รายชื่อ ที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

จำนวน 3,107 รายการ
ลำดับที่ เลขทะเบียน/
คำขอเลขที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 2-71-04-02/1-0039 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือเพื่อความพอเพียง
10/2 หมู่ 6 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0811511351
2 2-71-06-12/1-0001 ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตำบลรางสาลี่
47 หมู่ 11 ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0822950933
3 2-71-08-01/1-0034 สามแคว
13/2 หมู่ 6 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
4 2-71-08-01/1-0056 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือ บ้านใหม่พัฒนา
258 หมู่ 7 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0940042764
5 2-71-11-04/1-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลหนองไผ่
105 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 095492710
6 1-10-46-05/1-0002 หัสเสมฟาร์ม
1042 หมู่ 4 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025437325
7 5-81-03-03/1-0014 เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนร่าหมาด - ขุนสมุทร
145 หมู่ 10 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0892909454
8 9-62-03-01/1-0013 ผู้เลี้ยงกระบือในโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม กลุ่มที่1
48 หมู่ 1 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
9 9-62-03-03/1-0018 ผู้เลี้ยงกระบือในโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม กลุ่มที่2
182/1 หมู่ 7 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
10 6-62-06-03/1-0005 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 6 ต.ท่าไม้
22/14 หมู่ 6 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
11 6-62-06-10/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือขุนหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยั้ง
31/1 หมู่ 7 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
12 4-46-01-21/1-0021 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ สะอาดนาทม ม.1ม.9
122 หมู่ 9 ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
13 4-46-02-02/1-0023 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโนนศรีสวัสดิ์
65 หมู่ 7 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
14 4-46-05-10/1-0016 โครงการเลี้ยงโคกระบือ หมู่ที่ 7
124 หมู่ 7 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
15 4-46-05-01/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือพันธุ์เนื้อ
109/1 หมู่ 12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0816628759
16 4-46-05-09/1-0023 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 1 ตำบลหนองห้าง
87/2 หมู่ 1 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0857490980
17 4-46-05-03/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโค,กระบือ บ้านศรีประทุม
36 หมู่ 7 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0832816135
18 4-46-05-03/1-0024 เลี้ยงกระบือบ้านดงเหนือ
138 หมู่ 2 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0811835539
19 4-46-05-06/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยตำบลกุดหว้า
20 หมู่ 1 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0833438093
20 4-46-05-05/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยตำบลเหล่าไฮงาม
172 หมู่ 3 ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0989521781
21 4-46-05-07/1-0028 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ อำเภอกุฉินารายณ์
261 หมู่ 18 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0900379061
22 4-46-05-04/1-0032 โคกระบือตำบลจุมจัง
35 หมู่ 12 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0967159379
23 4-46-05-06/1-0034 วิสาหกิจกลุ่มขมรมอนุรักษ์ควายไทยตำบลกุดหว้า
166 หมู่ 2 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
24 4-46-05-06/1-0038 กลุ่มรักษ์กระบือกุดหว้า
193 หมู่ 1 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
25 4-46-05-08/1-0058 กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์ กระบือแม่พันธุ์ ต.นาขาม
141/1 หมู่ 17 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0898009878
26 4-46-06-08/1-0012 การเลี้ยงโค - กระบือ
138 หมู่ 6 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
27 4-46-06-08/1-0015 กลุ่มเลี้ยงวัว - กระบือเพื่อขยายพันธุ์และจำหน่าย
60/1 หมู่ 7 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
28 4-46-06-08/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยง โค-กระบือ ตำบลสระพังทอง
29 หมู่ 2 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872203310
29 4-46-06-01/1-0021 กลุ่มเกษตรกรพัฒนาชุมชน หมู่ 1
207/1 หมู่ 1 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
30 4-46-06-08/1-0033 วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
75 หมู่ 2 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
31 4-46-07-14/1-0019 กลุ่มเลี้ยงหมู บ้านดอนเงิน ตำบลโนนสูง
50 หมู่ 4 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
32 4-46-07-11/1-0025 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ตำบลคลองขาม
76 หมู่ 17 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
33 4-46-08-07/1-0001 กลุ่มควายเผือกคำมันปลา
174 หมู่ 6 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062286309
34 4-46-08-01/1-0020 บรูณาการจัดการตนเองจังหวัดกาฬสินธุ์1
71 หมู่ 12 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0610625198
35 4-46-08-01/1-0021 บูรณาการจัดการตนเองจังหวัดกาฬสินธุ์10
3 หมู่ 12 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0626200414
36 4-46-08-01/1-0018 บูรณาการจัดการตนเองจังหวัดกาฬสินธุ์5
69 หมู่ 6 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0862289290
37 4-46-08-01/1-0019 บูรณาการจัดการตนเองจังหวัดกาฬสินธุ์33
137 หมู่ 12 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0621677193
38 4-46-08-01/1-0022 บูรณาการจัดการตนเองจังหวัดกาฬสินธุ์27
76 หมู่ 6 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
39 4-46-08-03/1-0040 บูรณาการจัดการตนเองพลังกุดโดน16
85 หมู่ 3 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0862227894
40 4-46-09-06/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโป่งแดง
23 หมู่ 4 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
41 4-46-09-01/1-0022 เลี้ยงกระบือบ้านท่าศรี
35 หมู่ 6 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0821211440
42 4-46-09-01/1-0024 กลุ่มพัฒนากระบือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภูสิงห์
1/1 หมู่ 5 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
43 4-46-09-01/1-0025 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
3 หมู่ 5 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872355401
44 4-46-09-03/1-0047 เกษตรยั่งยืนตามรอยพ่อ
6/1 หมู่ 4 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0646178922
45 4-46-09-06/1-0030 กลุ่มธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บ้านโป่งแดง ตำบลโนนแหลมทอง
24 หมู่ 4 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
46 4-46-10-09/1-0008 แปรรูปผ้าพื้นเมืองบ้านเนินยาง
32 หมู่ 8 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
47 4-46-11-04/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย กลุ่มที่ 2 บ้านนาหมู
79 หมู่ 4 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0870109940
48 4-46-12-07/1-0022 กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อผลผลิตทางการเกษตร
202 หมู่ 6 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0812630538
49 4-46-12-07/1-0024 กลุ่มเกษตรกรภูฮัง
91 หมู่ 3 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0831495707
50 4-46-12-02/1-0027 บูรณาการจัดการตนเองกาฬสินธ์ุ 21
131 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0964047704
51 4-46-12-06/1-0046 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ต.หนองใหญ่
193 หมู่ 3 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
52 4-46-13-02/1-0045 ส่งเสริมการเลี้ยงและพัฒนาพันธ์ุกระบือไทยบ้านหนองขาม
37 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
53 4-46-13-07/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือตำบลศรีสมเด็จ
21 หมู่ 8 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
54 4-46-13-08/1-0016 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านบอน
167 หมู่ 3 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0868591766
55 4-46-13-01/1-0019 เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 ตำบลสมเด็จ
308 หมู่ 4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043860082
56 4-46-13-03/1-0020 กลุ่มเกษตรกรฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพบ้านคำเม็ก หมู่ 7
116 หมู่ 7 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0935281255
57 4-46-13-02/1-0072 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านโนนชาด หมู่ 8
121 หมู่ 8 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0897765803
58 4-46-13-08/1-0018 กลุ่มโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพบ้านบอน หมู่ 3
346 หมู่ 3 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0850065770
59 4-46-14-04/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือไทย
62 หมู่ 4 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0810481795
60 4-46-14-03/1-0045 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
259 หมู่ 14 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872312309
61 4-46-14-03/1-0050 วิสาหกิจชุมชนบูรณาการจัดการตนเองกาฬสินธุ์ 3
343 หมู่ 14 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0610315608
62 4-46-14-03/1-0056 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านโนนสมควร
69 หมู่ 12 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
63 4-46-14-03/1-0057 ชมรมอนุรักษ์ควายไทยกาฬสินธุ์
71 หมู่ 16 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0817394052
64 4-46-14-03/1-0058 เกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์และพลังงานทดแทน อำเภอห้วยผึ้ง
35 หมู่ 6 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0980961387
65 4-46-15-03/1-0015 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ 4 ต.คำสร้างเที่ยง
66 หมู่ 4 ต.คำสร้างเที่ยง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0833420054
66 4-46-16-02/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาพันธุ์ควายไทย อำเภอนาคู
202 หมู่ 5 ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0807523437
67 4-46-16-04/1-0024 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนางาม หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแก้ว
131/1 หมู่ 3 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872372732
68 4-46-16-05/1-0016 กลุ่มกระบือสวยอำเภอนาคู
7 หมู่ 3 ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0639167043
69 4-46-17-05/1-0027 กลุ่มเกษตรกรครบวงจร นาจำปา
23 หมู่ 4 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0878590360
70 4-46-17-02/1-0033 กลุ่มเกษตรกรครบวงจร สะอาดไชยศรี
26 หมู่ 8 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872261383
71 4-46-17-03/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 9 ดงพยุง
18 หมู่ 9 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0807683716
72 4-46-17-01/1-0033 ปรับที่นามาเลี้ยงโคบ้านด่านแต้ กลุ่มที่ 2
237 หมู่ 5 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0856836780
73 4-46-18-03/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์กระบือหนองบัว
48 หมู่ 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
74 4-46-18-03/1-0021 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือบ้านสามหนอง
134 หมู่ 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0857405515
75 4-46-18-05/1-0021 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือบ้านโนนแดง
19 หมู่ 2 ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0986477181
76 4-46-18-03/1-0030 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือบานหนองบัว หมู่3
183 หมู่ 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
77 4-40-01-03/1-0003 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี
86 หมู่ 8 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043370118
78 4-40-01-01/1-0011 ประสานงานแปรรูปพลังงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
103/19 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 08632637844
79 4-40-01-10/1-0012 เกษตรผสมผสานแนวใหม่บ้านหินลาด
16 หมู่ 17 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0868612701
80 4-40-01-10/1-0027 อนุรักษ์กระบือไทยบ้านท่อนน้อย หมู่1
50 หมู่ 1 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0942597911
81 4-40-01-10/1-0028 อนุรักษ์และขยายพันธุ์กระบือไทยบ้านค้อ หมู่3
309 หมู่ 3 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0938876628
82 4-40-01-10/1-0029 อนุรักษ์กระบือไทยบ้านวังตอ หมู่10
250 หมู่ 10 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
83 4-40-01-15/1-0022 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวควายบ้านเป็ด
159 หมู่ 3 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0868571919
84 4-40-01-10/1-0032 อนุรักษ์กระบือไทยพัฒนาบ้านหินลาด ม.17 ตำบลบ้านค้อ
36 หมู่ 17 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0991730129
85 4-40-01-10/1-0033 กลุ่มพัฒนากระบือบ้านวังตอ ม.10 ตำบลบ้านค้อ
23 หมู่ 10 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0868547498
86 4-40-02-07/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านคำหญ้าแดง
124 หมู่ 6 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 015467619
87 4-40-02-02/1-0021 อนุรักษ์และการผลิตกระบือป่าหวายนั่ง
17 หมู่ 2 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0817298500
88 4-40-04-02/1-0010 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 8 ตำบลบ้านเม็ง
128 หมู่ 8 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
89 4-40-04-10/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านผือ
25/1 หมู่ 7 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0868530882
90 4-40-05-02/1-0006 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านโนนงาม หมู่ 6 ตำบลโนนหัน
5 หมู่ 6 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
91 4-40-05-02/1-0007 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองคอง หมู่ 8 ตำบลโนนหัน
226 หมู่ 8 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
92 4-40-05-08/1-0004 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
56 หมู่ 3 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
93 4-40-05-04/1-0024 เลี้ยงโค กระบือ หมู่ 1 ตำบลโนนอุดม
69 หมู่ 1 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
94 4-40-06-06/1-0045 กลุ่มเลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสานบ้านสันติสุข
57 หมู่ 6 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
95 4-40-06-01/1-0037 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านป่าน
114 หมู่ 8 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
96 4-40-06-03/1-0035 เลี้ยงโค - กระบือตำบลนาจาน
12 หมู่ 11 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0854595792
97 4-40-07-02/1-0002 สมัชชาเกษตรกรกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านวังชัย
86 หมู่ 6 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043431352
98 4-40-07-07/1-0003 กลุ่มเหล่าใหญ่พัฒนา
9 หมู่ 8 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 09006807
99 4-40-07-07/1-0004 เหล่าใหญ่สร้างสรรค์
97 หมู่ 13 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072327924
100 4-40-07-07/1-0012 กลุ่มโค - กระบือ
184 หมู่ 9 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
101 4-40-07-12/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลกุดน้ำใส
150 หมู่ 8 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
102 4-40-07-06/1-0007 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ครบวงจรตำบลม่วงหวาน
28 หมู่ 7 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0898427071
103 4-40-07-06/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์กระบือม่วงหวาน
239 หมู่ 1 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0892780739
104 4-40-07-01/1-0027 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลน้ำพอง
89 หมู่ 12 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0997277372
105 4-40-07-09/1-0024 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองบัวบาน อ.น้ำพอง
61/1 หมู่ 5 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0831480104
106 4-40-07-11/1-0035 เครือข่ายสถานีพลังงานชีวมวลตำบลพังทุย จังหวัดขอนแก่น
43 หมู่ 5 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0821095487
107 4-40-08-01/1-0020 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลโคกสูง
13 หมู่ 12 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0892788569
108 4-40-09-02/1-0001 แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านหนองกุงใหญ่
4 หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
109 4-40-09-02/1-0002 แปรรูปเนื้อสัตว์บ้านอนามัย
98 หมู่ 6 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
110 4-40-09-02/1-0004 กลุ่มชุมชนมะม่วงดอง บ้านหนองแวงกุง
197 หมู่ 5 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 011968082
111 4-40-09-10/1-0006 ยูคาลิปตัสเวียงคำฟ้าหนองโน
14 หมู่ 6 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072373480
112 4-40-09-01/1-0005 เกษตรผสมผสานบ้านทรัพย์คำไอ หมู่ 13
13 หมู่ 13 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 033437944
113 4-40-09-05/1-0011 ธนาคารโค-กระบืออันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
61 หมู่ 11 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
114 4-40-09-10/1-0022 โค-กระบือบ้านศรีประชาใหม่ ตำบลหนองโน
1 หมู่ 6 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0817089192
115 4-40-09-01/1-0031 กองทุนโคกระบือไทยบ้านคำไฮหมู่3
141 หมู่ 3 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
116 4-40-09-01/1-0032 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำบลหนองโก
162 หมู่ 15 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0963932144
117 4-40-10-11/1-0028 ผู้เลี้ยงกระบือ ต.ภูเหล็ก
11 หมู่ 1 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0894195102
118 4-40-10-05/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ละว้า
48 หมู่ 2 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0804083174
119 4-40-12-12/1-0034 ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บ้านหนองบัวสันติสุข
1 หมู่ 11 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
120 4-40-16-01/1-0008 เลี้ยงกระบือบ้านสวนกล้วย หมู่ 6
117 หมู่ 6 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
121 4-40-16-06/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาชุมแสง
28 หมู่ 10 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ -
122 4-40-16-02/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโคกหนองขาม ตำบลในเมือง
72 หมู่ 2 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043438418
123 4-40-16-10/1-0004 เกษตรกรเลี้ยงโค - กระบือ หมู่ 4
29 หมู่ 4 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 062270339
124 4-40-16-01/1-0025 เลี้ยงโค - กระบือ บ้านเรือ หมู่ 9
100 หมู่ 9 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 010528011
125 4-40-16-10/1-0017 เลี้ยงโค-กระบือหนองกุงธนสาร หมู่ 10
206 หมู่ 16 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 095749348
126 4-40-16-10/1-0030 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือโคกสหกรณ์ หมู่ 3
25 หมู่ 3 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
127 4-40-16-07/1-0024 ควายแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
159 หมู่ 10 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
128 4-40-16-07/1-0041 เลี้ยงโค - กระบือไทยนาหว้า
26 หมู่ 7 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
129 4-40-16-07/1-0043 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2
52 หมู่ 2 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
130 4-40-16-16/1-0022 ผู้เลี้ยงกระบืออนุรักษ์บ้านกุดดุก หมู่ 3,4
170 หมู่ 4 ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
131 4-40-16-17/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ บ้านโนนสะอาด ม.5
47 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
132 4-40-16-07/1-0045 กลุ่มพัฒนาโค กระบือเพื่อความยั่งยืน
27 หมู่ 10 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
133 4-40-16-07/1-0046 เลี้ยงโคและกระบือบ้านโสกห้าง ตำบลนาหว้า
146 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
134 4-40-16-07/1-0047 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ตำบลนาหว้า
213 หมู่ 7 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
135 4-40-16-07/1-0049 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือนาเจริญ ตำบลนาหว้า
132 หมู่ 11 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
136 4-40-16-06/1-0024 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ 2 บ้านหนองทุ่ม ตำบลนาชุมแสง
17 หมู่ 2 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0894203728
137 4-40-16-17/1-0019 กลุ่มโค - กระบือบ้านโพนเพ็ก ม.7
155 หมู่ 7 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
138 4-40-17-07/1-0050 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ ต.นางาม
116 หมู่ 12 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0807428626
139 4-40-18-02/1-0009 กลุ่มเกษตรกรผุ้เลี้ยงสัตว์ตำบลกุดเพียขอม
106 หมู่ 1 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 015469220
140 4-40-19-03/1-0031 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ตำบลนางิ้ว
229 หมู่ 1 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
141 4-40-19-02/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์แม่พันธุ์โค-กระบือบ้านดงเมืองแอม ม.1
103 หมู่ 1 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
142 4-40-21-05/1-0007 เลี้ยงกระบือแม่พันธุ์
155 หมู่ 3 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
143 4-40-21-03/1-0042 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแห้วคำ
21 หมู่ 8 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0869898116
144 4-40-23-03/1-0037 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือศาลาดิน-คึมชาติ
78 หมู่ 8 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0934523069
145 4-40-24-03/1-0003 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านโนนทัน
185 หมู่ 8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0895705496
146 4-40-24-01/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านโนนสวรรค์
39 หมู่ 7 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0850077886
147 4-40-24-03/1-0005 กลุ่มออมและกองทุนผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโนนสวรรค์
21 หมู่ 9 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0896174286
148 4-40-24-03/1-0010 กลุ่มพัฒนาการเกษตรยังชีพบ้านหนองกระหนวน
65 หมู่ 4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0814715200
149 4-40-24-02/1-0008 กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านดอนปอแดง
59 หมู่ 16 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0810604869
150 4-40-24-04/1-0007 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านขอนสัก
122 หมู่ 6 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 049535900
151 4-40-24-04/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านห้วยม่วง
124 หมู่ 5 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 068617102
152 4-40-24-04/1-0008 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านขามป้อม ม.2 ต.หนองแซง
216 หมู่ 2 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 013638781
153 4-40-24-01/1-0027 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงแบบยั่งยืนบ้านวังหว้า
35 หมู่ 8 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0981506961
154 4-40-25-01/1-0009 เกษตรผสมผสานและปศุสัตว์ตำบลโนนศิลา
13/2 หมู่ 4 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0850149732
155 4-40-25-03/1-0039 เลี้ยงโค กระบือและเกษตรผสมผสานบ้านวังยาว ม.5 ต.บ้านหัน
32 หมู่ 5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0969043165
156 3-24-08-01/1-0013 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลคู้ยายหมี
603 หมู่ 9 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0861400960
157 3-24-09-04/1-0008 อนุรักษ์ควายไทยเพื่อการเกษตร
1 หมู่ 7 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0872523549
158 3-24-10-01/1-0051 ผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 16 บ้านหนองปรือน้อย ต.ท่าตะเกียบ
4/2 หมู่ 16 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0970190601
159 1-18-03-06/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลหนองขุ่น
45 หมู่ 2 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0878453384
160 1-18-03-06/1-0019 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบ่อหว้า
90 หมู่ 4 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0834972903
161 1-18-03-04/1-0019 นาแปลงใหญ่บ้านกะทง
305 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0852682711
162 1-18-06-05/1-0019 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เพื่ออนุรักษ์โค - กระบือ หมู่ 2 บ้านหนองตะคลอง
156 หมู่ 2 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0871950307
163 1-18-06-06/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย หนองแซง
8 หมู่ 6 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0816048850
164 1-18-07-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านภิรมยสุข
60 หมู่ 9 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0862078354
165 1-18-07-03/1-0026 กลุ่มเกษตรรวมมิตรเขาหลัก
193 หมู่ 6 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0898597257
166 1-18-07-02/1-0032 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลวังตะเคียน
71 หมู่ 13 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์
167 1-18-07-03/1-0050 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลสะพานหิน
56 หมู่ 5 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0857320451
168 1-18-07-01/1-0025 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลหนองมะโมง
69 หมู่ 10 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 081406452
169 1-18-07-04/1-0014 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลกุดจอก
83 หมู่ 5 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0810400550
170 1-18-07-01/1-0026 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลหนองมะโมง หมู่ 3
163 หมู่ 3 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0857306522
171 1-18-07-02/1-0034 กลุ่มเกษตรกรผู้อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่1 อำเภอหนองมะโมง
254 หมู่ 2 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์
172 1-18-07-02/1-0035 กลุ่มเกษตรกรผู้อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือกลุ่มที่2 อำเภอหนองมะโมง
236 หมู่ 3 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์
173 1-18-07-02/1-0036 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่3 อำเภอหนองมะโมง
24/3 หมู่ 11 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์
174 1-18-07-01/1-0028 กลุ่มเกษตรกรผู้อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่4 อำเภอหนองมะโมง
27 หมู่ 10 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์
175 1-18-07-03/1-0059 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สู่การพัฒนาบ้านหนองกะทะ
24 หมู่ 8 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0649422287
176 1-18-08-01/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยอำเภอเนินขาม
69 หมู่ 12 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทรศัพท์
177 1-18-08-02/1-0044 เลี้ยงโค-กระบือตำบลกะบกเตี้ย
195 หมู่ 3 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0899634348
178 3-20-06-16/1-0013 กลุ่มส่งเสริมโค-กระบือชุมชนยั่งยืนบ้านไร่เสร์
416/4 หมู่ 13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์
179 3-20-10-05/1-0007 กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านขุนชำนาญ
23 หมู่ 2 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์
180 5-86-02-05/1-0009 กลุ่มพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรตำบลรับร่อ
52 หมู่ 5 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0892927036
181 5-86-04-13/1-0009 กลุ่มไม้ผลบ้านคลองหงาว
276 หมู่ 9 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์ 099923873
182 5-86-04-03/1-0008 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยตำบลท่ามะพลา
21 หมู่ 2 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0857955569
183 5-86-04-04/1-0021 กลุ่มโคกระบือบ้านร่วมใจ (ธคก.)
