รายชื่อ ที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

จำนวน 2,601 รายการ
ลำดับที่ เลขทะเบียน/
คำขอเลขที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 2-71-04-02/1-0039 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือเพื่อความพอเพียง
10/2 หมู่ 6 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0811511351
2 2-71-06-12/1-0001 ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตำบลรางสาลี่
47 หมู่ 11 ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0833128050
3 2-71-08-01/1-0034 สามแคว
13/2 หมู่ 6 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
4 2-71-11-04/1-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลหนองไผ่
105 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 095492710
5 1-10-46-05/1-0002 หัสเสมฟาร์ม
1042 หมู่ 4 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025437325
6 5-81-03-03/1-0014 เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนร่าหมาด - ขุนสมุทร
145 หมู่ 10 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0892909454
7 6-62-06-03/1-0005 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 6 ต.ท่าไม้
22/14 หมู่ 6 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
8 6-62-06-10/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือขุนหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยั้ง
31/1 หมู่ 7 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
9 4-46-01-21/1-0021 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ สะอาดนาทม ม.1ม.9
122 หมู่ 9 ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
10 4-46-02-02/1-0023 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโนนศรีสวัสดิ์
65 หมู่ 7 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
11 4-46-05-10/1-0016 โครงการเลี้ยงโคกระบือ หมู่ที่ 7
124 หมู่ 7 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
12 4-46-05-01/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือพันธุ์เนื้อ
109/1 หมู่ 12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0816628759
13 4-46-05-06/1-0013 จัดการปศุสัตว์กุดหว้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
393 หมู่ 8 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
14 4-46-05-09/1-0023 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 1 ตำบลหนองห้าง
87/2 หมู่ 1 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0857490980
15 4-46-05-03/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโค,กระบือ บ้านศรีประทุม
36 หมู่ 7 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0832816135
16 4-46-05-03/1-0024 เลี้ยงกระบือบ้านดงเหนือ
138 หมู่ 2 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0811835539
17 4-46-05-06/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยตำบลกุดหว้า
20 หมู่ 1 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0833438093
18 4-46-05-05/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยตำบลเหล่าไฮงาม
172 หมู่ 3 ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0989521781
19 4-46-05-07/1-0028 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ อำเภอกุฉินารายณ์
261 หมู่ 18 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0900379061
20 4-46-05-04/1-0032 โคกระบือตำบลจุมจัง
35 หมู่ 12 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0967159379
21 4-46-06-08/1-0012 การเลี้ยงโค - กระบือ
138 หมู่ 6 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
22 4-46-06-08/1-0015 กลุ่มเลี้ยงวัว - กระบือเพื่อขยายพันธุ์และจำหน่าย
60/1 หมู่ 7 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
23 4-46-06-08/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยง โค-กระบือ ตำบลสระพังทอง
29 หมู่ 2 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872203310
24 4-46-06-01/1-0021 กลุ่มเกษตรกรพัฒนาชุมชน หมู่ 1
207/1 หมู่ 1 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
25 4-46-06-08/1-0033 วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
75 หมู่ 2 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
26 4-46-07-08/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โนนสวรรค์
116 หมู่ 8 ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
27 4-46-07-14/1-0019 กลุ่มเลี้ยงหมู บ้านดอนเงิน ตำบลโนนสูง
50 หมู่ 4 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
28 4-46-07-11/1-0025 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ตำบลคลองขาม
76 หมู่ 17 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
29 4-46-08-07/1-0001 กลุ่มควายเผือกคำมันปลา
174 หมู่ 6 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062286309
30 4-46-08-01/1-0020 บรูณาการจัดการตนเองจังหวัดกาฬสินธุ์1
71 หมู่ 12 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0610625198
31 4-46-08-01/1-0021 บูรณาการจัดการตนเองจังหวัดกาฬสินธุ์10
3 หมู่ 12 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0626200414
32 4-46-08-01/1-0018 บูรณาการจัดการตนเองจังหวัดกาฬสินธุ์5
69 หมู่ 6 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0862289290
33 4-46-08-01/1-0019 บูรณาการจัดการตนเองจังหวัดกาฬสินธุ์33
137 หมู่ 12 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0621677193
34 4-46-08-01/1-0022 บูรณาการจัดการตนเองจังหวัดกาฬสินธุ์27
76 หมู่ 6 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
35 4-46-08-03/1-0040 บูรณาการจัดการตนเองพลังกุดโดน16
85 หมู่ 3 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0862227894
36 4-46-09-06/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโป่งแดง
23 หมู่ 4 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
37 4-46-09-01/1-0022 เลี้ยงกระบือบ้านท่าศรี
35 หมู่ 6 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0821211440
38 4-46-10-09/1-0008 แปรรูปผ้าพื้นเมืองบ้านเนินยาง
32 หมู่ 8 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
39 4-46-11-05/1-0025 กลุ่มธนาคารโค - กระบือ
10 หมู่ 10 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0874263194
40 4-46-11-05/1-0031 กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือโนนอำนวย
34 หมู่ 9 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
41 4-46-11-04/1-0014 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยบ้านนาหมู
79 หมู่ 4 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
42 4-46-11-04/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย กลุ่มที่ 2 บ้านนาหมู
79 หมู่ 4 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0870109940
43 4-46-12-07/1-0022 กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อผลผลิตทางการเกษตร
202 หมู่ 6 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0812630538
44 4-46-12-07/1-0024 กลุ่มเกษตรกรภูฮัง
91 หมู่ 3 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0831495707
45 4-46-12-02/1-0027 บูรณาการจัดการตนเองกาฬสินธ์ุ 21
131 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0964047704
46 4-46-13-02/1-0045 ส่งเสริมการเลี้ยงและพัฒนาพันธ์ุกระบือไทยบ้านหนองขาม
37 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
47 4-46-13-07/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือตำบลศรีสมเด็จ
21 หมู่ 8 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
48 4-46-14-04/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือไทย
62 หมู่ 4 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0810481795
49 4-46-14-03/1-0045 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
259 หมู่ 14 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872312309
50 4-46-14-03/1-0050 วิสาหกิจชุมชนบูรณาการจัดการตนเองกาฬสินธุ์ 3
343 หมู่ 14 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0610315608
51 4-46-15-03/1-0015 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ 4 ต.คำสร้างเที่ยง
66 หมู่ 4 ต.คำสร้างเที่ยง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0833420054
52 4-46-16-02/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาพันธุ์ควายไทย อำเภอนาคู
202 หมู่ 5 ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0807523437
53 4-46-17-05/1-0027 กลุ่มเกษตรกรครบวงจร นาจำปา
23 หมู่ 4 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0878590360
54 4-46-17-02/1-0033 กลุ่มเกษตรกรครบวงจร สะอาดไชยศรี
26 หมู่ 8 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872261383
55 4-46-17-03/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 9 ดงพยุง
18 หมู่ 9 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0807683716
56 4-46-18-03/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์กระบือหนองบัว
48 หมู่ 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
57 4-40-01-03/1-0003 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี
86 หมู่ 8 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043370118
58 4-40-01-01/1-0011 ประสานงานแปรรูปพลังงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
103/19 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 08632637844
59 4-40-01-10/1-0012 เกษตรผสมผสานแนวใหม่บ้านหินลาด
16 หมู่ 17 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0868612701
60 4-40-01-10/1-0027 อนุรักษ์กระบือไทยบ้านท่อนน้อย หมู่1
50 หมู่ 1 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0942597911
61 4-40-01-10/1-0028 อนุรักษ์และขยายพันธุ์กระบือไทยบ้านค้อ หมู่3
309 หมู่ 3 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0938876628
62 4-40-01-10/1-0029 อนุรักษ์กระบือไทยบ้านวังตอ หมู่10
250 หมู่ 10 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
63 4-40-02-07/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านคำหญ้าแดง
124 หมู่ 6 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 015467619
64 4-40-02-02/1-0021 อนุรักษ์และการผลิตกระบือป่าหวายนั่ง
17 หมู่ 2 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0817298500
65 4-40-04-02/1-0010 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 8 ตำบลบ้านเม็ง
128 หมู่ 8 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
66 4-40-04-10/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านผือ
25/1 หมู่ 7 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0868530882
67 4-40-05-02/1-0006 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านโนนงาม หมู่ 6 ตำบลโนนหัน
5 หมู่ 6 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
68 4-40-05-02/1-0007 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองคอง หมู่ 8 ตำบลโนนหัน
226 หมู่ 8 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
69 4-40-05-08/1-0004 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
56 หมู่ 3 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
70 4-40-05-04/1-0024 เลี้ยงโค กระบือ หมู่ 1 ตำบลโนนอุดม
69 หมู่ 1 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
71 4-40-06-06/1-0045 กลุ่มเลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสานบ้านสันติสุข
57 หมู่ 6 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
72 4-40-06-01/1-0037 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านป่าน
114 หมู่ 8 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
73 4-40-06-03/1-0035 เลี้ยงโค - กระบือตำบลนาจาน
12 หมู่ 11 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0854595792
74 4-40-07-02/1-0002 สมัชชาเกษตรกรกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านวังชัย
86 หมู่ 6 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043431352
75 4-40-07-07/1-0003 กลุ่มเหล่าใหญ่พัฒนา
9 หมู่ 8 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 09006807
76 4-40-07-07/1-0004 เหล่าใหญ่สร้างสรรค์
97 หมู่ 13 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072327924
77 4-40-07-11/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือเพื่อประกอบการเกษตรบ้านหินลาด
102 หมู่ 7 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
78 4-40-07-07/1-0012 กลุ่มโค - กระบือ
184 หมู่ 9 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
79 4-40-07-12/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลกุดน้ำใส
150 หมู่ 8 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
80 4-40-07-06/1-0007 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ครบวงจรตำบลม่วงหวาน
28 หมู่ 7 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0898427071
81 4-40-07-06/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์กระบือม่วงหวาน
239 หมู่ 1 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0892780739
82 4-40-07-01/1-0027 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลน้ำพอง
89 หมู่ 12 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0997277372
83 4-40-07-09/1-0024 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองบัวบาน อ.น้ำพอง
61/1 หมู่ 5 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0831480104
84 4-40-07-11/1-0035 เครือข่ายสถานีพลังงานชีวมวลตำบลพังทุย จังหวัดขอนแก่น
43 หมู่ 5 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0821095487
85 4-40-08-01/1-0020 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลโคกสูง
13 หมู่ 12 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0892788569
86 4-40-09-02/1-0001 แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านหนองกุงใหญ่
4 หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
87 4-40-09-02/1-0002 แปรรูปเนื้อสัตว์บ้านอนามัย
98 หมู่ 6 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
88 4-40-09-02/1-0004 กลุ่มชุมชนมะม่วงดอง บ้านหนองแวงกุง
197 หมู่ 5 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 011968082
89 4-40-09-10/1-0006 ยูคาลิปตัสเวียงคำฟ้าหนองโน
14 หมู่ 6 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072373480
90 4-40-09-01/1-0005 เกษตรผสมผสานบ้านทรัพย์คำไอ หมู่ 13
13 หมู่ 13 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 033437944
91 4-40-09-05/1-0011 ธนาคารโค-กระบืออันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
61 หมู่ 11 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
92 4-40-09-10/1-0022 โค-กระบือบ้านศรีประชาใหม่ ตำบลหนองโน
1 หมู่ 6 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0817089192
93 4-40-09-01/1-0031 กองทุนโคกระบือไทยบ้านคำไฮหมู่3
141 หมู่ 3 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
94 4-40-09-01/1-0032 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำบลหนองโก
162 หมู่ 15 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0963932144
95 4-40-10-11/1-0028 ผู้เลี้ยงกระบือ ต.ภูเหล็ก
11 หมู่ 1 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0894195102
96 4-40-10-05/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ละว้า
48 หมู่ 2 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0804083174
97 4-40-12-12/1-0034 ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บ้านหนองบัวสันติสุข
1 หมู่ 11 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
98 4-40-16-01/1-0008 เลี้ยงกระบือบ้านสวนกล้วย หมู่ 6
117 หมู่ 6 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
99 4-40-16-06/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาชุมแสง
28 หมู่ 10 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ -
100 4-40-16-01/1-0015 เลี้ยงโค - กระบือ บ้านเรือ หมู่ 1
7 หมู่ 1 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
101 4-40-16-02/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโคกหนองขาม ตำบลในเมือง
72 หมู่ 2 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043438418
102 4-40-16-10/1-0004 เกษตรกรเลี้ยงโค - กระบือ หมู่ 4
29 หมู่ 4 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 062270339
103 4-40-16-01/1-0025 เลี้ยงโค - กระบือ บ้านเรือ หมู่ 9
100 หมู่ 9 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 010528011
104 4-40-16-10/1-0017 เลี้ยงโค-กระบือหนองกุงธนสาร หมู่ 10
206 หมู่ 16 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 095749348
105 4-40-16-10/1-0030 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือโคกสหกรณ์ หมู่ 3
25 หมู่ 3 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
106 4-40-16-07/1-0024 ควายแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
159 หมู่ 10 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
107 4-40-16-07/1-0041 เลี้ยงโค - กระบือไทยนาหว้า
26 หมู่ 7 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
108 4-40-16-07/1-0043 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2
52 หมู่ 2 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
109 4-40-16-16/1-0022 ผู้เลี้ยงกระบืออนุรักษ์บ้านกุดดุก หมู่ 3,4
170 หมู่ 4 ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
110 4-40-16-17/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ บ้านโนนสะอาด ม.5
47 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
111 4-40-16-07/1-0045 กลุ่มพัฒนาโค กระบือเพื่อความยั่งยืน
27 หมู่ 10 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
112 4-40-16-07/1-0046 เลี้ยงโคและกระบือบ้านโสกห้าง ตำบลนาหว้า
146 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
113 4-40-16-07/1-0047 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ตำบลนาหว้า
213 หมู่ 7 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
114 4-40-16-07/1-0049 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือนาเจริญ ตำบลนาหว้า
132 หมู่ 11 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
115 4-40-17-07/1-0050 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ ต.นางาม
116 หมู่ 12 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0807428626
116 4-40-18-02/1-0009 กลุ่มเกษตรกรผุ้เลี้ยงสัตว์ตำบลกุดเพียขอม
106 หมู่ 1 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 015469220
117 4-40-21-01/1-0008 เลี้ยงโค กระบือ
101 หมู่ 5 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043219056
118 4-40-21-05/1-0007 เลี้ยงกระบือแม่พันธุ์
155 หมู่ 3 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
119 4-40-23-03/1-0037 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือศาลาดิน-คึมชาติ
78 หมู่ 8 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0934523069
120 4-40-24-03/1-0003 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านโนนทัน
185 หมู่ 8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0895705496
121 4-40-24-01/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านโนนสวรรค์
39 หมู่ 7 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0850077886
122 4-40-24-03/1-0005 กลุ่มออมและกองทุนผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโนนสวรรค์
21 หมู่ 9 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0896174286
123 4-40-24-03/1-0010 กลุ่มพัฒนาการเกษตรยังชีพบ้านหนองกระหนวน
65 หมู่ 4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0814715200
124 4-40-24-02/1-0008 กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านดอนปอแดง
59 หมู่ 16 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0810604869
125 4-40-24-04/1-0007 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านขอนสัก
122 หมู่ 6 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 049535900
126 4-40-24-04/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านห้วยม่วง
124 หมู่ 5 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 068617102
127 4-40-24-04/1-0008 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านขามป้อม ม.2 ต.หนองแซง
216 หมู่ 2 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 013638781
128 4-40-24-01/1-0027 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงแบบยั่งยืนบ้านวังหว้า
35 หมู่ 8 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0981506961
129 4-40-25-01/1-0009 เกษตรผสมผสานและปศุสัตว์ตำบลโนนศิลา
13/2 หมู่ 4 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0850149732
130 3-22-02-03/1-0003 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค กระบือไทยเกวียนหัก
34 หมู่ 8 ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทรศัพท์
131 3-24-08-01/1-0006 กลุ่มรักษ์อาชีพเสริมบ้านยางแดง
6 หมู่ 6 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 092462741
132 3-24-08-02/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือนางาม
11 หมู่ 19 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์
133 3-24-08-01/1-0013 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลคู้ยายหมี
603 หมู่ 9 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0861400960
134 3-24-09-04/1-0008 อนุรักษ์ควายไทยเพื่อการเกษตร
1 หมู่ 7 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0872523549
135 1-18-03-06/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลหนองขุ่น
45 หมู่ 2 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0878453384
136 1-18-06-05/1-0019 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เพื่ออนุรักษ์โค - กระบือ หมู่ 2 บ้านหนองตะคลอง
156 หมู่ 2 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0871950307
137 1-18-07-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านภิรมยสุข
60 หมู่ 9 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0862078354
138 1-18-07-03/1-0026 กลุ่มเกษตรรวมมิตรเขาหลัก
193 หมู่ 6 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0898597257
139 1-18-07-02/1-0032 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลวังตะเคียน
71 หมู่ 13 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์
140 1-18-07-03/1-0050 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลสะพานหิน
56 หมู่ 5 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0857320451
141 1-18-07-01/1-0025 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลหนองมะโมง
69 หมู่ 10 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 081406452
142 1-18-07-04/1-0014 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลกุดจอก
83 หมู่ 5 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0810400550
143 1-18-07-01/1-0026 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลหนองมะโมง หมู่ 3
163 หมู่ 3 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0857306522
144 1-18-07-02/1-0034 กลุ่มเกษตรกรผู้อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่1 อำเภอหนองมะโมง
254 หมู่ 2 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์
145 1-18-07-02/1-0035 กลุ่มเกษตรกรผู้อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือกลุ่มที่2 อำเภอหนองมะโมง
236 หมู่ 3 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์
146 1-18-07-02/1-0036 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่3 อำเภอหนองมะโมง
24/3 หมู่ 11 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์
147 1-18-07-01/1-0028 กลุ่มเกษตรกรผู้อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่4 อำเภอหนองมะโมง
27 หมู่ 10 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์
148 1-18-07-01/1-0029 กลุ่มเกษตรกรผู้อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่5 อำเภอหนองมะโมง
12 หมู่ 8 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์
149 1-18-08-01/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยอำเภอเนินขาม
69 หมู่ 12 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทรศัพท์
150 3-20-06-16/1-0013 กลุ่มส่งเสริมโค-กระบือชุมชนยั่งยืนบ้านไร่เสร์
416/4 หมู่ 13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์
151 3-20-10-05/1-0007 กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านขุนชำนาญ
23 หมู่ 2 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์
152 5-86-02-05/1-0009 กลุ่มพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรตำบลรับร่อ
52 หมู่ 5 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0892927036
153 5-86-04-13/1-0009 กลุ่มไม้ผลบ้านคลองหงาว
276 หมู่ 9 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์ 099923873
154 5-86-04-03/1-0008 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยตำบลท่ามะพลา
21 หมู่ 2 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0857955569
155 5-86-04-04/1-0021 กลุ่มโคกระบือบ้านร่วมใจ (ธคก.)
108 หมู่ 12 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์
156 6-50-02-03/1-0022 กลุ่มส่งเสริมการปลูกไผ่และพัฒนาอาชีพ ม.2 บ้านน้ำบ่อหลวง
148 หมู่ 2 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053341125
157 6-50-02-03/1-0030 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านแม่หอย
60 หมู่ 10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0806359728
158 6-50-02-03/1-0031 ร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้านน้ำตกแม่กลาง
281 หมู่ 20 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0801239323
159 6-50-02-03/1-0035 กลุ่มเกษตรกรวิถีพอเพียง
60 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0811625562
160 6-50-03-03/1-0002 กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านสบลอง
14 หมู่ 5 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 057078066
161 6-50-03-05/1-0058 ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านห้วยผา
209 หมู่ 8 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
162 6-50-04-01/1-0037 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านกองผักปิ้ง
61 หมู่ 13 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
163 6-50-05-13/1-0010 ผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลป่าเมี่ยง
63 หมู่ 4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053389107
164 6-50-06-11/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านปางไม้แดง
58/2 หมู่ 3 ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
165 6-50-07-03/1-0036 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลสันโป่ง
13 หมู่ 8 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0835767849
166 6-50-07-11/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยวังป้อง
19 หมู่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0850381319
167 6-50-07-11/1-0031 ผู้เลี้ยงโค-กระบือป่าไผ่สามัคคี
68 หมู่ 3 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0881380846
168 6-50-07-03/1-0038 กระบือและโคเนื้อ
348 หมู่ 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0843822657
169 6-50-08-02/1-0048 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ควายไทยบ้านโป่งกวาว
47/1 หมู่ 3 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
170 6-50-09-01/1-0004 เกษตรกรพัฒนาท่าสะแล
50 หมู่ 11 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 017848059
171 6-50-09-01/1-0009 ผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านท่าสะแล
58 หมู่ 11 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0810270568
172 6-50-10-06/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านใหม่โพธิ์งาม
1 หมู่ 6 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
173 6-50-12-01/1-0077 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบืออำเภอสันป่าตอง
140 หมู่ 2 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0871839937
174 6-50-13-13/1-0026 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ม.4
72 หมู่ 4 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053384643
175 6-50-13-02/1-0019 กลุุ่มผู้เลี้ยงกระบือสันกำแพง
121 หมู่ 1 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0897575444
176 6-50-14-03/1-0003 กลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันพระเนตร
65 หมู่ 1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
177 6-50-14-12/1-0039 เลี้ยงโค+กระบือ
164 หมู่ 8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861876364
178 6-50-15-10/1-0015 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาผลิตกระบือบ้านแม่ขนิลเหนือ
29 หมู่ 6 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
179 6-50-17-02/1-0037 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือพัฒนา
34 หมู่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
180 6-50-17-05/1-0022 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ 3 5 ดงมะนะ
20 หมู่ 6 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
181 6-50-18-03/1-0017 ผู้เลี้ยงโคกระบือตำบลแม่ตื่น
33 หมู่ 1 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
182 6-50-20-01/1-0003 กลุ่มเกษตร ส.ป.ก. บ้านป่าไผ่
25 หมู่ 3 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 092625864
183 6-50-20-01/1-0032 ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านปางควาย
14 หมู่ 9 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0844859751
184 6-50-24-04/1-0041 กลุ่มโคขุน กระบือ บ้านทุ่งปุย
118/2 หมู่ 3 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0895592277
185 6-50-25-03/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านห้วยปู
129 หมู่ 5 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
186 4-36-01-09/1-0006 กลุ่มวิสาหกิจบ้านนาไก่เซา
25 หมู่ 6 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 075798481
187 4-36-01-16/1-0005 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านงิ้ว
306 หมู่ 7 ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044800386
188 7-36-01-09/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลนานาเสียวภูโค้ง
39 หมู่ 12 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0854791380
189 7-36-01-18/1-0010 กลุ่ผู้ผลิตข้าวคุณภาพบ้านโนนแดงหมู่ที่ 7
15 หมู่ 7 ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0812669531
190 7-36-02-02/1-0011 ผู้เลี้ยงโค- กระบือบ้านยางนาดี
41 หมู่ 10 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
191 7-36-02-02/1-0013 อนุรักษ์โค-กระบือตลาดแร้ง
162 หมู่ 3 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0934914372
192 7-36-02-04/1-0011 อนุรักษ์กระบือคุ้มร่มเกล้า
189 หมู่ 3 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
193 7-36-03-08/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองตาไก้
37 หมู่ 5 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0910035108
194 7-36-03-07/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านสระแก้ว
178 หมู่ 8 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
195 7-36-03-08/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านโนนแต้
33 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0872402195
196 7-36-03-09/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านนาโจด
195 หมู่ 6 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0982107695
197 7-36-03-03/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสายบัวแดง
1 หมู่ 6 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0811161997
198 7-36-03-03/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแดงหมู่ 1-7-8
41 หมู่ 8 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0813901431
199 7-36-03-09/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองบัวบานเย็น
17 หมู่ 7 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862641906
200 7-36-03-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกสง่า
16 หมู่ 3 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0808128268
201 7-36-03-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนโพธิ์
307 หมู่ 6 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0857779004
202 7-36-03-07/1-0014 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านหนองโน หมู่ 12
152 หมู่ 12 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0623647349
203 7-36-03-08/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยง โค-กระบือ หนองตาไก้
62 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0903735145
204 4-36-04-09/1-0009 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านหนองไผ่
211 หมู่ 2 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 072316504
205 4-36-04-05/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านระหัด
19 หมู่ 3 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 033698042
206 4-36-04-02/1-0018 กลุ่มแม่บ้านเกษตรผสมผสานและแปรรูปผลผลิตการเกษตร
111 หมู่ 1 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044863052
207 4-36-04-04/1-0027 กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 13
115 หมู่ 13 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0871392473
208 7-36-04-12/1-0010 เลี้ยงกระบือตำบลโนนทอง
193 หมู่ 2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
209 7-36-04-08/1-0010 เลี้ยงกระบือบ้านหนองข่า
231 หมู่ 1 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0849563065
210 7-36-05-01/1-0013 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ บ้านราษฎร์ดำเนิน
471 หมู่ 2 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0861408773
211 7-36-05-08/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือบ้านโนนดู่พัฒนา
214 หมู่ 13 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0879887422
212 7-36-06-07/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือละหาน
60 หมู่ 4 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
213 7-36-07-06/1-0010 ส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือบ้านเกาะมะนาว
124 หมู่ 1 ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0812698909
214 7-36-07-03/1-0012 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านกุดแคน
86 หมู่ 7 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
215 7-36-08-05/1-0010 อนุรักษ์กระบือไทยตำบลโสกปลาดุก
25 หมู่ 6 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0883779683
216 7-36-08-03/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือตำบลห้วยแย้
1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862514890
217 7-36-08-05/1-0011 ผู้เลี้ยงกระบือตำบลโสกปลาดุก
149 หมู่ 2 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0887233670
218 7-36-09-05/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือโป่งนก
89 หมู่ 12 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
219 7-36-09-05/1-0011 กลุ่มเกษตรผสมผสานโป่งนก
64 หมู่ 15 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
220 7-36-10-04/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือหนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง
52 หมู่ 3 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0800044827
221 7-36-10-09/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อโนนดินจี่
9 หมู่ 12 ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 08126441158
222 7-36-10-03/1-0010 กล่มผ้เลี้ยงโคกระบือตำบลหนองคอนไทย
258/1 หมู่ 8 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0835620678
223 7-36-10-04/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเพื่อขยายพันธ์ุดอนเตาเหล็ก
200 หมู่ 3 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0848255839
224 7-36-11-02/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านหินลาด
58 หมู่ 18 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0857743784
225 7-36-11-02/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านป่าเสี้ยว
63 หมู่ 16 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0856960124
226 7-36-11-02/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนข่า
8 หมู่ 2 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
227 7-36-12-06/1-0010 อนุรักษ์กระบือไทยโนนดินหอม
102 หมู่ 8 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0844706386
228 7-36-12-03/1-0020 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ เกษตรกรก้าวหน้านาหนองทุ่ม
388 หมู่ 9 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862374974
229 7-36-13-03/1-0012 อนุรักษ์ควายไทยตำบลโนนคูณ
66 หมู่ 2 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0876854522
230 4-36-14-03/1-0004 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือ บ้านห้วยหินฝนพัฒนา
46/2 หมู่ 8 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
231 4-36-14-01/1-0008 BOND159
90 หมู่ 11 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
232 7-36-14-02/1-0011 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและโคบ้านราษฎร์ภักดี
151 หมู่ 13 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
233 7-36-15-04/1-0010 ตำบลรังงามเพื่อการปศุสัตว์
10 หมู่ 7 ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0818902257
234 6-57-01-13/1-0155 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านใหม่นาวา กลุ่ม 2
254 หมู่ 20 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0804932449
235 6-57-01-13/1-0156 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านใหม่นาวา กลุ่ม 1
3 หมู่ 20 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
236 6-57-01-13/1-0157 บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 3
116 หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0817969086
237 6-57-01-13/1-0158 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ โค - กระบือ หมู่ 3
75 หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0817969086
238 6-57-01-13/1-0161 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัตว์เลี้ยงพอเพียง
144 หมู่ 6 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0848063298
239 6-57-02-08/1-0030 ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านเวียงแก้ว
14 หมู่ 2 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871721765
240 6-57-02-06/1-0047 กลุ่มอนุรักษ์ควายบ้านใหม่ศรีวิไล
57 หมู่ 17 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0932321020
241 6-57-03-10/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหาดบ้าย
138 หมู่ 1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0930349796
242 6-57-05-08/1-0013 สปก.ตำบลป่าหุ่ง
79 หมู่ 1 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053676020
243 6-57-05-07/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านดงตะเคียน ต.เจริญเมือง
153 หมู่ 21 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053738097
244 6-57-05-10/1-0019 อนุรักษ์โคกระบือ
190 หมู่ 4 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053958023
245 6-57-05-03/1-0005 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนทอง
117 หมู่ 6 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053666317
246 6-57-05-06/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์(โครงการธนาคารโค-กระบือ)บ้านดงเจริญ
18 หมู่ 9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0811566453
247 6-57-05-05/1-0049 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลดอยงาม
205 หมู่ 4 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899530779
248 6-57-06-06/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านร่องบง หมู่ 7
95 หมู่ 7 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0875266674
249 6-57-07-06/1-0034 กลุ่มเลี้ยงและพัฒนาพันธุ์สัตว์เพื่อส่งออกและบริโภคบ้านแม่ลัว
3 หมู่ 1 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0616847065
250 6-57-07-02/1-0030 อนุรักษ์ควายไทยพื้นเมือง
8 หมู่ 7 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0921786150
251 6-57-08-01/1-0031 ปางควายเวียงเหนือ
661 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0846094470
252 6-57-09-09/1-0001 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือโป่งงาม หมู่ 9
40 หมู่ 9 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053709449
253 6-57-10-05/1-0066 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านหล่ายลาว
7 หมู่ 12 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0951348152
254 6-57-12-03/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์
115 หมู่ 14 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 096321433
255 6-57-12-03/1-0007 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านสันโค้ง
46 หมู่ 8 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053672609
256 6-57-12-03/1-0036 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ห้วยก้างนาล้อม ม.11 ต.ไม้ยา
67 หมู่ 11 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0869139694
257 6-57-12-03/1-0056 เลี้ยงกระบือ สปก. หมู่ที่ 11 ห้วยก้างนาล้อม
51 หมู่ 11 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899300328
258 6-57-12-03/1-0059 เลี้ยง กระบือ - โคเนื้อ ห้วยก้างตลาด
61 หมู่ 12 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0848048851
259 6-57-12-03/1-0060 เลี้ยงโค - กระบือ หมู่ที่ 14 ห้วยก้างปูล้าน
176 หมู่ 14 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0838697039
260 6-57-13-02/1-0028 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านปางปอ
52/1 หมู่ 1 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0828947634
261 6-57-14-01/1-0064 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านพระเนตร
55 หมู่ 4 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0882240977
262 6-57-14-03/1-0044 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านชมภู
190 หมู่ 7 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0627285750
263 6-57-16-01/1-0037 เลี้ยงโคกระบือบ้านผาบ่อง
112 หมู่ 8 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 099502253
264 6-57-16-05/1-0009 ธนาคารโค-กระบือ ตำบลโป่งแพร่
142 หมู่ 2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0833230424
265 6-57-16-02/1-0032 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือจอมหมอกแก้ว
17 หมู่ 10 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์
266 6-57-17-01/1-0026 กลุ่มเลี้ยงกระบือเวียงเชียงรุ้ง
70 หมู่ 13 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0843643677
267 6-57-17-01/1-0029 เลี้ยงโคกระบือบ้านห้วยเคียน
247 หมู่ 5 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์
268 6-57-17-01/1-0031 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านทุ่งก่อ
256 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0853630735
269 6-57-17-01/1-0035 เลี้ยงโคบ้านป่าห้า หมู่ 3
35 หมู่ 3 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์
270 6-57-17-01/1-0051 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านห้วยเคียน หมู่ 5
252 หมู่ 5 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871807248
271 6-57-17-01/1-0052 กลุ่มอาชีพเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ
206 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871914142
272 6-57-17-01/1-0053 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านห้วยเคียน
255 หมู่ 5 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871866679
273 6-57-17-02/1-0036 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านใหม่ร่องหวาย
62 หมู่ 11 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0
274 6-57-18-01/1-0018 กลุ่มเลี้ยงควายบ้านห้วยไร่
376 หมู่ 1 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์
275 6-57-18-01/1-0048 กลุ่มกระบือปงน้อยใต้
567 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0835794807
276 6-63-03-04/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านท่าปุยตก
