รายชื่อ ที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

จำนวน 2,068 รายการ
ลำดับที่ เลขทะเบียน/
คำขอเลขที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 2-71-06-12/1-0001 ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตำบลรางสาลี่
47 หมู่ 11 ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0833128050
2 2-71-08-01/1-0034 สามแคว
13/2 หมู่ 6 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
3 2-71-11-04/1-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลหนองไผ่
105 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 095492710
4 1-10-46-05/1-0002 หัสเสมฟาร์ม
1042 หมู่ 4 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025437325
5 5-81-02-01/1-0022 เลี้ยงโคกระบือบ้านห้วยพลู
78 หมู่ 1 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0862771566
6 5-81-03-03/1-0014 เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนร่าหมาด - ขุนสมุทร
145 หมู่ 10 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0892909454
7 6-62-06-03/1-0005 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 6 ต.ท่าไม้
22/14 หมู่ 6 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
8 6-62-06-10/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือขุนหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยั้ง
31/1 หมู่ 7 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
9 4-46-01-21/1-0021 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ สะอาดนาทม ม.1ม.9
122 หมู่ 9 ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
10 4-46-02-02/1-0023 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโนนศรีสวัสดิ์
65 หมู่ 7 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
11 4-46-05-10/1-0016 โครงการเลี้ยงโคกระบือ หมู่ที่ 7
124 หมู่ 7 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
12 4-46-05-01/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือพันธุ์เนื้อ
109/1 หมู่ 12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0816628759
13 4-46-05-06/1-0013 จัดการปศุสัตว์กุดหว้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
393 หมู่ 8 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
14 4-46-05-09/1-0023 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 1 ตำบลหนองห้าง
87/2 หมู่ 1 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0857490980
15 4-46-05-03/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโค,กระบือ บ้านศรีประทุม
36 หมู่ 7 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0832816135
16 4-46-05-03/1-0024 เลี้ยงกระบือบ้านดงเหนือ
138 หมู่ 2 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0811835539
17 4-46-05-06/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยตำบลกุดหว้า
20 หมู่ 1 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0833438093
18 4-46-05-05/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยตำบลเหล่าไฮงาม
172 หมู่ 3 ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0989521781
19 4-46-06-08/1-0012 การเลี้ยงโค - กระบือ
138 หมู่ 6 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
20 4-46-06-08/1-0015 กลุ่มเลี้ยงวัว - กระบือเพื่อขยายพันธุ์และจำหน่าย
60/1 หมู่ 7 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
21 4-46-06-08/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยง โค-กระบือ ตำบลสระพังทอง
29 หมู่ 2 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872203310
22 4-46-06-01/1-0021 กลุ่มเกษตรกรพัฒนาชุมชน หมู่ 1
207/1 หมู่ 1 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
23 4-46-07-08/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โนนสวรรค์
116 หมู่ 8 ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
24 4-46-07-14/1-0019 กลุ่มเลี้ยงหมู บ้านดอนเงิน ตำบลโนนสูง
50 หมู่ 4 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
25 4-46-07-11/1-0025 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ตำบลคลองขาม
76 หมู่ 17 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
26 4-46-08-07/1-0001 กลุ่มควายเผือกคำมันปลา
174 หมู่ 6 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062286309
27 4-46-09-06/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโป่งแดง
23 หมู่ 4 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
28 4-46-10-09/1-0008 แปรรูปผ้าพื้นเมืองบ้านเนินยาง
32 หมู่ 8 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
29 4-46-11-05/1-0025 กลุ่มธนาคารโค - กระบือ
10 หมู่ 10 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0874263194
30 4-46-11-05/1-0031 กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือโนนอำนวย
34 หมู่ 9 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
31 4-46-11-04/1-0014 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยบ้านนาหมู
79 หมู่ 4 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
32 4-46-12-07/1-0022 กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อผลผลิตทางการเกษตร
202 หมู่ 6 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0812630538
33 4-46-12-07/1-0024 กลุ่มเกษตรกรภูฮัง
91 หมู่ 3 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0831495707
34 4-46-13-02/1-0045 ส่งเสริมการเลี้ยงและพัฒนาพันธ์ุกระบือไทยบ้านหนองขาม
37 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
35 4-46-13-07/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือตำบลศรีสมเด็จ
21 หมู่ 8 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
36 4-46-14-04/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือไทย
62 หมู่ 4 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0810481795
37 4-46-14-03/1-0045 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
259 หมู่ 14 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872312309
38 4-46-15-03/1-0015 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ 4 ต.คำสร้างเที่ยง
66 หมู่ 4 ต.คำสร้างเที่ยง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0833420054
39 4-46-17-05/1-0027 กลุ่มเกษตรกรครบวงจร นาจำปา
23 หมู่ 4 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0878590360
40 4-46-17-02/1-0033 กลุ่มเกษตรกรครบวงจร สะอาดไชยศรี
26 หมู่ 8 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872261383
41 4-46-17-03/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 9 ดงพยุง
18 หมู่ 9 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0807683716
42 4-46-18-03/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์กระบือหนองบัว
48 หมู่ 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
43 4-40-01-03/1-0003 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี
86 หมู่ 8 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043370118
44 4-40-01-01/1-0011 ประสานงานแปรรูปพลังงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
103/19 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 08632637844
45 4-40-01-10/1-0012 เกษตรผสมผสานแนวใหม่บ้านหินลาด
16 หมู่ 17 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0868612701
46 4-40-02-07/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านคำหญ้าแดง
124 หมู่ 6 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 015467619
47 4-40-02-02/1-0021 อนุรักษ์และการผลิตกระบือป่าหวายนั่ง
17 หมู่ 2 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0817298500
48 4-40-04-02/1-0010 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 8 ตำบลบ้านเม็ง
128 หมู่ 8 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
49 4-40-04-10/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านผือ
25/1 หมู่ 7 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0868530882
50 4-40-05-02/1-0006 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านโนนงาม หมู่ 6 ตำบลโนนหัน
5 หมู่ 6 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
51 4-40-05-02/1-0007 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองคอง หมู่ 8 ตำบลโนนหัน
226 หมู่ 8 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
52 4-40-05-08/1-0004 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
56 หมู่ 3 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
53 4-40-05-04/1-0024 เลี้ยงโค กระบือ หมู่ 1 ตำบลโนนอุดม
69 หมู่ 1 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
54 4-40-06-06/1-0045 กลุ่มเลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสานบ้านสันติสุข
57 หมู่ 6 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
55 4-40-06-01/1-0037 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านป่าน
114 หมู่ 8 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
56 4-40-07-02/1-0002 สมัชชาเกษตรกรกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านวังชัย
86 หมู่ 6 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043431352
57 4-40-07-07/1-0003 กลุ่มเหล่าใหญ่พัฒนา
9 หมู่ 8 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 09006807
58 4-40-07-07/1-0004 เหล่าใหญ่สร้างสรรค์
97 หมู่ 13 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072327924
59 4-40-07-11/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือเพื่อประกอบการเกษตรบ้านหินลาด
102 หมู่ 7 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
60 4-40-07-07/1-0012 กลุ่มโค - กระบือ
184 หมู่ 9 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
61 4-40-07-12/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลกุดน้ำใส
150 หมู่ 8 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
62 4-40-07-06/1-0007 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ครบวงจรตำบลม่วงหวาน
28 หมู่ 7 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0898427071
63 4-40-07-06/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์กระบือม่วงหวาน
239 หมู่ 1 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0892780739
64 4-40-07-01/1-0027 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลน้ำพอง
89 หมู่ 12 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0997277372
65 4-40-08-01/1-0020 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลโคกสูง
13 หมู่ 12 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0892788569
66 4-40-09-02/1-0001 แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านหนองกุงใหญ่
4 หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
67 4-40-09-02/1-0002 แปรรูปเนื้อสัตว์บ้านอนามัย
98 หมู่ 6 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
68 4-40-09-02/1-0004 กลุ่มชุมชนมะม่วงดอง บ้านหนองแวงกุง
197 หมู่ 5 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 011968082
69 4-40-09-10/1-0006 ยูคาลิปตัสเวียงคำฟ้าหนองโน
14 หมู่ 6 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072373480
70 4-40-09-01/1-0005 เกษตรผสมผสานบ้านทรัพย์คำไอ หมู่ 13
13 หมู่ 13 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 033437944
71 4-40-09-05/1-0011 ธนาคารโค-กระบืออันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
61 หมู่ 11 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
72 4-40-09-10/1-0022 โค-กระบือบ้านศรีประชาใหม่ ตำบลหนองโน
1 หมู่ 6 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0817089192
73 4-40-09-01/1-0031 กองทุนโคกระบือไทยบ้านคำไฮหมู่3
141 หมู่ 3 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
74 4-40-09-01/1-0032 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำบลหนองโก
162 หมู่ 15 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0963932144
75 4-40-10-11/1-0028 ผู้เลี้ยงกระบือ ต.ภูเหล็ก
11 หมู่ 1 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0894195102
76 4-40-10-05/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ละว้า
48 หมู่ 2 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0804083174
77 4-40-12-12/1-0034 ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บ้านหนองบัวสันติสุข
1 หมู่ 11 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
78 4-40-14-01/1-0021 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 6 ตำบลแวงน้อย
12 หมู่ 6 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0878580392
79 4-40-16-01/1-0008 เลี้ยงกระบือบ้านสวนกล้วย หมู่ 6
117 หมู่ 6 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
80 4-40-16-06/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาชุมแสง
28 หมู่ 10 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ -
81 4-40-16-01/1-0015 เลี้ยงโค - กระบือ บ้านเรือ หมู่ 1
7 หมู่ 1 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
82 4-40-16-01/1-0025 เลี้ยงโค - กระบือ บ้านเรือ หมู่ 9
100 หมู่ 9 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 010528011
83 4-40-16-10/1-0017 เลี้ยงโค-กระบือหนองกุงธนสาร หมู่ 10
206 หมู่ 16 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 095749348
84 4-40-16-10/1-0030 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือโคกสหกรณ์ หมู่ 3
25 หมู่ 3 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
85 4-40-16-07/1-0024 ควายแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
159 หมู่ 10 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
86 4-40-16-07/1-0041 เลี้ยงโค - กระบือไทยนาหว้า
26 หมู่ 7 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
87 4-40-16-07/1-0043 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2
52 หมู่ 2 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
88 4-40-16-16/1-0022 ผู้เลี้ยงกระบืออนุรักษ์บ้านกุดดุก หมู่ 3,4
170 หมู่ 4 ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
89 4-40-16-17/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ บ้านโนนสะอาด ม.5
47 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
90 4-40-18-02/1-0009 กลุ่มเกษตรกรผุ้เลี้ยงสัตว์ตำบลกุดเพียขอม
106 หมู่ 1 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 015469220
91 4-40-21-01/1-0008 เลี้ยงโค กระบือ
101 หมู่ 5 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043219056
92 4-40-21-05/1-0007 เลี้ยงกระบือแม่พันธุ์
155 หมู่ 3 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
93 4-40-23-03/1-0037 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือศาลาดิน-คึมชาติ
78 หมู่ 8 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0934523069
94 4-40-24-03/1-0003 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านโนนทัน
185 หมู่ 8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0895705496
95 4-40-24-01/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านโนนสวรรค์
39 หมู่ 7 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0850077886
96 4-40-24-03/1-0005 กลุ่มออมและกองทุนผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโนนสวรรค์
21 หมู่ 9 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0896174286
97 4-40-24-03/1-0010 กลุ่มพัฒนาการเกษตรยังชีพบ้านหนองกระหนวน
65 หมู่ 4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0814715200
98 4-40-24-02/1-0008 กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านดอนปอแดง
59 หมู่ 16 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0810604869
99 4-40-24-04/1-0007 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านขอนสัก
122 หมู่ 6 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 049535900
100 4-40-24-04/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านห้วยม่วง
124 หมู่ 5 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 068617102
101 4-40-24-04/1-0008 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านขามป้อม ม.2 ต.หนองแซง
216 หมู่ 2 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 013638781
102 4-40-24-01/1-0027 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงแบบยั่งยืนบ้านวังหว้า
35 หมู่ 8 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0981506961
103 4-40-25-01/1-0009 เกษตรผสมผสานและปศุสัตว์ตำบลโนนศิลา
13/2 หมู่ 4 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0850149732
104 3-22-02-03/1-0003 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค กระบือไทยเกวียนหัก
34 หมู่ 8 ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทรศัพท์
105 3-24-08-01/1-0006 กลุ่มรักษ์อาชีพเสริมบ้านยางแดง
6 หมู่ 6 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 092462741
106 3-24-08-02/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือนางาม
11 หมู่ 19 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์
107 3-24-08-01/1-0013 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลคู้ยายหมี
603 หมู่ 9 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0861400960
108 3-24-09-04/1-0008 อนุรักษ์ควายไทยเพื่อการเกษตร
1 หมู่ 7 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0872523549
109 1-18-06-05/1-0019 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เพื่ออนุรักษ์โค - กระบือ หมู่ 2 บ้านหนองตะคลอง
156 หมู่ 2 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0871950307
110 1-18-07-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านภิรมยสุข
60 หมู่ 9 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0862078354
111 1-18-07-03/1-0026 กลุ่มเกษตรรวมมิตรเขาหลัก
193 หมู่ 6 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0898597257
112 1-18-07-02/1-0032 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลวังตะเคียน
71 หมู่ 13 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์
113 1-18-07-03/1-0050 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลสะพานหิน
56 หมู่ 5 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0857320451
114 1-18-07-01/1-0025 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลหนองมะโมง
69 หมู่ 10 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 081406452
115 1-18-07-04/1-0014 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลกุดจอก
83 หมู่ 5 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0810400550
116 1-18-07-01/1-0026 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลหนองมะโมง หมู่ 3
163 หมู่ 3 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0857306522
117 1-18-08-01/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยอำเภอเนินขาม
69 หมู่ 12 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทรศัพท์
118 3-20-06-16/1-0013 กลุ่มส่งเสริมโค-กระบือชุมชนยั่งยืนบ้านไร่เสร์
416/4 หมู่ 13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์
119 3-20-10-05/1-0007 กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านขุนชำนาญ
23 หมู่ 2 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์
120 5-86-02-05/1-0009 กลุ่มพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรตำบลรับร่อ
52 หมู่ 5 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0892927036
121 5-86-04-13/1-0009 กลุ่มไม้ผลบ้านคลองหงาว
276 หมู่ 9 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์ 099923873
122 5-86-04-03/1-0008 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยตำบลท่ามะพลา
21 หมู่ 2 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0857955569
123 5-86-04-04/1-0021 กลุ่มโคกระบือบ้านร่วมใจ (ธคก.)
108 หมู่ 12 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์
124 6-50-02-03/1-0022 กลุ่มส่งเสริมการปลูกไผ่และพัฒนาอาชีพ ม.2 บ้านน้ำบ่อหลวง
148 หมู่ 2 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053341125
125 6-50-02-03/1-0030 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านแม่หอย
60 หมู่ 10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0806359728
126 6-50-02-03/1-0031 ร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้านน้ำตกแม่กลาง
281 หมู่ 20 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0801239323
127 6-50-02-03/1-0035 กลุ่มเกษตรกรวิถีพอเพียง
60 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0811625562
128 6-50-03-03/1-0002 กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านสบลอง
14 หมู่ 5 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 057078066
129 6-50-04-01/1-0037 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านกองผักปิ้ง
61 หมู่ 13 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
130 6-50-05-13/1-0010 ผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลป่าเมี่ยง
63 หมู่ 4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053389107
131 6-50-06-11/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านปางไม้แดง
58/2 หมู่ 3 ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
132 6-50-06-12/1-0003 กลุ่มไม้ผล บ้านเมืองกื้ด
16/4 หมู่ 1 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0835809737
133 6-50-07-03/1-0036 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลสันโป่ง
13 หมู่ 8 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0835767849
134 6-50-07-11/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยวังป้อง
19 หมู่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0850381319
135 6-50-07-11/1-0031 ผู้เลี้ยงโค-กระบือป่าไผ่สามัคคี
68 หมู่ 3 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0881380846
136 6-50-08-02/1-0048 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ควายไทยบ้านโป่งกวาว
47/1 หมู่ 3 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
137 6-50-09-01/1-0004 เกษตรกรพัฒนาท่าสะแล
50 หมู่ 11 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 017848059
138 6-50-09-01/1-0009 ผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านท่าสะแล
58 หมู่ 11 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0810270568
139 6-50-10-06/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านใหม่โพธิ์งาม
1 หมู่ 6 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
140 6-50-12-01/1-0077 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบืออำเภอสันป่าตอง
140 หมู่ 2 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0871839937
141 6-50-13-13/1-0026 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ม.4
72 หมู่ 4 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053384643
142 6-50-13-02/1-0019 กลุุ่มผู้เลี้ยงกระบือสันกำแพง
121 หมู่ 1 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0897575444
143 6-50-14-03/1-0003 กลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันพระเนตร
65 หมู่ 1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
144 6-50-14-12/1-0039 เลี้ยงโค+กระบือ
164 หมู่ 8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861876364
145 6-50-15-10/1-0015 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาผลิตกระบือบ้านแม่ขนิลเหนือ
29 หมู่ 6 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
146 6-50-17-02/1-0037 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือพัฒนา
34 หมู่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
147 6-50-17-05/1-0022 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ 3 5 ดงมะนะ
20 หมู่ 6 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
148 6-50-18-03/1-0017 ผู้เลี้ยงโคกระบือตำบลแม่ตื่น
33 หมู่ 1 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
149 6-50-18-03/1-0018 กลุ่มวิถีชีวติเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลแม่ตื่น
29 หมู่ 16 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
150 6-50-20-01/1-0003 กลุ่มเกษตร ส.ป.ก. บ้านป่าไผ่
25 หมู่ 3 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 092625864
151 6-50-20-01/1-0032 ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านปางควาย
14 หมู่ 9 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0844859751
152 6-50-25-03/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านห้วยปู
129 หมู่ 5 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
153 4-36-01-09/1-0006 กลุ่มวิสาหกิจบ้านนาไก่เซา
25 หมู่ 6 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 075798481
154 4-36-01-16/1-0005 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านงิ้ว
306 หมู่ 7 ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044800386
155 7-36-01-09/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลนานาเสียวภูโค้ง
39 หมู่ 12 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0854791380
156 7-36-01-18/1-0010 กลุ่ผู้ผลิตข้าวคุณภาพบ้านโนนแดงหมู่ที่ 7
15 หมู่ 7 ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0812669531
157 7-36-02-02/1-0011 ผู้เลี้ยงโค- กระบือบ้านยางนาดี
41 หมู่ 10 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
158 7-36-02-02/1-0013 อนุรักษ์โค-กระบือตลาดแร้ง
162 หมู่ 3 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0934914372
159 7-36-03-08/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองตาไก้
37 หมู่ 5 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0910035108
160 7-36-03-07/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านสระแก้ว
178 หมู่ 8 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
161 7-36-03-08/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านโนนแต้
33 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0872402195
162 7-36-03-09/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านนาโจด
195 หมู่ 6 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0982107695
163 7-36-03-03/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสายบัวแดง
1 หมู่ 6 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0811161997
164 7-36-03-03/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแดงหมู่ 1-7-8
41 หมู่ 8 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0813901431
165 7-36-03-09/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองบัวบานเย็น
17 หมู่ 7 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862641906
166 4-36-04-05/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านระหัด
19 หมู่ 3 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 033698042
167 4-36-04-02/1-0018 กลุ่มแม่บ้านเกษตรผสมผสานและแปรรูปผลผลิตการเกษตร
111 หมู่ 1 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044863052
168 4-36-04-04/1-0027 กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 13
115 หมู่ 13 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0871392473
169 7-36-04-12/1-0010 เลี้ยงกระบือตำบลโนนทอง
193 หมู่ 2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
170 7-36-04-08/1-0010 เลี้ยงกระบือบ้านหนองข่า
231 หมู่ 1 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0849563065
171 7-36-05-01/1-0013 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ บ้านราษฎร์ดำเนิน
471 หมู่ 2 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0861408773
172 7-36-05-08/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือบ้านโนนดู่พัฒนา
214 หมู่ 13 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0879887422
173 7-36-06-07/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือละหาน
60 หมู่ 4 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
174 7-36-07-06/1-0010 ส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือบ้านเกาะมะนาว
124 หมู่ 1 ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0812698909
175 7-36-08-05/1-0010 อนุรักษ์กระบือไทยตำบลโสกปลาดุก
25 หมู่ 6 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0883779683
176 7-36-08-03/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือตำบลห้วยแย้
1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862514890
177 7-36-09-05/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือโป่งนก
89 หมู่ 12 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
178 7-36-09-05/1-0011 กลุ่มเกษตรผสมผสานโป่งนก
64 หมู่ 15 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
179 7-36-10-04/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือหนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง
52 หมู่ 3 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0800044827
180 7-36-10-09/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อโนนดินจี่
9 หมู่ 12 ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 08126441158
181 7-36-10-03/1-0010 กล่มผ้เลี้ยงโคกระบือตำบลหนองคอนไทย
258/1 หมู่ 8 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0835620678
182 7-36-12-06/1-0010 อนุรักษ์กระบือไทยโนนดินหอม
102 หมู่ 8 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0844706386
183 7-36-12-03/1-0020 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ เกษตรกรก้าวหน้านาหนองทุ่ม
388 หมู่ 9 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862374974
184 4-36-14-03/1-0004 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือ บ้านห้วยหินฝนพัฒนา
46/2 หมู่ 8 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
185 4-36-14-01/1-0008 BOND159
90 หมู่ 11 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
186 6-57-01-13/1-0155 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านใหม่นาวา กลุ่ม 2
254 หมู่ 20 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0804932449
187 6-57-01-13/1-0156 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านใหม่นาวา กลุ่ม 1
3 หมู่ 20 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
188 6-57-01-13/1-0157 บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 3
116 หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0817969086
189 6-57-01-13/1-0158 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ โค - กระบือ หมู่ 3
75 หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0817969086
190 6-57-01-13/1-0161 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัตว์เลี้ยงพอเพียง
144 หมู่ 6 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0848063298
191 6-57-02-08/1-0030 ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านเวียงแก้ว
14 หมู่ 2 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871721765
192 6-57-05-08/1-0013 สปก.ตำบลป่าหุ่ง
79 หมู่ 1 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053676020
193 6-57-05-07/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านดงตะเคียน ต.เจริญเมือง
153 หมู่ 21 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053738097
194 6-57-05-10/1-0019 อนุรักษ์โคกระบือ
190 หมู่ 4 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053958023
195 6-57-05-03/1-0005 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนทอง
117 หมู่ 6 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053666317
196 6-57-05-06/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์(โครงการธนาคารโค-กระบือ)บ้านดงเจริญ
18 หมู่ 9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0811566453
197 6-57-06-06/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านร่องบง หมู่ 7
95 หมู่ 7 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0875266674
198 6-57-06-06/1-0027 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.3 ต.ศรีโพธิ์เงิน
276 หมู่ 3 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0898553164
199 6-57-07-06/1-0034 กลุ่มเลี้ยงและพัฒนาพันธุ์สัตว์เพื่อส่งออกและบริโภคบ้านแม่ลัว
3 หมู่ 1 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0616847065
200 6-57-07-02/1-0030 อนุรักษ์ควายไทยพื้นเมือง
8 หมู่ 7 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0921786150
201 6-57-08-01/1-0031 ปางควายเวียงเหนือ
661 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0846094470
202 6-57-09-09/1-0001 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือโป่งงาม หมู่ 9
40 หมู่ 9 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053709449
203 6-57-12-03/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์
115 หมู่ 14 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 096321433
204 6-57-12-03/1-0007 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านสันโค้ง
46 หมู่ 8 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053672609
205 6-57-12-03/1-0036 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ห้วยก้างนาล้อม ม.11 ต.ไม้ยา
67 หมู่ 11 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0869139694
206 6-57-12-03/1-0056 เลี้ยงกระบือ สปก. หมู่ที่ 11 ห้วยก้างนาล้อม
51 หมู่ 11 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899300328
207 6-57-12-03/1-0059 เลี้ยง กระบือ - โคเนื้อ ห้วยก้างตลาด
61 หมู่ 12 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0848048851
208 6-57-12-03/1-0060 เลี้ยงโค - กระบือ หมู่ที่ 14 ห้วยก้างปูล้าน
176 หมู่ 14 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0838697039
209 6-57-13-02/1-0028 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านปางปอ
52/1 หมู่ 1 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0828947634
210 6-57-16-01/1-0037 เลี้ยงโคกระบือบ้านผาบ่อง
112 หมู่ 8 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 099502253
211 6-57-16-05/1-0009 ธนาคารโค-กระบือ ตำบลโป่งแพร่
142 หมู่ 2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0833230424
212 6-57-16-02/1-0032 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือจอมหมอกแก้ว
17 หมู่ 10 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์
213 6-57-17-01/1-0026 กลุ่มเลี้ยงกระบือเวียงเชียงรุ้ง
70 หมู่ 13 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0843643677
214 6-57-17-01/1-0029 เลี้ยงโคกระบือบ้านห้วยเคียน
247 หมู่ 5 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์
215 6-57-17-01/1-0031 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านทุ่งก่อ
256 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0853630735
216 6-57-17-01/1-0035 เลี้ยงโคบ้านป่าห้า หมู่ 3
35 หมู่ 3 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์
217 6-57-17-01/1-0051 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านห้วยเคียน หมู่ 5
252 หมู่ 5 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871807248
218 6-57-17-01/1-0052 กลุ่มอาชีพเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ
206 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871914142
219 6-57-17-01/1-0053 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านห้วยเคียน
255 หมู่ 5 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871866679
220 6-57-18-01/1-0018 กลุ่มเลี้ยงควายบ้านห้วยไร่
376 หมู่ 1 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์
221 6-57-18-01/1-0048 กลุ่มกระบือปงน้อยใต้
567 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0835794807
222 6-63-03-04/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านท่าปุยตก
59 หมู่ 5 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 016751517
223 6-63-03-04/1-0012 กลุ่มรักษ์โคบ้านหนองโสน
23 หมู่ 4 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์
224 6-63-03-03/1-0042 กลุ่มพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา หมู่ที่ 4 บ้านสองแคว
141 หมู่ 4 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0870733254
225 6-63-03-03/1-0043 กลุ่มพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา หมู่ 12 บ้านสองแควพัฒนา
74/5 หมู่ 12 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0872103544
226 9-63-03-05/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือบ้านสันป่าป๋วย หมู่ 5
8/1 หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0899029661
227 6-63-06-10/1-0001 กลุ่มผู้เลี้ยงโคพระธาตุผาแดง
12 หมู่ 3 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 055583040
228 6-63-06-02/1-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนแม่กุเหนือ
285 หมู่ 8 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์
229 6-63-07-04/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่2 ตำบลวาเล่ย์
51 หมู่ 2 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 070040381
230 6-63-07-04/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโควาเล่ย์เจริญทรัพย์
10 หมู่ 4 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
231 6-63-07-04/1-0027 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านยะพอ
65/1 หมู่ 5 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 015326103
232 6-63-07-04/1-0028 เลี้ยงโค - กระบือบ้านแม่ออกฮู
36 หมู่ 4 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 010424701
233 9-63-08-01/1-0012 ส่งเสริมอาขีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านกิ่วห้าง
18 หมู่ 3 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก โทรศัพท์
234 4-43-01-05/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลเวียงคุก
191 หมู่ 6 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0817493891
235 4-43-01-13/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหม้วย
104 หมู่ 9 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0996760447
236 4-43-02-06/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองกก
78 หมู่ 6 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0921214162
237 4-43-07-01/1-0007 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 15 พานพร้าว
69 หมู่ 15 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0847957964
238 4-43-12-04/1-0009 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านนาสะแบงสามัคคี
121 หมู่ 3 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
239 4-43-14-02/1-0021 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลคอกช้าง
63 หมู่ 11 ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0835610183
240 4-43-15-01/1-0030 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
108 หมู่ 2 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0611658199
241 4-43-16-01/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านนาชุมช้าง
92 หมู่ 5 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรศัพท์ 09413957
242 4-43-17-03/1-0002 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ด่านศรีสุข
17 หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 062370222
243 4-43-17-02/1-0034 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลโพนทอง
4 หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0872315962
244 6-55-01-02/1-0005 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านภูเวียง
24 หมู่ 3 ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
245 6-55-01-07/1-0019 เลี้ยงวัวควายพระราชทาน
64 หมู่ 3 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
246 6-55-01-16/1-0056 กลุ่มเลี้่ยงกระบือตำบลบ่อสวก
90 หมู่ 2 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
247 6-55-01-16/1-0057 กลุ่มเลี้ยงกระบือหนองหลวง
109 หมู่ 5 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0811795829
248 6-55-01-16/1-0058 กลุ่มเลี้ยงกระบือราษฎร์เจริญ
106 หมู่ 3 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0871805546
249 6-55-03-01/1-0025 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบืออำเภอบ้านหลวง
105 หมู่ 5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0892633858
250 6-55-03-01/1-0034 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านดู่
121 หมู่ 5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์
251 6-55-04-05/1-0007 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านเชตะวัน
104 หมู่ 1 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 057083364
252 6-55-04-02/1-0005 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านสัน
28 หมู่ 6 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0817834049
253 6-55-04-04/1-0014 กลุ่มเกษตรครบวงจรบ้านใหม่
44 หมู่ 3 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0871747126
254 6-55-04-01/1-0024 กล่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านบุ้ง
118 หมู่ 5 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0850856253
255 6-55-04-01/1-0025 กล่มส่งเสริมการเลี้ยงกระบือบ้านบุ้ง
4 หมู่ 5 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์
256 6-55-04-01/1-0026 กล่มพัฒนากระบือไทยบ้านบุ้ง
116 หมู่ 5 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0861856775
257 6-55-04-04/1-0038 กล่มเลี้ยงกระบือบ้านนา
130 หมู่ 4 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0806734042
258 6-55-05-10/1-0019 กลุ่มโค-กระบื้อ บ้านทุ่งชัย หมู่ 3
8 หมู่ 3 ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 044871554
259 6-55-05-01/1-0001 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านขอน
180 หมู่ 1 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0885477198
260 6-55-06-04/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านพร้าว
100 หมู่ 8 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์