108 หมู่ 12 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์
184 8-86-07-07/1-0010 ธนาคารต้นไม้บ้านพะงุ้น หมู่ที่ 2
99/1 หมู่ 2 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0895946392
185 6-50-02-03/1-0022 กลุ่มส่งเสริมการปลูกไผ่และพัฒนาอาชีพ ม.2 บ้านน้ำบ่อหลวง
148 หมู่ 2 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053341125
186 6-50-02-03/1-0030 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านแม่หอย
60 หมู่ 10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0806359728
187 6-50-02-03/1-0031 ร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้านน้ำตกแม่กลาง
281 หมู่ 20 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0801239323
188 6-50-02-03/1-0035 กลุ่มเกษตรกรวิถีพอเพียง
60 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0811625562
189 6-50-02-03/1-0060 เลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย(ควาย)
53 หมู่ 23 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0895140506
190 6-50-03-03/1-0002 กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านสบลอง
14 หมู่ 5 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 057078066
191 6-50-03-05/1-0058 ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านห้วยผา
209 หมู่ 8 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
192 6-50-03-04/1-0100 เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านแม่หยอด
7 หมู่ 9 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
193 6-50-03-01/1-0100 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านใหม่ปูเลย
95 หมู่ 19 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0812881642
194 6-50-03-04/1-0102 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านนากลาง
166 หมู่ 2 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
195 6-50-03-04/1-0103 เกษตรรุ่นใหม่แม่ราจี
47 หมู่ 9 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0622519984
196 6-50-03-01/1-0102 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ้านพร้าวหนุ่ม
105 หมู่ 6 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0931399001
197 6-50-03-08/1-0087 เลี้ยงโค-กระบือ อมเม็ง
103 หมู่ 8 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0612927522
198 6-50-03-03/1-0032 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านอมสุง
7 หมู่ 11 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
199 6-50-04-01/1-0037 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านกองผักปิ้ง
61 หมู่ 13 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
200 6-50-05-13/1-0034 เกษตรอินทรีย์ผสมผสานบ้านแม่หวาน
16/2 หมู่ 3 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899517222
201 6-50-07-03/1-0036 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลสันโป่ง
13 หมู่ 8 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0835767849
202 6-50-07-11/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยวังป้อง
19 หมู่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0850381319
203 6-50-07-11/1-0031 ผู้เลี้ยงโค-กระบือป่าไผ่สามัคคี
68 หมู่ 3 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0881380846
204 6-50-07-03/1-0038 กระบือและโคเนื้อ
348 หมู่ 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0843822657
205 6-50-08-02/1-0048 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ควายไทยบ้านโป่งกวาว
47/1 หมู่ 3 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
206 6-50-08-03/1-0030 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหาดส้มป่อย
2 หมู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0932848280
207 6-50-09-01/1-0004 เกษตรกรพัฒนาท่าสะแล
50 หมู่ 11 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 017848059
208 6-50-10-06/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านใหม่โพธิ์งาม
1 หมู่ 6 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
209 6-50-13-13/1-0026 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ม.4
72 หมู่ 4 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053384643
210 6-50-13-02/1-0019 กลุุ่มผู้เลี้ยงกระบือสันกำแพง
121 หมู่ 1 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0897575444
211 6-50-14-03/1-0003 กลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันพระเนตร
65 หมู่ 1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
212 6-50-14-12/1-0039 เลี้ยงโค+กระบือ
164 หมู่ 8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861876364
213 6-50-15-10/1-0015 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาผลิตกระบือบ้านแม่ขนิลเหนือ
29 หมู่ 6 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
214 6-50-17-02/1-0037 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือพัฒนา
34 หมู่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
215 6-50-17-05/1-0022 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ 3 5 ดงมะนะ
20 หมู่ 6 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
216 6-50-18-03/1-0017 ผู้เลี้ยงโคกระบือตำบลแม่ตื่น
33 หมู่ 1 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
217 6-50-20-01/1-0003 กลุ่มเกษตร ส.ป.ก. บ้านป่าไผ่
25 หมู่ 3 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 092625864
218 6-50-20-01/1-0032 ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านปางควาย
14 หมู่ 9 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0844859751
219 6-50-24-04/1-0041 กลุ่มโคขุน กระบือ บ้านทุ่งปุย
118/2 หมู่ 3 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0895592277
220 6-50-25-03/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านห้วยปู
129 หมู่ 5 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
221 6-50-25-01/1-0014 แปรรูปบ้านห้วยยา อ.กัลยาณิวัฒนา
56 หมู่ 4 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
222 4-36-01-09/1-0006 กลุ่มวิสาหกิจบ้านนาไก่เซา
25 หมู่ 6 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 075798481
223 4-36-01-16/1-0005 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านงิ้ว
306 หมู่ 7 ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044800386
224 7-36-01-09/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลนานาเสียวภูโค้ง
39 หมู่ 12 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0854791380
225 7-36-01-18/1-0010 กลุ่ผู้ผลิตข้าวคุณภาพบ้านโนนแดงหมู่ที่ 7
15 หมู่ 7 ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0812669531
226 7-36-01-06/1-0012 กลุ่มเพาะเลี้ยงกระบือ
28 หมู่ 17 ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
227 7-36-01-06/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านผือม.15ตำบลกุดตุ้ม
23/1 หมู่ 15 ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0613153741
228 7-36-02-02/1-0011 ผู้เลี้ยงโค- กระบือบ้านยางนาดี
41 หมู่ 10 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
229 7-36-02-02/1-0013 อนุรักษ์โค-กระบือตลาดแร้ง
162 หมู่ 3 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0934914372
230 7-36-02-04/1-0011 อนุรักษ์กระบือคุ้มร่มเกล้า
189 หมู่ 3 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
231 7-36-02-03/1-0018 ผู้เลี้ยงกระบือลุ่มลำชี ม.1
18 หมู่ 1 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
232 7-36-02-04/1-0012 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านยางนาดี ม.10
131 หมู่ 10 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
233 7-36-02-04/1-0013 เลี้ยงกระบือหมู่ 3 ชีบน
123 หมู่ 3 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
234 7-36-02-05/1-0014 เพิ่มพูล
180 หมู่ 5 ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0986059411
235 7-36-02-02/1-0017 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านกุดหูลิง
343 หมู่ 10 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0810747628
236 7-36-03-08/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองตาไก้
37 หมู่ 5 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0910035108
237 7-36-03-07/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านสระแก้ว
178 หมู่ 8 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
238 7-36-03-08/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านโนนแต้
33 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0872402195
239 7-36-03-09/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านนาโจด
195 หมู่ 6 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0982107695
240 7-36-03-03/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสายบัวแดง
1 หมู่ 6 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0811161997
241 7-36-03-03/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแดงหมู่ 1-7-8
41 หมู่ 8 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0813901431
242 7-36-03-09/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองบัวบานเย็น
17 หมู่ 7 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862641906
243 7-36-03-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกสง่า
16 หมู่ 3 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0808128268
244 7-36-03-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนโพธิ์
307 หมู่ 6 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0857779004
245 7-36-03-07/1-0014 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านหนองโน หมู่ 12
152 หมู่ 12 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0623647349
246 7-36-03-08/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยง โค-กระบือ หนองตาไก้
62 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0903735145
247 7-36-03-01/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านโนนโพธิ์ หมู่ 14
252 หมู่ 14 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0629915357
248 4-36-04-05/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านระหัด
19 หมู่ 3 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 033698042
249 4-36-04-02/1-0018 กลุ่มแม่บ้านเกษตรผสมผสานและแปรรูปผลผลิตการเกษตร
111 หมู่ 1 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044863052
250 7-36-04-12/1-0010 เลี้ยงกระบือตำบลโนนทอง
193 หมู่ 2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
251 7-36-04-08/1-0010 เลี้ยงกระบือบ้านหนองข่า
231 หมู่ 1 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0849563065
252 7-36-04-09/1-0020 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ตำบลหนองโพนงาม
121 หมู่ 15 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0872206145
253 7-36-05-01/1-0013 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ บ้านราษฎร์ดำเนิน
471 หมู่ 2 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0861408773
254 7-36-05-08/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือบ้านโนนดู่พัฒนา
214 หมู่ 13 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0879887422
255 7-36-05-07/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ บ้านทรัพย์อุดม
233 หมู่ 16 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
256 7-36-05-01/1-0017 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านลาดวังม่วง
1/1 หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
257 7-36-05-03/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือบ้านหัวนาคำ
7 หมู่ 9 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
258 7-36-05-07/1-0026 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวสนาม
56 หมู่ 13 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0983760004
259 7-36-06-07/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือละหาน
60 หมู่ 4 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
260 7-36-06-10/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือ ต.หนองบัวใหญ่
151 หมู่ 2 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
261 7-36-06-05/1-0013 นาแปลงใหญ่ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
79 หมู่ 13 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0940643269
262 7-36-06-07/1-0019 เกษตรเมืองสี่มุม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
67 หมู่ 11 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0996121988
263 7-36-07-06/1-0010 ส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือบ้านเกาะมะนาว
124 หมู่ 1 ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0812698909
264 7-36-07-03/1-0012 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านกุดแคน
86 หมู่ 7 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
265 7-36-08-05/1-0010 อนุรักษ์กระบือไทยตำบลโสกปลาดุก
25 หมู่ 6 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0883779683
266 7-36-08-03/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือตำบลห้วยแย้
1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862514890
267 7-36-08-05/1-0011 ผู้เลี้ยงกระบือตำบลโสกปลาดุก
149 หมู่ 2 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0887233670
268 7-36-08-01/1-0014 ผลิตปศุสัตว์บ้านหนองบัวระเหว
399 หมู่ 8 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0934321910
269 7-36-09-05/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือโป่งนก
89 หมู่ 12 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
270 7-36-09-05/1-0011 กลุ่มเกษตรผสมผสานโป่งนก
64 หมู่ 15 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
271 7-36-09-05/1-0016 กลุ่มเกษตรผสมผสานโป่งนก(สอง)
217 หมู่ 1 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
272 7-36-09-05/1-0018 ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านไทรงาม
262 หมู่ 7 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0926611136
273 7-36-09-05/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือไทรงาม
62 หมู่ 7 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0986157623
274 7-36-09-05/1-0022 โคเนื้อบ้านคลองรวก
163 หมู่ 11 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
275 7-36-10-04/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือหนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง
52 หมู่ 3 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0800044827
276 7-36-10-03/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือตำบลหนองคอนไทย
258/1 หมู่ 8 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0835620678
277 7-36-10-04/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเพื่อขยายพันธ์ุดอนเตาเหล็ก
200 หมู่ 3 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0848255839
278 7-36-10-11/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลบ้านดอน
60 หมู่ 4 ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
279 7-36-10-08/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโนน
111/1 หมู่ 10 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0854151839
280 7-36-10-08/1-0011 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านโนนทัน
535 หมู่ 12 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0908617484
281 7-36-10-06/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ โค-กระบือ บ้านเพชร
311 หมู่ 1 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0873772563
282 7-36-11-02/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านหินลาด
58 หมู่ 18 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0857743784
283 7-36-11-02/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านป่าเสี้ยว
63 หมู่ 16 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0856960124
284 7-36-11-02/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนข่า
8 หมู่ 2 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
285 7-36-11-05/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองดินดำ
100 หมู่ 8 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
286 7-36-11-02/1-0017 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโจดใต้ ม.13
55 หมู่ 13 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862514975
287 7-36-12-06/1-0010 อนุรักษ์กระบือไทยโนนดินหอม
102 หมู่ 8 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0844706386
288 7-36-12-03/1-0020 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ เกษตรกรก้าวหน้านาหนองทุ่ม
388 หมู่ 9 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862374974
289 7-36-12-07/1-0012 ผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ บ้านหนองม่วง
119 หมู่ 5 ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0935206839
290 7-36-12-03/1-0028 ผู้เลี้ยงโค กระบือ นาหนองทุ่มรวมพลัง
1 หมู่ 3 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0982418838
291 7-36-12-02/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือโนนงิ้วงาม
155 หมู่ 12 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0898488346
292 7-36-12-10/1-0017 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองแก
125 หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0816108225
293 7-36-12-07/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองแวงหมู่4
246 หมู่ 4 ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0857666263
294 7-36-12-03/1-0033 เลี้ยงโคและกระบือบ้านโคกล่าม หมู่ 8
47 หมู่ 8 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0981700742
295 7-36-12-01/1-0013 เลี้ยงโคกระบือหนองไฮ
12 หมู่ 3 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0643350327
296 7-36-13-03/1-0012 อนุรักษ์ควายไทยตำบลโนนคูณ
66 หมู่ 2 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0876854522
297 4-36-14-03/1-0004 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือ บ้านห้วยหินฝนพัฒนา
46/2 หมู่ 8 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
298 4-36-14-01/1-0008 BOND159
90 หมู่ 11 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
299 7-36-14-02/1-0011 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและโคบ้านราษฎร์ภักดี
151 หมู่ 13 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
300 7-36-15-04/1-0010 ตำบลรังงามเพื่อการปศุสัตว์
10 หมู่ 7 ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0818902257
301 6-57-01-13/1-0155 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านใหม่นาวา กลุ่ม 2
254 หมู่ 20 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0804932449
302 6-57-01-13/1-0156 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านใหม่นาวา กลุ่ม 1
3 หมู่ 20 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
303 6-57-01-13/1-0158 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ โค - กระบือ หมู่ 3
75 หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0817969086
304 6-57-01-13/1-0161 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัตว์เลี้ยงพอเพียง
144 หมู่ 6 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0848063298
305 6-57-02-08/1-0030 ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านเวียงแก้ว
14 หมู่ 2 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871721765
306 6-57-02-06/1-0047 กลุ่มอนุรักษ์ควายบ้านใหม่ศรีวิไล
57 หมู่ 17 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0932321020
307 6-57-02-06/1-0050 โครงการธนาคารโค-กระบือ
23 หมู่ 14 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0801309081
308 6-57-02-03/1-0058 ธนาคารโค-กระบือดงมะตื๋น
70 หมู่ 15 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895607826
309 6-57-02-06/1-0052 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสันม่วงคำ
27 หมู่ 7 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0873007906
310 6-57-02-06/1-0053 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือขุน
243 หมู่ 4 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0844827230
311 6-57-02-03/1-0077 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือร่องห้า
144 หมู่ 1 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0815399606
312 6-57-03-10/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหาดบ้าย
138 หมู่ 1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0930349796
313 6-57-03-05/1-0122 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านเกี๋ยงใต้ ม.6 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
113/5 หมู่ 6 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899521675
314 6-57-03-02/1-0048 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนาสืบสานการเลี้ยงโค-กระบือ
70/1 หมู่ 13 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0914789283
315 6-57-05-03/1-0005 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนทอง
117 หมู่ 6 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053666317
316 6-57-05-06/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์(โครงการธนาคารโค-กระบือ)บ้านดงเจริญ
18 หมู่ 9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0811566453
317 6-57-05-05/1-0049 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลดอยงาม
205 หมู่ 4 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899530779
318 6-57-05-03/1-0029 ป่ารวกโค-กระบือฟาร์ม
192 หมู่ 4 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0819983999
319 6-57-05-09/1-0066 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลม่วงคำ
238 หมู่ 10 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053185056
320 6-57-05-04/1-0098 อนุรักษ์วัว ควาย อำเภอพาน
353 หมู่ 9 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0947402228
321 6-57-06-02/1-0075 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลป่าแงะ
24 หมู่ 6 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0847407948
322 6-57-07-06/1-0034 กลุ่มเลี้ยงและพัฒนาพันธุ์สัตว์เพื่อส่งออกและบริโภคบ้านแม่ลัว
3 หมู่ 1 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0616847065
323 6-57-07-11/1-0062 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือและปลูกหญ้าเนเปียร์บ้านสันสลีหลวง
69 หมู่ 4 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0846095904
324 6-57-07-13/1-0031 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ จอมสวรรค์
103 หมู่ 2 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0613080715
325 6-57-08-01/1-0031 ปางควายเวียงเหนือ
661 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0846094470
326 6-57-08-06/1-0047 กลุ่มเลี้ยงควายบ้านร่องบง
87/1 หมู่ 2 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทรศัพท์
327 6-57-09-09/1-0001 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือโป่งงาม หมู่ 9
40 หมู่ 9 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053709449
328 6-57-10-05/1-0066 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านหล่ายลาว
7 หมู่ 12 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0951348152
329 6-57-12-03/1-0007 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านสันโค้ง
46 หมู่ 8 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053672609
330 6-57-12-03/1-0036 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ห้วยก้างนาล้อม ม.11 ต.ไม้ยา
67 หมู่ 11 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0869139694
331 6-57-12-03/1-0056 เลี้ยงกระบือ สปก. หมู่ที่ 11 ห้วยก้างนาล้อม
51 หมู่ 11 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899300328
332 6-57-12-03/1-0059 เลี้ยง กระบือ - โคเนื้อ ห้วยก้างตลาด
61 หมู่ 12 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0848048851
333 6-57-12-03/1-0060 เลี้ยงโค - กระบือ หมู่ที่ 14 ห้วยก้างปูล้าน
176 หมู่ 14 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0838697039
334 6-57-12-03/1-0095 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 9 ต.ไม้ยา
28 หมู่ 9 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0637810078
335 6-57-14-01/1-0064 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านพระเนตร
55 หมู่ 4 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0882240977
336 6-57-14-03/1-0044 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านชมภู
190 หมู่ 7 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0627285750
337 6-57-14-01/1-0071 กลุ่มเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3
198 หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871781456
338 6-57-14-01/1-0075 กระบือบ้านห้วยโป่ง
5 หมู่ 19 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0997629483
339 6-57-17-01/1-0026 กลุ่มเลี้ยงกระบือเวียงเชียงรุ้ง
70 หมู่ 13 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0843643677
340 6-57-17-01/1-0029 เลี้ยงโคกระบือบ้านห้วยเคียน
247 หมู่ 5 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์
341 6-57-17-01/1-0031 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านทุ่งก่อ
256 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0853630735
342 6-57-17-01/1-0035 เลี้ยงโคบ้านป่าห้า หมู่ 3
35 หมู่ 3 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์
343 6-57-17-01/1-0051 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านห้วยเคียน หมู่ 5
252 หมู่ 5 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871807248
344 6-57-17-01/1-0052 กลุ่มอาชีพเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ
206 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871914142
345 6-57-17-01/1-0053 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านห้วยเคียน
255 หมู่ 5 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871866679
346 6-57-17-02/1-0036 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านใหม่ร่องหวาย
62 หมู่ 11 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0
347 6-57-17-02/1-0040 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านใหม่มหาวันม.12
47 หมู่ 12 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0884016042
348 6-57-17-02/1-0043 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่1ดงมหาวัน
70 หมู่ 1 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0835717027
349 6-57-17-01/1-0089 กระบือหลวงทองเอื้ออาทรเศรษฐกิจกิจพอเพียง
135 หมู่ 2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895528069
350 6-57-17-02/1-0049 กลุ่มกระบือลั่นทุ่ง
251 หมู่ 8 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0645307471
351 6-57-17-02/1-0050 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ หมู่ 8 บ้านปงเคียน
18 หมู่ 8 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0812301008
352 6-57-18-01/1-0048 กลุ่มกระบือปงน้อยใต้
567 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0835794807
353 6-63-03-04/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านท่าปุยตก
59 หมู่ 5 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 016751517
354 6-63-03-04/1-0012 กลุ่มรักษ์โคบ้านหนองโสน
23 หมู่ 4 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์
355 6-63-03-03/1-0042 กลุ่มพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา หมู่ที่ 4 บ้านสองแคว
141 หมู่ 4 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0870733254
356 6-63-03-03/1-0043 กลุ่มพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา หมู่ 12 บ้านสองแควพัฒนา
74/5 หมู่ 12 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0872103544
357 9-63-03-05/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือบ้านสันป่าป๋วย หมู่ 5
55/3 หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0806794410
358 6-63-06-10/1-0001 กลุ่มผู้เลี้ยงโคพระธาตุผาแดง
12 หมู่ 3 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 055583040
359 6-63-06-02/1-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนแม่กุเหนือ
285 หมู่ 8 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์
360 6-63-07-04/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่2 ตำบลวาเล่ย์
51 หมู่ 2 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 070040381
361 6-63-07-04/1-0027 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านยะพอ
65/1 หมู่ 5 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 015326103
362 4-43-01-05/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลเวียงคุก
191 หมู่ 6 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0817493891
363 4-43-01-13/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหม้วย
104 หมู่ 9 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0996760447
364 4-43-01-11/1-0015 โคกระบือตำบลโพนสว่าง
17 หมู่ 6 ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0801899244
365 4-43-02-06/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองกก
78 หมู่ 6 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0921214162
366 4-43-02-04/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองผือ ตำบลโคกคอน
212 หมู่ 7 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0801970269
367 4-43-03-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านดงต้องบึงกาฬ
97 หมู่ 7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 042907312
368 4-43-05-08/1-0025 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ อำเภอโพนพิสัย
200 หมู่ 8 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0926596040
369 4-43-07-05/1-0021 เลี้ยงโคกระบือบ้านเสียว หมู่ 7
20 หมู่ 7 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0821978319
370 4-43-12-04/1-0009 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านนาสะแบงสามัคคี
121 หมู่ 3 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย โทรศัพท์
371 4-43-14-02/1-0021 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลคอกช้าง
63 หมู่ 11 ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0835610183
372 4-43-14-03/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลบ้านฝาง