59 หมู่ 5 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 016751517
277 6-63-03-04/1-0012 กลุ่มรักษ์โคบ้านหนองโสน
23 หมู่ 4 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์
278 6-63-03-03/1-0042 กลุ่มพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา หมู่ที่ 4 บ้านสองแคว
141 หมู่ 4 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0870733254
279 6-63-03-03/1-0043 กลุ่มพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา หมู่ 12 บ้านสองแควพัฒนา
74/5 หมู่ 12 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0872103544
280 9-63-03-05/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือบ้านสันป่าป๋วย หมู่ 5
8/1 หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0899029661
281 6-63-06-10/1-0001 กลุ่มผู้เลี้ยงโคพระธาตุผาแดง
12 หมู่ 3 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 055583040
282 6-63-06-02/1-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนแม่กุเหนือ
285 หมู่ 8 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์
283 6-63-07-04/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่2 ตำบลวาเล่ย์
51 หมู่ 2 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 070040381
284 6-63-07-04/1-0027 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านยะพอ
65/1 หมู่ 5 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 015326103
285 9-63-08-01/1-0012 ส่งเสริมอาขีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านกิ่วห้าง
18 หมู่ 3 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก โทรศัพท์
286 4-43-01-05/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลเวียงคุก
191 หมู่ 6 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0817493891
287 4-43-01-13/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหม้วย
104 หมู่ 9 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0996760447
288 4-43-02-06/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองกก
78 หมู่ 6 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0921214162
289 4-43-03-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านดงต้องบึงกาฬ
97 หมู่ 7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 042907312
290 4-43-07-01/1-0007 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 15 พานพร้าว
69 หมู่ 15 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0847957964
291 4-43-07-05/1-0021 เลี้ยงโคกระบือบ้านเสียว หมู่ 7
20 หมู่ 7 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0821978319
292 4-43-12-04/1-0009 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านนาสะแบงสามัคคี
121 หมู่ 3 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย โทรศัพท์
293 4-43-14-02/1-0021 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลคอกช้าง
63 หมู่ 11 ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0835610183
294 4-43-15-01/1-0030 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
108 หมู่ 2 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0611658199
295 4-43-16-01/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านนาชุมช้าง
92 หมู่ 5 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรศัพท์ 09413957
296 4-43-17-03/1-0002 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ด่านศรีสุข
17 หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 062370222
297 4-43-17-02/1-0034 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลโพนทอง
4 หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0872315962
298 6-55-01-02/1-0005 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านภูเวียง
24 หมู่ 3 ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
299 6-55-01-07/1-0019 เลี้ยงวัวควายพระราชทาน
64 หมู่ 3 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
300 6-55-01-16/1-0056 กลุ่มเลี้่ยงกระบือตำบลบ่อสวก
90 หมู่ 2 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
301 6-55-01-16/1-0057 กลุ่มเลี้ยงกระบือหนองหลวง
109 หมู่ 5 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0811795829
302 6-55-01-16/1-0058 กลุ่มเลี้ยงกระบือราษฎร์เจริญ
106 หมู่ 3 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0871805546
303 6-55-01-08/1-0052 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านธงน้อย
40 หมู่ 3 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0810345947
304 6-55-02-06/1-0027 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านบอน
60 หมู่ 1 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน โทรศัพท์ 0869177007
305 6-55-03-01/1-0025 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบืออำเภอบ้านหลวง
105 หมู่ 5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0892633858
306 6-55-03-01/1-0034 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านดู่
121 หมู่ 5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์
307 6-55-04-05/1-0007 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านเชตะวัน
104 หมู่ 1 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 057083364
308 6-55-04-02/1-0005 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านสัน
28 หมู่ 6 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0817834049
309 6-55-04-04/1-0014 กลุ่มเกษตรครบวงจรบ้านใหม่
44 หมู่ 3 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0871747126
310 6-55-04-01/1-0024 กล่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านบุ้ง
118 หมู่ 5 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0850856253
311 6-55-04-01/1-0025 กล่มส่งเสริมการเลี้ยงกระบือบ้านบุ้ง
4 หมู่ 5 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์
312 6-55-04-01/1-0026 กล่มพัฒนากระบือไทยบ้านบุ้ง
116 หมู่ 5 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0861856775
313 6-55-04-04/1-0038 กล่มเลี้ยงกระบือบ้านนา
130 หมู่ 4 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0806734042
314 6-55-04-03/1-0035 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำหก
165 หมู่ 8 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0861156659
315 6-55-04-06/1-0032 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านอ้อย
149 หมู่ 1 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0933128118
316 6-55-04-04/1-0040 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านป่ากล้วย
60 หมู่ 8 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0892631768
317 6-55-05-10/1-0019 กลุ่มโค-กระบื้อ บ้านทุ่งชัย หมู่ 3
8 หมู่ 3 ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 044871554
318 6-55-05-01/1-0001 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านขอน
180 หมู่ 1 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0885477198
319 6-55-05-14/1-0029 ตำบลสถาน-วรนคร
48 หมู่ 4 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์
320 6-55-06-04/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านพร้าว
100 หมู่ 8 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์
321 6-55-07-06/1-0006 ส่งเสริมการเลี้ยงโคและกระบือ
35 หมู่ 7 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
322 6-55-07-14/1-0009 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 3 ต.แม่สาคร
5/3 หมู่ 3 ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
323 6-55-07-17/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ทุ่งเจริญ
25 หมู่ 2 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
324 6-55-07-05/1-0027 รักษ์ควายตำบลนาเหลือง
20 หมู่ 4 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
325 6-55-07-09/1-0022 กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านห้วยหลอด
42 หมู่ 5 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
326 6-55-07-15/1-0064 กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านจอมจันทร์หมู่ 1
103/2 หมู่ 1 ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
327 6-55-08-03/1-0008 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์บ้านดวงคำ
41 หมู่ 13 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0890639430
328 6-55-09-09/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านภูแหน
93 หมู่ 4 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์
329 6-55-10-04/1-0005 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านมะค่างาม
25 หมู่ 10 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์ 0878972628
330 6-55-10-04/1-0008 กลุ่มเกษตรปศุสัตว์บ้านมะค่างาม
21 หมู่ 10 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์
331 6-55-10-04/1-0024 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านต้นต้อง
3 หมู่ 5 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์ 0622549272
332 6-55-12-04/1-0003 เลี้ยงกระบือบ้านห้วยล้อม
12 หมู่ 5 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทรศัพท์
333 6-55-13-01/1-0023 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหางทุ่ง
43 หมู่ 3 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน โทรศัพท์ 0857181609
334 4-48-01-06/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองปลาดุก
61 หมู่ 21 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 072338539
335 4-48-01-14/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือพื้นบ้าน ม.10
62 หมู่ 10 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 079463860
336 4-48-01-06/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านนาโพธิ์
12 หมู่ 17 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์
337 4-48-01-14/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือหนองแซงพัฒนา
44 หมู่ 8 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์
338 4-48-01-14/1-0010 โคกระบือพื้นบ้านโนนชมภู
63/2 หมู่ 4 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0843930918
339 4-48-01-12/1-0021 วิสาหกิจชุมชนธนาคารกระบือบ้านเหล่าภูมี
17 หมู่ 7 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857077102
340 4-48-01-12/1-0022 วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กระบือ บ้านคำธาตุ ม. 8
143/1 หมู่ 8 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0895777389
341 4-48-02-03/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านกุตาไก้ หมู่ที่ 10
14 หมู่ 10 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0847632360
342 4-48-02-04/1-0016 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือตำบลโคกสว่าง
30 หมู่ 8 ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 042536349
343 4-48-02-08/1-0019 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค-กระบือสามัคคี
111 หมู่ 8 ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0981861087
344 4-48-02-07/1-0026 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ
64 หมู่ 6 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์
345 4-48-02-03/1-0033 การอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
162 หมู่ 8 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์
346 4-48-02-03/1-0034 กลุ่มเลี้ยงกระบือไทยแบบธรรมชาติ
31 หมู่ 11 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์
347 4-48-03-03/1-0005 กลุ่มอาชีพเลี้ยงกระบือคำพอก ม.4
9 หมู่ 4 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 050123808
348 4-48-03-03/1-0006 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านห้วยพระ
92 หมู่ 9 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0842535249
349 4-48-03-03/1-0018 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านดอนแดง
35 หมู่ 8 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์
350 4-48-03-02/1-0046 กลุ่มโคกระบือบ้านโพน
35/2 หมู่ 8 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์
351 4-48-03-05/1-0023 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงกระบือหมู่ที่ 6 บ้านโหนโห่
24/2 หมู่ 6 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0621078682
352 4-48-03-11/1-0031 การทำการเกษตรผสมผสานบ้านนาโสกใต้
49 หมู่ 3 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0996386817
353 4-48-03-11/1-0030 การเกษตรผสมผสานบ้านนาโสกเหนือ
27 หมู่ 10 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์
354 4-48-04-04/1-0016 กลุ่มพัฒนาก้าวหน้า หมู่ 13 บ้านคำนกกกเหนือ ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
134 หมู่ 13 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0862182599
355 4-48-04-03/1-0010 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ หมู่ 9 ตำบลโพนทอง
8 หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0849665485
356 4-48-04-02/1-0031 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือไผ่ล้อม
13 หมู่ 6 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0610958067
357 4-48-04-03/1-0030 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านม่วงชี
100 หมู่ 4 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0885170832
358 4-48-04-04/1-0035 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 6 ตำบลหนองแวง
175 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0887314573
359 4-48-04-04/1-0036 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หนองแวง 1
197 หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0843897919
360 4-48-04-04/1-0037 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หนองแวง 2
85/1 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0833568031
361 4-48-04-04/1-0038 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หนองแวง 3
244 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0872194164
362 4-48-04-04/1-0040 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หนองแวง 4
295 หมู่ 7 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0807519455
363 4-48-04-04/1-0041 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หนองแวง 5
79 หมู่ 7 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0930759714
364 4-48-04-09/1-0021 กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค,กระบือ บ้านนาเขทุ่ง หมู่ 6
160 หมู่ 6 ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0817080075
365 4-48-04-04/1-0042 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ 6
76 หมู่ 9 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์
366 4-48-04-04/1-0043 อนุรักษ์และพัฒนาผลิตกระบือหนองแวง 7
87 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0856087331
367 4-48-04-03/1-0031 กลุ่มผลิตผลเกษตรอินทรีย์
211 หมู่ 10 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0854542584
368 4-48-04-04/1-0044 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือหนองแวง 8
144 หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0980967348
369 4-48-04-04/1-0048 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 1 ตำบลหนองแวง
120 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857422418
370 4-48-04-04/1-0049 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านคำนกกกเหนือ หมู่ 13
37 หมู่ 13 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0854635022
371 4-48-04-04/1-0051 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 17 ตำบลหนองแวง
105 หมู่ 17 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0932983209
372 4-48-05-07/1-0002 พึ่งตนเองบ้านหนองสะโน
2 หมู่ 6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0878555861
373 4-48-05-04/1-0022 กลุ่มสตรีบ้านหนองแคน หมู่ 8
38 หมู่ 8 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857425295
374 4-48-05-05/1-0007 ธนาคารโค - กระบือบ้านดงยอ หมู่ 6-7
206 หมู่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0810532208
375 4-48-05-05/1-0021 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นบ้าน
48 หมู่ 12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0828570624
376 4-48-05-05/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หมู่ 5
44 หมู่ 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0890473904
377 4-48-05-09/1-0024 อนุรักษ์กระบือยางคำอุ่มเหม้า
100 หมู่ 6 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0895759674
378 4-48-05-08/1-0022 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือน้ำก่ำ
47 หมู่ 1 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857612406
379 4-48-05-05/1-0037 เลี้ยงโคกระบือบ้านหัวขัว
20 หมู่ 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0935408011
380 4-48-05-05/1-0038 ธนาคารโค กระบือ บ้านดงยอ นาถ่อน หมู่ 6
136 หมู่ 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879988842
381 4-48-05-05/1-0040 อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือไทย หมู่ 10 นาถ่อน
4/4 หมู่ 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0861241699
382 4-48-05-09/1-0029 อนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านโสกแมว
85 หมู่ 2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0893975693
383 4-48-05-09/1-0030 อนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยบ้านโสกแมว
15 หมู่ 2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0815456962
384 4-48-05-05/1-0041 ธนาคารอนุรักษ์โค กระบือ เกษตรกรนาถ่อน
110 หมู่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0929568646
385 4-48-06-05/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือตามโครงการพระราชดำริตำบลโคกหินแฮ่
87 หมู่ 3 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์
386 4-48-06-01/1-0026 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านอภัยวงค์
2 หมู่ 6 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์
387 4-48-06-01/1-0021 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโนนสังข์
61 หมู่ 4 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์
388 4-48-06-04/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์ควายผู้ไท
120 หมู่ 4 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0898481280
389 4-48-06-04/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.6 ต.นางาม
165 หมู่ 6 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0924749308
390 4-48-06-04/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโนนคำ
11 หมู่ 8 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0807667752
391 4-48-06-08/1-0017 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาบั่ว
36 หมู่ 1 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879704712
392 4-48-06-05/1-0028 กลุ่มควายไทย
29 หมู่ 2 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879527247
393 4-48-06-09/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยตำบลนาขาม
160 หมู่ 1 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0801989017
394 4-48-06-08/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกกลาง
21 หมู่ 4 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0847431153
395 4-48-06-05/1-0029 กลุ่มอนุรักษ์กระบือ หมู่ที่ 9 ต.โคกหินแฮ่
24 หมู่ 9 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0901021373
396 4-48-06-05/1-0030 กลุ่มอนุนรักษ์ควายบ้านเหล่าสำราญ ม.3
47 หมู่ 3 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0801835293
397 4-48-06-04/1-0021 กลุ่มพัฒนาแม่พันธุ์กระบือบ้านน้อยพัฒนา
8 หมู่ 12 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0807462879
398 4-48-06-04/1-0022 กลุ่มเกษตรและพัฒนาการผลิตกระบือ ม.6
288 หมู่ 6 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0877238401
399 4-48-06-04/1-0023 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์กระบือพันธุ์พื้นเมือง
100 หมู่ 4 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0812632907
400 4-48-06-04/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยหมู่ที่ 12 ต.นางาม
42 หมู่ 12 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0812915565
401 4-48-07-01/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านต้นแหน
75 หมู่ 1 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 051430496
402 4-48-07-07/1-0010 เลี้ยงโค - กระบือบ้านโคกศรีทอง
26 หมู่ 11 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0870409327
403 4-48-07-07/1-0005 เกษตรกรรวมใจบ้านดอนคราม
193 หมู่ 3 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0846843806
404 4-48-07-07/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านดอนคราม
33 หมู่ 3 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0813086267
405 4-48-07-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่3 บ้านดอนกลาง
300 หมู่ 3 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0868638216
406 4-48-07-05/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านปากบัง
130 หมู่ 2 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879485187
407 4-48-07-09/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลนาเลียง
54 หมู่ 7 ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0870193490
408 4-48-07-13/1-0024 กลุ่มธนาคารโคกระบือบ้านนาผือ ม.3,8 ต.คำพี้
257 หมู่ 3 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0610490036
409 4-48-07-07/1-0029 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านจำปา ม.9 ต.ก้านเหลือง
257 หมู่ 9 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0883094209
410 4-48-07-07/1-0030 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดอนโทน ม.6 ต.ก้านเหลือง
70 หมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0843931354
411 4-48-07-07/1-0031 เลี้ยงกระบือบ้านดอนคราม ม.3 ต.ก้านเหลือง
3 หมู่ 3 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0808123014
412 4-48-07-07/1-0032 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองแคน ม.1 ต.ก้านเหลือง
56 หมู่ 1 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0921472190
413 4-48-07-07/1-0033 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดอนโทน ม.5 ต.ก้านเหลือง
43 หมู่ 5 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0611434157
414 4-48-08-02/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.10 ต.นาเดื่อ
153 หมู่ 10 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 042538364
415 4-48-08-01/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองบาท้าว ม.2
124 หมู่ 2 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0810547807
416 4-48-08-02/1-0009 กลุ่มปลูกยางพาราและเลี้ยงโค-กระบือ บ้านอีอูด ม.3
61 หมู่ 3 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0847868249
417 4-48-08-04/1-0055 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลสามผง
43 หมู่ 8 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
418 4-48-08-02/1-0022 กลุ่มเลี้ยงโค_กระบือ บ้านนาคอย
28 หมู่ 6 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
419 4-48-08-05/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค_กระบือ บ้านดอนสมอหมู่1
30/21 หมู่ 1 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
420 4-48-08-03/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านนาจาน
78 หมู่ 9 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
421 4-48-08-03/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือ
31 หมู่ 15 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0801770698
422 4-48-08-01/1-0057 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองบาท้าว
179 หมู่ 2 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0982914948
423 4-48-08-05/1-0037 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือพื้นเมืองบ้านดอนสมอ
23 หมู่ 1 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0843933927
424 4-48-08-05/1-0038 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย บ้านดอนสมอ
111 หมู่ 1 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
425 4-48-08-02/1-0038 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านจอมศรี
56 หมู่ 7 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 085741306
426 4-48-08-06/1-0025 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 12 ต.บ้านข่า
68 หมู่ 12 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
427 4-48-08-06/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 10 ต.บ้านข่า
38 หมู่ 10 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
428 4-48-09-06/1-0017 ธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ ต.ท่าเรือ
72 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0850015954
429 4-48-09-02/1-0040 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านนาคอย หมู่ที่ 5
24/2 หมู่ 5 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์
430 4-48-09-02/1-0045 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ม.12
100 หมู่ 12 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์
431 4-48-09-01/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านนาหว้า
93/3 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์
432 4-48-09-02/1-0051 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนางัว หมู่ 1,2,8
223 หมู่ 2 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0986483425
433 4-48-09-02/1-0050 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านโนนกุง หมู่ 9
10 หมู่ 9 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์
434 4-48-09-05/1-0054 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านดอนศาลา หมู่ 1,11
72 หมู่ 11 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0828492290
435 4-48-09-02/1-0063 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือไทย บ้านนาคอย หมู่ 13
20 หมู่ 13 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์
436 4-48-09-02/1-0064 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านนาคอย หมู่ 10
4 หมู่ 10 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0935593262
437 4-48-09-02/1-0065 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ หมู่ 1 นางัว
8 หมู่ 1 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0862254680
438 4-48-09-02/1-0066 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านอูนนา ม.3
132 หมู่ 3 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0981909029
439 4-48-09-02/1-0068 เครือข่ายพัฒนาอาชีพเกษตรกรอำเภอนาหว้า
198 หมู่ 1 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0910565184
440 4-48-09-02/1-0069 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ ตำบลนางัว
271/10 หมู่ 8 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0833553817
441 4-48-10-07/1-0003 กลุ่มอนุรักษ์กระบือนาใน
20 หมู่ 3 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
442 4-48-10-02/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือตำบลนาหัวบ่อ
120 หมู่ 3 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 047910481
443 4-48-10-02/1-0008 กลุ่มเกษตรพัฒนาโค-กระบือบ้านโพนเพ็ก
3 หมู่ 1 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 087229698
444 4-48-10-02/1-0009 กลุ่มร่วมใจพัฒนาโพนตูม
66 หมู่ 6 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 081050267
445 4-48-10-02/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 3 นาหัวบ่อ
113 หมู่ 3 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0872319281
446 4-48-10-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหนองบัวแดง เจริญศิลป์
209 หมู่ 8 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0811948569
447 4-48-10-02/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือหนองผักตบ
245 หมู่ 4 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
448 4-48-10-02/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือ เทพมงคล
245 หมู่ 3 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0801598946
449 4-48-10-05/1-0008 สภาหมู่บ้านค้อรุ่งเรือง ตำบลบ้านค้อ
11 หมู่ 18 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
450 4-48-10-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านดง หมู่ที่ 8
206 หมู่ 8 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 083356426
451 4-48-10-03/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านดงวิทยาคาร
74 หมู่ 8 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0849524191
452 4-48-10-03/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.3 ต.นาขมิ้น
92 หมู่ 3 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0861582549
453 4-48-10-02/1-0047 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.นาหัวบ่อ
1 หมู่ 8 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0850127883
454 4-48-10-02/1-0048 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโพนเพ็ก
122 หมู่ 1 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857427011
455 4-48-10-05/1-0027 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.บ้านค้อ
131 หมู่ 14 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0934562689
456 4-48-10-04/1-0021 เกษตรฟื้นฟูโนนอุดมอยู่ดี
118 หมู่ 8 ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0614525049
457 4-48-10-05/1-0031 เกษตรอินทรีย์อำเภอโพนสวรรค์
269 หมู่ 7 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
458 4-48-11-03/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือเนื้อตำบลดอนเตย
142 หมู่ 1 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 072144021
459 4-48-11-03/1-0030 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือเนื้อดอนเตยหมู่ 1
143 หมู่ 1 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0860131413
460 4-48-11-03/1-0039 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือเนื้อพื้นเมืองดอนเตยหมู่ 2
56 หมู่ 2 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 042519149
461 4-48-11-01/1-0033 กล่มเลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านพันห่าวหมู่3
83 หมู่ 3 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0856456529
462 4-48-11-01/1-0035 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือเนื้อพันธุ์พื้นเมืองบ้านพันห่าวหมู่ 13
180 หมู่ 13 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์
463 4-48-11-01/1-0038 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบืองามทำเงินตำบลนาทม
26 หมู่ 12 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0895691746
464 4-48-11-01/1-0041 เลี้ยงโคกระบือเนื้อท่าพันโฮง
30 หมู่ 14 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0846521303
465 4-48-11-03/1-0054 กลุ่มเลี้ยงกระบือดอนเตยพัฒนา
34 หมู่ 1 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0908482179
466 4-48-11-01/1-0060 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาทม
28 หมู่ 4 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879499422
467 4-48-11-03/1-0072 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านดอนหลวง
102 หมู่ 7 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0913685796
468 4-48-11-03/1-0073 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลดอนเตย
94/1 หมู่ 5 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0800057380
469 4-48-12-02/1-0016 วิสาหกิจชุมชนธนาคารโคกระบือตำบลโคกสี
38 หมู่ 5 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม โทรศัพท์
470 4-39-01-04/1-0022 กลุ่มอนุรักษ์โค กระบือ
153 หมู่ 7 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 070616891
471 4-39-01-15/1-0006 เลี้ยงสัตว์บ้านหนองผำ-โคกสวรรค์
151 หมู่ 6 ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
472 4-39-01-02/1-0037 ไฟฟ้าชีวมวลกุดจิกและหนองภัยศูนย์
29 หมู่ 7 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
473 4-39-01-03/1-0018 ควายงามหนองบัวลำภู
18/2 หมู่ 2 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
474 4-39-01-06/1-0023 กลุ่มคนเลี้ยงควายตำบลบ้านขาม
111 หมู่ 3 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
475 4-39-01-13/1-0058 กลุ่มอนุรักษ์กระบือฮ่องข่า-โนนสมบูรณ์
13 หมู่ 9 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0807616642
476 4-39-01-02/1-0038 กลุ่มคนรักควาย
41 หมู่ 9 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
477 4-39-01-14/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์กระบือพื้นเมืองตำบลป่าไม้งาม หมู่ 4
233 หมู่ 4 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
478 4-39-01-11/1-0056 กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนอุดม
43 หมู่ 8 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
479 4-39-01-09/1-0041 การเลี้ยงโค หมู่ 7 ตำบลโนนขมิ้น
94 หมู่ 7 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
480 4-39-01-02/1-0040 กลุ่มพัฒนาควายไทย
1 หมู่ 2 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
481 4-39-01-14/1-0019 เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกน้ำเกลี้ยง
274 หมู่ 3 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
482 4-39-01-09/1-0042 เลี้ยงกระบือ บ้านห้วยโจด
48 หมู่ 4 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
483 4-39-01-14/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้านป่าไม้งาม หมู่ 2
121 หมู่ 2 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
484 4-39-01-11/1-0068 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านทุ่งโปร่งศรีวิไล ตำบลกุดจิก
194 หมู่ 13 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
485 4-39-01-09/1-0043 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ บ้านห้วยไร่ ตำบลโนนขมิ้น
105 หมู่ 9 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
486 4-39-01-07/1-0038 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ทรายงาม ตำบลนามะเฟือง
263 หมู่ 4 ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
487 4-39-01-13/1-0064 เกษตรกรเลี้ยงโค หมู่ 2 นาคำไฮ
180 หมู่ 2 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
488 4-39-01-14/1-0022 เกษตรผสมผสานบ้านโนนนาดี
59 หมู่ 5 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
489 4-39-01-09/1-0045 เลี้ยงกระบือไทยเก่าโกใต้
166 หมู่ 8 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
490 4-39-01-11/1-0071 เลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งโปร่งเหนือ ตำบลกุดจิก
272 หมู่ 2 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
491 4-39-01-11/1-0072 ทุ่งโปร่งเลี้ยงโค-กระบือ
336 หมู่ 11 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
492 4-39-01-13/1-0065 อนุรักษ์โคกระบือ บ้านฮ่องข่า ตำบลนาคำไฮ
35 หมู่ 8 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
493 4-39-01-13/1-0066 เลี้ยงกระบือโนนสมบูรณ์
271 หมู่ 9 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
494 4-39-01-11/1-0073 เลี้ยงโค - กระบือ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดจิก
291 หมู่ 10 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
495 4-39-01-11/1-0075 เลี่้ยงสัตว์ บ้านโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลกุดจิก
114 หมู่ 6 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
496 4-39-02-02/1-0001 เกษตรอินทรีย์ตำบลด่านช้าง
33 หมู่ 7 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
497 4-39-02-05/1-0008 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ตำบลกุดดินจี่
64 หมู่ 5 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
498 4-39-02-01/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ 8
30/1 หมู่ 8 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
499 4-39-02-06/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลฝั่งแดง
17/2 หมู่ 3 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
500 4-39-02-06/1-0051 ปศุสัตว์พื้นเมืองโนนตาลฝั่งแดง
110 หมู่ 3 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
501 4-39-02-05/1-0062 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านนาหนองทุ่ม-โนนสูง
154 หมู่ 7 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
502 4-39-03-05/1-0017 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือกุดฉิม-ศรีวิไล
48/1 หมู่ 4 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0843281726
503 4-39-05-08/1-0024 กลุ่มรากไม้เฟอนิเจอร์บ้านหนองเหลือง
6 หมู่ 2 ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
504 4-39-05-02/1-0036 ชมรมกลุ่มเลี้ยงโคและกระบือ ต.บ้านโคก
252 หมู่ 2 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0913573671
505 7-30-02-01/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือครบุรี
182 หมู่ 1 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
506 7-30-03-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือราษฎร์สามัคคี
1 หมู่ 7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
507 7-30-04-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนพิมาน
90 หมู่ 9 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810649526
508 7-30-04-02/1-0015 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านสนวน
99 หมู่ 16 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0610246685
509 7-30-04-07/1-0010 อนุรักษ์พันธุ์กระบือคงยั่งยืน
131 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0856349433
510 7-30-04-02/1-0014 บ้านคงถาวรกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
44 หมู่ 3 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0898454640
511 7-30-04-02/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านคงถาวร
9 หมู่ 17 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0898802545
512 7-30-04-07/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านบะดาวเรือง
50 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844795395
513 7-30-04-06/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านหนองจิก
78 หมู่ 14 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0611392091
514 7-30-04-02/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสนวน
24 หมู่ 16 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 085130460
515 7-30-04-02/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านสนวน
13 หมู่ 16 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0848295961
516 7-30-04-02/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านปอบิด
217 หมู่ 1 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0821434337
517 7-30-04-01/1-0011 อนุรักษ์กระบือบ้านโคกเพ็ด
203 หมู่ 2 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0807364225
518 7-30-04-07/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์กระบือแกท่าใหญ่ยั่งยืน
17 หมู่ 15 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0848258354
519 7-30-04-06/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านหมัน 1
60/2 หมู่ 1 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0878995427
520 7-30-04-06/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านหมัน 2
80 หมู่ 16 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0929029775
521 7-30-04-06/1-0014 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือหนองมะนาว
116 หมู่ 9 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0870458676
522 4-30-05-03/1-0002 กลุ่มสตรีเย็บผ้าใส่กล่องกระดาษทิชชูบ้านสระสี่เหลี่ยม
146 หมู่ 4 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 098942425
523 4-30-05-03/1-0020 เกษตรบ้านหนองกุงน้อย
63 หมู่ 10 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 096245288
524 4-30-05-03/1-0023 หนองม่วงเกษตรประสานสามัคคี
24 หมู่ 8 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872597647
525 4-30-05-03/1-0026 พัฒนาอาชีพการเกษตรหนองกุงน้อย
41 หมู่ 10 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0851043306
526 4-30-05-01/1-0007 หนองใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์พัฒนา
139 หมู่ 4 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044387226
527 4-30-05-03/1-0031 สันติสุขพัฒนา
144/1 หมู่ 15 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 819671788
528 4-30-05-04/1-0007 สหมิตรบ้านม่วง
36 หมู่ 2 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 60572980
529 4-30-05-03/1-0045 กลุ่มผู้เลี้ยงโคและกระบือ
32 หมู่ 9 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
530 7-30-05-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองโจด หมู่ที่ 9
32 หมู่ 9 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0913424513
531 4-30-06-04/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านซาด
160 หมู่ 10 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 047021547
532 7-30-06-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านวังวารี
44 หมู่ 5 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
533 4-30-08-10/1-0006 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือพื้นบ้านหนองโสน
4 หมู่ 5 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 047073430
534 7-30-08-11/1-0010 เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือหนองบัวตะเกียด
122 หมู่ 3 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
535 7-30-09-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
81 หมู่ 9 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0821288955
536 7-30-10-09/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสระเพลง
149/1 หมู่ 1 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0895267057
537 7-30-11-02/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสระแจง
9 หมู่ 6 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0833867296
538 4-30-12-06/1-0010 กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดบ้านกรวย
5 หมู่ 12 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 060981883
539 4-30-12-06/1-0020 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือดอนกุดตะโพธิ์
33 หมู่ 6 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0852050746
540 4-30-12-14/1-0005 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์บ้านกุดจอก
30/1 หมู่ 12 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
541 4-30-12-20/1-0033 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านหนองหว้าเอน
121 หมู่ 10 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0881730488
542 4-30-12-24/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองไข่ผำ
70 หมู่ 10 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
543 7-30-12-20/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองหว้าเอน
90 หมู่ 10 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862497495
544 7-30-12-15/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านตะคร้อ
22/1 หมู่ 2 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0833684205
545 7-30-12-20/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกกลางพัฒนา
120 หมู่ 8 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0981582799
546 7-30-12-20/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกกลาง
7 หมู่ 8 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0930989700
547 7-30-12-20/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหญ้าคา
125 หมู่ 6 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
548 7-30-12-15/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์รวมใจขยายพันธุ์กระบือไทย
73 หมู่ 4 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0849586453
549 7-30-12-07/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านสระพะเนียด
26 หมู่ 10 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0981585541
