 เกษตรอินทรีย์แปรรูปและการท่องเที่ยวบ้านยอดดอย (ห้วยหลวง)
65/2 หมู่ 6 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
1490 6-58-06-01/1-0007 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านแม่ทะลุ
411/1 หมู่ 5 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0892625677
1491 4-49-01-12/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงตำบลดงมอน
124 หมู่ 6 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0813801947
1492 4-49-01-13/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงกุดแข้
116 หมู่ 1 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1493 4-49-01-01/1-0045 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 12
40 หมู่ 12 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1494 4-49-01-06/1-0027 ปศุสัตว์เลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ 2 ตำบลผึ่งแดด
45 หมู่ 2 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 087858464
1495 4-49-01-06/1-0029 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านโนนตูม ม.3
109 หมู่ 3 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0883187976
1496 4-49-01-12/1-0022 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ 7 บ้านห้วยยาง
67 หมู่ 7 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1497 4-49-01-05/1-0032 เลี้ยงสุกรบ้านแก่นเต่าหมู่6
9 หมู่ 6 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1498 4-49-01-11/1-0045 เกษตรดินทองคำตำบลดงเย็น
68 หมู่ 12 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0616177931
1499 4-49-01-10/1-0061 กลุ่มผู้ผลิตอาหารเพื่อบริโภคให้เป็นยา
265 หมู่ 8 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1500 4-49-02-07/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านหนองนกเขียน
35/1 หมู่ 4 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1501 4-49-02-07/1-0020 กลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองนกเขียน
125 หมู่ 4 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1502 4-49-03-01/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลดอนตาล 53
280 หมู่ 7 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1503 4-49-03-01/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง อำเภอดอนตาล
43 หมู่ 5 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0801816057
1504 4-49-04-03/1-0031 เกษตรธรรมชาติบ้านปากช่อง
129 หมู่ 9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0821198287
1505 4-49-04-03/1-0042 ผู้เลี้ยงเป็ดเทศบ้านแก่งนาง
62 หมู่ 11 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1506 4-49-04-03/1-0060 ภูคำฟาร์มไก่บ้าน
7 หมู่ 4 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1507 4-49-04-03/1-0058 พัฒนาไก่สายพันธุ์พื้นเมือง
53 หมู่ 4 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0933463680
1508 4-49-04-03/1-0063 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านแก่งนาง หมู่ 13
198 หมู่ 13 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 09988712520
1509 4-49-06-03/1-0004 ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านดอน
74 หมู่ 3 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1510 4-49-06-02/1-0007 เลี้ยงไก่ชนพื้นเมืองบ้านสองคอน
88 หมู่ 2 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1511 4-49-07-01/1-0009 กลุ่มพัฒนาสร้างเสริมอาชีพการเกษตรนาหนองแคน
147 หมู่ 2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0898473445
1512 5-95-01-10/1-0021 ส่งเสริมอาชีพอรบ.เมืองยะลา
165/1 หมู่ 1 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0817487241
1513 5-95-02-04/1-0002 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษปิยะมิตร 3
120 หมู่ 7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 073201091
1514 5-95-02-04/1-0008 กลุ่มเลี้ยงไก่เบตงบ้านดอน
163 หมู่ 7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0895970709
1515 5-95-02-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงไก่เบตงบ้านบันนังสิแน
2 หมู่ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์
1516 5-95-02-03/1-0017 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบตง
75/3 หมู่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0812766499
1517 5-95-02-01/1-0022 กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
500 หมู่ 2 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0815417996
1518 5-95-02-05/1-0015 กลุ่มเลี้ยงไก่ธารน้ำทิพย์
87 หมู่ 1 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0879888300
1519 5-95-02-03/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านปิยะมิคร ๒
188 หมู่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0898708693
1520 5-95-02-05/1-0016 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ชุมชนบ้านซาโห่
85/51 หมู่ 4 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 073231959
1521 5-95-02-01/1-0026 กลุ่มพัฒนาเบตง
33 หมู่ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0908839899
1522 5-95-02-03/1-0023 กลุ่ม อรบ.เกษตรกรรมอำเภอเบตง
230 หมู่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0895967845
1523 5-95-02-03/1-0040 กลุ่มเลี้ยงไก่เบตงบ้านบ่อน้ำร้อน
68/1 หมู่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0980171017
1524 5-95-03-05/1-0014 เลี้ยงไก่ไข่ อรบ.เขื่อนบางลาง
16/2 หมู่ 10 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0819903956
1525 5-95-03-05/1-0030 โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ญาลันนันบารู บ้านเขาน้ำตก)
81 หมู่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0948927483
1526 5-95-03-03/1-0025 เยาวชนบ้านทำนบ
40/2 หมู่ 5 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0848626437
1527 5-95-03-02/1-0013 กลุ่มเกษตรสันติสุขตำบลบาเจาะ
101/1 หมู่ 1 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0887647390
1528 5-95-04-01/1-0005 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ฟาร์มตัวอย่างฯ ธารโต
361 หมู่ 1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา โทรศัพท์ 0828330372
1529 5-95-04-01/1-0016 การเพาะฟักและเลี้ยงไก่เบตงครบวงจร
361 หมู่ 1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา โทรศัพท์ 0896539941
1530 5-95-04-04/1-0013 บ้านพิกุลทอง
73 หมู่ 1 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา โทรศัพท์ 073206008
1531 5-95-04-03/1-0027 เศรษฐกิจพอเพียงคอกช้าง
46 หมู่ 7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา โทรศัพท์ 0862941401
1532 5-95-04-03/1-0028 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9
43 หมู่ 9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา โทรศัพท์
1533 5-95-04-04/1-0015 นครธรรม
43 หมู่ 6 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา โทรศัพท์
1534 5-95-04-02/1-0017 อรบ.เกษตรกรรมอำเภอธารโต
161/1 หมู่ 7 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา โทรศัพท์ 0899726863
1535 5-95-05-06/1-0009 เลี้ยงไก่ไข่กองพัน อรบ. ยะหา
9 หมู่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา โทรศัพท์ 073271155
1536 5-95-05-06/1-0022 เลี้ยงไก่ไข่ บ้านออก ตาชี
29/1 หมู่ 3 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0916456741
1537 5-95-05-06/1-0024 อรบ.เกษตรกรรม อำเภอยะหา
91 หมู่ 2 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0937542699
1538 5-95-05-07/1-0026 เยาวชนสร้างอาชีพบ้านโปโฮ
35/1 หมู่ 4 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0936932423
1539 5-95-05-01/1-0024 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์
24/32 หมู่ 3 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0899747898
1540 5-95-06-16/1-0013 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านทุ่งขมิ้น
30/1 หมู่ 3 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา โทรศัพท์ 0899753668
1541 5-95-07-02/1-0010 ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ อรบ.บาละ
259 หมู่ 1 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา โทรศัพท์
1542 5-95-07-02/1-0023 ฟาร์มไก่ไข่ อรบ.คลองพี
97 หมู่ 9 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา โทรศัพท์
1543 5-95-07-02/1-0025 อรบ.เกษตรกรรมอำเภอกาบัง
1/2 หมู่ 3 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา โทรศัพท์
1544 5-95-07-02/1-0026 กลุ่มศิลานารี
52 หมู่ 4 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0856299258
1545 4-35-01-13/1-0010 กลุ่มสตรีส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
192 หมู่ 1 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์
1546 4-35-01-13/1-0011 กลุ่มสตรีเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ม.7
99 หมู่ 7 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0804662248
1547 4-35-01-13/1-0024 กลุ่มโรงสีชุมชนหนองทองหลาง ม.3
142 หมู่ 3 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0872481261
1548 7-35-01-10/1-0010 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรตำบลสิงห์
8 หมู่ 11 ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0856139657
1549 7-35-01-15/1-0010 กลุ่มเลี้ยงไก่พญาแถน ต.ขุมเงิน
4 หมู่ 3 ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0801533619
1550 7-35-01-14/1-0011 ข้าวคุณธรรมบ้านโนนทรายงาม
7 หมู่ 4 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0880620757
1551 7-35-01-10/1-0011 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสิงห์
32 หมู่ 11 ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0861933674
1552 7-35-01-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อโคราชจังหวัดยโสธร
58 หมู่ 2 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0621975053
1553 4-35-02-05/1-0013 เสริมสร้างรายได้บ้านดอนกอง
51 หมู่ 7 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์
1554 4-35-02-05/1-0014 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่-เนื้อ
96 หมู่ 9 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์
1555 7-35-02-01/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมือง หมู่ 13 บ้านหนองไก่ขาว
27 หมู่ 13 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0960538481
1556 4-35-03-03/1-0019 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนยาง
36 หมู่ 17 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0894983424
1557 4-35-03-01/1-0037 กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแก หมู่ 7 ตำบลกุดชุม
183 หมู่ 7 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0812826611
1558 7-35-03-07/1-0010 กลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านแดง หมู่ 17
55 หมู่ 17 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์
1559 7-35-03-04/1-0014 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านสันติสุข
13 หมู่ 11 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0848276908
1560 4-35-04-01/1-0019 เกษตรอินทรีย์ลุมพุก (โซนใต้)
18/1 หมู่ 9 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0895150144
1561 4-35-04-07/1-0009 ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ไก่ย่างบ้านแคน
219 หมู่ 10 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0850264365
1562 4-35-04-03/1-0011 ผู้เลี้ยงไก่ชนพันธุ์พื้นเมือง
85 หมู่ 8 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0817908743
1563 4-35-04-09/1-0018 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านปลาอีด
36 หมู่ 8 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0833685849
1564 4-35-04-03/1-0015 เพาะเลี้ยงสัตว์ปีกสงเปือย
239 หมู่ 1 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1565 7-35-04-08/1-0012 กลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านโคกโก่ยและเกษตรผสมผสาน
11 หมู่ 9 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0898127390
1566 7-35-04-08/1-0014 ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ตำบลกู่จาน
111 หมู่ 5 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0986375268
1567 7-35-04-03/1-0013 ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ยุคดิจิทัล
199 หมู่ 3 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0807292898
1568 4-35-05-02/1-0028 กลุ่มสตรีทำหมอนขิตบ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ 10
3 หมู่ 10 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1569 7-35-05-04/1-0014 กลุ่มปศุสัตว์เชียงเพ็ง59
19/1 หมู่ 1 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1570 4-35-06-02/1-0001 เกษตรยั่งยืนบ้านหัวเมือง หมู่ 9
29 หมู่ 9 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045799522
1571 4-35-06-09/1-0002 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านพระเสาร์ หมู่ 1
61 หมู่ 1 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 079651396
1572 4-35-06-09/1-0024 กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านโนนยาง
32 หมู่ 10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0861071642
1573 4-35-06-10/1-0052 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านซำ หมู่ 3
125 หมู่ 3 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0905908695
1574 4-35-06-10/1-0063 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านสร้างแป้น หมู่ 2
1 หมู่ 2 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0881281171
1575 4-35-06-04/1-0040 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกษตรกรบ้านหัวดอน
150 หมู่ 4 ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 08709775129
1576 4-35-07-02/1-0010 กลุ่มเกษตรผสมผสานตำบลกุดน้ำใส
101 หมู่ 1 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร โทรศัพท์
1577 7-35-07-03/1-0019 แม่บ้านเกษตรกรบ้านจานทุ่ง
24 หมู่ 6 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0880718352
1578 4-35-08-10/1-0018 ชมรมอนุรักษ์ไก่ชนและไก่พื้นบ้าน
199 หมู่ 4 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1579 4-35-08-12/1-0034 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อบริโภคและจำหน่ายหนองยาง
126 หมู่ 2 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0881326090