74 หมู่ 5 ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0944672868
373 4-43-15-01/1-0030 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
108 หมู่ 2 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0611658199
374 4-43-15-01/1-0032 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านเฝ้าไร่
99 หมู่ 2 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0885637117
375 4-43-16-01/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านนาชุมช้าง
92 หมู่ 5 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรศัพท์ 09413957
376 4-43-16-03/1-0024 โครงการอนุรักษ์พัฒนากระบืออย่างยั่งยืนบ้านเปงจานนคร
20 หมู่ 8 ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรศัพท์
377 4-43-16-04/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาควายไทยตำบลพระบาทนาสิงห์
88 หมู่ 2 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0981052547
378 4-43-17-03/1-0002 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ด่านศรีสุข
17 หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 062370222
379 4-43-17-02/1-0034 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลโพนทอง
4 หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0872315962
380 6-55-01-07/1-0019 เลี้ยงวัวควายพระราชทาน
64 หมู่ 3 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
381 6-55-01-16/1-0056 กลุ่มเลี้่ยงกระบือตำบลบ่อสวก
90 หมู่ 2 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
382 6-55-01-16/1-0057 กลุ่มเลี้ยงกระบือหนองหลวง
109 หมู่ 5 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0811795829
383 6-55-01-16/1-0058 กลุ่มเลี้ยงกระบือราษฎร์เจริญ
106 หมู่ 3 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0871805546
384 6-55-01-08/1-0052 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านธงน้อย
40 หมู่ 3 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0810345947
385 6-55-01-17/1-0032 กลุ่มเกษตรปลอดภัยคุณภาพสูงบ้านวังตาว
16 หมู่ 7 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
386 6-55-02-06/1-0027 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านบอน
60 หมู่ 1 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน โทรศัพท์ 0869177007
387 6-55-03-01/1-0025 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบืออำเภอบ้านหลวง
105 หมู่ 5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0892633858
388 6-55-03-01/1-0034 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านดู่
121 หมู่ 5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์
389 6-55-04-05/1-0007 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านเชตะวัน
104 หมู่ 1 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 057083364
390 6-55-04-02/1-0005 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านสัน
28 หมู่ 6 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0817834049
391 6-55-04-04/1-0014 กลุ่มเกษตรครบวงจรบ้านใหม่
44 หมู่ 3 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0871747126
392 6-55-04-01/1-0024 กล่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านบุ้ง
118 หมู่ 5 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0850856253
393 6-55-04-01/1-0025 กล่มส่งเสริมการเลี้ยงกระบือบ้านบุ้ง
4 หมู่ 5 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์
394 6-55-04-01/1-0026 กล่มพัฒนากระบือไทยบ้านบุ้ง
116 หมู่ 5 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0861856775
395 6-55-04-03/1-0035 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำหก
165 หมู่ 8 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0861156659
396 6-55-04-06/1-0032 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านอ้อย
149 หมู่ 1 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0933128118
397 6-55-04-04/1-0040 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านป่ากล้วย
60 หมู่ 8 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0892631768
398 6-55-05-01/1-0001 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านขอน
180 หมู่ 1 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0885477198
399 6-55-05-14/1-0029 ตำบลสถาน-วรนคร
48 หมู่ 4 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์
400 6-55-07-06/1-0006 ส่งเสริมการเลี้ยงโคและกระบือ
35 หมู่ 7 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
401 6-55-07-14/1-0009 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 3 ต.แม่สาคร
5/3 หมู่ 3 ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
402 6-55-07-17/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ทุ่งเจริญ
25 หมู่ 2 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
403 6-55-07-05/1-0027 รักษ์ควายตำบลนาเหลือง
20 หมู่ 4 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
404 6-55-08-03/1-0008 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์บ้านดวงคำ
41 หมู่ 13 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0890639430
405 6-55-09-09/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านภูแหน
93 หมู่ 4 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์
406 6-55-10-04/1-0005 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านมะค่างาม
25 หมู่ 10 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์ 0878972628
407 6-55-10-04/1-0008 กลุ่มเกษตรปศุสัตว์บ้านมะค่างาม
21 หมู่ 10 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์
408 6-55-10-04/1-0024 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านต้นต้อง
3 หมู่ 5 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์ 0622549272
409 6-55-10-03/1-0027 กลุ่มเลี้ยงกระบือเมืองลีปิงหลวง
13 หมู่ 7 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์ 0810215149
410 6-55-10-01/1-0031 กลุ่มปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นอำเภอนาหมื่น
178/1 หมู่ 3 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์ 0882555159
411 6-55-10-03/1-0030 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือตำบลเมืองลี-ปิงหลวง
102 หมู่ 4 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์ 0921035004
412 6-55-11-03/1-0052 เลี้ยงสัตว์หนองใหม่
83 หมู่ 4 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์ 0988172335
413 6-55-12-04/1-0003 เลี้ยงกระบือบ้านห้วยล้อม
12 หมู่ 5 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทรศัพท์
414 6-55-13-01/1-0023 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหางทุ่ง
43 หมู่ 3 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน โทรศัพท์ 0857181609
415 4-48-01-06/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองปลาดุก
61 หมู่ 21 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 072338539
416 4-48-01-06/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านนาโพธิ์
12 หมู่ 17 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์
417 4-48-01-14/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือหนองแซงพัฒนา
44 หมู่ 8 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์
418 4-48-01-12/1-0021 วิสาหกิจชุมชนธนาคารกระบือบ้านเหล่าภูมี
17 หมู่ 7 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857077102
419 4-48-01-12/1-0022 วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กระบือ บ้านคำธาตุ ม. 8
143/1 หมู่ 8 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0895777389
420 4-48-01-14/1-0032 กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนชมภู
63/2 หมู่ 4 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์
421 4-48-02-03/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านกุตาไก้ หมู่ที่ 10
14 หมู่ 10 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0847632360
422 4-48-02-04/1-0016 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือตำบลโคกสว่าง
30 หมู่ 8 ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 042536349
423 4-48-02-08/1-0019 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค-กระบือสามัคคี
111 หมู่ 8 ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0981861087
424 4-48-02-07/1-0026 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ
64 หมู่ 6 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์
425 4-48-02-03/1-0034 กลุ่มเลี้ยงกระบือไทยแบบธรรมชาติ
31 หมู่ 11 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์
426 4-48-02-06/1-0039 กลุ่มเลี้ยงโค,กระบือบ้านดอนกลาง
72 หมู่ 3 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0817762215
427 4-48-02-03/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ชุมชนบ้านดอนดู่ ม.12
69/3 หมู่ 12 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0800780596
428 4-48-02-03/1-0037 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บ. นางาม
95 หมู่ 1 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0870654582
429 4-48-02-02/1-0028 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.6,10
209 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0925540455
430 4-48-03-03/1-0005 กลุ่มอาชีพเลี้ยงกระบือคำพอก ม.4
9 หมู่ 4 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 050123808
431 4-48-03-03/1-0006 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านห้วยพระ
92 หมู่ 9 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0842535249
432 4-48-03-03/1-0018 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านดอนแดง
35 หมู่ 8 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์
433 4-48-03-02/1-0046 กลุ่มโคกระบือบ้านโพน
35/2 หมู่ 8 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์
434 4-48-03-05/1-0023 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงกระบือหมู่ที่ 6 บ้านโหนโห่
24/2 หมู่ 6 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0621078682
435 4-48-03-11/1-0031 การทำการเกษตรผสมผสานบ้านนาโสกใต้
49 หมู่ 3 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0996386817
436 4-48-03-11/1-0030 การเกษตรผสมผสานบ้านนาโสกเหนือ
27 หมู่ 10 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์
437 4-48-03-04/1-0020 ผู้เลี้ยงกระบือพื้นเมือง
51/2 หมู่ 15 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0930986472
438 4-48-04-04/1-0016 กลุ่มพัฒนาก้าวหน้า หมู่ 13 บ้านคำนกกกเหนือ ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
134 หมู่ 13 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0862182599
439 4-48-04-03/1-0010 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ หมู่ 9 ตำบลโพนทอง
8 หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0849665485
440 4-48-04-02/1-0031 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือไผ่ล้อม
13 หมู่ 6 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0610958067
441 4-48-04-03/1-0030 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านม่วงชี
100 หมู่ 4 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0885170832
442 4-48-04-04/1-0035 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 6 ตำบลหนองแวง
175 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0887314573
443 4-48-04-04/1-0036 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หนองแวง 1
197 หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0843897919
444 4-48-04-04/1-0037 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หนองแวง 2
85/1 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0833568031
445 4-48-04-04/1-0038 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หนองแวง 3
244 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0872194164
446 4-48-04-04/1-0040 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หนองแวง 4
295 หมู่ 7 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0807519455
447 4-48-04-04/1-0041 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หนองแวง 5
79 หมู่ 7 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0930759714
448 4-48-04-09/1-0021 กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค,กระบือ บ้านนาเขทุ่ง หมู่ 6
160 หมู่ 6 ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0817080075
449 4-48-04-04/1-0042 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ 6
76 หมู่ 9 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์
450 4-48-04-04/1-0043 อนุรักษ์และพัฒนาผลิตกระบือหนองแวง 7
87 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0856087331
451 4-48-04-03/1-0031 กลุ่มผลิตผลเกษตรอินทรีย์
211 หมู่ 10 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0854542584
452 4-48-04-04/1-0044 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือหนองแวง 8
144 หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0980967348
453 4-48-04-04/1-0048 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 1 ตำบลหนองแวง
120 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857422418
454 4-48-04-04/1-0049 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านคำนกกกเหนือ หมู่ 13
37 หมู่ 13 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0854635022
455 4-48-04-04/1-0051 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 17 ตำบลหนองแวง
105 หมู่ 17 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0932983209
456 4-48-04-01/1-0052 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (โค กระบือ กวาง) บ้านเนินคนึง หมู่ 5
288 หมู่ 5 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0883378756
457 4-48-04-04/1-0053 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ-โค 9
271 หมู่ 7 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0810516500
458 4-48-04-04/1-0054 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ-โค 10
176 หมู่ 7 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0829170238
459 4-48-04-04/1-0059 กลุ่มเลี้ยงกระบือพันธุ์ดี หมู่ 1 ต.หนองแวง
23 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0847485107
460 4-48-04-08/1-0034 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตโค-กระบือ บ้านนาเรียง
8 หมู่ 8 ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0828596748
461 4-48-04-02/1-0036 กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ บ้านทุ่งสว่าง
59 หมู่ 7 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0807411748
462 4-48-04-03/1-0042 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 1 โพนทอง
81 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0854584928
463 4-48-04-08/1-0037 เลี้ยงโค-กระบือ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านแพง
234 หมู่ 3 ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0872500605
464 4-48-04-08/1-0038 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 8,9 ตำบลนางัว
105 หมู่ 8 ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0930023225
465 4-48-05-07/1-0002 พึ่งตนเองบ้านหนองสะโน
2 หมู่ 6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0878555861
466 4-48-05-04/1-0022 กลุ่มสตรีบ้านหนองแคน หมู่ 8
38 หมู่ 8 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857425295
467 4-48-05-05/1-0007 ธนาคารโค - กระบือบ้านดงยอ หมู่ 6-7
206 หมู่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0810532208
468 4-48-05-05/1-0021 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นบ้าน
48 หมู่ 12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0828570624
469 4-48-05-05/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หมู่ 5
44 หมู่ 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0890473904
470 4-48-05-09/1-0024 อนุรักษ์กระบือยางคำอุ่มเหม้า
100 หมู่ 6 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0895759674
471 4-48-05-08/1-0022 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือน้ำก่ำ
47 หมู่ 1 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857612406
472 4-48-05-05/1-0037 เลี้ยงโคกระบือบ้านหัวขัว
20 หมู่ 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0935408011
473 4-48-05-05/1-0038 ธนาคารโค กระบือ บ้านดงยอ นาถ่อน หมู่ 6
136 หมู่ 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879988842
474 4-48-05-05/1-0040 อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือไทย หมู่ 10 นาถ่อน
4/4 หมู่ 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0861241699
475 4-48-05-09/1-0029 อนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านโสกแมว
85 หมู่ 2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0893975693
476 4-48-05-09/1-0030 อนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยบ้านโสกแมว
15 หมู่ 2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0815456962
477 4-48-05-05/1-0041 ธนาคารอนุรักษ์โค กระบือ เกษตรกรนาถ่อน
110 หมู่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0929568646
478 4-48-05-09/1-0032 อนุรักษ์กระบือไทยดอนสวรรค์
53 หมู่ 3 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0872551314
479 4-48-05-09/1-0037 เลี้ยงกระบือไทยบ้านโสกแมว
41/1 หมู่ 2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0930579916
480 4-48-05-09/1-0038 เลี้ยงโคแม่พันธุ์และโคเนื้อบ้านโสกแมว
18 หมู่ 2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0895766855
481 4-48-06-01/1-0026 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านอภัยวงค์
2 หมู่ 6 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์
482 4-48-06-04/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์ควายผู้ไท
120 หมู่ 4 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0898481280
483 4-48-06-04/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.6 ต.นางาม
165 หมู่ 6 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0924749308
484 4-48-06-04/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโนนคำ
11 หมู่ 8 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0807667752
485 4-48-06-05/1-0028 กลุ่มควายไทย
29 หมู่ 2 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879527247
486 4-48-06-09/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยตำบลนาขาม
160 หมู่ 1 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0801989017
487 4-48-06-04/1-0021 กลุ่มพัฒนาแม่พันธุ์กระบือบ้านน้อยพัฒนา
8 หมู่ 12 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0807462879
488 4-48-06-04/1-0022 กลุ่มเกษตรและพัฒนาการผลิตกระบือ ม.6
288 หมู่ 6 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0877238401
489 4-48-06-04/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยหมู่ที่ 12 ต.นางาม
42 หมู่ 12 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0812915565
490 4-48-06-09/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.9 ต.นาขาม
47/1 หมู่ 9 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0625757060
491 4-48-07-01/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านต้นแหน
75 หมู่ 1 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 051430496
492 4-48-07-07/1-0010 เลี้ยงโค - กระบือบ้านโคกศรีทอง
26 หมู่ 11 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0870409327
493 4-48-07-07/1-0005 เกษตรกรรวมใจบ้านดอนคราม
193 หมู่ 3 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0846843806
494 4-48-07-07/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านดอนคราม
33 หมู่ 3 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0813086267
495 4-48-07-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่3 บ้านดอนกลาง
300 หมู่ 3 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0868638216
496 4-48-07-05/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านปากบัง
130 หมู่ 2 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879485187
497 4-48-07-09/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลนาเลียง
54 หมู่ 7 ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0870193490
498 4-48-07-13/1-0024 กลุ่มธนาคารโคกระบือบ้านนาผือ ม.3,8 ต.คำพี้
257 หมู่ 3 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0610490036
499 4-48-07-07/1-0029 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านจำปา ม.9 ต.ก้านเหลือง
257 หมู่ 9 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0883094209
500 4-48-07-07/1-0030 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดอนโทน ม.6 ต.ก้านเหลือง
70 หมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0843931354
501 4-48-07-07/1-0031 เลี้ยงกระบือบ้านดอนคราม ม.3 ต.ก้านเหลือง
3 หมู่ 3 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0808123014
502 4-48-07-07/1-0032 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองแคน ม.1 ต.ก้านเหลือง
56 หมู่ 1 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0921472190
503 4-48-07-07/1-0033 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดอนโทน ม.5 ต.ก้านเหลือง
43 หมู่ 5 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0611434157
504 4-48-08-02/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.10 ต.นาเดื่อ
153 หมู่ 10 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 042538364
505 4-48-08-01/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองบาท้าว ม.2
124 หมู่ 2 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0810547807
506 4-48-08-02/1-0009 กลุ่มปลูกยางพาราและเลี้ยงโค-กระบือ บ้านอีอูด ม.3
61 หมู่ 3 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0847868249
507 4-48-08-04/1-0055 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลสามผง
43 หมู่ 8 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
508 4-48-08-02/1-0022 กลุ่มเลี้ยงโค_กระบือ บ้านนาคอย
28 หมู่ 6 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
509 4-48-08-05/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค_กระบือ บ้านดอนสมอหมู่1
30/21 หมู่ 1 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
510 4-48-08-03/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านนาจาน
78 หมู่ 9 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
511 4-48-08-03/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือ
31 หมู่ 15 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0801770698
512 4-48-08-01/1-0057 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองบาท้าว
179 หมู่ 2 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0982914948
513 4-48-08-05/1-0037 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือพื้นเมืองบ้านดอนสมอ
23 หมู่ 1 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0843933927
514 4-48-08-05/1-0038 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย บ้านดอนสมอ
111 หมู่ 1 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
515 4-48-08-02/1-0038 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านจอมศรี
56 หมู่ 7 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 085741306
516 4-48-08-06/1-0025 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 12 ต.บ้านข่า
68 หมู่ 12 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
517 4-48-08-06/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 10 ต.บ้านข่า
38 หมู่ 10 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
518 4-48-08-04/1-0105 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านศรีเวินชัย
255 หมู่ 6 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0937256820
519 4-48-08-03/1-0034 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านเอื้อง
154 หมู่ 1 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0810573633
520 4-48-08-04/1-0107 กลุ่มพัฒนากระบือบ้านศรีเวินชัย
43 หมู่ 13 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0847262182
521 4-48-08-06/1-0031 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านข่า
38 หมู่ 10 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0966977655
522 4-48-08-04/1-0106 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านดงน้อย-ไทยเจริญ
76 หมู่ 16 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
523 4-48-08-09/1-0033 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านอ้วน
139 หมู่ 4 ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0927761427
524 4-48-08-07/1-0090 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาคำ
110 หมู่ 11 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0972035737
525 4-48-09-06/1-0017 ธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ ต.ท่าเรือ
72 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0850015954
526 4-48-09-02/1-0040 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านนาคอย หมู่ที่ 5
24/2 หมู่ 5 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์
527 4-48-09-02/1-0045 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ม.12
100 หมู่ 12 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์
528 4-48-09-01/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านนาหว้า
93/3 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์
529 4-48-09-02/1-0051 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนางัว หมู่ 1,2,8
223 หมู่ 2 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0986483425
530 4-48-09-02/1-0050 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านโนนกุง หมู่ 9
10 หมู่ 9 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์
531 4-48-09-05/1-0054 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านดอนศาลา หมู่ 1,11
72 หมู่ 11 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0828492290
532 4-48-09-02/1-0063 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือไทย บ้านนาคอย หมู่ 13
20 หมู่ 13 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์
533 4-48-09-02/1-0064 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านนาคอย หมู่ 10
4 หมู่ 10 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0935593262
534 4-48-09-02/1-0065 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ หมู่ 1 นางัว
8 หมู่ 1 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0862254680
535 4-48-09-02/1-0066 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านอูนนา ม.3
132 หมู่ 3 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0981909029
536 4-48-09-02/1-0068 เครือข่ายพัฒนาอาชีพเกษตรกรอำเภอนาหว้า
198 หมู่ 1 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0910565184
537 4-48-09-02/1-0069 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ ตำบลนางัว
271/10 หมู่ 8 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0833553817
538 4-48-09-04/1-0024 พัฒนาอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ ตำบลนาคูณใหญ่
94 หมู่ 3 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์
539 4-48-09-04/1-0026 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ ตำบลนาคูณใหญ่
118 หมู่ 1 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0610803746
540 4-48-09-03/1-0032 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ สร้างอาชีพบ้านดอนแดง
90 หมู่ 4 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0961303331
541 4-48-10-07/1-0003 กลุ่มอนุรักษ์กระบือนาใน
20 หมู่ 3 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
542 4-48-10-02/1-0008 กลุ่มเกษตรพัฒนาโค-กระบือบ้านโพนเพ็ก
3 หมู่ 1 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 087229698
543 4-48-10-02/1-0009 กลุ่มร่วมใจพัฒนาโพนตูม
66 หมู่ 6 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 081050267
544 4-48-10-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านดง หมู่ที่ 8
206 หมู่ 8 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 083356426
545 4-48-10-03/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.3 ต.นาขมิ้น
92 หมู่ 3 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0861582549
546 4-48-10-02/1-0047 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.นาหัวบ่อ
1 หมู่ 8 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0850127883
547 4-48-10-02/1-0048 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโพนเพ็ก
122 หมู่ 1 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857427011
548 4-48-10-04/1-0021 เกษตรฟื้นฟูโนนอุดมอยู่ดี
118 หมู่ 8 ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0614525049
549 4-48-10-05/1-0031 เกษตรอินทรีย์อำเภอโพนสวรรค์
269 หมู่ 7 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
550 4-48-10-02/1-0055 ผู้เลี้ยงกระบือ ม.8 บ.เจริญศิลป์
204 หมู่ 8 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
551 4-48-10-02/1-0056 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาหัวบ่อ ม.3
97 หมู่ 3 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0899407065
552 4-48-10-05/1-0035 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านค้อ หมู่ที่ 1
183 หมู่ 1 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0910659471
553 4-48-10-02/1-0060 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือหนองบัวแดง
105 หมู่ 7 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
554 4-48-10-02/1-0063 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคกระบือ ม.3 นาหัวบ่อ
251 หมู่ 3 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0883001565
555 4-48-10-02/1-0064 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านนาล้อม
7 หมู่ 2 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
556 4-48-11-03/1-0030 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือเนื้อดอนเตยหมู่ 1
143 หมู่ 1 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0860131413
557 4-48-11-03/1-0039 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือเนื้อพื้นเมืองดอนเตยหมู่ 2
94 หมู่ 2 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0621311924
558 4-48-11-01/1-0033 กล่มเลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านพันห่าวหมู่3