550 7-30-12-20/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองหว้าเอน
53 หมู่ 10 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0804762420
551 7-30-12-15/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงโคและขยายพันธุ์กระบือบ้านโคกสะอาด
24/2 หมู่ 10 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0828644911
552 7-30-12-07/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านสระพะเนียด
181 หมู่ 10 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0611433514
553 7-30-12-24/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยตำบลหนองแจ้งใหญ่
17 หมู่ 7 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
554 7-30-12-07/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านโสกรัง
33 หมู่ 9 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
555 7-30-13-01/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนางิ้ว
77 หมู่ 9 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0822153264
556 7-30-15-10/1-0010 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนกุ่ม
111 หมู่ 14 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872479371
557 7-30-16-07/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านซ่าเลือด
5 หมู่ 3 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0180632757
558 4-30-17-16/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือตำบลโนนตูม
69 หมู่ 7 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
559 4-30-17-05/1-0008 เลี้ยงโค-กระบือตำบลตลาดไทร
219 หมู่ 14 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0884776135
560 7-30-17-14/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลหนองหลัก
43 หมู่ 1 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0934862526
561 7-30-18-08/1-0012 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านทุ่งสะแบง
223 หมู่ 4 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0801537410
562 4-30-20-11/1-0006 เลี้ยงโคเนื้อผาแดง
29/3 หมู่ 11 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0870064779
563 4-30-20-09/1-0014 เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองขาม
12/1 หมู่ 8 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
564 7-30-20-07/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านโนนกระถิน หมู่ 8
384 หมู่ 8 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
565 4-30-21-01/1-0003 กลุ่มการเลี้ยงโค-กระบือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
33 หมู่ 13 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 048349293
566 4-30-23-05/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองบัว
2 หมู่ 1 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 017899340
567 7-30-23-03/1-0010 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองบัวกอง
52 หมู่ 3 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0823204301
568 7-30-23-05/1-0011 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านหัวหนอง
140 หมู่ 4 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0804908735
569 7-30-24-04/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลวังหิน
66 หมู่ 1 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0840378256
570 7-30-24-04/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองขี้เหล็ก
84/1 หมู่ 4 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0934435248
571 7-30-24-03/1-0012 เพื่อการส่งเสริมเลี้ยงโคกระบือ
89 หมู่ 5 ต.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0610844205
572 7-30-25-04/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ตำบลอุดมทรัพย์
127 หมู่ 4 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
573 7-30-28-04/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านตลุกชงโค
6 หมู่ 17 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
574 4-30-30-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคลูกผสม
27 หมู่ 8 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
575 7-30-30-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแก
15 หมู่ 9 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0933457370
576 4-30-31-02/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านลิงส่อง
32 หมู่ 2 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 088716001
577 4-30-31-01/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหญ้าคา
53 หมู่ 5 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0883440065
578 4-30-31-05/1-0025 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลหนองตาดใหญ่
26 หมู่ 3 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
579 4-30-31-02/1-0017 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองพลวง
15 หมู่ 10 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
580 4-30-31-04/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโนนกอก-โนนสมบูรณ์
22/1 หมู่ 6 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
581 7-30-31-04/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลสามเมือง
212/1 หมู่ 3 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
582 7-30-31-04/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านโนนกอก
151 หมู่ 5 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0959188816
583 7-30-31-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยบ้านใต้
38 หมู่ 8 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0821518803
584 7-30-31-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านหนองแก
99 หมู่ 6 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0903657886
585 7-30-31-04/1-0014 กลุ่มขยายพันธุ์กระบือบ้านโนนกอกหมู่ที่ 5
269 หมู่ 5 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0879034735
586 7-30-31-04/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์กระบือห้วยบัวแดง
151 หมู่ 5 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0898456642
587 7-30-31-04/1-0016 กลุ่มอนุรักษืกระบือไทยลำห้วยยาง
44/1 หมู่ 5 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0813896780
588 7-30-31-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงและอนุรักษ์กระบือไทยบ้านทองหลางใหญ่
17 หมู่ 2 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0857728564
589 7-30-31-03/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลโนนประดู่
50 หมู่ 6 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0892853645
590 9-60-02-06/1-0010 ผู้เลี้ยงกระบือหมู่ 1
34 หมู่ 1 ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0878417648
591 9-60-02-09/1-0010 ผู้เลี้ยงกระบือหมู่ 3
28/1 หมู่ 4 ต.หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0848136588
592 9-60-02-05/1-0010 กลุ่มกระบือหนองระว้า
2/1 หมู่ 4 ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0913949077
593 9-60-02-07/1-0010 ผู้เลี้ยงกระบือเนินกว้าว
78/1 หมู่ 1 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0844943952
594 9-60-09-06/1-0017 กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหัวพุ
225 หมู่ 4 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0814280222
595 6-60-11-07/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือดงหนองหลวง
38 หมู่ 2 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
596 6-60-15-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งไอ้ต่น
51 หมู่ 1 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0895670839
597 5-80-01-15/1-0006 กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหัวทะเล
51 หมู่ 2 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0840587856
598 5-80-08-13/1-0004 กลุ่มเลี้ยง โค-กระบือ บ้านบนถนน
9 หมู่ 2 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 098679674
599 5-80-13-05/1-0004 สกย.บ้านทุ่งค้อพัฒนา
76 หมู่ 2 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 010821355
600 5-80-15-01/1-0027 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค กระบืออ่าวขนอม
16/1 หมู่ 14 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
601 8-80-15-01/1-0010 กลุ่มขยายพันธุ์ โค-กระบือไทย บ้านเจดีย์หลวง
37/2 หมู่ 4 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0862734437
602 8-80-15-01/1-0018 กลุ่มเกษตรกรบ้านพังมะพร้าว
12 หมู่ 2 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
603 8-80-15-01/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านพังมะพร้าว
12 หมู่ 2 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
604 4-38-01-06/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์เลี้ยงควายไทย
174 หมู่ 3 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0871688729
605 4-38-01-06/1-0023 โนนวังเยี่ยมอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือไทย
11 หมู่ 6 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0836706739
606 4-38-01-06/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือบ้านนาคำ
90 หมู่ 3 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0807620657
607 4-38-01-08/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ไคสี-ศิริพร
33 หมู่ 6 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0801810
608 4-38-01-06/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนไทรทอง
142 หมู่ 8 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0810513624
609 4-38-02-05/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.1
120 หมู่ 1 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0833488970
610 4-38-03-03/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโพธิ์
14 หมู่ 2 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0846001725
611 4-38-04-05/1-0010 ธนาคารโค-กระบือบ้านหนองชัยวาน
154 หมู่ 3 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0908425356
612 4-38-04-08/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือแบบยั่งยืน
123 หมู่ 6 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
613 4-38-04-08/1-0013 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านบึงเค็ง
42 หมู่ 2 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0941493413
614 4-38-06-01/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.บึงโขงหลง
83/1 หมู่ 4 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0856431586
615 4-38-06-02/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านบัวโคกหมู่ที่ 4
10 หมู่ 15 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0914204956
616 4-38-06-02/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15
110 หมู่ 15 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0880338256
617 4-38-07-01/1-0010 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอู่คำ
91 หมู่ 7 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0879865615
618 4-31-01-28/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
52 หมู่ 2 ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
619 4-31-01-05/1-0002 เลี้ยงกระบือพื้นเมืองสามัคคี ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
1 หมู่ 14 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 036723722
620 4-31-01-14/1-0012 กลุ่มที่ทำการชาวนาตามหลักเศรษฐกิจชุมชน ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
120 หมู่ 10 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0860030200
621 7-31-01-17/1-0010 เลี้ยงกระบือลุมปุ๊ก
9 หมู่ 14 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0963295822
622 7-31-01-14/1-0011 ผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโนนสมบูรณ์
22 หมู่ 11 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0868724466
623 7-31-01-22/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านปริงเปน
175 หมู่ 1 ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0959414105
624 4-31-02-07/1-0009 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลตำบลหนองขมาร
76 หมู่ 5 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 081999316
625 7-31-02-04/1-0010 อนุรักษ์กระบือ
61 หมู่ 9 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0990748599
626 7-31-02-05/1-0010 ค.ควายเข้านา บ้านนาหลวง
45 หมู่ 10 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0853022791
627 7-31-02-06/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยเพื่อการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง
93 หมู่ 13 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0887081397
628 7-31-02-05/1-0013 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านตาหล่ำ หมู่ที่ 9 ตำบลหินเหล็กไฟ
102 หมู่ 9 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0885818702
629 7-31-02-05/1-0014 กลุ่มเลี้ยงกระบือโศกนาค
85 หมู่ 6 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
630 4-31-03-02/1-0006 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สปก.บ้านแสลงพัน ต.ลำดวน
66 หมู่ 2 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
631 4-31-03-01/1-0008 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติ ม.17 ต.กระสัง
135 หมู่ 17 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819979595
632 4-31-03-05/1-0005 กลุ่มวิสาหิจชุมชนเกษตรผสมผสาน ม.2 ต.หนองเต็ง
1/2 หมู่ 2 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804811285
633 4-31-03-10/1-0026 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือเพื่อผลิตลูก
10 หมู่ 12 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0801621218
634 7-31-03-10/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านปรือเวง
193 หมู่ 10 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0896940194
635 7-31-03-08/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านสำโรง
91 หมู่ 5 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0837285989
636 7-31-03-10/1-0011 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงกระบือบ้านปรีเวง
193 หมู่ 10 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0990258029
637 7-31-03-04/1-0010 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ด้วยสีธรรมชาติ
89 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0880047622
638 7-31-03-05/1-0014 สหมิตรกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหว้าเหนือ ม.5
211 หมู่ 5 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
639 4-31-04-24/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองโจด
19 หมู่ 4 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
640 7-31-04-08/1-0010 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาพันธุ์กระบือ
97 หมู่ 1 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 098215899
641 7-31-04-08/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ 4
132 หมู่ 4 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0934839592
642 7-31-04-27/1-0010 กลุ่มกระบือเนื้อตำบลหนองโสน
56 หมู่ 8 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0929095456
643 7-31-04-27/1-0011 กลุ่มกระบือเนื้อ-นมฟาร์ม ต.หนองโสน
61 หมู่ 10 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 086037418
644 7-31-04-27/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ-นม ตำบลหนองโสน
98 หมู่ 9 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0883660096
645 7-31-04-15/1-0010 เกษตรผสมผสานบ้านหนองถนน
119 หมู่ 3 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0953258611
646 7-31-04-15/1-0011 ก้านเหลือง หมู่ 1 พัฒนาอาชีพยั่งยืน
104 หมู่ 1 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0986063820
647 7-31-04-06/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกพลวง ม.9
77 หมู่ 9 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0947607009
648 4-31-05-08/1-0002 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองบอน
94 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
649 4-31-05-06/1-0009 กลุ่มเกษตรพัฒนา ม.11 ดอนอะราง
43 หมู่ 11 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
650 4-31-05-05/1-0003 กลุ่มไร่นาผสมผสานบ้านโคกสว่าง
125 หมู่ 1 ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 821461876
651 4-31-05-09/1-0010 เลี้ยงโคเนื้อลูกผสม ม. 6 ต. โคกสูง
23 หมู่ 6 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 872596809
652 4-31-05-09/1-0029 กลุ่มวิสาหกิจพรพิมล
1/2 หมู่ 5 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0821260203
653 7-31-05-03/1-0011 หนองไผ่ยั่งยืน
179 หมู่ 4 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0899172283
654 7-31-05-07/1-0010 กลุ่มกระบือทองตำบลทุ่งกระเต็น
53/1 หมู่ 5 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
655 4-31-06-03/1-0007 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านละลม หมู่ที่ 4
188 หมู่ 4 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
656 4-31-06-04/1-0026 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนคุ้มโคกปราสาท บ้านบ่อโพธิ์ กลุ่มที่ 2
445 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
657 7-31-06-03/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือ
339 หมู่ 1 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852053994
658 7-31-06-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ม.4 ต.สำโรงใหม่
90 หมู่ 4 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0935018403
659 7-31-06-10/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสระคู ต.หนองตะครอง
39 หมู่ 1 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810656134
660 7-31-06-03/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านยางโป่งสะเดา
9/1 หมู่ 1 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0986728995
661 4-31-07-15/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกกลอย
67 หมู่ 4 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 072454690
662 4-31-07-19/1-0002 วิสาหกิจโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
3 หมู่ 9 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 086216388
663 4-31-07-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนบ้านแสลงโทน หมู่ 7
185 หมู่ 7 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
664 4-31-07-13/1-0003 วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแสง ต.ไพศาล
29 หมู่ 5 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
665 4-31-07-07/1-0005 เลี้ยงโคบ้านโคกสะอาด
35/3 หมู่ 8 ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857759154
666 4-31-07-21/1-0002 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านสารภี
95 หมู่ 6 ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
667 7-31-07-19/1-0011 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ 4 หนองตะขบ
192 หมู่ 4 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0610730102
668 7-31-07-19/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 9 โคกรังพัฒนา
94/1 หมู่ 9 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0887246494
669 7-31-07-19/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 3 บ้านโคกรัง
42 หมู่ 3 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857784882
670 7-31-07-18/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 6 บ้านหนองไผ่
77/1 หมู่ 6 ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0891192489
671 7-31-07-19/1-0014 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์โค-กระบือ
199 หมู่ 8 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0895057233
672 7-31-07-02/1-0014 กลุ่มรักเจ้าทุย
275 หมู่ 1 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
673 7-31-07-02/1-0015 กลุ่มเลี้ยงกระบือไทย
167 หมู่ 3 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0868656106
674 7-31-07-19/1-0016 กลุ่มโค-กระบือ ต.โคกตูม
126 หมู่ 2 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810516106
675 7-31-07-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านโคกปราสาทพัฒนา
207 หมู่ 12 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
676 7-31-07-21/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านโคกเพชร
88 หมู่ 8 ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0816600595
677 7-31-07-03/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ต.บ้านไทร
290 หมู่ 4 ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044666214
678 7-31-07-21/1-0014 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านทุ่งสว่าง
48 หมู่ 7 ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0981961822
679 7-31-07-06/1-0017 ผู้เลี้ยงโค - กระบือ
38/1 หมู่ 1 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0945425853
680 7-31-07-15/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือเขาคอก
198 หมู่ 1 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
681 7-31-07-08/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือไทย หมู่ 9 บ้านกันตุยจูน
111 หมู่ 9 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0962289361
682 4-31-08-02/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโคขุน กระบือขุน ต.โนนเจริญ
135 หมู่ 1 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 050157671
683 4-31-08-09/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ ม.4 ต.เขาดินเหนือ
69 หมู่ 4 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
684 4-31-08-09/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดินเหนือ
64 หมู่ 3 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
685 7-31-08-02/1-0011 กลุ่มขยายพันธุ์กระบือบ้านสามขา
39 หมู่ 10 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
686 7-31-08-09/1-0010 กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกร่มพนมดิน
33 หมู่ 10 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
687 7-31-09-01/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านเตย
130 หมู่ 4 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0884642689
688 7-31-09-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลบ้านจาน
8 หมู่ 4 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 08000044797
689 7-31-09-10/1-0010 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านจอกเตี้ย
36 หมู่ 7 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0895798205
690 7-31-09-02/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือและแพะเพื่อจำหน่าย
56 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
691 7-31-10-07/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไหย ม.14 ต.โคกกลาง
177 หมู่ 14 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0848352386
692 7-31-10-07/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านใหม่ขี้ตุ่น
4/4 หมู่ 14 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0847349951
693 4-31-11-02/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ต.ดอนมนต์
312 หมู่ 1 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
694 4-31-11-04/1-0029 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ
14 หมู่ 8 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
695 7-31-11-10/1-0010 บ้านโนนจำปาเพื่อคนเครือข่าย
99 หมู่ 8 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0801661488
696 7-31-11-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือเมืองแก
398 หมู่ 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
697 7-31-11-05/1-0010 บ้านน้อยชลประทานผู้เลี้ยงโค-กระบือ
37 หมู่ 15 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
698 7-31-11-05/1-0011 กลุ่มกระบือบ้านสวายตางวน ม.1
113 หมู่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0981544726
699 7-31-11-05/1-0012 เลี้ยงกระบือน้อยชลประทาน
40 หมู่ 15 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
700 7-31-11-05/1-0013 เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ
147 หมู่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0822217073
701 7-31-11-01/1-0013 โค-กระบือสวายพัฒนา
169 หมู่ 11 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
702 7-31-11-05/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือไทยคูขาด
34 หมู่ 9 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
703 7-31-11-05/1-0015 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค กระบือบ้านหนองกับ
14 หมู่ 4 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0935498417
704 7-31-11-02/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านลิ้นเกี่ย
91 หมู่ 13 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0833658344
705 7-31-11-05/1-0016 กลุ่มขยายพันธุ์โค-กระบือและสัตว์เลี้ยง
13 หมู่ 14 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
706 7-31-11-10/1-0011 ธนาคารโค-กระบือบ้านชุมแสง
119 หมู่ 2 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
707 4-31-12-05/1-0003 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองต้อพัฒนา
5 หมู่ 18 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
708 4-31-12-03/1-0006 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลหนองบัว
237/2 หมู่ 6 ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
709 7-31-12-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลหูทำนบ
4 หมู่ 18 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0837471368
710 4-31-13-02/1-0003 โครงการเลี้ยงกระบือเพื่อการเกษตร
65 หมู่ 7 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
711 4-31-13-01/1-0019 อนุรักษ์วัวควายไทยพื้นเมือง
45 หมู่ 13 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879648742
712 4-31-13-02/1-0014 เลี้ยงโค - กระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
59 หมู่ 4 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
713 4-31-13-01/1-0042 ธนาคารโค-กระบือ บ้านหนองหญ้ารังกา
8 หมู่ 9 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
714 7-31-13-01/1-0015 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศษฐกิจบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2
7 หมู่ 2 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0817901799
715 4-31-14-03/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านขาม หมู่ 6
23 หมู่ 6 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0849627258
716 7-31-15-01/1-0010 อนุรักษ์ควายไทยบ้านม่วงหวาน-โคกเจริญ
41 หมู่ 15 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879147297
717 7-31-15-05/1-0011 อนุรักษ์และผลิตกระบือตำบลสำโรง
23 หมู่ 9 ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
718 7-31-15-01/1-0011 อนุรักษ์ควายไทยบ้านมะขามเจรอะ-โคกชุม
201 หมู่ 7 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852558898
719 7-31-15-02/1-0012 อนุรักษ์ควายไทยบ้านทะเมนชัย-ตาพระ
42 หมู่ 13 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
720 7-31-17-01/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนรัง
86 หมู่ 7 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
721 7-31-18-02/1-0011 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านตาเหล็ง
146 หมู่ 4 ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
722 7-31-18-06/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านระนามพลววง
22 หมู่ 5 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
723 7-31-18-06/1-0011 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านระนามพลวง
22 หมู่ 5 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0870867135
724 7-31-19-02/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือหัวถนน
63 หมู่ 8 ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
725 4-31-20-02/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหนองกกสามัคคี
31 หมู่ 1 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879591673
726 4-31-20-03/1-0016 กลุ่มโคกระบือบ้านคลองโป่ง
154 หมู่ 5 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 057742497
727 4-31-20-03/1-0046 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ ม. ตำบลลำนางรอง
98 หมู่ 1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
728 4-31-20-02/1-0024 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.1 ต.ส้มป่อย
87 หมู่ 1 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862534677
729 7-31-20-02/1-0011 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์พัฒนาผลิตกระบือ
79 หมู่ 7 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0849609590
730 7-31-20-02/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.7 ส้มป่อย
33 หมู่ 7 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0978719130
731 7-31-21-02/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาล้อม หมู่ที่ 13
38/1 หมู่ 13 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0823799013
732 4-31-22-03/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือยางน้อย-ประชาแสนสุข
12 หมู่ 2 ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
733 4-31-22-01/1-0003 กล่มเลี้ยงโค-กระบือในเขตเทศบาล
134/2 หมู่ 16 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0895849039
734 7-31-23-04/1-0013 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองปรือ
86 หมู่ 5 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
735 7-31-23-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านยายแย้ม
72 หมู่ 10 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0895804695
736 7-31-23-05/1-0011 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโนนเจริญ
40 หมู่ 5 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
737 7-31-23-02/1-0012 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกใหญ่ หมู่ 5
42 หมู่ 5 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852910009
738 3-25-02-14/1-0004 บ้านโปร่งเพื่อการเกษตร ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี
209 หมู่ 9 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0861093140
739 3-25-06-02/1-0002 กลุ่มฟื้นฟูและพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือ
111/1 หมู่ 1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0879722081
740 8-82-05-08/1-0010 พัฒนาอาชีพบ้านทุ่งตึก
5 หมู่ 4 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทรศัพท์
741 9-66-03-06/1-0010 เกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง
107/2 หมู่ 8 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โทรศัพท์
742 6-66-07-07/1-0035 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองโสน
168/1 หมู่ 2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0892702335
743 9-66-09-03/1-0010 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัวขุนและควายขุนตำบลคลองทราย
93 หมู่ 5 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0869332258
744 6-67-02-04/1-0003 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านโป่งเจ็ดหัว
348/1 หมู่ 12 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 092680324
745 6-67-02-04/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือบ้านซับสีทอง 2549
9 หมู่ 7 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
746 6-67-02-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรบ้านซับกระบาก
7 หมู่ 9 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
747 6-67-02-05/1-0009 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองใหญ่
428/1 หมู่ 2 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862034467
748 6-67-02-04/1-0036 กลุ่มเกษตรกรน้ำลัด
29 หมู่ 3 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0818871505
749 6-67-02-01/1-0016 กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกยาว ม. 6
30 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0856056151
750 9-67-02-08/1-0010 เลี้ยงโคกระบือบ้านทางโค้งเขาเพิ่มพัฒนา
141 หมู่ 8 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0979285277
751 9-67-02-05/1-0016 กลุ่มโคกระบือบ้านซับม่วง หมู่15
23 หมู่ 15 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0800516592
752 9-67-02-10/1-0011 พัฒนาการเกษตร หมู่5
108/1 หมู่ 5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0878451824
753 9-67-02-05/1-0017 โคกระบือบ้านโคกยาว
157 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0614788901
754 9-67-02-05/1-0021 พืชอาหาร
37 หมู่ 5 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0944615956
755 9-67-02-05/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านลาดแค
24/2 หมู่ 5 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0827723540
756 9-67-02-05/1-0018 กลุ่มโคกระบือ บ้านคลองโปร่ง
98 หมู่ 17 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0869369792
757 9-67-02-06/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือ บ้านเขาฝาง
55 หมู่ 6 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0878480671
758 9-67-02-03/1-0017 กลุ่มส่งเสริมการเกษตร
2 หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
759 6-67-03-08/1-0008 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านวังมลใต้
32/1 หมู่ 5 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
760 6-67-05-04/1-0002 เลี้ยงโค-กระบือบ้านลำเพียร
74 หมู่ 10 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
761 6-67-07-10/1-0035 กลุ่มเกษตรกรรมลำพาด-หนองไผ่
179/1 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0819713077
762 6-67-07-08/1-0047 กลุ่มโคเนื้อและการแปรรูป ต.วังท่าดี
426 หมู่ 4 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0887860769
763 9-67-08-06/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือบ้านทรายทอง
3 หมู่ 16 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862072997
764 5-93-01-13/1-0028 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือไทยชัยบุรี
129 หมู่ 8 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0873974982
765 6-56-02-01/1-0039 เลี้ยงสัตว์หมู่ที่ 8
273 หมู่ 8 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์
766 6-56-02-04/1-0036 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 11
30/1 หมู่ 11 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0833628273
767 6-56-02-05/1-0032 เลี้ยงโค - กระบือขุน
167 หมู่ 2 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0895532287
768 6-56-03-06/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านห้วยบง หมู่ 9
45 หมู่ 9 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0817656434
769 6-56-03-13/1-0020 กลุ่มโครงการเลี้ยงโค-กระบือ
20 หมู่ 7 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0892636870
770 6-56-03-13/1-0021 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านปางมดแดง
181 หมู่ 10 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์
771 6-56-03-09/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านร่องค้อม
59 หมู่ 10 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 849494860
772 6-56-05-05/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ หมู่ 11 ตำบลห้วยลาน
125 หมู่ 11 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0835734289
773 6-56-05-05/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือห้วยลานร่วมใจ
158 หมู่ 3 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0878370153
774 6-56-07-06/1-0044 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยสันสลี
84 หมู่ 7 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0861937805
775 6-56-07-05/1-0042 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านดงบุญนาค
144 หมู่ 7 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0835645281
776 6-56-07-02/1-0053 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสันขวาง
58 หมู่ 1 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0869171005
777 6-56-07-04/1-0051 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านสระวังทอง หมู่ 10
52 หมู่ 10 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0894324500
778 6-56-07-04/1-0055 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหนองสระ-สระวังทอง หมู่ 6-หมู่ 10 ต. ป่าแฝก
44 หมู่ 6 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์
779 6-56-08-04/1-0062 กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน - กระบือ เพื่อการค้า ม.3 ต.เชียงแรง
123 หมู่ 3 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0818816070
780 6-56-08-02/1-0044 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ม.4 ต.ป่าสัก
260 หมู่ 4 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0870250201
781 6-56-09-02/1-0028 กลุ่มเลี้ยงกระบือตำบลดงเจน
8 หมู่ 4 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์
782 6-56-09-01/1-0054 กลุ่มธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ
94 หมู่ 1 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0890555359
783 6-54-02-05/1-0060 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเพื่อเพิ่มผลผลิตตำบลน้ำเลา
99 หมู่ 8 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0806745931
784 6-54-02-04/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเพื่อเพิ่มผลผลิตตำบลร้องเข็ม
44 หมู่ 5 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0861966354
785 6-54-02-14/1-0040 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านแม่ทราย
11 หมู่ 1 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0871897302
786 6-54-04-05/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตำบลบ้านเหล่า
33 หมู่ 6 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0818853481
787 6-54-04-03/1-0045 กลุ่มเลี้ยงวัว - เลี้ยงควายช่องลม
234 หมู่ 1 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0894354126
788 6-54-04-03/1-0046 อนุรักษ์กระบือไทย หมู่ 1 ตำบลหัวฝาย
230/3 หมู่ 1 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0868912977
789 6-54-04-03/1-0054 กลุ่มเลี้ยงสัตว์หมู่ 5 ป่าผึ้ง ต.หัวฝาย
196/3 หมู่ 5 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0899974050
790 6-54-04-04/1-0061 โครงการเลี้ยงสัตว์ห้วยม่วง ม.5 ต.ดอนมูล
25 หมู่ 2 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0844802448
791 6-54-04-07/1-0057 กลุ่มผู้เลี้ยงควายตำบลบ้านปง หมู่ 2
59 หมู่ 2 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 054547038
792 6-54-04-12/1-0017 เลี้ยงกระบือบ้านพระหลวง หมู่ 5
96 หมู่ 5 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0810231228
793 6-54-04-04/1-0062 วิสาหกิจชุมชนม่อนดินแดง ม.5 ต.ดอนมูล
14/2 หมู่ 3 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0814727834
794 6-54-05-05/1-0024 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสาวหลวง หมู่ 2
62 หมู่ 2 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 061799944
795 6-54-05-03/1-0013 เลี้ยงโค-กระบือ
53/2 หมู่ 1 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 010268396
796 6-54-05-05/1-0036 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือหมู่ที่ 6 ต.ปงป่าหวาย
91/2 หมู่ 6 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์
797 6-54-05-05/1-0043 กลุ่มเลี้ยงควาย หมู่ 6 ตำบลปงป่าหวาย
110/5 หมู่ 6 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 054640152
798 6-54-05-05/1-0054 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 3 บ้านแม่ยุ้น
55/4 หมู่ 3 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 057237877
799 6-54-05-03/1-0028 เลี้ยงวัว - กระบือ บ้านปากปาน หมู่ 1 ตำบลไทรย้อย
39/1 หมู่ 1 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์
800 6-54-05-02/1-0034 สหการผลิตแม่จั๊วะ
136 หมู่ 1 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 0819324718
801 6-54-06-03/1-0072 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านห้วยกาน
61 หมู่ 8 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0848063269
802 6-54-06-06/1-0180 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านท่าวะ
31/3 หมู่ 8 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0861828645
803 6-54-06-04/1-0063 ผู้เลี้ยงกระบือชุมชนอัมพวัน ม.8 เตาปูน
154 หมู่ 8 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0994357172
804 6-54-06-01/1-0105 กลุ่มเกษตรกรรักกระบือตำบลบ้านหนุน
206/1 หมู่ 1 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0864214836
805 6-54-06-04/1-0064 กลุ่มเลี้ยงกระบือตำบลเตาปูน
123/2 หมู่ 3 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์
806 6-54-06-07/1-0040 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านแดนชุมพล
105/3 หมู่ 4 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0857138367
807 6-54-06-01/1-0108 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ต.บ้านหนุน
294 หมู่ 4 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0819517933
808 6-54-07-05/1-0026 วังกวางโค-กระบือ
2/3 หมู่ 16 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0861966559
809 6-54-08-03/1-0008 ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือชายทุ่งย่านยาว หมู่ 3
110/2 หมู่ 3 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 095541875
810 6-54-08-03/1-0011 ผู้เลี้ยงกระบือแม่คำป้อตำบลน้ำรัด
138 หมู่ 4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 071914608
811 6-54-08-03/1-0039 สายใจกระบือพอเพียง หมู่ 4 ตำน้ำรัด
118/1 หมู่ 4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์
812 6-54-08-03/1-0042 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ (สี่) น้ำรัด
317 หมู่ 6 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054647307
813 6-54-08-01/1-0037 กลุ่มเลี้ยงกระบือเพื่อเสริมรายได้ ปงเจริญ
292 หมู่ 1 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0844459589
814 6-54-08-01/1-0059 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ
59/3 หมู่ 3 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0613268837
815 6-65-01-10/1-0001 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคกระบือตำบลปากโทก
187 หมู่ 2 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0892690918
816 6-65-01-08/1-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงโค, กระบือ บ้านน้ำดำ
10/3 หมู่ 10 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0848182977
817 9-65-01-17/1-0010 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3/001 หมู่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055251076
818 9-65-01-08/1-0011 เลี้ยงกระบือบ้านหนองกวางลี้
64 หมู่ 8 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0987461435
819 6-65-02-01/1-0004 กลุ่มตลาดนัดโค-กระบือประดู่ทองนครไทย
289 หมู่ 18 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055363129
820 6-65-02-09/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ่อโพธิ์
2 หมู่ 2 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0846995104
821 6-65-02-04/1-0008 ศิริพรรณ
203 หมู่ 9 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0898141164
822 6-65-02-09/1-0034 กลุ่มโค กระบือบ้านเนินสวรรค์ ตำบลบ่อโพธิ์
42 หมู่ 6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0912909503
823 9-65-02-08/1-0010 อนุรักษ์เลี้ยงกระบือไทยบ้านบุ่งปลาฝา
67 หมู่ 7 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0881594793
824 9-65-02-08/1-0013 กลุ่มเลี้ยงกระบือไทยบ้านบุ่งปลาฝา
67 หมู่ 7 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
825 6-65-03-03/1-0004 กลุ่มเลี้ยงควายเพื่อชำแหละ