261 6-55-07-06/1-0006 ส่งเสริมการเลี้ยงโคและกระบือ
35 หมู่ 7 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
262 6-55-07-14/1-0009 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 3 ต.แม่สาคร
5/3 หมู่ 3 ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
263 6-55-07-17/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ทุ่งเจริญ
25 หมู่ 2 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
264 6-55-07-05/1-0027 รักษ์ควายตำบลนาเหลือง
20 หมู่ 4 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
265 6-55-07-09/1-0022 กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านห้วยหลอด
42 หมู่ 5 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
266 6-55-07-15/1-0064 กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านจอมจันทร์หมู่ 1
103/2 หมู่ 1 ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
267 6-55-08-03/1-0008 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์บ้านดวงคำ
41 หมู่ 13 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0890639430
268 6-55-09-09/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านภูแหน
93 หมู่ 4 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์
269 6-55-10-04/1-0005 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านมะค่างาม
25 หมู่ 10 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์ 0878972628
270 6-55-10-04/1-0008 กลุ่มเกษตรปศุสัตว์บ้านมะค่างาม
21 หมู่ 10 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์
271 6-55-12-04/1-0003 เลี้ยงกระบือบ้านห้วยล้อม
12 หมู่ 5 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทรศัพท์
272 6-55-13-01/1-0023 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหางทุ่ง
43 หมู่ 3 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน โทรศัพท์ 0857181609
273 4-48-01-14/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือพื้นบ้าน ม.10
62 หมู่ 10 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 079463860
274 4-48-01-14/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือหนองแซงพัฒนา
44 หมู่ 8 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์
275 4-48-01-14/1-0010 โคกระบือพื้นบ้านโนนชมภู
63/2 หมู่ 4 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0843930918
276 4-48-01-12/1-0021 วิสาหกิจชุมชนธนาคารกระบือบ้านเหล่าภูมี
17 หมู่ 7 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857077102
277 4-48-01-12/1-0022 วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กระบือ บ้านคำธาตุ ม. 8
143/1 หมู่ 8 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0895777389
278 4-48-02-03/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านกุตาไก้ หมู่ที่ 10
14 หมู่ 10 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0847632360
279 4-48-02-04/1-0016 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือตำบลโคกสว่าง
30 หมู่ 8 ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 042536349
280 4-48-02-08/1-0019 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค-กระบือสามัคคี
111 หมู่ 8 ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0981861087
281 4-48-02-07/1-0026 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ
64 หมู่ 6 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์
282 4-48-03-03/1-0005 กลุ่มอาชีพเลี้ยงกระบือคำพอก ม.4
9 หมู่ 4 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 050123808
283 4-48-03-03/1-0006 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านห้วยพระ
92 หมู่ 9 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0842535249
284 4-48-03-03/1-0018 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านดอนแดง
35 หมู่ 8 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์
285 4-48-03-02/1-0046 กลุ่มโคกระบือบ้านโพน
35/2 หมู่ 8 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์
286 4-48-03-05/1-0023 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงกระบือหมู่ที่ 6 บ้านโหนโห่
24/2 หมู่ 6 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0621078682
287 4-48-04-04/1-0016 กลุ่มพัฒนาก้าวหน้า หมู่ 13 บ้านคำนกกกเหนือ ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
134 หมู่ 13 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0862182599
288 4-48-04-03/1-0010 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ หมู่ 9 ตำบลโพนทอง
8 หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0849665485
289 4-48-04-02/1-0031 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือไผ่ล้อม
13 หมู่ 6 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0610958067
290 4-48-04-03/1-0030 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านม่วงชี
100 หมู่ 4 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0885170832
291 4-48-04-04/1-0035 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 6 ตำบลหนองแวง
175 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0887314573
292 4-48-04-04/1-0036 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หนองแวง 1
197 หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0843897919
293 4-48-04-04/1-0037 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หนองแวง 2
85/1 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0833568031
294 4-48-04-04/1-0038 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หนองแวง 3
244 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0872194164
295 4-48-04-04/1-0040 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หนองแวง 4
295 หมู่ 7 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0807519455
296 4-48-04-04/1-0041 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หนองแวง 5
79 หมู่ 7 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0930759714
297 4-48-04-09/1-0021 กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค,กระบือ บ้านนาเขทุ่ง หมู่ 6
160 หมู่ 6 ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0817080075
298 4-48-05-07/1-0002 พึ่งตนเองบ้านหนองสะโน
2 หมู่ 6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0878555861
299 4-48-05-04/1-0022 กลุ่มสตรีบ้านหนองแคน หมู่ 8
38 หมู่ 8 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857425295
300 4-48-05-05/1-0007 ธนาคารโค - กระบือบ้านดงยอ หมู่ 6-7
206 หมู่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0810532208
301 4-48-05-05/1-0021 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นบ้าน
48 หมู่ 12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0828570624
302 4-48-05-05/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หมู่ 5
44 หมู่ 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0890473904
303 4-48-05-09/1-0024 อนุรักษ์กระบือยางคำอุ่มเหม้า
100 หมู่ 6 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0895759674
304 4-48-05-08/1-0022 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือน้ำก่ำ
47 หมู่ 1 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857612406
305 4-48-06-05/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือตามโครงการพระราชดำริตำบลโคกหินแฮ่
87 หมู่ 3 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์
306 4-48-06-01/1-0026 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านอภัยวงค์
2 หมู่ 6 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์
307 4-48-06-01/1-0021 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโนนสังข์
61 หมู่ 4 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์
308 4-48-06-04/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์ควายผู้ไท
120 หมู่ 4 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0898481280
309 4-48-06-04/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.6 ต.นางาม
165 หมู่ 6 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0924749308
310 4-48-06-04/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโนนคำ
11 หมู่ 8 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0807667752
311 4-48-06-08/1-0017 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาบั่ว
36 หมู่ 1 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879704712
312 4-48-06-05/1-0028 กลุ่มควายไทย
29 หมู่ 2 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879527247
313 4-48-06-09/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยตำบลนาขาม
160 หมู่ 1 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0801989017
314 4-48-06-08/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกกลาง
21 หมู่ 4 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0847431153
315 4-48-06-05/1-0029 กลุ่มอนุรักษ์กระบือ หมู่ที่ 9 ต.โคกหินแฮ่
24 หมู่ 9 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0901021373
316 4-48-06-05/1-0030 กลุ่มอนุนรักษ์ควายบ้านเหล่าสำราญ ม.3
47 หมู่ 3 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0801835293
317 4-48-06-04/1-0021 กลุ่มพัฒนาแม่พันธุ์กระบือบ้านน้อยพัฒนา
8 หมู่ 12 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0807462879
318 4-48-06-04/1-0022 กลุ่มเกษตรและพัฒนาการผลิตกระบือ ม.6
288 หมู่ 6 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0877238401
319 4-48-06-04/1-0023 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์กระบือพันธุ์พื้นเมือง
100 หมู่ 4 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0812632907
320 4-48-07-01/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านต้นแหน
75 หมู่ 1 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 051430496
321 4-48-07-07/1-0010 เลี้ยงโค - กระบือบ้านโคกศรีทอง
26 หมู่ 11 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0870409327
322 4-48-07-07/1-0005 เกษตรกรรวมใจบ้านดอนคราม
193 หมู่ 3 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0846843806
323 4-48-07-07/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านดอนคราม
33 หมู่ 3 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0813086267
324 4-48-07-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่3 บ้านดอนกลาง
300 หมู่ 3 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0868638216
325 4-48-07-05/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านปากบัง
130 หมู่ 2 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879485187
326 4-48-07-09/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลนาเลียง
54 หมู่ 7 ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0870193490
327 4-48-07-13/1-0024 กลุ่มธนาคารโคกระบือบ้านนาผือ ม.3,8 ต.คำพี้
257 หมู่ 3 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0610490036
328 4-48-07-07/1-0029 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านจำปา ม.9 ต.ก้านเหลือง
257 หมู่ 9 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0883094209
329 4-48-07-07/1-0030 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดอนโทน ม.6 ต.ก้านเหลือง
70 หมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0843931354
330 4-48-07-07/1-0031 เลี้ยงกระบือบ้านดอนคราม ม.3 ต.ก้านเหลือง
3 หมู่ 3 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0808123014
331 4-48-07-07/1-0032 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองแคน ม.1 ต.ก้านเหลือง
56 หมู่ 1 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0921472190
332 4-48-07-07/1-0033 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดอนโทน ม.5 ต.ก้านเหลือง
43 หมู่ 5 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0611434157
333 4-48-08-02/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.10 ต.นาเดื่อ
153 หมู่ 10 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 042538364
334 4-48-08-01/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองบาท้าว ม.2
124 หมู่ 2 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0810547807
335 4-48-08-02/1-0009 กลุ่มปลูกยางพาราและเลี้ยงโค-กระบือ บ้านอีอูด ม.3
61 หมู่ 3 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0847868249
336 4-48-08-04/1-0055 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลสามผง
43 หมู่ 8 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
337 4-48-08-02/1-0022 กลุ่มเลี้ยงโค_กระบือ บ้านนาคอย
28 หมู่ 6 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
338 4-48-08-05/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค_กระบือ บ้านดอนสมอหมู่1
30/21 หมู่ 1 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
339 4-48-08-03/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านนาจาน
78 หมู่ 9 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
340 4-48-08-03/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือ
31 หมู่ 15 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0801770698
341 4-48-08-01/1-0057 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองบาท้าว
179 หมู่ 2 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0982914948
342 4-48-08-05/1-0037 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือพื้นเมืองบ้านดอนสมอ
23 หมู่ 1 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0843933927
343 4-48-08-05/1-0038 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย บ้านดอนสมอ
111 หมู่ 1 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
344 4-48-08-02/1-0038 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านจอมศรี
56 หมู่ 7 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 085741306
345 4-48-08-06/1-0025 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 12 ต.บ้านข่า
68 หมู่ 12 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
346 4-48-08-06/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 10 ต.บ้านข่า
38 หมู่ 10 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
347 4-48-09-06/1-0017 ธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ ต.ท่าเรือ
72 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0850015954
348 4-48-09-02/1-0040 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านนาคอย หมู่ที่ 5
24/2 หมู่ 5 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์
349 4-48-09-02/1-0045 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ม.12
100 หมู่ 12 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์
350 4-48-09-01/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านนาหว้า
93/3 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์
351 4-48-09-02/1-0051 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนางัว หมู่ 1,2,8
223 หมู่ 2 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0986483425
352 4-48-09-02/1-0050 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านโนนกุง หมู่ 9
10 หมู่ 9 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์
353 4-48-10-07/1-0003 กลุ่มอนุรักษ์กระบือนาใน
20 หมู่ 3 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
354 4-48-10-02/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือตำบลนาหัวบ่อ
120 หมู่ 3 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 047910481
355 4-48-10-02/1-0008 กลุ่มเกษตรพัฒนาโค-กระบือบ้านโพนเพ็ก
3 หมู่ 1 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 087229698
356 4-48-10-02/1-0009 กลุ่มร่วมใจพัฒนาโพนตูม
66 หมู่ 6 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 081050267
357 4-48-10-02/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 3 นาหัวบ่อ
113 หมู่ 3 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0872319281
358 4-48-10-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหนองบัวแดง เจริญศิลป์
209 หมู่ 8 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0811948569
359 4-48-10-02/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือหนองผักตบ
245 หมู่ 4 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
360 4-48-10-02/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือ เทพมงคล
245 หมู่ 3 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0801598946
361 4-48-10-05/1-0008 สภาหมู่บ้านค้อรุ่งเรือง ตำบลบ้านค้อ
11 หมู่ 18 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
362 4-48-10-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านดง หมู่ที่ 8
206 หมู่ 8 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 083356426
363 4-48-10-03/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านดงวิทยาคาร
74 หมู่ 8 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0849524191
364 4-48-10-03/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.3 ต.นาขมิ้น
92 หมู่ 3 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0861582549
365 4-48-10-02/1-0047 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.นาหัวบ่อ
1 หมู่ 8 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0850127883
366 4-48-10-02/1-0048 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโพนเพ็ก
122 หมู่ 1 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857427011
367 4-48-10-05/1-0027 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.บ้านค้อ
131 หมู่ 14 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0934562689
368 4-48-11-03/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือเนื้อตำบลดอนเตย
142 หมู่ 1 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 072144021
369 4-48-11-03/1-0030 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือเนื้อดอนเตยหมู่ 1
143 หมู่ 1 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0860131413
370 4-48-11-03/1-0039 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือเนื้อพื้นเมืองดอนเตยหมู่ 2
56 หมู่ 2 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 042519149
371 4-48-11-01/1-0033 กล่มเลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านพันห่าวหมู่3
83 หมู่ 3 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0856456529
372 4-48-11-01/1-0035 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือเนื้อพันธุ์พื้นเมืองบ้านพันห่าวหมู่ 13
180 หมู่ 13 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์
373 4-48-11-01/1-0038 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบืองามทำเงินตำบลนาทม
26 หมู่ 12 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0895691746
374 4-48-11-01/1-0041 เลี้ยงโคกระบือเนื้อท่าพันโฮง
30 หมู่ 14 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0846521303
375 4-48-11-03/1-0054 กลุ่มเลี้ยงกระบือดอนเตยพัฒนา
34 หมู่ 1 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0908482179
376 4-48-11-01/1-0060 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาทม
28 หมู่ 4 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879499422
377 4-48-11-03/1-0072 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านดอนหลวง
102 หมู่ 7 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0913685796
378 4-48-11-03/1-0073 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลดอนเตย
94/1 หมู่ 5 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0800057380
379 4-48-12-02/1-0016 วิสาหกิจชุมชนธนาคารโคกระบือตำบลโคกสี
38 หมู่ 5 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม โทรศัพท์
380 4-39-01-04/1-0022 กลุ่มอนุรักษ์โค กระบือ
153 หมู่ 7 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 070616891
381 4-39-01-15/1-0006 เลี้ยงสัตว์บ้านหนองผำ-โคกสวรรค์
151 หมู่ 6 ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
382 4-39-01-03/1-0018 ควายงามหนองบัวลำภู
18/2 หมู่ 2 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
383 4-39-01-06/1-0023 กลุ่มคนเลี้ยงควายตำบลบ้านขาม
111 หมู่ 3 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
384 4-39-01-13/1-0058 กลุ่มอนุรักษ์กระบือฮ่องข่า-โนนสมบูรณ์
13 หมู่ 9 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0807616642
385 4-39-01-02/1-0038 กลุ่มคนรักควาย
41 หมู่ 9 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
386 4-39-01-14/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์กระบือพื้นเมืองตำบลป่าไม้งาม หมู่ 4
233 หมู่ 4 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
387 4-39-01-11/1-0056 กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนอุดม
43 หมู่ 8 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
388 4-39-02-02/1-0001 เกษตรอินทรีย์ตำบลด่านช้าง
33 หมู่ 7 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
389 4-39-02-05/1-0008 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ตำบลกุดดินจี่
64 หมู่ 5 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
390 4-39-02-01/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ 8
30/1 หมู่ 8 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
391 4-39-02-06/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลฝั่งแดง
17/2 หมู่ 3 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
392 4-39-02-06/1-0051 ปศุสัตว์พื้นเมืองโนนตาลฝั่งแดง
110 หมู่ 3 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
393 4-39-03-05/1-0017 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือกุดฉิม-ศรีวิไล
48/1 หมู่ 4 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0843281726
394 4-39-05-08/1-0024 กลุ่มรากไม้เฟอนิเจอร์บ้านหนองเหลือง
6 หมู่ 2 ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
395 7-30-02-01/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือครบุรี
182 หมู่ 1 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
396 7-30-03-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือราษฎร์สามัคคี
1 หมู่ 7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
397 7-30-04-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนพิมาน
90 หมู่ 9 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810649526
398 7-30-04-02/1-0015 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านสนวน
99 หมู่ 16 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0610246685
399 7-30-04-07/1-0010 อนุรักษ์พันธุ์กระบือคงยั่งยืน
131 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0856349433
400 7-30-04-02/1-0014 บ้านคงถาวรกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
44 หมู่ 3 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0898454640
401 7-30-04-02/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านคงถาวร
9 หมู่ 17 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0898802545
402 7-30-04-07/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านบะดาวเรือง
50 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844795395
403 7-30-04-06/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านหนองจิก
78 หมู่ 14 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0611392091
404 7-30-04-02/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสนวน
24 หมู่ 16 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 085130460
405 7-30-04-02/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านสนวน
13 หมู่ 16 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0848295961
406 7-30-04-02/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านปอบิด
217 หมู่ 1 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0821434337
407 7-30-04-01/1-0011 อนุรักษ์กระบือบ้านโคกเพ็ด
203 หมู่ 2 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0807364225
408 7-30-04-07/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์กระบือแกท่าใหญ่ยั่งยืน
17 หมู่ 15 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0848258354
409 4-30-05-03/1-0002 กลุ่มสตรีเย็บผ้าใส่กล่องกระดาษทิชชูบ้านสระสี่เหลี่ยม
146 หมู่ 4 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 098942425
410 4-30-05-03/1-0020 เกษตรบ้านหนองกุงน้อย
63 หมู่ 10 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 096245288
411 4-30-05-03/1-0023 หนองม่วงเกษตรประสานสามัคคี
24 หมู่ 8 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872597647
412 4-30-05-03/1-0026 พัฒนาอาชีพการเกษตรหนองกุงน้อย
41 หมู่ 10 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0851043306
413 4-30-05-01/1-0007 หนองใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์พัฒนา
139 หมู่ 4 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044387226
414 4-30-05-03/1-0031 สันติสุขพัฒนา
144/1 หมู่ 15 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 819671788
415 4-30-05-04/1-0007 สหมิตรบ้านม่วง
36 หมู่ 2 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 60572980
416 4-30-05-03/1-0045 กลุ่มผู้เลี้ยงโคและกระบือ
32 หมู่ 9 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
417 7-30-05-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองโจด หมู่ที่ 9
32 หมู่ 9 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0913424513
418 4-30-06-04/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านซาด
160 หมู่ 10 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 047021547
419 7-30-06-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านวังวารี
44 หมู่ 5 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
420 4-30-08-10/1-0006 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือพื้นบ้านหนองโสน
4 หมู่ 5 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 047073430
421 7-30-08-11/1-0010 เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือหนองบัวตะเกียด
122 หมู่ 3 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
422 7-30-09-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
81 หมู่ 9 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0821288955
423 7-30-10-09/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสระเพลง
149/1 หมู่ 1 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0895267057
424 7-30-11-02/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสระแจง
9 หมู่ 6 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0833867296
425 4-30-12-06/1-0010 กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดบ้านกรวย
5 หมู่ 12 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 060981883
426 4-30-12-06/1-0020 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือดอนกุดตะโพธิ์
33 หมู่ 6 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0852050746
427 4-30-12-14/1-0005 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์บ้านกุดจอก
30/1 หมู่ 12 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
428 4-30-12-20/1-0033 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านหนองหว้าเอน
121 หมู่ 10 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0881730488
429 4-30-12-24/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองไข่ผำ
70 หมู่ 10 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
430 7-30-12-20/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองหว้าเอน
90 หมู่ 10 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862497495
431 7-30-12-15/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านตะคร้อ
22/1 หมู่ 2 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0833684205
432 7-30-12-20/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกกลางพัฒนา
120 หมู่ 8 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0981582799
433 7-30-12-20/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกกลาง
7 หมู่ 8 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0930989700
434 7-30-12-20/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหญ้าคา
125 หมู่ 6 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
435 7-30-12-15/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์รวมใจขยายพันธุ์กระบือไทย
73 หมู่ 4 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0849586453
436 7-30-12-07/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านสระพะเนียด
26 หมู่ 10 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0981585541
437 7-30-12-20/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองหว้าเอน
53 หมู่ 10 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0804762420
438 7-30-12-15/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงโคและขยายพันธุ์กระบือบ้านโคกสะอาด
24/2 หมู่ 10 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0828644911
439 7-30-12-07/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านสระพะเนียด
181 หมู่ 10 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0611433514
440 7-30-12-24/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยตำบลหนองแจ้งใหญ่
17 หมู่ 7 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
441 7-30-13-01/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนางิ้ว
77 หมู่ 9 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0822153264
442 7-30-15-10/1-0010 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนกุ่ม
111 หมู่ 14 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872479371
443 7-30-16-07/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านซ่าเลือด
5 หมู่ 3 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0180632757
444 4-30-17-16/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือตำบลโนนตูม
69 หมู่ 7 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
445 4-30-17-05/1-0008 เลี้ยงโค-กระบือตำบลตลาดไทร
219 หมู่ 14 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0884776135
446 7-30-17-14/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลหนองหลัก
43 หมู่ 1 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0934862526
447 7-30-18-08/1-0012 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านทุ่งสะแบง
223 หมู่ 4 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0801537410
448 4-30-20-11/1-0006 เลี้ยงโคเนื้อผาแดง
29/3 หมู่ 11 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0870064779
449 4-30-20-09/1-0014 เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองขาม
12/1 หมู่ 8 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
450 7-30-20-07/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านโนนกระถิน หมู่ 8
384 หมู่ 8 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
451 4-30-21-01/1-0003 กลุ่มการเลี้ยงโค-กระบือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
33 หมู่ 13 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 048349293
452 4-30-23-05/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองบัว
2 หมู่ 1 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 017899340
453 7-30-23-03/1-0010 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองบัวกอง
52 หมู่ 3 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0823204301
454 7-30-23-05/1-0011 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านหัวหนอง
140 หมู่ 4 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0804908735
455 7-30-24-04/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลวังหิน
66 หมู่ 1 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0840378256
456 7-30-24-04/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองขี้เหล็ก
84/1 หมู่ 4 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0934435248
457 7-30-25-04/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ตำบลอุดมทรัพย์
127 หมู่ 4 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
458 7-30-28-04/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านตลุกชงโค
6 หมู่ 17 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
459 4-30-30-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคลูกผสม
27 หมู่ 8 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
460 7-30-30-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแก
15 หมู่ 9 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0933457370
461 4-30-31-02/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านลิงส่อง
32 หมู่ 2 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 088716001
462 4-30-31-01/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหญ้าคา
53 หมู่ 5 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0883440065
463 4-30-31-05/1-0025 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลหนองตาดใหญ่
26 หมู่ 3 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
464 4-30-31-02/1-0017 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองพลวง
15 หมู่ 10 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
465 4-30-31-04/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโนนกอก-โนนสมบูรณ์
22/1 หมู่ 6 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
466 3-26-01-06/1-0002 เกษตรกรรม ส.ป.ก. หมู่ที่3 ตำบลดอนยอ
83/3 หมู่ 3 ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โทรศัพท์
467 9-60-02-06/1-0010 ผู้เลี้ยงกระบือหมู่ 1
34 หมู่ 1 ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0878417648
468 9-60-02-09/1-0010 ผู้เลี้ยงกระบือหมู่ 3
28/1 หมู่ 4 ต.หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0848136588
469 9-60-02-05/1-0010 กลุ่มกระบือหนองระว้า
2/1 หมู่ 4 ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0913949077
470 9-60-02-07/1-0010 ผู้เลี้ยงกระบือเนินกว้าว
78/1 หมู่ 1 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0844943952
471 6-60-11-07/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือดงหนองหลวง
38 หมู่ 2 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
472 6-60-15-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งไอ้ต่น
51 หมู่ 1 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0895670839
473 5-80-01-15/1-0006 กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหัวทะเล
51 หมู่ 2 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0840587856
474 5-80-08-13/1-0004 กลุ่มเลี้ยง โค-กระบือ บ้านบนถนน
9 หมู่ 2 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 098679674
475 5-80-13-05/1-0004 สกย.บ้านทุ่งค้อพัฒนา
76 หมู่ 2 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 010821355
476 5-80-15-01/1-0027 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค กระบืออ่าวขนอม
16/1 หมู่ 14 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
477 8-80-15-01/1-0010 กลุ่มขยายพันธุ์ โค-กระบือไทย บ้านเจดีย์หลวง
37/2 หมู่ 4 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0862734437
478 4-38-01-06/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์เลี้ยงควายไทย
174 หมู่ 3 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0871688729
479 4-38-02-05/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.1
120 หมู่ 1 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0833488970
480 4-38-03-03/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโพธิ์
14 หมู่ 2 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0846001725
481 4-38-04-05/1-0010 ธนาคารโค-กระบือบ้านหนองชัยวาน
154 หมู่ 3 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0908425356
482 4-38-04-08/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือแบบยั่งยืน
123 หมู่ 6 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
483 4-38-06-01/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.บึงโขงหลง
83/1 หมู่ 4 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0856431586
484 4-38-07-01/1-0010 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอู่คำ
91 หมู่ 7 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0879865615
485 4-31-01-28/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
52 หมู่ 2 ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
486 4-31-01-05/1-0002 เลี้ยงกระบือพื้นเมืองสามัคคี ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
1 หมู่ 14 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 036723722
487 4-31-01-14/1-0012 กลุ่มที่ทำการชาวนาตามหลักเศรษฐกิจชุมชน ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
120 หมู่ 10 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0860030200
488 7-31-01-17/1-0010 เลี้ยงกระบือลุมปุ๊ก
9 หมู่ 14 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0963295822
489 7-31-01-14/1-0011 ผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโนนสมบูรณ์
22 หมู่ 11 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0868724466
490 7-31-01-22/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านปริงเปน
175 หมู่ 1 ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0959414105
491 4-31-02-07/1-0009 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลตำบลหนองขมาร
76 หมู่ 5 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 081999316
492 7-31-02-04/1-0010 อนุรักษ์กระบือ
61 หมู่ 9 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0990748599
493 7-31-02-05/1-0010 ค.ควายเข้านา บ้านนาหลวง
45 หมู่ 10 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0853022791
494 4-31-03-02/1-0006 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สปก.บ้านแสลงพัน ต.ลำดวน
66 หมู่ 2 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
495 4-31-03-01/1-0008 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติ ม.17 ต.กระสัง
135 หมู่ 17 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819979595
496 4-31-03-05/1-0005 กลุ่มวิสาหิจชุมชนเกษตรผสมผสาน ม.2 ต.หนองเต็ง
1/2 หมู่ 2 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804811285
497 4-31-03-10/1-0026 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือเพื่อผลิตลูก
10 หมู่ 12 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0801621218
498 7-31-03-10/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านปรือเวง
193 หมู่ 10 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0896940194
499 7-31-03-08/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านสำโรง
91 หมู่ 5 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0837285989
500 7-31-03-10/1-0011 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงกระบือบ้านปรีเวง
193 หมู่ 10 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0990258029
501 4-31-04-24/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองโจด
19 หมู่ 4 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
502 7-31-04-08/1-0010 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาพันธุ์กระบือ
97 หมู่ 1 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 098215899
503 7-31-04-08/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ 4
132 หมู่ 4 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0934839592
504 7-31-04-27/1-0010 กลุ่มกระบือเนื้อตำบลหนองโสน
56 หมู่ 8 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0929095456
505 7-31-04-27/1-0011 กลุ่มกระบือเนื้อ-นมฟาร์ม ต.หนองโสน
61 หมู่ 10 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 086037418
506 7-31-04-27/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ-นม ตำบลหนองโสน
98 หมู่ 9 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0883660096
507 4-31-05-06/1-0009 กลุ่มเกษตรพัฒนา ม.11 ดอนอะราง
43 หมู่ 11 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
508 4-31-05-05/1-0003 กลุ่มไร่นาผสมผสานบ้านโคกสว่าง
125 หมู่ 1 ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 821461876
509 4-31-05-09/1-0010 เลี้ยงโคเนื้อลูกผสม ม. 6 ต. โคกสูง
23 หมู่ 6 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 872596809
510 4-31-05-09/1-0029 กลุ่มวิสาหกิจพรพิมล
1/2 หมู่ 5 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0821260203
511 7-31-05-03/1-0011 หนองไผ่ยั่งยืน
179 หมู่ 4 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0899172283
512 7-31-05-07/1-0010 กลุ่มกระบือทองตำบลทุ่งกระเต็น
53/1 หมู่ 5 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
513 4-31-06-03/1-0007 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านละลม หมู่ที่ 4
188 หมู่ 4 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
514 4-31-06-04/1-0026 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนคุ้มโคกปราสาท บ้านบ่อโพธิ์ กลุ่มที่ 2
445 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
515 7-31-06-03/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือ
339 หมู่ 1 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852053994
516 7-31-06-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ม.4 ต.สำโรงใหม่
90 หมู่ 4 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0935018403
517 7-31-06-10/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสระคู ต.หนองตะครอง
39 หมู่ 1 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810656134
518 4-31-07-15/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกกลอย
67 หมู่ 4 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 072454690
519 4-31-07-19/1-0002 วิสาหกิจโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
3 หมู่ 9 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 086216388
520 4-31-07-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนบ้านแสลงโทน หมู่ 7
185 หมู่ 7 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
521 4-31-07-13/1-0003 วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแสง ต.ไพศาล
29 หมู่ 5 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
522 4-31-07-07/1-0005 เลี้ยงโคบ้านโคกสะอาด
35/3 หมู่ 8 ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857759154
523 4-31-07-21/1-0002 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านสารภี
95 หมู่ 6 ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
524 7-31-07-19/1-0011 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ 4 หนองตะขบ
192 หมู่ 4 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0610730102
525 7-31-07-19/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 9 โคกรังพัฒนา
94/1 หมู่ 9 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0887246494
526 7-31-07-19/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 3 บ้านโคกรัง
42 หมู่ 3 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857784882
527 7-31-07-18/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 6 บ้านหนองไผ่
77/1 หมู่ 6 ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0891192489
528 7-31-07-19/1-0014 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์โค-กระบือ
199 หมู่ 8 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0895057233
529 7-31-07-02/1-0014 กลุ่มรักเจ้าทุย
275 หมู่ 1 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
530 7-31-07-02/1-0015 กลุ่มเลี้ยงกระบือไทย
167 หมู่ 3 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0868656106
531 7-31-07-19/1-0016 กลุ่มโค-กระบือ ต.โคกตูม
126 หมู่ 2 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810516106
532 7-31-07-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านโคกปราสาทพัฒนา
207 หมู่ 12 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
533 7-31-07-21/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านโคกเพชร
88 หมู่ 8 ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0816600595
534 7-31-07-03/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ต.บ้านไทร
290 หมู่ 4 ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044666214
535 7-31-07-21/1-0014 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านทุ่งสว่าง
48 หมู่ 7 ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0981961822
536 7-31-07-06/1-0017 ผู้เลี้ยงโค - กระบือ
38/1 หมู่ 1 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0945425853
537 4-31-08-02/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโคขุน กระบือขุน ต.โนนเจริญ
135 หมู่ 1 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 050157671
538 4-31-08-09/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ ม.4 ต.เขาดินเหนือ
69 หมู่ 4 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
539 4-31-08-09/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดินเหนือ
64 หมู่ 3 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
540 7-31-08-02/1-0011 กลุ่มขยายพันธุ์กระบือบ้านสามขา
39 หมู่ 10 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
541 7-31-08-09/1-0010 กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกร่มพนมดิน
33 หมู่ 10 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
542 7-31-09-01/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านเตย
130 หมู่ 4 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0884642689
543 7-31-09-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลบ้านจาน
8 หมู่ 4 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 08000044797
544 7-31-10-07/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไหย ม.14 ต.โคกกลาง
177 หมู่ 14 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0848352386
545 7-31-10-07/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านใหม่ขี้ตุ่น
4/4 หมู่ 14 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0847349951
546 4-31-11-02/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ต.ดอนมนต์
312 หมู่ 1 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
547 4-31-11-04/1-0029 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ
14 หมู่ 8 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
548 7-31-11-10/1-0010 บ้านโนนจำปาเพื่อคนเครือข่าย
99 หมู่ 8 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0801661488
549 7-31-11-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือเมืองแก
398 หมู่ 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
550 7-31-11-05/1-0010 บ้านน้อยชลประทานผู้เลี้ยงโค-กระบือ
37 หมู่ 15 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
551 7-31-11-05/1-0011 กลุ่มกระบือบ้านสวายตางวน ม.1
113 หมู่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0981544726
552 7-31-11-05/1-0012 เลี้ยงกระบือน้อยชลประทาน
40 หมู่ 15 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
553 7-31-11-05/1-0013 เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ
147 หมู่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0822217073
554 7-31-11-01/1-0013 โค-กระบือสวายพัฒนา
169 หมู่ 11 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
555 7-31-11-05/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือไทยคูขาด
34 หมู่ 9 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
556 7-31-11-05/1-0015 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค กระบือบ้านหนองกับ
14 หมู่ 4 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0935498417
557 7-31-11-02/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านลิ้นเกี่ย
91 หมู่ 13 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0833658344
558 7-31-11-05/1-0016 กลุ่มขยายพันธุ์โค-กระบือและสัตว์เลี้ยง
13 หมู่ 14 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
559 4-31-12-05/1-0003 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองต้อพัฒนา
5 หมู่ 18 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
560 4-31-12-03/1-0006 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลหนองบัว
237/2 หมู่ 6 ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
561 7-31-12-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลหูทำนบ
4 หมู่ 18 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0837471368
562 4-31-13-02/1-0003 โครงการเลี้ยงกระบือเพื่อการเกษตร
65 หมู่ 7 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
563 4-31-13-01/1-0019 อนุรักษ์วัวควายไทยพื้นเมือง
45 หมู่ 13 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879648742
564 4-31-13-02/1-0014 เลี้ยงโค - กระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
59 หมู่ 4 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
565 4-31-13-01/1-0042 ธนาคารโค-กระบือ บ้านหนองหญ้ารังกา
8 หมู่ 9 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
566 4-31-14-03/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านขาม หมู่ 6
23 หมู่ 6 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0849627258
567 7-31-15-01/1-0010 อนุรักษ์ควายไทยบ้านม่วงหวาน-โคกเจริญ
41 หมู่ 15 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879147297
568 7-31-15-05/1-0011 อนุรักษ์และผลิตกระบือตำบลสำโรง
23 หมู่ 9 ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
569 7-31-15-01/1-0011 อนุรักษ์ควายไทยบ้านมะขามเจรอะ-โคกชุม
201 หมู่ 7 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852558898
570 7-31-17-01/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนรัง
86 หมู่ 7 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
571 7-31-18-02/1-0011 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านตาเหล็ง
146 หมู่ 4 ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
572 7-31-18-06/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านระนามพลววง
22 หมู่ 5 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
573 7-31-19-02/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือหัวถนน
63 หมู่ 8 ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
574 4-31-20-02/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหนองกกสามัคคี
31 หมู่ 1 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879591673
575 4-31-20-03/1-0016 กลุ่มโคกระบือบ้านคลองโป่ง
154 หมู่ 5 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 057742497
576 4-31-20-03/1-0046 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ ม. ตำบลลำนางรอง
98 หมู่ 1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
577 4-31-20-02/1-0024 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.1 ต.ส้มป่อย
87 หมู่ 1 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862534677
578 7-31-20-02/1-0011 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์พัฒนาผลิตกระบือ
79 หมู่ 7 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0849609590
579 7-31-20-02/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.7 ส้มป่อย
33 หมู่ 7 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0978719130
580 7-31-21-02/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาล้อม หมู่ที่ 13
38/1 หมู่ 13 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0823799013
581 4-31-22-03/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือยางน้อย-ประชาแสนสุข
12 หมู่ 2 ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
582 4-31-22-01/1-0003 กล่มเลี้ยงโค-กระบือในเขตเทศบาล
134/2 หมู่ 16 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0895849039
583 7-31-23-04/1-0013 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองปรือ
86 หมู่ 5 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
584 7-31-23-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านยายแย้ม
72 หมู่ 10 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0895804695
585 7-31-23-05/1-0011 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโนนเจริญ
40 หมู่ 5 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
586 7-31-23-02/1-0012 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกใหญ่ หมู่ 5
42 หมู่ 5 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852910009
587 3-25-02-14/1-0004 บ้านโปร่งเพื่อการเกษตร ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี
209 หมู่ 9 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0861093140
588 3-25-06-02/1-0002 กลุ่มฟื้นฟูและพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือ
111/1 หมู่ 1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0879722081
589 6-66-07-07/1-0035 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองโสน
168/1 หมู่ 2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0892702335
590 9-66-09-03/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัวขุนและควายขุนตำบลคลองทราย
95 หมู่ 5 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0869332258
591 6-67-02-04/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือบ้านซับสีทอง 2549
9 หมู่ 7 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
592 6-67-02-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรบ้านซับกระบาก
7 หมู่ 9 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
593 6-67-02-05/1-0009 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองใหญ่
428/1 หมู่ 2 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862034467
594 6-67-02-04/1-0036 กลุ่มเกษตรกรน้ำลัด
29 หมู่ 3 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0818871505
595 6-67-02-01/1-0016 กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกยาว ม. 6
30 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0856056151
596 6-67-02-04/1-0052 ห้วยตูมรวมใจพัฒนาการเกษตร
103 หมู่ 17 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0836309459
597 9-67-02-08/1-0010 เลี้ยงโคกระบือบ้านทางโค้งเขาเพิ่มพัฒนา
141 หมู่ 8 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0979285277
598 9-67-02-05/1-0016 กลุ่มโคกระบือบ้านซับม่วง หมู่15
23 หมู่ 15 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0800516592
599 9-67-02-10/1-0011 พัฒนาการเกษตร หมู่5
108/1 หมู่ 5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0878451824
600 9-67-02-05/1-0017 โคกระบือบ้านโคกยาว
157 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0614788901
601 9-67-02-05/1-0021 พืชอาหาร
37 หมู่ 5 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0944615956
602 9-67-02-05/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านลาดแค
24/2 หมู่ 5 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0827723540
603 9-67-02-05/1-0018 กลุ่มโคกระบือ บ้านคลองโปร่ง
98 หมู่ 17 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0869369792
604 9-67-02-06/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือ บ้านเขาฝาง
55 หมู่ 6 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0878480671
605 6-67-03-08/1-0008 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านวังมลใต้
32/1 หมู่ 5 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
606 6-67-05-04/1-0002 เลี้ยงโค-กระบือบ้านลำเพียร
74 หมู่ 10 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
607 6-67-07-10/1-0035 กลุ่มเกษตรกรรมลำพาด-หนองไผ่
179/1 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0819713077
608 6-67-07-08/1-0047 กลุ่มโคเนื้อและการแปรรูป ต.วังท่าดี
426 หมู่ 4 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0887860769
609 9-67-08-06/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือบ้านทรายทอง
3 หมู่ 16 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862072997
610 5-93-01-13/1-0028 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือไทยชัยบุรี
129 หมู่ 8 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0873974982
611 6-56-02-01/1-0039 เลี้ยงสัตว์หมู่ที่ 8
273 หมู่ 8 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์
612 6-56-02-04/1-0036 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 11
30/1 หมู่ 11 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0833628273
613 6-56-02-05/1-0032 เลี้ยงโค - กระบือขุน
167 หมู่ 2 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0895532287
614 6-56-03-06/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านห้วยบง หมู่ 9
45 หมู่ 9 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0817656434
615 6-56-03-13/1-0020 กลุ่มโครงการเลี้ยงโค-กระบือ
20 หมู่ 7 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0892636870
616 6-56-03-13/1-0021 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านปางมดแดง
181 หมู่ 10 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์
617 6-56-03-13/1-0023 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 7 ต.อ่างทอง
111 หมู่ 7 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0895535604
618 6-56-03-09/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านร่องค้อม
59 หมู่ 10 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 849494860
619 6-56-05-05/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ หมู่ 11 ตำบลห้วยลาน
125 หมู่ 11 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0835734289
620 6-56-05-05/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือห้วยลานร่วมใจ
158 หมู่ 3 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0878370153
621 6-56-07-06/1-0044 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยสันสลี
84 หมู่ 7 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0861937805
622 6-56-07-05/1-0042 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านดงบุญนาค
144 หมู่ 7 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0835645281
623 6-56-07-02/1-0053 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสันขวาง
58 หมู่ 1 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0869171005
624 6-56-08-04/1-0062 กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน - กระบือ เพื่อการค้า ม.3 ต.เชียงแรง
123 หมู่ 3 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0818816070
625 6-56-08-02/1-0044 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ม.4 ต.ป่าสัก
260 หมู่ 4 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0870250201
626 6-56-09-02/1-0028 กลุ่มเลี้ยงกระบือตำบลดงเจน
8 หมู่ 4 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์
627 6-56-09-01/1-0054 กลุ่มธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ
94 หมู่ 1 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0890555359
628 6-54-02-05/1-0060 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเพื่อเพิ่มผลผลิตตำบลน้ำเลา
99 หมู่ 8 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0806745931
629 6-54-02-04/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเพื่อเพิ่มผลผลิตตำบลร้องเข็ม
44 หมู่ 5 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0861966354
630 6-54-02-14/1-0040 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านแม่ทราย
11 หมู่ 1 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0871897302
631 6-54-04-03/1-0045 กลุ่มเลี้ยงวัว - เลี้ยงควายช่องลม
234 หมู่ 1 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0894354126
632 6-54-04-03/1-0046 อนุรักษ์กระบือไทย หมู่ 1 ตำบลหัวฝาย
230/3 หมู่ 1 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0868912977
633 6-54-04-03/1-0054 กลุ่มเลี้ยงสัตว์หมู่ 5 ป่าผึ้ง ต.หัวฝาย
196/3 หมู่ 5 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0899974050
634 6-54-04-04/1-0061 โครงการเลี้ยงสัตว์ห้วยม่วง ม.5 ต.ดอนมูล
25 หมู่ 2 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0844802448
635 6-54-04-05/1-0018 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อเลี้ยงโค ม.1 ต.บ้านเหล่า
95 หมู่ 1 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
636 6-54-05-05/1-0024 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสาวหลวง หมู่ 2
62 หมู่ 2 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 061799944
637 6-54-05-03/1-0013 เลี้ยงโค-กระบือ
53/2 หมู่ 1 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 010268396
638 6-54-05-05/1-0036 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือหมู่ที่ 6 ต.ปงป่าหวาย
91/2 หมู่ 6 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์
639 6-54-05-05/1-0043 กลุ่มเลี้ยงควาย หมู่ 6 ตำบลปงป่าหวาย
110/5 หมู่ 6 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 054640152
640 6-54-05-05/1-0054 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 3 บ้านแม่ยุ้น
55/4 หมู่ 3 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 057237877
641 6-54-05-03/1-0028 เลี้ยงวัว - กระบือ บ้านปากปาน หมู่ 1 ตำบลไทรย้อย
39/1 หมู่ 1 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์
642 6-54-05-02/1-0034 สหการผลิตแม่จั๊วะ
136 หมู่ 1 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 0819324718
643 6-54-06-03/1-0072 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านห้วยกาน
61 หมู่ 8 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0848063269
644 6-54-06-06/1-0180 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านท่าวะ
31/3 หมู่ 8 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0861828645
645 6-54-06-04/1-0063 ผู้เลี้ยงกระบือชุมชนอัมพวัน ม.8 เตาปูน
154 หมู่ 8 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0994357172
646 6-54-06-01/1-0105 กลุ่มเกษตรกรรักกระบือตำบลบ้านหนุน
206/1 หมู่ 1 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0864214836
647 6-54-06-04/1-0064 กลุ่มเลี้ยงกระบือตำบลเตาปูน
123/2 หมู่ 3 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์
648 6-54-08-03/1-0008 ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือชายทุ่งย่านยาว หมู่ 3
110/2 หมู่ 3 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 095541875
649 6-54-08-03/1-0011 ผู้เลี้ยงกระบือแม่คำป้อตำบลน้ำรัด
138 หมู่ 4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 071914608
650 6-54-08-03/1-0039 สายใจกระบือพอเพียง หมู่ 4 ตำน้ำรัด
118/1 หมู่ 4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์
651 6-54-08-03/1-0042 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ (สี่) น้ำรัด
317 หมู่ 6 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054647307
652 6-54-08-01/1-0037 กลุ่มเลี้ยงกระบือเพื่อเสริมรายได้ ปงเจริญ
292 หมู่ 1 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0844459589
653 6-54-08-01/1-0059 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ
59/3 หมู่ 3 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0613268837
654 6-65-01-10/1-0001 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคกระบือตำบลปากโทก
187 หมู่ 2 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0892690918
655 6-65-01-08/1-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงโค, กระบือ บ้านน้ำดำ
10/3 หมู่ 10 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0848182977
656 9-65-01-17/1-0010 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3/001 หมู่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055251076
657 6-65-02-01/1-0004 กลุ่มตลาดนัดโค-กระบือประดู่ทองนครไทย
289 หมู่ 18 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055363129
658 6-65-02-09/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ่อโพธิ์
2 หมู่ 2 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0846995104
659 6-65-02-04/1-0008 ศิริพรรณ
203 หมู่ 9 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0898141164
660 6-65-02-09/1-0034 กลุ่มโค กระบือบ้านเนินสวรรค์ ตำบลบ่อโพธิ์
42 หมู่ 6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0912909503
661 9-65-02-08/1-0010 อนุรักษ์เลี้ยงกระบือไทยบ้านบุ่งปลาฝา
67 หมู่ 7 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0881594793
662 6-65-03-03/1-0004 กลุ่มเลี้ยงควายเพื่อชำแหละ
23/1 หมู่ 1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0871946213
663 6-65-03-01/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ม.9
40 หมู่ 9 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0895631612
664 6-65-03-06/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือขุนเพื่อผลผลิต
72 หมู่ 9 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
665 6-65-03-03/1-0028 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ สวนเมี่ยง
74/2 หมู่ 1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0892689147
666 6-65-03-03/1-0031 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือขุนแบบปล่อย
28 หมู่ 1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0870082221
667 6-65-03-03/1-0050 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือแบบสวยงามอนุรักษ์
5/2 หมู่ 2 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0845744113
668 6-65-03-03/1-0051 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.9 ต.สวนเมี่ยง
79/1 หมู่ 9 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0843803794
669 9-65-03-04/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.บ้านดง
85 หมู่ 4 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0856777969
670 9-65-03-03/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือสวนเมี่ยง
24/2 หมู่ 1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0824023008
671 9-65-03-06/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือขุนบ้านท่าสะแก
1/2 หมู่ 4 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0852733661
672 6-65-04-07/1-0028 กลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์บ้านชุมแสงสงคราม
84/3 หมู่ 2 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0873114326
673 9-65-04-02/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านหล่ายโพธิ์
49/2 หมู่ 7 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0874445800
674 6-65-05-09/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 8 ตำบลวัดตายม
53/3 หมู่ 8 ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0899076933
675 6-65-05-04/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเพื่อจำหน่าย หมู่ 2 ต.สนามคลี
9/4 หมู่ 2 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0816042398
676 6-65-06-10/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านคลองคล้า
24 หมู่ 11 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0815964946
677 6-65-06-11/1-0008 กลุ่มเลี้ยงกระบือและสุกร บ้านไทรงาม
86/1 หมู่ 1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0869277069
678 6-65-06-11/1-0016 โค-กระบือ หนองมะคัง
15 หมู่ 4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0857349386
679 9-65-06-11/1-0011 อนุรักษ์ควายไทยไทรงาม
127 หมู่ 1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0816800507
680 9-65-06-08/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองห้าง
65/3 หมู่ 3 ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0823991477
681 6-65-07-01/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์
146/4 หมู่ 7 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0846244537
682 6-65-07-05/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านชาน
9 หมู่ 5 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055240830
683 6-65-07-06/1-0027 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโป่งแค
10 หมู่ 10 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0878423631
684 6-65-08-09/1-0006 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองบัว หมู่ 7
131 หมู่ 7 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0817418957
685 6-65-08-04/1-0012 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือตำบลบ้านกลาง
294 หมู่ 20 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0878388059
686 5-83-03-05/1-0009 กลุ่มเลี้ยงสัตว์มูลค่าสูงบ้านหมากปรก
78/5 หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 096491277
687 5-83-03-05/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านหมากปรก
68/1 หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 045904294
688 5-83-03-01/1-0011 กลุ่มเลี้ยงสัตว์หมู่ที่ 3 พรุจำปา
26/3 หมู่ 3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0899711507
689 4-44-01-14/1-0014 เลี้ยงโค-กระบือบ้านสวนอ้อย
17 หมู่ 8 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
690 4-44-03-15/1-0027 กลุ่มอนุรักษ์กระบือพันธุ์พื้นเมือง
133 หมู่ 10 ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0857426967
691 4-44-03-07/1-0036 อนุรักษ์กระบือบ้านโนนสูง ม.10,ม.18
26/1 หมู่ 10 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0917084911
692 4-44-04-02/1-0015 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือบ้านโนน หมู่ 5
88 หมู่ 5 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
693 4-44-04-02/1-0053 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.4
12 หมู่ 4 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
694 4-44-04-05/1-0030 กลุ่มเลี้ยงผู้โค-กระบือบ้านโพธิ์มี-โนนสะอาด
66 หมู่ 19 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
695 4-44-04-05/1-0032 กลุ่มผู้เลี่ยงโค-กระบือ บ้านโพธิ์มี-โนนสะอาด
66 หมู่ 19 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
696 4-44-05-08/1-0016 กลุ่มพัฒนาทำนาบ้านเข็ง
93 หมู่ 12 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895720078
697 4-44-05-05/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนสูงน้อย ตำบลดอนเงิน
6 หมู่ 10 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
698 4-44-06-01/1-0019 การเลี้ยงโค กระบือ
181 หมู่ 6 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 031407559
699 4-44-06-06/1-0022 เพื่อเพิ่มพูนรายได้บ้านเป้า ม.13
142 หมู่ 15 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856466662
700 4-44-06-05/1-0026 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโคกใหม่หมู่10,14 ตำบลหนองม่วง
222 หมู่ 10 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878590915
701 4-44-06-10/1-0035 อนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านดอนบม หมู่ที่16 ตำบลหนองจิก
52 หมู่ 16 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0899652867
702 4-44-06-08/1-0065 อนุรักษ์กระบือไทย หมู่ที่2 ตำบลโนนแดง
38 หมู่ 2 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0899919144
703 4-44-06-11/1-0015 ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร หมู่7 ตำบลบัวมาศ
55 หมู่ 7 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
704 4-44-06-16/1-0026 ธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริบ้านโคกสูง หมู่8 ตำบลยาง
5 หมู่ 8 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
705 4-44-06-01/1-0035 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืนแบบผสมผสาน หมู่8 ตำบลบรบือ
98 หมู่ 8 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
706 4-44-07-07/1-0001 เกษตรกรทำนาผสมผสาน
30 หมู่ 1 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072244346
707 4-44-07-04/1-0020 กลุ่มเลี้ยงควายไทยพื้นเมือง(ห้วยหลาวเหนือ)
91 หมู่ 15 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872352204
708 4-44-07-05/1-0006 กลุ่มพลังงานทดแทนบึงสามัคคี
29 หมู่ 8 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
709 4-44-07-01/1-0013 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกผัก-เลี้ยงควายบ้านโคกกลม
98 หมู่ 7 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0827446832
710 4-44-07-01/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านค้อม่วง หมู่ 16
65 หมู่ 16 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0877025260
711 4-44-07-02/1-0031 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านหนองบาก
37 หมู่ 6 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0821096319
712 4-44-07-02/1-0030 กลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตบ้านดงม่วง
14 หมู่ 5 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0857399311
713 4-44-07-02/1-0039 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขี้ตุ่น หมู่ 10
31 หมู่ 10 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801770778
714 4-44-07-02/1-0041 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสำโรงราษฎร์
4 หมู่ 13 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 08785592305
715 4-44-07-05/1-0008 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์เงิน
82 หมู่ 10 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
716 4-44-07-08/1-0023 กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยเคมีบ้านตลาดเหนือ
71 หมู่ 13 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872294178
717 4-44-07-02/1-0042 กลุ่มการเกษตรบ้านโพนทราย
87 หมู่ 2 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
718 4-44-07-02/1-0044 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค บ้านโพนทราย
60 หมู่ 2 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879061334
719 4-44-07-05/1-0022 กลุ่มแม่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพธิ์
1 หมู่ 1 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
720 4-44-07-04/1-0037 กลุ่มเกษตรบ้านเขวาพัฒนา
31 หมู่ 13 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0870148239
721 4-44-07-02/1-0057 เกษตรผสมผสานชุมชนบ้านสำโรง
169 หมู่ 12 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0854647386
722 4-44-07-07/1-0036 กลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงโคกระบือ - สุกร
39 หมู่ 5 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810572170
723 4-44-07-04/1-0040 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์ บ้านเขวาพัฒนา
162 หมู่ 13 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0986199840
724 4-44-08-20/1-0026 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.3 ต.ภารแอ่น
95 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
725 4-44-08-20/1-0022 กลุ่มผู้ฝึกกระบือไถนาบ้านภารแอ่น
103 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810490603
726 4-44-08-20/1-0023 กลุ่มธนาคารกระบือบ้านภารแอ่น
72 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
727 4-44-08-20/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือยั่งยืน
1 หมู่ 7 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
728 4-44-08-09/1-0017 ผู้เลัี้ยงกระบือสวยงามบ้านทัพป่าจิก
27 หมู่ 7 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
729 4-44-08-09/1-0018 กลุ่มพัฒนาสายพันธุ์กระบือทัพป่าจิก
37 หมู่ 7 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
730 4-44-08-09/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนากระบือบ้านไทยพิทักษ์
1 หมู่ 11 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
731 4-44-08-09/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์แม่พันธุ์กระบือบ้านไทยพิทักษ์
44 หมู่ 11 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
732 4-44-08-20/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนากระบือแม่พันธุ์ ม.3 ต.ภารแอ่น
20 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
733 4-44-09-10/1-0008 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยหนองคลอง ต.หวาย
9 หมู่ 5 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828475236
734 4-44-09-08/1-0012 กลุ่มเพื่อผลิตผลิตผลการเกษตรร่วมสินเจริญ
3 หมู่ 17 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828465329
735 4-44-09-02/1-0012 หนองบกพัฒนา
93 หมู่ 8 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0874379063
736 4-44-09-03/1-0037 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเก่าน้อย ต.เสือโก้ก
60 หมู่ 13 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0832823176
737 4-44-09-01/1-0020 เรียนรู้เกษตรทางเลือกบ้านดอนบม
109 หมู่ 5 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0815745872
738 4-44-09-01/1-0021 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20
62 หมู่ 20 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
739 4-44-09-09/1-0032 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านนาเสียว
33 หมู่ 15 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892737169
740 4-44-09-08/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์ควายเขาแล ตำบลงัวบา
24 หมู่ 14 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
741 4-44-09-01/1-0023 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10
161 หมู่ 10 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
742 4-44-10-05/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคขุนแม่พันธุ์
9 หมู่ 8 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
743 4-44-10-07/1-0029 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ตำบลดงยาง
79 หมู่ 9 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879282481
744 4-44-10-03/1-0056 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์
89 หมู่ 1 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895763189
745 4-44-11-06/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค/กระบือ บ้านตาพวน
32 หมู่ 6 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 090146976
746 4-44-11-06/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองบัวน้อย
25 หมู่ 4 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
747 4-44-11-06/1-0043 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ หนองบัวน้อย
25 หมู่ 4 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
748 4-44-11-02/1-0026 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาภู
95 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810501071
749 4-44-11-04/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านกู่น้อย
43 หมู่ 9 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
750 4-44-11-04/1-0024 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านกู่ หมู่ที่ 1
104 หมู่ 1 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
751 4-44-12-05/1-0052 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลห้วยเตย
181 หมู่ 11 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
752 4-44-12-05/1-0053 อนุรักษ์พันธุ์กระบือไทย
136 หมู่ 2 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856594216
753 4-44-13-04/1-0006 เลี้ยงโคกระบือบ้านโคกอินทนิล
47 หมู่ 2 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
754 4-44-13-03/1-0028 ธนาคารโค-กระบือบ้านเหล่าดอกไม้หมู่8,หมู่9
164 หมู่ 9 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
755 4-44-13-04/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหนองกุง
82 หมู่ 5 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
756 4-44-13-02/1-0030 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสมบูรณ์พัฒนา ม.13
62 หมู่ 13 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
757 6-58-01-06/1-0020 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งมะส้าน
79 หมู่ 5 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0895577212
758 6-58-02-01/1-0011 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านโป่งศิลา
982 หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
759 6-58-02-01/1-0043 เกษตรยั่งยืนหย่อมสนามบิน
310 หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0
760 6-58-04-01/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านห้วยหลวงสามัคคี
91/1 หมู่ 6 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0871743347
761 6-58-04-03/1-0012 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งแล้งสามัคคี
302/2 หมู่ 1 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0851076866
762 4-49-01-12/1-0019 กลุ่มโคและกระบือตำบลดงมอน
57 หมู่ 6 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
763 4-49-01-05/1-0029 โครงการเลี้ยงกระบือ หมู่ที่12
158 หมู่ 12 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0866423460
764 4-49-01-05/1-0028 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
137 หมู่ 10 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
765 4-49-01-05/1-0030 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านนาถ่อน ม.10
85 หมู่ 10 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0892764813
766 4-49-01-05/1-0031 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ม.12 ตำบลโพนทราย
203 หมู่ 12 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0872305449
767 4-49-02-06/1-0011 กลุ่มตลาดนัดโค-กระบือต.โชคชัย
63 หมู่ 3 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 010578689
768 4-49-02-04/1-0035 กลุ่มธนาคารโค-กระบือและเกษตรกรรมบ้านอุ่มไผ่
13/1 หมู่ 3 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
769 4-49-03-07/1-0005 เลี้ยงโค-กระบือ พันธุ์พื้นเมืองอำเภอดอนตาล
24 หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042610273
770 4-49-03-07/1-0008 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านนาคำน้อย - คำเตาเหล็ก
27 หมู่ 4 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0851290778
771 4-49-03-04/1-0041 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองกะยัง
93 หมู่ 6 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
772 4-49-03-06/1-0023 กลุ่มเลี้ยงสัตว์127
50 หมู่ 7 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
773 4-49-04-06/1-0003 เกษตรกรทำไร่พังแดง
127 หมู่ 2 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042619524
774 4-49-04-05/1-0031 ธนาคารกระบือบ้านชะโนด หมู่ 1 ตำบลชะโนดน้อย
124 หมู่ 1 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0933797200
775 4-49-05-11/1-0003 เลี้ยงกระบือบ้านหนองไฮ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ
1 หมู่ 5 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
776 4-49-05-11/1-0024 เลี้ยงกระบือเหล่าสร้างถ่อ
6 หมู่ 1 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
777 4-49-05-14/1-0035 เลี้ยงโคและกระบือบ้านโคกป่าหวาย
35 หมู่ 7 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0800442168
778 4-49-05-08/1-0030 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ.บ้านตูมหวาน
20 หมู่ 3 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0870412395
779 4-49-06-04/1-0003 ผู้เลี้ยงโค-กระบือพาลุการกรภูมิ
18 หมู่ 3 ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042694055