83 หมู่ 3 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0856456529
559 4-48-11-01/1-0035 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือเนื้อพันธุ์พื้นเมืองบ้านพันห่าวหมู่ 13
180 หมู่ 13 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์
560 4-48-11-01/1-0038 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบืองามทำเงินตำบลนาทม
26 หมู่ 12 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0895691746
561 4-48-11-01/1-0041 เลี้ยงโคกระบือเนื้อท่าพันโฮง
30 หมู่ 14 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0846521303
562 4-48-11-03/1-0054 กลุ่มเลี้ยงกระบือดอนเตยพัฒนา
34 หมู่ 1 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0908482179
563 4-48-11-01/1-0060 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาทม
28 หมู่ 4 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879499422
564 4-48-11-03/1-0072 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านดอนหลวง
102 หมู่ 7 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0913685796
565 4-48-11-03/1-0073 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลดอนเตย
94/1 หมู่ 5 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0800057380
566 4-48-11-03/1-0076 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลดอนเตย 1
54/1 หมู่ 9 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0611376657
567 4-48-12-02/1-0016 วิสาหกิจชุมชนธนาคารโคกระบือตำบลโคกสี
38 หมู่ 5 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม โทรศัพท์
568 4-48-12-02/1-0017 ผู้เลี้ยง โค กระบือเพื่อการค้า
107 หมู่ 6 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม โทรศัพท์
569 4-39-01-04/1-0022 กลุ่มอนุรักษ์โค กระบือ
153 หมู่ 7 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 070616891
570 4-39-01-15/1-0006 เลี้ยงสัตว์บ้านหนองผำ-โคกสวรรค์
151 หมู่ 6 ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
571 4-39-01-02/1-0037 ไฟฟ้าชีวมวลกุดจิกและหนองภัยศูนย์
29 หมู่ 7 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
572 4-39-01-03/1-0018 ควายงามหนองบัวลำภู
18/2 หมู่ 2 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
573 4-39-01-06/1-0023 กลุ่มคนเลี้ยงควายตำบลบ้านขาม
111 หมู่ 3 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
574 4-39-01-02/1-0038 กลุ่มคนรักควาย
41 หมู่ 9 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
575 4-39-01-14/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์กระบือพื้นเมืองตำบลป่าไม้งาม หมู่ 4
233 หมู่ 4 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
576 4-39-01-11/1-0056 กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนอุดม
43 หมู่ 8 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
577 4-39-01-09/1-0041 การเลี้ยงโค หมู่ 7 ตำบลโนนขมิ้น
94 หมู่ 7 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
578 4-39-01-02/1-0040 กลุ่มพัฒนาควายไทย
1 หมู่ 2 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
579 4-39-01-14/1-0019 เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกน้ำเกลี้ยง
274 หมู่ 3 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
580 4-39-01-09/1-0042 เลี้ยงกระบือ บ้านห้วยโจด
48 หมู่ 4 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
581 4-39-01-14/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้านป่าไม้งาม หมู่ 2
121 หมู่ 2 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
582 4-39-01-11/1-0068 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านทุ่งโปร่งศรีวิไล ตำบลกุดจิก
194 หมู่ 13 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
583 4-39-01-09/1-0043 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ บ้านห้วยไร่ ตำบลโนนขมิ้น
105 หมู่ 9 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
584 4-39-01-07/1-0038 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ทรายงาม ตำบลนามะเฟือง
263 หมู่ 4 ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
585 4-39-01-13/1-0064 เกษตรกรเลี้ยงโค หมู่ 2 นาคำไฮ
180 หมู่ 2 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
586 4-39-01-14/1-0022 เกษตรผสมผสานบ้านโนนนาดี
59 หมู่ 5 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
587 4-39-01-09/1-0045 เลี้ยงกระบือไทยเก่าโกใต้
166 หมู่ 8 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
588 4-39-01-11/1-0071 เลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งโปร่งเหนือ ตำบลกุดจิก
272 หมู่ 2 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
589 4-39-01-11/1-0072 ทุ่งโปร่งเลี้ยงโค-กระบือ
336 หมู่ 11 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
590 4-39-01-13/1-0065 อนุรักษ์โคกระบือ บ้านฮ่องข่า ตำบลนาคำไฮ
35 หมู่ 8 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
591 4-39-01-13/1-0066 เลี้ยงกระบือโนนสมบูรณ์
271 หมู่ 9 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
592 4-39-01-11/1-0073 เลี้ยงโค - กระบือ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดจิก
291 หมู่ 10 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
593 4-39-01-11/1-0075 เลี่้ยงสัตว์ บ้านโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลกุดจิก
114 หมู่ 6 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
594 4-39-01-14/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์โค-กระบือ บ้านโคกกลาง
58 หมู่ 4 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
595 4-39-01-06/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย บ้านดอนนาดี ตำบลบ้านขาม
140 หมู่ 7 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
596 4-39-01-03/1-0022 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านคึมชาด ตำบลโพธิ์ชัย
40 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
597 4-39-01-09/1-0049 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาเลิง ตำบลโนนขมิ้น
230 หมู่ 2 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
598 4-39-01-02/1-0045 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
78 หมู่ 9 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
599 4-39-01-14/1-0028 เลี้ยงโค กระบือ บ้านลาดเหนือ
202 หมู่ 9 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0934482772
600 4-39-02-02/1-0001 เกษตรอินทรีย์ตำบลด่านช้าง
33 หมู่ 7 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
601 4-39-02-05/1-0008 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ตำบลกุดดินจี่
64 หมู่ 5 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
602 4-39-02-01/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ 8
30/1 หมู่ 8 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
603 4-39-02-06/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลฝั่งแดง
17/2 หมู่ 3 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
604 4-39-02-06/1-0051 ปศุสัตว์พื้นเมืองโนนตาลฝั่งแดง
110 หมู่ 3 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
605 4-39-02-05/1-0062 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านนาหนองทุ่ม-โนนสูง
154 หมู่ 7 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
606 4-39-03-05/1-0017 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือกุดฉิม-ศรีวิไล
48/1 หมู่ 4 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0843281726
607 4-39-03-10/1-0019 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ 3
11 หมู่ 3 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0887470713
608 4-39-03-04/1-0030 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเจริญ ม.14
99 หมู่ 14 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0979474680
609 4-39-05-02/1-0038 กลุ่มผู้เลี้ยงโคและกระบือ ต.บ้านโคก
252 หมู่ 2 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0913573671
610 4-39-06-03/1-0060 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนภูทอง
151/1 หมู่ 1 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
611 7-30-02-01/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือครบุรี
182 หมู่ 1 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
612 7-30-02-05/1-0010 เกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลจระเข้หิน
102 หมู่ 9 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0833836596
613 7-30-03-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือราษฎร์สามัคคี
1 หมู่ 7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
614 7-30-04-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนพิมาน
90 หมู่ 9 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810649526
615 7-30-04-02/1-0015 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านสนวน
99 หมู่ 16 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0610246685
616 7-30-04-07/1-0010 อนุรักษ์พันธุ์กระบือคงยั่งยืน
131 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0856349433
617 7-30-04-02/1-0014 บ้านคงถาวรกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
44 หมู่ 3 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0898454640
618 7-30-04-02/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านคงถาวร
9 หมู่ 17 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0898802545
619 7-30-04-07/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านบะดาวเรือง
50 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844795395
620 7-30-04-06/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านหนองจิก
78 หมู่ 14 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0611392091
621 7-30-04-02/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสนวน
24 หมู่ 16 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 085130460
622 7-30-04-02/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านสนวน
13 หมู่ 16 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0848295961
623 7-30-04-02/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านปอบิด
217 หมู่ 1 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0821434337
624 7-30-04-01/1-0011 อนุรักษ์กระบือบ้านโคกเพ็ด
203 หมู่ 2 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0807364225
625 7-30-04-07/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์กระบือแกท่าใหญ่ยั่งยืน
17 หมู่ 15 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0848258354
626 7-30-04-06/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านหมัน 1
60/2 หมู่ 1 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0878995427
627 7-30-04-06/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านหมัน 2
80 หมู่ 16 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0929029775
628 7-30-04-06/1-0014 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือหนองมะนาว
116 หมู่ 9 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0870458676
629 7-30-04-08/1-0018 รวมพลคนเลี้ยงกระบืออำเภอคง
105 หมู่ 11 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0908272695
630 7-30-04-07/1-0020 คนเลี้ยงกระบืออำเภอคง
39 หมู่ 13 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0651088607
631 7-30-04-08/1-0019 โคบาลสร้างอาชีพตำบลโนนเต็ง
5 หมู่ 1 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0801730600
632 4-30-05-03/1-0002 กลุ่มสตรีเย็บผ้าใส่กล่องกระดาษทิชชูบ้านสระสี่เหลี่ยม
146 หมู่ 4 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 098942425
633 4-30-05-03/1-0020 เกษตรบ้านหนองกุงน้อย
63 หมู่ 10 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 096245288
634 4-30-05-03/1-0023 หนองม่วงเกษตรประสานสามัคคี
24 หมู่ 8 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872597647
635 4-30-05-03/1-0026 พัฒนาอาชีพการเกษตรหนองกุงน้อย
41 หมู่ 10 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0851043306
636 4-30-05-01/1-0007 หนองใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์พัฒนา
139 หมู่ 4 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044387226
637 4-30-05-03/1-0031 สันติสุขพัฒนา
144/1 หมู่ 15 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 819671788
638 4-30-05-04/1-0007 สหมิตรบ้านม่วง
36 หมู่ 2 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 60572980
639 4-30-05-03/1-0045 กลุ่มผู้เลี้ยงโคและกระบือ
32 หมู่ 9 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
640 7-30-05-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองโจด หมู่ที่ 9
32 หมู่ 9 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0913424513
641 4-30-06-04/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านซาด
160 หมู่ 10 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 047021547
642 7-30-06-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านวังวารี
44 หมู่ 5 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
643 4-30-08-10/1-0006 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือพื้นบ้านหนองโสน
4 หมู่ 5 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 047073430
644 7-30-08-11/1-0010 เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือหนองบัวตะเกียด
122 หมู่ 3 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
645 7-30-09-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
81 หมู่ 9 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0821288955
646 7-30-09-04/1-0015 กลุ่มเลี้ยงกระบือ-โค
30 หมู่ 10 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0812685486
647 7-30-10-09/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสระเพลง
370 หมู่ 1 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 09816716798
648 7-30-10-13/1-0010 กลุ่มคนรวมตัว ควายรวมคอกบ้านหนองเครือชุด
9 หมู่ 7 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0952181837
649 7-30-11-02/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสระแจง
9 หมู่ 6 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0833867296
650 7-30-11-02/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านหนองทุเรียน
14 หมู่ 7 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0611588716
651 7-30-11-02/1-0018 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริบ้านตลุกหิน
10 หมู่ 6 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0935456975
652 7-30-11-06/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนมะเกลือ
16 หมู่ 2 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0807950869
653 7-30-11-06/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนบ้านนา
39 หมู่ 8 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0837392584
654 4-30-12-14/1-0005 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์บ้านกุดจอก
30/1 หมู่ 12 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
655 4-30-12-20/1-0033 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านหนองหว้าเอน
121 หมู่ 10 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0881730488
656 7-30-12-20/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองหว้าเอน
90 หมู่ 10 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862497495
657 7-30-12-15/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์รวมใจขยายพันธุ์กระบือไทย
73 หมู่ 4 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0849586453
658 7-30-12-07/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านสระพะเนียด
26 หมู่ 10 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0981585541
659 7-30-12-07/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านสระพะเนียด
181 หมู่ 10 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0611433514
660 7-30-12-07/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านโสกรัง
33 หมู่ 9 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
661 7-30-12-06/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนตะหนิน
11 หมู่ 5 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0845856400
662 7-30-13-01/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนางิ้ว
77 หมู่ 9 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0822153264
663 7-30-15-10/1-0010 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนกุ่ม
111 หมู่ 14 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872479371
664 7-30-16-07/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านซ่าเลือด
5 หมู่ 3 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0180632757
665 4-30-17-16/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือตำบลโนนตูม
69 หมู่ 7 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
666 4-30-17-05/1-0008 เลี้ยงโค-กระบือตำบลตลาดไทร
219 หมู่ 14 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0884776135
667 7-30-17-14/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลหนองหลัก
43 หมู่ 1 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0934862526
668 7-30-17-16/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ กระบือสร้างฝันบ้านหนองเจ้าเรือน
161 หมู่ 2 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0828523289
669 7-30-18-08/1-0012 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านทุ่งสะแบง
223 หมู่ 4 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0801537410
670 4-30-20-11/1-0006 เลี้ยงโคเนื้อผาแดง
29/3 หมู่ 11 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0870064779
671 4-30-20-09/1-0014 เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองขาม
12/1 หมู่ 8 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
672 7-30-20-07/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านโนนกระถิน หมู่ 8
384 หมู่ 8 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0878761386
673 7-30-22-06/1-0013 การปลูกพืชเพื่อแปรรูปหนองตะไก้
191/4 หมู่ 6 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0969157556
674 4-30-23-05/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองบัว
2 หมู่ 1 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 017899340
675 7-30-23-03/1-0010 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองบัวกอง
52 หมู่ 3 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0823204301
676 7-30-23-05/1-0011 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านหัวหนอง
140 หมู่ 4 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0804908735
677 7-30-23-03/1-0016 กลุ่มกระบือหนองบัวกอง2(โครงการปรับพื้นที่นาไม่เหมาะสม)
45/1 หมู่ 3 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0854193413
678 7-30-24-04/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลวังหิน
66 หมู่ 11 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0840378256
679 7-30-24-04/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองขี้เหล็ก
84/1 หมู่ 4 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0934435248
680 7-30-24-03/1-0012 เพื่อการส่งเสริมเลี้ยงโคกระบือ
89 หมู่ 5 ต.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0610844205
681 7-30-24-03/1-0015 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านซาด
42 หมู่ 8 ต.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0625517719
682 7-30-24-04/1-0017 กลุ่มโซนนิ่งกระบือ
32 หมู่ 2 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0857650875
683 7-30-25-04/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ตำบลอุดมทรัพย์
127 หมู่ 4 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
684 7-30-27-04/1-0011 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านละหานปลาค้าว
107 หมู่ 5 ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
685 7-30-28-04/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านตลุกชงโค
6 หมู่ 17 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
686 7-30-29-03/1-0011 รวมพลังเลี้ยงโคกระบือใหม่สามัคคี
46 หมู่ 15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0935072259
687 7-30-29-03/1-0025 ธนาคารโค-กระบือบ้านหนองจานใต้
101 หมู่ 12 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
688 7-30-29-03/1-0028 โครงการโคกระบือบ้านหนองจาน
1 หมู่ 9 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
689 7-30-29-02/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านหนองนกเป็ด
71 หมู่ 9 ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
690 4-30-30-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคลูกผสม
27 หมู่ 8 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
691 7-30-30-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแก
15 หมู่ 9 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0933457370
692 7-30-30-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนจาน
36 หมู่ 1 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0821493097
693 4-30-31-02/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านลิงส่อง
32 หมู่ 2 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 088716001
694 4-30-31-01/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหญ้าคา
53 หมู่ 5 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0883440065
695 4-30-31-05/1-0025 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลหนองตาดใหญ่
26 หมู่ 3 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
696 4-30-31-02/1-0017 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองพลวง
15 หมู่ 10 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
697 4-30-31-04/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโนนกอก-โนนสมบูรณ์
22/1 หมู่ 6 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
698 7-30-31-04/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลสามเมือง
212/1 หมู่ 3 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
699 7-30-31-04/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านโนนกอก
151 หมู่ 5 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0959188816
700 7-30-31-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยบ้านใต้
38 หมู่ 8 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0821518803
701 7-30-31-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านหนองแก
99 หมู่ 6 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0903657886
702 7-30-31-04/1-0014 กลุ่มขยายพันธุ์กระบือบ้านโนนกอกหมู่ที่ 5
269 หมู่ 5 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0879034735
703 7-30-31-04/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์กระบือห้วยบัวแดง
151 หมู่ 5 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0898456642
704 7-30-31-04/1-0016 กลุ่มอนุรักษืกระบือไทยลำห้วยยาง
44/1 หมู่ 5 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0813896780
705 7-30-31-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงและอนุรักษ์กระบือไทยบ้านทองหลางใหญ่
17 หมู่ 2 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0857728564
706 7-30-31-03/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลโนนประดู่
50 หมู่ 6 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0892853645
707 3-26-01-12/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือปากช่อง
63/1 หมู่ 10 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โทรศัพท์ 0899318673
708 3-26-01-10/1-0039 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยสาริกา
5/2 หมู่ 4 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โทรศัพท์ 0898916033
709 3-26-02-01/1-0001 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงแขวน
63 หมู่ 5 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก โทรศัพท์ 0860297955
710 3-26-02-01/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองตะเคียน
129 หมู่ 2 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก โทรศัพท์
711 3-26-03-03/1-0040 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลบ้านพริก
49 หมู่ 7 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0638392835
712 9-60-02-06/1-0010 ผู้เลี้ยงกระบือหมู่ 1
34 หมู่ 1 ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0878417648
713 9-60-02-09/1-0010 ผู้เลี้ยงกระบือหมู่ 3
28/1 หมู่ 4 ต.หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0848136588
714 9-60-02-05/1-0010 กลุ่มกระบือหนองระว้า
2/1 หมู่ 4 ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0913949077
715 9-60-02-07/1-0010 ผู้เลี้ยงกระบือเนินกว้าว
78/1 หมู่ 1 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0844943952
716 9-60-02-04/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบางประมุง
99 หมู่ 8 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0882888358
717 9-60-09-06/1-0017 กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหัวพุ
225 หมู่ 4 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0814280222
718 6-60-11-07/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือดงหนองหลวง
38 หมู่ 2 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
719 6-60-15-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งไอ้ต่น
51 หมู่ 1 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0895670839
720 5-80-01-15/1-0006 กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหัวทะเล
51 หมู่ 2 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0840587856
721 5-80-08-13/1-0004 กลุ่มเลี้ยง โค-กระบือ บ้านบนถนน
9 หมู่ 2 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 098679674
722 8-80-11-04/1-0015 กลุ่มเลี้ยงแพะ แกะ โค กระบือ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4
104/6 หมู่ 7 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0923687382
723 5-80-13-05/1-0004 สกย.บ้านทุ่งค้อพัฒนา
76 หมู่ 2 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 010821355
724 5-80-15-01/1-0027 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค กระบืออ่าวขนอม
16/1 หมู่ 14 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
725 8-80-15-01/1-0010 กลุ่มขยายพันธุ์ โค-กระบือไทย บ้านเจดีย์หลวง
37/2 หมู่ 4 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0862734437
726 8-80-15-01/1-0018 กลุ่มเกษตรกรบ้านพังมะพร้าว
12 หมู่ 2 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
727 8-80-15-01/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านพังมะพร้าว
12 หมู่ 2 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
728 4-38-01-06/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์เลี้ยงควายไทย
174 หมู่ 3 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0871688729
729 4-38-01-04/1-0011 กลุ่มปลาร้าทรงเครื่องบ้านนาโซ่
1 หมู่ 9 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0801901288
730 4-38-01-06/1-0023 โนนวังเยี่ยมอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือไทย
11 หมู่ 6 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0836706739
731 4-38-01-06/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือบ้านนาคำ
90 หมู่ 3 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0807620657
732 4-38-01-08/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ไคสี-ศิริพร
33 หมู่ 6 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0801810
733 4-38-01-06/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนไทรทอง
142 หมู่ 8 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0810513624
734 4-38-01-04/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านหนองบัวทอง
100 หมู่ 7 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0918678389
735 4-38-02-05/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.1
120 หมู่ 1 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0833488970
736 4-38-03-03/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโพธิ์
14 หมู่ 2 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0846001725
737 4-38-03-03/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือศรีชมภู1
74 หมู่ 13 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0849522461
738 4-38-03-03/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือศรีชมภู2
46 หมู่ 6 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
739 4-38-03-03/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือศรีชมภู3
254 หมู่ 10 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
740 4-38-03-03/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือศรีชมภู4
65 หมู่ 8 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
741 4-38-03-07/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเหล่าทอง1
91 หมู่ 5 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
742 4-38-03-06/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือถ้ำเจริญ2
46 หมู่ 7 ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0833463981
743 4-38-03-04/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือคำแก้ว2
4 หมู่ 7 ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0941694267
744 4-38-03-03/1-0017 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือศรีชมภู6
224 หมู่ 12 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0862328254
745 4-38-03-07/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเหล่าทอง2
73 หมู่ 6 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0844952025
746 4-38-03-04/1-0015 กลุ่มรวมใจเลี้ยงกระบือ
71 หมู่ 3 ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0638846624
747 4-38-03-05/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือท่าเจริญ
161 หมู่ 12 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0951681876
748 4-38-04-05/1-0010 ธนาคารโค-กระบือบ้านหนองชัยวาน
154 หมู่ 3 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0908425356
749 4-38-04-08/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือแบบยั่งยืน
123 หมู่ 6 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