23/1 หมู่ 1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0871946213
826 6-65-03-01/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ม.9
40 หมู่ 9 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0895631612
827 6-65-03-06/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือขุนเพื่อผลผลิต
72 หมู่ 9 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
828 6-65-03-03/1-0028 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ สวนเมี่ยง
74/2 หมู่ 1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0892689147
829 6-65-03-03/1-0031 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือขุนแบบปล่อย
28 หมู่ 1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0870082221
830 6-65-03-03/1-0050 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือแบบสวยงามอนุรักษ์
5/2 หมู่ 2 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0845744113
831 6-65-03-03/1-0051 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.9 ต.สวนเมี่ยง
79/1 หมู่ 9 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0843803794
832 9-65-03-04/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.บ้านดง
85 หมู่ 4 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0856777969
833 9-65-03-03/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือสวนเมี่ยง
24/2 หมู่ 1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0824023008
834 9-65-03-06/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือขุนบ้านท่าสะแก
1/2 หมู่ 4 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0852733661
835 9-65-03-04/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านดง
77 หมู่ 1 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0871980711
836 9-65-03-04/1-0016 อนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือบ้านนาหล่ม ม.4
26/1 หมู่ 4 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0987966135
837 9-65-03-03/1-0012 พัฒนาการเลี้ยงและอนุรักษ์กระบือบ้านหนองขาหย่าง
36/1 หมู่ 2 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0912874801
838 6-65-04-07/1-0028 กลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์บ้านชุมแสงสงคราม
84/3 หมู่ 2 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0873114326
839 6-65-05-09/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 8 ตำบลวัดตายม
53/3 หมู่ 8 ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0899076933
840 6-65-05-04/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเพื่อจำหน่าย หมู่ 2 ต.สนามคลี
9/4 หมู่ 2 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0816042398
841 6-65-06-10/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านคลองคล้า
24 หมู่ 11 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0815964946
842 6-65-06-11/1-0008 กลุ่มเลี้ยงกระบือและสุกร บ้านไทรงาม
86/1 หมู่ 1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0869277069
843 6-65-06-11/1-0016 โค-กระบือ หนองมะคัง
15 หมู่ 4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0857349386
844 9-65-06-11/1-0011 อนุรักษ์ควายไทยไทรงาม
127 หมู่ 1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0816800507
845 9-65-06-08/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองห้าง
65/3 หมู่ 3 ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0823991477
846 9-65-06-07/1-0010 ผู้เลี้ยงโคกระบือตำบลตลุกเทียม
80/2 หมู่ 7 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0814750214
847 6-65-07-01/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์
146/4 หมู่ 7 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0846244537
848 6-65-07-05/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านชาน
9 หมู่ 5 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055240830
849 6-65-07-06/1-0027 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโป่งแค
10 หมู่ 10 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0878423631
850 6-65-08-09/1-0006 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองบัว หมู่ 7
131 หมู่ 7 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0817418957
851 6-65-08-04/1-0012 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือตำบลบ้านกลาง
294 หมู่ 20 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0878388059
852 5-83-03-05/1-0009 กลุ่มเลี้ยงสัตว์มูลค่าสูงบ้านหมากปรก
78/5 หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 096491277
853 5-83-03-05/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านหมากปรก
68/1 หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 045904294
854 5-83-03-01/1-0011 กลุ่มเลี้ยงสัตว์หมู่ที่ 3 พรุจำปา
26/3 หมู่ 3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0899711507
855 8-83-03-05/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงและอนุรักษ์ควายไทยบ้านไม้ขาว
153/1 หมู่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0819796762
856 4-44-01-14/1-0014 เลี้ยงโค-กระบือบ้านสวนอ้อย
17 หมู่ 8 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
857 4-44-01-11/1-0038 ผู้เลี้ยงโคเนื้อโคกศรี
76/1 หมู่ 5 ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
858 4-44-01-05/1-0040 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกก่อ
95 หมู่ 12 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801961632
859 4-44-01-14/1-0036 แม่พันธุ์กระบือบ้านโคก
45 หมู่ 3 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 093427031
860 4-44-01-14/1-0037 แม่พันธุ์กระบือบ้านบ้านหนองเส็ง
61 หมู่ 9 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0903438961
861 4-44-01-11/1-0039 อนุรักษ์กระบือไทยตำบลหนองปลิง
133 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892742515
862 4-44-01-04/1-0026 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองแวง
47 หมู่ 8 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
863 4-44-01-04/1-0025 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองโพด
11 หมู่ 5 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0821038123
864 4-44-01-09/1-0028 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหินลาด
68 หมู่ 23 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801851899
865 4-44-01-06/1-0017 เลี้ยงกระบือแม่พันธฺุ์บ้านเหล่าหนาด
139 หมู่ 1 ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862244289
866 4-44-01-04/1-0030 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านดงน้อย
12 หมู่ 4 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0918719430
867 4-44-01-08/1-0016 อนุรักษ์กระบือบ้านกุดเป่ง
57 หมู่ 2 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0891534665
868 4-44-01-14/1-0039 เลี้ยงกระบือบ้านสวนอ้อย
76 หมู่ 8 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0899049020
869 4-44-01-14/1-0040 แม่พันธุ์โคบ้านโคก
67 หมู่ 9 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0832859452
870 4-44-01-14/1-0041 แม่พันธุ์กระบือบ้านโคก ม.9
62 หมู่ 9 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0935439338
871 4-44-01-14/1-0042 เลี้ยงวัว-กระบือบ้านโคกบัวค้อ
63 หมู่ 3 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
872 4-44-01-14/1-0044 แม่พันธุ์กระบือบ้านบัวค้อ
90 หมู่ 10 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0883377761
873 4-44-01-05/1-0041 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกก่อ ม.1
150 หมู่ 1 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0827364293
874 4-44-01-14/1-0046 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตควายไทยบ้านโนนมี้
8 หมู่ 2 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
875 4-44-01-11/1-0040 เลี้ยงกระบือบ้านหนองปลิง
185 หมู่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
876 4-44-01-14/1-0047 เลี้ยงกระบือไทยบ้านบัวค้อ
102 หมู่ 1 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0934717146
877 4-44-01-05/1-0042 เลี้ยงกระบือบ้านหนองหิน
76 หมู่ 4 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833051676
878 4-44-01-12/1-0022 อนุรักษ์ควายไทยบ้านนาแพง
5 หมู่ 2 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0957476091
879 4-44-01-08/1-0017 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5
9 หมู่ 5 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0953166452
880 4-44-01-14/1-0048 แม่พันธุ์กระบือบ้านโคก หมู่ที่ 9
61 หมู่ 9 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
881 4-44-02-03/1-0025 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านกกกอก ม.11
8 หมู่ 11 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878572966
882 4-44-02-03/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านป่าชาด หมู่ 9
75 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
883 4-44-03-07/1-0036 อนุรักษ์กระบือบ้านโนนสูง ม.10,ม.18
26/1 หมู่ 10 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0917084911
884 4-44-04-02/1-0015 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือบ้านโนน หมู่ 5
88 หมู่ 5 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
885 4-44-04-02/1-0053 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.4
12 หมู่ 4 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
886 4-44-04-05/1-0030 กลุ่มเลี้ยงผู้โค-กระบือบ้านโพธิ์มี-โนนสะอาด
66 หมู่ 19 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
887 4-44-04-05/1-0032 กลุ่มผู้เลี่ยงโค-กระบือ บ้านโพธิ์มี-โนนสะอาด
66 หมู่ 19 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
888 4-44-04-08/1-0049 กลุ่มบูรพาการชุมชนจัดการตนเองบ้านลาด
104 หมู่ 22 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0966476065
889 4-44-04-03/1-0052 บูรณาการชุมชนจัดการตนเองบ้านโนนตาล
31 หมู่ 9 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0952438950
890 4-44-05-08/1-0016 กลุ่มพัฒนาทำนาบ้านเข็ง
93 หมู่ 12 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895720078
891 4-44-05-05/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนสูงน้อย ตำบลดอนเงิน
6 หมู่ 10 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
892 4-44-06-01/1-0019 การเลี้ยงโค กระบือ
181 หมู่ 6 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 031407559
893 4-44-06-06/1-0022 เพื่อเพิ่มพูนรายได้บ้านเป้า ม.13
142 หมู่ 15 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856466662
894 4-44-06-05/1-0026 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโคกใหม่หมู่10,14 ตำบลหนองม่วง
222 หมู่ 10 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878590915
895 4-44-06-10/1-0035 อนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านดอนบม หมู่ที่16 ตำบลหนองจิก
52 หมู่ 16 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0899652867
896 4-44-06-08/1-0065 อนุรักษ์กระบือไทย หมู่ที่2 ตำบลโนนแดง
38 หมู่ 2 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0899919144
897 4-44-06-11/1-0015 ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร หมู่7 ตำบลบัวมาศ
55 หมู่ 7 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
898 4-44-06-16/1-0026 ธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริบ้านโคกสูง หมู่8 ตำบลยาง
5 หมู่ 8 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
899 4-44-06-01/1-0035 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืนแบบผสมผสาน หมู่8 ตำบลบรบือ
98 หมู่ 8 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
900 4-44-06-05/1-0031 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่6 ตำบลหนองม่วง
156 หมู่ 6 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
901 4-44-06-11/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่3 ตำบลบัวมาศ
102 หมู่ 3 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
902 4-44-06-11/1-0027 ผู้เลี้ยงปศุสัตว์บ้านบัวมาศ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวมาศ
43 หมู่ 1 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
903 4-44-06-11/1-0025 โค-กระบือ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวมาศ
122 หมู่ 9 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
904 4-44-06-11/1-0029 โค-กระบือ บ้านหนองตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวมาศ
41 หมู่ 4 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0982361832
905 4-44-06-04/1-0032 เลี้ยงโค หมู่ที่ 4 ตำบลวังไชย
13/1 หมู่ 4 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810565209
906 4-44-06-11/1-0031 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านกกกอก หมู่ที่ 5 ตำบลบัวมาศ
47 หมู่ 5 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0933811921
907 4-44-06-16/1-0028 เลี้ยงโค-กระบือบ้านดอนจันทร์ ตำบลยาง
5 หมู่ 10 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856422054
908 4-44-06-05/1-0038 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองม่วง
145 หมู่ 4 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0885327381
909 4-44-06-08/1-0073 เลี้ยงโคบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง
222 หมู่ 1 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
910 4-44-06-05/1-0039 เลี้ยงโคบ้านงิ้ว 2 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองม่วง
26 หมู่ 13 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
911 4-44-06-19/1-0041 ผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโก
42 หมู่ 4 ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0804013997
912 4-44-06-04/1-0034 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดอนก่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
9 หมู่ 2 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
913 4-44-06-18/1-0030 กลุ่มกระบือยั่งยืน หมู่ที่6 ตำบลหนองสิม
23 หมู่ 6 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
914 4-44-06-19/1-0044 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์ หนองโก หมู่ที่1
164 หมู่ 1 ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
915 4-44-06-18/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พงโพด-พงสว่าง
212 หมู่ 5 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
916 4-44-06-10/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ-ไทยบารห์มัน หมู่ที่3 ตำบลหนองจิก
161 หมู่ 3 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
917 4-44-07-07/1-0001 เกษตรกรทำนาผสมผสาน
30 หมู่ 1 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072244346
918 4-44-07-04/1-0020 กลุ่มเลี้ยงควายไทยพื้นเมือง(ห้วยหลาวเหนือ)
91 หมู่ 15 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872352204
919 4-44-07-05/1-0006 กลุ่มพลังงานทดแทนบึงสามัคคี
29 หมู่ 8 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
920 4-44-07-01/1-0013 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกผัก-เลี้ยงควายบ้านโคกกลม
98 หมู่ 7 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0827446832
921 4-44-07-01/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านค้อม่วง หมู่ 16
65 หมู่ 16 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0877025260
922 4-44-07-02/1-0031 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านหนองบาก
37 หมู่ 6 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0821096319
923 4-44-07-02/1-0030 กลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตบ้านดงม่วง
14 หมู่ 5 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0857399311
924 4-44-07-02/1-0039 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขี้ตุ่น หมู่ 10
31 หมู่ 10 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801770778
925 4-44-07-02/1-0041 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสำโรงราษฎร์
4 หมู่ 13 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 08785592305
926 4-44-07-05/1-0008 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์เงิน
82 หมู่ 10 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
927 4-44-07-08/1-0023 กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยเคมีบ้านตลาดเหนือ
71 หมู่ 13 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872294178
928 4-44-07-02/1-0042 กลุ่มการเกษตรบ้านโพนทราย
87 หมู่ 2 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
929 4-44-07-02/1-0044 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค บ้านโพนทราย
60 หมู่ 2 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879061334
930 4-44-07-05/1-0022 กลุ่มแม่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพธิ์
1 หมู่ 1 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
931 4-44-07-04/1-0037 กลุ่มเกษตรบ้านเขวาพัฒนา
31 หมู่ 13 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0870148239
932 4-44-07-02/1-0057 เกษตรผสมผสานชุมชนบ้านสำโรง
169 หมู่ 12 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0854647386
933 4-44-07-07/1-0036 กลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงโคกระบือ - สุกร
39 หมู่ 5 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810572170
934 4-44-07-04/1-0040 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์ บ้านเขวาพัฒนา
162 หมู่ 13 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0986199840
935 4-44-07-10/1-0023 กลุ่มบูรณาการจัดการตนเองกลุ่ม 26 จังหวัดมหาสารคาม
27 หมู่ 4 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862251533
936 4-44-07-08/1-0042 กลุ่มโครงการเลี้ยงโค-กระบือ บ้านป่าโน
41 หมู่ 5 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0933817627
937 4-44-07-04/1-0042 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์ (เขวาพัฒนา)
136 หมู่ 13 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 093096571
938 4-44-07-07/1-0038 กลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองแฮ,หนองเม็ก
45 หมู่ 16 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
939 4-44-08-16/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านโนนสังข์ ต.เวียงชัย
25 หมู่ 9 ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 078623397
940 4-44-08-15/1-0018 เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองยางใหม่
43 หมู่ 13 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 049576554
941 4-44-08-16/1-0004 เลี้ยงโคและกระบือบ้านหนองบัวทอง
49 หมู่ 14 ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 047085654
942 4-44-08-20/1-0026 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.3 ต.ภารแอ่น
95 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
943 4-44-08-20/1-0022 กลุ่มผู้ฝึกกระบือไถนาบ้านภารแอ่น
103 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810490603
944 4-44-08-20/1-0023 กลุ่มธนาคารกระบือบ้านภารแอ่น
72 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
945 4-44-08-20/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือยั่งยืน
1 หมู่ 7 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
946 4-44-08-09/1-0017 ผู้เลัี้ยงกระบือสวยงามบ้านทัพป่าจิก
27 หมู่ 7 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
947 4-44-08-09/1-0018 กลุ่มพัฒนาสายพันธุ์กระบือทัพป่าจิก
37 หมู่ 7 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
948 4-44-08-09/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนากระบือบ้านไทยพิทักษ์
1 หมู่ 11 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
949 4-44-08-09/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์แม่พันธุ์กระบือบ้านไทยพิทักษ์
44 หมู่ 11 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
950 4-44-08-20/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนากระบือแม่พันธุ์ ม.3 ต.ภารแอ่น
20 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
951 4-44-08-20/1-0032 อนุรักษ์และขยายพันธุ์กระบือพื้นเมืองบ้านภารแอ่น ม.3 ต.ภารแอ่น
85 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
952 4-44-08-20/1-0033 ผู้เลี้ยงกระบือพื้นเมืองบ้านภารแอ่น ม.3 ต.ภารแอ่น
8 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
953 4-44-08-15/1-0044 อนุรักษ์ควายไทยบ้านมะโบ่ใหม่ หมู่ที่ 14 ต.ลานสะแก
16 หมู่ 14 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
954 4-44-08-15/1-0045 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านมะโบ่ ม.8 ต.ลานสะแก
104 หมู่ 4 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
955 4-44-08-15/1-0046 พัฒนาควายไทยบ้านหนองสิม ม.18 ต.ลานสะแก
8 หมู่ 18 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
956 4-44-08-15/1-0050 คนรักษ์ควายไทย บ้านเจริญราษฎร์ ม.18 ต.ลานสะแก
33 หมู่ 18 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
957 4-44-08-15/1-0051 ผู้เลี้ยงและอนุรักษ์กระบือไทยพันธุ์ดีบ้านหนองสิมใหม่ ม.17 ต.ลานสะแก
23 หมู่ 17 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
958 4-44-08-15/1-0047 ควายไทยเงินล้านบ้านหนองสิมใหม่ ม.17 ต.ลานสะแก
55 หมู่ 17 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
959 4-44-08-15/1-0048 อนุรักษ์กระบือบ้านมะโบ่ หมู่ที่ 8 ต.ลานสะแก
47 หมู่ 8 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
960 4-44-08-15/1-0049 อนุรักษ์ควายไทยบ้านหนองสิม ม.7 ตำบลลานสะแก
47 หมู่ 7 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
961 4-44-09-10/1-0008 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยหนองคลอง ต.หวาย
9 หมู่ 5 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828475236
962 4-44-09-08/1-0012 กลุ่มเพื่อผลิตผลิตผลการเกษตรร่วมสินเจริญ
3 หมู่ 17 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828465329
963 4-44-09-02/1-0012 หนองบกพัฒนา
93 หมู่ 8 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0874379063
964 4-44-09-03/1-0037 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเก่าน้อย ต.เสือโก้ก
60 หมู่ 13 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0832823176
965 4-44-09-01/1-0020 เรียนรู้เกษตรทางเลือกบ้านดอนบม
109 หมู่ 5 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0815745872
966 4-44-09-01/1-0021 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20
62 หมู่ 20 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
967 4-44-09-09/1-0032 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านนาเสียว
33 หมู่ 15 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892737169
968 4-44-09-08/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์ควายเขาแล ตำบลงัวบา
24 หมู่ 14 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
969 4-44-09-01/1-0023 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10
161 หมู่ 10 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
970 4-44-09-06/1-0048 บูรณาการชุมชนจัดการตนเอง กลุ่มที่ 31 จังหวัดมหาสารคาม
9 หมู่ 17 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
971 4-44-09-01/1-0025 บูรณาการชุมชนจัดการตนเอง กลุ่มที่ 30 บ้านวาปี
193/2 หมู่ 1 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0963769899
972 4-44-09-06/1-0049 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธ์กระบือ
105 หมู่ 18 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0966411273
973 4-44-09-01/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ บ้านโพธิ์ หมู่ 20
15 หมู่ 20 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0846632552
974 4-44-09-01/1-0027 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสองห้องกลาง ม.22
44 หมู่ 22 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0916836065
975 4-44-09-14/1-0029 กลุ่มโคกระบือชุมชนพอเพียงประชารัฐ ม.7
11 หมู่ 7 ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0870516759
976 4-44-10-05/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคขุนแม่พันธุ์
9 หมู่ 8 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
977 4-44-10-07/1-0029 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ตำบลดงยาง
79 หมู่ 9 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879282481
978 4-44-10-03/1-0056 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์
89 หมู่ 1 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895763189
979 4-44-10-03/1-0057 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือแม่พันธุ์ กลุ่ม2
119 หมู่ 12 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0800060946
980 4-44-10-04/1-0032 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ต.ดงบัง
132 หมู่ 5 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862184389
981 4-44-10-04/1-0033 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ต.ดงบัง
58 หมู่ 4 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895463083
982 4-44-11-06/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค/กระบือ บ้านตาพวน
32 หมู่ 6 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 090146976
983 4-44-11-06/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองบัวน้อย
25 หมู่ 4 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
984 4-44-11-06/1-0043 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ หนองบัวน้อย
25 หมู่ 4 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
985 4-44-11-02/1-0026 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาภู
95 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810501071
986 4-44-11-04/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านกู่น้อย
43 หมู่ 9 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
987 4-44-11-04/1-0024 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านกู่ หมู่ที่ 1
104 หมู่ 1 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
988 4-44-12-05/1-0052 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลห้วยเตย
181 หมู่ 11 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
989 4-44-12-05/1-0053 อนุรักษ์พันธุ์กระบือไทย
136 หมู่ 2 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856594216
990 4-44-12-05/1-0059 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 2
57 หมู่ 2 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0621436310
991 4-44-12-05/1-0058 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือวังทอง ม.7
80 หมู่ 7 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
992 4-44-12-05/1-0060 ผู้เลี้ยงกระบือบานวังโจด
1 หมู่ 3 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856669017
993 4-44-12-05/1-0061 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านวังโจด หมู่ที่ 3
15 หมู่ 3 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0800117161
994 4-44-12-05/1-0063 ผู้เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 12
18 หมู่ 12 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0623389838
995 4-44-12-05/1-0066 ผู้เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 12 ต.ห้วยเตย
42 หมู่ 12 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0621953393
996 4-44-12-05/1-0065 อนุรักษ์ความไทย
233 หมู่ 2 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0971805096
997 4-44-12-05/1-0064 คืนควายไทยสู่บ้านนา
247 หมู่ 2 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0971805096
998 4-44-12-02/1-0031 กระบือหัวนาคำ
87 หมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847944962
999 4-44-12-05/1-0062 ผู้เลี้ยงกระบือบานวังโจด หมู่ 15
59 หมู่ 15 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1000 4-44-12-05/1-0057 กลุ่มจัดเลี้ยงกระบือ
62 หมู่ 3 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1001 4-44-12-02/1-0032 กลุ่มอนุรักษ์กระบือ ม.20
24 หมู่ 20 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879573108
1002 4-44-12-02/1-0028 หัวนาคำกระบือรุ่งเรือง
75 หมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847944962
1003 4-44-12-02/1-0029 กระบือเจริญศรี
65 หมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1004 4-44-12-02/1-0030 กระบือยั่งยืน
80 หมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847999262
1005 4-44-12-04/1-0019 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 11
29 หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878658943
1006 4-44-12-05/1-0067 กลุ่มความหรือกระบือ
1 หมู่ 13 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810532774
1007 4-44-12-03/1-0038 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเลิงแฝก
88 หมู่ 9 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892787598
1008 4-44-13-04/1-0006 เลี้ยงโคกระบือบ้านโคกอินทนิล
47 หมู่ 2 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1009 4-44-13-03/1-0028 ธนาคารโค-กระบือบ้านเหล่าดอกไม้หมู่8,หมู่9
164 หมู่ 9 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1010 4-44-13-04/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหนองกุง
82 หมู่ 5 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1011 4-44-13-02/1-0030 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสมบูรณ์พัฒนา ม.13
62 หมู่ 13 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1012 4-44-13-03/1-0038 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านนาคำน้อย
67 หมู่ 1 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1013 4-44-13-02/1-0031 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านคำเกิ่ง
89 หมู่ 9 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1014 4-44-13-01/1-0030 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านนาฝาย
87 หมู่ 5 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1015 4-44-13-02/1-0032 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านนาฝาย หมู่ 5
127 หมู่ 5 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1016 6-58-01-06/1-0020 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งมะส้าน
79 หมู่ 5 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0895577212
1017 6-58-01-06/1-0021 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ นาปลาจาด
82/2 หมู่ 4 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0892628211
1018 6-58-01-05/1-0024 เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจทั่วไป
99 หมู่ 8 ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0939284550
1019 6-58-01-06/1-0022 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านนาปลาจาด
110 หมู่ 4 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0844846167
1020 6-58-01-06/1-0024 เลี้ยงโคและกระบือพื้นเมืองบ้านห้วยผึ้ง
7 หมู่ 3 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0807917139
1021 6-58-02-01/1-0043 เกษตรยั่งยืนหย่อมสนามบิน
310 หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0
1022 6-58-04-03/1-0012 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งแล้งสามัคคี
302/2 หมู่ 1 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0851076866
1023 6-58-06-01/1-0027 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านแม่ทะลุ
413 หมู่ 5 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
1024 4-49-01-12/1-0019 กลุ่มโคและกระบือตำบลดงมอน
57 หมู่ 6 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1025 4-49-01-05/1-0029 โครงการเลี้ยงกระบือ หมู่ที่12
158 หมู่ 12 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0866423460
1026 4-49-01-05/1-0028 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
137 หมู่ 10 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1027 4-49-01-05/1-0030 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านนาถ่อน ม.10
85 หมู่ 10 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0892764813
1028 4-49-01-05/1-0031 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ม.12 ตำบลโพนทราย
203 หมู่ 12 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0872305449
1029 4-49-01-05/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนาถ่อนน้อย
71 หมู่ 10 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0913357161
1030 4-49-01-03/1-0025 กลุ่มธนาคารโค-กระบือเพื่อการผลิตปุ๋ยชีวะภาพอัดเม็ด-อัดฟาง
24 หมู่ 8 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0973412739
1031 4-49-01-03/1-0026 กลุ่มธนาคารโคกระบือ หมู่2 ตำบลบ้านโคก
3/1 หมู่ 2 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0807672775
1032 4-49-02-07/1-0019 บูรณาการจัดการตนเองบ้านร่มเกล้า
45 หมู่ 2 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1033 4-49-02-06/1-0011 กลุ่มตลาดนัดโค-กระบือต.โชคชัย
63 หมู่ 3 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 010578689
1034 4-49-02-01/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านม่วงไข่
100 หมู่ 2 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1035 4-49-02-04/1-0035 กลุ่มธนาคารโค-กระบือและเกษตรกรรมบ้านอุ่มไผ่
13/1 หมู่ 3 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1036 4-49-02-07/1-0018 บูรณาการจัดการตนเอง บ้านหนองนกเขียน หมู่ 4
94 หมู่ 4 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1037 4-49-02-02/1-0029 บูรณาการจัดการตนเองบ้านคำเชียงสา หมู่ 13
23 หมู่ 13 ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1038 4-49-02-05/1-0069 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรรมบ้านคำไหล ม.5
181 หมู่ 5 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1039 4-49-03-07/1-0005 เลี้ยงโค-กระบือ พันธุ์พื้นเมืองอำเภอดอนตาล
24 หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042610273
1040 4-49-03-07/1-0008 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านนาคำน้อย - คำเตาเหล็ก
27 หมู่ 4 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0851290778
1041 4-49-03-04/1-0041 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองกะยัง
93 หมู่ 6 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1042 4-49-03-06/1-0023 กลุ่มเลี้ยงสัตว์127
50 หมู่ 7 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1043 4-49-04-06/1-0003 เกษตรกรทำไร่พังแดง
127 หมู่ 2 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042619524
1044 4-49-04-05/1-0031 ธนาคารกระบือบ้านชะโนด หมู่ 1 ตำบลชะโนดน้อย
124 หมู่ 1 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0933797200
1045 4-49-04-05/1-0033 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโนนทัน
117 หมู่ 2 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0989392410
1046 4-49-05-11/1-0003 เลี้ยงกระบือบ้านหนองไฮ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ
1 หมู่ 5 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1047 4-49-05-11/1-0024 เลี้ยงกระบือเหล่าสร้างถ่อ
6 หมู่ 1 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1048 4-49-05-14/1-0035 เลี้ยงโคและกระบือบ้านโคกป่าหวาย
35 หมู่ 7 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0800442168
1049 4-49-05-08/1-0030 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ.บ้านตูมหวาน
20 หมู่ 3 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0870412395
1050 4-49-05-08/1-0032 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 5 ตำบลโพนงาม
18 หมู่ 5 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0935388943
1051 4-49-05-08/1-0034 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านแฝก หมู่ 7 ตำบลโพนงาม
86 หมู่ 7 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0903417940
1052 4-49-05-08/1-0033 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองสระพัง หมู่ 9
53 หมู่ 9 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0821365265
1053 4-49-05-11/1-0029 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 6 ตำบลเหล่าสร้างถ่อ
204 หมู่ 6 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0856083376
1054 4-49-06-04/1-0003 ผู้เลี้ยงโค-กระบือพาลุการกรภูมิ
18 หมู่ 3 ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042694055
1055 4-49-06-04/1-0009 เลี้ยงโค-กระบือโพธิ์เจริญ
24 หมู่ 5 ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 047921225
1056 4-49-06-02/1-0025 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ.หว้านใหญ่
26 หมู่ 11 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1057 4-49-07-04/1-0028 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยเพื่อเกษตรกรตำบลบ้านเป้า-หนองสูงใต้
196 หมู่ 3 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1058 4-35-01-08/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านคำฮี ม.3
36 หมู่ 3 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 072543102
1059 4-35-01-08/1-0008 ทำสวนยางพารา
54 หมู่ 3 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862483476
1060 7-35-01-11/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านผือฮี
38 หมู่ 6 ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0857621774
1061 7-35-01-05/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านท่าเยี่ยม
82 หมู่ 10 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 08626271096
1062 7-35-01-09/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านคำน้ำเกี้ยง
112 หมู่ 7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0827567750
1063 7-35-01-12/1-0011 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ผัก ยะโส
199 หมู่ 11 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0610287076
1064 7-35-02-01/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย บ้านโคกยาว ม.8,9 ตำบลทรายมูล
93 หมู่ 9 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์
1065 4-35-03-04/1-0007 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านท่าลาด หมู่ 3
19 หมู่ 3 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์
1066 4-35-03-05/1-0011 โรงสีชุมชนบ้านคำก้าว หมู่ 4 ต.ห้วยแก้ง
43 หมู่ 4 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0883688160
1067 4-35-03-04/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือพื้นเมือง
27 หมู่ 1 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0801550649
1068 7-35-03-03/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านกุดหิน หมู่ 4
132 หมู่ 4 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0868725152
1069 7-35-03-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองเมืองกลาง หมู่ 21
222 หมู่ 21 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0843280516
1070 7-35-03-04/1-0014 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านสันติสุข
13 หมู่ 11 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0848276908
1071 4-35-04-09/1-0009 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ บ้านหนองตุกหลุก ม.7
28 หมู่ 7 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0878797079
1072 7-35-04-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านขี้เหล็ก
247 หมู่ 4 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1073 7-35-04-13/1-0010 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านแหล่งหนู หมู่ที่ 6
161 หมู่ 6 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0872506241
1074 7-35-04-09/1-0011 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านนาหลู่ หมู่ที่ 3
94 หมู่ 3 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0872474382
1075 7-35-04-05/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านมะพริก หมู่ 9
24 หมู่ 9 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0814314138
1076 4-35-05-04/1-0015 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ บ้านเซ หมู่ที่ 2
34/1 หมู่ 2 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 094501714
1077 4-35-05-02/1-0017 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระจาย 3 ร่วมพัฒนา
169 หมู่ 3 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1078 7-35-05-05/1-0010 เกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านเตาไห
67 หมู่ 7 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0926031067
1079 7-35-05-02/1-0011 กลุ่มโค-กระบือก้าวหน้าบ้านกระจาย หมู่ที่ 3
181/2 หมู่ 3 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0913430319
1080 7-35-05-03/1-0011 เลี้ยงโคแม่พันธุ์ หมู่5,13
110 หมู่ 5 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0848237422
1081 7-35-05-03/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านโคกกลาง
109 หมู่ 2 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0895654364
1082 7-35-05-03/1-0014 เลี้ยงโค กระบือ ตำบลโคกนาโก หมู่ 12
117/1 หมู่ 12 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862549801
1083 4-35-06-10/1-0049 กลุ่มเกษตรเลี้ยงกระบือบ้านสร้างแป้น หมู่ 2
37 หมู่ 2 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0868296698
1084 4-35-06-05/1-0025 กลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือบ้านดงยาง
114 หมู่ 11 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์
1085 4-35-06-10/1-0051 เลี้ยงกระบือบ้านสร้างแป้น หมู่ 6
109 หมู่ 6 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0857726725
1086 4-35-06-10/1-0061 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านซำ หมู่ 3
147 หมู่ 3 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0851682779
1087 4-35-06-06/1-0036 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโพธิ์ศรี
7 หมู่ 8 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0896961977
1088 7-35-06-02/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านหนองยาง หมู่ 3,10
60 หมู่ 10 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์
1089 7-35-06-08/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านดงจงอาง
7 หมู่ 5 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862580211
1090 7-35-06-09/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านแดง หมู่ 7
61 หมู่ 7 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0883669712
1091 7-35-07-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านบากน้อย
34 หมู่ 8 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร โทรศัพท์
1092 7-35-07-03/1-0014 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดวน หมู่ 7
63 หมู่ 7 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0854790238
1093 4-35-08-10/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือกลุ่มสามแยก
147 หมู่ 7 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1094 4-35-08-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านนากลางบุ่งค้า
318 หมู่ 12 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045584804
1095 4-35-08-02/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหนองบกพัฒนา
71 หมู่ 8 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1096 4-35-08-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ-สุกร
35 หมู่ 9 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1097 4-35-08-02/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ต.บุ่งค้า
133 หมู่ 7 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1098 4-35-08-02/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือหนองแคนน้อย ต.บุ่งค้า
88 หมู่ 7 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1099 4-35-08-06/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือเกษตรพัฒนา
55 หมู่ 11 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1100 4-35-08-06/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือโคกสำราญ หมู่ 8
132 หมู่ 8 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1101 4-35-08-06/1-0010 กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านหวาย หมู่ 15