780 4-49-06-04/1-0009 เลี้ยงโค-กระบือโพธิ์เจริญ
24 หมู่ 5 ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 047921225
781 4-49-06-02/1-0025 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ.หว้านใหญ่
26 หมู่ 11 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
782 4-49-07-04/1-0028 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยเพื่อเกษตรกรตำบลบ้านเป้า-หนองสูงใต้
196 หมู่ 3 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
783 4-35-01-08/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านคำฮี ม.3
36 หมู่ 3 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 072543102
784 4-35-01-08/1-0008 ทำสวนยางพารา
54 หมู่ 3 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862483476
785 7-35-01-11/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านผือฮี
38 หมู่ 6 ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0857621774
786 7-35-01-05/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านท่าเยี่ยม
82 หมู่ 10 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 08626271096
787 7-35-01-09/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านคำน้ำเกี้ยง
112 หมู่ 7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0827567750
788 4-35-03-04/1-0007 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านท่าลาด หมู่ 3
19 หมู่ 3 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์
789 4-35-03-05/1-0011 โรงสีชุมชนบ้านคำก้าว หมู่ 4 ต.ห้วยแก้ง
43 หมู่ 4 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0883688160
790 4-35-03-04/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือพื้นเมือง
27 หมู่ 1 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0801550649
791 7-35-03-03/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านกุดหิน หมู่ 4
132 หมู่ 4 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0868725152
792 7-35-03-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองเมืองกลาง หมู่ 21
222 หมู่ 21 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0843280516
793 4-35-04-09/1-0009 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ บ้านหนองตุกหลุก ม.7
28 หมู่ 7 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0878797079
794 7-35-04-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านขี้เหล็ก
247 หมู่ 4 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
795 7-35-04-13/1-0010 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านแหล่งหนู หมู่ที่ 6
161 หมู่ 6 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0872506241
796 7-35-04-09/1-0011 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านนาหลู่ หมู่ที่ 3
94 หมู่ 3 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0872474382
797 7-35-04-05/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านมะพริก หมู่ 9
24 หมู่ 9 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0814314138
798 4-35-05-04/1-0015 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ บ้านเซ หมู่ที่ 2
34/1 หมู่ 2 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 094501714
799 4-35-05-02/1-0017 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระจาย 3 ร่วมพัฒนา
169 หมู่ 3 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
800 7-35-05-05/1-0010 เกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านเตาไห
67 หมู่ 7 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0926031067
801 7-35-05-02/1-0011 กลุ่มโค-กระบือก้าวหน้าบ้านกระจาย หมู่ที่ 3
181/2 หมู่ 3 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0913430319
802 7-35-05-03/1-0011 เลี้ยงโคแม่พันธุ์ หมู่5,13
110 หมู่ 5 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0848237422
803 7-35-05-03/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านโคกกลาง
109 หมู่ 2 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0895654364
804 4-35-06-10/1-0049 กลุ่มเกษตรเลี้ยงกระบือบ้านสร้างแป้น หมู่ 2
37 หมู่ 2 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0868296698
805 4-35-06-05/1-0025 กลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือบ้านดงยาง
114 หมู่ 11 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์
806 4-35-06-10/1-0051 เลี้ยงกระบือบ้านสร้างแป้น หมู่ 6
109 หมู่ 6 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0857726725
807 4-35-06-10/1-0061 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านซำ หมู่ 3
147 หมู่ 3 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0851682779
808 4-35-06-06/1-0036 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโพธิ์ศรี
7 หมู่ 8 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0896961977
809 7-35-06-02/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านหนองยาง หมู่ 3,10
60 หมู่ 10 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์
810 7-35-06-08/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านดงจงอาง
7 หมู่ 5 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862580211
811 7-35-06-09/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านแดง หมู่ 7
61 หมู่ 7 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0883669712
812 7-35-07-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านบากน้อย
34 หมู่ 8 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร โทรศัพท์
813 7-35-07-03/1-0014 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดวน หมู่ 7
63 หมู่ 7 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0854790238
814 4-35-08-10/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือกลุ่มสามแยก
147 หมู่ 7 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
815 4-35-08-02/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหนองบกพัฒนา
71 หมู่ 8 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
816 4-35-08-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ-สุกร
35 หมู่ 9 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
817 4-35-08-14/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ต.ศรีแก้ว
190 หมู่ 4 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
818 4-35-08-02/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ต.บุ่งค้า
133 หมู่ 7 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
819 4-35-08-11/1-0021 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านกุดแห่
119 หมู่ 9 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
820 4-35-08-06/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือเกษตรพัฒนา
55 หมู่ 11 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
821 4-35-08-06/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือโคกสำราญ หมู่ 8
132 หมู่ 8 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
822 4-35-08-14/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโคศรีแก้ว หมู่ 6
20 หมู่ 6 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
823 4-35-08-06/1-0010 กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านหวาย หมู่ 15
3 หมู่ 15 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
824 4-35-08-10/1-0011 กลุ่มเลี้นงโคบ้านโป่ง
104 หมู่ 5 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
825 4-35-08-10/1-0012 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคบ้านด่าน ม.4
233 หมู่ 4 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
826 4-35-08-10/1-0013 ทอผ้าบ้านศรีสมพร
4 หมู่ 9 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
827 4-35-08-07/1-0011 เลี้ยงวัวบ้านกุดขุ่น
38 หมู่ 4 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
828 7-35-08-12/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือหนองยาง
321 หมู่ 11 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
829 7-35-08-13/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านกุดเสถียร หมู่ 6
76 หมู่ 6 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0800048314
830 7-35-09-01/1-0012 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ ม. 2 บ.ห้วยยาง
172 หมู่ 2 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์
831 7-35-09-01/1-0013 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านเทพเจริญ
104 หมู่ 6 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์
832 5-85-01-03/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านท่าฉาง ต.หงาว
193/1 หมู่ 3 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โทรศัพท์ 0831060832
833 5-85-01-03/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ ตำบลหงาว
475 หมู่ 3 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โทรศัพท์ 0862833423
834 3-21-01-03/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านยายดา
49/3 หมู่ 3 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038664396
835 3-21-01-03/1-0036 เลี้ยงโคกระบือบ้านตะกาด
154/2 หมู่ 16 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038664485
836 3-21-01-03/1-0037 ชมรมผู้เพาะเลี้ยงโคกระบือบ้านช่น
63 หมู่ 5 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038664663
837 4-45-01-09/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือขุนหมู่10
27 หมู่ 10 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 092794638
838 4-45-01-05/1-0011 กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสวรรค์ยาสูบ
128 หมู่ 10 ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862208084
839 4-45-01-17/1-0026 เลี้ยงโคกระบือหนองแก้วพัฒนา
85 หมู่ 2 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
840 4-45-01-04/1-0039 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านแคน ม.14
8 หมู่ 14 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892732169
841 4-45-02-08/1-0043 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
151/1 หมู่ 6 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847426359
842 4-45-02-04/1-0041 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
37 หมู่ 9 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862252426
843 4-45-03-02/1-0046 เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองสระ
80 หมู่ 13 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0903561933
844 4-45-03-01/1-0057 เลี้ยงกระบือบ้านหนองบึง ม.4
107 หมู่ 4 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807748583
845 4-45-04-08/1-0058 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนแคน หมู่ 2
155 หมู่ 2 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
846 4-45-04-08/1-0064 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่ 2 ตำบลป่าสังข์
45 หมู่ 6 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883184452
847 4-45-04-08/1-0065 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่ 1 ตำบลป่าสังข์
192 หมู่ 14 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
848 4-45-04-08/1-0063 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่ 3 ตำบลป่าสังข์
12 หมู่ 9 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862216625
849 4-45-04-02/1-0042 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตำบลหนองผือ
70/1 หมู่ 1 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0998292495
850 4-45-05-06/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านคางฮุงน้อย ม.8 ต.อุ่มเม้า
9 หมู่ 8 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857412105
851 4-45-05-15/1-0023 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านเพ็ก ม.1
28 หมู่ 1 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
852 4-45-05-06/1-0033 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านขี้เหล็ก ม.3 ต.อุ่มเม้า
40 หมู่ 3 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0953283409
853 4-45-06-05/1-0017 กลุ่มผู้เลี้ยงโคและปลูกหญ้า ม. 1 ต. โพธิ์ใหญ่ อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
39 หมู่ 1 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 070671734
854 4-45-06-13/1-0037 โครงการอนุรักษ์โคกระบือและพัฒนาผลผลิตหมู่ที่1,2,10ต.คำไฮ
50 หมู่ 2 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833440385
855 4-45-07-10/1-0057 เลี้ยงโคกระบือหมู่2คำนาดี
163 หมู่ 2 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
856 4-45-07-07/1-0072 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือหมู่5และหมู่10
171 หมู่ 10 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879114860
857 4-45-07-09/1-0038 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลอุ่มเม่า
42 หมู่ 6 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
858 4-45-07-05/1-0047 อนุรักษ์พันธุกรรมโค-กระบือพืชสมุนไพร
109 หมู่ 5 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
859 4-45-07-05/1-0048 เลี้ยงกระบือบ้านบะตากา
222 หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
860 4-45-07-03/1-0035 กลุ่มเลี้ยงกระบือนาอุดม
134 หมู่ 15 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
861 4-45-07-05/1-0050 เลี้ยงกระบือหมู่ 10บ้านโคกล่าม
289 หมู่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
862 4-45-08-02/1-0023 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือเทวาประสิทธิ์
148 หมู่ 6 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0835619211
863 4-45-08-04/1-0045 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลอัคคะคำ
10 หมู่ 2 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
864 4-45-08-05/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลสะอาด
25 หมู่ 7 ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879972179
865 4-45-08-02/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลเชียงใหม่ หมู่ 5
8 หมู่ 5 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856084395
866 4-45-09-06/1-0008 กลุ่มชาวนาร่วมใจกู้ภัยเศรษฐกิจ
64 หมู่ 1 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0877161146
867 4-45-09-04/1-0023 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือวังใหญ่สามัคคี
28 หมู่ 4 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
868 4-45-09-01/1-0051 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านปลาโด
140 หมู่ 9 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
869 4-45-10-15/1-0004 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหลวง
44 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
870 4-45-10-09/1-0046 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.โพธิ์ทอง
24 หมู่ 11 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
871 4-45-10-13/1-0027 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านหนองผักตบ
77 หมู่ 3 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895112397
872 4-45-10-08/1-0036 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ บ้านหน่อง หมู่ที่ 12 ตำบลขวาว
13 หมู่ 12 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0877715755
873 4-45-10-08/1-0037 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ บ้านหน่อง หมู่ที่ 6 ตำบลขวาว
70 หมู่ 6 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
874 4-45-10-05/1-0055 อนุรักษ์กระบือไทย บ้านป่าขี หมู่ที่ 12
42 หมู่ 12 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0629062365
875 4-45-11-04/1-0032 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ตำบลหินกอง
116 หมู่ 9 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
876 4-45-11-04/1-0082 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลหินกอง
14 หมู่ 12 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0861286819
877 4-45-11-09/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย ตำบลห้วช้าง
44 หมู่ 8 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833267028
878 4-45-11-08/1-0133 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.ทุ่งหลวง
127 หมู่ 13 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860750673
879 4-45-11-08/1-0136 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยบ้านร้านหญ้า
35 หมู่ 3 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0908387693
880 4-45-12-02/1-0033 กลุ่มพัฒนากระบือตำบลหนองหิน
89 หมู่ 4 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860466845
881 4-45-13-04/1-0047 กลุ่มเกษตรกรอนุลักษณ์ควายไทยบ้านดอนไร่
14 หมู่ 7 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883294250
882 4-45-13-04/1-0051 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านเหล่าข้าว
92 หมู่ 3 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
883 4-45-13-04/1-0060 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านขี้เหล็ก ม.2 ต.ยางคำ
36 หมู่ 2 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
884 4-45-14-09/1-0023 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทบ้านเปลือย
23 หมู่ 8 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892738620
885 4-45-14-06/1-0034 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือตามแนวพนะราชดำริ
26 หมู่ 6 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0896432897
886 4-45-14-04/1-0048 กลุ่มเกาตรกรอนุรักษ์กระบือไทยบ้านห้วยสำราญ
148 หมู่ 12 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
887 4-45-15-02/1-0055 เลี้ยงกระบือตำบลชุมพร
72 หมู่ 8 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833403585
888 4-45-16-05/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านสนามชัย หมู่ 13
61 หมู่ 13 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0813208117
889 4-45-16-02/1-0044 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองสองห้อง หมู่ 2
59 หมู่ 2 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 089597048
890 4-45-16-04/1-0042 ธนาคารต้นไม้บ้านดงขวาง ม.8
72 หมู่ 8 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878586123
891 4-45-16-04/1-0043 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ หม่ 9
18/3 หมู่ 9 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801635917
892 4-45-16-05/1-0044 ปลูกยาสูบบ้านหนองไฮไทรงาม 2
20 หมู่ 3 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
893 4-45-16-08/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแดง หมู่ 8
32 หมู่ 8 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0832913859
894 4-45-16-04/1-0044 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ ม.9
18/3 หมู่ 9 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
895 4-45-16-02/1-0046 ธนาคารต้นไม้บ้านดอนทราย หมู่ 2
58 หมู่ 2 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0873749101
896 4-45-16-04/1-0045 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองม่วง ม.5
36 หมู่ 5 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
897 4-45-16-04/1-0046 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1
19/2 หมู่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
898 4-45-16-02/1-0045 ธนาคารต้นไม้เศษฐกิจพอเพียงอำเภอศรีสมเด็จ
59 หมู่ 13 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
899 4-45-16-05/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไร่ ม.11
23 หมู่ 11 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883295206
900 4-45-16-05/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านกล้วย ม.4
121 หมู่ 4 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801769150
901 4-45-16-05/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูคำ ม.9
10 หมู่ 9 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0897634375
902 4-45-16-03/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านท่าแร่ ม.4
3 หมู่ 4 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801798630
903 4-45-16-05/1-0033 ธนาคารต้นไม้บ้านดอนน้ำคำ ม.10
43 หมู่ 10 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856070219
904 4-45-16-05/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าเว่อ ม.7
25 หมู่ 7 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856441659
905 4-45-16-06/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงควง ม.1
89 หมู่ 1 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0899914749
906 4-45-16-03/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าเม้าเหนือ ม.2
110 หมู่ 2 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0908532269
907 4-45-16-05/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่าอาราง ม.8
130 หมู่ 8 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0870383556
908 4-45-16-03/1-0030 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าเม้าใต้ ม.3
154 หมู่ 3 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878259341
909 4-45-16-04/1-0048 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ากลาง ม.6
108 หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883002908
910 4-45-16-05/1-0038 ธนาคารต้นไม้บ้านหัวหนองแวง ม.14
47 หมู่ 14 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
911 4-45-16-03/1-0033 ธนาคารต้นไม้บ้านดงเมือง ม.5
85 หมู่ 5 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0868806362
912 4-45-16-04/1-0047 ธนาคารต้นไม้บ้านกลาง ม.3
2 หมู่ 3 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847967278
913 4-45-16-06/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านโสกเชือกน้อย ม.10
47 หมู่ 10 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0837697263
914 4-45-16-04/1-0050 ธนาคารต้นไม้บ้านกอก หมู่ 12
89 หมู่ 12 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0846844252
915 4-45-16-05/1-0039 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าแหน หมู่ 5
31 หมู่ 5 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0884932584
916 4-45-16-02/1-0047 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองโก หมู่ 6
48 หมู่ 6 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872144865
917 4-45-16-08/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านโดนน้อย หมู่ 5
41 หมู่ 5 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0880627160
918 4-45-16-08/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูยาง หมู่ 4
178 หมู่ 4 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807656106
919 4-45-16-06/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแสง หมู่ 3
41 หมู่ 3 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856089972
920 4-45-16-03/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านเมืองเปลือย ม.1
119 หมู่ 1 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892797898
921 4-45-16-04/1-0049 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนขวาง ม.7
33 หมู่ 7 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0819543931
922 4-45-16-03/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านเมืองเก่า ม.7
59 หมู่ 7 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892321079
923 4-45-16-08/1-0042 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนเหลี่ยม ม.3
17 หมู่ 3 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801824164
924 4-45-16-08/1-0038 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนทัน ม.2
8 หมู่ 2 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872164769
925 4-45-16-06/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2
68 หมู่ 2 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0852742358
926 4-45-16-08/1-0040 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแซง ม.6
6 หมู่ 6 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857453711
927 4-45-16-01/1-0022 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองเจริญ ม.7
14 หมู่ 7 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801884426
928 4-45-16-08/1-0039 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองผักตบ ม.1
95 หมู่ 1 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0836668467
929 4-45-16-03/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านไม้ล่าม ม.6
110 หมู่ 6 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862287408
930 4-45-16-02/1-0050 ธนาคารต้นไม้บ้านบุมะเขือ ม.12
14 หมู่ 12 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0890733687
931 4-45-16-02/1-0049 ธนาคารต้นไม้บ้านพิมพ์พัฒนา ม.1
2 หมู่ 1 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0880300140
932 4-45-16-02/1-0051 ธนาคารต้นไม้บ้านก่อ ม.3
78 หมู่ 3 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872271738
933 4-45-16-02/1-0052 ธนาคารต้นไม้บ้านโคกข่า ม.5
64 หมู่ 5 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862238026
934 4-45-16-02/1-0053 ธนาคารต้นไม้บ้านก่อ ม.13
1 หมู่ 13 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810534163
935 4-45-16-05/1-0040 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงยาว ม.2
104 หมู่ 2 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0805598836
936 4-45-16-04/1-0051 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ ม.10
64 หมู่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 08999432696
937 4-45-16-07/1-0024 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนน้ำเงิน ม.11
14 หมู่ 11 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833518084
938 4-45-16-06/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านโคกกลาง ม.6
20 หมู่ 6 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0815901316
939 4-45-16-02/1-0048 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองเม็ก ม.8
1 หมู่ 8 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872311957
940 4-45-16-01/1-0023 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ากาชาด ม.6
79 หมู่ 6 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872228937
941 4-45-16-01/1-0026 ธนาคารต้นไม้บ้านศรีโพธิ์ทอง ม.1
70 หมู่ 1 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883016770
942 4-45-16-07/1-0025 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงน้อย ม.5
47 หมู่ 5 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0868644802
943 4-45-16-01/1-0024 ธนาคารต้นไม้บ้านเขวาน้อย ม.2
55 หมู่ 2 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0854620638
944 4-45-16-07/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองขุมดิน ม.9
35 หมู่ 9 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879875230
945 4-45-16-08/1-0041 ธนาคารต้นไม้บ้านบาก ม.7
25 หมู่ 7 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0846017782
946 4-45-16-07/1-0028 ธนาคารต้นไม้บ้านหนอแวงควง ม.6
98 หมู่ 6 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857562458
947 4-45-16-07/1-0026 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองสี่มุม ม.10
27 หมู่ 10 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0815456099
948 4-45-16-07/1-0029 ธนาคารต้นไม้บ้านโคกไพรี ม.4
38 หมู่ 4 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892735967
949 4-45-16-07/1-0027 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูโคก ม.3
69 หมู่ 3 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 085756979
950 4-45-16-01/1-0025 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ายาว ม.5
69 หมู่ 5 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879514323
951 4-45-16-07/1-0033 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองห้าง ม.7
1 หมู่ 7 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0890082262
952 4-45-16-03/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่าดอนไฮ ม.8
14 หมู่ 8 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879615658
953 4-45-16-02/1-0054 ธนาคารต้นไม้บ้านศรีสมเด็จ ม.10
16 หมู่ 10 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857525078
954 4-45-16-07/1-0030 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองขุมดิน ม.12
128 หมู่ 12 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0822296450
955 4-45-16-06/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนโพธิ์ ม.8
28 หมู่ 8 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0831420028
956 4-45-16-05/1-0041 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ากุด ม.6
120 หมู่ 6 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0846017758
957 4-45-16-01/1-0027 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่าใหญ่ ม.4
59 หมู่ 4 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862246856
958 4-45-16-06/1-0038 ธนาคารต้นไม้บ้านโพธิ์สัย ม.4
115 หมู่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
959 4-45-16-02/1-0058 ธนาคารต้นไม้บ้านป่ากุง ม.11
94 หมู่ 11 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
960 4-45-16-06/1-0041 ธนาคารต้นไม้บ้านโพธิ์สัยน้อย ม.1
136 หมู่ 1 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0898395312
961 4-45-16-02/1-0057 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแสบง ม.9
21 หมู่ 9 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801846521
962 4-45-16-05/1-0043 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไฮ ม.3
28 หมู่ 3 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862252443
963 4-45-16-07/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูโคก ม.8
69 หมู่ 8 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
964 4-45-16-07/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงควง ม.2
71 หมู่ 2 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892199098
965 4-45-18-05/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หมูม้น
36/1 หมู่ 9 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0827405569
966 4-45-19-03/1-0029 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดูกอึ่ง
6 หมู่ 8 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
967 4-45-19-03/1-0030 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือหนองจาน
6 หมู่ 8 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
968 4-45-19-01/1-0041 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดอนกลอย
92 หมู่ 17 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
969 4-45-19-01/1-0044 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโคกสะอาด
68 หมู่ 7 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
970 4-45-20-01/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านผักก้าม
46 หมู่ 1 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
971 4-45-20-02/1-0023 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือหมู่ที่๓ ตำบลเทอดไทย
31 หมู่ 3 ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872301436
972 6-52-02-05/1-0086 กลุ่มเลี้ยงกระบือขุนบ้านปงต้นปิน ม.6 ต.สบป้าด
131 หมู่ 6 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0861158915
973 6-52-02-03/1-0058 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาแช่ กลุ่ม 1 ม.2 ตำบลจางเหนือ
249 หมู่ 2 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0857099757
974 6-52-02-03/1-0061 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาแช่ กลุ่มที่ 2 ตำบลจางเหนือ
110 หมู่ 2 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0843804736
975 6-52-02-03/1-0073 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 7 ตำบลจางเหนือ
112 หมู่ 7 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0857160644
976 6-52-02-03/1-0079 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ
92 หมู่ 5 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0810291230
977 6-52-02-03/1-0080 กลุ่มเลี้ยงกระบือ บ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ
174 หมู่ 6 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
978 6-52-02-03/1-0081 กลุ่มเลี้ยงกระบือ บ้านนาสันติราษฎร์ (1) หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ
108 หมู่ 6 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0810526970
979 6-52-02-03/1-0082 กลุ่มเลี้ยงกระบือ กลุ่ม 2 หมู่ 6 ตำบลจางเหนือ
122 หมู่ 6 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0898355073
980 6-52-02-03/1-0087 กลุ่มเลี้ยงกระบือขุน หมู่ 1 บ้านปงแท่น ตำบลจางเหนือ
79/1 หมู่ 1 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0871875905
981 6-52-02-05/1-0126 กลุ่มจัดซื้อกระบือ บ้านสบเติ๋น หมู่ที่ 2 ตำบลสบป้าด
26 หมู่ 2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0871119240
982 6-52-02-04/1-0202 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านปงชัย ต.แม่เมาะ
186 หมู่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
983 6-52-02-04/1-0203 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ หมู่ 5 ต.แม่เมาะ
338 หมู่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
984 6-52-02-04/1-0209 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านเวียงหงส์ล้านนา
695 หมู่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
985 6-52-02-04/1-0225 โครงการเลี้ยงกระบือบ้านเมาะหลวง (ม่อนทุ่งกล้วย) ม.8
485 หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
986 6-52-02-03/1-0126 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาสันติราษฏร์
48 หมู่ 6 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
987 6-52-02-03/1-0127 เลี้ยงกระบือบ้านวังตม หมู่ 5 ต.จางเหนือ
84/1 หมู่ 5 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
988 6-52-02-03/1-0129 กลุ่มเลี้ยงกระบือตำบลจางเหนือกลุ่ม 1
153 หมู่ 3 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
989 6-52-02-03/1-0130 กลุ่มเลี้ยงกระบือตำบลจางเหนือกลุ่ม 3
44 หมู่ 3 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
990 6-52-02-03/1-0132 กลุ่มเลี้ยงควายบ้านปงแท่น
115 หมู่ 1 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
991 6-52-03-09/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลใหม่พัฒนา
1/1 หมู่ 5 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0898354172
992 6-52-12-03/1-0016 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านแม่ยามใต้
24/4 หมู่ 9 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0871808121
993 6-52-12-03/1-0017 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านใหม่สามัคคี
134 หมู่ 11 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์
994 6-52-13-04/1-0061 กลุ่มเลี้ยงวัว-กระบือบ้านสบลี
59 หมู่ 6 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0856951905
995 6-51-01-04/1-0021 กลุ่มทำนาข้าวจำลองบ้านหัวฝาย
76 หมู่ 2 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0810293427
996 6-51-01-17/1-0021 กลุ่มอนุรักษ์กระบือป่าสัก-หนองหนามเมืองลำพูน
22/2 หมู่ 3 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0898352602
997 6-51-01-13/1-0081 กลุ่มอนุรักษ์กระบือมะเขือแจ้เมืองลำพูน
166 หมู่ 13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0882256602
998 6-51-02-02/1-0047 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหล่ายสาย
115 หมู่ 16 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0900520958
999 6-51-02-01/1-0046 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือทุ่งไผ่-หน้าสถานี
41 หมู่ 3 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0819924210
1000 6-51-03-02/1-0032 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลป่าพลู
206 หมู่ 3 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0839406880
1001 6-51-03-01/1-0073 กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์อำเภอบ้านโฮ่ง
69 หมู่ 6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0827609936
1002 6-51-03-02/1-0034 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งม่าน
70 หมู่ 4 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0871750031
1003 6-51-04-04/1-0026 กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมอำเภอลี้
33 หมู่ 6 ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน โทรศัพท์
1004 6-51-05-03/1-0032 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านห้วยห้าง
24 หมู่ 7 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0800319145
1005 6-51-05-03/1-0033 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านห้วยห้าง
29/1 หมู่ 7 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1006 6-51-06-08/1-0101 บ่อเกษตรบ่อที่ 5 บ้านน้ำดิบ หมู่ 6 ต.น้ำดิบ
37/16 หมู่ 6 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0899533725
1007 6-51-06-11/1-0101 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านนครเจดีย์
69/2 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0832051250
1008 6-51-07-02/1-0072 การเกษตรอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
62/1 หมู่ 12 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0869197238
1009 6-51-08-03/1-0057 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือเวียงหนองล่อง
173/2 หมู่ 10 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0844853904
1010 6-51-08-03/1-0058 ผู้เลี้ยงโคขุนเวียงหนองล่อง
403/1 หมู่ 6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053504099
1011 4-42-01-12/1-0005 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจพอเพียง
214 หมู่ 8 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 42000
1012 4-42-01-12/1-0008 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือร่วมใจที่ยึดมั่น
164 หมู่ 4 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1013 4-42-01-12/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านนาแขม
353 หมู่ 7 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0
1014 4-42-01-12/1-0026 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านห้วยทรายทอง
18 หมู่ 9 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0862352966
1015 4-42-01-13/1-0031 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านน้อยนาซำ
20 หมู่ 1 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0890021710
1016 4-42-01-12/1-0027 กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งบ้านนาแขม
283 หมู่ 7 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0810478418
1017 4-42-01-12/1-0028 กลุ่มโค-กระบือบ้านโป่งนาแขม
59 หมู่ 5 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1018 4-42-01-07/1-0031 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรบ้านแหล่งควาย
127 หมู่ 3 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0842651786
1019 4-42-03-06/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านคกเลาเหนือ
41/2 หมู่ 2 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 070392046
1020 4-42-03-06/1-0027 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.7 ต.บุฮม
74/2 หมู่ 7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042070167
1021 4-42-03-02/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านธาตุ หมู่ที่ 16
239/2 หมู่ 16 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 017499352
1022 4-42-03-06/1-0031 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 1 ตำบลบุฮม
101 หมู่ 1 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042070229
1023 4-42-03-08/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหาดทรายขาว
11/1 หมู่ 1 ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042070810
1024 4-42-03-08/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหาดทรายขาวพัฒนา
65/1 หมู่ 1 ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0847935774
1025 4-42-03-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านนาบอน ม.2
184/1 หมู่ 2 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 010472318
1026 4-42-03-07/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านแสนสำราญ ม.4 ต.จอมศรี
2/1 หมู่ 4 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 070220810
1027 4-42-03-07/1-0017 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ม.4 ต.จอมศรี
22/1 หมู่ 4 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1028 4-42-03-03/1-0046 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลนาซ่าว
253/1 หมู่ 1 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1029 4-42-03-07/1-0019 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ม.6 ต.จอมศรี
77/1 หมู่ 6 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1030 4-42-03-02/1-0052 กลุ่มโค-กระบือบ้านธาตุพัฒนา ม.12 ต.ธาตุ
26/1 หมู่ 12 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1031 4-42-03-07/1-0028 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านนาสี ม.1 ต.จอมศรี
193 หมู่ 1 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1032 4-42-03-07/1-0030 กลุ่มเลี้ยงกระบือเกษตรกลุ่ม 3 บ้านนาสี ม.7
262 หมู่ 7 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0854648488
1033 4-42-03-07/1-0031 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.2 ต.จอมศรี