750 4-38-04-08/1-0013 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านบึงเค็ง
42 หมู่ 2 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0941493413
751 4-38-04-06/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือฟาร์มดงกระพุง
136 หมู่ 5 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0986080255
752 4-38-04-05/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านป่งไฮ
195 หมู่ 1 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0898428104
753 4-38-04-04/1-0011 ปศุสัตว์พัฒนาบ้านโนนสวนหม่อน
164 หมู่ 5 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0930618678
754 4-38-04-06/1-0013 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ โคขุน ต.น้ำจั้น
43 หมู่ 4 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0632715604
755 4-38-04-04/1-0015 บ้านต้องพัฒนาปศุสัตว์
152 หมู่ 1 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0862413247
756 4-38-04-04/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ โคกกะแซ
73 หมู่ 2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0885016235
757 4-38-04-02/1-0011 กลุ่มบ้านดงสารพัฒนาปศุสัตว์
28 หมู่ 6 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0934696504
758 4-38-05-05/1-0011 กลุ่มส่งเสริมกระบือ
78 หมู่ 7 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0878677438
759 4-38-06-01/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.บึงโขงหลง
83/1 หมู่ 4 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0856431586
760 4-38-06-02/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านบัวโคกหมู่ที่ 4
10 หมู่ 15 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0914204956
761 4-38-06-01/1-0012 กลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อดอนกลาง
297 หมู่ 1 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0894583432
762 4-38-06-01/1-0013 ผู้เลี้ยงโคเนื้อบึงสมบูรณ์
24 หมู่ 3 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0610800366
763 4-38-06-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ 2.7.9 ตำบลท่าดอกคำ
232 หมู่ 7 ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0927800345
764 4-38-06-01/1-0014 กลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อทรายทอง
38 หมู่ 17 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
765 4-38-06-02/1-0016 กลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อโนนชมภู
44 หมู่ 13 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
766 4-38-06-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองแสง
93 หมู่ 4 ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0898628400
767 4-38-06-01/1-0015 กลุ่มการเลี้ยงโคห้วยลึก บ้านห้วยหินลาด
103 หมู่ 16 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0612125611
768 4-38-06-01/1-0016 กลุ่มการเลี้ยงโคบึงพัฒนา บ้านโนนสว่าง
217 หมู่ 2 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0982095179
769 4-38-06-01/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบึงงาม
356 หมู่ 1 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0862249936
770 4-38-06-01/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบึงพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลบึงโขงหลง
182 หมู่ 17 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0988498252
771 4-38-06-01/1-0019 กลุ่มการเลี้ยงกระบือดอนแก้ว บ้านโสกโพธิ์
131 หมู่ 4 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0844472176
772 4-38-06-01/1-0020 กลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อบ้านเทพหินลาด
4 หมู่ 15 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0885171766
773 4-38-06-02/1-0017 กลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อดงชมภู
149 หมู่ 7 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0895727324
774 4-38-07-01/1-0010 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอู่คำ
91 หมู่ 7 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0879865615
775 4-38-08-03/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคกระบืือบ้านท่าส้มโฮง อำเภอบุ่งคล้า
52 หมู่ 4 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0621843204
776 4-31-01-28/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
52 หมู่ 2 ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
777 4-31-01-05/1-0002 เลี้ยงกระบือพื้นเมืองสามัคคี ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
1 หมู่ 14 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 036723722
778 4-31-01-14/1-0012 กลุ่มที่ทำการชาวนาตามหลักเศรษฐกิจชุมชน ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
120 หมู่ 10 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0860030200
779 7-31-01-17/1-0010 เลี้ยงกระบือลุมปุ๊ก
9 หมู่ 14 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0963295822
780 7-31-01-14/1-0011 ผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโนนสมบูรณ์
22 หมู่ 11 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0868724466
781 7-31-01-22/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านปริงเปน
175 หมู่ 1 ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0959414105
782 7-31-01-18/1-0012 ผลไม้อินทรีย์บ้านโคกใหญ่
36 หมู่ 3 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0813406188
783 7-31-01-17/1-0015 โครงการเลี้ยงโค-กระบือ
144 หมู่ 1 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0853124431
784 7-31-01-26/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์ผู้เลี้ยงควายไทย
13 หมู่ 7 ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0854979298
785 7-31-01-03/1-0020 กลุ่มกสิกรรมพลังปัญญาห้วยจรเข้มาก
88 หมู่ 7 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0823769079
786 4-31-02-07/1-0009 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลตำบลหนองขมาร
191 หมู่ 5 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 081999316
787 7-31-02-04/1-0010 อนุรักษ์กระบือ
61 หมู่ 9 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0990748599
788 7-31-02-05/1-0010 ค.ควายเข้านา บ้านนาหลวง
45 หมู่ 10 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0853022791
789 7-31-02-05/1-0013 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านตาหล่ำ หมู่ที่ 9 ตำบลหินเหล็กไฟ
102 หมู่ 9 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0625508799
790 7-31-02-05/1-0014 กลุ่มเลี้ยงกระบือโศกนาค
85 หมู่ 6 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
791 7-31-02-01/1-0029 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย บ้านหนองติ้ว
175 หมู่ 7 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810716485
792 7-31-02-02/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือเพื่อพัฒนาอาชีพ
215 หมู่ 3 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862208132
793 7-31-02-03/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือพันธุ์พื้นบ้าน
121 หมู่ 3 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0913398106
794 4-31-03-02/1-0006 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สปก.บ้านแสลงพัน ต.ลำดวน
66 หมู่ 2 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
795 4-31-03-01/1-0008 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติ ม.17 ต.กระสัง
135 หมู่ 17 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819979595
796 4-31-03-10/1-0026 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือเพื่อผลิตลูก
10 หมู่ 12 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0801621218
797 7-31-03-08/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านสำโรง
91 หมู่ 5 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0837285989
798 7-31-03-10/1-0011 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงกระบือบ้านปรีเวง
193 หมู่ 10 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0990258029
799 7-31-03-04/1-0010 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ด้วยสีธรรมชาติ
89 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0880047622
800 7-31-03-05/1-0014 สหมิตรกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหว้าเหนือ ม.5
211 หมู่ 5 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
801 7-31-03-08/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโคตำบลบ้านปรือ
163 หมู่ 7 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0981120933
802 7-31-03-10/1-0014 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านหนองขอน
83 หมู่ 7 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0821488046
803 7-31-03-07/1-0015 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหนองน้ำขุ่น
62 หมู่ 8 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0813540467
804 7-31-03-04/1-0012 กลุ่มเกษตรกรข้าวดีบุรีรัมย์
149 หมู่ 7 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0885815500
805 7-31-03-06/1-0012 เกษตรบ้านอโณทัย
30 หมู่ 5 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
806 7-31-03-11/1-0014 เลี้ยงโค-กระบือเพื่อจำหน่าย
76 หมู่ 7 ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
807 7-31-03-06/1-0014 เกษตรรวมใจพัฒน์
3 หมู่ 3 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0844489575
808 7-31-03-09/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านประดู่
99 หมู่ 6 ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
809 7-31-03-04/1-0013 ทุ่งสำราญ ทุ่งสว่างสำราญโกน
2 หมู่ 17 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
810 7-31-03-03/1-0014 เกษตรบ้านหนองครอบ
36/2 หมู่ 5 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
811 4-31-04-24/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองโจด
19 หมู่ 4 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
812 7-31-04-08/1-0010 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาพันธุ์กระบือ
97 หมู่ 1 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 098215899
813 7-31-04-08/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ 4
132 หมู่ 4 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0934839592
814 7-31-04-27/1-0010 กลุ่มกระบือเนื้อตำบลหนองโสน
56 หมู่ 8 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0929095456
815 7-31-04-27/1-0011 กลุ่มกระบือเนื้อ-นมฟาร์ม ต.หนองโสน
61 หมู่ 10 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 086037418
816 7-31-04-27/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ-นม ตำบลหนองโสน
98 หมู่ 9 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0883660096
817 7-31-04-15/1-0010 เกษตรผสมผสานบ้านหนองถนน
119 หมู่ 3 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0953258611
818 7-31-04-15/1-0011 ก้านเหลือง หมู่ 1 พัฒนาอาชีพยั่งยืน
104 หมู่ 1 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0986063820
819 7-31-04-06/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกพลวง ม.9
77 หมู่ 9 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0947607009
820 7-31-04-08/1-0013 กลุ่มลดพื้นที่นาปลูกหญ้าเลี้ยงกระบือ
72 หมู่ 5 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879729315
821 7-31-04-26/1-0011 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ตำบลทุ่งแสงทอง
92 หมู่ 1 ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044666860
822 7-31-04-14/1-0014 เกษตรผสมผสาน/เกษตรปลอดภัย
132 หมู่ 5 ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0902720077
823 7-31-04-27/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเนื้อ-นม ตำบลหนองโสน
40 หมู่ 8 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0872429920
824 4-31-05-08/1-0002 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองบอน
94 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
825 4-31-05-06/1-0009 กลุ่มเกษตรพัฒนา ม.11 ดอนอะราง
43 หมู่ 11 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
826 4-31-05-05/1-0003 กลุ่มไร่นาผสมผสานบ้านโคกสว่าง
125 หมู่ 1 ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 821461876
827 4-31-05-09/1-0010 เลี้ยงโคเนื้อลูกผสม ม. 6 ต. โคกสูง
23 หมู่ 6 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 872596809
828 4-31-05-09/1-0029 กลุ่มวิสาหกิจพรพิมล
1/2 หมู่ 5 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0821260203
829 7-31-05-03/1-0011 หนองไผ่ยั่งยืน
179 หมู่ 4 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0899172283
830 7-31-05-07/1-0010 กลุ่มกระบือทองตำบลทุ่งกระเต็น
53/1 หมู่ 5 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
831 7-31-05-08/1-0015 กลุ่มเกษตรกรโคขุนสร้างเสริมอาชีพบ้านไร่ไถ
80 หมู่ 8 ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0968390899
832 4-31-06-03/1-0007 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านละลม หมู่ที่ 4
188 หมู่ 4 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
833 4-31-06-04/1-0026 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนคุ้มโคกปราสาท บ้านบ่อโพธิ์ กลุ่มที่ 2
445 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
834 7-31-06-03/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือ
339 หมู่ 1 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852053994
835 7-31-06-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ม.4 ต.สำโรงใหม่
90 หมู่ 4 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0935018403
836 7-31-06-10/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสระคู ต.หนองตะครอง
39 หมู่ 1 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810656134
837 7-31-06-03/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านยางโป่งสะเดา
9/1 หมู่ 1 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0986728995
838 7-31-06-04/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลสำโรงใหม่
199 หมู่ 13 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804632816
839 7-31-06-03/1-0018 กลุ่มเกษตรพึ่งพาตนเอง
99 หมู่ 20 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819665509
840 7-31-06-04/1-0012 เกษตรกรรุ่นใหม่ก้าวหน้าสำโรงใหม่
1/2 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0945384147
841 7-31-06-10/1-0020 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ เพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ
24 หมู่ 1 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0610647044
842 4-31-07-19/1-0002 วิสาหกิจโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
3 หมู่ 9 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 086216388
843 4-31-07-21/1-0002 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านสารภี
95 หมู่ 6 ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
844 7-31-07-19/1-0011 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ หมู่ 4 หนองตะขบ
192 หมู่ 4 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0610730102
845 7-31-07-19/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 9 โคกรังพัฒนา
94/1 หมู่ 9 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0887246494
846 7-31-07-19/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 3 บ้านโคกรัง
42 หมู่ 3 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857784882
847 7-31-07-18/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 6 บ้านหนองไผ่
77/1 หมู่ 6 ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0891192489
848 7-31-07-19/1-0014 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์โค-กระบือ
199 หมู่ 8 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0895057233
849 7-31-07-02/1-0014 กลุ่มรักเจ้าทุย
275 หมู่ 1 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
850 7-31-07-02/1-0015 กลุ่มเลี้ยงกระบือไทย
167 หมู่ 3 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0868656106
851 7-31-07-19/1-0016 กลุ่มโค-กระบือ ต.โคกตูม
126 หมู่ 2 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810516106
852 7-31-07-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านโคกปราสาทพัฒนา
207 หมู่ 12 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
853 7-31-07-21/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านโคกเพชร
88 หมู่ 8 ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0816600595
854 7-31-07-03/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ต.บ้านไทร
290 หมู่ 4 ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044666214
855 7-31-07-21/1-0014 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านทุ่งสว่าง
48 หมู่ 7 ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0981961822
856 7-31-07-06/1-0017 ผู้เลี้ยงโค - กระบือ
38/1 หมู่ 1 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0945425853
857 7-31-07-15/1-0017 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือเขาคอก
198 หมู่ 1 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
858 7-31-07-08/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือไทย หมู่ 9 บ้านกันตุยจูน
111 หมู่ 9 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0962289361
859 7-31-07-21/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือไทยบ้านสารภี
68 หมู่ 6 ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852068139
860 7-31-07-13/1-0030 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านหนองยาง
97/2 หมู่ 10 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0935169144
861 7-31-07-02/1-0023 ผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่ออนุรักษ์และจำหน่าย ต. แสลงโทน
154 หมู่ 6 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0833771898
862 7-31-07-02/1-0024 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือ ต.แสลงโทน
154 หมู่ 6 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0833771898
863 4-31-08-02/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโคขุน กระบือขุน ต.โนนเจริญ
135 หมู่ 1 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 050157671
864 4-31-08-09/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ ม.4 ต.เขาดินเหนือ
69 หมู่ 4 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
865 4-31-08-09/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดินเหนือ
64 หมู่ 3 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
866 7-31-08-02/1-0011 กลุ่มขยายพันธุ์กระบือบ้านสามขา
39 หมู่ 10 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
867 7-31-08-09/1-0010 กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกร่มพนมดิน
33 หมู่ 10 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
868 7-31-08-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสันติสุข
31 หมู่ 8 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
869 7-31-08-02/1-0017 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโนนเจริญ
159 หมู่ 3 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
870 7-31-08-09/1-0013 เกษตรผสมผสานบ้านโคกสว่าง ม.8 ตำบลเขาดินเหนือ
49 หมู่ 8 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
871 7-31-08-02/1-0024 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเจริญ
99 หมู่ 4 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
872 7-31-08-07/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเพื่อจำหน่าย หมู่ที่ 2 ตำบลบึงเจริญ
102 หมู่ 2 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
873 7-31-08-02/1-0041 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเจริญ
39 หมู่ 6 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
874 7-31-08-02/1-0042 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองแวง ตำบลโนนเจริญ
9 หมู่ 6 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
875 7-31-09-01/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านเตย
130 หมู่ 4 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0884642689
876 7-31-09-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลบ้านจาน
8 หมู่ 4 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 08000044797
877 7-31-09-10/1-0010 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านจอกเตี้ย
36 หมู่ 7 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0895798205
878 7-31-09-02/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือและแพะเพื่อจำหน่าย
56 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
879 7-31-09-10/1-0011 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพลับ
14 หมู่ 8 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0985898426
880 7-31-09-06/1-0012 ผู้เลี้ยงกระบือตำบลบ้านเป้า
38 หมู่ 10 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0854476807
881 7-31-10-07/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไหย ม.14 ต.โคกกลาง
177 หมู่ 14 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0848352386
882 7-31-10-07/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านใหม่ขี้ตุ่น
4/4 หมู่ 14 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0847349951
883 7-31-10-10/1-0014 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ บ้านหนองตาด
142 หมู่ 9 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0913433167
884 7-31-10-03/1-0012 กลุ่มโคกระบือบ้านบุขี้เหล็ก หมู่ 6
170/2 หมู่ 6 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852046272
885 7-31-10-02/1-0018 กลุ่มเกษตรเลี้ยงโค กระบือบ้านไผ่ใหญ่
24 หมู่ 6 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857636359
886 4-31-11-02/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ต.ดอนมนต์
312 หมู่ 1 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
887 4-31-11-04/1-0029 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ
14 หมู่ 8 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
888 7-31-11-10/1-0010 บ้านโนนจำปาเพื่อคนเครือข่าย
99 หมู่ 8 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0801661488
889 7-31-11-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือเมืองแก
398 หมู่ 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
890 7-31-11-05/1-0010 บ้านน้อยชลประทานผู้เลี้ยงโค-กระบือ
37 หมู่ 15 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
891 7-31-11-05/1-0011 กลุ่มกระบือบ้านสวายตางวน ม.1
113 หมู่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0981544726
892 7-31-11-05/1-0012 เลี้ยงกระบือน้อยชลประทาน
40 หมู่ 15 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
893 7-31-11-05/1-0013 เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ
147 หมู่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0822217073
894 7-31-11-01/1-0013 โค-กระบือสวายพัฒนา
169 หมู่ 11 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
895 7-31-11-05/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือไทยคูขาด
34 หมู่ 9 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
896 7-31-11-05/1-0015 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค กระบือบ้านหนองกับ
14 หมู่ 4 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0935498417
897 7-31-11-02/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านลิ้นเกี่ย
91 หมู่ 13 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0833658344
898 7-31-11-05/1-0016 กลุ่มขยายพันธุ์โค-กระบือและสัตว์เลี้ยง
13 หมู่ 14 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
899 7-31-11-10/1-0011 ธนาคารโค-กระบือบ้านชุมแสง
119 หมู่ 2 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
900 7-31-11-14/1-0013 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ ต.เมืองแก-สนามชัย
47/1 หมู่ 8 ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819993340
901 4-31-12-05/1-0003 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองต้อพัฒนา
5 หมู่ 18 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
902 4-31-12-03/1-0006 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลหนองบัว
237/2 หมู่ 6 ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
903 7-31-12-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลหูทำนบ
4 หมู่ 18 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0837471368
904 7-31-12-02/1-0012 ปศุสัตว์ไทยเจริญ
114 หมู่ 7 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0882176606
905 4-31-13-02/1-0003 โครงการเลี้ยงกระบือเพื่อการเกษตร
65 หมู่ 7 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
906 4-31-13-01/1-0019 อนุรักษ์วัวควายไทยพื้นเมือง
45 หมู่ 13 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879648742
907 4-31-13-02/1-0014 เลี้ยงโค - กระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
59 หมู่ 4 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
908 4-31-13-01/1-0042 ธนาคารโค-กระบือ บ้านหนองหญ้ารังกา
8 หมู่ 9 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
909 7-31-13-01/1-0015 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศษฐกิจบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2
7 หมู่ 2 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0817901799
910 7-31-13-04/1-0013 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ ม.9 ต.ดอนกอก
9 หมู่ 9 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810671481
911 7-31-13-01/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ บ.หนองต่อ ม.8
53 หมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0856385053
912 4-31-14-03/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านขาม หมู่ 6
23 หมู่ 6 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0849627258
913 7-31-15-01/1-0010 อนุรักษ์ควายไทยบ้านม่วงหวาน-โคกเจริญ
41 หมู่ 15 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879147297
914 7-31-15-05/1-0011 อนุรักษ์และผลิตกระบือตำบลสำโรง
23 หมู่ 9 ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
915 7-31-15-01/1-0011 อนุรักษ์ควายไทยบ้านมะขามเจรอะ-โคกชุม
201 หมู่ 7 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852558898
916 7-31-15-02/1-0012 อนุรักษ์ควายไทยบ้านทะเมนชัย-ตาพระ
42 หมู่ 13 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
917 7-31-15-04/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโคและอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านนกเกรียน
96 หมู่ 4 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
918 7-31-15-05/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลสำโรง
203/1 หมู่ 1 ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804630508
919 7-31-15-05/1-0015 อนุรักษ์ควายไทยแปลงใหญ่สำโรง
273 หมู่ 1 ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0856105514
920 7-31-17-01/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนรัง
86 หมู่ 7 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
921 7-31-18-02/1-0011 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านตาเหล็ง
146 หมู่ 4 ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
922 7-31-18-06/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านระนามพลววง
22 หมู่ 5 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
923 7-31-18-06/1-0013 บูรณาการเกษตรอินทรีย์พืชและสัตว์
50 หมู่ 4 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
924 7-31-18-06/1-0011 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านระนามพลวง
22 หมู่ 5 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0870867135
925 7-31-18-06/1-0014 โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก)
16 หมู่ 7 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0860546618
926 7-31-19-02/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือหัวถนน
63 หมู่ 8 ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
927 7-31-19-04/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโคกจิกน้อย
78 หมู่ 7 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
928 7-31-19-04/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านบาก
76 หมู่ 3 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
929 7-31-19-03/1-0011 กลุ่มโค-กระบือบ้านโศกนาค
48 หมู่ 4 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0828649152
930 4-31-20-02/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหนองกกสามัคคี
31 หมู่ 1 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879591673
931 4-31-20-02/1-0024 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.1 ต.ส้มป่อย
87 หมู่ 1 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862534677
932 7-31-20-02/1-0011 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์พัฒนาผลิตกระบือ
79 หมู่ 7 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0849609590
933 7-31-20-02/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.7 ส้มป่อย
33 หมู่ 7 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0978719130
934 7-31-21-02/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาล้อม หมู่ที่ 13
38/1 หมู่ 13 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0823799013
935 4-31-22-03/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือยางน้อย-ประชาแสนสุข
12 หมู่ 2 ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
936 4-31-22-01/1-0003 กล่มเลี้ยงโค-กระบือในเขตเทศบาล
134/2 หมู่ 16 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0895849039
937 7-31-22-01/1-0015 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนและขยายพันธุ์แคนดง1
80 หมู่ 17 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0885005888
938 7-31-23-04/1-0013 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองปรือ
86 หมู่ 5 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
939 7-31-23-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านยายแย้ม
72 หมู่ 10 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0895804695