3 หมู่ 15 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1102 4-35-08-10/1-0011 กลุ่มเลี้นงโคบ้านโป่ง
104 หมู่ 5 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1103 4-35-08-10/1-0012 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคบ้านด่าน ม.4
233 หมู่ 4 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1104 4-35-08-07/1-0011 เลี้ยงวัวบ้านกุดขุ่น
38 หมู่ 4 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1105 7-35-08-12/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือหนองยาง
321 หมู่ 11 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1106 7-35-08-13/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านกุดเสถียร หมู่ 6
76 หมู่ 6 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0800048314
1107 7-35-08-13/1-0014 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 5 โนนหาด
55 หมู่ 5 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0847022659
1108 7-35-08-13/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยกุดเสถียร
80 หมู่ 6 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0879151733
1109 7-35-09-01/1-0012 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ ม. 2 บ.ห้วยยาง
172 หมู่ 2 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์
1110 7-35-09-01/1-0013 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านเทพเจริญ
104 หมู่ 6 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์
1111 5-85-01-03/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านท่าฉาง ต.หงาว
193/1 หมู่ 3 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โทรศัพท์ 0831060832
1112 5-85-01-03/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ ตำบลหงาว
475 หมู่ 3 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โทรศัพท์ 0862833423
1113 3-21-01-03/1-0036 เลี้ยงโคกระบือบ้านตะกาด
154/2 หมู่ 16 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038664485
1114 3-21-01-03/1-0037 ชมรมผู้เพาะเลี้ยงโคกระบือบ้านช่น
63 หมู่ 5 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038664663
1115 3-21-01-03/1-0049 กลุ่มผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ 9 ตำบลตะพง
109 หมู่ 9 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861404774
1116 4-45-01-09/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือขุนหมู่10
27 หมู่ 10 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 092794638
1117 4-45-01-05/1-0011 กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสวรรค์ยาสูบ
128 หมู่ 10 ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862208084
1118 4-45-01-17/1-0026 เลี้ยงโคกระบือหนองแก้วพัฒนา
85 หมู่ 2 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1119 4-45-01-04/1-0039 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านแคน ม.14
8 หมู่ 14 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892732169
1120 4-45-01-04/1-0040 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ดอนก่อพัฒนา
30 หมู่ 5 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879508788
1121 4-45-01-02/1-0035 ชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือจัดการตนเอง ม.9 ต.รอบเมือง
196 หมู่ 9 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895753600
1122 4-45-01-20/1-0021 บูรณาการชุมชนจัดการตนเองเลี้ยงโคกระบือ กลุ่มที่ 25
195 หมู่ 5 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0885604297
1123 4-45-01-06/1-0033 กลุ่มบูรณาการชุมชนจัดการตนเอง กลุ่มที่ 84
227 หมู่ 5 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862393672
1124 4-45-01-04/1-0043 บูรณาการชุมชนจัดการตนเองแก้หนี้แก้จน ม.8
202 หมู่ 8 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807499895
1125 4-45-01-25/1-0048 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ.หนองพาดเสื้อ
23 หมู่ 9 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872235001
1126 4-45-01-17/1-0035 ผู้เลี้ยงควาย ม.10
79 หมู่ 10 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0619701636
1127 4-45-02-08/1-0043 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
151/1 หมู่ 6 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847426359
1128 4-45-02-04/1-0041 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
37 หมู่ 9 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862252426
1129 4-45-02-08/1-0046 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 6,12 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
13 หมู่ 12 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0848875382
1130 4-45-02-12/1-0036 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือพันธุ์พื้นเมือง บ้านไทรทอง หมู่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
22 หมู่ 3 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0800851039
1131 4-45-02-12/1-0037 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือพันธุ์พื้นเมืองบ้านโนนไผ่ลุ่ม หมู่ 9 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2 หมู่ 9 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0961544384
1132 4-45-02-12/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือพันธุ์พื้นเมือง บ้านเขวาตะคลอง หมู่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
22 หมู่ 3 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0800851039
1133 4-45-02-09/1-0061 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย หมู่ 1 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
137 หมู่ 1 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801806355
1134 4-45-03-02/1-0046 เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองสระ
80 หมู่ 13 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0903561933
1135 4-45-03-01/1-0057 เลี้ยงกระบือบ้านหนองบึง ม.4
107 หมู่ 4 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807748583
1136 4-45-04-08/1-0058 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนแคน หมู่ 2
155 หมู่ 2 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1137 4-45-04-08/1-0064 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่ 2 ตำบลป่าสังข์
45 หมู่ 6 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883184452
1138 4-45-04-08/1-0065 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่ 1 ตำบลป่าสังข์
192 หมู่ 14 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1139 4-45-04-08/1-0063 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่ 3 ตำบลป่าสังข์
12 หมู่ 9 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862216625
1140 4-45-04-02/1-0042 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตำบลหนองผือ
70/1 หมู่ 1 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0998292495
1141 4-45-04-08/1-0066 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ต.ป่าสังข์
151 หมู่ 1 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857615103
1142 4-45-04-09/1-0031 เลี้ยงโคบูรณาการจัดการตนเองร้อยเอ็ด 5
122 หมู่ 4 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0816016394
1143 4-45-05-06/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านคางฮุงน้อย ม.8 ต.อุ่มเม้า
9 หมู่ 8 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857412105
1144 4-45-05-15/1-0023 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านเพ็ก ม.1
28 หมู่ 1 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1145 4-45-05-06/1-0033 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านขี้เหล็ก ม.3 ต.อุ่มเม้า
40 หมู่ 3 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0953283409
1146 4-45-05-24/1-0038 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือ บ้านชาด ม.4 ต.หนองพอก
15 หมู่ 4 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1147 4-45-05-15/1-0025 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ บ้านท่าบ่อ ม.5 ต.ไพศาล
14/1 หมู่ 5 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1148 4-45-05-03/1-0033 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองโสน ม.9 ต.หนองไผ่
74 หมู่ 9 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0849565335
1149 4-45-06-05/1-0017 กลุ่มผู้เลี้ยงโคและปลูกหญ้า ม. 1 ต. โพธิ์ใหญ่ อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
39 หมู่ 1 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 070671734
1150 4-45-06-13/1-0037 โครงการอนุรักษ์โคกระบือและพัฒนาผลผลิตหมู่ที่1,2,10ต.คำไฮ
50 หมู่ 2 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833440385
1151 4-45-07-10/1-0057 เลี้ยงโคกระบือหมู่2คำนาดี
163 หมู่ 2 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1152 4-45-07-07/1-0072 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือหมู่5และหมู่10
171 หมู่ 10 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879114860
1153 4-45-07-09/1-0038 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลอุ่มเม่า
42 หมู่ 6 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1154 4-45-07-05/1-0047 อนุรักษ์พันธุกรรมโค-กระบือพืชสมุนไพร
109 หมู่ 5 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1155 4-45-07-05/1-0048 เลี้ยงกระบือบ้านบะตากา
222 หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1156 4-45-07-03/1-0035 กลุ่มเลี้ยงกระบือนาอุดม
134 หมู่ 15 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1157 4-45-07-05/1-0050 เลี้ยงกระบือหมู่ 10บ้านโคกล่าม
289 หมู่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1158 4-45-07-10/1-0061 บูรณาการจัดการตนเองร้อยเอ็ด15
133 หมู่ 5 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1159 4-45-07-09/1-0040 โครงการเลี้ยงโค กระบือ
134 หมู่ 3 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1160 4-45-07-03/1-0037 เลี้ยงกระบือบ้านนาแพง
192 หมู่ 1 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1161 4-45-07-03/1-0038 เลี้ยงกระบือบ้านโพธิ์สว่าง
5 หมู่ 2 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1162 4-45-07-03/1-0039 อนุรักษ์กระบือไทยหมู่๒นาอุดม
58 หมู่ 2 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 093088634
1163 4-45-07-03/1-0040 เลี้ยงกระบือบ้านโคกสะอาด
71 หมู่ 5 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0623965542
1164 4-45-07-03/1-0044 เพชรเงินเลี้ยงโคกระบือบ้านนาอุดม
10 หมู่ 14 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0986350833
1165 4-45-07-03/1-0043 เลี้ยงกระบือบึงคำ
79 หมู่ ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810799637
1166 4-45-07-01/1-0035 อนุรักษ์ควายไทยคำแข้้เมืองทอง
344 หมู่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1167 4-45-07-03/1-0041 กลุ่มเกษตรเลี้ยงกระบือไทย หมู่ที่ 5
101 หมู่ 5 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1168 4-45-07-03/1-0042 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระืบือไทย หมู่ที่ 6
52 หมู่ 6 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1169 4-45-07-10/1-0060 กลุ่มบูรณาการโค-กระบือ งามหนองอ้อ
50 หมู่ 2 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1170 4-45-07-11/1-0054 เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 2 ตำบลพรมสวรรค์
91 หมู่ 2 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1171 4-45-08-02/1-0023 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือเทวาประสิทธิ์
148 หมู่ 6 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0835619211
1172 4-45-08-04/1-0045 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลอัคคะคำ
10 หมู่ 2 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1173 4-45-08-05/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลสะอาด
25 หมู่ 7 ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879972179
1174 4-45-08-02/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลเชียงใหม่ หมู่ 5
8 หมู่ 5 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856084395
1175 4-45-08-04/1-0046 บูรณาการจัดการตนเอง ม.8
154 หมู่ 8 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0621863834
1176 4-45-08-04/1-0048 บูรณาตนเอง ม.10 บ.อวยศรี
33 หมู่ 10 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0621170959
1177 4-45-08-04/1-0049 บูรณาตนเอง บ.โนนสอาด ม.8
180 หมู่ 8 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801877706
1178 4-45-08-08/1-0026 กลุ่มบูรณาการชุมชนจัดการตนเอง บ.ดอนเจริญ
10 หมู่ 2 ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1179 4-45-08-08/1-0025 บูรณาการจัดการตนเองบ้านปากปลาค้าว
86 หมู่ 3 ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0870912866
1180 4-45-08-08/1-0027 กลุ่มบูรณาการชุมชนจัดการตนเอง
36 หมู่ 8 ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0982372314
1181 4-45-08-08/1-0028 กลุ่มบูรณาการชุมชนจัดการตนเองดอนโอง
29 หมู่ 5 ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0980592212
1182 4-45-08-03/1-0015 บูรณาการจัดการตนเองบ้านบัวทอง
43 หมู่ 7 ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0852087260
1183 4-45-08-01/1-0051 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือวงค์คำแก้ว
13 หมู่ 13 ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862722250
1184 4-45-08-02/1-0030 บูรณาการตนเอง ม.11
105 หมู่ 11 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857585824
1185 4-45-08-02/1-0028 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.11 ต.เชียงใหม่
105 หมู่ 11 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1186 4-45-08-02/1-0031 กลุ่มการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์ ม.6 ต.เชียงใหม่
85 หมู่ 6 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0804104570
1187 4-45-08-03/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบัวคำ
6 หมู่ 2 ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0963029770
1188 4-45-08-07/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองแสง หมู่ 7
17 หมู่ 7 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1189 4-45-08-02/1-0033 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.4 ตำบลเชียงใหม่
142 หมู่ 4 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1190 4-45-08-02/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.5 ตำบลเชียงใหม่
8 หมู่ 5 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1191 4-45-08-02/1-0035 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือม หมู่ 4 ต.เชียงใหม่
107 หมู่ 4 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1192 4-45-08-02/1-0036 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือหมู่ 5
85 หมู่ 5 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1193 4-45-08-02/1-0037 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หมู่ 5 ต.เชียงใหม่
68 หมู่ 5 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1194 4-45-09-06/1-0008 กลุ่มชาวนาร่วมใจกู้ภัยเศรษฐกิจ
64 หมู่ 1 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0877161146
1195 4-45-09-04/1-0023 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือวังใหญ่สามัคคี
28 หมู่ 4 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1196 4-45-09-01/1-0051 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านปลาโด
140 หมู่ 9 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1197 4-45-10-15/1-0004 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหลวง
44 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1198 4-45-10-09/1-0046 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.โพธิ์ทอง
24 หมู่ 11 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1199 4-45-10-13/1-0027 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านหนองผักตบ
77 หมู่ 3 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895112397
1200 4-45-10-08/1-0036 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ บ้านหน่อง หมู่ที่ 12 ตำบลขวาว
13 หมู่ 12 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0877715755
1201 4-45-10-08/1-0037 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ บ้านหน่อง หมู่ที่ 6 ตำบลขวาว
70 หมู่ 6 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1202 4-45-10-05/1-0055 อนุรักษ์กระบือไทย บ้านป่าขี หมู่ที่ 12
42 หมู่ 12 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0629062365
1203 4-45-10-13/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย บ้านโคกก่อง
18 หมู่ 2 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0850074207
1204 4-45-10-10/1-0032 อนุรักษ์กระบือไทยบ้านหวาย
144 หมู่ 1 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1205 4-45-10-09/1-0048 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ทอง
167 หมู่ 1 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1206 4-45-10-11/1-0047 กลุ่มบูรณาการชุมชนบ้านดงสว่าง
193 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895738301
1207 4-45-10-11/1-0048 กลุ่มบูรณาการชุมชนบ้านดงสว่าง1
12 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0933833844
1208 4-45-10-02/1-0045 กลุ่มบูรณาการจัดการตนเองร้อยเอ็ด 50
148 หมู่ 5 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872365362
1209 4-45-11-04/1-0032 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ตำบลหินกอง
116 หมู่ 9 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1210 4-45-11-04/1-0082 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลหินกอง
14 หมู่ 12 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0861286819
1211 4-45-11-09/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย ตำบลห้วช้าง
44 หมู่ 8 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833267028
1212 4-45-11-08/1-0133 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.ทุ่งหลวง
127 หมู่ 13 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860750673
1213 4-45-11-08/1-0136 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยบ้านร้านหญ้า
35 หมู่ 3 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0908387693
1214 4-45-12-02/1-0033 กลุ่มพัฒนากระบือตำบลหนองหิน
89 หมู่ 4 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860466845
1215 4-45-13-04/1-0047 กลุ่มเกษตรกรอนุลักษณ์ควายไทยบ้านดอนไร่
14 หมู่ 7 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883294250
1216 4-45-13-04/1-0051 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านเหล่าข้าว
92 หมู่ 3 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1217 4-45-13-04/1-0060 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านขี้เหล็ก ม.2 ต.ยางคำ
36 หมู่ 2 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1218 4-45-13-05/1-0041 กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี บ้านดอนโมง ม.5 ต.ท่าหาดยาว
59 หมู่ 5 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1219 4-45-13-05/1-0040 กลุ่มบรูณาการชุมชนจัดการตนเอง กลุ่มที่51 จังหวัดร้อยเอ็ด
18 หมู่ 6 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1220 4-45-13-03/1-0042 กลุ่มบูรณาการจัดการตนเอง กลุ่มที่ 97 จ.ร้อยเอ็ด
58 หมู่ 7 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1221 4-45-13-03/1-0041 กลุ่มบูรณาการจัดการตนเอง กลุ่มที่93 จ.ร้อยเอ็ด
107 หมู่ 7 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1222 4-45-13-01/1-0084 กลุ่มบูรณาการจัดการตนเอง กลุ่มที่76 จ.ร้อยเอ็ด
83 หมู่ 2 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1223 4-45-13-03/1-0043 กลุ่มกระบือบ้านโพนนางาม
61 หมู่ 14 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1224 4-45-13-04/1-0065 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดอนจิก
22 หมู่ 6 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1225 4-45-14-09/1-0023 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทบ้านเปลือย
23 หมู่ 8 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892738620
1226 4-45-14-06/1-0034 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือตามแนวพนะราชดำริ
26 หมู่ 6 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0896432897
1227 4-45-14-04/1-0048 กลุ่มเกาตรกรอนุรักษ์กระบือไทยบ้านห้วยสำราญ
148 หมู่ 12 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1228 4-45-14-05/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านแขม
124 หมู่ 12 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0899373639
1229 4-45-15-02/1-0055 เลี้ยงกระบือตำบลชุมพร
72 หมู่ 8 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833403585
1230 4-45-16-05/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านสนามชัย หมู่ 13
61 หมู่ 13 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0813208117
1231 4-45-16-02/1-0044 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองสองห้อง หมู่ 2
59 หมู่ 2 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 089597048
1232 4-45-16-04/1-0042 ธนาคารต้นไม้บ้านดงขวาง ม.8
72 หมู่ 8 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878586123
1233 4-45-16-04/1-0043 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ หม่ 9
18/3 หมู่ 9 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801635917
1234 4-45-16-05/1-0044 ปลูกยาสูบบ้านหนองไฮไทรงาม 2
20 หมู่ 3 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1235 4-45-16-08/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแดง หมู่ 8
32 หมู่ 8 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0832913859
1236 4-45-16-04/1-0044 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ ม.9
18/3 หมู่ 9 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1237 4-45-16-02/1-0046 ธนาคารต้นไม้บ้านดอนทราย หมู่ 2
58 หมู่ 2 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0873749101
1238 4-45-16-04/1-0045 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองม่วง ม.5
36 หมู่ 5 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1239 4-45-16-04/1-0046 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1
19/2 หมู่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1240 4-45-16-02/1-0045 ธนาคารต้นไม้เศษฐกิจพอเพียงอำเภอศรีสมเด็จ
59 หมู่ 13 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1241 4-45-16-05/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไร่ ม.11
23 หมู่ 11 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883295206
1242 4-45-16-05/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านกล้วย ม.4
121 หมู่ 4 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801769150
1243 4-45-16-05/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูคำ ม.9
10 หมู่ 9 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0897634375
1244 4-45-16-03/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านท่าแร่ ม.4
3 หมู่ 4 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801798630
1245 4-45-16-05/1-0033 ธนาคารต้นไม้บ้านดอนน้ำคำ ม.10
43 หมู่ 10 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856070219
1246 4-45-16-05/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าเว่อ ม.7
25 หมู่ 7 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856441659
1247 4-45-16-06/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงควง ม.1
89 หมู่ 1 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0899914749
1248 4-45-16-03/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าเม้าเหนือ ม.2
110 หมู่ 2 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0908532269
1249 4-45-16-05/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่าอาราง ม.8
130 หมู่ 8 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0870383556
1250 4-45-16-03/1-0030 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าเม้าใต้ ม.3
154 หมู่ 3 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878259341
1251 4-45-16-04/1-0048 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ากลาง ม.6
108 หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883002908
1252 4-45-16-05/1-0038 ธนาคารต้นไม้บ้านหัวหนองแวง ม.14
47 หมู่ 14 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1253 4-45-16-03/1-0033 ธนาคารต้นไม้บ้านดงเมือง ม.5
85 หมู่ 5 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0868806362
1254 4-45-16-04/1-0047 ธนาคารต้นไม้บ้านกลาง ม.3
2 หมู่ 3 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847967278
1255 4-45-16-06/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านโสกเชือกน้อย ม.10
47 หมู่ 10 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0837697263
1256 4-45-16-04/1-0050 ธนาคารต้นไม้บ้านกอก หมู่ 12
89 หมู่ 12 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0846844252
1257 4-45-16-05/1-0039 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าแหน หมู่ 5
31 หมู่ 5 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0884932584
1258 4-45-16-02/1-0047 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองโก หมู่ 6
48 หมู่ 6 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872144865
1259 4-45-16-08/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านโดนน้อย หมู่ 5
41 หมู่ 5 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0880627160
1260 4-45-16-08/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูยาง หมู่ 4
178 หมู่ 4 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807656106
1261 4-45-16-06/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแสง หมู่ 3
41 หมู่ 3 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856089972
1262 4-45-16-03/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านเมืองเปลือย ม.1
119 หมู่ 1 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892797898
1263 4-45-16-04/1-0049 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนขวาง ม.7
33 หมู่ 7 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0819543931
1264 4-45-16-03/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านเมืองเก่า ม.7
59 หมู่ 7 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892321079
1265 4-45-16-08/1-0042 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนเหลี่ยม ม.3
17 หมู่ 3 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801824164
1266 4-45-16-08/1-0038 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนทัน ม.2
8 หมู่ 2 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872164769
1267 4-45-16-06/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2
68 หมู่ 2 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0852742358
1268 4-45-16-08/1-0040 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแซง ม.6
6 หมู่ 6 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857453711
1269 4-45-16-01/1-0022 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองเจริญ ม.7
14 หมู่ 7 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801884426
1270 4-45-16-08/1-0039 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองผักตบ ม.1
95 หมู่ 1 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0836668467
1271 4-45-16-03/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านไม้ล่าม ม.6
110 หมู่ 6 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862287408
1272 4-45-16-02/1-0050 ธนาคารต้นไม้บ้านบุมะเขือ ม.12
14 หมู่ 12 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0890733687
1273 4-45-16-02/1-0049 ธนาคารต้นไม้บ้านพิมพ์พัฒนา ม.1
2 หมู่ 1 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0880300140
1274 4-45-16-02/1-0051 ธนาคารต้นไม้บ้านก่อ ม.3
78 หมู่ 3 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872271738
1275 4-45-16-02/1-0052 ธนาคารต้นไม้บ้านโคกข่า ม.5
64 หมู่ 5 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862238026
1276 4-45-16-02/1-0053 ธนาคารต้นไม้บ้านก่อ ม.13
1 หมู่ 13 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810534163
1277 4-45-16-05/1-0040 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงยาว ม.2
104 หมู่ 2 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0805598836
1278 4-45-16-04/1-0051 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ ม.10
64 หมู่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 08999432696
1279 4-45-16-07/1-0024 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนน้ำเงิน ม.11
14 หมู่ 11 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833518084
1280 4-45-16-06/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านโคกกลาง ม.6
20 หมู่ 6 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0815901316
1281 4-45-16-02/1-0048 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองเม็ก ม.8
1 หมู่ 8 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872311957
1282 4-45-16-01/1-0023 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ากาชาด ม.6
79 หมู่ 6 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872228937
1283 4-45-16-01/1-0026 ธนาคารต้นไม้บ้านศรีโพธิ์ทอง ม.1
70 หมู่ 1 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883016770
1284 4-45-16-07/1-0025 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงน้อย ม.5
47 หมู่ 5 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0868644802
1285 4-45-16-01/1-0024 ธนาคารต้นไม้บ้านเขวาน้อย ม.2
55 หมู่ 2 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0854620638
1286 4-45-16-07/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองขุมดิน ม.9
35 หมู่ 9 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879875230
1287 4-45-16-08/1-0041 ธนาคารต้นไม้บ้านบาก ม.7
25 หมู่ 7 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0846017782
1288 4-45-16-07/1-0028 ธนาคารต้นไม้บ้านหนอแวงควง ม.6
98 หมู่ 6 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857562458
1289 4-45-16-07/1-0026 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองสี่มุม ม.10
27 หมู่ 10 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0815456099
1290 4-45-16-07/1-0029 ธนาคารต้นไม้บ้านโคกไพรี ม.4
38 หมู่ 4 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892735967
1291 4-45-16-07/1-0027 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูโคก ม.3
69 หมู่ 3 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 085756979
1292 4-45-16-01/1-0025 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ายาว ม.5
69 หมู่ 5 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879514323
1293 4-45-16-07/1-0033 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองห้าง ม.7
1 หมู่ 7 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0890082262
1294 4-45-16-03/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่าดอนไฮ ม.8
14 หมู่ 8 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879615658
1295 4-45-16-02/1-0054 ธนาคารต้นไม้บ้านศรีสมเด็จ ม.10
16 หมู่ 10 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857525078
1296 4-45-16-07/1-0030 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองขุมดิน ม.12
128 หมู่ 12 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0822296450
1297 4-45-16-06/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนโพธิ์ ม.8
28 หมู่ 8 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0831420028
1298 4-45-16-05/1-0041 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ากุด ม.6
120 หมู่ 6 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0846017758
1299 4-45-16-01/1-0027 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่าใหญ่ ม.4
59 หมู่ 4 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862246856
1300 4-45-16-06/1-0038 ธนาคารต้นไม้บ้านโพธิ์สัย ม.4
115 หมู่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1301 4-45-16-02/1-0058 ธนาคารต้นไม้บ้านป่ากุง ม.11
94 หมู่ 11 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1302 4-45-16-06/1-0041 ธนาคารต้นไม้บ้านโพธิ์สัยน้อย ม.1
136 หมู่ 1 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0898395312
1303 4-45-16-02/1-0057 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแสบง ม.9
21 หมู่ 9 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801846521
1304 4-45-16-05/1-0043 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไฮ ม.3
28 หมู่ 3 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862252443
1305 4-45-16-07/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูโคก ม.8
69 หมู่ 8 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1306 4-45-16-07/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงควง ม.2
71 หมู่ 2 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892199098
1307 4-45-16-05/1-0046 บูรณาการเลี้ยงโค-กระบือชุมชนจัดการตนเอง ร้อยเอ็ด 98
13 หมู่ 6 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 093347688
1308 4-45-18-05/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หมูม้น
36/1 หมู่ 9 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0827405569
1309 4-45-18-06/1-0032 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบูรณาการชุมชนจัดการตนเอง บ้านศรีจันทร์ หมู่ 9
57 หมู่ 9 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0874268704
1310 4-45-18-06/1-0033 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ บ้านพยอมน้อย หมู่ 4
79 หมู่ 4 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807642797
1311 4-45-18-06/1-0034 กลุ่มบูรณาการชุมชนจัดการตนเอง 79 บ้านเขืองใหญ่
197 หมู่ 3 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0851437265
1312 4-45-18-04/1-0024 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ บ้านดอนขี หมู่ 6
103 หมู่ 6 ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1313 4-45-19-03/1-0029 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดูกอึ่ง
6 หมู่ 8 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1314 4-45-19-03/1-0030 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือหนองจาน
6 หมู่ 8 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1315 4-45-19-01/1-0041 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดอนกลอย
92 หมู่ 17 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1316 4-45-19-01/1-0044 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโคกสะอาด
68 หมู่ 7 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1317 4-45-19-03/1-0032 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านราษฎร์รังษี ม.12
19 หมู่ 2 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1318 4-45-20-01/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านผักก้าม
46 หมู่ 1 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1319 4-45-20-02/1-0023 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือหมู่ที่๓ ตำบลเทอดไทย
31 หมู่ 3 ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872301436
1320 6-52-02-05/1-0086 กลุ่มเลี้ยงกระบือขุนบ้านปงต้นปิน ม.6 ต.สบป้าด
131 หมู่ 6 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0861158915
1321 6-52-02-03/1-0058 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาแช่ กลุ่ม 1 ม.2 ตำบลจางเหนือ
249 หมู่ 2 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0857099757
1322 6-52-02-03/1-0061 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาแช่ กลุ่มที่ 2 ตำบลจางเหนือ
110 หมู่ 2 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0843804736
1323 6-52-02-03/1-0073 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 7 ตำบลจางเหนือ
112 หมู่ 7 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0857160644
1324 6-52-02-03/1-0079 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ
92 หมู่ 5 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0810291230
1325 6-52-02-03/1-0080 กลุ่มเลี้ยงกระบือ บ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ
174 หมู่ 6 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1326 6-52-02-03/1-0081 กลุ่มเลี้ยงกระบือ บ้านนาสันติราษฎร์ (1) หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ
108 หมู่ 6 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0810526970
1327 6-52-02-03/1-0082 กลุ่มเลี้ยงกระบือ กลุ่ม 2 หมู่ 6 ตำบลจางเหนือ
122 หมู่ 6 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0898355073
1328 6-52-02-03/1-0087 กลุ่มเลี้ยงกระบือขุน หมู่ 1 บ้านปงแท่น ตำบลจางเหนือ
79/1 หมู่ 1 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0871875905
1329 6-52-02-04/1-0202 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านปงชัย ต.แม่เมาะ
186 หมู่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1330 6-52-02-04/1-0203 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ หมู่ 5 ต.แม่เมาะ
338 หมู่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1331 6-52-02-04/1-0225 โครงการเลี้ยงกระบือบ้านเมาะหลวง (ม่อนทุ่งกล้วย) ม.8
485 หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1332 6-52-02-03/1-0126 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาสันติราษฏร์
48 หมู่ 6 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1333 6-52-02-03/1-0127 เลี้ยงกระบือบ้านวังตม หมู่ 5 ต.จางเหนือ
84/1 หมู่ 5 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1334 6-52-02-03/1-0129 กลุ่มเลี้ยงกระบือตำบลจางเหนือกลุ่ม 1
153 หมู่ 3 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1335 6-52-02-03/1-0130 กลุ่มเลี้ยงกระบือตำบลจางเหนือกลุ่ม 3
44 หมู่ 3 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1336 6-52-02-03/1-0132 กลุ่มเลี้ยงควายบ้านปงแท่น
115 หมู่ 1 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1337 6-52-02-03/1-0135 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านทาน หมู่ 4 ต.จางเหนือ
101/5 หมู่ 4 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1338 6-52-03-09/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลใหม่พัฒนา
1/1 หมู่ 5 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0898354172
1339 6-52-12-03/1-0016 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านแม่ยามใต้
24/4 หมู่ 9 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0871808121
1340 6-52-12-03/1-0017 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านใหม่สามัคคี
134 หมู่ 11 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์
1341 6-52-13-04/1-0061 กลุ่มเลี้ยงวัว-กระบือบ้านสบลี
59 หมู่ 6 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0856951905
1342 6-51-01-04/1-0021 กลุ่มทำนาข้าวจำลองบ้านหัวฝาย
76 หมู่ 2 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0810293427
1343 6-51-01-17/1-0021 กลุ่มอนุรักษ์กระบือป่าสัก-หนองหนามเมืองลำพูน
22/2 หมู่ 3 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0898352602
1344 6-51-01-13/1-0081 กลุ่มอนุรักษ์กระบือมะเขือแจ้เมืองลำพูน
166 หมู่ 13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0882256602
1345 6-51-02-02/1-0047 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหล่ายสาย
115 หมู่ 16 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0900520958
1346 6-51-02-01/1-0046 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือทุ่งไผ่-หน้าสถานี
41 หมู่ 3 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0819924210
1347 6-51-03-02/1-0032 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลป่าพลู
206 หมู่ 3 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0839406880
1348 6-51-03-01/1-0073 กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์อำเภอบ้านโฮ่ง
69 หมู่ 6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0827609936
1349 6-51-03-02/1-0034 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งม่าน
70 หมู่ 4 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0871750031
1350 6-51-04-04/1-0026 กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมอำเภอลี้
33 หมู่ 6 ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน โทรศัพท์
1351 6-51-05-03/1-0032 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านห้วยห้าง
24 หมู่ 7 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0800319145
1352 6-51-05-03/1-0033 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านห้วยห้าง
29/1 หมู่ 7 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1353 6-51-06-08/1-0101 บ่อเกษตรบ่อที่ 5 บ้านน้ำดิบ หมู่ 6 ต.น้ำดิบ
37/16 หมู่ 6 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0899533725
1354 6-51-06-11/1-0101 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านนครเจดีย์
69/2 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0832051250
1355 6-51-07-02/1-0072 การเกษตรอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
62/1 หมู่ 12 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0869197238
1356 6-51-08-03/1-0057 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือเวียงหนองล่อง
173/2 หมู่ 10 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0844853904
1357 6-51-08-03/1-0058 ผู้เลี้ยงโคขุนเวียงหนองล่อง
403/1 หมู่ 6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053504099
1358 4-42-01-12/1-0005 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจพอเพียง
214 หมู่ 8 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 42000
1359 4-42-01-12/1-0008 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือร่วมใจที่ยึดมั่น
164 หมู่ 4 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1360 4-42-01-13/1-0020 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน
15 หมู่ 5 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 042834749
1361 4-42-01-12/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านนาแขม
353 หมู่ 7 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0
1362 4-42-01-12/1-0026 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านห้วยทรายทอง
18 หมู่ 9 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0862352966
1363 4-42-01-13/1-0031 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านน้อยนาซำ
20 หมู่ 1 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0890021710
1364 4-42-01-12/1-0027 กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งบ้านนาแขม
283 หมู่ 7 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0810478418
1365 4-42-01-12/1-0028 กลุ่มโค-กระบือบ้านโป่งนาแขม
59 หมู่ 5 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1366 4-42-01-07/1-0031 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรบ้านแหล่งควาย
127 หมู่ 3 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0842651786
1367 4-42-03-06/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านคกเลาเหนือ
41/2 หมู่ 2 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 070392046
1368 4-42-03-06/1-0027 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.7 ต.บุฮม
74/2 หมู่ 7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042070167
1369 4-42-03-02/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านธาตุ หมู่ที่ 16
239/2 หมู่ 16 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 017499352
1370 4-42-03-06/1-0031 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 1 ตำบลบุฮม