168 หมู่ 2 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1034 4-42-03-02/1-0077 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านธาตุ ม.14
3/5 หมู่ 14 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0872132863
1035 4-42-03-04/1-0018 ปศุสัตว์ที่ 3 ม.12 ต.เขาแก้ว
71 หมู่ 12 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1036 4-42-03-07/1-0034 กลุ่มโค-กระบือบ้านแสนสำราญ หมู่ 4 (ทองสี)
11 หมู่ 4 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1037 4-42-03-02/1-0083 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านห้วยหินซา
12 หมู่ 4 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042854380
1038 4-42-03-06/1-0086 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.3 บ้านคกเลาใต้
70 หมู่ 3 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1039 4-42-03-07/1-0036 กลุ่มเลี้ยงกระบือ จอมศรี หมู่ 8
143/1 หมู่ 8 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1040 4-42-03-02/1-0087 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ.ธาตุ ม.2
209/1 หมู่ 2 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1041 4-42-03-06/1-0105 กลุ่มโคกระบือ บ้านวัฒนาภิรมย์ ม.7
97/1 หมู่ 7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1042 4-42-03-04/1-0040 กลุ่มเลี้ยงกระบือท่าบม ม.13 ต.เขาแก้ว
26/7 หมู่ 13 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0833552565
1043 4-42-03-03/1-0104 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาบอนตำบลนาซ่าว
102 หมู่ 12 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0845318994
1044 4-42-05-05/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองอุมลัว
216 หมู่ 6 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 046843782
1045 4-42-05-07/1-0003 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำเย็น
16 หมู่ 2 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 072248579
1046 4-42-05-08/1-0003 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านปางคอม
9 หมู่ 8 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 070432631
1047 4-42-05-08/1-0004 กลุ่มเกษตรพอเพียง บ้านวังกุ่ม ตำบลโป่ง
54 หมู่ 6 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 0
1048 4-42-06-05/1-0008 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ต.เหล่ากอหก
3 หมู่ 1 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042819047
1049 4-42-06-01/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ อำเภอนาแห้ว
37 หมู่ 2 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0903375709
1050 4-42-08-03/1-0011 กลุ่มโค - กระบือ บ้านน้ำพาน
82 หมู่ 3 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์
1051 4-42-08-04/1-0052 ศูนย์เรียนรู้ปลูกปาล์มบนคันนาสู่ความพอเพียง
291 หมู่ 1 ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0854509262
1052 4-42-09-12/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.8 ต.โคกขมิ้น
126 หมู่ 8 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์ 072204679
1053 4-42-14-01/1-0017 เลี้ยงโค - กระบือ พันธุ์พื้นเมือง บ้านหลักร้อยหกสิบ
177 หมู่ 10 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์ 0815748742
1054 4-42-14-01/1-0029 เลี้ยงโคกระบือ + ปลูกตะไคร้ 1
16 หมู่ 11 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์ 0812630459
1055 4-33-01-21/1-0002 บัวเตยสร้างสรรค์
135 หมู่ 5 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 079889737
1056 7-33-01-21/1-0010 เลี้ยงโคกระบือ
100 หมู่ 10 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0848326321
1057 4-33-02-07/1-0005 ผู้เลี้ยงโคกระบือยางชุมใหญ่
109 หมู่ 1 ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072550538
1058 7-33-02-02/1-0010 อนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านดินดำ
22 หมู่ 9 ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 08742294413
1059 4-33-03-07/1-0002 กลุ่มส่งเสริมอาชีพพัฒนาบ้านหมัด
35/3 หมู่ 3 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072443195
1060 4-33-03-11/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขาม
44 หมู่ 3 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 099980692
1061 4-33-03-04/1-0001 ศูนย์ข้าวเปลือกบ้านโนนแดง
4 หมู่ 8 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 078703271
1062 4-33-03-03/1-0006 เกษตรพอเพียงบ้านบกขี้ยาง
19/2 หมู่ 11 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0844771145
1063 4-33-03-20/1-0009 กลุ่มเกษตรฟื้นฟูข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
7/1 หมู่ 7 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1064 4-33-03-20/1-0015 หอมมะลิสร้อยจันทร์หนองทามใหญ่
83 หมู่ 6 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0856571260
1065 4-33-03-20/1-0018 นวัตกรรมเกษตรแผนใหม่หนองทามใหญ่
35 หมู่ 6 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872565230
1066 4-33-03-04/1-0028 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือตำบลยาง
128 หมู่ 11 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0800044730
1067 7-33-03-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือทุ่งพาย
8 หมู่ 3 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1068 7-33-03-04/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือหนองกก
89/1 หมู่ 2 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1069 7-33-03-12/1-0010 กลุ่มพัฒนาอาชีพเพื่อการเกษตร
43/3 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1070 4-33-04-13/1-0001 คนพันปี
365 หมู่ 5 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 012543973
1071 4-33-04-14/1-0008 วิสาหกิจชุมชมกลุ่มเลื้ยงโคกระบือบ้านกระแชงใหญ่
314 หมู่ 18 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1072 4-33-04-15/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ค.ควายพัฒนาโนนสำราญ
256 หมู่ 10 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 081111876510
1073 4-33-04-19/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเลื้ยงโค-กระบือเสาธงชัย
7 หมู่ 1 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1074 7-33-04-25/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านด่านใต้
67 หมู่ 2 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0934230953
1075 7-33-04-05/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือยั่งยืนบ้านทุ่งโพธิ์
301 หมู่ 3 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0849594169
1076 4-33-05-05/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือ
61/1 หมู่ 13 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0815839753
1077 4-33-05-05/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านอาวอย
84/1 หมู่ 13 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0896268513
1078 4-33-05-04/1-0003 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านดองกำเม็ด
25 หมู่ 5 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810765070
1079 4-33-05-05/1-0012 กลุ่มเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ บ้านโสน
370 หมู่ 1 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1080 4-33-05-05/1-0013 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ บ้านโสน
322 หมู่ 1 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0868770893
1081 4-33-05-03/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านใจดีหมู่1
490 หมู่ 1 ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1082 7-33-05-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านศรีอุดม 1
107 หมู่ 5 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0828729848
1083 7-33-05-01/1-0011 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านศรีอุดม 2
111 หมู่ 5 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1084 7-33-05-01/1-0012 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านศรีอุดม 3
54 หมู่ 5 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0967658812
1085 7-33-05-18/1-0010 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านมะขาม 1
37 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833855512
1086 7-33-05-18/1-0011 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านมะขาม 2
47 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1087 7-33-05-10/1-0010 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกระเบา
37 หมู่ 11 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1088 4-33-06-05/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านโพนปลัด
128 หมู่ 1 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 078308123
1089 7-33-06-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสะเดาน้อย
99 หมู่ 3 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1090 4-33-07-01/1-0003 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหนองเหล็ก
51 หมู่ 6 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0860107709
1091 4-33-07-09/1-0001 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแสนแก้ว
55 หมู่ 2 ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833681184
1092 4-33-07-06/1-0005 เพื่อนเกษตรบ้านกอกหวานเหนือ
130 หมู่ 14 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810675493
1093 4-33-07-07/1-0011 เกษตรกรทำสวนพริกบ้านขนวน
21/1 หมู่ 5 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0817785009
1094 4-33-07-07/1-0023 เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือหนามแท่ง หมู่4
65 หมู่ 4 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0900470079
1095 4-33-07-04/1-0017 กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านรงระ
68 หมู่ 8 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1096 4-33-07-04/1-0018 กลุ่มสุกรพัฒนาบ้านรงระ
28 หมู่ 8 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0900457759
1097 7-33-07-02/1-0010 กระบือไทยในเกาะกระโพธิ์
235 หมู่ 11 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0856339880
1098 4-33-08-07/1-0008 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลขุนหาญ
57 หมู่ 4 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1099 4-33-08-09/1-0001 ผู้ปลูกข้าว หมู่ที่ 11 ตำบลกันทรอม
71 หมู่ 11 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0890308875
1100 4-33-08-11/1-0032 กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโคกพยอม
34 หมู่ 4 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0851543948
1101 7-33-08-11/1-0010 กลุ่มผู้รักษ์ควายไทยตำบลโพธิ์กระสังข์
16/1 หมู่ 6 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0892836782
1102 7-33-08-09/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านตาเอก
161 หมู่ 8 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0883447334
1103 7-33-08-06/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านระหาร
179 หมู่ 3 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862227794
1104 7-33-08-10/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านภูทอง
242 หมู่ 5 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1105 7-33-08-10/1-0011 อนุรักษ์กระบือบ้านหนองจิก
86 หมู่ 2 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1106 7-33-08-10/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านกุดนาแก้ว
175 หมู่ 3 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0816860183
1107 4-33-09-10/1-0015 กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านหนองกก หมู่ 17
36 หมู่ 17 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045600468
1108 4-33-09-10/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ ตำบลบัวหุ่ง
31 หมู่ 11 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0879657582
1109 4-33-09-10/1-0036 กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อการผลิต
58 หมู่ 11 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899488054
1110 4-33-09-10/1-0037 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านบัวหุ่ง
56 หมู่ 4 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0821339466
1111 7-33-09-06/1-0010 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านมะฟัก ตำบลจิกสังข์ทอง
4/2 หมู่ 3 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1112 7-33-09-03/1-0011 เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแค
12 หมู่ 17 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0849587908
1113 7-33-09-03/1-0010 เลี้ยงกระบือ หมู่ 17 ตำบลหนองแค
50 หมู่ 17 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1114 4-33-10-05/1-0005 ศูนย์ข้าวหอมมะลิบ้านหนองเหล็ก ตำบลอี่หล่ำ
96 หมู่ 7 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062567068
1115 4-33-10-02/1-0005 ส่งเสริมเลี้ยงโค-กระบือบ้านจิก ม.2 ต.อี่หล่ำ
13 หมู่ 2 ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 070036912
1116 4-33-10-24/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองโปร่ง
5 หมู่ 1 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0868700341
1117 7-33-10-17/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ปะอาว กลุ่มที่ 1
102 หมู่ 1 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0874576587
1118 7-33-10-17/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ปะอาว กลุ่มที่ 2
101 หมู่ 1 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1119 7-33-11-01/1-0010 กระบือยั่งยืนอำเภอบึงบูรพ์
30 หมู่ 11 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0880877407
1120 4-33-12-05/1-0004 ผู้เลี้ยงโคขุนบ้านจานแสนไชย
20 หมู่ 7 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 092498570
1121 4-33-12-03/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนสำโรง
4 หมู่ 7 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062829770
1122 4-33-12-02/1-0010 กลุ่มชุมชนพอเพียง
105 หมู่ 3 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 060341649
1123 4-33-12-06/1-0011 คนปลูกข้าวหอมมะลิ
246 หมู่ 5 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 031482801
1124 4-33-12-01/1-0006 เศรษฐกิจพอเพียงบกพอก
55/1 หมู่ 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 852172671
1125 4-33-12-06/1-0015 โรงสีข้าวชุมชน
22 หมู่ 9 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 883776819
1126 4-33-12-06/1-0026 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือตำบลปราสาท
10 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 856369201
1127 4-33-12-03/1-0024 กลุ่มเกษตรทำนาไพรพะยอม
18 หมู่ 8 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 848237372
1128 4-33-12-02/1-0029 กลุ่มชุมชนโทะพัฒนา
1 หมู่ 8 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 8006389456
1129 4-33-12-06/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านปะโด๊ะ
84 หมู่ 8 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 883684180
1130 4-33-12-06/1-0030 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือระหุ่ง
29 หมู่ 10 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 844245128
1131 7-33-12-05/1-0011 กลุ่มอาชีพเกษตรยั่งยืน
6 หมู่ 6 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 844977118
1132 7-33-12-03/1-0010 เกษตรอินทรีย์แดงใหญ่
22 หมู่ 9 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 981514460
1133 7-33-12-05/1-0012 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ต.จานแสนไชย
141 หมู่ 5 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 908359302
1134 7-33-12-05/1-0013 กลุ่มสตรีบ้านพะวร
114 หมู่ 2 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 610675973
1135 7-33-12-05/1-0014 กลุ่มพอเพียงบ้านหนองแสนไชย
2 หมู่ 10 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 971492225
1136 4-33-13-04/1-0022 กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านหนองแวงใต้
2 หมู่ 10 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872613318
1137 4-33-13-03/1-0020 เกษตรอินทรีย์ชีวภาพอะตอมมิคนาโนบ้านโพธิ์
97 หมู่ 5 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0850897713
1138 4-33-13-02/1-0020 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านผักขะย่าน้อย
1/1 หมู่ 9 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0850163361
1139 4-33-13-02/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือเพื่อส่งเสริมอาชีพ
14 หมู่ 15 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1140 4-33-13-05/1-0008 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพ
29 หมู่ 11 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1141 4-33-13-01/1-0023 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพริกพัฒนาการเกษตร
53 หมู่ 14 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 048281289
1142 7-33-13-01/1-0015 การเลี้ยงกระบือบ้านโปร่ง
12/1 หมู่ 7 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862611554
1143 4-33-14-04/1-0010 ปลูกข้าวหอมมะลิ หมู่ 4
211 หมู่ 4 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0
1144 4-33-14-04/1-0014 กลุ่มทำนาข้าวปลอดสารพิษ
81 หมู่ 6 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0879965443
1145 7-33-14-03/1-0012 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองโดน
40 หมู่ 11 ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1146 4-33-15-02/1-0001 คนน้ำเกลี้ยง
10/1 หมู่ 7 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 050927596
1147 4-33-15-05/1-0018 กลุ่มเลี้ยงสัตว์รุ่งระวี
37 หมู่ 4 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1148 4-33-15-04/1-0004 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลเขิน
58 หมู่ 1 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1149 4-33-15-03/1-0009 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยเพื่อการเกษตร
39 หมู่ 14 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1150 7-33-15-03/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนากระบือบ้านกะวัน
69/1 หมู่ 8 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1151 7-33-15-03/1-0012 กลุ่มพัฒนากระบือบ้านบาก
16/2 หมู่ 4 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1152 4-33-16-03/1-0001 กลุ่มฟื้นฟูโคนมผสมปลูกเลี้ยงตำบลดวนใหญ่
46 หมู่ 5 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1153 4-33-16-07/1-0005 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชปลอดสารพิษบ้านหนองตาพรม
5 หมู่ 2 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899644104
1154 4-33-16-01/1-0014 กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงสุกรบ้านหนองนารี
100 หมู่ 8 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1155 7-33-16-02/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนากกเขียบ
19 หมู่ 11 ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1156 7-33-17-05/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยตำบลตะเคียนราม
68 หมู่ 6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854978797
1157 7-33-17-06/1-0010 กลุ่มวิสหกิจอนุรักษ์กระบือบ้านนาตราว
75 หมู่ 1 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0998393277
1158 7-33-18-03/1-0010 กลุ่มเกษตรอนุรักษ์กระบือเมืองจันทร์
99 หมู่ 3 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0938893484
1159 7-33-19-02/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโนนคำตื้อ
198 หมู่ 4 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872585331
1160 7-33-19-05/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือโนนสำโรงเหนือ
79 หมู่ 10 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810744983
1161 7-33-19-02/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านกุดสมิง
95 หมู่ 10 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0853033868
1162 4-33-20-02/1-0018 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านเปือย หมู่ที่ 1
5 หมู่ 1 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072572517
1163 4-33-20-02/1-0022 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองโสน ม.19
294 หมู่ 19 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 031245576
1164 4-33-20-01/1-0022 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค - กระบือคูเมืองพํฒนา
121/1 หมู่ 3 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0851313494
1165 4-33-20-01/1-0036 วิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงโค-กระบือ
105 หมู่ 3 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1166 4-33-20-04/1-0023 สตรีแม่บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 10
38 หมู่ 10 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1167 7-33-20-02/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือพรหมสวัสดิ์
108 หมู่ 9 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1168 7-33-21-05/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์กระบืออีเซ
3 หมู่ 10 ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0877203257
1169 7-33-22-01/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านมะหลี
38 หมู่ 12 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1170 7-33-22-01/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านเมืองเก่า
120 หมู่ 4 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0906092812
1171 3-27-02-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านตากฟ้า
27 หมู่ 10 ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 061479403
1172 3-27-02-06/1-0008 กลุ่มธนาคารโค-กระบือบ้านชุมทอง
8 หมู่ 5 ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0870309325
1173 3-27-04-03/1-0007 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือไทย
93/1 หมู่ 3 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1174 3-27-05-01/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโคและอนุรักษ์สัตว์บ้านพร้าว
287 หมู่ 1 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 060429830
1175 3-27-05-10/1-0006 กลุ่มเกษตรกรโครงการใช้ควายไถนาบ้านใหม่ไทยพัฒนา
167 หมู่ 6 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0892531559
1176 3-27-05-10/1-0007 กลุ่มเกษตรกรโครงการใช้ควายไถนาบ้านหนองตะเคียนบอน
42 หมู่ 3 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0860494167
1177 3-27-07-03/1-0042 สัจจะสะสมทรัพย์เพิ่มพูล
55 หมู่ 15 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1178 5-90-07-11/1-0008 กลุ่มเลี้ยงควายพื้นเมือง
111/2 หมู่ 3 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา โทรศัพท์
1179 5-84-02-11/1-0009 เกษตรกรรมธรรมชาติบ้านเขาหมอน
30/12 หมู่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0807186523
1180 8-84-06-08/1-0010 อนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา
40 หมู่ 1 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0937874933
1181 8-84-08-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านยางพัฒนา
112 หมู่ 6 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 081090986
1182 6-64-02-01/1-0007 เกษตรกรเลี้ยงกระบือ บ้านหนองเฒ่า
1134/4 หมู่ 5 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0841786747
1183 6-64-05-01/1-0008 กลุ่มปศุสัตว์พัฒนา
189 หมู่ 3 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1184 6-64-07-02/1-0004 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยโคเนื้อและกระบือ หมู่ 13
111/24 หมู่ 13 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 088731659930
1185 4-47-01-03/1-0006 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านงิ้วด่อน
131 หมู่ 1 ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0821070107
1186 4-47-01-01/1-0021 เลี้ยงกระบือบ้านกกส้มโฮง ต.ธาตุเชิงชุม
597/5 หมู่ 3 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810615357
1187 4-47-01-13/1-0023 เพาะเลี้ยงโคกระบือบ้านห้วยทราย
6 หมู่ 4 ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0806235945
1188 4-47-02-01/1-0007 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าบ้านบอน หมู่ 3
65 หมู่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878535734
1189 4-47-02-04/1-0006 ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ หมู่ 3 ตำบลโพธิไพศาล
98 หมู่ 3 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1190 4-47-02-04/1-0027 อนุรักษ์กระบือพื้นบ้าน
16 หมู่ 12 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1191 4-47-03-05/1-0011 เลี้ยงโค-กระบือพัฒนาบ้านกลาง หมู่ที่ 10
187 หมู่ 10 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร โทรศัพท์ 090019837
1192 4-47-03-03/1-0011 อนุรักษ์กระบือตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาม่อง
93 หมู่ 19 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807483133
1193 4-47-03-01/1-0012 เลี้ยงโคกระบือเพื่อการเกษตรบ้านบัว หมู่ที่ 10
14/13 หมู่ 10 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849524626
1194 4-47-03-03/1-0028 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านนาม่องสามัคคี
141 หมู่ 1 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849520791
1195 4-47-04-03/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือบ้านสมสะอาด.com
110 หมู่ 5 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042989956
1196 4-47-04-03/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านบดมาด
27 หมู่ 11 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1197 4-47-04-05/1-0012 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านโนนอุดม
91 หมู่ 9 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0854625739
1198 4-47-04-07/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านนาเลา
187 หมู่ 4 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1199 4-47-04-09/1-0007 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บะหัวเมย
109 หมู่ 2 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810556470
1200 4-47-04-01/1-0014 อนุรักษ์โค-กระบือไทย
87 หมู่ 9 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0836642185
1201 4-47-04-05/1-0035 กลุ่มโค - กระบือ โคก ไร่ ไฮ่ โนนอุดม
144 หมู่ 16 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1202 4-47-04-05/1-0036 กลุ่มอนุรักษ์โค กระบือไทย ต.ไร่
207 หมู่ 13 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860317996
1203 4-47-04-09/1-0025 ปศุสัตว์บ้านหลักเจ็ด
7 หมู่ 7 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0814568086
1204 4-47-04-10/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือ ม.6 ต.เชิงชุม
28 หมู่ 6 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1205 4-47-04-10/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือ ม.9 ต.เชิงชุม
208 หมู่ 1 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1206 4-47-05-04/1-0028 ผู้เลี้ยงควายวัวไม่กลัวจน ม.8
207 หมู่ 8 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1207 4-47-06-04/1-0010 เลี้ยงโค_กระบือบ้านตาดภูวง
8 หมู่ 3 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833287686
1208 4-47-06-03/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านค้อ
1 หมู่ 2 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0814119424
1209 4-47-06-02/1-0022 อนุรักษ์กระบือไทยตำบลปลาโหล
10 หมู่ 3 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0827355404
1210 4-47-06-04/1-0021 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือไทยบ้านคำบ่อ
189 หมู่ 18 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0892773822
1211 4-47-06-03/1-0019 เลี้ยงกระบือไทยบ้านดอนยาวใหญ่
85 หมู่ 3 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1212 4-47-06-05/1-0018 กลุ่มผู้ผลิตกระบือบ้านดอนส้มโฮง ม.6
6 หมู่ 6 ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849349945
1213 4-47-06-03/1-0020 เลี้ยงโค-กระบือหนองลาด ม.9
121 หมู่ 9 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1214 4-47-06-03/1-0021 เลี้ยงโค-กระบือ ม.1 บ. หนองลาด
224 หมู่ 1 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1215 4-47-06-01/1-0026 เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแวงคำ
218 หมู่ 19 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0934878356
1216 4-47-06-01/1-0027 อนุรักษ์โค- กระบือไทยดอนยาวน้อย
20 หมู่ 6 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833293903
1217 4-47-07-02/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองผักเทียม
5 หมู่ 1 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857451988
1218 4-47-07-02/1-0019 กลุ่มเลี้ยงกระบือนิคมน้ำอูน
50 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1219 4-47-08-05/1-0003 กลุ่มเลี้ยง โค-กระบือ บ้านแสงอรุณ หมู่ 8 ตำบลคูสะคาม
49 หมู่ 8 ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 098406678
1220 4-47-08-09/1-0003 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาซอ หมู่ 1 ตำบลนาซอ
181 หมู่ 1 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1221 4-47-08-05/1-0007 เกษตรพอเพียงบ้านคำเจริญ ตำบลคูสะคาม
44/1 หมู่ 4 ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1222 4-47-08-07/1-0002 กลุ่มเกษตรกรห้วยหิน หมู่.1
17 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878525714
1223 4-47-08-07/1-0006 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านห้วยแสง
140 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1224 4-47-08-03/1-0013 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโคกผักหวาน
14 หมู่ 2 ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0819754531
1225 4-47-08-07/1-0009 ผู้เลี้ยงโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ต.หนองแวง
236 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0813203688
1226 4-47-08-02/1-0062 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลเดื่อศรีคันไชย
90 หมู่ 8 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1227 4-47-08-02/1-0064 ธนาคารต้นไม้บ้านโคกสำราญ
190 หมู่ 8 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1228 4-47-08-06/1-0053 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงโคกระบือบ้านหนองนาแซง
62 หมู่ 20 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0873798288
1229 4-47-08-07/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์อนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยตำบลหนองแวง
143 หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1230 4-47-08-07/1-0021 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านห้วยหิน
59 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0895705683
1231 4-47-08-08/1-0030 กลุ่มผู้เลี้ยง โค-กระบือ
19 หมู่ 2 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1232 4-47-08-11/1-0036 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านนาคำ
34 หมู่ 1 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862264324
1233 4-47-08-11/1-0037 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านกุดจิกพัฒนา
39 หมู่ 9 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1234 4-47-08-11/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านกุดจิกหมู่ 3 พัฒนา
22 หมู่ 3 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0935546335
1235 4-47-08-14/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือบ้านโคกก่อง
110 หมู่ 5 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1236 4-47-08-14/1-0035 ผู้ขยายพันธุ์ โค-กระบือ ตามพระราชดำริ
119 หมู่ 11 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872363903
1237 4-47-08-14/1-0036 กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือบ้านโนนเจริญศิลป์
247 หมู่ 12 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0967522458
1238 4-47-08-02/1-0065 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านโคกก่อง
44 หมู่ 7 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833541206
1239 4-47-08-02/1-0066 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์กระบือและโคเนื้อบ้านท่าแร่
116 หมู่ 6 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0801977522
1240 4-47-08-08/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์โค-กระบือ หมู่ 8
124 หมู่ 8 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 084546853
1241 4-47-09-04/1-0009 ปศุสัตว์พัฒนาบ้านโนนสะอาด
5 หมู่ 8 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 047856968
1242 4-47-09-04/1-0016 กลุ่มปศุสัตว์พัฒนาบ้านวังชมภู
75 หมู่ 11 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1243 4-47-09-01/1-0058 กลุ่มเลี้ยงไก่ชนพื้นบ้าน
1 หมู่ 8 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1244 4-47-09-03/1-0065 กลุ่มอนุรักษ์กระบือ
66 หมู่ 1 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1245 4-47-09-04/1-0044 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านโนนทรายทอง
4 หมู่ 10 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0940979677
1246 4-47-09-02/1-0135 กลุ่มผู้อนุรักษ์กระบือท่างาม
95 หมู่ 4 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1247 4-47-09-02/1-0134 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือบ้านบึงบูรพา
78 หมู่ 11 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1248 4-47-09-03/1-0066 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดงอีบ่าง
20 หมู่ 9 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0845386301
1249 4-47-09-04/1-0045 รักกระบือไทย
95 หมู่ 9 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1250 4-47-09-04/1-0046 กล่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านดงบังใต้
57 หมู่ 15 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1251 4-47-09-02/1-0137 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านนาล้อม
35 หมู่ 16 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0934381293
1252 4-47-09-04/1-0047 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ต.แพด
7 หมู่ 2 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810522766
1253 4-47-09-02/1-0138 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านโพนก่อ
5 หมู่ 7 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885146291
1254 4-47-09-04/1-0048 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านฝาง
76 หมู่ 6 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860251913
1255 4-47-09-04/1-0049 กลุ่มผู้เลี้ยงโคห้วยโนด-ห้วยแพด
49 หมู่ 11 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0870007925
1256 4-47-09-02/1-0140 กลุ่มกระบือบ้านเรา
12 หมู่ 2 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1257 4-47-09-02/1-0139 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านปากโนต
45 หมู่ 5 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879279135
1258 4-47-09-01/1-0079 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยรุ่งเรือง
78 หมู่ 7 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0892923730
1259 4-47-09-04/1-0050 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนานิยม
48 หมู่ 14 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0908418055
1260 4-47-09-01/1-0080 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านวังเวิน
54 หมู่ 8 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0887461625
1261 4-47-09-04/1-0051 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านกุดจานหมู่ 7
10 หมู่ 7 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1262 4-47-09-02/1-0141 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือแบบเกษตรผสมผสานบ้านเพีย-โพนก่อ
99 หมู่ 7 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0861486686
1263 4-47-09-04/1-0052 กลุ่มอนุรักษ์โคพันธุ์พื้นเมือง
72 หมู่ 15 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0983876468
1264 4-47-09-02/1-0151 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโพธิ์ชัย
72 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1265 4-47-09-01/1-0083 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือไทยบ้านผาศักดิ์
147 หมู่ 13 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0845221590
1266 4-47-09-02/1-0146 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือไทยบ้านนาถ่อน
147 หมู่ 3 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0804198708
1267 4-47-09-01/1-0082 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านแสนสุข
228 หมู่ 14 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1268 4-47-09-02/1-0143 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนาแม่พันธุ์กระบือ
22 หมู่ 1 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1269 4-47-09-02/1-0147 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือแบบผสมผสาน
35 หมู่ 8 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1270 4-47-09-02/1-0150 กลุ่มเลี้ยงควายปากโนต
47 หมู่ 5 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1271 4-47-09-02/1-0142 อนุรักษ์กระบือไทยตำบลหนองบัวสิม
67 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1272 4-47-09-02/1-0144 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม
90 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0621045377
1273 4-47-09-01/1-0081 โครงการอนุรักษ์พัฒนาแม่พันธุ์กระบือ
14 หมู่ 3 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0811948935
1274 4-47-09-02/1-0145 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านเพีย หมู่ 6
51 หมู่ 6 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1275 4-47-09-02/1-0148 กลุ่มรักษ์โค-กระบือบ้านหนองผามเรือ
47 หมู่ 9 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0904929169
1276 4-47-09-02/1-0152 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหมู่ 10 ตำบลหนองบัวสิม
108 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807582897
1277 4-47-09-01/1-0084 กระบือ AEC
136 หมู่ 4 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0932273144
1278 4-47-09-04/1-0053 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยดงอีด่อย
124 หมู่ 4 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0587440492
1279 4-47-09-03/1-0067 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านไทยเจริญ
82 หมู่ 10 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807435977
1280 4-47-09-03/1-0068 อนุรักษ์พันธุ์โค-กระบือไทย หมู่ 1 นาแต้
100 หมู่ 1 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879518907
1281 4-47-09-03/1-0069 โครงการเลี้ยงกระบือบ้านหนองแสง
207 หมู่ 5 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0828403794
1282 4-47-09-01/1-0085 กลุ่มผู้ผลิต(เลี้ยง)โคเนื้อเทศบาลตำบลคำตากล้า
194 หมู่ 11 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872299836
1283 4-47-09-01/1-0086 โครงการอนุรักษ์พัฒนาแม่พันธุ์กระบือ หมู่4 ตำบลคำตากล้า
75/1 หมู่ 4 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1284 4-47-09-04/1-0054 กลุ่มอนุรักษ์วิถีไทยเลี้ยงโค-กระบือ
47 หมู่ 1 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878560147
1285 4-47-09-03/1-0071 กลุ่มคนไทยหัวใจรักษ์ควาย
108 หมู่ 10 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1286 4-47-09-01/1-0088 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยพัฒนารุ่งเรือง
66 หมู่ 8 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0811407895
1287 4-47-09-01/1-0087 โครงการอนุรักษ์พัฒนาแม่พันธุ์กระบือ หมู่1 ตำบลคำตากล้า
137 หมู่ 1 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1288 4-47-09-01/1-0089 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดงน้ำเย็น
105 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0919756424
1289 4-47-10-02/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านนาจาน
142 หมู่ 2 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 078572818
1290 4-47-10-03/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ชุมชนดงห้วยเปลือย
204 หมู่ 7 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 097526367
1291 4-47-10-03/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านดงห้วยเปลือย
38 หมู่ 7 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 047437172
1292 4-47-10-03/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ดงห้วยเปลือย
45 หมู่ 7 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1293 4-47-10-01/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านโพนสมุทรชัย
91 หมู่ 4 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 078572818
1294 4-47-10-02/1-0004 กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านมาย หมู่ 10
36 หมู่ 10 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1295 4-47-10-02/1-0008 กลุ่มหัตถกรรมบ้านดู่
28 หมู่ 5 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1296 4-47-10-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านกล้วยน้อย
2 หมู่ 4 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1297 4-47-10-06/1-0003 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ห้วยหลัว