1580 5-85-03-02/1-0028 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองเทศบาลตำบลกะเปอร์
23 หมู่ 1 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โทรศัพท์ 0806954585
1581 5-85-04-05/1-0043 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนและไก่พื้นเมืองไทย
119 หมู่ 10 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง โทรศัพท์ 0878963084
1582 8-85-04-05/1-0010 บ้านสองแพรก
787 หมู่ 7 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง โทรศัพท์ 0879157367
1583 8-85-04-05/1-0016 เกษตรผสมผสานบ้านสองแพรก
119/1 หมู่ 7 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง โทรศัพท์ 0623940359
1584 5-85-05-01/1-0005 เกษตรกรทำสวนนาคา
9 หมู่ 7 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 072844402
1585 2-70-05-03/1-0018 กรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
28 หมู่ 5 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032293469
1586 2-70-05-08/1-0011 ผู้เลี้ยงแพะแบบผสมผสาน อ.บ้านโป่ง
37/8 หมู่ 3 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0818582968
1587 2-70-05-02/1-0024 เกษตรพอเพียงบ้านห้วยขวาง
19/8 หมู่ 11 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0815707770
1588 2-70-05-03/1-0025 รักรวมใจหนองกลางด่าน
139/2 หมู่ 5 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0924705476
1589 2-70-06-03/1-0012 กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพบ้านแหลมทอง
146 หมู่ 3 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0895482119
1590 2-70-07-07/1-0019 ดอนโพเพียงพอ
84 หมู่ 11 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0880130982
1591 2-70-08-01/1-0024 NEW GEN FARMER
71 หมู่ 11 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0910105875
1592 2-70-08-03/1-0013 ไก่งวงราชบุรี
30 หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0899148016
1593 3-21-01-13/1-0023 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.มาบตาพุด
17/10 หมู่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0892511148
1594 3-21-01-14/1-0046 ส่งเสริมเพาะพันธุ์ไก่ชนไทย ซอยร่วมพัฒนา ต.มาบตาพุด
37/3 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0867595035
1595 3-21-02-03/1-0004 อนุรักษ์พัฒนาปลากัดไทยและปลาสวยงามอำเภอบ้านฉาง
174/2 หมู่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0896012390
1596 3-21-02-01/1-0011 ตลาดนัดไก่ชน บ้านหนองตะเคียน
21/8 หมู่ 7 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038963483
1597 3-21-02-03/1-0035 ตลาดนัดไก่ชนพันธ์เจริญ
112/80 หมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0965146410
1598 3-21-05-06/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาไก่ชนบ้านหนองฆ้อ
79 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทรศัพท์ 0868020745
1599 3-21-05-03/1-0022 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะ
45 หมู่ 2 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861082327
1600 3-21-05-03/1-0023 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง(ไก่ชน)ตำบลหนองตะพาน
19/2 หมู่ 4 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทรศัพท์ 038025244
1601 3-21-05-01/1-0015 อนุรักษ์ไก่ชนและพัฒนาสายพันธ์ไก่พื้นเมืองตำบลบ้านค่าย
102 หมู่ 3 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทรศัพท์ 0868184488
1602 3-21-06-03/1-0002 กลุ่มผู้ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษและแปรรูปตำบลละหาร
44/1 หมู่ 4 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0890917945
1603 3-21-06-03/1-0016 กลุ่มบ้านดินซีเมนต์บล๊อกมะม่วงมหาชนกและไผ่ทองสยาม
121/73 หมู่ 2 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0871322212
1604 3-21-06-04/1-0005 กลุ่มเกษตรกรยางชำถุงพันธุ์ดี
116 หมู่ 6 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0887153309
1605 3-21-06-03/1-0032 เกษตรรักษ์กล้า
437 หมู่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0868429697
1606 3-21-06-01/1-0021 ผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอม บ้านปลวกแดง
414 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0880037745
1607 3-21-08-01/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ไก่ชนชุมชนบ้านหนองบอน
5/1 หมู่ 4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทรศัพท์ 0814520265
1608 4-45-01-25/1-0019 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 5
165 หมู่ 5 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0898647312
1609 4-45-01-25/1-0035 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสงเปลือย ม.5
140 หมู่ 5 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0901931422
1610 4-45-01-10/1-0011 เศรษฐกิจพอเพียงโนนรัง
112 หมู่ 1 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872144403
1611 4-45-01-25/1-0047 กลุุ่มเลี้ยงไก่บ้านหนองพาดเสื้อ ม.9
3/1 หมู่ 9 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833648587
1612 4-45-01-05/1-0041 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหลุบ
27 หมู่ 2 ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883215749
1613 4-45-01-18/1-0027 การเกษตรเพื่อชุมชน
87 หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0885611791
1614 4-45-01-02/1-0039 หนองเหล็ก
36 หมู่ 11 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0899379249
1615 4-45-01-23/1-0034 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นบ้าน หมู่ 8 แคนใหญ่
14 หมู่ 8 ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0906425138
1616 4-45-02-11/1-0024 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านพื้นเมืองบ้านหนองสิม หมู่ 11 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
104 หมู่ 11 ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0871223681
1617 4-45-02-07/1-0022 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และนกกระทา หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
188 หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847888964
1618 4-45-02-08/1-0055 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 2 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
81 หมู่ 2 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0631813567
1619 4-45-02-05/1-0062 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโพนผุ หมู่ 6 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
34 หมู่ 6 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0981465902
1620 4-45-02-06/1-0051 กลุ่มเพื่อนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ปลูกพืชไร่-พืชสวน
99 หมู่ 12 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0927099972
1621 4-45-03-02/1-0038 เลี้ยงไก่ไข่บ้านหนองกุลา
20 หมู่ 8 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1622 4-45-03-01/1-0067 เลี้ยงโคและไก่พื้นบ้านบ้านคุยแต้
131 หมู่ 5 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872163978
1623 4-45-03-05/1-0032 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองม่วง
4 หมู่ 11 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0990733670
1624 4-45-03-05/1-0041 เลี้ยงไก่พื้นบ้านบ้านโนนใหม่
19 หมู่ 13 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0824554511
1625 4-45-04-12/1-0004 กลุ่มทำขนมบ้านน้ำสร้าง
1 หมู่ 9 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 010098024
1626 4-45-04-05/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสว่างอารมณ์
4 หมู่ 7 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1627 4-45-04-04/1-0011 กลุ่มชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่
57/2 หมู่ 3 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 04957258
1628 4-45-04-08/1-0058 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนแคน หมู่ 2
155 หมู่ 2 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1629 4-45-04-04/1-0054 กลุ่มออมทรัพย์เกษตรกรเพื่อการผลิต หมู่ 3,8,16 ต.โคกล่าม
82 หมู่ 3 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1630 4-45-05-02/1-0023 เลี้ยงไก่บ้านหนองดู่ หมู่ 9
131 หมู่ 9 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1631 4-45-05-06/1-0032 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านป่าสุ่ม ม.7 ต.อุ่มเม้า
96 หมู่ 7 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0831411974
1632 4-45-05-06/1-0034 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่เศรษฐกิจ บ้านฝั่งแดง ม.๖ ต.อุ่มเม้า
94 หมู่ 6 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0934398429
1633 4-45-05-03/1-0026 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่บ้านหนองแข้ ม.7 ต.หนองไผ่
153 หมู่ 7 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0934835512
1634 4-45-05-20/1-0053 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง(ไก่สัญจร)บ้านอีเตี้ย-สองพี่น้อง ต.บึงนคร
7 หมู่ 4 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0929929489
1635 4-45-05-06/1-0039 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านนาคำ ม.4 ต.อุ่มเม้า
97 หมู่ 4 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810576230
1636 4-45-05-06/1-0043 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคบ้านอุ่มเม้า ม.1 ต.อุ่มเม้า
63 หมู่ 1 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0916988207
1637 4-45-05-07/1-0041 กลุ่มสัมมาชีพบ้านดอนศรีเมือง ม.10 ต.มะอึ
105 หมู่ 10 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0940658950
1638 4-45-06-03/1-0024 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 4 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
44 หมู่ 4 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1639 4-45-06-13/1-0043 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่หมู่ที่1ตำบลคำไฮ
181 หมู่ 1 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0933549891
1640 4-45-07-01/1-0013 เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านดอนม่วย
1 หมู่ 10 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1641 4-45-07-11/1-0051 เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านสมสนุก
17 หมู่ 10 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1642 4-45-07-01/1-0033 เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้นตำบลแวง
9 หมู่ 11 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1643 4-45-08-04/1-0021 เลี้ยงไก่พันธุ์พืนเมือง
90 หมู่ 9 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860421173
1644 4-45-09-09/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองหมู่ 5 บ้านท่าสีดา
21 หมู่ 5 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1645 4-45-09-09/1-0027 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้านหมู่ 8 บ้านท่าทรัพย์เจริญ
273 หมู่ 8 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1646 4-45-09-09/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองหมู่ 4 บ้านทรายทอง
38 หมู่ 4 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1647 4-45-09-09/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองหมู่ 11 บ้านท่าอุดม
152 หมู่ 11 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1648 4-45-09-02/1-0025 กลุ่มเลี้ยงไก่ผาน้ำทิพย์
143 หมู่ 6 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0621027299
1649 4-45-10-10/1-0028 เลี้ยงไก่เนื้อและผลิตเสื้อผ้าส่งออก
89 หมู่ 13 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0821455957
1650 4-45-10-16/1-0025 กลุ่มหัตหกรรมสานตะกร้าและกระเป๋า
111 หมู่ 1 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 090246309
1651 4-45-10-13/1-0034 กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองแคนหมู่9
43 หมู่ 9 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1652 4-45-10-08/1-0046 บ้านสะทอนหมู่ที่ 14
145 หมู่ 14 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0894832661
1653 4-45-10-15/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่พื้นเมือง
55 หมู่ 4 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895773981
1654 4-45-10-17/1-0022 กลุ่มผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ต.ขวัญเมือง
119 หมู่ 1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0910146956
1655 4-45-11-04/1-0094 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสระ หมู่ 9
69 หมู่ 9 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0848265759
1656 4-45-11-05/1-0025 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้านด่านน้อย หมู่ 4
38 หมู่ 4 ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883253278
1657 4-45-12-04/1-0033 อาชีพเลี้ยงไก่เนื้อบ้านเหล่าหัวภู
2 หมู่ 3 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1658 4-45-13-05/1-0039 กลุ่มเกษตรกรรมบ้านโพนทอง
79 หมู่ 6 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0817683997
1659 4-45-13-04/1-0053 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ใข่บ้านหนองเหล็ก
20 หมู่ 1 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1660 4-45-13-04/1-0054 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ใข่
26 หมู่ 4 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1661 4-45-13-04/1-0055 กลุ่มไก่พันธุ์ไข่ม.6
17 หมู่ 6 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1662 4-45-13-01/1-0079 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ม.3 ต.โพนทราย
83 หมู่ 3 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1663 4-45-13-04/1-0056 ไก่พันธุ์ไข่บ้านกู่คันธนาม ม.9 ต.ยางคำ
47 หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1664 4-45-13-04/1-0057 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านหนองฝั่งแดง ม.8
7 หมู่ 8 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1665 4-45-13-04/1-0058 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านเหล่าข้าว
16 หมู่ 3 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1666 4-45-13-04/1-0061 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ 1 ต.ยางคำ