940 7-31-23-05/1-0011 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโนนเจริญ
40 หมู่ 5 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
941 7-31-23-02/1-0012 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกใหญ่ หมู่ 5
42 หมู่ 5 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852910009
942 2-77-06-09/1-0019 กลุ่มผู้เลี้ยงโค ธนาคารโค-กระบือ เพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ อำเภอปราณบุรี
38 หมู่ 2 ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0631914650
943 3-25-02-14/1-0004 บ้านโปร่งเพื่อการเกษตร ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี
17 หมู่ 9 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0861093140
944 3-25-02-12/1-0016 เกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ ผู้เลี้ยงโคเนื้อ
142 หมู่ 4 ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0928172363
945 3-25-02-02/1-0012 กลุ่มผักกระเฉดชะลูดน้ำกบินทร์บุรี
99 หมู่ 15 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0848671052
946 3-25-03-03/1-0015 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองสองห้อง
89 หมู่ 6 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0903969432
947 3-25-03-05/1-0032 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
172 หมู่ 1 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0860483960
948 3-25-03-06/1-0021 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลบุพราหมณ์
357 หมู่ 8 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0815775898
949 3-25-06-02/1-0002 กลุ่มฟื้นฟูและพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือ
111/1 หมู่ 1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0879722081
950 8-82-05-08/1-0010 พัฒนาอาชีพบ้านทุ่งตึก
5 หมู่ 4 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทรศัพท์
951 9-66-03-06/1-0010 เกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง
107/2 หมู่ 8 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โทรศัพท์
952 6-66-07-07/1-0035 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองโสน
168/1 หมู่ 2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0892702335
953 9-66-07-06/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านยางสองต้น
169 หมู่ 18 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0894495384
954 9-66-07-06/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านบึงน้อย
196/1 หมู่ 19 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0816055615
955 9-66-09-03/1-0010 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัวขุนและควายขุนตำบลคลองทราย
93 หมู่ 5 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0869332258
956 6-67-02-04/1-0003 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านโป่งเจ็ดหัว
348/1 หมู่ 12 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 092680324
957 6-67-02-04/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือบ้านซับสีทอง 2549
9 หมู่ 7 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
958 6-67-02-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรบ้านซับกระบาก
7 หมู่ 9 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
959 6-67-02-05/1-0009 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองใหญ่
428/1 หมู่ 2 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862034467
960 6-67-02-04/1-0036 กลุ่มเกษตรกรน้ำลัด
29 หมู่ 3 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0818871505
961 6-67-02-01/1-0016 กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกยาว ม. 6
30 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0856056151
962 9-67-02-08/1-0010 เลี้ยงโคกระบือบ้านทางโค้งเขาเพิ่มพัฒนา
141 หมู่ 8 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0979285277
963 9-67-02-05/1-0016 กลุ่มโคกระบือบ้านซับม่วง หมู่15
23 หมู่ 15 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0800516592
964 9-67-02-10/1-0011 พัฒนาการเกษตร หมู่5
108/1 หมู่ 5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0878451824
965 9-67-02-05/1-0017 โคกระบือบ้านโคกยาว
157 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0614788901
966 9-67-02-05/1-0021 พืชอาหาร
37 หมู่ 5 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0944615956
967 9-67-02-05/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านลาดแค
24/2 หมู่ 5 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0827723540
968 9-67-02-05/1-0018 กลุ่มโคกระบือ บ้านคลองโปร่ง
98 หมู่ 17 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0869369792
969 9-67-02-06/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือ บ้านเขาฝาง
55 หมู่ 6 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0878480671
970 9-67-02-03/1-0017 กลุ่มส่งเสริมการเกษตร
2 หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0813950269
971 9-67-02-04/1-0033 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ตำบลพุทธบาท
55 หมู่ 25 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
972 9-67-02-03/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ ต.ท่าข้าม ม.5
79 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0946125595
973 9-67-02-04/1-0036 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ม.25 ต.พุทธบาท
118 หมู่ 25 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
974 9-67-02-04/1-0057 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานบ้านถ้ำเขาเครือ
102 หมู่ 11 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0932254151
975 6-67-03-08/1-0008 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านวังมลใต้
32/1 หมู่ 5 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
976 9-67-03-12/1-0010 ผู้เลี้ยงโคกระบือตำบลน้ำก้อ
199 หมู่ 12 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0617965842
977 6-67-05-04/1-0002 เลี้ยงโค-กระบือบ้านลำเพียร
74 หมู่ 10 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
978 6-67-07-10/1-0035 กลุ่มเกษตรกรรมลำพาด-หนองไผ่
179/1 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0819713077
979 6-67-07-08/1-0047 กลุ่มโคเนื้อและการแปรรูป ต.วังท่าดี
426 หมู่ 4 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0887860769
980 9-67-08-06/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือบ้านทรายทอง
3 หมู่ 16 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862072997
981 9-67-10-04/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือวังหิน
22 หมู่ 1 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0810383932
982 9-67-10-03/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านซับเปิบมุ่งพัฒนา
93 หมู่ 3 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0916361356
983 9-67-10-05/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านวังศาล
372 หมู่ 1 ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0845762825
984 9-67-11-06/1-0014 กลุ่มโคเนื้อบ้านทานตะวัน
113 หมู่ 5 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0922733654
985 5-93-01-13/1-0028 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือไทยชัยบุรี
129 หมู่ 8 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0873974982
986 6-56-01-15/1-0019 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านสางใต้
160 หมู่ 1 ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 0930496131
987 6-56-02-01/1-0039 เลี้ยงสัตว์หมู่ที่ 8
273 หมู่ 8 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์
988 6-56-02-04/1-0036 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 11
30/1 หมู่ 11 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0833628273
989 6-56-02-05/1-0032 เลี้ยงโค - กระบือขุน
167 หมู่ 2 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0895532287
990 6-56-02-06/1-0041 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยางขาม
35 หมู่ 9 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0895573557
991 6-56-02-06/1-0043 แปรรูปอาหารห้วยยางขาม
20/2 หมู่ 7 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0930452629
992 6-56-03-13/1-0020 กลุ่มโครงการเลี้ยงโค-กระบือ
20 หมู่ 7 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0892636870
993 6-56-03-13/1-0021 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านปางมดแดง
181 หมู่ 10 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์
994 6-56-03-09/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านร่องค้อม
59 หมู่ 10 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 849494860
995 6-56-05-05/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ หมู่ 11 ตำบลห้วยลาน
125 หมู่ 11 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0835734289
996 6-56-05-05/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือห้วยลานร่วมใจ
158 หมู่ 3 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0878370153
997 6-56-07-06/1-0044 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยสันสลี
84 หมู่ 7 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0861937805
998 6-56-07-05/1-0042 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านดงบุญนาค
144 หมู่ 7 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0835645281
999 6-56-07-02/1-0053 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสันขวาง
58 หมู่ 1 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0869171005
1000 6-56-07-04/1-0051 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านสระวังทอง หมู่ 10
52 หมู่ 10 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0894324500
1001 6-56-07-04/1-0055 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหนองสระ-สระวังทอง หมู่ 6-หมู่ 10 ต. ป่าแฝก
44 หมู่ 6 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์
1002 6-56-08-04/1-0062 กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน - กระบือ เพื่อการค้า ม.3 ต.เชียงแรง
123 หมู่ 3 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0818816070
1003 6-56-09-02/1-0028 กลุ่มเลี้ยงกระบือตำบลดงเจน
8 หมู่ 4 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์
1004 6-56-09-01/1-0054 กลุ่มธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ
94 หมู่ 1 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0890555359
1005 6-54-02-05/1-0060 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเพื่อเพิ่มผลผลิตตำบลน้ำเลา
99 หมู่ 8 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0806745931
1006 6-54-02-04/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเพื่อเพิ่มผลผลิตตำบลร้องเข็ม
44 หมู่ 5 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0861966354
1007 6-54-02-14/1-0040 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านแม่ทราย
11 หมู่ 1 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0871897302
1008 6-54-02-01/1-0034 กลุ่มอาชีพการเกษตรอำเภอร้องกวาง
281/3 หมู่ 2 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0642635426
1009 6-54-04-05/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตำบลบ้านเหล่า
33 หมู่ 6 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0818853481
1010 6-54-04-03/1-0045 กลุ่มเลี้ยงวัว - เลี้ยงควายช่องลม
234 หมู่ 1 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0894354126
1011 6-54-04-03/1-0046 อนุรักษ์กระบือไทย หมู่ 1 ตำบลหัวฝาย
230/3 หมู่ 1 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0868912977
1012 6-54-04-03/1-0054 กลุ่มเลี้ยงสัตว์หมู่ 5 ป่าผึ้ง ต.หัวฝาย
196/3 หมู่ 5 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0899974050
1013 6-54-04-04/1-0061 โครงการเลี้ยงสัตว์ห้วยม่วง ม.5 ต.ดอนมูล
25 หมู่ 2 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0844802448
1014 6-54-04-07/1-0057 กลุ่มผู้เลี้ยงควายตำบลบ้านปง หมู่ 2
59 หมู่ 2 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 054547038
1015 6-54-04-12/1-0017 เลี้ยงกระบือบ้านพระหลวง หมู่ 5
96 หมู่ 5 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0810231228
1016 6-54-04-04/1-0062 วิสาหกิจชุมชนม่อนดินแดง ม.5 ต.ดอนมูล
14/2 หมู่ 3 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0814727834
1017 6-54-04-07/1-0059 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ตำบลบ้านปง
177/2 หมู่ 6 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0819522068
1018 6-54-05-05/1-0024 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสาวหลวง หมู่ 2
62 หมู่ 2 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 061799944
1019 6-54-05-03/1-0013 เลี้ยงโค-กระบือ
53/2 หมู่ 1 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 010268396
1020 6-54-05-05/1-0036 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือหมู่ที่ 6 ต.ปงป่าหวาย
91/2 หมู่ 6 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์
1021 6-54-05-05/1-0043 กลุ่มเลี้ยงควาย หมู่ 6 ตำบลปงป่าหวาย
110/5 หมู่ 6 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 054640152
1022 6-54-05-05/1-0054 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 3 บ้านแม่ยุ้น
55/4 หมู่ 3 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 057237877
1023 6-54-05-03/1-0028 เลี้ยงวัว - กระบือ บ้านปากปาน หมู่ 1 ตำบลไทรย้อย
39/1 หมู่ 1 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์
1024 6-54-05-02/1-0034 สหการผลิตแม่จั๊วะ
136 หมู่ 1 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 0819324718
1025 6-54-05-05/1-0076 กลุ่มเลี้ยงกระบือตำบลปงป่าหวาย
182/1 หมู่ 7 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 0987463199
1026 6-54-06-03/1-0072 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านห้วยกาน
61 หมู่ 8 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0848063269
1027 6-54-06-01/1-0105 กลุ่มเกษตรกรรักกระบือตำบลบ้านหนุน
206/1 หมู่ 1 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0864214836
1028 6-54-06-04/1-0064 กลุ่มเลี้ยงกระบือตำบลเตาปูน
123/2 หมู่ 3 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์
1029 6-54-06-07/1-0040 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านแดนชุมพล
105/3 หมู่ 4 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0857138367
1030 6-54-06-01/1-0108 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ต.บ้านหนุน
294 หมู่ 4 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0819517933
1031 6-54-06-06/1-0196 กลุ่มอนุรักษ์โคบ้านสะเอียบ
36 หมู่ 1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0817969430
1032 6-54-06-05/1-0033 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือบ้านสันปู่สี
115/1 หมู่ 6 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์
1033 6-54-06-05/1-0032 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหัวเมือง1
192 หมู่ 6 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0979478247
1034 6-54-06-05/1-0031 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านหัวเมือง2
82 หมู่ 9 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0819507678
1035 6-54-06-05/1-0034 กลุ่มพัฒนาโค-กระบือ สันปู่สี
189/1 หมู่ 6 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์
1036 6-54-06-05/1-0036 กลุ่มคนเลี้ยงโค-กระบือ สันปู่สี
31 หมู่ 6 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์
1037 6-54-06-05/1-0037 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านสันปู่สี
122 หมู่ 6 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0808548314
1038 6-54-07-05/1-0026 วังกวางโค-กระบือ
2/3 หมู่ 16 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0861966559
1039 6-54-08-03/1-0008 ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือชายทุ่งย่านยาว หมู่ 3
110/2 หมู่ 3 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 095541875
1040 6-54-08-03/1-0011 ผู้เลี้ยงกระบือแม่คำป้อตำบลน้ำรัด
138 หมู่ 4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 071914608
1041 6-54-08-03/1-0039 สายใจกระบือพอเพียง หมู่ 4 ตำน้ำรัด
118/1 หมู่ 4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์
1042 6-54-08-03/1-0042 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ (สี่) น้ำรัด
317 หมู่ 6 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054647307
1043 6-54-08-01/1-0037 กลุ่มเลี้ยงกระบือเพื่อเสริมรายได้ ปงเจริญ
292 หมู่ 1 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0844459589
1044 6-54-08-01/1-0059 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ
59/3 หมู่ 3 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0613268837
1045 6-65-01-10/1-0001 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคกระบือตำบลปากโทก
187 หมู่ 2 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0892690918
1046 6-65-01-08/1-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงโค, กระบือ บ้านน้ำดำ
10/3 หมู่ 10 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0848182977
1047 9-65-01-17/1-0010 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3/001 หมู่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055251076
1048 9-65-01-08/1-0011 เลี้ยงกระบือบ้านหนองกวางลี้
64 หมู่ 8 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0987461435
1049 9-65-01-08/1-0014 เลี้ยงโคเนื้อ หมู่ 8 หนองกวางลี้
64 หมู่ 8 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0800290639
1050 6-65-02-01/1-0004 กลุ่มตลาดนัดโค-กระบือประดู่ทองนครไทย
289 หมู่ 18 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055363129
1051 6-65-02-09/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ่อโพธิ์
2 หมู่ 2 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0846995104
1052 6-65-02-04/1-0008 ศิริพรรณ
203 หมู่ 9 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0898141164
1053 6-65-02-09/1-0034 กลุ่มโค กระบือบ้านเนินสวรรค์ ตำบลบ่อโพธิ์
42 หมู่ 6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0912909503
1054 9-65-02-08/1-0010 อนุรักษ์เลี้ยงกระบือไทยบ้านบุ่งปลาฝา
67 หมู่ 7 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0881594793
1055 9-65-02-08/1-0013 กลุ่มเลี้ยงกระบือไทยบ้านบุ่งปลาฝา
67 หมู่ 7 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1056 6-65-03-03/1-0004 กลุ่มเลี้ยงควายเพื่อชำแหละ
23/1 หมู่ 1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0871946213
1057 6-65-03-03/1-0028 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ สวนเมี่ยง
74/2 หมู่ 1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0892689147
1058 6-65-03-03/1-0050 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือแบบสวยงามอนุรักษ์
5/2 หมู่ 2 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0845744113
1059 9-65-03-04/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.บ้านดง
85 หมู่ 4 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0856777969
1060 9-65-03-03/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือสวนเมี่ยง
24/2 หมู่ 1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0824023008
1061 9-65-03-06/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือขุนบ้านท่าสะแก
1/2 หมู่ 4 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0852733661
1062 9-65-03-04/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านดง
77 หมู่ 1 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0871980711
1063 9-65-03-04/1-0016 อนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือบ้านนาหล่ม ม.4
26/1 หมู่ 4 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0987966135
1064 9-65-03-03/1-0012 พัฒนาการเลี้ยงและอนุรักษ์กระบือบ้านหนองขาหย่าง
36/1 หมู่ 2 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0912874801
1065 9-65-03-04/1-0025 เกษตรผสมผสานบ้านเนินทอง
14/1 หมู่ 5 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0956376044
1066 6-65-04-07/1-0028 กลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์บ้านชุมแสงสงคราม
84/3 หมู่ 2 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0873114326
1067 6-65-05-09/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 8 ตำบลวัดตายม
53/3 หมู่ 8 ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0899076933
1068 6-65-05-04/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเพื่อจำหน่าย หมู่ 2 ต.สนามคลี
9/4 หมู่ 2 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0816042398
1069 9-65-05-08/1-0013 เลี้ยงโค กระบือและผลิตมูลอินทรีย์ตำบลเนินกุ่ม
6/8 หมู่ 9 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0869395635
1070 6-65-06-10/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านคลองคล้า
24 หมู่ 11 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0815964946
1071 6-65-06-11/1-0008 กลุ่มเลี้ยงกระบือและสุกร บ้านไทรงาม
86/1 หมู่ 1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0869277069
1072 6-65-06-11/1-0016 โค-กระบือ หนองมะคัง
15 หมู่ 4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0857349386
1073 9-65-06-11/1-0011 อนุรักษ์ควายไทยไทรงาม
127 หมู่ 1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0816800507
1074 9-65-06-08/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองห้าง
65/3 หมู่ 3 ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0823991477
1075 9-65-06-07/1-0010 ผู้เลี้ยงโคกระบือตำบลตลุกเทียม
80/2 หมู่ 7 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0814750214
1076 9-65-06-06/1-0015 ผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านชัยพัฒนา
13 หมู่ 12 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0875262515
1077 9-65-06-11/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ หมู่ 4 ตำบลทับยายเชียง
167/1 หมู่ 4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0869256356
1078 9-65-06-11/1-0016 ผู้เลี้ยงกระบืออำเภอพรหมพิราม
86/1 หมู่ 1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1079 9-65-06-07/1-0013 กลุ่มกระบือหนองไผ่
19 หมู่ 5 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0900612210
1080 6-65-07-01/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์
146/4 หมู่ 7 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0846244537
1081 6-65-07-05/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านชาน
9 หมู่ 5 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055240830
1082 6-65-08-09/1-0006 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองบัว หมู่ 7
131 หมู่ 7 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0817418957
1083 6-65-08-04/1-0012 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือตำบลบ้านกลาง
294 หมู่ 20 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0878388059
1084 9-65-08-01/1-0011 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำเย็น หมู่ 13
239/2 หมู่ 13 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0816888034
1085 9-65-09-04/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือยั่งยืน
124/1 หมู่ 4 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1086 5-83-03-05/1-0009 กลุ่มเลี้ยงสัตว์มูลค่าสูงบ้านหมากปรก
78/5 หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 096491277
1087 5-83-03-05/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านหมากปรก
68/1 หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 045904294
1088 5-83-03-01/1-0011 กลุ่มเลี้ยงสัตว์หมู่ที่ 3 พรุจำปา
26/3 หมู่ 3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0899711507
1089 8-83-03-05/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงและอนุรักษ์ควายไทยบ้านไม้ขาว
153/1 หมู่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0819796762
1090 4-44-01-14/1-0014 เลี้ยงโค-กระบือบ้านสวนอ้อย
17 หมู่ 8 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1091 4-44-01-11/1-0038 ผู้เลี้ยงโคเนื้อโคกศรี
76/1 หมู่ 5 ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1092 4-44-01-05/1-0040 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกก่อ
95 หมู่ 12 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801961632
1093 4-44-01-14/1-0036 แม่พันธุ์กระบือบ้านโคก
45 หมู่ 3 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 093427031
1094 4-44-01-14/1-0037 แม่พันธุ์กระบือบ้านบ้านหนองเส็ง
61 หมู่ 9 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0903438961
1095 4-44-01-11/1-0039 อนุรักษ์กระบือไทยตำบลหนองปลิง
133 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892742515
1096 4-44-01-04/1-0026 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองแวง
47 หมู่ 8 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1097 4-44-01-04/1-0025 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองโพด
11 หมู่ 5 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0821038123
1098 4-44-01-09/1-0028 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหินลาด
68 หมู่ 23 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801851899
1099 4-44-01-06/1-0017 เลี้ยงกระบือแม่พันธฺุ์บ้านเหล่าหนาด
139 หมู่ 1 ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862244289
1100 4-44-01-04/1-0030 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านดงน้อย
12 หมู่ 4 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0918719430
1101 4-44-01-08/1-0016 อนุรักษ์กระบือบ้านกุดเป่ง
57 หมู่ 2 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0891534665
1102 4-44-01-14/1-0039 เลี้ยงกระบือบ้านสวนอ้อย
76 หมู่ 8 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0899049020
1103 4-44-01-14/1-0040 แม่พันธุ์โคบ้านโคก
67 หมู่ 9 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0832859452
1104 4-44-01-14/1-0041 แม่พันธุ์กระบือบ้านโคก ม.9
62 หมู่ 9 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0935439338
1105 4-44-01-14/1-0042 เลี้ยงวัว-กระบือบ้านโคกบัวค้อ
63 หมู่ 3 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1106 4-44-01-14/1-0044 แม่พันธุ์กระบือบ้านบัวค้อ
90 หมู่ 10 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0883377761
1107 4-44-01-05/1-0041 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโคกก่อ ม.1
150 หมู่ 1 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0827364293
1108 4-44-01-14/1-0046 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตควายไทยบ้านโนนมี้
8 หมู่ 2 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1109 4-44-01-11/1-0040 เลี้ยงกระบือบ้านหนองปลิง
185 หมู่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1110 4-44-01-14/1-0047 เลี้ยงกระบือไทยบ้านบัวค้อ
102 หมู่ 1 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0934717146
1111 4-44-01-05/1-0042 เลี้ยงกระบือบ้านหนองหิน
76 หมู่ 4 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833051676
1112 4-44-01-12/1-0022 อนุรักษ์ควายไทยบ้านนาแพง
5 หมู่ 2 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0957476091
1113 4-44-01-08/1-0017 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5
9 หมู่ 5 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0953166452
1114 4-44-01-14/1-0048 แม่พันธุ์กระบือบ้านโคก หมู่ที่ 9
61 หมู่ 9 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1115 4-44-01-04/1-0033 กลุ่มอนุรักษ์ความไทย บ้านดอนหันพัฒนา
2 หมู่ 16 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856087919
1116 4-44-01-02/1-0031 การเลี้ยงโค-กระบือแนวใหม่ตำบลเขวา
41 หมู่ 17 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1117 4-44-01-09/1-0033 เลี้ยงกระบือบ้านหนองกุงเต่า
13 หมู่ 2 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1118 4-44-01-05/1-0049 เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองสูง
87 หมู่ 14 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1119 4-44-02-03/1-0025 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านกกกอก ม.11
8 หมู่ 11 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878572966
1120 4-44-02-03/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านป่าชาด หมู่ 9
75 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1121 4-44-02-04/1-0034 เลี้ยงกระบือบ้านโคกไร่ ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
77 หมู่ 2 ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1122 4-44-02-03/1-0030 เลี้ยงกระบือมั่นคงและยั่งยืนบ้านโคกน้อย
128 หมู่ 8 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1123 4-44-02-04/1-0038 กลุ่มเลี้ยงกระบือโพนละออม
58 หมู่ 6 ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856564560
1124 4-44-03-07/1-0036 อนุรักษ์กระบือบ้านโนนสูง ม.10,ม.18
26/1 หมู่ 10 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0917084911
1125 4-44-03-07/1-0041 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโคกหมากมาย
75 หมู่ 4 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856932742
1126 4-44-03-07/1-0042 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโพธิ์ทอง
22 หมู่ 17 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0630492366
1127 4-44-03-15/1-0027 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหญ้าขาว
33 หมู่ 10 ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0844976355
1128 4-44-04-02/1-0015 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือบ้านโนน หมู่ 5
88 หมู่ 5 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1129 4-44-04-02/1-0053 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.4
12 หมู่ 4 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1130 4-44-04-05/1-0030 กลุ่มเลี้ยงผู้โค-กระบือบ้านโพธิ์มี-โนนสะอาด
66 หมู่ 19 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1131 4-44-04-05/1-0032 กลุ่มผู้เลี่ยงโค-กระบือ บ้านโพธิ์มี-โนนสะอาด
66 หมู่ 19 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1132 4-44-04-08/1-0049 กลุ่มบูรพาการชุมชนจัดการตนเองบ้านลาด