111 หมู่ 2 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1298 4-47-10-09/1-0011 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอ่างคำค้อ
71 หมู่ 10 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1299 4-47-10-09/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแคน
27 หมู่ 12 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 057501517
1300 4-47-10-09/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำภูทอง
153 หมู่ 7 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 049548955
1301 4-47-10-09/1-0014 กลุ่มทอผ้าสัมมาอาชีวะศิลป์บ้านบ่อแก้ว
183 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 019653524
1302 4-47-10-06/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือพื้นเมืองบ้านห้วยทราย
96 หมู่ 1 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879463435
1303 4-47-10-06/1-0010 กลุ่มเพื่อพัฒนาการเกษตร
31 หมู่ 7 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1304 4-47-10-06/1-0012 กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านสามขา
138 หมู่ 7 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0854513797
1305 4-47-10-03/1-0006 กลุ่มเกษตรผสมผสานดงหม้อทองหมู่6
22 หมู่ 6 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857613603
1306 4-47-10-01/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพนไคไร้สารพิษ
23 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857572307
1307 4-47-10-05/1-0009 กลุ่มเกษตรผสมผสานโคกสง่านาเจริญ
129 หมู่ 7 ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1308 4-47-10-05/1-0010 กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านนาเจริญ
74 หมู่ 7 ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862424465
1309 4-47-10-05/1-0008 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ดงหม้อทองหมู่2
71 หมู่ 2 ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1310 4-47-10-02/1-0015 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรบ้านสมานสามัคคี
12 หมู่ 7 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833527489
1311 4-47-10-02/1-0016 กลุ่มออมทรัพย์เลี้ยงสุกร
64 หมู่ 4 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0847913449
1312 4-47-10-02/1-0038 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยหมู่ 5 ตำบลมาย
58 หมู่ 5 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0930977277
1313 4-47-10-02/1-0039 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยตำบลมาย
134 หมู่ 5 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860997285
1314 4-47-10-04/1-0021 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงกระบือไทยบ้านคำอ้อ
21 หมู่ 7 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0847257651
1315 4-47-10-04/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านคำอ้อดอนแดง
35 หมู่ 7 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1316 4-47-10-04/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านดอนแดง
139 หมู่ 5 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0890074211
1317 4-47-10-09/1-0040 กลุ่มเกษตรกรนอนนาท่างามโมเดล
146 หมู่ 9 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807718121
1318 4-47-10-09/1-0041 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านสรศรีหมู่ 13
1 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
1319 4-47-10-09/1-0043 เกษตรผสมสาน
60 หมู่ 7 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0953025872
1320 4-47-10-09/1-0042 กลุ่มเกษตรยั่งยืนธนาคารโคกระบือ
170 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0854654593
1321 4-47-10-07/1-0018 กลุ่มอีสานพัฒนาโคกระบือสามแยกพิทักษ์ใต้หมู่9
8 หมู่ 9 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0904028058
1322 4-47-11-04/1-0003 ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านดงเสียว
24 หมู่ 13 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
1323 4-47-11-05/1-0003 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาหวายหมู่ 3
68 หมู่ 3 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0811403215
1324 4-47-11-08/1-0023 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองสนุก หมู่ 6
234 หมู่ 6 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
1325 4-47-11-04/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านเสาวัด ม.12
8 หมู่ 12 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
1326 4-47-11-05/1-0017 กลุ่มผุู้เลี้ยงสัตว์(กระบือ)
52 หมู่ 2 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
1327 4-47-12-06/1-0003 กลุ่มเกษตรคลองเจริญ หมู่ที่ 1
279 หมู่ 1 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0624940192
1328 4-47-12-08/1-0036 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านสุขเกษม
31 หมู่ 13 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1329 4-47-12-08/1-0041 กลุ่มเกษตรเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ 6
93 หมู่ 6 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 049545282
1330 4-47-12-11/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านโนนรัง
103 หมู่ 5 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1331 4-47-12-21/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือ บ้านทุ่งปลากัดน้อย
22 หมู่ 8 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 068515340
1332 4-47-12-21/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ โพธิ์ชัย หมู่ที่ 9
33 หมู่ 9 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872365358
1333 4-47-12-21/1-0028 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านหนองตาล
34 หมู่ 3 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 047921482
1334 4-47-12-21/1-0029 ผู้เลี้ยงโค - กระบือ บ้านคำเจริญ
127 หมู่ 5 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1335 4-47-12-20/1-0007 กลุ่มส่งเสริมเกษตรเลี้ยงโค - กระบือบ้านหินโงม
106 หมู่ 2 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862613757
1336 4-47-12-08/1-0058 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านตาล
123 หมู่ 12 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0847451571
1337 4-47-12-17/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านนาเตียง
107 หมู่ 3 ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810570588
1338 4-47-12-11/1-0042 กลุ่มโชคอำนวย 2009 ฟาร์ม
96 หมู่ 1 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0836735303
1339 4-47-12-14/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านสร้างแป้น
2039 หมู่ 4 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0870743013
1340 4-47-12-16/1-0008 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองดินดำ
58 หมู่ 8 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0883026566
1341 4-47-12-16/1-0009 เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลตาลโกน
111 หมู่ 1 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885138291
1342 4-47-12-20/1-0019 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านเดื่อ
18 หมู่ 8 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899836680
1343 4-47-12-20/1-0021 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหอย
64 หมู่ 4 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0866367536
1344 4-47-12-14/1-0019 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลแวง ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
93 หมู่ 8 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0883302411
1345 4-47-12-14/1-0028 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านสร้างดู่น้อย
60 หมู่ 6 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0800874639
1346 4-47-12-20/1-0022 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านคันชา
51 หมู่ 5 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885107223
1347 4-47-12-04/1-0020 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านคำไชยวาน
212 หมู่ 5 ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0929121745
1348 4-47-12-06/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านบากพัฒนา ม.4
157 หมู่ 4 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885030366
1349 4-47-12-11/1-0060 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านชุมชัย
23 หมู่ 10 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899379244
1350 4-47-12-16/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองแสนแปน
56 หมู่ 7 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885144456
1351 4-47-12-17/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนาเตียง
100 หมู่ 3 ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0959147305
1352 4-47-12-20/1-0038 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านเดิด
49 หมู่ 7 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810042441
1353 4-47-13-03/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.วัฒนา
201 หมู่ 5 ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899401624
1354 4-47-13-04/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.ปทุมวาปี
85 หมู่ 12 ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879528453
1355 4-47-14-04/1-0027 กล่องเงินไหลเข้า (บ้านจันทร์เพ็ญ)
80 หมู่ 1 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862397724
1356 4-47-14-04/1-0032 เลี้ยงกระบือจันทร์เพ็ญ
285 หมู่ 2 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0861421829
1357 4-47-15-03/1-0013 กลุ่มเกษตรกรบ้านน้อยหนองกอม
89 หมู่ 11 ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872349589
1358 4-47-15-04/1-0015 เลี้ยงโค-กระบือ แม่พันธุ์บ้านโนนมาลา
78 หมู่ 5 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0903366748
1359 4-47-15-04/1-0017 อนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือบ้านพรหมศรีธาตุ
160 หมู่ 9 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1360 4-47-15-04/1-0016 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์บ้านป่าไร่
5 หมู่ 7 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1361 4-47-16-01/1-0018 เลี้ยงโค กระบือ บ้านเหล่าพัฒนา
41 หมู่ 17 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1362 4-47-16-04/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านหนองทุ่ม
22 หมู่ 3 ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1363 4-47-16-01/1-0030 เลี้ยงกระบือ หมู่ 10
110 หมู่ 10 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1364 4-47-17-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์อินทรีย์ โค - กระบือ
235 หมู่ 12 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857469766
1365 4-47-17-04/1-0027 การเลี้ยงกระบือไทยแบบยั่งยืน ต.บ้านแป้น
296 หมู่ 10 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์
1366 4-47-17-01/1-0015 การเลี้ยงกระบือไทยแบบยั่งยืน ต.บ้านโพน
27 หมู่ 8 ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์
1367 4-47-17-05/1-0025 การเลี้ยงควายไทยแบบยั่งยืน ต.เชียงสือ
206 หมู่ 5 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์
1368 4-47-18-03/1-0003 เลี้ยงสัตว์หนองส่านพัฒนา
117/4 หมู่ 14 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1369 4-47-18-03/1-0006 เกษตรกรแม่บ้านเลี้ยงโคบ้านยางโล้น หมู่12
167 หมู่ 12 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 079475048
1370 4-47-18-03/1-0010 เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือตามพระราชดำริ หมู่ 12
167 หมู่ 12 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879475048
1371 4-47-18-03/1-0012 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ
8/1 หมู่ 11 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1372 4-47-18-03/1-0027 เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรบ้านคำเพิ่ม หมู่ที่ 6
454 หมู่ 6 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810556088
1373 4-47-18-03/1-0038 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางโล้น หมู่ 3
181/1 หมู่ 3 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1374 4-47-18-01/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยแบบยั่งยืน
66 หมู่ 7 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872350070
1375 4-47-18-02/1-0048 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 6
39 หมู่ 6 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0854541429
1376 4-47-18-02/1-0068 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 6
39 หมู่ 6 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899429077
1377 1-19-04-04/1-0005 กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองยาง หมู่ 2 ตำบลวิหารแดง
54/1 หมู่ 2 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 019911068
1378 1-19-04-06/1-0006 กระบือนางนาล หมู่ที่ 3 ตำบลเจริญธรรม
101 หมู่ 3 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 068047164
1379 1-19-04-06/1-0012 เลี้ยงโคกระบือเจริญธรรมก้าวหน้า
237 หมู่ 7 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0870840312
1380 2-72-09-09/1-0016 ผู้เลี้ยงสัตว์ โค-กระบือ เพื่อการเกษตร
222 หมู่ 14 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0898373408
1381 2-72-10-02/1-0002 โค-กระบือทองเพิ่มพูน
94 หมู่ 1 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0817210286
1382 4-32-01-16/1-0010 เลี้ยงโค -กระบือบ้านตาเพชร
99 หมู่ 7 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0810701590
1383 7-32-01-09/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์การพัฒนาการผลิตกระบือ หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง
190 หมู่ 2 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0892857440
1384 7-32-01-09/1-0012 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านกระทมหมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง
76 หมู่ 4 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1385 7-32-01-16/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านตาเพชรแบบยั่งยืน
7/3 หมู่ 2 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833669604
1386 7-32-01-16/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านตาเพชรหมู่ที่ 7
47 หมู่ 7 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0860128491
1387 7-32-01-16/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโคกปราสาท
267 หมู่ 10 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0817259812
1388 7-32-01-14/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านกะทม
6/1 หมู่ 12 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0868724252
1389 7-32-01-16/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ-โคกเพชรพัฒนา
257 หมู่ 9 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0857658193
1390 7-32-01-07/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านยาง
241 หมู่ 3 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0619543598
1391 7-32-01-07/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านตาอ็อง
61 หมู่ 1 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0984714390
1392 7-32-01-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และการพัฒนาการผลิตกระบือ
142 หมู่ 6 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833644090
1393 4-32-02-01/1-0001 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านแคนเกิด
33 หมู่ 14 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1394 4-32-02-03/1-0003 สหกรณ์เยาวชนบ้านโนนสมบูรณ์
4 หมู่ 6 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 051264175
1395 4-32-02-02/1-0028 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนนตาล้าน
49 หมู่ 10 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0845581921
1396 4-32-02-05/1-0016 กลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิบ้านโนนจาน ตำบลยะวึก
13 หมู่ 6 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1397 4-32-03-10/1-0003 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านตานบ
40/6 หมู่ 4 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1398 4-32-03-06/1-0003 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
27/1 หมู่ 5 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 099592343
1399 4-32-03-09/1-0001 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านบุผาง
1 หมู่ 3 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1400 4-32-03-01/1-0006 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านลุงปุง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าตูม
61/1 หมู่ 17 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1401 4-32-03-04/1-0006 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโพนครก
69 หมู่ 15 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0899314436
1402 4-32-03-04/1-0014 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านโพนครก
128 หมู่ 15 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0812676392
1403 4-32-03-04/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านห้วยอารีย์ หมู่ที่ 10
20 หมู่ 10 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0856565785
1404 4-32-03-04/1-0024 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโพนยาง
53 หมู่ 11 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0804645820
1405 4-32-03-10/1-0022 กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกุลา
173 หมู่ 4 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044722151
1406 4-32-03-04/1-0033 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโพนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนครก
51 หมู่ 11 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0868764359
1407 4-32-03-02/1-0025 กลุ่มออมทรัพย์การเลี้ยงโค-กระบือ
76 หมู่ 5 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1408 4-32-04-07/1-0008 กลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกร
23 หมู่ 10 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0801745019
1409 4-32-04-07/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านคำแสง
42 หมู่ 5 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0881097127
1410 7-32-04-04/1-0010 ผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านเสียงชัย
112 หมู่ 12 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0956194604
1411 7-32-04-03/1-0010 ผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโค๊กจ๊ะ
90 หมู่ 8 ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1412 7-32-04-04/1-0011 ผู้เลี่ยงโค-กระบือบ้านอาแวะ
144 หมู่ 9 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0623122507
1413 7-32-04-08/1-0028 ผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านผาง
24 หมู่ 3 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0958911442
1414 7-32-04-04/1-0012 ผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนพลวง
39 หมู่ 13 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1415 7-32-04-06/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านจบก
95 หมู่ 3 ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1416 7-32-04-08/1-0011 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือบ้านชุมแสง 1
21 หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1417 7-32-04-08/1-0012 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือบ้านชุมแสง 2
85 หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1418 7-32-04-08/1-0013 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือบ้านชุมแสง 3
15 หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1419 7-32-04-08/1-0018 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือ บ้านหนองขวาว-ไซร์ลวก 1
66/1 หมู่ 2 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1420 7-32-04-08/1-0021 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือ บ้านถนน-สำโรง 1
19 หมู่ 4 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1421 7-32-04-08/1-0024 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือ บ้านอุดม 1
74 หมู่ 5 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1422 7-32-04-08/1-0026 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือ บ้านตาโสร 1
69 หมู่ 7 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1423 4-32-05-10/1-0004 เกษตรพอเพียงบ้านโคกวัด
74 หมู่ 8 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1424 4-32-05-05/1-0002 เลี้ยงโค - กระบือ บ้านหนองโบสถ์
168 หมู่ 9 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044720160
1425 4-32-05-14/1-0008 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงโค - กระบือ บ้านตาจัน
10/1 หมู่ 8 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1426 4-32-05-11/1-0004 เกษตรอินทรีย์เขต สปก. บ้านถนนหัก
149 หมู่ 5 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0892285836
1427 4-32-05-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพออมทรัพย์เกษตรอินทรีย์บ้านถนน
221/2 หมู่ 13 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1428 4-32-05-14/1-0011 กลุ่มทำนาข้าวหอมนิลบ้านนาครอง
66 หมู่ 7 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0872394057
1429 4-32-05-04/1-0015 เกษตรอินทรีย์บ้านสวายซอ
47 หมู่ 4 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1430 7-32-05-12/1-0011 รวมพลังเกษตรอินทรีย์เเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านเชื้อเพลิง
206 หมู่ 9 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0840380055
1431 7-32-05-17/1-0010 ส่งเสริมอาชีพบ้านตาปาง
1 หมู่ 6 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1432 7-32-05-06/1-0010 อนุรักษ์กระบือไทยบ้านปันรัว
81 หมู่ 5 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0810073748
1433 7-32-05-06/1-0012 อนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยบ้านปันรัว
13/2 หมู่ 5 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0849599569
1434 7-32-05-01/1-0010 อนุรักษ์กระบือไทยบ้านปลูงใต้
57 หมู่ 18 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0879649646
1435 7-32-05-09/1-0010 ส่งเสริมอนุรักษ์โค-กระบือไทยบ้านตาเมาะ
33 หมู่ 17 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1436 7-32-05-03/1-0012 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านเมืองเพชร
27 หมู่ 9 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1437 4-32-06-04/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านห้วยสำเริง
41 หมู่ 8 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 095849374
1438 4-32-06-10/1-0007 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.9
5 หมู่ 9 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0899452779
1439 7-32-06-10/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตะเคียน9
189 หมู่ 9 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0887084261
1440 7-32-06-10/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกวัด 2
40 หมู่ 6 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0844706302
1441 7-32-06-07/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกตะเคียนสามัคคี
213 หมู่ 13 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1442 7-32-06-04/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองยาวคูตัน4
126 หมู่ 4 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833821255
1443 7-32-06-10/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านตะเคียน 2
38 หมู่ 1 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0800012848
1444 7-32-06-04/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโสรถาวรคูตัน4
82 หมู่ 4 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0883539244
1445 7-32-06-10/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านรุนตะเคียน3
66 หมู่ 3 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0893189673
1446 7-32-06-10/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านตะเคียน1
11 หมู่ 1 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0881786783
1447 7-32-06-04/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านห้วยสำเริงคูตัน
51 หมู่ 8 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1448 7-32-06-04/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านราวนคร คูตัน6
93 หมู่ 6 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0821303932
1449 7-32-06-07/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านสว่างนิยม โคกตะเคียน
388 หมู่ 14 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1450 7-32-06-10/1-0014 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านโพธิ์ทอง ตะเคียน7
57 หมู่ 7 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0811859149
1451 7-32-06-04/1-0014 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองโย คูตัน3
41 หมู่ 3 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0846349536
1452 7-32-06-07/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือโนนทอง โคกตะเคียน
95 หมู่ 7 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0898651824
1453 7-32-06-04/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือโคกสะอาด คูตัน27
121 หมู่ 2 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0879188925
1454 7-32-06-04/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือโคกสะอาดคูตัน9
29 หมู่ 9 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0843320389
1455 7-32-06-04/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองโยคูตัน10
76 หมู่ 10 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0879658781
1456 7-32-06-04/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านคูตัน1
15 หมู่ 1 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833806982
1457 7-32-06-10/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกวัด ตะเคียน6
63 หมู่ 6 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0860581424
1458 7-32-06-04/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านราว คูตัน5
166 หมู่ 5 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0878762538
1459 7-32-06-01/1-0010 เกษตรกรบ้านศรีพระจันทร์
114 หมู่ 11 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833831393
1460 7-32-06-06/1-0010 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านสายทอง หมู่10
111 หมู่ 10 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0878596393
1461 4-32-07-15/1-0002 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านขะยูง
107/2 หมู่ 7 ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 099480451
1462 4-32-08-01/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ ชุมชนบึงนคร
147 หมู่ 11 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 047544673
1463 4-32-09-15/1-0003 เลี้ยงกระบือบ้านทุ่งบัว
9/3 หมู่ 2 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1464 4-32-09-15/1-0012 เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อการเกษตร
20 หมู่ 3 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0872524598
1465 4-32-09-11/1-0005 ธนาคารโค - กระบือ และปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ ปรับพื้นที่การเกษตร
17/1 หมู่ 9 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0871149782
1466 4-32-09-15/1-0020 เลี้ยงควายหนองแวง
39/1 หมู่ 9 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1467 4-32-09-01/1-0007 โค กระบือ ยางเตี้ย
80 หมู่ 14 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0896643187
1468 4-32-09-15/1-0034 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านผักไหม
1/2 หมู่ 1 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1469 4-32-09-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านหนองหว้า
98 หมู่ 11 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1470 4-32-09-01/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ หนองไผ่
6/2 หมู่ 8 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1471 7-32-09-01/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือศีขรภูมิ 2
499 หมู่ 13 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1472 7-32-09-05/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือศีขรภูมิ3
54 หมู่ 10 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1473 7-32-09-05/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ศีขรภูมิ 4
74 หมู่ 10 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1474 7-32-09-05/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ศีขรภูมิ 5
17/3 หมู่ 10 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1475 7-32-09-12/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 3 ตำบลขวาวใหญ่
49 หมู่ 3 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1476 7-32-10-08/1-0010 เลี้ยงโคกระบือบ้านโคกเมือง ม. 10
12/1 หมู่ 10 ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0869513400
1477 7-32-10-08/1-0011 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือบ้านโคกปืด
73 หมู่ 9 ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0824865540
1478 7-32-11-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าบ้านประดู่ทอง
13 หมู่ 5 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0615341058
1479 7-32-11-01/1-0012 เลี้ยงโค กระบือ ต.ลำดวน
206 หมู่ 1 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0856569609
1480 7-32-11-01/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือคุ้มตะบองเพชร
18 หมู่ 1 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0856578849
1481 7-32-11-01/1-0014 เลี้ยงโค กระบือ ตาเปาะ
121 หมู่ 2 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0807322532
1482 7-32-11-01/1-0015 เลี้ยงโค กระบือ โคกขมิ้น
63 หมู่ 1 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0856825787
1483 7-32-11-01/1-0016 เลี้ยงโค-กระบือ สิริสุข
173 หมู่ 11 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0611531175
1484 7-32-11-01/1-0018 เล้ยงโค-กระบือ ลำดวนทักษิณ
155 หมู่ 2 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0979354168
1485 7-32-11-01/1-0017 กลุ่มส่งเสริมผู้เลี้ยงโค-กระบือลำดวน
121 หมู่ 11 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0801626200
1486 7-32-11-03/1-0010 เลี้ยงโค-กระบือ บ.โชกใต้
128 หมู่ 4 ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0931057606
1487 7-32-11-01/1-0020 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ ประชาอุทิศ
45 หมู่ 1 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0842829322
1488 7-32-11-01/1-0021 เลี้ยงโค กระบือ คุ้มสายใหม่
65 หมู่ 1 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1489 7-32-11-01/1-0022 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือลำดวนโคกขมิ้น
99 หมู่ 11 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1490 7-32-11-05/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านโคกมะกะ
57 หมู่ 7 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1491 7-32-11-05/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านโคกกระโดน
93 หมู่ 9 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1492 7-32-11-05/1-0023 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านหนองคู
41 หมู่ 6 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1493 7-32-11-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงวัวควายหนองสวาย
48 หมู่ 4 ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0837426735
1494 7-32-11-05/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านตระเปียงเตีย
24 หมู่ 1 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0811854489
1495 7-32-11-04/1-0012 กลุ่มเลี้ยงกระบือและโคบ้านยางจรม - โคกตระมูง
147 หมู่ 2 ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0872627085
1496 4-32-12-04/1-0001 กลุ่มฮัก แพง แบ่ง ปัน ต.หนองฮะ
28/1 หมู่ 5 ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0849368672
1497 7-32-12-03/1-0010 กลุ่มรักควาย
112 หมู่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0811615575
1498 7-32-12-03/1-0011 พัฒนาขยายพันธุ์กระบือ
114 หมู่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0849582669
1499 7-32-12-03/1-0012 กลุ่มเลี้ยงควายงาม
2 หมู่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0849594633
1500 7-32-12-03/1-0013 อนุรักษ์พันธุ์กระบือ บ้านกระออม
152 หมู่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0890682101
1501 7-32-12-03/1-0014 วิถีควายไทย
71 หมู่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1502 4-32-14-03/1-0019 เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองพลวงสามัคคี
60 หมู่ 12 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833702740
1503 4-32-14-03/1-0054 กลุ่มเลื้ยงโคกระบือบ้านโคกกรม
127 หมู่ 2 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 32140
1504 4-32-15-02/1-0003 กลุ่มเกษตรกรบ้านหม่อนไหม หมู่ที่12
5 หมู่ 12 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1505 4-32-15-05/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านพระจันทร์
17 หมู่ 8 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1506 4-32-15-05/1-0008 ผู้ปลูกข้าวบ้านโคกอำนวย
34 หมู่ 7 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1507 7-32-15-02/1-0010 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหม่อนไหมพัฒนา ม.12
69/1 หมู่ 12 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0871465956
1508 4-32-17-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านแก่นขาม
119 หมู่ 13 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1509 4-37-01-19/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านนาแต้
132 หมู่ 2 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1510 4-37-01-07/1-0021 คุณธรรมกสิกรรมไร้สารพิษบ้านหนองเม็ก
91 หมู่ 5 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0908305943
1511 4-37-01-10/1-0011 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลนาวัง
101 หมู่ 5 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1512 4-37-01-05/1-0010 กลุ่มศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 2 บ้านหนองบัว
64 หมู่ 2 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1513 4-37-01-13/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 10
19 หมู่ 10 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0850172653
1514 4-37-01-19/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกสำราญ
9 หมู่ 4 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0812644426
1515 4-37-01-15/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านหนองหิน หมู่ 4
80 หมู่ 4 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1516 4-37-01-14/1-0019 ธนาคารโค-กระบือประจำหมู่บ้านภักดีเจริญ หมู่ 10
119 หมู่ 10 ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862602644
1517 4-37-01-09/1-0019 เกษตรปราณีตน้ำปลีก
107 หมู่ 2 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833694103
1518 4-37-01-11/1-0024 กลุ่มผู้ผลิตหัวมันอินทรีย์ส่งออก จ.อำนาจเจริญ หมู่ 4
152 หมู่ 4 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0870795469
1519 4-37-01-10/1-0026 อนุรักษ์สรรพสิ่งบ้านนาวัง
119 หมู่ 3 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0828628651
1520 4-37-01-10/1-0029 กลุ่มเลี้ยงโคและผลิตข้าวอินทรีย์ ม.3 ต.นาวัง
119 หมู่ 3 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821383141
1521 4-37-01-19/1-0040 กลุ่มเลี้ยงโคและผลิตข้าวอินทรีย์ ม.4 ต.นาแต้
102 หมู่ 4 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0934319079
1522 4-37-01-17/1-0012 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.2 ต.ดอนเมย
70 หมู่ 2 ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1523 4-37-01-10/1-0030 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.10 ต.นาวัง
45 หมู่ 10 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833704647
1524 4-37-01-11/1-0026 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.6 ต.นาหมอม้า
41 หมู่ 6 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821390902
1525 4-37-01-09/1-0033 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.5 ต.น้ำปลีก
37 หมู่ 5 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0828732789
1526 4-37-01-02/1-0030 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.9 ต.ไก่คำ
17 หมู่ 9 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0860223204
1527 4-37-01-05/1-0037 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.6 ต.เหล่าพรวน
2 หมู่ 6 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0810564624
1528 4-37-01-03/1-0021 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.7 ต.นาจิก
3 หมู่ 7 ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0804749295
1529 4-37-01-18/1-0032 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.4 ต.นายม
115 หมู่ 4 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0851045239
1530 4-37-01-15/1-0029 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.8 ต.หนองมะแซว
58 หมู่ 8 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1531 4-37-01-13/1-0029 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.1 ต.โนนหนามแท่ง
136 หมู่ 1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1532 4-37-01-06/1-0044 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.15 ต.สร้างนกทา
75 หมู่ 15 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0850112920
1533 4-37-01-04/1-0033 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.8 ต.ปลาค้าว
16 หมู่ 8 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1534 4-37-01-07/1-0048 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.1 ต.คึมใหญ่
100 หมู่ 1 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1535 4-37-01-12/1-0027 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และผลิตข้าวอินทรีย์ ม.6 ต.โนนโพธิ์
53 หมู่ 6 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0854980474
1536 4-37-01-09/1-0037 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านน้ำปลีก
278 หมู่ 9 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0853049482
1537 4-37-01-05/1-0038 กลุ่มอนุรักษ์โค กระบือ หมู่ 8
65 หมู่ 8 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1538 4-37-01-13/1-0030 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ ม.3
1 หมู่ 3 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0851421974
1539 4-37-01-15/1-0030 กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านคำมะเบื่อ ม.6
86 หมู่ 6 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1540 7-37-01-05/1-0010 กลุ่มกระบืออินทรีย์บ้านโคกป่ากุง ต.เหล่าพรวน
62 หมู่ 7 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1541 7-37-01-13/1-0010 กลุ่มโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
6 หมู่ 14 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0850550512
1542 7-37-01-13/1-0011 โครงการระบบการผลิตกระบือระดับหมู่บ้าน
50 หมู่ 11 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1543 7-37-01-07/1-0014 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เกษตรกรกลุ่ม 4
1 หมู่ 5 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1544 7-37-01-13/1-0012 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ. บ้านคำน้อย หมู่ 14
132 หมู่ 14 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1545 7-37-01-13/1-0013 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ. บ้านคำน้อย หมู่ 13
1 หมู่ 13 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1546 7-37-01-13/1-0014 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ. บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 1
136 หมู่ 1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1547 7-37-01-13/1-0015 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ. บ้านทับเมย หมู่ 12
135 หมู่ 12 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1548 7-37-01-13/1-0016 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ. บ้านทับเมย หมู่ 5
24 หมู่ 5 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1549 7-37-01-09/1-0011 กลุ่มเกษตรกรพัฒนาผู้เลี้ยงสัตว์
192 หมู่ 8 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0864563533
1550 7-37-01-11/1-0015 กลุ่มฅนเลี้ยงควาย
95 หมู่ 8 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0986050420
1551 4-37-02-05/1-0006 กลุ่มอนุรักษ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ป่าก่อ 1-4
11 หมู่ 1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1552 4-37-02-01/1-0037 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหินสิ่ว