166 หมู่ 1 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895051709
1667 4-45-13-01/1-0082 กลุ่มเสี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านหนองซำ
5 หมู่ 10 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1668 4-45-13-01/1-0085 เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.2 ต.โพนทราย
12 หมู่ 2 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1669 4-45-13-04/1-0067 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ม.2 ต.ยางคำ
160 หมู่ 2 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1670 4-45-14-03/1-0004 กลุ่มอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง
4 หมู่ 3 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 079547694
1671 4-45-14-04/1-0049 กลุ่มเลี้ยงสัตว์อินทรีย์
87 หมู่ 7 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0910624568
1672 4-45-14-09/1-0028 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองตาโฮม
16 หมู่ 2 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0962573821
1673 4-45-15-02/1-0058 เกษตรผสมผสานบ้านห้วยทราย
203 หมู่ 5 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0824650631
1674 4-45-16-07/1-0005 ผู้ผลิตยาสูบบ้านหนองสี่มุม หมู่ที่ 10 กลุ่ม 1
26 หมู่ 10 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0840272603
1675 4-45-16-06/1-0018 ส่งเสริมสินค้าเกษตรบ้านหญ้าคา
18 หมู่ 5 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1676 4-45-16-05/1-0026 ผู้ปลูกยางบ้านสนามชัย หมู่ 13
71 หมู่ 13 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1677 4-45-16-05/1-0027 ผู้ปลูกยาสูบบ้านสนามชัย หมู่ 13
71 หมู่ 13 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0831998366
1678 4-45-16-06/1-0030 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรบ้านหญ้าคา หมู่ 5
18 หมู่ 5 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0823088275
1679 4-45-16-08/1-0032 ผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองผักตบ หมู่ 1
72 หมู่ 1 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1680 4-45-16-05/1-0028 ผู้ปลูกข้าวบ้านหนองคูคำ หมู่ 9
100 หมู่ 9 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0887475367
1681 4-45-16-08/1-0033 ผลิตสินค้าเกษตรบ้านบาก หมู่ 7
25 หมู่ 7 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1682 4-45-16-05/1-0029 ผู้ปลูกยาสูบบ้านหนองคูคำ หมู่ 9
100 หมู่ 9 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0887475367
1683 4-45-16-04/1-0040 ผลิตสินค้าเกษตรบ้านโนนสีดา หมู่ 4
30 หมู่ 4 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1684 4-45-16-05/1-0030 ผลิตสินค้าเกษตรบ้านป่าเว่อ ม.7
49 หมู่ 7 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1685 4-45-16-08/1-0034 ผลิตสินค้าเกษตรบ้านโดนน้อย
87 หมู่ 5 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1686 4-45-16-05/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านสนามชัย หมู่ 13
61 หมู่ 13 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0813208117
1687 4-45-16-02/1-0044 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองสองห้อง หมู่ 2
59 หมู่ 2 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 089597048
1688 4-45-16-04/1-0042 ธนาคารต้นไม้บ้านดงขวาง ม.8
72 หมู่ 8 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878586123
1689 4-45-16-04/1-0043 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ หม่ 9
18/3 หมู่ 9 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801635917
1690 4-45-16-05/1-0044 ปลูกยาสูบบ้านหนองไฮไทรงาม 2
20 หมู่ 3 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1691 4-45-16-08/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแดง หมู่ 8
32 หมู่ 8 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0832913859
1692 4-45-16-04/1-0044 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ ม.9
18/3 หมู่ 9 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1693 4-45-16-02/1-0046 ธนาคารต้นไม้บ้านดอนทราย หมู่ 2
58 หมู่ 2 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0873749101
1694 4-45-16-04/1-0045 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองม่วง ม.5
36 หมู่ 5 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1695 4-45-16-04/1-0046 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1
19/2 หมู่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1696 4-45-16-02/1-0045 ธนาคารต้นไม้เศษฐกิจพอเพียงอำเภอศรีสมเด็จ
59 หมู่ 13 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1697 4-45-16-05/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไร่ ม.11
23 หมู่ 11 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883295206
1698 4-45-16-05/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านกล้วย ม.4
121 หมู่ 4 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801769150
1699 4-45-16-05/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูคำ ม.9
10 หมู่ 9 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0897634375
1700 4-45-16-03/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านท่าแร่ ม.4
3 หมู่ 4 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801798630
1701 4-45-16-05/1-0033 ธนาคารต้นไม้บ้านดอนน้ำคำ ม.10
43 หมู่ 10 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856070219
1702 4-45-16-05/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าเว่อ ม.7
25 หมู่ 7 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856441659
1703 4-45-16-06/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงควง ม.1
89 หมู่ 1 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0899914749
1704 4-45-16-03/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าเม้าเหนือ ม.2
110 หมู่ 2 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0908532269
1705 4-45-16-05/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่าอาราง ม.8
130 หมู่ 8 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0870383556
1706 4-45-16-03/1-0030 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าเม้าใต้ ม.3
154 หมู่ 3 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878259341
1707 4-45-16-04/1-0048 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ากลาง ม.6
108 หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883002908
1708 4-45-16-05/1-0038 ธนาคารต้นไม้บ้านหัวหนองแวง ม.14
47 หมู่ 14 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1709 4-45-16-03/1-0033 ธนาคารต้นไม้บ้านดงเมือง ม.5
85 หมู่ 5 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0868806362
1710 4-45-16-04/1-0047 ธนาคารต้นไม้บ้านกลาง ม.3
2 หมู่ 3 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847967278
1711 4-45-16-06/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านโสกเชือกน้อย ม.10
47 หมู่ 10 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0837697263
1712 4-45-16-04/1-0050 ธนาคารต้นไม้บ้านกอก หมู่ 12
89 หมู่ 12 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0846844252
1713 4-45-16-05/1-0039 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าแหน หมู่ 5
31 หมู่ 5 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0884932584
1714 4-45-16-02/1-0047 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองโก หมู่ 6
48 หมู่ 6 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872144865
1715 4-45-16-08/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านโดนน้อย หมู่ 5
41 หมู่ 5 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0880627160
1716 4-45-16-08/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูยาง หมู่ 4
178 หมู่ 4 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807656106
1717 4-45-16-06/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแสง หมู่ 3
41 หมู่ 3 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856089972
1718 4-45-16-03/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านเมืองเปลือย ม.1
119 หมู่ 1 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892797898
1719 4-45-16-04/1-0049 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนขวาง ม.7
33 หมู่ 7 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0819543931
1720 4-45-16-03/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านเมืองเก่า ม.7
59 หมู่ 7 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892321079
1721 4-45-16-08/1-0042 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนเหลี่ยม ม.3
17 หมู่ 3 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801824164
1722 4-45-16-08/1-0038 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนทัน ม.2
8 หมู่ 2 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872164769
1723 4-45-16-06/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2
68 หมู่ 2 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0852742358
1724 4-45-16-08/1-0040 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแซง ม.6
6 หมู่ 6 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857453711
1725 4-45-16-01/1-0022 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองเจริญ ม.7
14 หมู่ 7 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801884426
1726 4-45-16-08/1-0039 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองผักตบ ม.1
95 หมู่ 1 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0836668467
1727 4-45-16-03/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านไม้ล่าม ม.6
110 หมู่ 6 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862287408
1728 4-45-16-02/1-0050 ธนาคารต้นไม้บ้านบุมะเขือ ม.12
14 หมู่ 12 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0890733687
1729 4-45-16-02/1-0049 ธนาคารต้นไม้บ้านพิมพ์พัฒนา ม.1
2 หมู่ 1 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0880300140
1730 4-45-16-02/1-0051 ธนาคารต้นไม้บ้านก่อ ม.3
78 หมู่ 3 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872271738
1731 4-45-16-02/1-0052 ธนาคารต้นไม้บ้านโคกข่า ม.5
64 หมู่ 5 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862238026
1732 4-45-16-02/1-0053 ธนาคารต้นไม้บ้านก่อ ม.13
1 หมู่ 13 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810534163
1733 4-45-16-05/1-0040 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงยาว ม.2
104 หมู่ 2 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0805598836
1734 4-45-16-04/1-0051 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ ม.10
64 หมู่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 08999432696
1735 4-45-16-07/1-0024 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนน้ำเงิน ม.11
14 หมู่ 11 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833518084
1736 4-45-16-06/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านโคกกลาง ม.6
20 หมู่ 6 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0815901316
1737 4-45-16-02/1-0048 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองเม็ก ม.8
1 หมู่ 8 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872311957
1738 4-45-16-01/1-0023 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ากาชาด ม.6
79 หมู่ 6 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872228937
1739 4-45-16-01/1-0026 ธนาคารต้นไม้บ้านศรีโพธิ์ทอง ม.1
70 หมู่ 1 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883016770
1740 4-45-16-07/1-0025 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงน้อย ม.5
47 หมู่ 5 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0868644802
1741 4-45-16-01/1-0024 ธนาคารต้นไม้บ้านเขวาน้อย ม.2
55 หมู่ 2 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0854620638
1742 4-45-16-07/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองขุมดิน ม.9
35 หมู่ 9 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879875230
1743 4-45-16-08/1-0041 ธนาคารต้นไม้บ้านบาก ม.7
25 หมู่ 7 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0846017782
1744 4-45-16-07/1-0028 ธนาคารต้นไม้บ้านหนอแวงควง ม.6
98 หมู่ 6 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857562458
1745 4-45-16-07/1-0026 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองสี่มุม ม.10
27 หมู่ 10 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0815456099
1746 4-45-16-07/1-0029 ธนาคารต้นไม้บ้านโคกไพรี ม.4
38 หมู่ 4 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892735967
1747 4-45-16-07/1-0027 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูโคก ม.3
69 หมู่ 3 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 085756979
1748 4-45-16-01/1-0025 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ายาว ม.5
69 หมู่ 5 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879514323
1749 4-45-16-07/1-0033 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองห้าง ม.7
1 หมู่ 7 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0890082262
1750 4-45-16-03/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่าดอนไฮ ม.8
14 หมู่ 8 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879615658
1751 4-45-16-06/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนโพธิ์ ม.8
28 หมู่ 8 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0831420028
1752 4-45-16-02/1-0058 ธนาคารต้นไม้บ้านป่ากุง ม.11
94 หมู่ 11 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1753 4-45-16-06/1-0041 ธนาคารต้นไม้บ้านโพธิ์สัยน้อย ม.1
136 หมู่ 1 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0898395312
1754 4-45-16-02/1-0057 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแสบง ม.9
21 หมู่ 9 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801846521
1755 4-45-16-05/1-0042 ธนาคารต้นไม้บ้านสวนจิก ม.1
31 หมู่ 1 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0935306773
1756 4-45-16-06/1-0039 ธนาคารต้นไม้บ้านหญ้าคา ม.5