104 หมู่ 22 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0966476065
1133 4-44-04-03/1-0052 บูรณาการชุมชนจัดการตนเองบ้านโนนตาล
31 หมู่ 9 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0952438950
1134 4-44-04-09/1-0031 กระบือและโคขุน กันทรวิชัย (บ้านม่วง)
198 หมู่ 8 ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0611189983
1135 4-44-05-08/1-0016 กลุ่มพัฒนาทำนาบ้านเข็ง
93 หมู่ 12 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895720078
1136 4-44-05-05/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนสูงน้อย ตำบลดอนเงิน
6 หมู่ 10 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1137 4-44-05-03/1-0033 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านขี หมู่ที่ 6
95 หมู่ 6 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 080087977
1138 4-44-05-06/1-0032 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองมันปลา ม.7 ต.กู่ทอง
87 หมู่ 7 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1139 4-44-05-05/1-0025 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือ บ้านสะอาด ม.7
102 หมู่ 7 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833543649
1140 4-44-06-01/1-0019 การเลี้ยงโค กระบือ
181 หมู่ 6 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 031407559
1141 4-44-06-06/1-0022 เพื่อเพิ่มพูนรายได้บ้านเป้า ม.13
142 หมู่ 15 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856466662
1142 4-44-06-05/1-0026 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโคกใหม่หมู่10,14 ตำบลหนองม่วง
222 หมู่ 10 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878590915
1143 4-44-06-10/1-0035 อนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านดอนบม หมู่ที่16 ตำบลหนองจิก
52 หมู่ 16 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0899652867
1144 4-44-06-08/1-0065 อนุรักษ์กระบือไทย หมู่ที่2 ตำบลโนนแดง
38 หมู่ 2 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0899919144
1145 4-44-06-11/1-0015 ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร หมู่7 ตำบลบัวมาศ
55 หมู่ 7 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1146 4-44-06-16/1-0026 ธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริบ้านโคกสูง หมู่8 ตำบลยาง
5 หมู่ 8 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1147 4-44-06-01/1-0035 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืนแบบผสมผสาน หมู่8 ตำบลบรบือ
98 หมู่ 8 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1148 4-44-06-05/1-0031 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่6 ตำบลหนองม่วง
156 หมู่ 6 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1149 4-44-06-11/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่3 ตำบลบัวมาศ
102 หมู่ 3 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1150 4-44-06-11/1-0027 ผู้เลี้ยงปศุสัตว์บ้านบัวมาศ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวมาศ
43 หมู่ 1 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1151 4-44-06-11/1-0025 โค-กระบือ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวมาศ
122 หมู่ 9 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1152 4-44-06-11/1-0029 โค-กระบือ บ้านหนองตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวมาศ
41 หมู่ 4 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0982361832
1153 4-44-06-04/1-0032 เลี้ยงโค หมู่ที่ 4 ตำบลวังไชย
13/1 หมู่ 4 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810565209
1154 4-44-06-11/1-0031 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านกกกอก หมู่ที่ 5 ตำบลบัวมาศ
47 หมู่ 5 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0933811921
1155 4-44-06-16/1-0028 เลี้ยงโค-กระบือบ้านดอนจันทร์ ตำบลยาง
5 หมู่ 10 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856422054
1156 4-44-06-05/1-0038 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองม่วง
145 หมู่ 4 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0885327381
1157 4-44-06-08/1-0073 เลี้ยงโคบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง
222 หมู่ 1 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1158 4-44-06-05/1-0039 เลี้ยงโคบ้านงิ้ว 2 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองม่วง
26 หมู่ 13 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1159 4-44-06-19/1-0041 ผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโก
42 หมู่ 4 ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0804013997
1160 4-44-06-04/1-0034 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดอนก่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
9 หมู่ 2 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1161 4-44-06-18/1-0030 กลุ่มกระบือยั่งยืน หมู่ที่6 ตำบลหนองสิม
23 หมู่ 6 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1162 4-44-06-19/1-0044 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์ หนองโก หมู่ที่1
164 หมู่ 1 ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1163 4-44-06-18/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พงโพด-พงสว่าง
212 หมู่ 5 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1164 4-44-06-10/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ-ไทยบารห์มัน หมู่ที่3 ตำบลหนองจิก
161 หมู่ 3 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1165 4-44-06-05/1-0042 เลี้ยงโค-กระบือ บ้านโคกเสือเฒ่า หมู่7
68 หมู่ 7 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1166 4-44-07-07/1-0001 เกษตรกรทำนาผสมผสาน
30 หมู่ 1 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072244346
1167 4-44-07-04/1-0020 กลุ่มเลี้ยงควายไทยพื้นเมือง(ห้วยหลาวเหนือ)
91 หมู่ 15 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872352204
1168 4-44-07-05/1-0006 กลุ่มพลังงานทดแทนบึงสามัคคี
29 หมู่ 8 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1169 4-44-07-01/1-0013 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกผัก-เลี้ยงควายบ้านโคกกลม
98 หมู่ 7 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0827446832
1170 4-44-07-01/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านค้อม่วง หมู่ 16
65 หมู่ 16 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0877025260
1171 4-44-07-02/1-0031 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านหนองบาก
37 หมู่ 6 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0821096319
1172 4-44-07-02/1-0030 กลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตบ้านดงม่วง
14 หมู่ 5 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0857399311
1173 4-44-07-02/1-0039 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขี้ตุ่น หมู่ 10
31 หมู่ 10 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801770778
1174 4-44-07-02/1-0041 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสำโรงราษฎร์
4 หมู่ 13 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 08785592305
1175 4-44-07-05/1-0008 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์เงิน
82 หมู่ 10 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1176 4-44-07-08/1-0023 กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยเคมีบ้านตลาดเหนือ
71 หมู่ 13 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872294178
1177 4-44-07-02/1-0042 กลุ่มการเกษตรบ้านโพนทราย
87 หมู่ 2 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1178 4-44-07-02/1-0044 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค บ้านโพนทราย
60 หมู่ 2 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879061334
1179 4-44-07-05/1-0022 กลุ่มแม่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพธิ์
1 หมู่ 1 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1180 4-44-07-04/1-0037 กลุ่มเกษตรบ้านเขวาพัฒนา
31 หมู่ 13 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0870148239
1181 4-44-07-02/1-0057 เกษตรผสมผสานชุมชนบ้านสำโรง
169 หมู่ 12 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0854647386
1182 4-44-07-07/1-0036 กลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงโคกระบือ - สุกร
39 หมู่ 5 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810572170
1183 4-44-07-04/1-0040 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์ บ้านเขวาพัฒนา
162 หมู่ 13 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0986199840
1184 4-44-07-10/1-0023 กลุ่มบูรณาการจัดการตนเองกลุ่ม 26 จังหวัดมหาสารคาม
27 หมู่ 4 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862251533
1185 4-44-07-08/1-0042 กลุ่มโครงการเลี้ยงโค-กระบือ บ้านป่าโน
41 หมู่ 5 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0933817627
1186 4-44-07-04/1-0042 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์ (เขวาพัฒนา)
136 หมู่ 13 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 093096571
1187 4-44-07-07/1-0038 กลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองแฮ,หนองเม็ก
45 หมู่ 16 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1188 4-44-07-02/1-0066 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์บ้านโนนเหลี่ยม
32 หมู่ 7 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1189 4-44-07-04/1-0045 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์บ้านเขวาไร่
50 หมู่ 13 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1190 4-44-08-16/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านโนนสังข์ ต.เวียงชัย
25 หมู่ 9 ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 078623397
1191 4-44-08-15/1-0018 เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองยางใหม่
43 หมู่ 13 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 049576554
1192 4-44-08-16/1-0004 เลี้ยงโคและกระบือบ้านหนองบัวทอง
49 หมู่ 14 ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 047085654
1193 4-44-08-20/1-0026 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.3 ต.ภารแอ่น
95 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1194 4-44-08-20/1-0022 กลุ่มผู้ฝึกกระบือไถนาบ้านภารแอ่น
103 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810490603
1195 4-44-08-20/1-0023 กลุ่มธนาคารกระบือบ้านภารแอ่น
72 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1196 4-44-08-20/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือยั่งยืน
1 หมู่ 7 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1197 4-44-08-09/1-0017 ผู้เลัี้ยงกระบือสวยงามบ้านทัพป่าจิก
27 หมู่ 7 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1198 4-44-08-09/1-0018 กลุ่มพัฒนาสายพันธุ์กระบือทัพป่าจิก
37 หมู่ 7 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1199 4-44-08-09/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนากระบือบ้านไทยพิทักษ์
1 หมู่ 11 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1200 4-44-08-09/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์แม่พันธุ์กระบือบ้านไทยพิทักษ์
44 หมู่ 11 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1201 4-44-08-20/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนากระบือแม่พันธุ์ ม.3 ต.ภารแอ่น
20 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1202 4-44-08-20/1-0032 อนุรักษ์และขยายพันธุ์กระบือพื้นเมืองบ้านภารแอ่น ม.3 ต.ภารแอ่น
85 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1203 4-44-08-20/1-0033 ผู้เลี้ยงกระบือพื้นเมืองบ้านภารแอ่น ม.3 ต.ภารแอ่น
8 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1204 4-44-08-15/1-0044 อนุรักษ์ควายไทยบ้านมะโบ่ใหม่ หมู่ที่ 14 ต.ลานสะแก
16 หมู่ 14 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1205 4-44-08-15/1-0045 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านมะโบ่ ม.8 ต.ลานสะแก
104 หมู่ 4 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1206 4-44-08-15/1-0046 พัฒนาควายไทยบ้านหนองสิม ม.18 ต.ลานสะแก
8 หมู่ 18 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1207 4-44-08-15/1-0050 คนรักษ์ควายไทย บ้านเจริญราษฎร์ ม.18 ต.ลานสะแก
33 หมู่ 18 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1208 4-44-08-15/1-0051 ผู้เลี้ยงและอนุรักษ์กระบือไทยพันธุ์ดีบ้านหนองสิมใหม่ ม.17 ต.ลานสะแก
23 หมู่ 17 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1209 4-44-08-15/1-0047 ควายไทยเงินล้านบ้านหนองสิมใหม่ ม.17 ต.ลานสะแก
55 หมู่ 17 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1210 4-44-08-15/1-0048 อนุรักษ์กระบือบ้านมะโบ่ หมู่ที่ 8 ต.ลานสะแก
47 หมู่ 8 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1211 4-44-08-15/1-0049 อนุรักษ์ควายไทยบ้านหนองสิม ม.7 ตำบลลานสะแก
47 หมู่ 7 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1212 4-44-08-18/1-0039 เลี้ยงกระบือเพื่อการผลิตบ้านนาตัง ม.4 ต.ราษฎร์พัฒนา
6 หมู่ 4 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1213 4-44-08-16/1-0018 เลี้ยงกระบือบ้านหนองบัวทอง ม.14 ต.เวียงชัย
34 หมู่ 14 ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1214 4-44-08-16/1-0019 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองบัวทอง ม.14 ต.เวียงชัย
47 หมู่ 14 ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1215 4-44-08-15/1-0052 เลี้ยงกระบือบ้านหนองยาง ม.10 ต.ลานสะแก
74 หมู่ 10 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1216 4-44-08-20/1-0038 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านดงบาก หมู่ที่ 1 ตำบลภารแอ่น
21 หมู่ 1 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1217 4-44-08-15/1-0053 กระบือก้าวหน้าบ้านหนองยางใหม่ หมู่ 13 ตำบลลานสะแก
40 หมู่ 13 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1218 4-44-08-16/1-0020 กระบือบ้านโนนสังข์ หมู่ 9 ตำบลเวียงชัย
9 หมู่ 9 ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1219 4-44-08-02/1-0018 เลี้ยงกระบือบ้านดอนแคน หมู่5 ตำบลก้ามปู
22 หมู่ 5 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1220 4-44-08-20/1-0039 เลี้ยงกระบือบ้านโนนไท หมู่6 ตำบลภารแอ่น
87 หมู่ 4 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1221 4-44-08-20/1-0040 อนุรักษ์แม่พันธุ์กระบือบ้านหนองตาเต็น หมู่8 ตำบลภารแอ่น
93 หมู่ 8 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1222 4-44-08-18/1-0041 เลี้ยกระบือเพื่อการผลิตบ้านป่าแถม หมู่9 ตำบลราษฎร์พัฒนา
42 หมู่ 9 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1223 4-44-08-20/1-0041 เลี้ยงกระบือบ้านเขวาทุ่ง หมู่4 ตำบลภารแอ่น
54 หมู่ 4 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1224 4-44-08-10/1-0029 เลี้ยงกระบือบ้านหนองสองห้อง หมู่ 7 ตำบลหนองบัวแก้ว
93 หมู่ 7 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1225 4-44-08-05/1-0037 เลี้ยงกระบือบ้านเตาบ่า หมู่ 6 ตำบลนาสีนวล
193 หมู่ 6 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1226 4-44-08-20/1-0044 อนุรักษ์และขยายพันธุ์กระบือพื้นเมืองบ้านโนนสง่า หมู่7 ตำบลภารแอ่น
4 หมู่ 7 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1227 4-44-08-10/1-0027 กระบืองามบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ 1 ตำบลหนองบัวแก้ว
13 หมู่ 1 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1228 4-44-08-12/1-0042 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนยูง หมู่ 3 ตำบลเมืองเตา
29 หมู่ 3 ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1229 4-44-08-20/1-0047 อนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านดงบาก หมู่1 ตำบลภารแอ่น
89 หมู่ 1 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1230 4-44-08-15/1-0056 อนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยบ้านหนองสิม หมู่7 ตำบลลานสะแก
47 หมู่ 7 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1231 4-44-08-20/1-0048 อนุรักษ์และขยายพันธุ์กระบือพื้นเมืองบ้านเขวาทุ่ง ม.4 ตำบลภารแอ่น
51 หมู่ 4 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1232 4-44-08-10/1-0033 อนุรักษ์และขยายพันธุ์กระบือพื้นเมืองบ้านหนองบัวแก้วใหม่ ม.16 ต.หนองบัวแก้ว
49 หมู่ 16 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1233 4-44-08-02/1-0024 ผู้เลี้ยงกระบือพัฒนาบ้านไทยเจริญ ม.12 ตำบลก้ามปู
94 หมู่ 12 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1234 4-44-09-10/1-0008 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยหนองคลอง ต.หวาย
9 หมู่ 5 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828475236
1235 4-44-09-08/1-0012 กลุ่มเพื่อผลิตผลิตผลการเกษตรร่วมสินเจริญ
3 หมู่ 17 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828465329
1236 4-44-09-02/1-0012 หนองบกพัฒนา
93 หมู่ 8 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0874379063
1237 4-44-09-03/1-0037 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเก่าน้อย ต.เสือโก้ก
60 หมู่ 13 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0832823176
1238 4-44-09-01/1-0020 เรียนรู้เกษตรทางเลือกบ้านดอนบม
109 หมู่ 5 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0815745872
1239 4-44-09-01/1-0021 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20
62 หมู่ 20 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1240 4-44-09-09/1-0032 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านนาเสียว
33 หมู่ 15 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892737169
1241 4-44-09-08/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์ควายเขาแล ตำบลงัวบา
24 หมู่ 14 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1242 4-44-09-01/1-0023 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10
161 หมู่ 10 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1243 4-44-09-06/1-0048 บูรณาการชุมชนจัดการตนเอง กลุ่มที่ 31 จังหวัดมหาสารคาม
9 หมู่ 17 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1244 4-44-09-01/1-0025 บูรณาการชุมชนจัดการตนเอง กลุ่มที่ 30 บ้านวาปี
193/2 หมู่ 1 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0963769899
1245 4-44-09-06/1-0049 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธ์กระบือ
105 หมู่ 18 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0966411273
1246 4-44-09-01/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ บ้านโพธิ์ หมู่ 20
15 หมู่ 20 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0846632552
1247 4-44-09-01/1-0027 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสองห้องกลาง ม.22
44 หมู่ 22 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0916836065
1248 4-44-09-14/1-0029 กลุ่มโคกระบือชุมชนพอเพียงประชารัฐ ม.7
11 หมู่ 7 ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0870516759
1249 4-44-09-06/1-0053 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.หัวเรือ
105 หมู่ 18 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1250 4-44-09-12/1-0037 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านหนองอีหมัน
109 หมู่ 4 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1251 4-44-09-01/1-0030 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ม.20
87 หมู่ 20 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0846632552
1252 4-44-09-03/1-0075 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย บ้านหัวฝาย ต.เสือโก้ก
63 หมู่ 12 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0991792086
1253 4-44-09-02/1-0036 กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือ ม.16 ต.ขามป้อม
31 หมู่ 16 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892108025
1254 4-44-10-05/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคขุนแม่พันธุ์
9 หมู่ 8 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1255 4-44-10-07/1-0029 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ตำบลดงยาง
79 หมู่ 9 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879282481
1256 4-44-10-03/1-0056 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์
89 หมู่ 1 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895763189
1257 4-44-10-03/1-0057 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือแม่พันธุ์ กลุ่ม2
119 หมู่ 12 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0800060946
1258 4-44-10-04/1-0032 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ต.ดงบัง
132 หมู่ 5 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862184389
1259 4-44-10-04/1-0033 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ต.ดงบัง
58 หมู่ 4 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895463083
1260 4-44-11-06/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค/กระบือ บ้านตาพวน
32 หมู่ 6 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 090146976
1261 4-44-11-06/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองบัวน้อย
25 หมู่ 4 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1262 4-44-11-06/1-0043 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ หนองบัวน้อย
25 หมู่ 4 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1263 4-44-11-02/1-0026 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาภู
95 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810501071
1264 4-44-11-04/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านกู่น้อย
43 หมู่ 9 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1265 4-44-11-04/1-0024 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านกู่ หมู่ที่ 1
104 หมู่ 1 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1266 4-44-11-07/1-0029 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านหนองรูแข้ ตำบลหนองบัวสันตุ
59 หมู่ 5 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1267 4-44-12-05/1-0052 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลห้วยเตย
181 หมู่ 11 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1268 4-44-12-05/1-0053 อนุรักษ์พันธุ์กระบือไทย
136 หมู่ 2 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856594216
1269 4-44-12-05/1-0059 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 2
57 หมู่ 2 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0621436310
1270 4-44-12-05/1-0058 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือวังทอง ม.7
80 หมู่ 7 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1271 4-44-12-05/1-0060 ผู้เลี้ยงกระบือบานวังโจด
1 หมู่ 3 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856669017
1272 4-44-12-05/1-0061 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านวังโจด หมู่ที่ 3
15 หมู่ 3 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0800117161
1273 4-44-12-05/1-0063 ผู้เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 12
18 หมู่ 12 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0623389838
1274 4-44-12-05/1-0066 ผู้เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 12 ต.ห้วยเตย
42 หมู่ 12 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0621953393
1275 4-44-12-05/1-0065 อนุรักษ์ความไทย
233 หมู่ 2 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0971805096
1276 4-44-12-05/1-0064 คืนควายไทยสู่บ้านนา
247 หมู่ 2 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0971805096
1277 4-44-12-02/1-0031 กระบือหัวนาคำ
87 หมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847944962
1278 4-44-12-05/1-0062 ผู้เลี้ยงกระบือบานวังโจด หมู่ 15
59 หมู่ 15 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1279 4-44-12-05/1-0057 กลุ่มจัดเลี้ยงกระบือ
62 หมู่ 3 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1280 4-44-12-02/1-0032 กลุ่มอนุรักษ์กระบือ ม.20
24 หมู่ 20 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879573108
1281 4-44-12-02/1-0028 หัวนาคำกระบือรุ่งเรือง
75 หมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847944962
1282 4-44-12-02/1-0029 กระบือเจริญศรี
65 หมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1283 4-44-12-02/1-0030 กระบือยั่งยืน
80 หมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847999262
1284 4-44-12-05/1-0070 กลุ่่มอนุรักษ์กระบือไทย
111 หมู่ 13 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833443539
1285 4-44-12-04/1-0019 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 11
29 หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878658943
1286 4-44-12-05/1-0067 กลุ่มความหรือกระบือ
1 หมู่ 13 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810532774
1287 4-44-12-03/1-0038 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเลิงแฝก
88 หมู่ 9 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892787598
1288 4-44-12-02/1-0033 กระบือโชคทรัพย์สมบัติ
135 หมู่ 6 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0979290538
1289 4-44-13-04/1-0006 เลี้ยงโคกระบือบ้านโคกอินทนิล
47 หมู่ 2 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1290 4-44-13-03/1-0028 ธนาคารโค-กระบือบ้านเหล่าดอกไม้หมู่8,หมู่9
164 หมู่ 9 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1291 4-44-13-04/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหนองกุง
82 หมู่ 5 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1292 4-44-13-02/1-0030 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสมบูรณ์พัฒนา ม.13
62 หมู่ 13 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1293 4-44-13-03/1-0038 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านนาคำน้อย
67 หมู่ 1 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1294 4-44-13-02/1-0031 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านคำเกิ่ง
89 หมู่ 9 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1295 4-44-13-01/1-0030 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านนาฝาย
87 หมู่ 5 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1296 4-44-13-02/1-0032 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านนาฝาย หมู่ 5
127 หมู่ 5 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1297 4-44-13-01/1-0031 กระบือชื่นชม
26 หมู่ 10 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1298 4-44-13-02/1-0034 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาฝาย
19 หมู่ 5 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0854645398
1299 4-44-13-02/1-0035 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านคำเกิ่ง
75 หมู่ 9 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1300 6-58-01-06/1-0020 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งมะส้าน
79 หมู่ 5 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0895577212
1301 6-58-01-06/1-0021 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ นาปลาจาด
82/2 หมู่ 4 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0892628211
1302 6-58-01-05/1-0024 เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจทั่วไป
99 หมู่ 8 ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0939284550
1303 6-58-01-06/1-0022 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านนาปลาจาด
110 หมู่ 4 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0844846167
1304 6-58-01-06/1-0024 เลี้ยงโคและกระบือพื้นเมืองบ้านห้วยผึ้ง
7 หมู่ 3 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0807917139
1305 6-58-01-02/1-0032 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ พื้นเมือง ต.ห้วยโป่ง
58/2 หมู่ 1 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
1306 6-58-01-09/1-0014 กลุ่่มผู้เลี้ยงสัคว์บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
22/3 หมู่ 4 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0807941464
1307 6-58-01-02/1-0033 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ทุ่งมะขามป้อม ม.15
36 หมู่ 15 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0801330735
1308 6-58-01-09/1-0015 เลี้ยงโคและกระบือบ้านกิ่วขมิ้น
99/1 หมู่ 11 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0979934023
1309 6-58-01-06/1-0025 เลี้ยงสัตว์โคและกระบือบ้านแม่สุยะ
35/2 หมู่ 6 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
1310 6-58-01-06/1-0026 เลี้ยงสัตว์บ้านห้วยส้านใหม่
3/1 หมู่ 7 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0810274300
1311 6-58-01-02/1-0035 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านใหม่ห้วยหวาย
112/1 หมู่ 14 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0821838342
1312 6-58-01-02/1-0036 เลี้ยงโคและกระบือพื้นเมืองบ้านพอนอคี
20/1 หมู่ 9 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0932659565
1313 6-58-01-06/1-0027 เลี้ยงโคและกระบือพื้นเมืองบ้านห้วยผึ้ง ม.3
49 หมู่ 3 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0861920941
1314 6-58-01-03/1-0056 เลี้ยงสัตว์ฯลฯเจริญพันธ์ุบ้านห้วยแก้ว
75/6 หมู่ 7 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0930508941
1315 6-58-01-09/1-0016 เกษตรกรบ้านหนองขาวเหนือ
13/7 หมู่ 3 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0971411754
1316 6-58-01-09/1-0018 ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านห้วยปูเลย
34/1 หมู่ 10 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0958756265
1317 6-58-01-06/1-0028 เลี้ยงโคกระบือบ้านห้วยซลอบ
129 หมู่ 1 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0811661640
1318 6-58-01-03/1-0057 ก้าวพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำส่อม
62 หมู่ 9 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0613720019
1319 6-58-02-01/1-0043 เกษตรยั่งยืนหย่อมสนามบิน
310 หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0
1320 6-58-04-03/1-0012 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งแล้งสามัคคี
302/2 หมู่ 1 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0851076866
1321 6-58-06-01/1-0027 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านแม่ทะลุ