62 หมู่ 4 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1553 4-37-02-01/1-0050 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือนิคมแปลง 2
63 หมู่ 9 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1554 4-37-02-03/1-0031 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดงแสนแก้ว
105 หมู่ 4 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0926529456
1555 7-37-02-04/1-0011 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลโคกก่ง
201 หมู่ 11 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0811019817
1556 7-37-02-02/1-0010 กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านโคกสะอาด
94 หมู่ 6 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1557 4-37-03-06/1-0005 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้าน
33 หมู่ 2 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1558 4-37-03-07/1-0013 เลี้ยงโคยางเครือพัฒนา
76 หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0868776382
1559 4-37-03-07/1-0015 เลี้ยงโคบ้านยางเครือพัฒนา
49 หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0879051930
1560 4-37-03-03/1-0007 กลุ่มฟื้นฟูอาชีพเกษตรสวนยางพารา
104 หมู่ 8 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1561 4-37-03-03/1-0008 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพนาหว้า
232 หมู่ 2 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1562 4-37-03-03/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านห้วยงูเหลือม ม.5 ต.นาหว้า
46 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1563 4-37-03-04/1-0029 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก
98 หมู่ 12 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1564 4-37-03-04/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือ หมู่ 12 ตำบลลือ
71 หมู่ 12 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862508961
1565 4-37-03-05/1-0021 ธนาคารกระบือประจำหมู่บ้านตาดน้อย
94 หมู่ 10 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1566 4-37-03-04/1-0036 กลุ่มข้าวคุณภาพ หมู่ 5 ตำบลลือ
39 หมู่ 5 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1567 4-37-03-01/1-0013 กลุ่มเกษตรผสมผสานตำบลหนองข่า
112 หมู่ 6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1568 4-37-03-02/1-0026 เกษตรอินทรีย์บ้านสามแยก หมู่ 1 ตำบลคำโพน
329 หมู่ 1 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1569 4-37-03-04/1-0056 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 3 บ้านโสกใหญ่ ตำบลลือ
130 หมู่ 3 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1570 4-37-03-04/1-0057 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 2 บ้านโสกใหญ่ ตำบลลือ
80 หมู่ 2 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1571 4-37-03-07/1-0038 ปุ๋ยชีวภาพบ้านโคกพระ หมู่ 10 ตำบลนาป่าแซง
95 หมู่ 10 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1572 4-37-03-04/1-0074 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 9 บ้านเกษมสุข ตำบลลือ
11/1 หมู่ 9 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1573 4-37-03-05/1-0038 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ตามแนวพระราชดำริ หมู่ 9 ตำบลห้วย
134 หมู่ 9 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1574 4-37-03-04/1-0075 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 9 ตำบลลือ
198 หมู่ 9 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1575 4-37-03-06/1-0030 กลุ่มข้าวอินทรีย์และอนุรักษ์ควายไทย
28 หมู่ 1 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1576 4-37-03-04/1-0076 กลุุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ ม.9 ต.ลือ
117 หมู่ 9 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1577 4-37-03-05/1-0039 กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์และกลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านดอนดูู่ หมู่ 11 ตำบลห้วย
66 หมู่ 11 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1578 4-37-03-05/1-0041 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ หมู่ 7 ตำบลห้วย
84 หมู่ 7 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1579 4-37-03-05/1-0040 กลุ่มข้าวคุณภาพและอนุรักษ์โค-กระบือไทย หมู่ 4 ตำบลห้วย
25 หมู่ 4 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1580 4-37-03-07/1-0041 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ.โคกพระ ม.3 ต.นาป่าแซง
209 หมู่ 3 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1581 4-37-03-07/1-0040 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 8 บ้านคำย่านาง ตำบลนาป่าแซง
78 หมู่ 8 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1582 4-37-03-04/1-0077 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 2 ตำบลลือ
92 หมู่ 2 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1583 7-37-03-07/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 7 ตำบลนาป่าแซง
79 หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1584 7-37-03-07/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อชุมชน หมู่ 10 บ้านโคกพระ ตำบลนาป่าแซง
35 หมู่ 10 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1585 7-37-03-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลลือ
69 หมู่ 4 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1586 7-37-03-07/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 1 ตำบลนาป่าแซง
51 หมู่ 1 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1587 7-37-03-07/1-0013 กลุ่มข้าวหอมมะลิคุณภาพและอนุรักษ์โค-กระบือไทย
137 หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1588 7-37-03-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ บ้านทวีผล หมู่ 6 ตำบลนาหว้า
145 หมู่ 6 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1589 7-37-03-06/1-0011 กลุ่มเกษตรธนาคารโค-กระบือ หมู่ 3 ตำบลโนนงาม
8 หมู่ 3 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1590 7-37-03-06/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านม่วงโป้ หมู่ 2 ตำบลโนนงาม
48 หมู่ 2 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1591 7-37-03-05/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือไทยบ้านสว่างใต้ หมู่ 3 ตำบลห้วย
1 หมู่ 3 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1592 7-37-03-06/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 8 ตำบลโนนงาม
31 หมู่ 8 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1593 7-37-03-04/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย
35 หมู่ 10 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1594 7-37-03-06/1-0014 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาเรือง-สนามชัย ตำบลโนนงาม
25 หมู่ 4 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1595 7-37-03-03/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือ บ้านโนนสำราญ หมู่ 8 ตำบลนาหว้า
58 หมู่ 8 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1596 7-37-03-03/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 5 ตำบลนาหว้า
154 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1597 7-37-03-03/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านห้วยงูเหลือม หมู่ 5 ตำบลนาหว้า
144 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1598 7-37-03-03/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ อย่างยั่งยืน หมู่ 8 ตำบลนาหว้า
108 หมู่ 8 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1599 7-37-03-03/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อการพัฒนา หมู่ 5 ตำบลนาหว้า
42 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1600 7-37-03-03/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 9 ตำบลนาหว้า
216 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1601 7-37-03-03/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ พื้นบ้าน หมู่ 9 ตำบลนาหว้า
69 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1602 7-37-03-03/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านแก้วมงคล หมู่ 3 ตำบลนาหว้า
5 หมู่ 3 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1603 7-37-03-02/1-0010 เลี้ยงโค-กระบือพันธุ์พื้นเมืองแบบยั่งยืน หมู่ 2 ตำบลคำโพน
50 หมู่ 2 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1604 7-37-03-02/1-0012 เลี้ยงโค-กระบือ พันธุ์พื้นเมือง หมู่ 2 ตำบลคำโพน
23 หมู่ 2 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1605 7-37-03-02/1-0013 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 2 ตำบลคำโพน
102 หมู่ 2 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1606 7-37-03-02/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองเพื่อขยายและจำหน่ายอย่างยั่งยืน
107 หมู่ 2 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1607 7-37-03-02/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ พันธุ์พื้นเมือง ม.2 ต.คำโพน
91 หมู่ 2 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1608 7-37-03-03/1-0019 กลุ่มผู้เลี้ยงโคอย่างยั่งยืน หมู่ 8 บ้านโนนสำราญ ตำบลนาหว้า
176 หมู่ 8 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1609 7-37-03-03/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์วัวพื้นเมืองบ้านหินกอง
107 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1610 7-37-03-03/1-0021 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคอย่างยั่งยืน ม.9 ต.นาหว้า
152 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1611 7-37-03-02/1-0015 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านดอนนกยูง หมู่ 7 ตำบลคำโพน
330 หมู่ 7 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1612 7-37-03-03/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.9 ต.นาหว้า
138 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1613 7-37-03-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหนองไฮน้อย หมู่ 6 ตำบลหนองข่า
150 หมู่ 6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1614 7-37-03-03/1-0023 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านนาหว้า หมู่ 1 ตำบลนาหว้า
99 หมู่ 1 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1615 7-37-03-05/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านห้วยน้อย หมู่ 12 ตำบลห้วย
113 หมู่ 12 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1616 7-37-03-01/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 9 ตำบลหนองข่า
9 หมู่ 9 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1617 7-37-03-01/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองโคกค่าย หมู่ 2 ตำบลหนองข่า
166 หมู่ 2 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1618 7-37-03-02/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านนิคม หมู่ 5 ตำบลคำโพน
117 หมู่ 5 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1619 7-37-03-04/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบืออย่างยั่งยืน บ้านโสกใหญ่ หมู่ 3 ตำบลลือ
176 หมู่ 3 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1620 7-37-03-03/1-0024 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ปทุมราชวงศา
341 หมู่ 1 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1621 4-37-04-02/1-0004 ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านสร้อย
6 หมู่ 10 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1622 4-37-04-02/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านศรีคูณ
82 หมู่ 7 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1623 4-37-04-02/1-0006 โนนกุงเข้มแข็ง
15 หมู่ 14 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 057639424
1624 4-37-04-02/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านหนองดั่ง
55 หมู่ 11 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 033769456
1625 4-37-04-02/1-0011 กลุ่มเกษตรชุมชน หมู่ 12 ตำบลจานลาน
91 หมู่ 12 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0878765411
1626 4-37-04-02/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือแม่พันธุ์ บ้านสร้อย
80 หมู่ 10 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862597865
1627 4-37-04-03/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย บ้านโนนทุ่ง
75 หมู่ 7 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0868659251
1628 4-37-04-03/1-0036 กลุ่มธนาคารกระบือบ้านโคกกลาง
30 หมู่ 15 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0870397500
1629 4-37-04-02/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านนาโนน
25 หมู่ 13 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1630 4-37-04-01/1-0041 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนธาตุ
6 หมู่ 5 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1631 4-37-04-04/1-0077 วิสาหกิจชุมชนกระบืออินทรีย์บ้านเสารีก หมู่ 2
66 หมู่ 2 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0984475405
1632 7-37-04-02/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านศรีคูณ ม.7
128/1 หมู่ 7 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0930874498
1633 7-37-04-02/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านสร้อย หมู่ 18
75 หมู่ 18 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0969325998
1634 4-37-05-05/1-0004 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์/สตรีบ้านดอนหมู
112 หมู่ 5 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 057654007
1635 4-37-05-05/1-0012 เกษตรอินทรีย์ หมู่ 8 หนองไฮ
67 หมู่ 8 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1636 4-37-05-05/1-0016 กลุ่มเกษตรกรหนองไฮ หมู่ 6
112 หมู่ 6 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 011862410
1637 4-37-05-05/1-0015 กลุ่มเกษตรกรหนองไฮ หมู่ 1
179 หมู่ 6 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 049586325
1638 4-37-05-05/1-0033 เกษตรพอเพียง หมู่ 1 หนองไฮ
162 หมู่ 1 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1639 4-37-05-03/1-0012 ธนาคารกระบือป่าหวาย
96 หมู่ 3 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1640 4-37-05-03/1-0013 เกษตรพอเพียงโคกสะอาด
108 หมู่ 7 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833828656
1641 4-37-05-04/1-0043 สวนเบญจวรรณ
143 หมู่ 1 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1642 4-37-05-02/1-0037 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ม.9 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
85 หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0896307759
1643 7-37-05-01/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านนาไร่ใหญ่ ม.8ต.เสนางคนิคม
111 หมู่ 8 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862525756
1644 4-37-06-06/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านคึมน้อย
51 หมู่ 5 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1645 4-37-06-01/1-0005 เลี้ยงสัตว์ปลีก(เป็ด)
11 หมู่ 5 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045479223
1646 4-37-06-01/1-0009 ดอกหญ้าสามัคคี
88 หมู่ 7 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0848245117
1647 4-37-06-04/1-0003 กลุ่มแสนสุขสามัคคีพัฒนา
101 หมู่ 10 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045469655
1648 4-37-06-01/1-0015 โค-กระบือบ้านท่าวังหิน
57 หมู่ 3 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1649 4-37-06-06/1-0006 กลุ่มหมู่บ้านแข็งแรง หมู่ 1
87 หมู่ 1 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 011795882
1650 4-37-06-07/1-0006 กลุ่มเกษตรพัฒนาเลี้ยงโคเพิ่มรายได้
56 หมู่ 2 ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1651 4-37-06-04/1-0006 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย
44 หมู่ 1 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1652 4-37-06-01/1-0032 กลุ่มชุมชนคำเจริญ
105 หมู่ 4 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1653 4-37-06-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงกระบือเค็งใหญ่
74 หมู่ 8 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1654 4-37-06-02/1-0037 ธนาคารกระบือ ม.8
17 หมู่ 8 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1655 7-37-06-02/1-0010 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือแม่พันธุ์บ้านโคกชาด
104 หมู่ 7 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1656 7-37-06-02/1-0011 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคและกระบือคำพระ หมู่ 2
9 หมู่ 2 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1657 7-37-06-01/1-0010 กลุ่มข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์บ้านท่าวังหิน
99 หมู่ 3 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1658 7-37-06-01/1-0011 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหัวตะพาน
125 หมู่ 8 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1659 4-37-07-03/1-0002 ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 5 บ้านน้ำท่วม
150 หมู่ 5 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 072511569
1660 4-37-07-02/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ ต.ดงมะยาง
59 หมู่ 2 ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1661 4-37-07-06/1-0037 ผู้ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
139 หมู่ 9 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1662 4-37-07-03/1-0013 กลุ่มขยายพันธุ์โค-กระบือ ม.6 ต.เปือย
52 หมู่ 6 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1663 4-37-07-03/1-0026 ข้าวอินทรีย์บ้านน้ำท่วม หมู่5 อำเภอลืออำนาจ
70 หมู่ 5 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0801534887
1664 4-41-01-16/1-0008 เพาะเห็ดนาเหล่าคำ
40 หมู่ 12 ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 093920181
1665 4-41-01-17/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือศรีวิไล
101 หมู่ 5 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1666 4-41-01-08/1-0018 กลุ่มเกษตรคำม่วง-โนสวรรค์
49 หมู่ 13 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0816017403
1667 4-41-01-21/1-0042 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลหนองไผ่
335 หมู่ 12 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0872183720
1668 4-41-01-09/1-0027 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือ ต.หนองนาคำ
494 หมู่ 1 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0880313327
1669 4-41-01-09/1-0028 อนุรักษ์กระบือตำบลหนองนาคำ2
289 หมู่ 13 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0866354025
1670 4-41-03-07/1-0008 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองเม็ก
25 หมู่ ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0868590421
1671 4-41-04-16/1-0005 กลุ่มรวมมิตรเกษตร
121 หมู่ 2 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 072319644
1672 4-41-04-02/1-0006 กลุ่มดอนแคนโค - กระบือ
185 หมู่ 12 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042200250
1673 4-41-04-01/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ
79 หมู่ 6 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 068647821
1674 4-41-04-01/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านดอนสวรรค์
83 หมู่ 7 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 057539228
1675 4-41-04-10/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านหนองกวาง
11 หมู่ 4 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 095273172
1676 4-41-04-14/1-0003 กลุ่มโคเนื้อท่าลี่ศรีสุข
85 หมู่ 10 ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 098629620
1677 4-41-04-14/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านราษฎร์สมบูรณ์
37 หมู่ 9 ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 092345363
1678 4-41-04-15/1-0011 กลุ่มขยายพันธุ์โค - กระบือ
90 หมู่ 5 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0894210583
1679 4-41-04-11/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านหนองฮาว หมู่ที่ 4
42 หมู่ 6 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 099458640
1680 4-41-04-10/1-0026 กลุ่มเกษตรชุมชน
2 หมู่ 1 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0878539678
1681 4-41-04-01/1-0036 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตูมใต้
27 หมู่ 9 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0998711737
1682 4-41-04-02/1-0029 กลุ่มเลี้ยงสัตว์กระบือแม่พันธุ์
13 หมู่ 3 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0899420520
1683 4-41-05-06/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโค/กระบือบ้านหนองแวงใหญ่
39 หมู่ 2 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 079480979
1684 4-41-05-02/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือโพนพิมาน
143 หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1685 4-41-05-05/1-0009 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโนนจำปา
4 หมู่ 2 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1686 4-41-05-03/1-0023 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านศรีสวัสดิ์ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
120 หมู่ 8 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1687 4-41-05-05/1-0048 ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านโนนจำปา หมู่ 2 ตำบลหนองกุงศรี
13 หมู่ 2 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1688 4-41-06-01/1-0028 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองบ่อ
134 หมู่ 7 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1689 4-41-06-07/1-0017 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ม.8 ต.สร้อยพร้าว
88 หมู่ 8 ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0828567077
1690 4-41-06-02/1-0022 กลุ่มเกษตรกรคนรักควายไทยหนองหาน
73 หมู่ 9 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0942566255
1691 4-41-07-03/1-0018 เกษตรอินทรีย์ครบวงจร หมู่ 3 ต.นาชุมแสง
6 หมู่ 3 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0830608329
1692 4-41-07-01/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
308 หมู่ 11 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1693 4-41-08-03/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านน้ำทิพย์
35 หมู่ 11 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 047930325
1694 4-41-09-07/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ - กระบือ คำปลากั้ง
45 หมู่ 3 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0899429558
1695 4-41-09-02/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ บ้านท่าไฮ หมู่ 1,หมู่ 11 ต.จำปี
106 หมู่ 1 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 057396838
1696 4-41-09-04/1-0019 กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน ม.8 ต.หัวนาคำ
21 หมู่ 8 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 092644117
1697 4-41-09-03/1-0020 เลี้ยงโค-กระบือบ้านตะเคียนทอง
45 หมู่ 9 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1698 4-41-09-03/1-0036 อนุรักษ์และพัฒนาควายไทยบ้านสามขา อำเภอศรีธาตุ
39 หมู่ 6 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1699 4-41-10-03/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์กระบือบ้านนาโปร่ง
186 หมู่ 7 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1700 4-41-10-06/1-0035 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและอนุรักษ์พันธุ์กระบือ
629 หมู่ 2 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1701 4-41-10-04/1-0060 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อและพันธุ์กระบือตำบลผาสุก
285 หมู่ 17 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1702 4-41-10-04/1-0062 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือ หมู่ 15 ตำบลผาสุก
269 หมู่ 15 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1703 4-41-10-02/1-0051 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เนื้อโคกระบือ ตำบลหนองหญ้าไซ
196 หมู่ 2 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1704 4-41-10-02/1-0050 กลุ่มเครือข่ายปศุสัตว์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ หนองไผ่พรเจริญ
7 หมู่ 8 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1705 4-41-11-04/1-0021 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
165 หมู่ 16 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1706 4-41-11-12/1-0018 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านตาด
14 หมู่ 1 ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0857473466
1707 4-41-17-03/1-0004 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านโนนสะอาด
80 หมู่ 4 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1708 4-41-17-04/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค,เลี้ยงหมู
3 หมู่ 5 ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 062229842
1709 4-41-17-02/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโค บ้านธาตุ ม.2
13 หมู่ 2 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1710 4-41-17-02/1-0013 เกษตรกรวังแสง
119 หมู่ 14 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1711 4-41-17-09/1-0003 เกษตรกรทำนา หมู่ 7 เมืองพาน
69 หมู่ 7 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0846830822
1712 4-41-17-02/1-0030 เลี้ยงเป็ดเทศ ม.6 หายโศก
33 หมู่ 6 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0878595262
1713 4-41-18-05/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์โค-กระบือ
39 หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1714 4-41-18-12/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ โชคอำนวย
157 หมู่ 6 ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0807127513
1715 4-41-18-12/1-0022 ผู้เลี้ยงกระบือสามัคคี
50 หมู่ 2 ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1716 4-41-18-01/1-0030 เลี้ยงกระบือบ้านดงพัฒนา-ดงต้อง
68 หมู่ 4 ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0872099706
1717 4-41-19-06/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านดอนอุดม หมู่ที่ 11
91 หมู่ 11 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 06383460
1718 4-41-19-03/1-0001 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ต.นาพู่
67 หมู่ 15 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 011834736
1719 4-41-19-02/1-0008 โคกระบือบ้านธาตุ ม.10 ต.บ้านธาตุ
123 หมู่ 10 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 872264754
1720 4-41-19-07/1-0009 กล่มส่งเสริมและผลิตข้าวพันธุ์ดี
61 หมู่ 2 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0895473854
1721 4-41-19-11/1-0002 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองแด่น
2 หมู่ 6 ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1722 4-41-19-07/1-0022 เลี้ยงโคกระบือ
73 หมู่ 10 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0807647568
1723 4-41-19-07/1-0023 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านยาง หมู่ 3 ตำบลบ้านเหล่า
34 หมู่ 3 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1724 4-41-19-08/1-0024 กลุ่มจักสารกระติ๊บข้าว หมู่7 ตำบลจอมศรี
328 หมู่ 7 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1725 4-41-19-03/1-0028 กลุ่มเลี้ยงกระบือตำบลนาพู่
108 หมู่ 1 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0811834736
1726 4-41-19-03/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาพู่ หมู่ 1
46 หมู่ 1 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0982075741
1727 4-41-19-03/1-0034 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหัวสวย
57 หมู่ 2 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0862369379
1728 4-41-19-04/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสร้างหลวง
14 หมู่ 2 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0883406216
1729 4-41-19-04/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านเชียงหวาง
5/1 หมู่ 1 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0872250852
1730 4-41-19-02/1-0025 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านธาตุกลุ่ม 1
243 หมู่ 20 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1731 4-41-19-02/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านธาตุ กลุ่ม 2
227 หมู่ 20 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1732 4-41-19-02/1-0027 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านยามกาน้อย
112/2 หมู่ 9 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0986564454
1733 4-41-19-03/1-0037 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาพู่
259 หมู่ 1 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0923984302
1734 4-41-19-06/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านโคกสว่าง
83 หมู่ 7 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0875841326
1735 4-41-19-03/1-0039 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาพู่ หมู่ 15
31 หมู่ 15 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1736 4-41-19-03/1-0038 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองนกเขียน
136 หมู่ 3 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0878080329
1737 4-41-19-03/1-0040 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านกิ่วกลุ่ม 1
57 หมู่ 7 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1738 4-41-21-04/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนเชียงค้ำ
41 หมู่ 2 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1739 4-41-23-01/1-0007 กลุ่มน้ำบวกใจถวายในหลวง
34 หมู่ 5 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 072172483
1740 4-41-23-01/1-0023 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านโพธิ์ ต.บ้านแดง
23 หมู่ 5 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1741 4-41-23-01/1-0026 วิสาหกิจชุมชนเกษตรโพธิ์ทอง
148 หมู่ 10 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1742 4-41-23-01/1-0029 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านดอนเขือง
67 หมู่ 6 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0872137491
1743 4-41-25-01/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านโนนทรายฟอง
103 หมู่ 9 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0872300804
1744 6-53-01-07/1-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 5 ต.หาดกรวด
115/1 หมู่ 5 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055475821
1745 6-53-01-07/1-0005 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหาดกรวด
2 หมู่ 2 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 060787584
1746 6-53-01-07/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือดงช้างดี
32 หมู่ 8 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055475582
1747 6-53-01-17/1-0002 ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ต.ถ้ำฉลอง
138 หมู่ 3 ต.ถ้ำฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 062020554
1748 6-53-01-05/1-0007 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านบ่อพระ
65 หมู่ 7 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 066757839
1749 6-53-01-11/1-0010 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านเด่นด่านเหนือ
146/1 หมู่ 11 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055473769
1750 6-53-01-11/1-0019 กลุ่มสุราพื้นเมือง สุราไทย
146 หมู่ 11 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1751 6-53-01-04/1-0014 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว
121 หมู่ 8 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1752 6-53-01-17/1-0008 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านวังถ้ำ
66/1 หมู่ 3 ต.ถ้ำฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1753 6-53-01-17/1-0009 ปลูกอ้อยห้วยน้ำชำ
72 หมู่ 2 ต.ถ้ำฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1754 6-53-01-10/1-0019 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชหมุนเวียนบ้านแม่เฉย
73 หมู่ 5 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1755 6-53-01-11/1-0029 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 11 บ้านเด่นด่านเหนือ
156 หมู่ 11 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0895147314
1756 6-53-01-11/1-0046 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ และอนุรักษ์โค-กระบือ บ้านเด่นด่านเหนือ
146/2 หมู่ 11 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055428901
1757 6-53-01-12/1-0025 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคสภาเกษตร จ.อุตรดิตถ์
227 หมู่ 9 ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0815968364
1758 6-53-02-01/1-0006 บ้านมั่นคงเศรษฐกิจพอเพียง ต.วังแดง
159 หมู่ 11 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 046208472
1759 6-53-02-04/1-0016 กลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำอ่าง ม.8
571 หมู่ 8 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0840493952
1760 6-53-02-04/1-0043 บ้านไร่น้อย หมู่ 8
7/4 หมู่ 8 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0841801183
1761 9-53-02-02/1-0010 บ้านพงสะตือ
73/10 หมู่ 6 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0805158246
1762 6-53-04-06/1-0003 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือตำบลห้วยมุ่น
100/2 หมู่ 3 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 048155911
1763 6-53-04-05/1-0005 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านห้วยเนียม ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
50/1 หมู่ 5 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1764 6-53-06-03/1-0011 กลุ่มเกษตรกรบ้านนาบัว
63/1 หมู่ 5 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1765 6-53-07-01/1-0001 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลในเมือง
229/32 หมู่ 3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 070588021
1766 6-53-07-06/1-0001 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลบ้านหม้อ
8/1 หมู่ 2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055456317
1767 6-53-07-04/1-0004 ผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 5 ตำบลท่าสัก
96 หมู่ 5 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 098570966
1768 6-53-07-11/1-0004 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลนายาง
109 หมู่ 4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055470909
1769 6-53-07-04/1-0005 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านท่าสัก หมู่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
449/1 หมู่ 1 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1770 6-53-07-11/1-0007 กลุ่มปลูกพืช หมู่ 4 ตำบลนายาง
142 หมู่ 4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 048228973
1771 6-53-07-11/1-0008 กลุ่มผลิตพืชตำบลนายาง
72 หมู่ 4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 066287002
1772 6-53-07-11/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านป่าแดด
91 หมู่ 4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 066801649
1773 6-53-07-11/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านนายาง หมู่ 4
11 หมู่ 4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 066796400
1774 6-53-07-10/1-0005 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลนาอิน
7/6 หมู่ 1 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 078393039
1775 6-53-07-11/1-0023 กลุ่มผู้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตำบลนายาง
27/3 หมู่ 3 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055471330
1776 6-53-07-11/1-0024 กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านหลักร้อย หมู่ 5,7
24/2 หมู่ 7 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1777 6-53-07-11/1-0025 กลุ่มผลิตพืช/ปศุสัตว์
107/1 หมู่ 5 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 098563807
1778 6-53-07-11/1-0026 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชบ้านหลักร้อย
92/1 หมู่ 5 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1779 6-53-07-11/1-0028 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร หมู่ 5 ตำบลนายาง
21/2 หมู่ 5 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055470989
1780 6-53-07-11/1-0029 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ 3
29/2 หมู่ 3 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 066761381
1781 6-53-07-11/1-0030 กลุ่มปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หมู่ 7
121 หมู่ 7 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1782 6-53-07-11/1-0032 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 บ้านหลักร้อย
22/2 หมู่ 7 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1783 6-53-07-10/1-0009 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 5 ตำบลนาอิน
83 หมู่ 5 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 061991400
1784 6-53-07-11/1-0034 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านนาคะนึง
22/3 หมู่ 6 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055470052
1785 6-53-07-02/1-0008 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเกาะเหนือ หมู่ 7
13 หมู่ 7 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1786 6-53-07-04/1-0007 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชบ้านหนองเจริญ
44 หมู่ 10 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0862096909
1787 6-53-07-11/1-0036 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนายาง
115 หมู่ 4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1788 6-53-07-11/1-0044 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดิน1
123/1 หมู่ 4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1789 6-53-07-11/1-0065 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์นิคมเศรษฐกิจพอเพียงเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนายาง2
39 หมู่ 7 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 012849018
1790 6-53-07-10/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนาอิน4
2/1 หมู่ 7 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 060805289
1791 6-53-07-11/1-0068 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ โค-กระบือ
99/1 หมู่ 7 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 065896168
1792 6-53-07-11/1-0074 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนายาง หมู่ 3/1
133/1 หมู่ 3 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1793 6-53-07-11/1-0077 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์เขตปฏิรูปที่ดินตำบลนายาง หมู่ 2/2
70 หมู่ 2 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 096413141
1794 6-53-07-11/1-0082 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 6/1 ตำบลนายาง
99 หมู่ 6 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 075734742
1795 6-53-07-10/1-0020 กลุ่มผู้ผลิตโคเนื้อในเขต สปก. หมู่ 2 ตำบลนาอิน
63/1 หมู่ 2 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 075263143
1796 6-53-07-11/1-0079 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 7/1
139 หมู่ 5 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 036223177
1797 6-53-07-11/1-0080 กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ นาอิซาง1
43 หมู่ 1 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 062037928
1798 6-53-07-07/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านทุ่งสนวน51
10 หมู่ 10 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 057313142
1799 6-53-07-11/1-0081 กลุ่มผู้เลี้ยงโคนิคมเศรษฐกิจพอเพียง เขตปฏิรูปที่ดินตำบลนายาง หมู่ 2/3
52/4 หมู่ 2 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 041095760
1800 6-53-07-11/1-0083 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 4/4
107/1 หมู่ 4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0867353001
1801 6-53-07-11/1-0084 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านหลักร้อย ซอย1
2/2 หมู่ 5 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0869391330
1802 6-53-07-04/1-0009 ผู้เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชหนองเจริญ2
46/1 หมู่ 10 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0841792315
1803 6-53-07-11/1-0089 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์บ้านหนองกวาง
37/1 หมู่ 2 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1804 6-53-07-01/1-0010 เลี้ยงโคเนื้อและกระบือบ้านคลองละวาน
31/6 หมู่ 6 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 012808545
1805 6-53-07-11/1-0099 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 4
106/2 หมู่ 4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1806 6-53-07-01/1-0011 กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองละวาน
48/3 หมู่ 6 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0812808545