1 หมู่ 5 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0845168223
1757 4-45-16-07/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูโคก ม.8
69 หมู่ 8 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1758 4-45-16-07/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงควง ม.2
71 หมู่ 2 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892199098
1759 4-45-17-03/1-0021 กลุ่มเลี้ยงไก่ม่วงลาดหมู่ 5ตำบลม่วงลาด
49 หมู่ 5 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1760 4-45-18-06/1-0001 กลุ่มเลี้ยงหมูป่า
213 หมู่ 3 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 094178593
1761 4-45-18-01/1-0018 ผู้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
29 หมู่ 5 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0817698102
1762 4-45-18-01/1-0019 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โพธิ์ทอง หมู่ 9
95 หมู่ 9 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0894180296
1763 4-45-18-02/1-0015 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านงิ้วเหนือ ม.2
35 หมู่ 2 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878560751
1764 4-45-18-06/1-0039 เกษตรอินทรีย์พอเพียงบ้านโนนข่า
116 หมู่ 5 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0617107394
1765 4-45-19-02/1-0007 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้าน หมู่ 5
29 หมู่ 5 ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1766 4-45-19-02/1-0018 กลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ 1 ต.สาวแห
14 หมู่ 1 ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 078556391
1767 4-45-19-04/1-0035 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้านขมิ้น
59 หมู่ 2 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1768 4-45-19-01/1-0042 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ตำบลหนองฮี
2 หมู่ 3 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1769 4-45-19-04/1-0045 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านขมิ้น ม.13
55 หมู่ 13 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1770 4-45-19-04/1-0050 โชนันท์ฟาร์มไก่พื้นเมือง
135 หมู่ 11 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878040759
1771 1-16-04-01/1-0008 ข้าวทองบ้านคลองเขว้า
650/4 หมู่ 11 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0898071936
1772 1-16-04-11/1-0023 ไก่ไทยละโว้หนองปลิง
102 หมู่ 4 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0930946728
1773 1-16-04-07/1-0030 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีบ้านหนองปลาไหล
42/3 หมู่ 3 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0865337595
1774 1-16-05-09/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ดำเคยู ภูพาน บ้านกระเบาเรียง
11 หมู่ 7 ต.ลาดสาลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 092272573
1775 1-16-06-21/1-0015 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำและสัตว์ปีก ตำบลหนองเมือง
18 หมู่ 1 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0898309251
1776 1-16-06-15/1-0017 กลุ่มผู้เลี้ยงหมูและไก่ตำบลชอนม่วง
182/1 หมู่ 4 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0867693218
1777 1-16-06-01/1-0017 เลี้ยงไก่บ้านหนองกวาง ต.ไผ่ใหญ่
49 หมู่ 6 ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0852329468
1778 1-16-06-04/1-0013 ทำก้อนเพาะเห็ด
61 หมู่ 2 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0823573459
1779 1-16-06-22/1-0017 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ต.สนามแจง
189/3 หมู่ 5 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0897754213
1780 1-16-06-21/1-0017 วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านหนองเมือง
144 หมู่ 2 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1781 1-16-06-20/1-0012 พัฒนาอาชีพชุมชนเชียงงา
49 หมู่ 6 ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0898096597
1782 1-16-07-04/1-0040 ผู้ทำปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหนองผักแว่น
60/1 หมู่ 3 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0812910538
1783 1-16-07-04/1-0041 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านไร่มอญพันธุ์
128 หมู่ 3 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0928089881
1784 1-16-07-04/1-0043 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านหนองประดู่
108 หมู่ 2 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0929164507
1785 1-16-07-04/1-0044 กลุ่มปลูกพืชสมุนไพรขมิ้นชันหนองผักแว่น
42 หมู่ 1 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0848824760
1786 1-16-09-01/1-0006 ผ้าไทยทอมือบ้านโคกเจริญ
165 หมู่ 4 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 071206585
1787 1-16-09-01/1-0025 ส่งเสริมผ้ามัดหมี่บ้านโคกเจริญหมู่4
76 หมู่ 4 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0916020874
1788 1-16-11-02/1-0027 เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง ต.บ่อทอง
134 หมู่ 12 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0844688092
1789 6-52-01-12/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายบ้านท่าส้มป่อย
214 หมู่ 1 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0841750090
1790 6-52-01-17/1-0026 ไก่ไข่บ้านใหม่จำบอน
47 หมู่ 9 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0932655872
1791 6-52-01-12/1-0026 ไก่พันธุ์พื้นเมือง ต. ทุ่งฝาย
27/2 หมู่ 7 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0806335359
1792 6-52-01-06/1-0030 ปุ๋ย พืช ชีวพันธุ์ LPK
82/1 หมู่ 11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0812890636
1793 6-52-02-05/1-0019 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านสบเมาะ 1
63/4 หมู่ 4 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1794 6-52-02-05/1-0032 ศูนยืเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านฉลองราช หมู่ 5 ตำบลสบป้าด
527 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0857140892
1795 6-52-02-04/1-0040 ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษและสมุนไพร
15 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1796 6-52-02-04/1-0046 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านเวียงสวรรค์
568 หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 5871786556
1797 6-52-02-04/1-0051 ผู้เลี้ยงไก่สามสายเลือดบ้านแม่เมาะสถานี หมู่ 4
22 หมู่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1798 6-52-02-04/1-0069 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
163 หมู่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1799 6-52-02-04/1-0088 การเลี้ยงสัตวืเศรษฐกิจบ้านห้วยคิง หมู่ 6ต.แม่เมาะ
10/1 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1800 6-52-02-02/1-0031 กลุ่มเลี้ยงไก่ผู้สูงอายุ หมู่ 2 ตำบลนาสัก
32/1 หมู่ 2 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0847409011
1801 6-52-02-04/1-0102 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยคิง หมู่ ๖ ต.แม่เมาะ
385 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0806704357
1802 6-52-02-05/1-0076 กลุ่มเลี้ยงไก่สามสายเลือด ม.1 ต.สบป้าด
2 หมู่ 1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0852159311
1803 6-52-02-05/1-0077 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง หมู่ 2 บ้านสบเติ๋น
17/3 หมู่ 2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1804 6-52-02-04/1-0111 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านเวียงสวรรค์ ม.9 ต.แม่เมาะ
62/1 หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0815313799
1805 6-52-02-04/1-0125 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เมาะ
211 หมู่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0843665809
1806 6-52-02-04/1-0127 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 10 ต.แม่เมาะ
171 หมู่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0895251144
1807 6-52-02-05/1-0088 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ 1 ตำบลสบป้าด
6/1 หมู่ 1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1808 6-52-02-01/1-0052 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านหัวฝาย ม.1 ต.บ้านดง
91 หมู่ 1 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0890313902
1809 6-52-02-05/1-0091 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านใหม่ฉลองราช ม.8 ต.สบป้าด
539 หมู่ 8 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1810 6-52-02-03/1-0062 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ 6 ตำบลจางเหนือ
153 หมู่ 6 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0898526396
1811 6-52-02-03/1-0067 กลุ่มเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์บ้านกอรวก หมู่ 3 ตำบลจางเหนือ
151 หมู่ 3 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1812 6-52-02-05/1-0176 กลุ่มศูนย์เรียนรู้ชาวบ้านเกษตรกรบ้านสบป้าด
99 หมู่ 1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0979316933
1813 6-52-02-05/1-0108 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ที่ 5 ตำบลสบป้าด
191/1 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1814 6-52-02-05/1-0120 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่และธนาคารไข่ บ้านสบป้าด หมู่ 1 ตำบลสบป้าด
105 หมู่ 1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0871893895
1815 6-52-02-01/1-0067 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่8 ตำบลบ้านดง
98 หมู่ 8 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1816 6-52-02-01/1-0075 กลุ่มเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง
210 หมู่ 1 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1817 6-52-02-03/1-0098 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ที่5 ตำบลจางเหนือ
84/1 หมู่ 5 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0884126027
1818 6-52-02-04/1-0167 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านใหม่นาแขม
180 หมู่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0894328264
1819 6-52-02-04/1-0172 เลี้ยงไก่ชนพันธุ์ดีบ้านใหม่มงคล
163/1 หมู่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0810332976
1820 6-52-02-04/1-0179 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้านใหม่นาแขม หมู่ ๗ ต.แม่เมาะ
105 หมู่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0898550387
1821 6-52-02-03/1-0114 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ม.7 ต.จางเหนือ
124 หมู่ 7 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1822 6-52-02-04/1-0212 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านเวียงหงส์ล้าานา
711 หมู่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0894313766
1823 6-52-02-05/1-0150 กลุ่มเลี้ยงไก่สามสายเลือด กลุ่ม 2
15/4 หมู่ 2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1824 6-52-02-01/1-0086 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง
33/1 หมู่ 6 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1825 6-52-02-04/1-0228 เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยคิง ตำบลแม่เมาะ
487 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1826 6-52-02-04/1-0232 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ
314 หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0849153769
1827 6-52-02-05/1-0167 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านฉลองราช หมู่ 8 ต.สบป้าด
384 หมู่ 8 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0820945514
1828 6-52-02-04/1-0244 กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลาบ้านห้วยเป็ด หมู่ 1 ต.แม่เมาะ
91 หมู่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0821808768
1829 6-52-02-05/1-0169 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่บ้านฉลองราช หมู่ 8 ต.สบป้าด
417 หมู่ 8 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0856239456
1830 6-52-03-07/1-0017 เลี้ยงแม่ไก่พันธุ์ไข่บ้านใหม่เตาปูน
32 หมู่ 8 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0833230528
1831 6-52-03-03/1-0018 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา 2559
99 หมู่ 2 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0861911919
1832 6-52-03-09/1-0028 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลใหม่พัฒนา
319 หมู่ 3 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0897015693
1833 6-52-03-05/1-0021 เกษตรกรบ้านเหล่า-แม่ปูน
462 หมู่ 7 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0935937765
1834 6-52-03-05/1-0023 กลุ่มเกษตรผสมผสานหมู่บ้านหนองแหวน
59/1 หมู่ 4 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0948307356
1835 6-52-04-03/1-0090 กลุ่มเลี้ยงไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่
206/1 หมู่ 3 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0892618744
1836 6-52-04-03/1-0091 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านดงหนองจอก
9/2 หมู่ 9 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0613723955
1837 6-52-05-06/1-0020 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านทุ่งศาลา
17 หมู่ 1 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0907519250
1838 6-52-05-01/1-0033 กลุ่มเลี้ยงไก่แจ้บ้านสบแหง
32 หมู่ 1 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์
1839 6-52-05-01/1-0035 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่สามสายพันธุ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ
57 หมู่ 5 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0898521490
1840 6-52-06-04/1-0012 กลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา
176 หมู่ 6 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0895785792
1841 6-52-06-02/1-0025 ผลิตไก่ประดู่ดำ ต.บ้านสา
53 หมู่ 8 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0820350353
1842 6-52-06-07/1-0027 การเลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลวิเชตนคร
119 หมู่ 8 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0899549227
1843 6-52-06-02/1-0036 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านแป้น หมู่ 1
104 หมู่ 1 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0997200043
1844 6-52-07-01/1-0005 กลุ่มไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานบ้านบนทุ่ง
34 หมู่ 9 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1845 6-52-07-08/1-0008 อนุรักษ์ไก่พื้นเมืองเพื่อจำหน่าย
100 หมู่ 9 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1846 6-52-07-04/1-0014 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชอินทรีย์บ้านแม่สงใต้
36 หมู่ 10 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0872554643
1847 6-52-07-04/1-0028 กลุ่มปศุสัตว์พัฒนาบ้านทุ่งฝูง ม.4
165 หมู่ 4 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1848 6-52-08-05/1-0031 ปศุสัตว์เพื่อการเกษตร
89 หมู่ 13 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง โทรศัพท์
1849 6-52-08-02/1-0030 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
70 หมู่ 5 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โทรศัพท์
1850 6-52-08-06/1-0017 กลุ่มเลี้ยงไก่ตำบลนาโป่ง
57 หมู่ 5 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0844814810
1851 6-52-08-02/1-0034 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีบุญเรือง
9849 หมู่ 6 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0871928402
1852 6-52-08-02/1-0035 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำดิบ
186 หมู่ 3 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0864329775
1853 6-52-08-08/1-0033 กลุ่่มเลี้ยงไก่ไข่หนองซาง
79/1 หมู่ 7 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0806397642
1854 6-52-09-01/1-0032 กลุ่มเกษตรผสมผสานแม่พริก
47 หมู่ 9 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง โทรศัพท์
1855 6-52-09-01/1-0034 กลุ่มเลี้ยงและอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองแม่พริก
303 หมู่ 1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0871863867
1856 6-52-11-03/1-0060 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านปงกาพัฒนา
36 หมู่ 6 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1857 6-52-12-06/1-0016 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลแม่สัน
116 หมู่ 2 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0895536898
1858 6-52-12-01/1-0032 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 1 ตำบลห้างฉัตร
258 หมู่ 1 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0894336639
1859 6-51-01-06/1-0030 ชำนาญพัฒนา
29/2 หมู่ 4 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์
1860 6-51-01-06/1-0043 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเจดีย์ขาว หมู่ 5
74/2 หมู่ 5 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0844867799
1861 6-51-01-06/1-0044 กลุ่มจักรสานบ้านเจดีย์ขาว หมู่ 5
3 หมู่ 5 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053000216
1862 6-51-01-09/1-0032 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าห้า-บ้านใหม่ หมู่ที่ 14
83 หมู่ 14 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0898540739
1863 6-51-01-02/1-0041 เกษตรผสมผสานครบวงจร
106/4 หมู่ 4 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0819989472
1864 6-51-01-13/1-0082 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำลำพูน-เชียงใหม่
182/2 หมู่ 8 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0801325236
1865 6-51-02-05/1-0019 ศรีมงคลเหมืองลึก
150 หมู่ 2 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053574809
1866 6-51-02-04/1-0030 กลุ่มเกษตรยั่งยืนและปลอดภัยบ้านสวนหลวง
100 หมู่ 3 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0844839814
1867 6-51-02-01/1-0040 บ้านสวนเกษตรพอเพียง
269 หมู่ 15 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0895611516
1868 6-51-03-01/1-0026 เกษตรรวมใจพัฒนา
122/1 หมู่ 10 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0895550718
1869 6-51-03-05/1-0046 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองผู้สูงอายุบ้านห้วยสะแหล
33 หมู่ 5 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1870 6-51-04-06/1-0007 กลุ่มทำไร่ข้าวโพดบ้านหนองมะล้อ
55 หมู่ 2 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0869143319
1871 6-51-04-02/1-0022 กลุ่มข้าวโพด ม.8 แม่ตืน
125 หมู่ 8 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 082697823
1872 6-51-04-01/1-0084 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนอำเภอลี้
47/11 หมู่ 14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน โทรศัพท์
1873 6-51-05-02/1-0050 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านหนองบัว
67 หมู่ 4 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1874 6-51-06-08/1-0024 กลุ่มเพาะเลี้ยงไก่ชนสายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย
79/1 หมู่ 1 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0871879240
1875 6-51-06-03/1-0027 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนน้อย
67 หมู่ 9 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1876 6-51-06-05/1-0013 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์พัฒนาท้องถิ่น
278 หมู่ 4 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0866543648
1877 6-51-06-11/1-0052 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านไร่ก่อค่า
175 หมู่ 10 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0871898458
1878 6-51-06-11/1-0060 กลุ่มพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมือง หมู่ 5 บ้านโป่งรู
121/1 หมู่ 5 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0801233228
1879 6-51-06-08/1-0101 บ่อเกษตรบ่อที่ 5 บ้านน้ำดิบ หมู่ 6 ต.น้ำดิบ
37/16 หมู่ 6 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0899533725
1880 6-51-06-11/1-0075 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเจดีย์ หมู่ 13
39 หมู่ 13 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0819611909
1881 6-51-06-11/1-0077 กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านผาเงิบ หมู่ 11 ต.นครเจดีย์
55 หมู่ 11 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1882 6-51-06-08/1-0103 บ่อเกษตร บ่อที่ 7 น้ำดิบ หมู่ที่ 6
189 หมู่ 6 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0833219727
1883 6-51-06-05/1-0024 พัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านทรายทอง ต.บ้านเรือน
251/1 หมู่ 7 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0866563215
1884 6-51-06-04/1-0030 หมู่ 8 ต.ม่วงน้อย บ้านสะปุ๋งหลวงสามัคคี
19 หมู่ 8 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0837089574
1885 6-51-06-04/1-0032 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนและไก่พื้นเมืองตำบลม่วงน้อย
262 หมู่ 3 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0812887570
1886 6-51-06-05/1-0026 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานบ้านเหล่า
133 หมู่ 2 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0861800696
1887 6-51-06-08/1-0131 อนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนเหล่าป่าก๋อย ตำบลน้ำดิบ
79/1 หมู่ 1 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0987501292
1888 6-51-06-08/1-0138 กลุ่มเลี้ยงไก่สายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย บ้านจำชมภู
425 หมู่ 10 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1889 6-51-06-08/1-0142 กลุ่มไก่ชนวังสวนกล้วย
172 หมู่ 12 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 081746515
1890 6-51-06-08/1-0143 กลุ่มซุ้มไก่เพชรขันคำท่าไม้
9 หมู่ 13 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0833241529
1891 6-51-06-08/1-0144 นรินทร์ไก่ชนน้ำดิบหลวง
97/1 หมู่ 7 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0871750745
1892 6-51-06-08/1-0145 กลุ่มเพาะและพัฒนาไก่ชนเหล่าป่าก๋อยน้ำดิบเหนือ
11 หมู่ 17 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0618071809
1893 6-51-06-08/1-0146 เพรชสายเหนือบ้านสันเจริญ
171/2 หมู่ 14 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0613076276
1894 6-51-06-08/1-0147 กลุ่มซุ้มไก่ชนบุญเกษม
80/2 หมู่ 7 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0806717102
1895 6-51-06-08/1-0148 กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนสายพันธ์ุเหล่าป่าก๋อย
79/1 หมู่ 1 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0613635773
1896 6-51-06-02/1-0023 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านหนองหอย
67/1 หมู่ 5 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0931603778
1897 6-51-07-02/1-0078 ผู้สูงอายุบ้านห้วยม่วง ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ
41 หมู่ 16 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์
1898 6-51-08-01/1-0057 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแพะใต้
269 หมู่ 7 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0820274869
1899 6-51-08-01/1-0067 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านแพะใต้
225 หมู่ 7 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0808583247
1900 6-51-08-02/1-0048 กลุ่มหนองภูเขียว
70 หมู่ 2 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0845010635
1901 6-51-08-03/1-0062 กลุ่มเก๊าจาว
39/1 หมู่ 1 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0861899629
1902 6-51-08-03/1-0060 กลุ่มร้องธาร
299 หมู่ 1 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0932563481
1903 4-42-01-07/1-0031 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรบ้านแหล่งควาย
127 หมู่ 3 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0842651786
1904 4-42-01-02/1-0033 กลุ่มปลูกพืชปลอดสารพิษ เลี้ยงสัตว์และจัดหาน้ำสะอาด ตำบลเมือง
150 หมู่ 9 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1905 4-42-01-09/1-0057 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกบ้านหนองหญ้าไซ หมู่ ๒
82 หมู่ 2 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0872179740
1906 4-42-01-12/1-0044 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านนาแขม
393 หมู่ 1 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1907 4-42-01-02/1-0043 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ 12 ตำบลเมือง
523 หมู่ 11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0856445367
1908 4-42-03-01/1-0003 กลุ่มไร่นาสวนผสมและการเลี้ยงโคพื้นเมือง ตำบลเชียงคาน
412 หมู่ 6 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 098426771
1909 4-42-03-03/1-0036 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ม.7 ต.นาซ่าว
225 หมู่ 7 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1910 4-42-03-03/1-0045 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ม.3 ต.นาซ่าว
90/4 หมู่ 3 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1911 4-42-03-05/1-0007 กลุ่มผลิตการเกษตรบ้านท่าดีหมี ต.ปากตม
79/2 หมู่ 4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042870150
1912 4-42-04-01/1-0044 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรนครหงษ์
167 หมู่ 9 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1913 4-42-04-05/1-0067 กลุ่มพัฒนาสตรี ตำบล ห้วยพิชัย
220 หมู่ 1 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์ 0807614534
1914 4-42-04-06/1-0036 ไก่ชนพันธฺุ์พื้นเมือง (ไก่ชนไทย)
241 หมู่ 1 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1915 4-42-05-01/1-0003 กลุ่มฟ้าใสบ้านเดิ่น หมู่ 3 ตำบลด่านซ้าย
45 หมู่ 3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 042891575
1916 4-42-05-04/1-0006 ชมรมอนุรักษ์พันธุ์ไก่พื้นเมืองตำบลโคกงาม
88 หมู่ 6 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์
1917 4-42-05-01/1-0005 อนุรักษ์ไก้พื้นเมืองด่านซ้าย
135 หมู่ 8 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 042891573
1918 4-42-05-07/1-0011 กลุ่มเกษตรผสมผสานในเขตปฏิรูปที่ดิน
182 หมู่ 1 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 042807704
1919 4-42-05-07/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
199 หมู่ 1 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 0862126929
1920 4-42-05-01/1-0009 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านนาทุ่ม
94 หมู่ 11 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 0812636509
1921 4-42-05-03/1-0006 เกษตรอินทรีย์บ้านนาหมูม่น
31 หมู่ 2 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 0895257819
1922 4-42-05-10/1-0005 ตลาดนัดไก่ชนพื้นเมืองคนด่านซ้าย
75 หมู่ 3 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 0898634882
1923 4-42-05-06/1-0011 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านตาดเสี้ยว
96 หมู่ 1 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์
1924 4-42-05-04/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่บ้านนาเจียง
181/1 หมู่ 3 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 0817087684
1925 4-42-06-01/1-0034 ซำแคนฟาร์ม
94 หมู่ 3 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0801901840
1926 4-42-07-05/1-0014 กลุ่มผู้ผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหมู่ที่2 ต.ลาดค่าง
9 หมู่ 2 ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย โทรศัพท์
1927 4-42-07-03/1-0023 กลุ่มพูนทรัพย์บ้านร่องจิก
268 หมู่ 2 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย โทรศัพท์ 0833115529
1928 4-42-08-01/1-0051 ออร์แกนิคท่าลี่
106 หมู่ 7 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0862190091
1929 4-42-10-10/1-0070 กลุ่มชมรมคนรักไก่ชน ตำบล ห้วยส้ม
17 หมู่ 2 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0895312659
1930 4-42-11-01/1-0003 ร้านค้าชุมชนศรีอุบล
161 หมู่ 4 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย โทรศัพท์ 062026414
1931 4-42-12-02/1-0017 ผู้เลี้ยงไก่บนบ่อปลาบ้านพวยเด้ง
162 หมู่ 12 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย โทรศัพท์ 0832893637