101 หมู่ 1 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042070229
1371 4-42-03-08/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหาดทรายขาว
11/1 หมู่ 1 ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042070810
1372 4-42-03-08/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหาดทรายขาวพัฒนา
65/1 หมู่ 1 ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0847935774
1373 4-42-03-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านนาบอน ม.2
184/1 หมู่ 2 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 010472318
1374 4-42-03-07/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านแสนสำราญ ม.4 ต.จอมศรี
2/1 หมู่ 4 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 070220810
1375 4-42-03-07/1-0017 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ม.4 ต.จอมศรี
22/1 หมู่ 4 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1376 4-42-03-03/1-0046 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลนาซ่าว
253/1 หมู่ 1 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1377 4-42-03-07/1-0019 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ม.6 ต.จอมศรี
77/1 หมู่ 6 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1378 4-42-03-02/1-0052 กลุ่มโค-กระบือบ้านธาตุพัฒนา ม.12 ต.ธาตุ
26/1 หมู่ 12 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1379 4-42-03-07/1-0028 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านนาสี ม.1 ต.จอมศรี
193 หมู่ 1 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1380 4-42-03-07/1-0030 กลุ่มเลี้ยงกระบือเกษตรกลุ่ม 3 บ้านนาสี ม.7
262 หมู่ 7 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0854648488
1381 4-42-03-07/1-0031 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.2 ต.จอมศรี
168 หมู่ 2 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1382 4-42-03-02/1-0077 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านธาตุ ม.14
3/5 หมู่ 14 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0872132863
1383 4-42-03-04/1-0018 ปศุสัตว์ที่ 3 ม.12 ต.เขาแก้ว
71 หมู่ 12 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1384 4-42-03-07/1-0034 กลุ่มโค-กระบือบ้านแสนสำราญ หมู่ 4 (ทองสี)
11 หมู่ 4 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1385 4-42-03-02/1-0083 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านห้วยหินซา
12 หมู่ 4 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042854380
1386 4-42-03-06/1-0086 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.3 บ้านคกเลาใต้
70 หมู่ 3 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1387 4-42-03-07/1-0036 กลุ่มเลี้ยงกระบือ จอมศรี หมู่ 8
143/1 หมู่ 8 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1388 4-42-03-02/1-0087 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ.ธาตุ ม.2
209/1 หมู่ 2 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1389 4-42-03-06/1-0105 กลุ่มโคกระบือ บ้านวัฒนาภิรมย์ ม.7
97/1 หมู่ 7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1390 4-42-03-04/1-0040 กลุ่มเลี้ยงกระบือท่าบม ม.13 ต.เขาแก้ว
26/7 หมู่ 13 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0833552565
1391 4-42-03-03/1-0104 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาบอนตำบลนาซ่าว
102 หมู่ 12 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0845318994
1392 4-42-05-05/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองอุมลัว
216 หมู่ 6 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 046843782
1393 4-42-05-07/1-0003 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำเย็น
16 หมู่ 2 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 072248579
1394 4-42-05-08/1-0003 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านปางคอม
9 หมู่ 8 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 070432631
1395 4-42-05-08/1-0004 กลุ่มเกษตรพอเพียง บ้านวังกุ่ม ตำบลโป่ง
54 หมู่ 6 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 0
1396 4-42-06-05/1-0008 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ต.เหล่ากอหก
3 หมู่ 1 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042819047
1397 4-42-06-01/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ อำเภอนาแห้ว
37 หมู่ 2 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0903375709
1398 4-42-08-03/1-0011 กลุ่มโค - กระบือ บ้านน้ำพาน
82 หมู่ 3 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์
1399 4-42-09-12/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.8 ต.โคกขมิ้น
126 หมู่ 8 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์ 072204679
1400 4-42-14-01/1-0017 เลี้ยงโค - กระบือ พันธุ์พื้นเมือง บ้านหลักร้อยหกสิบ
177 หมู่ 10 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์ 0815748742
1401 4-42-14-01/1-0029 เลี้ยงโคกระบือ + ปลูกตะไคร้ 1
16 หมู่ 11 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์ 0812630459
1402 4-33-01-21/1-0002 บัวเตยสร้างสรรค์
135 หมู่ 5 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 079889737
1403 7-33-01-21/1-0010 เลี้ยงโคกระบือ
100 หมู่ 10 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0848326321
1404 4-33-02-07/1-0005 ผู้เลี้ยงโคกระบือยางชุมใหญ่
109 หมู่ 1 ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072550538
1405 7-33-02-02/1-0010 อนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านดินดำ
22 หมู่ 9 ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 08742294413
1406 4-33-03-07/1-0002 กลุ่มส่งเสริมอาชีพพัฒนาบ้านหมัด
35/3 หมู่ 3 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072443195
1407 4-33-03-11/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขาม
44 หมู่ 3 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 099980692
1408 4-33-03-04/1-0001 ศูนย์ข้าวเปลือกบ้านโนนแดง
4 หมู่ 8 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 078703271
1409 4-33-03-03/1-0006 เกษตรพอเพียงบ้านบกขี้ยาง
19/2 หมู่ 11 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0844771145
1410 4-33-03-20/1-0009 กลุ่มเกษตรฟื้นฟูข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
7/1 หมู่ 7 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1411 4-33-03-20/1-0015 หอมมะลิสร้อยจันทร์หนองทามใหญ่
83 หมู่ 6 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0856571260
1412 4-33-03-20/1-0018 นวัตกรรมเกษตรแผนใหม่หนองทามใหญ่
35 หมู่ 6 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872565230
1413 4-33-03-04/1-0028 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือตำบลยาง
128 หมู่ 11 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0800044730
1414 7-33-03-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือทุ่งพาย
8 หมู่ 3 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1415 7-33-03-04/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือหนองกก
89/1 หมู่ 2 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1416 7-33-03-12/1-0010 กลุ่มพัฒนาอาชีพเพื่อการเกษตร
43/3 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1417 4-33-04-13/1-0001 คนพันปี
365 หมู่ 5 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 012543973
1418 4-33-04-14/1-0008 วิสาหกิจชุมชมกลุ่มเลื้ยงโคกระบือบ้านกระแชงใหญ่
314 หมู่ 18 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1419 4-33-04-15/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ค.ควายพัฒนาโนนสำราญ
256 หมู่ 10 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 081111876510
1420 4-33-04-19/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเลื้ยงโค-กระบือเสาธงชัย
7 หมู่ 1 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1421 7-33-04-25/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านด่านใต้
67 หมู่ 2 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0934230953
1422 7-33-04-05/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือยั่งยืนบ้านทุ่งโพธิ์
301 หมู่ 3 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0849594169
1423 4-33-05-05/1-0013 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ บ้านโสน
322 หมู่ 1 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0868770893
1424 4-33-05-03/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านใจดีหมู่1
490 หมู่ 1 ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1425 7-33-05-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านศรีอุดม 1
107 หมู่ 5 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0828729848
1426 7-33-05-01/1-0011 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านศรีอุดม 2
111 หมู่ 5 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1427 7-33-05-01/1-0012 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านศรีอุดม 3
54 หมู่ 5 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0967658812
1428 7-33-05-18/1-0010 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านมะขาม 1
37 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833855512
1429 7-33-05-18/1-0011 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านมะขาม 2
47 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1430 7-33-05-10/1-0010 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกระเบา
37 หมู่ 11 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1431 7-33-05-17/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านระกา
137 หมู่ 5 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0981566397
1432 4-33-06-05/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านโพนปลัด
128 หมู่ 1 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 078308123
1433 7-33-06-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสะเดาน้อย
99 หมู่ 3 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1434 4-33-07-01/1-0003 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหนองเหล็ก
51 หมู่ 6 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0860107709
1435 4-33-07-09/1-0001 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแสนแก้ว
55 หมู่ 2 ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833681184
1436 4-33-07-06/1-0005 เพื่อนเกษตรบ้านกอกหวานเหนือ
130 หมู่ 14 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810675493
1437 4-33-07-07/1-0011 เกษตรกรทำสวนพริกบ้านขนวน
21/1 หมู่ 5 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0817785009
1438 4-33-07-07/1-0023 เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือหนามแท่ง หมู่4
65 หมู่ 4 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0900470079
1439 4-33-07-04/1-0017 กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านรงระ
68 หมู่ 8 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1440 4-33-07-04/1-0018 กลุ่มสุกรพัฒนาบ้านรงระ
28 หมู่ 8 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0900457759
1441 7-33-07-02/1-0010 กระบือไทยในเกาะกระโพธิ์
235 หมู่ 11 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0856339880
1442 4-33-08-07/1-0008 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลขุนหาญ
57 หมู่ 4 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1443 4-33-08-09/1-0001 ผู้ปลูกข้าว หมู่ที่ 11 ตำบลกันทรอม
71 หมู่ 11 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0890308875
1444 4-33-08-11/1-0032 กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโคกพยอม
34 หมู่ 4 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0851543948
1445 7-33-08-11/1-0010 กลุ่มผู้รักษ์ควายไทยตำบลโพธิ์กระสังข์
16/1 หมู่ 6 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0892836782
1446 7-33-08-09/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านตาเอก
161 หมู่ 8 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0883447334
1447 7-33-08-06/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านระหาร
179 หมู่ 3 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862227794
1448 7-33-08-10/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านภูทอง
242 หมู่ 5 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1449 7-33-08-10/1-0011 อนุรักษ์กระบือบ้านหนองจิก
86 หมู่ 2 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1450 7-33-08-10/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านกุดนาแก้ว
175 หมู่ 3 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0816860183
1451 4-33-09-10/1-0015 กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านหนองกก หมู่ 17
36 หมู่ 17 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045600468
1452 4-33-09-10/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ ตำบลบัวหุ่ง
31 หมู่ 11 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0879657582
1453 4-33-09-10/1-0036 กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อการผลิต
58 หมู่ 11 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899488054
1454 4-33-09-10/1-0037 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านบัวหุ่ง
56 หมู่ 4 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0821339466
1455 7-33-09-06/1-0010 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านมะฟัก ตำบลจิกสังข์ทอง
4/2 หมู่ 3 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1456 7-33-09-03/1-0011 เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแค
12 หมู่ 17 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0849587908
1457 7-33-09-03/1-0010 เลี้ยงกระบือ หมู่ 17 ตำบลหนองแค
50 หมู่ 17 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1458 4-33-10-05/1-0005 ศูนย์ข้าวหอมมะลิบ้านหนองเหล็ก ตำบลอี่หล่ำ
96 หมู่ 7 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062567068
1459 4-33-10-02/1-0005 ส่งเสริมเลี้ยงโค-กระบือบ้านจิก ม.2 ต.อี่หล่ำ
13 หมู่ 2 ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 070036912
1460 4-33-10-24/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองโปร่ง
5 หมู่ 1 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0868700341
1461 7-33-10-17/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ปะอาว กลุ่มที่ 1
102 หมู่ 1 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0874576587
1462 7-33-10-17/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ปะอาว กลุ่มที่ 2
101 หมู่ 1 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1463 7-33-10-18/1-0010 ทำนาข้าวไรซ์เบอรี่บ้านหนองใหญ่
17 หมู่ 12 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0870182488
1464 7-33-10-02/1-0011 กลุ่มโค-กระบือ บ้านหนองเหล็ก ตำบลอี่หล่ำ
22 หมู่ 7 ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0933473916
1465 7-33-11-01/1-0010 กระบือยั่งยืนอำเภอบึงบูรพ์
30 หมู่ 11 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0880877407
1466 4-33-12-05/1-0004 ผู้เลี้ยงโคขุนบ้านจานแสนไชย
20 หมู่ 7 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 092498570
1467 4-33-12-03/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนสำโรง
4 หมู่ 7 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062829770
1468 4-33-12-02/1-0010 กลุ่มชุมชนพอเพียง
105 หมู่ 3 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 060341649
1469 4-33-12-06/1-0011 คนปลูกข้าวหอมมะลิ
246 หมู่ 5 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 031482801
1470 4-33-12-01/1-0006 เศรษฐกิจพอเพียงบกพอก
55/1 หมู่ 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 852172671
1471 4-33-12-06/1-0015 โรงสีข้าวชุมชน
22 หมู่ 9 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 883776819
1472 4-33-12-06/1-0026 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือตำบลปราสาท
10 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 856369201
1473 4-33-12-03/1-0024 กลุ่มเกษตรทำนาไพรพะยอม
18 หมู่ 8 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 848237372
1474 4-33-12-02/1-0029 กลุ่มชุมชนโทะพัฒนา
1 หมู่ 8 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 8006389456
1475 4-33-12-06/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านปะโด๊ะ
84 หมู่ 8 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 883684180
1476 4-33-12-06/1-0030 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือระหุ่ง
29 หมู่ 10 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 844245128
1477 7-33-12-05/1-0011 กลุ่มอาชีพเกษตรยั่งยืน
6 หมู่ 6 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 844977118
1478 7-33-12-03/1-0010 เกษตรอินทรีย์แดงใหญ่
22 หมู่ 9 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 981514460
1479 7-33-12-05/1-0012 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ต.จานแสนไชย
141 หมู่ 5 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 908359302
1480 7-33-12-05/1-0013 กลุ่มสตรีบ้านพะวร
114 หมู่ 2 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 610675973
1481 7-33-12-05/1-0014 กลุ่มพอเพียงบ้านหนองแสนไชย
2 หมู่ 10 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 971492225
1482 7-33-12-01/1-0012 เกษตรก้าวหน้าหนองมันปลา
31 หมู่ 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0615401467
1483 7-33-12-06/1-0012 เกษตรกรบ้านกอเลา ม.2
14 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0880697455
1484 7-33-12-01/1-0020 บ้านสร้างเรือ
76/1 หมู่ 5 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0804775883
1485 4-33-13-04/1-0022 กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านหนองแวงใต้
2 หมู่ 10 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872613318
1486 4-33-13-03/1-0020 เกษตรอินทรีย์ชีวภาพอะตอมมิคนาโนบ้านโพธิ์
97 หมู่ 5 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0850897713
1487 4-33-13-02/1-0020 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านผักขะย่าน้อย
1/1 หมู่ 9 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0850163361
1488 4-33-13-02/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือเพื่อส่งเสริมอาชีพ
14 หมู่ 15 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1489 4-33-13-05/1-0008 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพ
29 หมู่ 11 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1490 4-33-13-01/1-0023 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพริกพัฒนาการเกษตร
53 หมู่ 14 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 048281289
1491 7-33-13-01/1-0015 การเลี้ยงกระบือบ้านโปร่ง
12/1 หมู่ 7 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862611554
1492 4-33-14-04/1-0010 ปลูกข้าวหอมมะลิ หมู่ 4
211 หมู่ 4 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0
1493 4-33-14-04/1-0014 กลุ่มทำนาข้าวปลอดสารพิษ
81 หมู่ 6 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0879965443
1494 7-33-14-03/1-0012 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองโดน
40 หมู่ 11 ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1495 4-33-15-02/1-0001 คนน้ำเกลี้ยง
10/1 หมู่ 7 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 050927596
1496 4-33-15-05/1-0018 กลุ่มเลี้ยงสัตว์รุ่งระวี
37 หมู่ 4 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1497 4-33-15-04/1-0004 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลเขิน
58 หมู่ 1 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1498 4-33-15-03/1-0009 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยเพื่อการเกษตร
39 หมู่ 14 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1499 7-33-15-03/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนากระบือบ้านกะวัน
69/1 หมู่ 8 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1500 7-33-15-03/1-0012 กลุ่มพัฒนากระบือบ้านบาก
16/2 หมู่ 4 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1501 7-33-15-02/1-0010 ทรัพย์สมบูรณ์พัฒนา
353 หมู่ 13 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0881219967
1502 7-33-15-06/1-0010 บ้านคูบพัฒนาหมู่ที่4
360 หมู่ 4 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0804700425
1503 4-33-16-07/1-0005 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชปลอดสารพิษบ้านหนองตาพรม
5 หมู่ 2 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899644104
1504 4-33-16-01/1-0014 กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงสุกรบ้านหนองนารี
100 หมู่ 8 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1505 7-33-16-02/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนากกเขียบ
19 หมู่ 11 ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1506 7-33-17-05/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยตำบลตะเคียนราม
68 หมู่ 6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854978797
1507 7-33-17-06/1-0010 กลุ่มวิสหกิจอนุรักษ์กระบือบ้านนาตราว
75 หมู่ 1 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0998393277
1508 7-33-17-01/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านเขาแดง
1 หมู่ 12 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0953125768
1509 7-33-17-03/1-0012 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโคกเจริญ
8 หมู่ 7 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0828246854
1510 7-33-17-03/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านตะแบงใต้
158 หมู่ 9 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1511 7-33-18-03/1-0010 กลุ่มเกษตรอนุรักษ์กระบือเมืองจันทร์
99 หมู่ 3 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0938893484
1512 7-33-18-01/1-0010 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแคนใหญ่
100 หมู่ 16 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1513 7-33-19-02/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโนนคำตื้อ
198 หมู่ 4 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872585331
1514 7-33-19-05/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือโนนสำโรงเหนือ
79 หมู่ 10 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810744983
1515 7-33-19-02/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านกุดสมิง
95 หมู่ 10 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0853033868
1516 4-33-20-02/1-0018 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านเปือย หมู่ที่ 1
5 หมู่ 1 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072572517
1517 4-33-20-02/1-0022 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองโสน ม.19
294 หมู่ 19 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 031245576
1518 4-33-20-01/1-0022 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค - กระบือคูเมืองพํฒนา
121/1 หมู่ 3 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0851313494
1519 4-33-20-01/1-0036 วิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงโค-กระบือ
105 หมู่ 3 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1520 4-33-20-04/1-0023 สตรีแม่บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 10
38 หมู่ 10 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1521 7-33-20-02/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือพรหมสวัสดิ์
108 หมู่ 9 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1522 7-33-20-02/1-0013 อนุรักษ์และพัฒนาผลิตกระบือบ้านร่องสะอาดคูเค็ง
20/1 หมู่ 7 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1523 7-33-20-01/1-0011 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ
73 หมู่ 7 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1524 7-33-21-05/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์กระบืออีเซ
3 หมู่ 10 ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0877203257
1525 7-33-22-01/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านมะหลี
38 หมู่ 12 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1526 7-33-22-01/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านเมืองเก่า
120 หมู่ 4 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0906092812
1527 3-27-02-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านตากฟ้า
27 หมู่ 10 ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 061479403
1528 3-27-02-06/1-0008 กลุ่มธนาคารโค-กระบือบ้านชุมทอง
8 หมู่ 5 ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0870309325
1529 3-27-04-03/1-0007 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือไทย
93/1 หมู่ 3 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1530 3-27-05-01/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโคและอนุรักษ์สัตว์บ้านพร้าว
287 หมู่ 1 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 060429830
1531 3-27-05-10/1-0006 กลุ่มเกษตรกรโครงการใช้ควายไถนาบ้านใหม่ไทยพัฒนา
167 หมู่ 6 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0892531559
1532 3-27-05-10/1-0007 กลุ่มเกษตรกรโครงการใช้ควายไถนาบ้านหนองตะเคียนบอน
42 หมู่ 3 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0860494167
1533 3-27-05-08/1-0037 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านแผ่นดินเย็น
164 หมู่ 9 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0852833840
1534 3-27-05-08/1-0038 โคขุนบ้านทุ่งเจริญ หมู่ 14
140 หมู่ 14 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0620090145
1535 3-27-07-03/1-0042 สัจจะสะสมทรัพย์เพิ่มพูล
55 หมู่ 15 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1536 5-90-07-11/1-0008 กลุ่มเลี้ยงควายพื้นเมือง
111/2 หมู่ 3 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา โทรศัพท์
1537 5-84-02-11/1-0009 เกษตรกรรมธรรมชาติบ้านเขาหมอน
30/12 หมู่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0807186523
1538 8-84-06-08/1-0010 อนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา
40 หมู่ 1 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0937874933
1539 8-84-08-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านยางพัฒนา
112 หมู่ 6 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 081090986
1540 6-64-02-01/1-0007 เกษตรกรเลี้ยงกระบือ บ้านหนองเฒ่า
1134/4 หมู่ 5 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0841786747
1541 6-64-05-01/1-0008 กลุ่มปศุสัตว์พัฒนา
189 หมู่ 3 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1542 6-64-07-02/1-0004 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยโคเนื้อและกระบือ หมู่ 13
111/24 หมู่ 13 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 088731659930
1543 4-47-01-03/1-0006 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านงิ้วด่อน
131 หมู่ 1 ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0821070107
1544 4-47-01-01/1-0021 เลี้ยงกระบือบ้านกกส้มโฮง ต.ธาตุเชิงชุม
597/5 หมู่ 3 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810615357
1545 4-47-01-13/1-0023 เพาะเลี้ยงโคกระบือบ้านห้วยทราย
6 หมู่ 4 ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0806235945
1546 4-47-01-17/1-0017 ผู้เลี้่้ยงสัตว์
141 หมู่ 9 ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์
1547 4-47-02-01/1-0007 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าบ้านบอน หมู่ 3
65 หมู่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878535734
1548 4-47-02-04/1-0006 ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ หมู่ 3 ตำบลโพธิไพศาล
98 หมู่ 3 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1549 4-47-02-04/1-0027 อนุรักษ์กระบือพื้นบ้าน
16 หมู่ 12 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1550 4-47-02-04/1-0029 เกษตรพัฒนาบ้านโพนแพง
150 หมู่ 15 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862359075
1551 4-47-02-03/1-0033 รวมพลคนรักกระบือ
101 หมู่ 10 ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1552 4-47-03-05/1-0011 เลี้ยงโค-กระบือพัฒนาบ้านกลาง หมู่ที่ 10
187 หมู่ 10 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร โทรศัพท์ 090019837
1553 4-47-03-03/1-0011 อนุรักษ์กระบือตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาม่อง
93 หมู่ 19 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807483133
1554 4-47-03-01/1-0012 เลี้ยงโคกระบือเพื่อการเกษตรบ้านบัว หมู่ที่ 10
14/13 หมู่ 10 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849524626
1555 4-47-03-03/1-0028 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านนาม่องสามัคคี
141 หมู่ 1 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849520791
1556 4-47-04-03/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือบ้านสมสะอาด.com
110 หมู่ 5 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042989956
1557 4-47-04-03/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านบดมาด
27 หมู่ 11 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1558 4-47-04-05/1-0012 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านโนนอุดม
91 หมู่ 9 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0854625739
1559 4-47-04-07/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านนาเลา
187 หมู่ 4 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1560 4-47-04-09/1-0007 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บะหัวเมย
109 หมู่ 2 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810556470
1561 4-47-04-01/1-0014 อนุรักษ์โค-กระบือไทย
87 หมู่ 9 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0836642185
1562 4-47-04-05/1-0035 กลุ่มโค - กระบือ โคก ไร่ ไฮ่ โนนอุดม
144 หมู่ 16 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1563 4-47-04-05/1-0036 กลุ่มอนุรักษ์โค กระบือไทย ต.ไร่
207 หมู่ 13 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860317996
1564 4-47-04-09/1-0025 ปศุสัตว์บ้านหลักเจ็ด
7 หมู่ 7 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0814568086
1565 4-47-04-10/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือ ม.6 ต.เชิงชุม
28 หมู่ 6 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1566 4-47-04-10/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือ ม.9 ต.เชิงชุม
208 หมู่ 1 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1567 4-47-04-09/1-0029 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านบะหัวเมย-ผาอินทร์
16 หมู่ 6 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0854485453
1568 4-47-05-04/1-0028 ผู้เลี้ยงควายวัวไม่กลัวจน ม.8
207 หมู่ 8 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1569 4-47-05-05/1-0028 กลุ่มผุ้เลี้ยงกระบือบ้านขัวขอนแคน ม.5
122 หมู่ 5 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0801829209
1570 4-47-06-04/1-0010 เลี้ยงโค_กระบือบ้านตาดภูวง
8 หมู่ 3 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833287686
1571 4-47-06-03/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านค้อ
1 หมู่ 2 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0814119424
1572 4-47-06-02/1-0022 อนุรักษ์กระบือไทยตำบลปลาโหล
10 หมู่ 3 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0827355404
1573 4-47-06-04/1-0021 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือไทยบ้านคำบ่อ
189 หมู่ 18 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0892773822
1574 4-47-06-03/1-0019 เลี้ยงกระบือไทยบ้านดอนยาวใหญ่
85 หมู่ 3 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1575 4-47-06-05/1-0018 กลุ่มผู้ผลิตกระบือบ้านดอนส้มโฮง ม.6
6 หมู่ 6 ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849349945
1576 4-47-06-03/1-0020 เลี้ยงโค-กระบือหนองลาด ม.9
121 หมู่ 9 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1577 4-47-06-03/1-0021 เลี้ยงโค-กระบือ ม.1 บ. หนองลาด
224 หมู่ 1 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1578 4-47-06-01/1-0026 เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแวงคำ
218 หมู่ 19 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0934878356
1579 4-47-06-01/1-0027 อนุรักษ์โค- กระบือไทยดอนยาวน้อย
20 หมู่ 6 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833293903
1580 4-47-06-04/1-0023 อนุรักษ์และผลิตกระบือไทยบ้านคำบิด ม.6
203 หมู่ 6 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0812249558
1581 4-47-06-03/1-0022 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตโค-กระบือไทยบ้านหนองแวงน้อย
23 หมู่ 7 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878585300
1582 4-47-06-03/1-0024 อนุรักษ์พัฒนาโค-กระบือไทย
50 หมู่ 7 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0693396189
1583 4-47-06-02/1-0026 เลี้ยงโค-กระบือบ้านนาบ่อ
203 หมู่ 6 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0969941508
1584 4-47-07-02/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองผักเทียม
5 หมู่ 1 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857451988
1585 4-47-07-02/1-0019 กลุ่มเลี้ยงกระบือนิคมน้ำอูน
50 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1586 4-47-08-05/1-0003 กลุ่มเลี้ยง โค-กระบือ บ้านแสงอรุณ หมู่ 8 ตำบลคูสะคาม
49 หมู่ 8 ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 098406678
1587 4-47-08-09/1-0003 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาซอ หมู่ 1 ตำบลนาซอ
181 หมู่ 1 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1588 4-47-08-10/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโคก่อง ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส
46 หมู่ 4 ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 072190894
1589 4-47-08-08/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนอุดม
39 หมู่ 2 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833477339
1590 4-47-08-12/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโพธิ์ทอง ต.คอนสวรรค์
15 หมู่ 7 ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042988591
1591 4-47-08-05/1-0007 เกษตรพอเพียงบ้านคำเจริญ ตำบลคูสะคาม
31 หมู่ 4 ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1592 4-47-08-07/1-0002 กลุ่มเกษตรกรห้วยหิน หมู่.1
17 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878525714
1593 4-47-08-07/1-0006 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านห้วยแสง
140 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1594 4-47-08-03/1-0013 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโคกผักหวาน
14 หมู่ 2 ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0819754531
1595 4-47-08-07/1-0009 ผู้เลี้ยงโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ต.หนองแวง
236 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0813203688
1596 4-47-08-02/1-0062 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลเดื่อศรีคันไชย
90 หมู่ 8 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1597 4-47-08-02/1-0064 ธนาคารต้นไม้บ้านโคกสำราญ
190 หมู่ 8 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1598 4-47-08-06/1-0053 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงโคกระบือบ้านหนองนาแซง
62 หมู่ 20 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0873798288
1599 4-47-08-07/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์อนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยตำบลหนองแวง
143 หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1600 4-47-08-07/1-0021 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านห้วยหิน
59 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0895705683
1601 4-47-08-08/1-0030 กลุ่มผู้เลี้ยง โค-กระบือ
19 หมู่ 2 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1602 4-47-08-11/1-0036 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านนาคำ
34 หมู่ 1 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862264324
1603 4-47-08-11/1-0037 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านกุดจิกพัฒนา
39 หมู่ 9 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1604 4-47-08-11/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านกุดจิกหมู่ 3 พัฒนา
22 หมู่ 3 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0935546335
1605 4-47-08-14/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือบ้านโคกก่อง
110 หมู่ 5 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1606 4-47-08-14/1-0035 ผู้ขยายพันธุ์ โค-กระบือ ตามพระราชดำริ
119 หมู่ 11 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872363903
1607 4-47-08-14/1-0036 กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือบ้านโนนเจริญศิลป์
247 หมู่ 12 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0967522458
1608 4-47-08-02/1-0065 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านโคกก่อง
44 หมู่ 7 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833541206
1609 4-47-08-02/1-0066 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์กระบือและโคเนื้อบ้านท่าแร่
116 หมู่ 6 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0801977522
1610 4-47-08-02/1-0068 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านขุนภูมิ
38 หมู่ 5 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0892801643
1611 4-47-08-02/1-0070 กลุ่มเลี้ยงกระบือเพื่ออนุรักษ์ท่าแร่
129 หมู่ 6 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849539286
1612 4-47-08-02/1-0069 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยโคกก่อง ตำบลเดื่อศรีคันไชย
64 หมู่ 7 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0927711267
1613 4-47-08-02/1-0071 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือตำบลเดื่อศรีคันไชย
90 หมู่ 13 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0801653179
1614 4-47-08-06/1-0056 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือบ้านท่าศรีไคล
137 หมู่ 16 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0871685297
1615 4-47-08-04/1-0029 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 20 ตำบลหนองสนม
87 หมู่ 20 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0934108898
1616 4-47-08-04/1-0031 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โค-กระบือ หมู่ที่ 20 ตำบลหนองสนม
75 หมู่ 20 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 063018733
1617 4-47-08-07/1-0028 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ หมู่ 3 บ้านห้วยแสง
187 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862367470
1618 4-47-08-08/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์โค-กระบือ หมู่ 8
124 หมู่ 8 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 084546853
1619 4-47-08-08/1-0037 กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแดง หมู่ 6
160 หมู่ 6 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1620 4-47-08-11/1-0040 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองม่วง หมู่ 6
237 หมู่ 6 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0821056357
1621 4-47-08-13/1-0023 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยประชารัฐ
142 หมู่ 9 ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0801771016
1622 4-47-08-13/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือไทยบ้านกุดเรือคำ
163 หมู่ 7 ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0621172589
1623 4-47-08-14/1-0041 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือบ้านนาบัว
93 หมู่ 2 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885349138
1624 4-47-08-14/1-0042 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย(นาบัวพัฒนา)
119 หมู่ 11 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0801849510
1625 4-47-09-04/1-0009 ปศุสัตว์พัฒนาบ้านโนนสะอาด
5 หมู่ 8 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 047856968
1626 4-47-09-04/1-0016 กลุ่มปศุสัตว์พัฒนาบ้านวังชมภู
75 หมู่ 11 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1627 4-47-09-01/1-0058 กลุ่มเลี้ยงไก่ชนพื้นบ้าน
1 หมู่ 8 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1628 4-47-09-03/1-0065 กลุ่มอนุรักษ์กระบือ
66 หมู่ 1 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1629 4-47-09-04/1-0044 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านโนนทรายทอง
4 หมู่ 10 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0940979677
1630 4-47-09-02/1-0135 กลุ่มผู้อนุรักษ์กระบือท่างาม
95 หมู่ 4 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1631 4-47-09-02/1-0134 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือบ้านบึงบูรพา
78 หมู่ 11 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1632 4-47-09-03/1-0066 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดงอีบ่าง
20 หมู่ 9 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0845386301
1633 4-47-09-04/1-0045 รักกระบือไทย
95 หมู่ 9 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1634 4-47-09-04/1-0046 กล่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านดงบังใต้
57 หมู่ 15 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1635 4-47-09-02/1-0137 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านนาล้อม
35 หมู่ 16 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0934381293
1636 4-47-09-04/1-0047 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ต.แพด
7 หมู่ 2 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810522766
1637 4-47-09-02/1-0138 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านโพนก่อ
5 หมู่ 7 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885146291
1638 4-47-09-04/1-0048 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านฝาง
76 หมู่ 6 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860251913
1639 4-47-09-04/1-0049 กลุ่มผู้เลี้ยงโคห้วยโนด-ห้วยแพด
49 หมู่ 11 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0870007925
1640 4-47-09-02/1-0140 กลุ่มกระบือบ้านเรา
12 หมู่ 2 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1641 4-47-09-02/1-0139 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านปากโนต
45 หมู่ 5 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879279135
1642 4-47-09-01/1-0079 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยรุ่งเรือง
78 หมู่ 7 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0892923730
1643 4-47-09-04/1-0050 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนานิยม
48 หมู่ 14 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0908418055
1644 4-47-09-01/1-0080 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านวังเวิน
54 หมู่ 8 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0887461625
1645 4-47-09-04/1-0051 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านกุดจานหมู่ 7
10 หมู่ 7 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1646 4-47-09-02/1-0141 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือแบบเกษตรผสมผสานบ้านเพีย-โพนก่อ
99 หมู่ 7 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0861486686
1647 4-47-09-04/1-0052 กลุ่มอนุรักษ์โคพันธุ์พื้นเมือง
72 หมู่ 15 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0983876468