1807 6-53-07-11/1-0103 กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านกลาง
32/3 หมู่ 4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1808 6-53-07-10/1-0029 ทำนากลุ่มเกษตรอินทรีย์
84/2 หมู่ 2 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0867350630
1809 6-53-07-11/1-0108 เกษตรรุ่นใหม่เศรษฐกิจพอเพียง
126 หมู่ 6 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0899583342
1810 6-53-07-11/1-0106 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านม่วงตาล หมู่ 3 ตำบลนายาง
122 หมู่ 3 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0866760208
1811 6-53-07-10/1-0041 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 1 ตำบลนาอิน
7/8 หมู่ 1 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1812 6-53-07-11/1-0133 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านม่วงตาล
55 หมู่ 3 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0803463092
1813 6-53-07-10/1-0068 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และการเกษตรนาอิน
48 หมู่ 7 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0875275288
1814 6-53-07-11/1-0134 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านนายาง
88/2 หมู่ 4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0806236454
1815 6-53-07-11/1-0139 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหลักร้อย
50 หมู่ 7 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0845957087
1816 6-53-07-11/1-0136 ผู้เลี้ยงสัตว์
39/4 หมู่ 7 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1817 9-53-07-06/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือและการเกษตร
71/1 หมู่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0898567253
1818 9-53-07-11/1-0010 ชุมชนคนเลี้ยงโคกระบือแนววิถีพอเพียง
28/4 หมู่ 3 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0806853611
1819 9-53-07-03/1-0011 ผู้เลี้ยงโค-กระบือคลองละมุง
3 หมู่ 4 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0860967015
1820 6-53-08-03/1-0009 กลุ่มปศุสัตว์
73 หมู่ 4 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 048212641
1821 9-53-08-07/1-0012 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านห้วยขมิ้น
205 หมู่ 8 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0931698493
1822 9-53-08-08/1-0012 กลุ่มโคกระบือ หมู่ 8 ด่านพัฒนา
41/6 หมู่ 8 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1823 9-53-08-08/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือไทยบ้านบ่อทอง
132/1 หมู่ 6 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0895019167
1824 9-53-08-07/1-0014 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือบ้านพงกะชี
62 หมู่ 7 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0892672709
1825 9-53-08-07/1-0015 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือบ้านห้วยไร่
87/6 หมู่ 5 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0812844626
1826 9-53-08-08/1-0015 กลุ่มพัฒนาอาชีพเลี้ยงกระบือบึงมาย
293/3 หมู่ 1 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0871976625
1827 6-53-09-02/1-0007 เลี้ยงโคกระบือวังเบน
62 หมู่ 8 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1828 6-53-09-02/1-0008 ทำไร่อ้อยและเลี้ยงสัตว์แสนขัน
67/2 หมู่ 12 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0867026108
1829 6-53-09-02/1-0009 บ้านแสนขัน
28 หมู่ 12 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1830 6-53-09-03/1-0020 ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ โค-กระบือ หมู่ 3 หมู่ 5 ตำบลป่าคาย
8/1 หมู่ 5 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1831 6-53-09-03/1-0021 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลป่าคาย หมู่ 4
43/1 หมู่ 4 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1832 6-53-09-03/1-0022 เลี้ยงสัตว์บ้านนาลับแลง
23 หมู่ 4 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1833 6-53-09-03/1-0028 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือ - สุกร หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคาย
32/5 หมู่ 3 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1834 6-53-09-03/1-0033 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ ทำสวน ไร่ นา
143 หมู่ 3 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1835 9-61-01-14/1-0010 ดอนผักหวาน
54 หมู่ 3 ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 090695427
1836 9-61-01-12/1-0010 บ้านเนื้อร้อนควายงาม
69 หมู่ 2 ต.หนองพังค่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0884389480
1837 9-61-01-11/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดอนขุย
10 หมู่ 1 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0881619083
1838 9-61-01-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือค่ายลูกเสือ
32 หมู่ 7 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0869375884
1839 9-61-01-11/1-0011 ฅ.รักษ์ควาย
47/1 หมู่ 5 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0813956297
1840 9-61-01-09/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลโนนเหล็ก ทุ่งสมอ
23/1 หมู่ 4 ต.โนนเหล็ก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0857349770
1841 9-61-01-12/1-0011 รวมใจพัฒนาโคกระบือ
11/3 หมู่ 3 ต.หนองพังค่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0857265583
1842 9-61-01-12/1-0012 ตั้งใจเลี้ยงกระบือ
64 หมู่ 2 ต.หนองพังค่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0932989653
1843 6-61-02-07/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านหนองเรือโกลน
10/1 หมู่ 3 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1844 6-61-02-10/1-0033 กลุ่มโค-กระบือ เพชรรุ่งบ้านถนนใหม่ หมู่ที่ 6
1 หมู่ 6 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1845 6-61-02-08/1-0027 กลุ่มเลี้ยงสัตว์วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งสีฟัน
85/1 หมู่ 7 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 047373850
1846 6-61-02-03/1-0003 กระบือทองสุขบ้านหัวเขานาค หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขี้ฝอย
4 หมู่ 4 ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1847 6-61-02-05/1-0012 บ้านหินกองเลี้ยงควาย ม.5 ตำบลโคกหม้อ
84 หมู่ 5 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 071978836
1848 6-61-02-01/1-0010 ทำนาปลอดภัยสารพิษและเลี้ยงสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่
11/1 หมู่ 6 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1849 6-61-02-01/1-0014 กลุ่มตลาดนัดโค-กระบือท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเลี้ยงโค-กระบือบ้านดอนปลัดพจน์
100 หมู่ 8 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1850 6-61-02-07/1-0022 รวมใจสามัคคี (เลี้ยงโค - กระบือ)
10/3 หมู่ 5 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0878385207
1851 6-61-02-07/1-0023 รวมใจสามัคคีเลี้ยงกระบือ
27 หมู่ 5 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0828788271
1852 9-61-02-04/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่พันธุ์ควายไทย
7 หมู่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0871997013
1853 9-61-02-06/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้าน - กระบือ บ้านหนองเมน
143 หมู่ 6 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0864484740
1854 9-61-02-06/1-0012 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกระบือหนองยายดา
90 หมู่ 4 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0878432877
1855 9-61-02-08/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองหญ้าปล้อง
28 หมู่ 9 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0899599877
1856 9-61-02-10/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งสำราญ
22 หมู่ 2 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0932356330
1857 9-61-02-08/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือพันธุ์ดี
33 หมู่ 5 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0800607438
1858 9-61-02-01/1-0010 วิสาหกิจชุมชนเพื่อการปกป้องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
18/8 หมู่ 7 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0863230009
1859 9-61-02-08/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองกระทุ่ม1
3/1 หมู่ 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0848219288
1860 9-61-02-07/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองมะเขือ
41 หมู่ 1 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1861 9-61-02-10/1-0012 กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองจิกยาว
96/1 หมู่ 16 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0613501587
1862 9-61-02-04/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือสำนักโก
56 หมู่ 2 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0878401656
1863 9-61-02-08/1-0013 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองกระทุ่ม2
44 หมู่ 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0625459289
1864 9-61-02-01/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือชุมชนรามัญวงค์
25/4 หมู่ 1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0852687031
1865 9-61-02-08/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหัวดง 1
33/2 หมู่ 3 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0857368170
1866 9-61-02-07/1-0011 กลุ่มเลี้ยงสัตว์โค - กระบือ บ้านคอกวัว
80 หมู่ 11 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0812833964
1867 9-61-02-05/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านเขาน้อย
49/1 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0805098266
1868 9-61-02-08/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ
37 หมู่ 8 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0895644375
1869 9-61-02-01/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือพันธุ์เนื้อและอื่นๆ
10/7 หมู่ 1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0838744541
1870 9-61-02-07/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองเรือโกลน
10/1 หมู่ 3 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0932137362
1871 9-61-02-08/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหัวดง 2
76 หมู่ 3 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0979584269
1872 9-61-02-10/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือหนองนกยูง
75/5 หมู่ 1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0861911589
1873 9-61-03-03/1-0012 โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือพันธุ์ดีตำบลพลวงสองนาง
124 หมู่ 7 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0812833319
1874 9-61-03-02/1-0010 โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือพันธุ์ดีตำบลหนองหลวง
45 หมู่ 1 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1875 9-61-04-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านหนองจิก
43 หมู่ 7 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0860612214
1876 9-61-04-10/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลเขากวางทอง
15 หมู่ 5 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0810409377
1877 9-61-04-02/1-0011 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 2 ตำบลหนองยาง
4 หมู่ 2 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0848126991
1878 9-61-04-03/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองขุนทอง
7/1 หมู่ 1 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1879 9-61-04-06/1-0010 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือบ้านอุทัยเก่า
8/1 หมู่ 2 ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1880 9-61-04-02/1-0013 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านงิ้วงาม
36 หมู่ 4 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0804115475
1881 6-61-05-03/1-0005 เลี้ยงโค - กระบือ ตำบลดอนกลอย
60 หมู่ 4 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1882 6-61-05-02/1-0016 กลุ่มผู้พัฒนากระบือพันธุ์ดี ตำบลหนองไผ่
41 หมู่ 9 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0878391738
1883 9-61-05-09/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านดงขวาง หนึ่ง
56/1 หมู่ 1 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1884 9-61-05-09/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านดงขวาง สอง
12 หมู่ 6 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1885 9-61-05-09/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านดงขวาง สาม
14/2 หมู่ 4 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1886 9-61-05-02/1-0010 กลุ่มผู้พัฒนากระบือตำบลหนองไผ่สาม
22 หมู่ 7 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1887 9-61-05-02/1-0011 กลุ่มผู้พัฒนากระบือตำบลหนองไผ่ สอง
11 หมู่ 9 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1888 9-61-05-07/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือพันธุ์ดีท่าโพ
13/1 หมู่ 3 ต.หมกแถว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1889 9-61-05-05/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยตำบลทุ่งพึ่ง หนึ่ง
8/1 หมู่ 4 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1890 9-61-05-05/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยตำบลทุ่งพึ่ง สอง
16/1 หมู่ 4 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1891 9-61-05-08/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลหลุมเข้า
75 หมู่ 4 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1892 9-61-05-02/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลหนองไผ่ หนึ่ง
28/1 หมู่ 7 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1893 9-61-05-01/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือหนองขาหย่าง สาม
62 หมู่ 6 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1894 9-61-05-01/1-0010 กลุ่มผู้อนุรักษ์กระบือหนองขาหย่าง หนึ่ง
30 หมู่ 6 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1895 9-61-05-02/1-0012 กลุ่มพัฒนากระบือตำบลหนองไผ่ หนึ่ง
12/1 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1896 9-61-05-01/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์หนองขาหย่าง สอง
2/1 หมู่ 6 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1897 9-61-05-05/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยตำบลทุ่งพึ่ง สาม
25/2 หมู่ 7 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1898 9-61-05-03/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลดอนกลอย
1/3 หมู่ 1 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1899 9-61-05-02/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลหนองไผ่ สอง
38/1 หมู่ 8 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1900 6-61-07-03/1-0007 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านเขาฆ้องชัย
61/1 หมู่ 1 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 078787203
1901 6-61-07-03/1-0008 เขาฆ้องชัยเลี้ยงโค - กระบือ
31/1 หมู่ 1 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 095636441
1902 4-34-02-06/1-0002 เลี้ยงโคกระบือภูหล่น
88 หมู่ 9 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0
1903 4-34-02-11/1-0003 เลี้ยงโคกระบือเพื่อการเกษตรบ้านโนนหนองบัว
20/1 หมู่ 4 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0890321823
1904 4-34-02-11/1-0004 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านบูรพา
30 หมู่ 3 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1905 4-34-02-11/1-0005 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านกุดสมบูรณ์
95 หมู่ 7 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1906 4-34-02-04/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านโนนจิกน้อย กลุ่มที่ 1
84 หมู่ 10 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0846553722
1907 4-34-02-04/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านโนนจิกน้อย กลุ่มที่ 2
77 หมู่ 10 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1908 7-34-02-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านหนองขุ่น
51 หมู่ 2 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0900476983
1909 7-34-03-04/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านวังอ่าง
45 หมู่ 7 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1910 4-34-04-16/1-0005 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าตำบลศรีสุข
35/1 หมู่ 4 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862509764
1911 4-34-04-03/1-0006 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านค้อทอง
8 หมู่ 4 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0852043470
1912 4-34-04-16/1-0030 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโค-กระบือ
65 หมู่ 7 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0935534804
1913 7-34-04-01/1-0010 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงกระบือเทศบาลห้วยเรือ
7 หมู่ 12 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1914 7-34-04-16/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านอีต้อม ม.6
40 หมู่ 6 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1915 7-34-04-10/1-0012 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านดินดำ ม.3
1 หมู่ 3 ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1916 7-34-04-10/1-0013 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ธาตุน้อย ม.7
78 หมู่ 7 ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1917 7-34-04-10/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือธาตุน้อย ม.8
73 หมู่ 8 ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1918 4-34-05-07/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกสว่าง
36 หมู่ 11 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 047294673
1919 4-34-05-10/1-0005 กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านฮ่องไผ่หมู่ที่ 8
17 หมู่ 8 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 070688974
1920 4-34-05-10/1-0017 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนาหนองทุ่ง
147 หมู่ 6 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1921 4-34-05-10/1-0022 เลี้ยงโค-กระบือนาน้ำคำ
58 หมู่ 10 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1922 4-34-05-10/1-0023 เกษตรผสมผสานตำบลแก้งเหนือ
131 หมู่ 10 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1923 4-34-05-08/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือและปลูกพืชอาหารสัตว์บ้านนาแวง
193 หมู่ 12 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1924 4-34-05-10/1-0024 ธนาคารโคกระบือบ้านนาแมด
82 หมู่ 7 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1925 4-34-05-10/1-0025 เลี้ยงโค-กระบือบ้านแก้งเหนือ
141 หมู่ 1 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1926 4-34-05-10/1-0026 เลี้ยงโค-กระบือบ้านนาหนองทุ่ง
90 หมู่ 6 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1927 4-34-05-13/1-0009 ร้านค้าชุมชนบ้านศรีโคกกลาง
9 หมู่ 1 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1928 4-34-05-08/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนักพัฒนาอาชีพเกษตรกรบ้านนาแวง
82 หมู่ 2 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045217093
1929 7-34-05-04/1-0011 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนานวนหมู่่ 2
1 หมู่ 2 ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0911376915
1930 7-34-05-13/1-0010 ส่งเสริมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บ้านตาแหลว
117 หมู่ 5 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0908275786
1931 7-34-05-11/1-0010 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตำบลหนองนกทา
81 หมู่ 11 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0879059642
1932 4-34-07-09/1-0003 พลังเกษตรกรบ้านกุดเจริญ หมู่ 15 ต.กุดประทาย
177 หมู่ 15 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 078685542
1933 4-34-07-20/1-0017 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านโนนสว่าง ต.โพนงาม
57/1 หมู่ 3 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0892867637
1934 4-34-07-01/1-0010 กลุ่มสามัคคีเกษตรบ้านป่าก่อ หมู่ 8
23/1 หมู่ 8 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0856125424
1935 4-34-07-15/1-0008 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านอุดมชาติ ต.บัวงาม
30 หมู่ 12 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0833729328
1936 4-34-07-11/1-0012 โครงการเพิ่มศักยภาพข้าวหอมมะลิในเขตปฏิรูปที่ดิน บ.กลาง หมู่ที่ 15
34 หมู่ 15 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1937 4-34-07-11/1-0015 โครงการเพิ่มศักยภาพข้าวหอมมะลิในเขตปฏิรูปที่ดิน บ.โนนสุขสันต์ หมู่ 8 ต.กลาง
92 หมู่ 8 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0896245095
1938 4-34-07-11/1-0016 เพิ่มศักยภาพเลี้ยงโคและข้าวหอมมะลิ ม.2 ต.กลาง
2/2 หมู่ 2 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0868729466
1939 4-34-07-11/1-0018 โครงการเพิ่มศักยภาพข้าวหอมมะลิเขตปฏิรูปที่ดินบ้านเม็กใหญ่ หมู่ 4 ต.กลาง
39 หมู่ 4 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862618212
1940 4-34-07-15/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านบัวงาม ม.1
290 หมู่ 1 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0837272829
1941 7-34-07-15/1-0011 อนุรักษ์พันธุ์กระบือไทย บ้านบัวทอง หมู่9 ตำบลบัวงาม
66 หมู่ 9 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1942 7-34-07-15/1-0010 เกษครกรอนุรักษ์และพัฒนาผลิตกระบือบัวงาม
176 หมู่ 13 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1943 7-34-07-20/1-0010 สินทรัพย์มั่นคง
42 หมู่ 4 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1944 7-34-07-09/1-0010 อนุรักษ์กระบือไทย
70 หมู่ 11 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1945 7-34-07-01/1-0010 อนุรักษ์กระบือสมสะอาด เดชอุดม
99/1 หมู่ 4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1946 7-34-07-23/1-0010 อนุรักษ์กระบือไทย บ้านสวนสวรรค์
24 หมู่ 7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1947 7-34-07-04/1-0010 เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลนาเจริญ
335 หมู่ 1 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872606156
1948 7-34-07-01/1-0011 เลี้ยงโค กระบือบ้านเทพเกษม
164 หมู่ 26 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862510871
1949 7-34-07-16/1-0010 เลี้ยงโค กระบือบ้านนานวน
176 หมู่ 9 ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0625700781
1950 4-34-08-06/1-0002 เลี้ยงโค-กระบือ2
197 หมู่ 1 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1951 4-34-09-11/1-0003 แม่บ้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเก่าขาม
46/1 หมู่ 1 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1952 4-34-09-04/1-0019 เลี้ยงโค-กระบือแข้ด่อน
112 หมู่ 1 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0801678458
1953 4-34-09-04/1-0028 กลุ่มโครงการเลี้ยงโค-กระบือบ้านตายอย
136 หมู่ 6 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1954 4-34-09-04/1-0030 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค - กระบือ
96 หมู่ 11 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1955 7-34-09-03/1-0011 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองตาบุญ
57 หมู่ 9 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0847079848
1956 7-34-09-03/1-0012 เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองตาบุญ
15 หมู่ 9 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0934618165
1957 4-34-10-02/1-0001 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านคำแสนสุข
90 หมู่ 20 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 071135381
1958 4-34-10-05/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือหนองสะโนหมู่ที่ 15
16 หมู่ 15 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 068669820
1959 4-34-10-07/1-0004 กลุ่มโคพื้นเมืองห้วยปอ
140 หมู่ 7 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1960 4-34-10-08/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือตำบลบ้านแมด
99 หมู่ 4 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 090410478
1961 4-34-10-07/1-0005 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือห้วยปอเจริญหมู่ที่ 12
147 หมู่ 12 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 062364584
1962 4-34-10-08/1-0008 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหาดทรายคูณ
4 หมู่ 8 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 096247245
1963 4-34-10-08/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านบกเจริญ
48 หมู่ 2 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1964 4-34-10-05/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านสมพรรัตน์หมู่ที่10
71 หมู่ 10 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1965 4-34-10-01/1-0008 กลุ่มปลูกมะเขือพวง
42 หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1966 4-34-10-07/1-0006 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงหัวแข้บัวงาม
202 หมู่ 4 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1967 4-34-10-03/1-0010 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลคอแลน
72/2 หมู่ 18 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1968 4-34-10-04/1-0023 กลุ่มเลี้ยงกระบือพันธุ์พื้นบ้าน
158 หมู่ 9 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1969 4-34-10-05/1-0027 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือหมู่ที่ 4 ตำบลหนองสะโน
63 หมู่ 4 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0837281288
1970 4-34-10-06/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านโนนหมากเดือย
32 หมู่ 2 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1971 4-34-10-06/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคหนองเม็ก
16 หมู่ 7 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1972 4-34-11-16/1-0034 เลี้ยงโคกระบือหมู่ที่ 8 บ้านดงแสนตอ
68 หมู่ 8 ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1973 4-34-11-04/1-0009 โค กระบือ บ้านศรีสุข
35 หมู่ 4 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045237170
1974 4-34-11-20/1-0003 ผู้เลี้ยงโค กระบือ ม.7
31 หมู่ 7 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0878800438
1975 4-34-11-16/1-0075 อนุรักษ์โค - กระบือพันธ์พื้นบ้าน หมู่ 8
92 หมู่ 8 ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0801508437
1976 4-34-11-21/1-0007 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กุดเม็ก
6 หมู่ 2 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872576766
1977 4-34-11-20/1-0014 เลี้ยงโคกระบือบ้านโนนเพ็ก
19 หมู่ 8 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0833842067
1978 4-34-11-07/1-0009 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธ์
35 หมู่ 10 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1979 7-34-11-01/1-0010 เลี้ยงโค-กระบื่อ
376/282 หมู่ 6 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0953014077
1980 7-34-11-20/1-0010 กลุ่มเลี้ยงควายไทย
42 หมู่ 4 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862624260
1981 7-34-11-02/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือ หมู่ท่ี2
7 หมู่ 2 ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0868667649
1982 7-34-11-10/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ หมู่ 3
50 หมู่ 3 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0892910715
1983 7-34-11-10/1-0013 การเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการจำหน่าย ม.3
143 หมู่ 3 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0844770212
1984 7-34-11-09/1-0010 คนอนุรักษ์ควายไทยตำบลนาสะไม
9 หมู่ 8 ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0860274499
1985 4-34-12-02/1-0013 เลี้ยงโค-กระบือบ้านดงบัง
86 หมู่ 10 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1986 4-34-12-02/1-0035 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 8 ตำบลโนนสวาง
85 หมู่ 8 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1987 7-34-12-01/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หมู่ 14 ตำบลข้าวปุ้น
242 หมู่ 14 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1988 7-34-12-05/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือ ม.5 ตำบลหนองทันน้ำ
6 หมู่ 5 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1989 7-34-12-03/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่4 ตำบลแก่งเค็ง
102/1 หมู่ 4 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0810627951
1990 7-34-12-05/1-0013 เลี้ยงกระบือไทย บ้านสองคอน
6 หมู่ 5 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1991 4-34-14-04/1-0008 เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านหนองช้างใหญ่ หมู่ 4
40 หมู่ 4 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0801504842
1992 7-34-14-07/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาดี
57 หมู่ 11 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0860956436
1993 4-34-15-10/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านท่าข้องเหล็ก
155 หมู่ 1 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0899460110
1994 4-34-15-16/1-0017 กระติบข้าวไม้ไผ่
63 หมู่ 3 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1995 4-34-15-16/1-0018 โคกระบือสร้างขุนศรี
5 หมู่ 1 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1996 4-34-15-24/1-0020 อุดมเกษตรพอเพียง
205 หมู่ 3 ต.ห้วยขะยูง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0879922576
1997 7-34-15-16/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเพื่อการอนุรักษ์ตำบลโพธิ์ใหญ่
28 หมู่ 8 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1998 7-34-15-18/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงและอนุรักษ์กระบือไทย
52 หมู่ 5 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0881233932
1999 4-34-19-10/1-0005 เลี้ยงกระบือหมู่ 12 โพธิ์ศรี
16 หมู่ 12 ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 068894741
2000 4-34-19-10/1-0006 เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 4 โพธิ์ศรี
103 หมู่ 4 ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 062645336
2001 4-34-19-10/1-0009 เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 9
149 หมู่ 9 ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2002 4-34-19-10/1-0010 เลี้ยง โค-กระบือ หมู่ที่ ๙
35/1 หมู่ 9 ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2003 4-34-19-12/1-0004 เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ พัฒนานาคลอง
57 หมู่ 12 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 072491664
2004 4-34-19-10/1-0011 เลี้ยงสัตว์หนองโพธิ์
247 หมู่ 1 ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 098172405
2005 4-34-19-07/1-0009 เลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนจันทร์
96 หมู่ 5 ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0876487625
2006 4-34-19-10/1-0024 ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือวังพอก
29 หมู่ 3 ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 088049678
2007 4-34-19-09/1-0016 ส่งเสริมเพื่อการเกษตรบ้านบ๋าฮี
43 หมู่ 11 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2008 7-34-19-14/1-0011 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ.หมู่3 อ่างศิลา
41 หมู่ 3 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0880722432
2009 4-34-20-03/1-0016 เกษตรผสมผสานบ้านจิกเทิง
65 หมู่ 1 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0870934502
2010 4-34-20-06/1-0004 เกษตรยั่งยืนคำหว้า
82 หมู่ 5 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872547205
2011 4-34-20-01/1-0016 เกษตรยั่งยืนบ้านนามน
116 หมู่ 10 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0815485276
2012 4-34-20-01/1-0017 เกษตรพอเำพียงนามน
132 หมู่ 5 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0853047544
2013 4-34-20-03/1-0020 เกษตรนาปรังหนองขอนตะวันตกตอนบน
22 หมู่ 4 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0853106086
2014 4-34-20-03/1-0019 เกษตรกรทำนาปรังบ้านเชียงแก้ว
7 หมู่ 4 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0881171519
2015 4-34-20-03/1-0029 เกษตรกรผู้ทำนาปรังท่าหนองหลาย
122 หมู่ 4 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0837422453
2016 4-34-20-03/1-0031 เกษตรกรทำนาปรังหนองโง้งใหญ่
78 หมู่ 4 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2017 4-34-20-03/1-0032 ผลิตข้าวนาปรังหนองขอนตอนเหนือ 1
61 หมู่ 4 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0860031368
2018 4-34-20-03/1-0033 ไร่นาสวนผสมท่าห่องหนองขอน
76 หมู่ 4 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0804781473
2019 4-34-20-03/1-0048 ผลิตข้าวนาปรังท่าต้นจิก
55 หมู่ 4 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0868659059
2020 7-34-20-04/1-0010 เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เพื่อการเกษตรบ้านคำเตยใต้
123 หมู่ 5 ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862558499
2021 7-34-20-06/1-0011 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตกระบือ
54 หมู่ 2 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0856575854
2022 4-34-21-03/1-0004 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราบ้านสำโรง
57 หมู่ 5 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045496062
2023 4-34-21-04/1-0006 เกษตรผสมผสานตำบลสองคอน
165 หมู่ 1 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0898193458
2024 4-34-21-01/1-0017 เลี้ยงสัตว์บ้านนาหิน
38 หมู่ 2 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862452936
2025 4-34-21-05/1-0027 วิสาหกิจเลี้ยงกระบือบ้านกะลึง
106 หมู่ 6 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2026 4-34-22-08/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านบอน
87 หมู่ 2 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 099485358
2027 4-34-22-09/1-0023 เลี้ยงโค-กระบือ ม.1ขามป้อม
2 หมู่ 1 ต.ขามป้อม อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2028 7-34-22-04/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาผลิตกระบือ
24 หมู่ 4 ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2029 4-34-24-03/1-0006 กลุ่มเกษตรผสมผสานยางกระเดา
18 หมู่ 10 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0890451951
2030 4-34-24-02/1-0018 เลี้ยงโค-กระบือบ้านท่าลาดเหนือ
121 หมู่ 3 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2031 4-34-24-01/1-0036 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโนนยาง
25 หมู่ 4 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2032 7-34-24-03/1-0011 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ.บ้านยางกะเดาหมู่ 10
98 หมู่ 10 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2033 7-34-24-03/1-0012 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านหนองยาง หมู่ 8 ตำบลท่าเมือง
47 หมู่ 8 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2034 7-34-24-03/1-0015 ผู้เลี้ยงสัตว์บานยางกระเดาหมู่ที่ 2 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ
78 หมู่ 2 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2035 7-34-24-02/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือไทย หมู่ 1 ตำบลเหล่าแดง
69 หมู่ 1 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2036 4-34-25-02/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านหินสูง
156 หมู่ 5 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2037 4-34-25-06/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือบ้านสวนสน
149 หมู่ 7 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0837340055
2038 4-34-26-02/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ
12 หมู่ 5 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 096274526
2039 4-34-26-04/1-0006 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านพานทอง ม.9
22 หมู่ 9 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2040 4-34-26-06/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองหิน ม.9
35 หมู่ 9 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2041 4-34-26-02/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองบัว
42 หมู่ 10 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2042 4-34-26-06/1-0017 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโนนจาน
92 หมู่ 2 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0890769983
2043 7-34-26-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือหนองบัว
17 หมู่ ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2044 7-34-26-04/1-0010 อนุรักษ์พันธุ์กระบือ
95 หมู่ 4 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2045 7-34-26-02/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองอ้ม
97 หมู่ 1 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0894255567
2046 4-34-29-01/1-0003 กลุ่มเลี้ยงกระบือ
133 หมู่ 5 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0895359759
2047 7-34-29-03/1-0016 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งศรีเมือง
26 หมู่ 9 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2048 4-34-30-01/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านนานคร
85 หมู่ 6 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0810650652
2049 4-34-30-02/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านทางโคง
26 หมู่ 13 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0845601663
2050 4-34-30-04/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองเต่า
81 หมู่ 12 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0856585462
2051 4-34-30-02/1-0042 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งเกลี้ยง
137 หมู่ 6 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0943069515
2052 4-34-30-03/1-0036 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านกองโพน
159 หมู่ 1 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0880879418
2053 7-34-30-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือแบบยั่งยืนบ้านค้อน้อย
29 หมู่ 9 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0943566796
2054 7-34-30-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านคันพะลาน
32 หมู่ 4 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0828636715
2055 7-34-30-03/1-0013 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดอนส้มโฮง
20 หมู่ 12 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0848257242
2056 7-34-30-03/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือตำบลกองโพน
121 หมู่ 1 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0868797782
2057 7-34-30-01/1-0011 กลุ่มพัฒนาควายไทยพื้นเมือง
144 หมู่ 2 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0823702935
2058 4-34-31-02/1-0031 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือคุ้มเพิ่มพูนสุขบ้านธรรมละ
10 หมู่ 2 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2059 4-34-31-01/1-0029 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านทุ่งคำแต้ หมู่ 10 ตำบลหนองบก
92 หมู่ 10 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872621711
2060 7-34-31-01/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ บ้านเหล่าแค ม.7
6 หมู่ 7 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2061 7-34-31-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ บ้านแดง
80 หมู่ 3 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0883679617
2062 4-34-32-04/1-0001 เกษตรกรเลี้ยงสัตว์สว่าง
83 หมู่ 12 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872478635
2063 7-34-32-02/1-0010 บ้านหนองพรานคาน
94 หมู่ 19 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0812653699
2064 7-34-33-02/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนากระบือบ้านหนองโดน้อย
79 หมู่ 12 ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0849611971
2065 7-34-33-02/1-0014 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนากระบือบ้านไพบูลย์
101 หมู่ 6 ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0883432109
2066 7-34-33-02/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านแสนถาวร
105 หมู่ 5 ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0884832260
2067 7-34-33-02/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านหนองดุม
82 หมู่ 4 ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872619839
2068 7-34-33-02/1-0019 ธนาคารโค กระบือ บ้านสว่างอารมณ์
16 หมู่ 10 ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0610245141