1932 4-42-12-03/1-0048 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ต.โนนปอแดง
58 หมู่ 9 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย โทรศัพท์ 0854596538
1933 4-42-12-04/1-0040 กลุ่มเกษตรพอเพียงห้วยไฮ
4 หมู่ 7 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย โทรศัพท์ 0833546388
1934 4-42-14-02/1-0028 ต้นกล้าพัฒนาบ้านไร่พวย
82 หมู่ 4 ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์
1935 4-33-01-12/1-0004 ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวโพนค้อ
212/1 หมู่ 6 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810758182
1936 7-33-01-27/1-0011 ตามรอยพ่อแบบพอเพียงโนนแดง
108 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0971941210
1937 7-33-01-04/1-0011 บ้านหนองหว้า ตำบลซำ
89 หมู่ 10 ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1938 7-33-01-07/1-0011 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหนองสวง
31 หมู่ 3 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1939 7-33-01-15/1-0017 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่แบบพอเพียง
102 หมู่ 7 ต.โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872420526
1940 7-33-02-03/1-0017 เลี้ยงโคแม่พันธุ์ - โคเนื้อ
207/1 หมู่ 1 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0942913910
1941 7-33-02-07/1-0012 เลี้ยงไก่ ต.ยางชุมใหญ่
5 หมู่ 5 ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0936891518
1942 4-33-03-07/1-0001 บ้านทามพัฒนาสามัคคี
1 หมู่ 1 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 012653991
1943 4-33-03-15/1-0001 บ้านโนนเปือย ม.8 ต.จาน
11 หมู่ 8 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 018773156
1944 4-33-03-05/1-0001 สุรากลั่นหนามแท่ง
4 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072596398
1945 4-33-03-07/1-0002 กลุ่มส่งเสริมอาชีพพัฒนาบ้านหมัด
35/3 หมู่ 3 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072443195
1946 4-33-03-10/1-0001 กลุ่มปลูกพริกปลอดสาร
51/2 หมู่ 1 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 017091288
1947 4-33-03-20/1-0004 คนทำนาบ้านหนองอีกว่าง
30 หมู่ 5 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0852020876
1948 4-33-03-20/1-0020 กลุ่มแม่บ้านงานครัวบ้านอีต้อม
80 หมู่ 2 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1949 4-33-03-03/1-0018 ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองทุ่งกระดุมทอง
25/4 หมู่ 2 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0878752494
1950 4-33-03-03/1-0019 เลี้ยงไก่พื้นเมืองหนองหัวช้าง
3 หมู่ 5 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862542829
1951 4-33-03-08/1-0046 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองละทายหมู่7
77 หมู่ 7 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833757810
1952 4-33-03-08/1-0048 ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านเหม้า
6 หมู่ 2 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1953 4-33-03-08/1-0054 เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านกอก
54/2 หมู่ 3 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872469646
1954 7-33-03-14/1-0015 คนสร้างอาชีพเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
46/1 หมู่ 10 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0610484218
1955 4-33-04-13/1-0001 คนพันปี
365 หมู่ 5 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 012543973
1956 4-33-04-23/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลื้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อส่งออกบ้านเดืยงตะวันตก
96 หมู่ 3 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872617058
1957 4-33-04-12/1-0020 วิสากิจชุมชนกลุ่มเลื้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อส่งออกบ้านสันติสุข
68 หมู่ 15 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1958 7-33-04-05/1-0014 กลุ่มร้านค้าเพื่อการเกษตร
5/3 หมู่ 1 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1959 7-33-04-15/1-0010 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านกระหวัน
109 หมู่ 5 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1960 7-33-04-15/1-0011 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านรุ่งอรุณ
179 หมู่ 7 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0883573821
1961 7-33-04-01/1-0014 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเปือยหมู่ 10 ตำบลบึงมะลู
404 หมู่ 10 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0981905866
1962 7-33-04-15/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านจานใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลจานใหญ่
123 หมู่ 16 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0619726409
1963 4-33-05-21/1-0008 เกษตรอินทรีย์ออแกนิกส์นาโน
105 หมู่ 1 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0861298838
1964 4-33-05-10/1-0008 ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยใต้
31 หมู่ 6 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0823690394
1965 4-33-05-18/1-0002 ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาท
248/1 หมู่ 1 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0801608732
1966 4-33-05-11/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเลี้ยงสัตว์
9 หมู่ 14 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833782925
1967 7-33-05-22/1-0016 กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลห้วยสำราญ
32 หมู่ 6 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0935230979
1968 7-33-05-18/1-0013 กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านมะขาม
167 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0901829799
1969 7-33-05-11/1-0010 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านสระภูมิ
26 หมู่ 5 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810666519
1970 7-33-05-03/1-0012 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านใจดีเหนือ
60 หมู่ 10 ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0807222157
1971 7-33-05-07/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลสะเดาใหญ่
59 หมู่ 11 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0884652898
1972 7-33-05-07/1-0015 ฟาร์มชุมชนตำบลสะเดาใหญ่
59 หมู่ 11 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0884652598
1973 7-33-06-02/1-0010 แม่บ้านหนองอารี
123 หมู่ 1 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0874467303
1974 7-33-06-04/1-0013 เกษตรบ้านตาจวน หมู่ที่ 10 ต.สำโรงพลัน
7/8 หมู่ 10 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1975 4-33-07-07/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านนาสำราญ
61 หมู่ 15 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045601318
1976 4-33-07-10/1-0005 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านชาตโพธิ์น้อย
1 หมู่ 9 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862507559
1977 4-33-07-07/1-0011 เกษตรกรทำสวนพริกบ้านขนวน
21/1 หมู่ 5 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0817785009
1978 4-33-07-04/1-0018 กลุ่มสุกรพัฒนาบ้านรงระ
28 หมู่ 8 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0900457759
1979 7-33-07-02/1-0012 กลุ่มสาธิตการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
231 หมู่ 12 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0884771447
1980 7-33-07-03/1-0013 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกระโดน
74 หมู่ 12 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0831291148
1981 7-33-07-03/1-0014 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนและโคพื้นเมืองบ้านหนองเชียงทูนใต้
126 หมู่ 15 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862542016
1982 7-33-07-10/1-0010 วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านโพธิ์สามัคคี
31 หมู่ 8 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0614466619
1983 7-33-07-07/1-0011 เกษตรอินทรีย์บ้านหนามแท่ง
17/1 หมู่ 4 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1984 7-33-07-01/1-0012 เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเหล็ก
4 หมู่ 6 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1985 7-33-07-08/1-0013 เพาะเห็ดหนองกระบุงดู่กลาง
22 หมู่ 9 ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1986 7-33-07-07/1-0014 เพื่อการเกษตรภูมิหาร
50 หมู่ 8 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1987 4-33-08-03/1-0004 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านอาราง
70 หมู่ 1 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1988 4-33-08-07/1-0009 กลุ่มทอผ้าใหม่บ้านโนนลัด
52/2 หมู่ 6 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1989 4-33-08-05/1-0004 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไพร
6/1 หมู่ 3 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1990 4-33-08-03/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอารางใหม่พัฒนา
10 หมู่ 20 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0859052468
1991 4-33-08-11/1-0020 ร่วมแรงร่วมใจใหม่พัฒนา
48 หมู่ 14 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0844118238
1992 7-33-08-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง 3 สายเลือด
25 หมู่ 12 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1993 7-33-08-10/1-0013 เกษตรกรรมพอเพียง
113 หมู่ 3 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1994 4-33-09-10/1-0015 กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านหนองกก หมู่ 17
36 หมู่ 17 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045600468
1995 4-33-09-01/1-0005 คนเพ็ญบุญ
106 หมู่ 14 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045681140
1996 4-33-09-10/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ ตำบลบัวหุ่ง
31 หมู่ 11 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0879657582
1997 4-33-09-10/1-0035 กลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์บ้านบัวหุ่ง ต.บัวหุ่ง
91 หมู่ 4 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045919437
1998 4-33-09-11/1-0025 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านคูสระ
27 หมู่ 5 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862659823
1999 7-33-09-06/1-0010 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านมะฟัก ตำบลจิกสังข์ทอง
4/2 หมู่ 3 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2000 7-33-09-12/1-0014 ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลส้มป่อย
14 หมู่ 2 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0852104847
2001 4-33-10-03/1-0015 กลุ่มชวนชม
7 หมู่ 15 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0844765891
2002 4-33-10-18/1-0005 ราชพฤกษ์
38 หมู่ 13 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854156947
2003 4-33-10-22/1-0007 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านกำแพงใหญ่
34/1 หมู่ 2 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0812596788
2004 4-33-10-01/1-0009 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านหนองสะเต็ง
17 หมู่ 5 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0823670809
2005 4-33-10-22/1-0014 เย็บผ้าบ้านค้อกำแพง
69 หมู่ 3 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2006 4-33-10-22/1-0015 น้ำพริกปลาร้า,น้ำพริกตาแดง
41 หมู่ 4 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2007 4-33-10-22/1-0029 กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านหนองสิม
4 หมู่ 4 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2008 4-33-10-22/1-0037 น้ำพริกสมุนไพรปลาร้า
41 หมู่ 4 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0992045129
2009 7-33-10-22/1-0014 เกษตรไก่บ้าน หมู่ 14
123 หมู่ 14 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0930280855
2010 7-33-10-08/1-0012 เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่พื้นบ้าน บ้านกระเบา
32 หมู่ 13 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0933469428
2011 4-33-11-01/1-0011 กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านหมากยางเหนือ
7 หมู่ 16 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045689694
2012 4-33-11-01/1-0020 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านโนนลานกลาง
109 หมู่ 13 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0895782560
2013 4-33-11-01/1-0021 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านโนนลานหมู่1ตำบลเป๊าะ
7 หมู่ 1 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872458243
2014 4-33-11-01/1-0039 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านเหนือโนนลาน
12 หมู่ 9 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0827499127
2015 4-33-11-01/1-0040 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านโนนลานม.9
12 หมู่ 9 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0827499127
2016 4-33-12-05/1-0004 ผู้เลี้ยงโคขุนบ้านจานแสนไชย
20 หมู่ 7 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 092498570
2017 4-33-12-02/1-0010 กลุ่มชุมชนพอเพียง
105 หมู่ 3 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 060341649
2018 4-33-12-06/1-0009 เลี้ยงโคบ้านกุดหวาย
126 หมู่ 8 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0857629408
2019 4-33-12-06/1-0012 กลุ่มจิตอุดมการเกษตร
3 หมู่ 15 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 095272668
2020 4-33-12-01/1-0005 ต้นแบบบ้านหนองสิมใหญ่
113/1 หมู่ 2 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 853089525
2021 4-33-12-04/1-0012 กลุ่มเกษตรกรบ้านผักไหมใหญ่
39 หมู่ 4 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 828618318
2022 4-33-12-02/1-0014 พัฒนาฝีมือการตัดเย็บเสื้อผ้า
138 หมู่ 7 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 819022910
2023 4-33-12-04/1-0013 กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านห้วยซันพัฒนา