1648 4-47-09-02/1-0151 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโพธิ์ชัย
72 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1649 4-47-09-01/1-0083 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือไทยบ้านผาศักดิ์
147 หมู่ 13 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0845221590
1650 4-47-09-02/1-0146 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือไทยบ้านนาถ่อน
147 หมู่ 3 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0804198708
1651 4-47-09-01/1-0082 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านแสนสุข
228 หมู่ 14 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1652 4-47-09-02/1-0143 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนาแม่พันธุ์กระบือ
22 หมู่ 1 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1653 4-47-09-02/1-0147 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือแบบผสมผสาน
35 หมู่ 8 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1654 4-47-09-02/1-0150 กลุ่มเลี้ยงควายปากโนต
47 หมู่ 5 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1655 4-47-09-02/1-0142 อนุรักษ์กระบือไทยตำบลหนองบัวสิม
67 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1656 4-47-09-02/1-0144 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม
90 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0621045377
1657 4-47-09-01/1-0081 โครงการอนุรักษ์พัฒนาแม่พันธุ์กระบือ
14 หมู่ 3 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0811948935
1658 4-47-09-02/1-0145 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านเพีย หมู่ 6
51 หมู่ 6 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1659 4-47-09-02/1-0148 กลุ่มรักษ์โค-กระบือบ้านหนองผามเรือ
47 หมู่ 9 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0904929169
1660 4-47-09-02/1-0152 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหมู่ 10 ตำบลหนองบัวสิม
108 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807582897
1661 4-47-09-01/1-0084 กระบือ AEC
136 หมู่ 4 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0932273144
1662 4-47-09-04/1-0053 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยดงอีด่อย
124 หมู่ 4 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0587440492
1663 4-47-09-03/1-0067 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านไทยเจริญ
82 หมู่ 10 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807435977
1664 4-47-09-03/1-0068 อนุรักษ์พันธุ์โค-กระบือไทย หมู่ 1 นาแต้
100 หมู่ 1 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879518907
1665 4-47-09-03/1-0069 โครงการเลี้ยงกระบือบ้านหนองแสง
207 หมู่ 5 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0828403794
1666 4-47-09-01/1-0085 กลุ่มผู้ผลิต(เลี้ยง)โคเนื้อเทศบาลตำบลคำตากล้า
194 หมู่ 11 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872299836
1667 4-47-09-01/1-0086 โครงการอนุรักษ์พัฒนาแม่พันธุ์กระบือ หมู่4 ตำบลคำตากล้า
75/1 หมู่ 4 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1668 4-47-09-04/1-0054 กลุ่มอนุรักษ์วิถีไทยเลี้ยงโค-กระบือ
47 หมู่ 1 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878560147
1669 4-47-09-03/1-0071 กลุ่มคนไทยหัวใจรักษ์ควาย
108 หมู่ 10 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1670 4-47-09-01/1-0088 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยพัฒนารุ่งเรือง
66 หมู่ 8 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0811407895
1671 4-47-09-01/1-0087 โครงการอนุรักษ์พัฒนาแม่พันธุ์กระบือ หมู่1 ตำบลคำตากล้า
137 หมู่ 1 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1672 4-47-09-01/1-0089 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดงน้ำเย็น
105 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0919756424
1673 4-47-09-03/1-0073 กลุ่มอนุรักษ์โค กระบือบ้านวนาสวรรค์
46 หมู่ 6 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878626987
1674 4-47-09-01/1-0093 กลุ่มผู้ผลิตโคเนื้อตำบลคำตากล้า
115 หมู่ 7 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0828440204
1675 4-47-09-02/1-0161 กลุ่มเลี้ยงกระบือเพื่อผลผลิตอย่างยั่งยืน
113 หมู่ 4 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1676 4-47-09-03/1-0076 กลุ่มเลี้ยงโคสระแก้วพัฒนาประชารัฐ
1 หมู่ 11 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1677 4-47-10-02/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านนาจาน
142 หมู่ 2 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 078572818
1678 4-47-10-03/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ชุมชนดงห้วยเปลือย
204 หมู่ 7 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 097526367
1679 4-47-10-03/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านดงห้วยเปลือย
38 หมู่ 7 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 047437172
1680 4-47-10-03/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ดงห้วยเปลือย
45 หมู่ 7 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1681 4-47-10-01/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านโพนสมุทรชัย
91 หมู่ 4 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 078572818
1682 4-47-10-02/1-0004 กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านมาย หมู่ 10
36 หมู่ 10 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1683 4-47-10-02/1-0008 กลุ่มหัตถกรรมบ้านดู่
28 หมู่ 5 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1684 4-47-10-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านกล้วยน้อย
2 หมู่ 4 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1685 4-47-10-09/1-0011 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอ่างคำค้อ
71 หมู่ 10 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1686 4-47-10-09/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแคน
27 หมู่ 12 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 057501517
1687 4-47-10-09/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำภูทอง
153 หมู่ 7 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 049548955
1688 4-47-10-09/1-0014 กลุ่มทอผ้าสัมมาอาชีวะศิลป์บ้านบ่อแก้ว
183 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 019653524
1689 4-47-10-06/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือพื้นเมืองบ้านห้วยทราย
96 หมู่ 1 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879463435
1690 4-47-10-06/1-0010 กลุ่มเพื่อพัฒนาการเกษตร
31 หมู่ 7 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1691 4-47-10-06/1-0012 กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านสามขา
138 หมู่ 7 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0854513797
1692 4-47-10-03/1-0006 กลุ่มเกษตรผสมผสานดงหม้อทองหมู่6
22 หมู่ 6 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857613603
1693 4-47-10-01/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพนไคไร้สารพิษ
23 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857572307
1694 4-47-10-05/1-0009 กลุ่มเกษตรผสมผสานโคกสง่านาเจริญ
129 หมู่ 7 ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1695 4-47-10-05/1-0010 กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านนาเจริญ
74 หมู่ 7 ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862424465
1696 4-47-10-05/1-0008 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ดงหม้อทองหมู่2
71 หมู่ 2 ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1697 4-47-10-02/1-0015 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรบ้านสมานสามัคคี
12 หมู่ 7 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833527489
1698 4-47-10-02/1-0016 กลุ่มออมทรัพย์เลี้ยงสุกร
64 หมู่ 4 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0847913449
1699 4-47-10-02/1-0038 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยหมู่ 5 ตำบลมาย
58 หมู่ 5 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0930977277
1700 4-47-10-02/1-0039 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยตำบลมาย
134 หมู่ 5 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860997285
1701 4-47-10-04/1-0021 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงกระบือไทยบ้านคำอ้อ
21 หมู่ 7 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0847257651
1702 4-47-10-04/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านคำอ้อดอนแดง
35 หมู่ 7 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1703 4-47-10-04/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านดอนแดง
139 หมู่ 5 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0890074211
1704 4-47-10-09/1-0040 กลุ่มเกษตรกรนอนนาท่างามโมเดล
146 หมู่ 9 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807718121
1705 4-47-10-09/1-0041 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านสรศรีหมู่ 13
1 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1706 4-47-10-09/1-0043 เกษตรผสมสาน
60 หมู่ 7 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0953025872
1707 4-47-10-09/1-0042 กลุ่มเกษตรยั่งยืนธนาคารโคกระบือ
170 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0854654593
1708 4-47-10-07/1-0018 กลุ่มอีสานพัฒนาโคกระบือสามแยกพิทักษ์ใต้หมู่9
8 หมู่ 9 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0904028058
1709 4-47-10-04/1-0022 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านคำปลาฝานาทวี
1 หมู่ 11 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0913690282
1710 4-47-10-04/1-0023 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย บ้านดอนแดง
131 หมู่ 5 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0981762123
1711 4-47-10-04/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย บ้านโนนไทย
139 หมู่ 1 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0981093893
1712 4-47-10-06/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ห้วยทรายไชยานนท์
144 หมู่ 9 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0935105351
1713 4-47-10-06/1-0029 กลุ่มอนุรักษ์ความไทยบ้านสามขา
186 หมู่ 7 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0847346256
1714 4-47-10-07/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนาเต่า หมู่ 3
48 หมู่ 3 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1715 4-47-10-07/1-0021 กลุ่มโคกระบือไทยบ้านไทยเสรีหมู่8
42 หมู่ 8 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0890875455
1716 4-47-10-09/1-0046 อนุรักษ์ควายไทย บ้านหว้าน หมู่ 11
24 หมู่ 11 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0847310661
1717 4-47-11-04/1-0003 ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านดงเสียว
24 หมู่ 13 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
1718 4-47-11-05/1-0003 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาหวายหมู่ 3
68 หมู่ 3 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0811403215
1719 4-47-11-08/1-0023 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองสนุก หมู่ 6
234 หมู่ 6 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
1720 4-47-11-04/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านเสาวัด ม.12
8 หมู่ 12 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
1721 4-47-11-05/1-0017 กลุ่มผุู้เลี้ยงสัตว์(กระบือ)
52 หมู่ 2 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
1722 4-47-12-06/1-0003 กลุ่มเกษตรคลองเจริญ หมู่ที่ 1
279 หมู่ 1 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0624940192
1723 4-47-12-08/1-0036 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านสุขเกษม
31 หมู่ 13 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1724 4-47-12-08/1-0041 กลุ่มเกษตรเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ 6
93 หมู่ 6 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 049545282
1725 4-47-12-11/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านโนนรัง
103 หมู่ 5 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1726 4-47-12-21/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือ บ้านทุ่งปลากัดน้อย
22 หมู่ 8 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 068515340
1727 4-47-12-21/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ โพธิ์ชัย หมู่ที่ 9
33 หมู่ 9 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872365358
1728 4-47-12-21/1-0028 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านหนองตาล
34 หมู่ 3 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 047921482
1729 4-47-12-21/1-0029 ผู้เลี้ยงโค - กระบือ บ้านคำเจริญ
127 หมู่ 5 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1730 4-47-12-20/1-0007 กลุ่มส่งเสริมเกษตรเลี้ยงโค - กระบือบ้านหินโงม
106 หมู่ 2 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862613757
1731 4-47-12-08/1-0058 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านตาล
123 หมู่ 12 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0847451571
1732 4-47-12-17/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านนาเตียง
107 หมู่ 3 ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810570588
1733 4-47-12-11/1-0042 กลุ่มโชคอำนวย 2009 ฟาร์ม
96 หมู่ 1 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0836735303
1734 4-47-12-14/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านสร้างแป้น
2039 หมู่ 4 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0870743013
1735 4-47-12-16/1-0008 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองดินดำ
58 หมู่ 8 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0883026566
1736 4-47-12-16/1-0009 เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลตาลโกน
111 หมู่ 1 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885138291
1737 4-47-12-20/1-0019 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านเดื่อ
18 หมู่ 8 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899836680
1738 4-47-12-20/1-0021 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหอย
64 หมู่ 4 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0866367536
1739 4-47-12-14/1-0019 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลแวง ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
93 หมู่ 8 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0883302411
1740 4-47-12-14/1-0028 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านสร้างดู่น้อย
60 หมู่ 6 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0800874639
1741 4-47-12-20/1-0022 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านคันชา
51 หมู่ 5 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885107223
1742 4-47-12-04/1-0020 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านคำไชยวาน
212 หมู่ 5 ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0929121745
1743 4-47-12-06/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านบากพัฒนา ม.4
157 หมู่ 4 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885030366
1744 4-47-12-11/1-0060 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านชุมชัย
23 หมู่ 10 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899379244
1745 4-47-12-16/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองแสนแปน
56 หมู่ 7 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885144456
1746 4-47-12-17/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนาเตียง
100 หมู่ 3 ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0959147305
1747 4-47-12-20/1-0038 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านเดิด
49 หมู่ 7 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810042441
1748 4-47-12-12/1-0022 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านคำเจริญ
184 หมู่ 5 ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0883171796
1749 4-47-12-13/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 3
119 หมู่ 3 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0892748842
1750 4-47-13-03/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.วัฒนา
201 หมู่ 5 ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899401624
1751 4-47-13-04/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.ปทุมวาปี
85 หมู่ 12 ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879528453
1752 4-47-13-01/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแซง
124 หมู่ 11 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0981941207
1753 4-47-13-01/1-0028 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลส่องดาว
157 หมู่ 1 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0933848142
1754 4-47-13-03/1-0028 กลุ่มเลี้ยงกระบือสร้างรายได้บ้านโคกสะอาด
135 หมู่ 3 ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849563231
1755 4-47-13-03/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลวัฒนา
135 หมู่ 3 ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810851434
1756 4-47-14-04/1-0027 กล่องเงินไหลเข้า (บ้านจันทร์เพ็ญ)
80 หมู่ 1 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862397724
1757 4-47-14-04/1-0032 เลี้ยงกระบือจันทร์เพ็ญ
285 หมู่ 2 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0861421829
1758 4-47-14-04/1-0040 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ 2
186 หมู่ 2 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0971379195
1759 4-47-15-03/1-0013 กลุ่มเกษตรกรบ้านน้อยหนองกอม
89 หมู่ 11 ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872349589
1760 4-47-15-04/1-0015 เลี้ยงโค-กระบือ แม่พันธุ์บ้านโนนมาลา
78 หมู่ 5 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0903366748
1761 4-47-15-04/1-0017 อนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือบ้านพรหมศรีธาตุ
160 หมู่ 9 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1762 4-47-15-04/1-0016 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์บ้านป่าไร่
5 หมู่ 7 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1763 4-47-15-04/1-0021 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์บ้านโคกนาดี
56 หมู่ 6 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862356568
1764 4-47-15-04/1-0020 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านป่าไร่
92 หมู่ 7 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0933898902
1765 4-47-15-01/1-0032 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์บ้านหนองแข้
145 หมู่ 5 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807487388
1766 4-47-16-01/1-0018 เลี้ยงโค กระบือ บ้านเหล่าพัฒนา
41 หมู่ 17 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1767 4-47-16-04/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านหนองทุ่ม
22 หมู่ 3 ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1768 4-47-16-01/1-0030 เลี้ยงกระบือ หมู่ 10
110 หมู่ 10 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1769 4-47-16-03/1-0023 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโสก หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งแก
34 หมู่ 8 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1770 4-47-17-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์อินทรีย์ โค - กระบือ
235 หมู่ 12 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857469766
1771 4-47-17-04/1-0027 การเลี้ยงกระบือไทยแบบยั่งยืน ต.บ้านแป้น
296 หมู่ 10 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์
1772 4-47-17-01/1-0015 การเลี้ยงกระบือไทยแบบยั่งยืน ต.บ้านโพน
27 หมู่ 8 ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์
1773 4-47-17-05/1-0025 การเลี้ยงควายไทยแบบยั่งยืน ต.เชียงสือ
206 หมู่ 5 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์
1774 4-47-18-03/1-0003 เลี้ยงสัตว์หนองส่านพัฒนา
117/4 หมู่ 14 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1775 4-47-18-03/1-0006 เกษตรกรแม่บ้านเลี้ยงโคบ้านยางโล้น หมู่12
167 หมู่ 12 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 079475048
1776 4-47-18-03/1-0010 เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือตามพระราชดำริ หมู่ 12
167 หมู่ 12 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879475048
1777 4-47-18-03/1-0012 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ
8/1 หมู่ 11 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1778 4-47-18-03/1-0027 เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรบ้านคำเพิ่ม หมู่ที่ 6
454 หมู่ 6 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810556088
1779 4-47-18-03/1-0038 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางโล้น หมู่ 3
181/1 หมู่ 3 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1780 4-47-18-01/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยแบบยั่งยืน
66 หมู่ 7 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872350070
1781 4-47-18-02/1-0048 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 6
39 หมู่ 6 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0854541429
1782 4-47-18-02/1-0068 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 6
39 หมู่ 6 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899429077
1783 1-19-04-04/1-0005 กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองยาง หมู่ 2 ตำบลวิหารแดง
54/1 หมู่ 2 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 019911068
1784 1-19-04-06/1-0006 กระบือนางนาล หมู่ที่ 3 ตำบลเจริญธรรม
101 หมู่ 3 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 068047164
1785 1-19-04-06/1-0012 เลี้ยงโคกระบือเจริญธรรมก้าวหน้า
237 หมู่ 7 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0870840312
1786 2-72-09-09/1-0016 ผู้เลี้ยงสัตว์ โค-กระบือ เพื่อการเกษตร
222 หมู่ 14 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0898373408
1787 2-72-10-02/1-0002 โค-กระบือทองเพิ่มพูน
94 หมู่ 1 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0817210286
1788 4-32-01-16/1-0010 เลี้ยงโค -กระบือบ้านตาเพชร
99 หมู่ 7 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0810701590
1789 7-32-01-09/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์การพัฒนาการผลิตกระบือ หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง
190 หมู่ 2 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0892857440
1790 7-32-01-09/1-0012 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านกระทมหมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง
76 หมู่ 4 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1791 7-32-01-16/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านตาเพชรแบบยั่งยืน
7/3 หมู่ 2 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833669604
1792 7-32-01-16/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านตาเพชรหมู่ที่ 7
47 หมู่ 7 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0860128491
1793 7-32-01-16/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโคกปราสาท
267 หมู่ 10 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0817259812
1794 7-32-01-14/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านกะทม
6/1 หมู่ 12 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0868724252
1795 7-32-01-16/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ-โคกเพชรพัฒนา
257 หมู่ 9 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0857658193
1796 7-32-01-07/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านยาง
241 หมู่ 3 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0619543598
1797 7-32-01-07/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านตาอ็อง
61 หมู่ 1 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0984714390
1798 7-32-01-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และการพัฒนาการผลิตกระบือ
142 หมู่ 6 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833644090
1799 7-32-01-03/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โค กระบือ
111 หมู่ 9 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0623597331
1800 4-32-02-01/1-0001 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านแคนเกิด
33 หมู่ 14 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1801 4-32-02-03/1-0003 สหกรณ์เยาวชนบ้านโนนสมบูรณ์
4 หมู่ 6 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 051264175
1802 4-32-02-02/1-0028 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนนตาล้าน
49 หมู่ 10 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0845581921
1803 4-32-02-05/1-0016 กลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิบ้านโนนจาน ตำบลยะวึก
13 หมู่ 6 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1804 4-32-03-10/1-0003 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านตานบ
40/6 หมู่ 4 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1805 4-32-03-06/1-0003 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
27/1 หมู่ 5 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 099592343
1806 4-32-03-09/1-0001 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านบุผาง
1 หมู่ 3 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1807 4-32-03-01/1-0006 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านลุงปุง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าตูม
61/1 หมู่ 17 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1808 4-32-03-04/1-0006 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโพนครก
69 หมู่ 15 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0899314436
1809 4-32-03-04/1-0014 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านโพนครก
128 หมู่ 15 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0812676392
1810 4-32-03-04/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านห้วยอารีย์ หมู่ที่ 10
20 หมู่ 10 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0856565785
1811 4-32-03-04/1-0024 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโพนยาง
53 หมู่ 11 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0804645820
1812 4-32-03-10/1-0022 กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกุลา
173 หมู่ 4 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044722151
1813 4-32-03-04/1-0033 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโพนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนครก
51 หมู่ 11 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0868764359
1814 4-32-03-02/1-0025 กลุ่มออมทรัพย์การเลี้ยงโค-กระบือ
76 หมู่ 5 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1815 7-32-03-08/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหัวแรต
46/1 หมู่ 10 ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0801498561
1816 7-32-03-08/1-0024 กลุ่มเลี้ยงโค- กระบือบ้านหนองแสง
14 หมู่ 3 ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1817 7-32-03-03/1-0012 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบิอ
7/1 หมู่ 11 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1818 7-32-03-07/1-0014 กลุ่มเกษตรพอเพียงและโคเนื้อม่วงมูล
86/1 หมู่ 9 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0846827366
1819 4-32-04-07/1-0008 กลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกร
23 หมู่ 10 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0801745019
1820 4-32-04-07/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านคำแสง
42 หมู่ 5 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0881097127
1821 7-32-04-04/1-0010 ผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านเสียงชัย
112 หมู่ 12 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0956194604
1822 7-32-04-03/1-0010 ผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโค๊กจ๊ะ
90 หมู่ 8 ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1823 7-32-04-04/1-0011 ผู้เลี่ยงโค-กระบือบ้านอาแวะ
144 หมู่ 9 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0623122507
1824 7-32-04-08/1-0028 ผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านผาง
24 หมู่ 3 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0958911442
1825 7-32-04-04/1-0012 ผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนพลวง
39 หมู่ 13 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1826 7-32-04-06/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านจบก
95 หมู่ 3 ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1827 7-32-04-08/1-0011 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือบ้านชุมแสง 1
21 หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1828 7-32-04-08/1-0012 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือบ้านชุมแสง 2
85 หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1829 7-32-04-08/1-0013 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือบ้านชุมแสง 3
15 หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1830 7-32-04-08/1-0018 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือ บ้านหนองขวาว-ไซร์ลวก 1
66/1 หมู่ 2 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1831 7-32-04-08/1-0021 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือ บ้านถนน-สำโรง 1
19 หมู่ 4 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1832 7-32-04-08/1-0024 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือ บ้านอุดม 1
74 หมู่ 5 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1833 7-32-04-08/1-0026 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือ บ้านตาโสร 1
69 หมู่ 7 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1834 7-32-04-06/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านผือน้อย
98 หมู่ 10 ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0860548722
1835 7-32-04-01/1-0011 อนุรักษ์กระบือ บ้านปะ
139 หมู่ 12 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0879617757
1836 4-32-05-10/1-0004 เกษตรพอเพียงบ้านโคกวัด
74 หมู่ 8 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1837 4-32-05-05/1-0002 เลี้ยงโค - กระบือ บ้านหนองโบสถ์
168 หมู่ 9 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044720160
1838 4-32-05-14/1-0008 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงโค - กระบือ บ้านตาจัน
10/1 หมู่ 8 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1839 4-32-05-11/1-0004 เกษตรอินทรีย์เขต สปก. บ้านถนนหัก
149 หมู่ 5 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0892285836
1840 4-32-05-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพออมทรัพย์เกษตรอินทรีย์บ้านถนน
221/2 หมู่ 13 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1841 4-32-05-14/1-0011 กลุ่มทำนาข้าวหอมนิลบ้านนาครอง
66 หมู่ 7 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0872394057
1842 4-32-05-04/1-0015 เกษตรอินทรีย์บ้านสวายซอ
47 หมู่ 4 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1843 7-32-05-12/1-0011 รวมพลังเกษตรอินทรีย์เเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านเชื้อเพลิง
206 หมู่ 9 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0840380055
1844 7-32-05-17/1-0010 ส่งเสริมอาชีพบ้านตาปาง
1 หมู่ 6 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1845 7-32-05-06/1-0010 อนุรักษ์กระบือไทยบ้านปันรัว
81 หมู่ 5 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0810073748
1846 7-32-05-06/1-0012 อนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยบ้านปันรัว
13/2 หมู่ 5 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0849599569
1847 7-32-05-01/1-0010 อนุรักษ์กระบือไทยบ้านปลูงใต้
57 หมู่ 18 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0879649646
1848 7-32-05-09/1-0010 ส่งเสริมอนุรักษ์โค-กระบือไทยบ้านตาเมาะ
33 หมู่ 17 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1849 7-32-05-03/1-0012 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านเมืองเพชร
27 หมู่ 9 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1850 7-32-05-03/1-0014 เกษตรผสมผสานและปศุสัตว์บ้านเมืองเพชร
130 หมู่ 9 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1851 7-32-05-11/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านจีกแดก
100 หมู่ 7 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1852 7-32-05-11/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านจีกแดกสอง
1/1 หมู่ 7 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1853 7-32-05-06/1-0017 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านบุเจก
90/1 หมู่ 15 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1854 7-32-05-09/1-0012 อนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านตาเมาะสอง
109 หมู่ 17 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1855 4-32-06-04/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านห้วยสำเริง
41 หมู่ 8 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 095849374
1856 4-32-06-10/1-0007 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.9
5 หมู่ 9 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0899452779
1857 7-32-06-10/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตะเคียน9
189 หมู่ 9 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0887084261
1858 7-32-06-10/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกวัด 2
40 หมู่ 6 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0844706302
1859 7-32-06-07/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกตะเคียนสามัคคี
213 หมู่ 13 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1860 7-32-06-04/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองยาวคูตัน4
126 หมู่ 4 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833821255
1861 7-32-06-10/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านตะเคียน 2
38 หมู่ 1 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0800012848
1862 7-32-06-04/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโสรถาวรคูตัน4
82 หมู่ 4 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0883539244
1863 7-32-06-10/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านรุนตะเคียน3
66 หมู่ 3 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0893189673
1864 7-32-06-10/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านตะเคียน1
11 หมู่ 1 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0881786783
1865 7-32-06-04/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านห้วยสำเริงคูตัน
51 หมู่ 8 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1866 7-32-06-04/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านราวนคร คูตัน6
93 หมู่ 6 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0821303932
1867 7-32-06-07/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านสว่างนิยม โคกตะเคียน
388 หมู่ 14 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1868 7-32-06-10/1-0014 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านโพธิ์ทอง ตะเคียน7
57 หมู่ 7 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0811859149
1869 7-32-06-04/1-0014 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองโย คูตัน3
41 หมู่ 3 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0846349536
1870 7-32-06-07/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือโนนทอง โคกตะเคียน
95 หมู่ 7 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0898651824
1871 7-32-06-04/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือโคกสะอาด คูตัน27
121 หมู่ 2 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0879188925
1872 7-32-06-04/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือโคกสะอาดคูตัน9
29 หมู่ 9 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0843320389
1873 7-32-06-04/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองโยคูตัน10
76 หมู่ 10 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0879658781
1874 7-32-06-04/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านคูตัน1
15 หมู่ 1 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833806982
1875 7-32-06-10/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกวัด ตะเคียน6
63 หมู่ 6 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0860581424
1876 7-32-06-04/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านราว คูตัน5
166 หมู่ 5 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0878762538
1877 7-32-06-01/1-0010 เกษตรกรบ้านศรีพระจันทร์
114 หมู่ 11 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833831393
1878 7-32-06-06/1-0010 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านสายทอง หมู่10
111 หมู่ 10 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0878596393
1879 4-32-07-15/1-0002 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านขะยูง
107/2 หมู่ 7 ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 099480451
1880 4-32-08-01/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ ชุมชนบึงนคร
147 หมู่ 11 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 047544673
1881 7-32-08-03/1-0011 อนุรักษ์โค-กระบือ บ้านหนองระฆัง หมู่ 8
79 หมู่ 8 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0898444003
1882 4-32-09-15/1-0003 เลี้ยงกระบือบ้านทุ่งบัว
9/3 หมู่ 2 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1883 4-32-09-15/1-0012 เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อการเกษตร
20 หมู่ 3 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0872524598
1884 4-32-09-11/1-0005 ธนาคารโค - กระบือ และปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ ปรับพื้นที่การเกษตร
17/1 หมู่ 9 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0871149782
1885 4-32-09-15/1-0020 เลี้ยงควายหนองแวง
39/1 หมู่ 9 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1886 4-32-09-01/1-0007 โค กระบือ ยางเตี้ย
80 หมู่ 14 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0896643187
1887 4-32-09-15/1-0034 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านผักไหม
1/2 หมู่ 1 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1888 4-32-09-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านหนองหว้า
98 หมู่ 11 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1889 4-32-09-01/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ หนองไผ่
6/2 หมู่ 8 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1890 7-32-09-01/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือศีขรภูมิ 2
499 หมู่ 13 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1891 7-32-09-05/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือศีขรภูมิ3
54 หมู่ 10 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1892 7-32-09-05/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ศีขรภูมิ 4
74 หมู่ 10 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1893 7-32-09-05/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ศีขรภูมิ 5
17/3 หมู่ 10 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1894 7-32-09-12/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 3 ตำบลขวาวใหญ่
49 หมู่ 3 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1895 7-32-10-08/1-0010 เลี้ยงโคกระบือบ้านโคกเมือง ม. 10
12/1 หมู่ 10 ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0869513400
1896 7-32-10-08/1-0011 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือบ้านโคกปืด
73 หมู่ 9 ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0824865540
1897 4-32-11-01/1-0018 เกษตรอินทรีย์คุณธรรม
187 หมู่ 1 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0810768812
1898 7-32-11-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าบ้านประดู่ทอง
13 หมู่ 5 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0615341058
1899 7-32-11-01/1-0012 เลี้ยงโค กระบือ ต.ลำดวน
206 หมู่ 1 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0856569609
1900 7-32-11-01/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือคุ้มตะบองเพชร
18 หมู่ 1 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0856578849
1901 7-32-11-01/1-0014 เลี้ยงโค กระบือ ตาเปาะ
121 หมู่ 2 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0807322532
1902 7-32-11-01/1-0015 เลี้ยงโค กระบือ โคกขมิ้น
63 หมู่ 1 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0856825787
1903 7-32-11-01/1-0016 เลี้ยงโค-กระบือ สิริสุข
173 หมู่ 11 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0611531175
1904 7-32-11-01/1-0018 เล้ยงโค-กระบือ ลำดวนทักษิณ
155 หมู่ 2 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0979354168
1905 7-32-11-01/1-0017 กลุ่มส่งเสริมผู้เลี้ยงโค-กระบือลำดวน
121 หมู่ 11 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0801626200
1906 7-32-11-03/1-0010 เลี้ยงโค-กระบือ บ.โชกใต้
128 หมู่ 4 ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0931057606
1907 7-32-11-01/1-0020 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ ประชาอุทิศ
45 หมู่ 1 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0842829322
1908 7-32-11-01/1-0021 เลี้ยงโค กระบือ คุ้มสายใหม่
65 หมู่ 1 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1909 7-32-11-01/1-0022 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือลำดวนโคกขมิ้น
99 หมู่ 11 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1910 7-32-11-05/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านโคกมะกะ
57 หมู่ 7 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1911 7-32-11-05/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านโคกกระโดน
93 หมู่ 9 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1912 7-32-11-05/1-0023 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านหนองคู
41 หมู่ 6 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1913 7-32-11-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงวัวควายหนองสวาย
48 หมู่ 4 ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0837426735
1914 7-32-11-05/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านตระเปียงเตีย
24 หมู่ 1 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0811854489
1915 7-32-11-04/1-0012 กลุ่มเลี้ยงกระบือและโคบ้านยางจรม - โคกตระมูง
147 หมู่ 2 ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0872627085
1916 4-32-12-04/1-0001 กลุ่มฮัก แพง แบ่ง ปัน ต.หนองฮะ
28/1 หมู่ 5 ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0849368672
1917 7-32-12-03/1-0010 กลุ่มรักควาย
112 หมู่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0811615575
1918 7-32-12-03/1-0011 พัฒนาขยายพันธุ์กระบือ
114 หมู่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0849582669
1919 7-32-12-03/1-0012 กลุ่มเลี้ยงควายงาม
2 หมู่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0849594633
1920 7-32-12-03/1-0013 อนุรักษ์พันธุ์กระบือ บ้านกระออม
152 หมู่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0890682101