20 หมู่ 13 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 879701409
2024 4-33-12-04/1-0014 กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านกระเต็ล
13/1 หมู่ 11 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 810674462
2025 4-33-12-01/1-0006 เศรษฐกิจพอเพียงบกพอก
55/1 หมู่ 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 852172671
2026 4-33-12-06/1-0015 โรงสีข้าวชุมชน
22 หมู่ 9 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 883776819
2027 4-33-12-01/1-0007 กลุ่มแม่บ้านหนองสิมใหญ่
13/1 หมู่ 2 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 879583833
2028 4-33-12-03/1-0023 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านโนนสำโรงหมู่ที่ ๗
92 หมู่ 7 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 868766508
2029 4-33-12-06/1-0028 กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์ตามพระราชดำริ
60 หมู่ 15 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 8958220840
2030 4-33-12-03/1-0024 กลุ่มเกษตรทำนาไพรพะยอม
18 หมู่ 8 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 848237372
2031 4-33-12-06/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านปะโด๊ะ
84 หมู่ 8 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 883684180
2032 4-33-12-06/1-0030 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือระหุ่ง
29 หมู่ 10 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 844245128
2033 4-33-12-02/1-0030 กลุ่มเกษตรต้นแบบบ้านหนองสะมอน
98 หมู่ 11 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 941069015
2034 7-33-12-05/1-0011 กลุ่มอาชีพเกษตรยั่งยืน
6 หมู่ 6 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 844977118
2035 7-33-12-05/1-0010 เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชเศรษฐกิจบ้านน้ำคำ
33 หมู่ 11 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 879381462
2036 7-33-12-03/1-0010 เกษตรอินทรีย์แดงใหญ่
22 หมู่ 9 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 981514460
2037 7-33-12-03/1-0011 ร้านค้าชุมชนโนนสำโรง
4 หมู่ 7 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 856122674
2038 7-33-12-05/1-0012 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ต.จานแสนไชย
141 หมู่ 5 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 908359302
2039 7-33-12-05/1-0013 กลุ่มสตรีบ้านพะวร
114 หมู่ 2 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 610675973
2040 7-33-12-05/1-0014 กลุ่มพอเพียงบ้านหนองแสนไชย
2 หมู่ 10 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 971492225
2041 7-33-12-02/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่อำเภอห้วยทับทัน
98 หมู่ 11 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0930109994
2042 7-33-12-01/1-0011 โชคดีไก่ย่างไม้มะดัน
204 หมู่ 2 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0897484544
2043 7-33-12-06/1-0010 เลี้ยงโคโนนดั่ง
61 หมู่ 12 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0814705101
2044 7-33-12-01/1-0012 เกษตรก้าวหน้าหนองมันปลา
31 หมู่ 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0615401467
2045 7-33-12-06/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านพะเนาว์
2 หมู่ 9 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0857787121
2046 7-33-12-03/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโคพอกหนองแข้ ม.5
21 หมู่ 5 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0930673246
2047 7-33-12-01/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือหนองสิมน้อย
76 หมู่ 6 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0923455477
2048 7-33-12-01/1-0018 บ้านทุ่งมนน้อย ม.7
27/1 หมู่ 7 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0883425513
2049 7-33-12-03/1-0017 กลุ่มปลูกมะนาวโนนแคน
189 หมู่ 12 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0901859537
2050 7-33-12-06/1-0012 เกษตรกรบ้านกอเลา ม.2
14 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0880697455
2051 7-33-12-01/1-0019 ทุ่งมนกลุ่มตะวันแดง
24 หมู่ 7 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872609931
2052 7-33-12-05/1-0015 เฮาฮักหนองแคน
21/1 หมู่ 4 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0844760145
2053 7-33-12-02/1-0012 จังเอินพัฒนา
110 หมู่ 5 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0811865519
2054 7-33-12-06/1-0017 พัฒนาเกษตรโนนโก
70 หมู่ 11 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0625241509
2055 7-33-12-04/1-0010 บ้านชาด ม.10
15 หมู่ 10 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0822353323
2056 7-33-12-01/1-0021 สวัสดี
90 หมู่ 8 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0998931472
2057 7-33-12-03/1-0019 ผู้เลี้ยงไก่โนนแคน ม.12
119 หมู่ 12 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0804072885
2058 7-33-12-06/1-0019 เลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อบาบารี่
73 หมู่ 15 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0968640250
2059 7-33-12-05/1-0016 บ้านฟ้าผ่า ม.3
9/1 หมู่ 3 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854575122
2060 7-33-12-01/1-0022 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงห้วยทับทัน
27/1 หมู่ 1 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0946014305
2061 7-33-12-02/1-0013 เกษตรหนองคู
47 หมู่ 12 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0883753978
2062 7-33-12-06/1-0020 ส่งเสริมอาชีพบ้านอีสร้อย
11 หมู่ 7 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0800855900
2063 7-33-12-04/1-0016 เลี้ยงสัตว์ตำบลผักไหม
25 หมู่ 14 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872515183
2064 7-33-12-04/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อห้วยซันพัฒนา
38 หมู่ 13 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0630408253
2065 4-33-13-01/1-0010 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านร่องเก้าเหนือ
63 หมู่ 15 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045659055
2066 4-33-13-04/1-0018 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสนามชัยพัฒนา
51 หมู่ 12 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0873734218
2067 4-33-13-04/1-0022 กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านหนองแวงใต้
2 หมู่ 10 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872613318
2068 4-33-13-04/1-0023 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านม่วงเป
56 หมู่ 2 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872557992
2069 4-33-13-04/1-0024 กลุ่มทอผ้าขาวม้าพัฒนาบ้านอุดม
142 หมู่ 13 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2070 4-33-13-04/1-0025 ร้านค้าชุมชนบ้านเหมือดแอ่พัฒนา
20 หมู่ 14 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862512657
2071 4-33-13-01/1-0015 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
214 หมู่ 11 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862552862
2072 4-33-13-03/1-0018 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(บ้านผักขะย่าใหญ่)
111 หมู่ 3 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854939708
2073 4-33-13-02/1-0019 เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านหนองดินแดง
195 หมู่ 12 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2074 4-33-13-01/1-0022 บ้านหนองมะเกลือเหนือเลี้ยงไก่พื้นเมือง
16 หมู่ 20 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2075 4-33-13-01/1-0023 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพริกพัฒนาการเกษตร
53 หมู่ 14 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 048281289
2076 7-33-13-01/1-0017 กลุ่มส่งเสริอาชีพและเลี้ยงสัตว์บ้านโปร่งม.7
58 หมู่ 7 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2077 4-33-15-02/1-0001 คนน้ำเกลี้ยง
10/1 หมู่ 7 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 050927596
2078 4-33-15-05/1-0013 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลรุ่งระวี
117 หมู่ 5 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2079 4-33-15-04/1-0004 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลเขิน
58 หมู่ 1 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2080 4-33-15-05/1-0023 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านโนนไชยงาม
33 หมู่ 11 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2081 4-33-15-02/1-0009 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านแวด
43 หมู่ 3 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2082 4-33-15-06/1-0021 กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาสตรี หมู่ที่ 7
118/1 หมู่ 7 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2083 4-33-15-06/1-0022 กลุ่มออมทรัพย์ส่งเสริมอาชีพสตรีแม่บ้าน
36/1 หมู่ 6 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2084 7-33-15-05/1-0013 เกษตรกรนาเเปลงใหญ่ตำบลรุ่งระวี
37 หมู่ 4 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2085 7-33-15-02/1-0010 ทรัพย์สมบูรณ์พัฒนา
353 หมู่ 13 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0881219967
2086 7-33-15-03/1-0020 เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน
142 หมู่ 1 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2087 7-33-15-05/1-0016 บวยจามุมุชิชิ(หากินอย่างพอเพียง)
95 หมู่ 15 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0857377782
2088 7-33-15-06/1-0012 หนองแวงพัฒนา
11 หมู่ 5 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2089 7-33-15-03/1-0021 เกษตรอินทรีย์ผสมผสานรวมใจ
81 หมู่ 13 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2090 4-33-16-07/1-0005 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชปลอดสารพิษบ้านหนองตาพรม
5 หมู่ 2 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899644104
2091 4-33-16-05/1-0014 ศรีสำราญ-โพนยาง
69 หมู่ 1 ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2092 4-33-16-06/1-0015 เฟือยพุ่ม
5 หมู่ 5 ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862612076
2093 4-33-16-01/1-0014 กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงสุกรบ้านหนองนารี
100 หมู่ 8 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2094 7-33-16-01/1-0010 เกษตรกรเลี้ยงโคกระบือ
52 หมู่ 4 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0621154863
2095 7-33-16-03/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่บ้านดวนใหญ่
12 หมู่ 11 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0807370583
2096 7-33-16-01/1-0012 กลุ่มสวนบัลลังก์ตำบลบุสูงอำเภอวังหิน
123 หมู่ 19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0883440121
2097 7-33-17-06/1-0016 กลุ่มเลี้ยงวัวปลดหนี้เพิ่มรายได้จำปานวง
136 หมู่ 3 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0808761022
2098 4-33-18-01/1-0027 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่ชนและคัดสายพันธุ์ไก่ชน
39 หมู่ 23 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899308890
2099 4-33-18-01/1-0028 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และไก่พื้นเมือง
208 หมู่ 2 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0807222449
2100 4-33-19-03/1-0020 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อส่งออก
11 หมู่ 12 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0881281397
2101 4-33-19-01/1-0012 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่เพื่อส่งออกโนนไหล่
126 หมู่ 2 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2102 7-33-19-01/1-0012 กลุ่มสาธิตอาชีพชุมชน
205 หมู่ 7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0858607394
2103 4-33-20-01/1-0022 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค - กระบือคูเมืองพํฒนา
121/1 หมู่ 3 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0851313494
2104 4-33-20-01/1-0034 ผู้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง อ.พยุห์
175 หมู่ 8 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0807308091
2105 4-33-20-02/1-0036 ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
8/1 หมู่ 18 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2106 7-33-20-04/1-0011 ร้านค้าชุมชนบ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 1
36 หมู่ 1 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2107 7-33-20-02/1-0014 ชมรมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์โคราชอำเภอพยุห์
115 หมู่ 8 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2108 7-33-20-05/1-0011 เกษตรพอเพียงบ้านหนองค้า ม.2
204 หมู่ 2 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0852191784
2109 4-33-21-03/1-0018 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหิน
19 หมู่ 9 ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
2110 4-33-21-01/1-0008 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านหนองกอง หมู่ที่ 3 ตำบลโดด
6 หมู่ 3 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0883423830
2111 4-33-21-01/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านนา
8 หมู่ 14 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0860599763
2112 4-33-21-02/1-0029 กลุ่มเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูบ้านสามขาหมู่ 6
47 หมู่ 6 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0874526182
2113 7-33-21-02/1-0011 กลุ่มเลี้ยงไก่
12 หมู่ 6 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0804668869
2114 4-33-22-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองคลีกลิ้งเพื่อส่งออก
47 หมู่ 11 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0892836732
2115 4-33-22-04/1-0004 เลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อการส่งออก
23 หมู่ 10 ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0804796334
2116 4-33-22-02/1-0065 คนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ม.8 ต.คลีกลิ้ง
58 หมู่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0883417952
2117 3-27-01-01/1-0023 เกษตรอินทรีย์ชุมชนย่อยที่ 12 สระแก้ว
32 หมู่ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0898296251
2118 3-27-01-03/1-0014 ผลิตสินค้าปลอดสารตำบลศาลาลำดวน
78/1 หมู่ 2 ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0819003891
2119 3-27-01-05/1-0022 เห็ดฟางปางสีดา
106 หมู่ 11 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0817726047
2120 3-27-01-06/1-0044 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลท่าเกษม
124 หมู่ 2 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0876126291
2121 3-27-01-06/1-0048 เกษตรพัฒนาท่าเกษม
111 หมู่ 6 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0871440468
2122 3-27-01-05/1-0023 เลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างอาชีพบ้านน้ำล้อม
66 หมู่ 14 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0648573262
2123 3-27-01-05/1-0025 เลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างอาชีพบ้านคลองผักขม
125 หมู่ 8 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์
2124 3-27-01-06/1-0051 เกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ใจพัฒนา
85 หมู่ 8 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0871628516
2125 3-27-02-01/1-0036 ไข่ไก่อินทรีย์วิถีคลองหาด
601 หมู่ 5 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0892531776
2126 3-27-03-01/1-0025 วิสาหกิจชุมชนผสมผสานคลองมือเสือ
380 หมู่ 4 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0801107551
2127 3-27-03-02/1-0021 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ม.10 ต.ทัพเสด็จ
171 หมู่ 10 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โทรศัพท์
2128 3-27-04-06/1-0026 เกษตรทฤษฎีใหม่-สวนผสม
5 หมู่ 8 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 08852789660
2129 3-27-04-01/1-0039 บ้านวังศิลาเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
23 หมู่ 14 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์
2130 3-27-04-06/1-0056 กลุ่มเกษตรพอเพียงเลี้ยงไก่อินทรีย์
6 หมู่ 21 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์
2131 3-27-04-06/1-0059 กลุ่มเกษตรพอเพียงเลี้ยงไก่อินทรีย์บ้านแสนสุข
13 หมู่ 18 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์
2132 3-27-05-08/1-0037 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านแผ่นดินเย็น
164 หมู่ 9 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0852833840
2133 3-27-05-08/1-0044 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชไร่พืชสวนครัวสร้างอาชีพ
77 หมู่ 4 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0898034512
2134 3-27-06-06/1-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ป่าไร่
205 หมู่ 5 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 078121545
2135 3-27-06-06/1-0009 ผลิตภัณฑ์พืชไร่ ป่าไร่
33 หมู่ 2 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0892456385
2136 3-27-06-08/1-0012 กลุ่มเศรษฐกิจแนวใหม่เพื่อความยั่งยืนของอำเภออรัญประเทศ
391/8 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0892008895
2137 3-27-07-04/1-0034 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่โรดไทย(ไก่อารมณ์ดี)
28 หมู่ 13 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0860628631
2138 3-27-07-04/1-0035 กลุ่มผู้เลี้ยงอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองประจำถิ่น
201 หมู่ 2 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
2139 3-27-07-02/1-0066 นวัตกรรมเกษตรสีเขียวบ้านหนองแสง
13 หมู่ 19 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0817793259
2140 5-90-02-10/1-0019 ซุ้ม "เพชรบ้านแค"
54/6 หมู่ 1 ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0875973548
2141 5-90-02-11/1-0015 ซุ้มเพชรมือสอง ตำบลบ่อดาน
83/1 หมู่ 4 ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0827297164
2142 5-90-02-03/1-0033 กลุ่มเพาะพันธุ์ไก่ชนพันธุ์พื้นเมืองตำบลสนามชัย
2/1 หมู่ 2 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0816780942
2143 5-90-03-02/1-0016 เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านต้นปราง
22 หมู่ 3 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0971232720
2144 5-90-04-07/1-0005 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรบ้านสะท้อน
108 หมู่ 1 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา โทรศัพท์ 062884536
2145 5-90-04-07/1-0012 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ฟาร์มพัฒนา
40 หมู่ 9 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา โทรศัพท์
2146 5-90-04-10/1-0014 เลี้ยงสัตว์บ้านปิยะมิตร 5
2/ หมู่ 1 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา โทรศัพท์ 0892972642
2147 5-90-04-10/1-0015 เกษตรกรรมบ้านปิยะมิตร 5
10/ หมู่ 1 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา โทรศัพท์ 074531829
2148 5-90-04-03/1-0016 โรงสีข้าวคนบ้านโมย
45 หมู่ 7 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา โทรศัพท์ 0872892785
2149 5-90-04-01/1-0030 ศูนย์การเรียนรู้ชีวเกษตรวิถีธรรม
252/8 หมู่ 4 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา โทรศัพท์ 0937728989
2150 5-90-04-07/1-0031 หว้าหลังพัฒนาไก่ชนพื้นบ้าน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
93 หมู่ 5 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา โทรศัพท์ 0930660648
2151 5-90-05-04/1-0021 ชมรมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองเพิ่มมูลค่าบ้านท่าไทร
127 หมู่ 7 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์ 0849698397
2152 5-90-05-04/1-0024 กลุ่มคนรักษ์พรุพระยอด
124 หมู่ 10 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์
2153 5-90-05-01/1-0037 วิถีชุมชนคนพอเพียงบ้านพรุหมาก
10 หมู่ 3 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์ 0872689430
2154 5-90-05-01/1-0054 สองมือหนึ่งสมอง
58/7 หมู่ 5 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์ 0634580832
2155 5-90-06-04/1-0017 เกษตรผสมผสานบ้านนาม่วง
6/8 หมู่ 3 ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์ 0812750282
2156 5-90-06-03/1-0019 การเลี้ยงไก่ไข่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน
69 หมู่ 2 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์
2157 5-90-06-07/1-0025 เลี้ยงไก่บ้านน้ำเชี่ยว
13/9 หมู่ 4 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์ 0828326509
2158 5-90-06-03/1-0023 พัฒนาเกษตรบ้านเปียน
151/1 หมู่ 1 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์ 0980588454
2159 5-90-09-09/1-0004 เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ ต.เขาพระ
13/1 หมู่ 6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0819631275
2160 5-90-09-02/1-0016 กล่มปลูกปาล์มน้ำมันทุ่งเคี่ยมพัฒนา ท่าชะมวง 1
16 หมู่ 10 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0841992402
2161 5-90-09-04/1-0003 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคพื้นเมือง บ้านโคกค่าย ม.8 ต.ควนรู
30/1 หมู่ 8 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0816092721
2162 5-90-09-04/1-0005 กลุ่มบ้านหนองใต้ ม.8 ควนรู
48 หมู่ 8 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0831933688
2163 5-90-09-09/1-0026 กลุ่มเกษตรยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม ม.10 ต.เขาพระ
10 หมู่ 10 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0807053691
2164 5-90-11-18/1-0017 การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรภายใต้ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงต.พะตง
52/2 หมู่ 5 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0937577742
2165 2-74-01-14/1-0001 โคกขาม
160/1 หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034857262
2166 2-74-01-10/1-0013 เกษตรปลอดภัยบ้านสวนบางปลา
9/1 หมู่ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0806535756
2167 5-84-02-05/1-0002 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านสวนตรา
106 หมู่ 10 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 017281638
2168 5-84-02-11/1-0008 กสิกรวิวัฒน์ เศรษฐกิจพอเพียง
374 หมู่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 042917858
2169 8-84-03-01/1-0011 กลุ่มเกษตรดอนสักก้าวหน้า
17/2 หมู่ 5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0817289284
2170 5-84-05-01/1-0007 เกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน
44/65 หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0813703128
2171 8-84-06-08/1-0010 อนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา
40 หมู่ 1 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0937874933
2172 8-84-06-06/1-0011 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองผักหนาม
27/13 หมู่ 6 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
2173 8-84-06-09/1-0011 เกษตรปลอดภัยบ้านวังเตย
111 หมู่ 4 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0612190421
2174 5-84-07-06/1-0048 ร้านค้าบ้านเขาชงโค
159/717 หมู่ 12 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0898665163
2175 5-84-07-06/1-0049 เกษตรอินทรีย์บ้านทับสมิงคลา
155 หมู่ 11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0878894228
2176 8-84-07-06/1-0013 พัฒนาการเลี้ยงสัตว์และแมลงเศรษฐกิจบ้านอินทรีทอง
158/343 หมู่ 9 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0878976095
2177 8-84-08-01/1-0011 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านสุขสันต์
60 หมู่ 10 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
2178 5-84-10-02/1-0019 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านต้นยวน
49/1 หมู่ 3 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0862811412
2179 5-84-10-04/1-0003 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านเบญจา
113 หมู่ 1 ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
2180 8-84-10-02/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านป่าตง
31 หมู่ 12 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0957156782
2181 5-84-12-01/1-0017 คนเลี้ยงสัตว์อำเภอบ้านนาสาร
33 หมู่ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077344629
2182 5-84-13-04/1-0006 บ้านสวนฟาร์มเห็ด
13 หมู่ 1 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0864794490
2183 8-84-13-03/1-0011 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าไทร
130/2 หมู่ 1 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0895931514
2184 8-84-13-03/1-0012 ศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย
8/4 หมู่ 3 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0899731779
2185 5-84-14-05/1-0034 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านศรีวิชัย หมู่ 16
111 หมู่ 16 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0854757797
2186 8-84-16-02/1-0012 เกษตรผสมผสานบ้านโคกมะม่วง
113 หมู่ 1 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0857928540
2187 5-84-18-02/1-0019 วิสาหกิจชุมชนบ้านปากพัง
1 หมู่ 2 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0822767767
2188 8-84-18-04/1-0010 กลุ่มร้อยดวงใจ 46
42/2 หมู่ 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0806907813
2189 8-84-18-01/1-0012 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองศอก
106 หมู่ 2 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0857825471
2190 8-84-18-04/1-0013 เกษตรทฤษฎีใหม่อยู่กินพอเพียง
210 หมู่ 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0813704894
2191 5-91-02-01/1-0023 บูเก็ตยามูขนมพื้นเมืองและการเกษตร
3 หมู่ 7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โทรศัพท์
2192 5-91-02-02/1-0038 เกษตรยั่งยืนซอยสวนพลู
146 หมู่ 6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล โทรศัพท์ 0824131100
2193 5-91-04-04/1-0013 เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านควนพัฒนา
72 หมู่ 5 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล โทรศัพท์ 0814852145
2194 5-91-04-04/1-0030 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านวังปริง
233 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล โทรศัพท์ 0850816119
2195 5-91-04-02/1-0032 พัฒนาคนสร้างอาชีพ
34 หมู่ 4 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล โทรศัพท์ 0846338442
2196 5-91-04-04/1-0041 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านป่าเสม็ด
71 หมู่ 2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล โทรศัพท์ 0824367649
2197 5-91-05-01/1-0054 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลกำแพง
148 หมู่ 12 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล โทรศัพท์ 0810999499
2198 5-91-05-03/1-0017 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมทุ่งเกาะปาบ
140 หมู่ 6 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล โทรศัพท์
2199 5-91-05-02/1-0083 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่
183 หมู่ 12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โทรศัพท์ 0950126768
2200 6-64-01-04/1-0021 กลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านวังนางด่าง
92 หมู่ 7 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย โทรศัพท์
2201 6-64-01-04/1-0022 น้ำพริกจิ้งหรีดตำบลปากแคว
3/4 หมู่ 2 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0877399299
2202 9-64-01-08/1-0011 เกษตรก้าวหน้า
67/1 หมู่ 4 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 055632502
2203 6-64-06-09/1-0005 ไก่ชนตำบลบ้านไร่
5/1 หมู่ 7 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 055685464
2204 6-64-06-09/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโคเลี้ยงไก่บ้านแม่น้ำ
55 หมู่ 6 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0862150012
2205 9-64-08-05/1-0011 กลุ่มปศุสัตว์ หมู่ 3 บ้านไร่เมืองกาญจน์
75 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0833306571
2206 4-47-01-15/1-0004 ศูนย์ผลิตพันธุ์พืชประจำตำบลดงมะไฟ หมู่ 6