1921 7-32-12-03/1-0014 วิถีควายไทย
71 หมู่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1922 7-32-13-04/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านจบก หมู่ 7
125 หมู่ 7 ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0895303218
1923 4-32-14-03/1-0019 เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองพลวงสามัคคี
60 หมู่ 12 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833702740
1924 4-32-14-03/1-0054 กลุ่มเลื้ยงโคกระบือบ้านโคกกรม
127 หมู่ 2 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 32140
1925 7-32-14-02/1-0011 ผู้เลี้ยงโคเนื้อและข้าวอินทรีย์ ต.โคกกลาง
69/1 หมู่ 8 ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0892805015
1926 4-32-15-02/1-0003 กลุ่มเกษตรกรบ้านหม่อนไหม หมู่ที่12
5 หมู่ 12 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1927 4-32-15-05/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านพระจันทร์
17 หมู่ 8 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1928 4-32-15-05/1-0008 ผู้ปลูกข้าวบ้านโคกอำนวย
34 หมู่ 7 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1929 7-32-15-02/1-0010 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหม่อนไหมพัฒนา ม.12
69/1 หมู่ 12 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0871465956
1930 7-32-15-05/1-0010 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านอ้อมแก้ว
13/3 หมู่ 3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0638022350
1931 4-32-17-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านแก่นขาม
119 หมู่ 13 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1932 4-37-01-19/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านนาแต้
132 หมู่ 2 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1933 4-37-01-07/1-0021 คุณธรรมกสิกรรมไร้สารพิษบ้านหนองเม็ก
91 หมู่ 5 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0908305943
1934 4-37-01-10/1-0011 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลนาวัง
101 หมู่ 5 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1935 4-37-01-05/1-0010 กลุ่มศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 2 บ้านหนองบัว
64 หมู่ 2 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1936 4-37-01-13/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 10
19 หมู่ 10 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0850172653
1937 4-37-01-19/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกสำราญ
9 หมู่ 4 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0812644426
1938 4-37-01-15/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านหนองหิน หมู่ 4
80 หมู่ 4 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1939 4-37-01-04/1-0014 ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนบ้านก่อ
93 หมู่ 9 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862437895
1940 4-37-01-09/1-0019 เกษตรปราณีตน้ำปลีก
107 หมู่ 2 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833694103
1941 4-37-01-11/1-0024 กลุ่มผู้ผลิตหัวมันอินทรีย์ส่งออก จ.อำนาจเจริญ หมู่ 4
152 หมู่ 4 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0870795469
1942 4-37-01-10/1-0026 อนุรักษ์สรรพสิ่งบ้านนาวัง
119 หมู่ 3 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0828628651
1943 4-37-01-10/1-0029 กลุ่มเลี้ยงโคและผลิตข้าวอินทรีย์ ม.3 ต.นาวัง
119 หมู่ 3 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821383141
1944 4-37-01-19/1-0040 กลุ่มเลี้ยงโคและผลิตข้าวอินทรีย์ ม.4 ต.นาแต้
102 หมู่ 4 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0934319079
1945 4-37-01-17/1-0012 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.2 ต.ดอนเมย
70 หมู่ 2 ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1946 4-37-01-10/1-0030 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.10 ต.นาวัง
45 หมู่ 10 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833704647
1947 4-37-01-11/1-0026 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.6 ต.นาหมอม้า
41 หมู่ 6 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821390902
1948 4-37-01-09/1-0033 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.5 ต.น้ำปลีก
37 หมู่ 5 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0828732789
1949 4-37-01-02/1-0030 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.9 ต.ไก่คำ
17 หมู่ 9 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0860223204
1950 4-37-01-05/1-0037 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.6 ต.เหล่าพรวน
2 หมู่ 6 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0810564624
1951 4-37-01-03/1-0021 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.7 ต.นาจิก
3 หมู่ 7 ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0804749295
1952 4-37-01-18/1-0032 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.4 ต.นายม
115 หมู่ 4 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0851045239
1953 4-37-01-15/1-0029 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.8 ต.หนองมะแซว
58 หมู่ 8 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1954 4-37-01-13/1-0029 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.1 ต.โนนหนามแท่ง
136 หมู่ 1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1955 4-37-01-06/1-0044 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.15 ต.สร้างนกทา
75 หมู่ 15 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0850112920
1956 4-37-01-07/1-0048 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.1 ต.คึมใหญ่
100 หมู่ 1 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1957 4-37-01-12/1-0027 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.6 ต.โนนโพธิ์
53 หมู่ 6 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0854980474
1958 4-37-01-09/1-0037 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านน้ำปลีก
278 หมู่ 9 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0853049482
1959 4-37-01-05/1-0038 กลุ่มอนุรักษ์โค กระบือ หมู่ 8
65 หมู่ 8 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1960 4-37-01-13/1-0030 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ ม.3
1 หมู่ 3 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0851421974
1961 4-37-01-16/1-0031 กลุ่มเลี้ยงกระบือเพื่ออนุรักษ์ ม.6
140 หมู่ 6 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1962 4-37-01-12/1-0028 กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ม.1 ต.โนนโพธิ์
70 หมู่ 1 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1963 4-37-01-06/1-0045 กลุ่มข้าวอินทรีย์และเลี้ยงสัตว์บ้านสร้างนกทา ม.1
123 หมู่ 1 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1964 7-37-01-04/1-0010 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านดอนก่อ
79 หมู่ 9 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1965 7-37-01-11/1-0010 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพดี ม.5 ต.นาหมอม้า
147 หมู่ 5 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1966 7-37-01-05/1-0010 กลุ่มกระบืออินทรีย์บ้านโคกป่ากุง ต.เหล่าพรวน
62 หมู่ 7 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1967 7-37-01-07/1-0013 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เกษตรกรกลุ่มที่ 1
128 หมู่ 5 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1968 7-37-01-13/1-0010 กลุ่มโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
6 หมู่ 14 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0850550512
1969 7-37-01-13/1-0011 โครงการระบบการผลิตกระบือระดับหมู่บ้าน
50 หมู่ 11 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1970 7-37-01-11/1-0011 กลุ่มข้าวหอมมะลิ หมู่ที่ 8
53 หมู่ 8 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1971 7-37-01-13/1-0012 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ. บ้านคำน้อย หมู่ 14
152 หมู่ 14 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0837223856
1972 7-37-01-13/1-0013 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ. บ้านคำน้อย หมู่ 13
1 หมู่ 13 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1973 7-37-01-13/1-0014 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ. บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 1
136 หมู่ 1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1974 7-37-01-13/1-0015 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ. บ้านทับเมย หมู่ 12
135 หมู่ 12 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1975 7-37-01-13/1-0016 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ. บ้านทับเมย หมู่ 5
24 หมู่ 5 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1976 4-37-01-09/1-0039 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า
72 หมู่ 7 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0872096341
1977 7-37-01-09/1-0011 กลุ่มเกษตรกรพัฒนาผู้เลี้ยงสัตว์
192 หมู่ 8 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0864563533
1978 7-37-01-11/1-0015 กลุ่มฅนเลี้ยงควาย
95 หมู่ 8 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0986050420
1979 7-37-01-15/1-0010 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านปริญญา
117 หมู่ 2 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0894243674
1980 7-37-01-16/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ บ้านนาสีนวล
5 หมู่ 8 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0624914596
1981 4-37-02-05/1-0006 กลุ่มอนุรักษ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ป่าก่อ 1-4
11 หมู่ 1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1982 4-37-02-01/1-0037 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหินสิ่ว
62 หมู่ 4 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1983 4-37-02-01/1-0050 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือนิคมแปลง 2
63 หมู่ 9 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1984 4-37-02-03/1-0031 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดงแสนแก้ว
105 หมู่ 4 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0926529456
1985 7-37-02-04/1-0011 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลโคกก่ง
201 หมู่ 11 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0811019817
1986 7-37-02-02/1-0010 กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านโคกสะอาด
94 หมู่ 6 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1987 4-37-03-06/1-0005 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้าน
33 หมู่ 2 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1988 4-37-03-07/1-0013 เลี้ยงโคยางเครือพัฒนา
76 หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0868776382
1989 4-37-03-07/1-0015 เลี้ยงโคบ้านยางเครือพัฒนา
49 หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0879051930
1990 4-37-03-03/1-0007 กลุ่มฟื้นฟูอาชีพเกษตรสวนยางพารา
104 หมู่ 8 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1991 4-37-03-03/1-0008 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพนาหว้า
232 หมู่ 2 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1992 4-37-03-04/1-0026 กลุ่มสตรีเพื่อการผลิตและจำหน่าย หมู่ที่ 1 ตำบลลือ
229 หมู่ 1 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1993 4-37-03-03/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านห้วยงูเหลือม ม.5 ต.นาหว้า
46 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1994 4-37-03-04/1-0029 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก
98 หมู่ 12 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1995 4-37-03-04/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือ หมู่ 12 ตำบลลือ
71 หมู่ 12 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862508961
1996 4-37-03-05/1-0021 ธนาคารกระบือประจำหมู่บ้านตาดน้อย
94 หมู่ 10 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1997 4-37-03-04/1-0036 กลุ่มข้าวคุณภาพ หมู่ 5 ตำบลลือ
39 หมู่ 5 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1998 4-37-03-01/1-0013 กลุ่มเกษตรผสมผสานตำบลหนองข่า
112 หมู่ 6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1999 4-37-03-02/1-0026 เกษตรอินทรีย์บ้านสามแยก หมู่ 1 ตำบลคำโพน
329 หมู่ 1 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2000 4-37-03-02/1-0039 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 9 ตำบลคำโพน
223 หมู่ 9 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2001 4-37-03-04/1-0056 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 3 บ้านโสกใหญ่ ตำบลลือ
130 หมู่ 3 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2002 4-37-03-04/1-0057 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 2 บ้านโสกใหญ่ ตำบลลือ
80 หมู่ 2 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2003 4-37-03-07/1-0038 ปุ๋ยชีวภาพบ้านโคกพระ หมู่ 10 ตำบลนาป่าแซง
95 หมู่ 10 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2004 4-37-03-07/1-0039 กลุ่มขนมจีนบ้านสามแยกชมภู ม.6 ต.นาป่าแซง
63 หมู่ 6 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2005 4-37-03-04/1-0074 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 9 บ้านเกษมสุข ตำบลลือ
11/1 หมู่ 9 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2006 4-37-03-05/1-0038 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ตามแนวพระราชดำริ หมู่ 9 ตำบลห้วย
134 หมู่ 9 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2007 4-37-03-04/1-0075 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 9 ตำบลลือ
198 หมู่ 9 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2008 4-37-03-06/1-0030 กลุ่มข้าวอินทรีย์และอนุรักษ์ควายไทย
28 หมู่ 1 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2009 4-37-03-04/1-0076 กลุุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ ม.9 ต.ลือ
117 หมู่ 9 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2010 4-37-03-05/1-0039 กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์และกลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านดอนดูู่ หมู่ 11 ตำบลห้วย
66 หมู่ 11 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2011 4-37-03-05/1-0041 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ หมู่ 7 ตำบลห้วย
84 หมู่ 7 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2012 4-37-03-05/1-0040 กลุ่มข้าวคุณภาพและอนุรักษ์โค-กระบือไทย หมู่ 4 ตำบลห้วย
25 หมู่ 4 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2013 4-37-03-07/1-0041 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ.โคกพระ ม.3 ต.นาป่าแซง
209 หมู่ 3 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2014 4-37-03-07/1-0040 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 8 บ้านคำย่านาง ตำบลนาป่าแซง
78 หมู่ 8 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2015 4-37-03-04/1-0077 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 2 ตำบลลือ
92 หมู่ 2 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2016 7-37-03-07/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 7 ตำบลนาป่าแซง
79 หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2017 7-37-03-07/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อชุมชน หมู่ 10 บ้านโคกพระ ตำบลนาป่าแซง
35 หมู่ 10 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2018 7-37-03-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลลือ
69 หมู่ 4 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2019 7-37-03-07/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 1 ตำบลนาป่าแซง
51 หมู่ 1 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2020 7-37-03-07/1-0013 กลุ่มข้าวหอมมะลิคุณภาพและอนุรักษ์โค-กระบือไทย
137 หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2021 7-37-03-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ บ้านทวีผล หมู่ 6 ตำบลนาหว้า
145 หมู่ 6 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2022 7-37-03-06/1-0011 กลุ่มเกษตรธนาคารโค-กระบือ หมู่ 3 ตำบลโนนงาม
8 หมู่ 3 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2023 7-37-03-06/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านม่วงโป้ หมู่ 2 ตำบลโนนงาม
48 หมู่ 2 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2024 7-37-03-05/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือไทยบ้านสว่างใต้ หมู่ 3 ตำบลห้วย
1 หมู่ 3 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2025 7-37-03-06/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 8 ตำบลโนนงาม
31 หมู่ 8 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2026 7-37-03-04/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย
35 หมู่ 10 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2027 7-37-03-06/1-0014 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาเรือง-สนามชัย ตำบลโนนงาม
25 หมู่ 4 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2028 7-37-03-03/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือ บ้านโนนสำราญ หมู่ 8 ตำบลนาหว้า
58 หมู่ 8 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2029 7-37-03-03/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 5 ตำบลนาหว้า
154 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2030 7-37-03-03/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านห้วยงูเหลือม หมู่ 5 ตำบลนาหว้า
144 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2031 7-37-03-03/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ อย่างยั่งยืน หมู่ 8 ตำบลนาหว้า
108 หมู่ 8 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2032 7-37-03-03/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อการพัฒนา หมู่ 5 ตำบลนาหว้า
42 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2033 7-37-03-03/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 9 ตำบลนาหว้า
216 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2034 7-37-03-03/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ พื้นบ้าน หมู่ 9 ตำบลนาหว้า
69 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2035 7-37-03-03/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านแก้วมงคล หมู่ 3 ตำบลนาหว้า
5 หมู่ 3 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2036 7-37-03-02/1-0010 เลี้ยงโค-กระบือพันธุ์พื้นเมืองแบบยั่งยืน หมู่ 2 ตำบลคำโพน
50 หมู่ 2 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2037 7-37-03-02/1-0012 เลี้ยงโค-กระบือ พันธุ์พื้นเมือง หมู่ 2 ตำบลคำโพน
23 หมู่ 2 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2038 7-37-03-02/1-0013 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 2 ตำบลคำโพน
102 หมู่ 2 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2039 7-37-03-02/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองเพื่อขยายและจำหน่ายอย่างยั่งยืน
107 หมู่ 2 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2040 7-37-03-02/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ พันธุ์พื้นเมือง ม.2 ต.คำโพน
91 หมู่ 2 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2041 7-37-03-03/1-0019 กลุ่มผู้เลี้ยงโคอย่างยั่งยืน หมู่ 8 บ้านโนนสำราญ ตำบลนาหว้า
176 หมู่ 8 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2042 7-37-03-03/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์วัวพื้นเมืองบ้านหินกอง
107 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2043 7-37-03-03/1-0021 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคอย่างยั่งยืน ม.9 ต.นาหว้า
152 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2044 7-37-03-02/1-0015 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านดอนนกยูง หมู่ 7 ตำบลคำโพน
330 หมู่ 7 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2045 7-37-03-03/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.9 ต.นาหว้า
138 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2046 7-37-03-06/1-0017 กลุ่มเลี้ยงเป็ดบาบารี่โนนงาม หมู่ 4 ตำบลโนนงาม
11 หมู่ 4 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2047 7-37-03-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหนองไฮน้อย หมู่ 6 ตำบลหนองข่า
150 หมู่ 6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2048 7-37-03-03/1-0023 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านนาหว้า หมู่ 1 ตำบลนาหว้า
99 หมู่ 1 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2049 7-37-03-05/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านห้วยน้อย หมู่ 12 ตำบลห้วย
113 หมู่ 12 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2050 7-37-03-01/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 9 ตำบลหนองข่า
9 หมู่ 9 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2051 7-37-03-01/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองโคกค่าย หมู่ 2 ตำบลหนองข่า
166 หมู่ 2 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2052 7-37-03-02/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านนิคม หมู่ 5 ตำบลคำโพน
117 หมู่ 5 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2053 7-37-03-04/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบืออย่างยั่งยืน บ้านโสกใหญ่ หมู่ 3 ตำบลลือ
176 หมู่ 3 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2054 7-37-03-03/1-0024 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ปทุมราชวงศา
341 หมู่ 1 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2055 7-37-03-05/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ม 4 ต.ห้วย
58 หมู่ 4 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2056 7-37-03-04/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 6 ตำบลลือ
52 หมู่ 6 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2057 7-37-03-04/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคลือ หมู่ 14 ตำบลลือ
2 หมู่ 14 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2058 4-37-04-02/1-0004 ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านสร้อย
6 หมู่ 10 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2059 4-37-04-02/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านศรีคูณ
82 หมู่ 7 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2060 4-37-04-02/1-0006 โนนกุงเข้มแข็ง
15 หมู่ 14 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 057639424
2061 4-37-04-02/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านหนองดั่ง
55 หมู่ 11 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 033769456
2062 4-37-04-02/1-0011 กลุ่มเกษตรชุมชน หมู่ 12 ตำบลจานลาน
91 หมู่ 12 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0878765411
2063 4-37-04-02/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือแม่พันธุ์ บ้านสร้อย
80 หมู่ 10 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862597865
2064 4-37-04-03/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย บ้านโนนทุ่ง
75 หมู่ 7 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0868659251
2065 4-37-04-03/1-0036 กลุ่มธนาคารกระบือบ้านโคกกลาง
30 หมู่ 15 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0870397500
2066 4-37-04-02/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านนาโนน
25 หมู่ 13 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2067 4-37-04-01/1-0041 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนธาตุ
6 หมู่ 5 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2068 4-37-04-04/1-0077 วิสาหกิจชุมชนกระบืออินทรีย์บ้านเสารีก หมู่ 2
66 หมู่ 2 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0984475405
2069 7-37-04-02/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านศรีคูณ ม.7
128/1 หมู่ 7 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0930874498
2070 7-37-04-02/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านสร้อย หมู่ 18
75 หมู่ 18 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0969325998
2071 7-37-04-02/1-0014 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลต้นแบบ ม.10
15 หมู่ 10 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0879368030
2072 7-37-04-01/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ต.พนา
39 หมู่ 10 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0868772574
2073 7-37-04-01/1-0018 กลุ่มรักกระบือโนนธาตุ
10 หมู่ 5 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0836631338
2074 4-37-05-05/1-0004 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์/สตรีบ้านดอนหมู
112 หมู่ 5 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 057654007
2075 4-37-05-05/1-0012 เกษตรอินทรีย์ หมู่ 8 หนองไฮ
67 หมู่ 8 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2076 4-37-05-05/1-0016 กลุ่มเกษตรกรหนองไฮ หมู่ 6
112 หมู่ 6 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 011862410
2077 4-37-05-05/1-0015 กลุ่มเกษตรกรหนองไฮ หมู่ 1
179 หมู่ 6 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 049586325
2078 4-37-05-05/1-0033 เกษตรพอเพียง หมู่ 1 หนองไฮ
162 หมู่ 1 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2079 4-37-05-03/1-0012 ธนาคารกระบือป่าหวาย
96 หมู่ 3 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2080 4-37-05-03/1-0013 เกษตรพอเพียงโคกสะอาด
108 หมู่ 7 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833828656
2081 4-37-05-04/1-0043 สวนเบญจวรรณ
143 หมู่ 1 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2082 4-37-05-02/1-0037 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ม.9 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
85 หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0896307759
2083 7-37-05-01/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านนาไร่ใหญ่ ม.8ต.เสนางคนิคม
111 หมู่ 8 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862525756
2084 7-37-05-04/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือพันธุ์พื้นเมือง ม.6 ต.นาเวียง
88 หมู่ 6 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0895304201
2085 4-37-06-06/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านคึมน้อย
51 หมู่ 5 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2086 4-37-06-01/1-0005 เลี้ยงสัตว์ปลีก(เป็ด)
11 หมู่ 5 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045479223
2087 4-37-06-01/1-0009 ดอกหญ้าสามัคคี
88 หมู่ 7 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0848245117
2088 4-37-06-04/1-0003 กลุ่มแสนสุขสามัคคีพัฒนา
101 หมู่ 10 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045469655
2089 4-37-06-01/1-0015 โค-กระบือบ้านท่าวังหิน
57 หมู่ 3 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2090 4-37-06-06/1-0006 กลุ่มหมู่บ้านแข็งแรง หมู่ 1
87 หมู่ 1 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 011795882
2091 4-37-06-07/1-0006 กลุ่มเกษตรพัฒนาเลี้ยงโคเพิ่มรายได้
56 หมู่ 2 ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2092 4-37-06-04/1-0006 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย
44 หมู่ 1 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2093 4-37-06-01/1-0032 กลุ่มชุมชนคำเจริญ
105 หมู่ 4 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2094 4-37-06-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงกระบือเค็งใหญ่
74 หมู่ 8 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2095 4-37-06-02/1-0037 ธนาคารกระบือ ม.8
17 หมู่ 8 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2096 7-37-06-02/1-0010 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือแม่พันธุ์บ้านโคกชาด
26 หมู่ 7 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2097 7-37-06-02/1-0011 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคและกระบือคำพระ หมู่ 2
9 หมู่ 2 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2098 7-37-06-01/1-0010 กลุ่มข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์บ้านท่าวังหิน
99 หมู่ 3 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2099 7-37-06-01/1-0011 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหัวตะพาน
125 หมู่ 8 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2100 7-37-06-01/1-0012 วิสาหกิจชุมชนข้าวดีศรีเจริญ
42 หมู่ 6 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0823193991
2101 7-37-06-08/1-0012 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านโต่งโต้น
46 หมู่ 4 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0956211607
2102 7-37-06-03/1-0012 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านเค็งใหญ่
173 หมู่ 2 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2103 7-37-06-06/1-0023 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง บ้านโนนแคน
12 หมู่ 7 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0804758713
2104 4-37-07-03/1-0002 ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 5 บ้านน้ำท่วม
150 หมู่ 5 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 072511569
2105 4-37-07-02/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ ต.ดงมะยาง
59 หมู่ 2 ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2106 4-37-07-06/1-0037 ผู้ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
139 หมู่ 9 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2107 4-37-07-03/1-0013 กลุ่มขยายพันธุ์โค-กระบือ ม.6 ต.เปือย
52 หมู่ 6 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2108 4-37-07-03/1-0026 ข้าวอินทรีย์บ้านน้ำท่วม หมู่5 อำเภอลืออำนาจ
70 หมู่ 5 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0801534887
2109 7-37-07-06/1-0011 กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และเลี้ยงโคกระบือ
94 หมู่ 1 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2110 4-41-01-16/1-0008 เพาะเห็ดนาเหล่าคำ
40 หมู่ 12 ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 093920181
2111 4-41-01-17/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือศรีวิไล
101 หมู่ 5 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2112 4-41-01-08/1-0018 กลุ่มเกษตรคำม่วง-โนสวรรค์
49 หมู่ 13 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0816017403
2113 4-41-01-21/1-0042 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลหนองไผ่
335 หมู่ 12 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0872183720
2114 4-41-01-09/1-0027 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือ ต.หนองนาคำ
494 หมู่ 1 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0880313327
2115 4-41-01-09/1-0028 อนุรักษ์กระบือตำบลหนองนาคำ2
289 หมู่ 13 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0866354025
2116 4-41-01-03/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหัวบึง
54 หมู่ 3 ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0862254657
2117 4-41-03-07/1-0008 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองเม็ก
25 หมู่ ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0868590421
2118 4-41-03-06/1-0038 กลุ่มเห็ดฟางเกษตรอินทรีย์หนองแซง
198 หมู่ 7 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0896256512
2119 4-41-03-06/1-0037 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันปี
198 หมู่ 7 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0896256512
2120 4-41-03-02/1-0057 เกษตรอินทรีย์เกษตรกรบ้านหนองแสง - แสงบูรพา
26 หมู่ 11 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0973203661
2121 4-41-03-04/1-0038 อนุรักษ์กระบือไทย ต.กุดหมากไฟ
134 หมู่ 1 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0640403852
2122 4-41-04-16/1-0005 กลุ่มรวมมิตรเกษตร
121 หมู่ 2 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 072319644
2123 4-41-04-02/1-0006 กลุ่มดอนแคนโค - กระบือ
185 หมู่ 12 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042200250
2124 4-41-04-01/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ
79 หมู่ 6 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 068647821
2125 4-41-04-01/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านดอนสวรรค์
83 หมู่ 7 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 057539228
2126 4-41-04-10/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านหนองกวาง
11 หมู่ 4 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 095273172
2127 4-41-04-14/1-0003 กลุ่มโคเนื้อท่าลี่ศรีสุข
85 หมู่ 10 ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 098629620
2128 4-41-04-14/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านราษฎร์สมบูรณ์
37 หมู่ 9 ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 092345363
2129 4-41-04-15/1-0011 กลุ่มขยายพันธุ์โค - กระบือ
90 หมู่ 5 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0894210583
2130 4-41-04-11/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านหนองฮาว หมู่ที่ 4
42 หมู่ 6 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 099458640
2131 4-41-04-10/1-0026 กลุ่มเกษตรชุมชน
2 หมู่ 1 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0878539678
2132 4-41-04-01/1-0036 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตูมใต้
27 หมู่ 9 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0998711737
2133 4-41-04-02/1-0029 กลุ่มเลี้ยงสัตว์กระบือแม่พันธุ์
13 หมู่ 3 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0899420520
2134 4-41-04-11/1-0033 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ อำเภอกุมภวาปี
76 หมู่ 2 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0856839409
2135 4-41-05-06/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโค/กระบือบ้านหนองแวงใหญ่
39 หมู่ 2 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 079480979
2136 4-41-05-02/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือโพนพิมาน
143 หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2137 4-41-05-05/1-0009 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโนนจำปา
4 หมู่ 2 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2138 4-41-05-03/1-0023 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านศรีสวัสดิ์ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
120 หมู่ 8 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2139 4-41-05-05/1-0048 ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านโนนจำปา หมู่ 2 ตำบลหนองกุงศรี
13 หมู่ 2 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2140 4-41-06-01/1-0028 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองบ่อ
134 หมู่ 7 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2141 4-41-06-02/1-0022 กลุ่มเกษตรกรคนรักควายไทยหนองหาน
73 หมู่ 9 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0942566255
2142 4-41-07-03/1-0018 เกษตรอินทรีย์ครบวงจร หมู่ 3 ต.นาชุมแสง
6 หมู่ 3 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0830608329
2143 4-41-07-01/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
308 หมู่ 11 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2144 4-41-08-03/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านน้ำทิพย์
35 หมู่ 11 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 047930325
2145 4-41-09-07/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ - กระบือ คำปลากั้ง
45 หมู่ 3 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0899429558
2146 4-41-09-02/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ บ้านท่าไฮ หมู่ 1,หมู่ 11 ต.จำปี
106 หมู่ 1 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 057396838
2147 4-41-09-04/1-0019 กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน ม.8 ต.หัวนาคำ
21 หมู่ 8 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 092644117
2148 4-41-09-03/1-0020 เลี้ยงโค-กระบือบ้านตะเคียนทอง
45 หมู่ 9 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2149 4-41-09-03/1-0036 อนุรักษ์และพัฒนาควายไทยบ้านสามขา อำเภอศรีธาตุ
39 หมู่ 6 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2150 4-41-10-03/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์กระบือบ้านนาโปร่ง
186 หมู่ 7 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2151 4-41-10-06/1-0035 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและอนุรักษ์พันธุ์กระบือ
629 หมู่ 2 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2152 4-41-10-04/1-0060 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อและพันธุ์กระบือตำบลผาสุก
285 หมู่ 17 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2153 4-41-10-04/1-0062 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือ หมู่ 15 ตำบลผาสุก
269 หมู่ 15 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2154 4-41-10-02/1-0051 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เนื้อโคกระบือ ตำบลหนองหญ้าไซ
196 หมู่ 2 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2155 4-41-10-02/1-0050 กลุ่มเครือข่ายปศุสัตว์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ หนองไผ่พรเจริญ
7 หมู่ 8 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2156 4-41-10-04/1-0064 กลุ่มร่วมใจรักกระบือ
90 หมู่ 2 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2157 4-41-10-06/1-0037 ร่วมใจอนุรักษ์พัฒนากระบือไทย
353 หมู่ 2 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2158 4-41-11-04/1-0021 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
165 หมู่ 16 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2159 4-41-11-12/1-0018 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านตาด
14 หมู่ 1 ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0857473466
2160 4-41-17-04/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค,เลี้ยงหมู
3 หมู่ 5 ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 062229842
2161 4-41-17-02/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโค บ้านธาตุ ม.2
13 หมู่ 2 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2162 4-41-17-02/1-0013 เกษตรกรวังแสง
119 หมู่ 14 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2163 4-41-18-05/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์โค-กระบือ
39 หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2164 4-41-18-12/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ โชคอำนวย
157 หมู่ 6 ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0807127513
2165 4-41-18-12/1-0022 ผู้เลี้ยงกระบือสามัคคี
50 หมู่ 2 ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2166 4-41-18-01/1-0030 เลี้ยงกระบือบ้านดงพัฒนา-ดงต้อง
68 หมู่ 4 ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0872099706
2167 4-41-19-06/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านดอนอุดม หมู่ที่ 11
91 หมู่ 11 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 06383460
2168 4-41-19-03/1-0001 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ต.นาพู่
67 หมู่ 15 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 011834736
2169 4-41-19-02/1-0008 โคกระบือบ้านธาตุ ม.10 ต.บ้านธาตุ
123 หมู่ 10 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 872264754
2170 4-41-19-07/1-0009 กล่มส่งเสริมและผลิตข้าวพันธุ์ดี
61 หมู่ 2 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0895473854
2171 4-41-19-11/1-0002 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองแด่น
2 หมู่ 6 ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2172 4-41-19-07/1-0022 เลี้ยงโคกระบือ
73 หมู่ 10 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0807647568
2173 4-41-19-07/1-0023 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านยาง หมู่ 3 ตำบลบ้านเหล่า
34 หมู่ 3 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2174 4-41-19-08/1-0024 กลุ่มจักสารกระติ๊บข้าว หมู่7 ตำบลจอมศรี
328 หมู่ 7 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2175 4-41-19-03/1-0028 กลุ่มเลี้ยงกระบือตำบลนาพู่
108 หมู่ 1 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0811834736
2176 4-41-19-03/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาพู่ หมู่ 1
46 หมู่ 1 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0982075741
2177 4-41-19-03/1-0034 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหัวสวย
57 หมู่ 2 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0862369379
2178 4-41-19-04/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสร้างหลวง
14 หมู่ 2 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0883406216
2179 4-41-19-04/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านเชียงหวาง
5/1 หมู่ 1 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0872250852
2180 4-41-19-02/1-0025 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านธาตุกลุ่ม 1
243 หมู่ 20 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2181 4-41-19-02/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านธาตุ กลุ่ม 2
227 หมู่ 20 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2182 4-41-19-02/1-0027 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านยามกาน้อย
112/2 หมู่ 9 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0986564454
2183 4-41-19-03/1-0037 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาพู่
259 หมู่ 1 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0923984302
2184 4-41-19-06/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านโคกสว่าง
83 หมู่ 7 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0875841326
2185 4-41-19-03/1-0039 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาพู่ หมู่ 15
31 หมู่ 15 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2186 4-41-19-03/1-0038 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองนกเขียน
136 หมู่ 3 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0878080329
2187 4-41-19-03/1-0040 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านกิ่วกลุ่ม 1
57 หมู่ 7 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2188 4-41-19-08/1-0030 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านจอมศรี
175 หมู่ 1 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0898404471
2189 4-41-19-07/1-0027 ชุมชนแบบผสมผสานเกษตรพอเพียง
210 หมู่ 3 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2190 4-41-19-07/1-0028 เกษตรผสมผสานบ้านยางน้อย
117 หมู่ 3 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2191 4-41-19-01/1-0037 เกษตรผสมผสานบ้านดงสัมพันธ์
4 หมู่ 16 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2192 4-41-19-03/1-0049 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาพู่ หมู่ 1 ตำบลนาพู่
259 หมู่ 1 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2193 4-41-19-03/1-0050 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านกิ่วกลุ่ม 2
88 หมู่ 7 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2194 4-41-19-03/1-0051 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหลวง
157 หมู่ 5 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2195