413 หมู่ 5 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
1322 6-58-06-01/1-0039 ผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านแม่ลามาหลวง
135 หมู่ 7 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053070571
1323 6-58-07-01/1-0035 กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือบ้านไร่
11 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0898531713
1324 4-49-01-12/1-0019 กลุ่มโคและกระบือตำบลดงมอน
57 หมู่ 6 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1325 4-49-01-05/1-0029 โครงการเลี้ยงกระบือ หมู่ที่12
158 หมู่ 12 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0866423460
1326 4-49-01-05/1-0028 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
137 หมู่ 10 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1327 4-49-01-05/1-0030 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านนาถ่อน ม.10
85 หมู่ 10 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0892764813
1328 4-49-01-05/1-0031 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ม.12 ตำบลโพนทราย
203 หมู่ 12 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0872305449
1329 4-49-01-05/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนาถ่อนน้อย
71 หมู่ 10 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0913357161
1330 4-49-01-03/1-0025 กลุ่มธนาคารโค-กระบือเพื่อการผลิตปุ๋ยชีวะภาพอัดเม็ด-อัดฟาง
24 หมู่ 8 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0973412739
1331 4-49-01-03/1-0026 กลุ่มธนาคารโคกระบือ หมู่2 ตำบลบ้านโคก
3/1 หมู่ 2 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0807672775
1332 4-49-01-05/1-0035 ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
49/1 หมู่ 3 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0877101497
1333 4-49-01-09/1-0043 กลุ่มธนาคารโค-กระบือสามขาปี2560
256 หมู่ 14 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1334 4-49-01-13/1-0021 ผลิตปศุสัตว์ ดงยาง-นันทวัน ตำบลกุดแข้
25 หมู่ 6 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1335 4-49-01-07/1-0046 เลี้ยงโคกระบือบ้านโคกป่งเปือย
127 หมู่ 10 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1336 4-49-01-10/1-0061 กลุ่มผู้ผลิตอาหารเพื่อบริโภคให้เป็นยา
265 หมู่ 8 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1337 4-49-02-07/1-0019 บูรณาการจัดการตนเองบ้านร่มเกล้า
45 หมู่ 2 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1338 4-49-02-07/1-0018 บูรณาการจัดการตนเอง บ้านหนองนกเขียน หมู่ 4
94 หมู่ 4 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1339 4-49-02-02/1-0029 บูรณาการจัดการตนเองบ้านคำเชียงสา หมู่ 13
84 หมู่ 13 ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1340 4-49-02-05/1-0069 กลุ่มเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรรมบ้านคำไหล ม.5
181 หมู่ 5 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1341 4-49-03-04/1-0041 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองกะยัง
93 หมู่ 6 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1342 4-49-03-06/1-0023 กลุ่มเลี้ยงสัตว์127
50 หมู่ 7 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1343 4-49-04-05/1-0031 ธนาคารกระบือบ้านชะโนด หมู่ 1 ตำบลชะโนดน้อย
124 หมู่ 1 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0933797200
1344 4-49-04-05/1-0033 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านโนนทัน
117 หมู่ 2 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0989392410
1345 4-49-04-05/1-0036 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือไทยบ้านชะโนด
88 หมู่ 9 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0613274758
1346 4-49-05-08/1-0032 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 5 ตำบลโพนงาม
18 หมู่ 5 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0935388943
1347 4-49-05-08/1-0034 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านแฝก หมู่ 7 ตำบลโพนงาม
86 หมู่ 7 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0903417940
1348 4-49-05-08/1-0033 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองสระพัง หมู่ 9
53 หมู่ 9 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0821365265
1349 4-49-05-11/1-0029 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 6 ตำบลเหล่าสร้างถ่อ
204 หมู่ 6 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0856083376
1350 4-49-05-06/1-0062 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 10
5 หมู่ 10 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0639944878
1351 4-49-05-06/1-0064 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านแข้ หมู่ที่ 5
19 หมู่ 5 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0910621163
1352 4-49-06-04/1-0009 เลี้ยงโค-กระบือโพธิ์เจริญ
24 หมู่ 5 ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 047921225
1353 4-49-06-02/1-0025 เลี้ยงโค-กระบือ สปศ.หว้านใหญ่
26 หมู่ 11 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1354 4-49-06-05/1-0023 ธนาคารโค-กระบือ ตำบลดงหมู
57 หมู่ 4 ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1355 4-49-07-04/1-0028 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยเพื่อเกษตรกรตำบลบ้านเป้า-หนองสูงใต้
196 หมู่ 3 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1356 4-35-01-08/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านคำฮี ม.3
36 หมู่ 3 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 072543102
1357 4-35-01-08/1-0008 ทำสวนยางพารา
54 หมู่ 3 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862483476
1358 7-35-01-11/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านผือฮี
38 หมู่ 6 ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0857621774
1359 7-35-01-05/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านท่าเยี่ยม
82 หมู่ 10 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 08626271096
1360 7-35-01-09/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านคำน้ำเกี้ยง
112 หมู่ 7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0827567750
1361 7-35-01-09/1-0013 กลุ่มปศุสัตว์และเกษตรพอเพียงคำน้ำเกี้ยง
152 หมู่ 7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0894439740
1362 7-35-01-08/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือและส่งเสริมอาชีพบ้านโคกดำเนิน
10 หมู่ 4 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0884745831
1363 7-35-02-01/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย บ้านโคกยาว ม.8,9 ตำบลทรายมูล
93 หมู่ 9 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์
1364 4-35-03-04/1-0007 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านท่าลาด หมู่ 3
19 หมู่ 3 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์
1365 4-35-03-05/1-0011 โรงสีชุมชนบ้านคำก้าว หมู่ 4 ต.ห้วยแก้ง
43 หมู่ 4 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0883688160
1366 4-35-03-04/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือพื้นเมือง
27 หมู่ 1 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0801550649
1367 7-35-03-03/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านกุดหิน หมู่ 4
132 หมู่ 4 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0868725152
1368 7-35-03-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองเมืองกลาง หมู่ 21
222 หมู่ 21 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0843280516
1369 7-35-03-04/1-0014 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านสันติสุข
13 หมู่ 11 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0848276908
1370 7-35-03-03/1-0018 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านห้วยค้อ
51 หมู่ 13 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์
1371 7-35-03-03/1-0025 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลกำแมด
175 หมู่ 3 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์
1372 4-35-04-09/1-0009 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ บ้านหนองตุกหลุก ม.7
28 หมู่ 7 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0878797079
1373 7-35-04-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านขี้เหล็ก
247 หมู่ 4 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1374 7-35-04-13/1-0010 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านแหล่งหนู หมู่ที่ 6
161 หมู่ 6 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0872506241
1375 7-35-04-09/1-0011 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านนาหลู่ หมู่ที่ 3
94 หมู่ 3 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0872474382
1376 7-35-04-05/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านมะพริก หมู่ 9
24 หมู่ 9 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0814314138
1377 4-35-05-04/1-0015 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ บ้านเซ หมู่ที่ 2
34/1 หมู่ 2 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 094501714
1378 4-35-05-02/1-0017 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระจาย 3 ร่วมพัฒนา
169 หมู่ 3 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1379 7-35-05-05/1-0010 เกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านเตาไห
67 หมู่ 7 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0926031067
1380 7-35-05-02/1-0011 กลุ่มโค-กระบือก้าวหน้าบ้านกระจาย หมู่ที่ 3
181/2 หมู่ 3 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0913430319
1381 7-35-05-03/1-0011 เลี้ยงโคแม่พันธุ์ หมู่5,13
110 หมู่ 5 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0848237422
1382 7-35-05-03/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านโคกกลาง
109 หมู่ 2 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0895654364
1383 7-35-05-03/1-0014 เลี้ยงโค กระบือ ตำบลโคกนาโก หมู่ 12
117/1 หมู่ 12 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862549801
1384 7-35-05-05/1-0014 ผู้เลี้ยงโคเนื้อศรีฐานรุ่งเรือง ม.1
22 หมู่ 1 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1385 4-35-06-10/1-0049 กลุ่มเกษตรเลี้ยงกระบือบ้านสร้างแป้น หมู่ 2
37 หมู่ 2 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0868296698
1386 4-35-06-05/1-0025 กลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือบ้านดงยาง
114 หมู่ 11 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์
1387 4-35-06-10/1-0051 เลี้ยงกระบือบ้านสร้างแป้น หมู่ 6
109 หมู่ 6 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0857726725
1388 4-35-06-10/1-0061 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านซำ หมู่ 3
147 หมู่ 3 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0851682779
1389 4-35-06-06/1-0036 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโพธิ์ศรี
7 หมู่ 8 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0896961977
1390 7-35-06-02/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านหนองยาง หมู่ 3,10
60 หมู่ 10 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์
1391 7-35-06-08/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านดงจงอาง
7 หมู่ 5 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862580211
1392 7-35-06-09/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านแดง หมู่ 7
61 หมู่ 7 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0883669712
1393 7-35-07-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านบากน้อย
34 หมู่ 8 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร โทรศัพท์
1394 7-35-07-03/1-0014 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดวน หมู่ 7
63 หมู่ 7 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0854790238
1395 7-35-07-03/1-0018 กลุ่มเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์น้ำอ้อม หมู่ 9
162 หมู่ 9 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร โทรศัพท์
1396 4-35-08-10/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือกลุ่มสามแยก
147 หมู่ 7 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1397 4-35-08-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านนากลางบุ่งค้า
318 หมู่ 12 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045584804
1398 4-35-08-02/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหนองบกพัฒนา
71 หมู่ 8 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1399 4-35-08-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ-สุกร
35 หมู่ 9 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1400 4-35-08-02/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ต.บุ่งค้า
133 หมู่ 7 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1401 4-35-08-02/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือหนองแคนน้อย ต.บุ่งค้า
88 หมู่ 7 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1402 4-35-08-06/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือเกษตรพัฒนา
55 หมู่ 11 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1403 4-35-08-06/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือโคกสำราญ หมู่ 8
132 หมู่ 8 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1404 4-35-08-10/1-0011 กลุ่มเลี้นงโคบ้านโป่ง
104 หมู่ 5 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1405 4-35-08-10/1-0012 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคบ้านด่าน ม.4
233 หมู่ 4 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1406 7-35-08-12/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือหนองยาง
321 หมู่ 11 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1407 7-35-08-13/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านกุดเสถียร หมู่ 6
76 หมู่ 6 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0800048314
1408 7-35-08-13/1-0014 เลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 5 โนนหาด
55 หมู่ 5 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0847022659
1409 7-35-08-13/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยกุดเสถียร
80 หมู่ 6 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0879151733
1410 7-35-08-12/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์โค-กระบือคำเกิ่ง
99 หมู่ 8 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0829179699
1411 7-35-09-02/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.12
51 หมู่ 12 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0653206770
1412 7-35-09-03/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์บ้านนาเงิน
1 หมู่ 2 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์ 08199948444
1413 5-85-01-03/1-0014 กลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านท่าฉาง ต.หงาว
193/1 หมู่ 3 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โทรศัพท์ 0831060832
1414 5-85-01-03/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ ตำบลหงาว
475 หมู่ 3 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โทรศัพท์ 0862833423
1415 3-21-01-03/1-0036 เลี้ยงโคกระบือบ้านตะกาด
154/2 หมู่ 16 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038664485
1416 3-21-01-03/1-0049 กลุ่มผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ 9 ตำบลตะพง
109 หมู่ 9 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861404774
1417 4-45-01-05/1-0011 กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสวรรค์ยาสูบ
128 หมู่ 10 ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862208084
1418 4-45-01-17/1-0026 เลี้ยงโคกระบือหนองแก้วพัฒนา
85 หมู่ 2 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1419 4-45-01-04/1-0040 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ดอนก่อพัฒนา
30 หมู่ 5 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879508788
1420 4-45-01-02/1-0035 ชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือจัดการตนเอง ม.9 ต.รอบเมือง
196 หมู่ 9 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895753600
1421 4-45-01-20/1-0021 บูรณาการชุมชนจัดการตนเองเลี้ยงโคกระบือ กลุ่มที่ 25
195 หมู่ 5 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0885604297
1422 4-45-01-06/1-0033 กลุ่มบูรณาการชุมชนจัดการตนเอง กลุ่มที่ 84
227 หมู่ 5 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862393672
1423 4-45-01-04/1-0043 บูรณาการชุมชนจัดการตนเองแก้หนี้แก้จน ม.8
204 หมู่ 8 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0918351756
1424 4-45-01-25/1-0048 ผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ.หนองพาดเสื้อ
23 หมู่ 9 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872235001
1425 4-45-01-17/1-0035 ผู้เลี้ยงควาย ม.10
79 หมู่ 10 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0619701636
1426 4-45-01-03/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือชุมชนวัดเวฬุวัน
14 หมู่ 1 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0634930511
1427 4-45-01-18/1-0027 การเกษตรเพื่อชุมชน
87 หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0885611791
1428 4-45-01-02/1-0039 หนองเหล็ก
36 หมู่ 11 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0899379249
1429 4-45-02-08/1-0043 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
151/1 หมู่ 6 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847426359
1430 4-45-02-04/1-0041 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนากระบือบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
37 หมู่ 9 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862252426
1431 4-45-02-08/1-0046 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 6,12 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
13 หมู่ 12 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0848875382
1432 4-45-02-12/1-0037 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือพันธุ์พื้นเมืองบ้านโนนไผ่ลุ่ม หมู่ 9 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2 หมู่ 9 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0961544384
1433 4-45-02-12/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือพันธุ์พื้นเมือง บ้านเขวาตะคลอง หมู่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
22 หมู่ 3 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0800851039
1434 4-45-02-09/1-0061 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย หมู่ 1 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
137 หมู่ 1 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801806355
1435 4-45-02-12/1-0043 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 7 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
24 หมู่ 7 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892106203
1436 4-45-02-12/1-0045 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือ หมู่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1 หมู่ 2 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0849358533
1437 4-45-02-05/1-0064 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโพนทัน หมู่ 5 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
78 หมู่ 5 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0952509277
1438 4-45-02-06/1-0044 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือตามแนวพระราชดำริบ้านพระจันทร์ หมู่ 11 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
25 หมู่ 11 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0615627259
1439 4-45-02-06/1-0050 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านโชคชัย หมู่ที่17 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
30 หมู่ 17 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0954141601
1440 4-45-02-02/1-0046 กลุ่มปศุสัตว์สร้างอาชีพบ้านโพนทอง กลุ่มที่ 1 ม.13 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
60 หมู่ 13 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833608433
1441 4-45-02-06/1-0052 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านโชคชัย กลุ่ม2 หมู่ที่17 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
76 หมู่ 17 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878589789
1442 4-45-02-08/1-0067 กลุ่มปศุสัตว์สร้างอาชีพบ้านฮ่องทราย หมู่ที่4 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
214 หมู่ 4 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0992012566
1443 4-45-03-02/1-0046 เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองสระ
80 หมู่ 13 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0903561933
1444 4-45-03-01/1-0057 เลี้ยงกระบือบ้านหนองบึง ม.4
107 หมู่ 4 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807748583
1445 4-45-03-05/1-0036 เลี้ยงโค - กระบือบ้านบักตู้
17 หมู่ 2 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0899432594
1446 4-45-04-08/1-0058 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนแคน หมู่ 2
155 หมู่ 2 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1447 4-45-04-08/1-0064 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่ 2 ตำบลป่าสังข์
45 หมู่ 6 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883184452
1448 4-45-04-08/1-0065 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่ 1 ตำบลป่าสังข์
192 หมู่ 14 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1449 4-45-04-08/1-0063 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่ 3 ตำบลป่าสังข์
12 หมู่ 9 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862216625
1450 4-45-04-02/1-0042 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตำบลหนองผือ
70/1 หมู่ 1 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0998292495
1451 4-45-04-08/1-0066 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ต.ป่าสังข์
151 หมู่ 1 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857615103
1452 4-45-04-03/1-0061 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านหัวฝาย หมู่ 11
17 หมู่ 11 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857392648
1453 4-45-05-06/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านคางฮุงน้อย ม.8 ต.อุ่มเม้า
9 หมู่ 8 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857412105
1454 4-45-05-15/1-0023 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านเพ็ก ม.1
28 หมู่ 1 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1455 4-45-05-06/1-0033 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านขี้เหล็ก ม.3 ต.อุ่มเม้า
40 หมู่ 3 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0953283409
1456 4-45-05-24/1-0038 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือ บ้านชาด ม.4 ต.หนองพอก
15 หมู่ 4 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1457 4-45-05-15/1-0025 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ บ้านท่าบ่อ ม.5 ต.ไพศาล
14/1 หมู่ 5 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1458 4-45-05-03/1-0033 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองโสน ม.9 ต.หนองไผ่
74 หมู่ 9 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0849565335
1459 4-45-05-10/1-0043 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโพธิ์แก้ว ม.7 ต.เขวาทุ่ง
61 หมู่ 7 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895252257
1460 4-45-05-02/1-0045 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ บ้านหนองดู่
22 หมู่ 9 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0917383253
1461 4-45-05-20/1-0056 กลุ่มชุมชนพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือบ้านสังข์-โนนราษี ต.บึงนคร
80 หมู่ 7 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0819106343
1462 4-45-05-10/1-0044 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ตำบลเขวาทุ่ง
57 หมู่ 8 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0967804376
1463 4-45-05-07/1-0040 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.6 ต.มะอึ
17 หมู่ 6 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857418855
1464 4-45-05-20/1-0058 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค - กระบือ บ้านขาม ม.1 ต.บึงนคร
149 หมู่ 1 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0887086527
1465 4-45-06-05/1-0017 กลุ่มผู้เลี้ยงโคและปลูกหญ้า ม. 1 ต. โพธิ์ใหญ่ อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
39 หมู่ 1 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 070671734
1466 4-45-06-13/1-0037 โครงการอนุรักษ์โคกระบือและพัฒนาผลผลิตหมู่ที่1,2,10ต.คำไฮ
50 หมู่ 2 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833440385
1467 4-45-07-10/1-0057 เลี้ยงโคกระบือหมู่2คำนาดี
163 หมู่ 2 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1468 4-45-07-07/1-0072 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือหมู่5และหมู่10
171 หมู่ 10 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879114860
1469 4-45-07-09/1-0038 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลอุ่มเม่า
42 หมู่ 6 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1470 4-45-07-05/1-0047 อนุรักษ์พันธุกรรมโค-กระบือพืชสมุนไพร
109 หมู่ 5 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1471 4-45-07-05/1-0048 เลี้ยงกระบือบ้านบะตากา
222 หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1472 4-45-07-03/1-0035 กลุ่มเลี้ยงกระบือนาอุดม
134 หมู่ 15 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1473 4-45-07-05/1-0050 เลี้ยงกระบือหมู่ 10บ้านโคกล่าม
289 หมู่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1474 4-45-07-10/1-0061 บูรณาการจัดการตนเองร้อยเอ็ด15
133 หมู่ 5 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1475 4-45-07-09/1-0040 โครงการเลี้ยงโค กระบือ
134 หมู่ 3 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1476 4-45-07-03/1-0037 เลี้ยงกระบือบ้านนาแพง
192 หมู่ 1 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1477 4-45-07-03/1-0038 เลี้ยงกระบือบ้านโพธิ์สว่าง
5 หมู่ 2 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1478 4-45-07-03/1-0039 อนุรักษ์กระบือไทยหมู่๒นาอุดม
58 หมู่ 2 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 093088634
1479 4-45-07-03/1-0040 เลี้ยงกระบือบ้านโคกสะอาด
71 หมู่ 5 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0623965542
1480 4-45-07-03/1-0044 เพชรเงินเลี้ยงโคกระบือบ้านนาอุดม
10 หมู่ 14 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0986350833
1481 4-45-07-03/1-0043 เลี้ยงกระบือบึงคำ
79 หมู่ ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810799637
1482 4-45-07-01/1-0035 อนุรักษ์ควายไทยคำแข้้เมืองทอง
344 หมู่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1483 4-45-07-03/1-0041 กลุ่มเกษตรเลี้ยงกระบือไทย หมู่ที่ 5
101 หมู่ 5 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1484 4-45-07-03/1-0042 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระืบือไทย หมู่ที่ 6
52 หมู่ 6 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1485 4-45-07-09/1-0043 เลี้ยงโคกระบือบ้านอุ่มเม่าใต้
23 หมู่ 12 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1486 4-45-07-13/1-0038 เลี้ยงโคขุนประชารัฐ
38 หมู่ 10 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1487 4-45-07-05/1-0056 เลี้ยงโคกระบือบ้านดงดิบ
26 หมู่ 5 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0923100806
1488 4-45-07-13/1-0039 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ตำบลวังสามัคคี
230 หมู่ 12 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1489 4-45-07-10/1-0060 กลุ่มบูรณาการโค-กระบือ งามหนองอ้อ
60 หมู่ 11 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1490 4-45-07-07/1-0075 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงกระบือโคกสมบูรณ์
2 หมู่ 2 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1491 4-45-07-11/1-0054 เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 2 ตำบลพรมสวรรค์
91 หมู่ 2 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1492 4-45-07-06/1-0047 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ บ้านดอนย่านาง
24 หมู่ 15 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1493 4-45-07-08/1-0031 เลี้ยงโคและกระบือ บ้านหนองโก หมู่ที่ 12
9 หมู่ 12 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1494 4-45-07-04/1-0025 เลี้ยงโคกระบือหมู่4สว่าง
102 หมู่ 4 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807617946
1495 4-45-07-05/1-0058 เกษตรกรเลี้ยงโค หมู่ที่ 13 ตำบลหนองใหญ่
133 หมู่ 13 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1496 4-45-07-10/1-0073 เกษตรทำนาผสมผสานหมู่10คำนาดี
19 หมู่ 10 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0653284799
1497 4-45-08-02/1-0023 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือเทวาประสิทธิ์
148 หมู่ 6 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0835619211
1498 4-45-08-04/1-0045 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลอัคคะคำ
10 หมู่ 2 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1499 4-45-08-05/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลสะอาด
25 หมู่ 7 ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879972179
1500 4-45-08-02/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือตำบลเชียงใหม่ หมู่ 5
8 หมู่ 5 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856084395
1501 4-45-08-04/1-0046 บูรณาการจัดการตนเอง ม.8
154 หมู่ 8 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0621863834
1502 4-45-08-04/1-0048 บูรณาตนเอง ม.10 บ.อวยศรี
33 หมู่ 10 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0621170959
1503 4-45-08-04/1-0049 บูรณาตนเอง บ.โนนสอาด ม.8
180 หมู่ 8 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801877706
1504 4-45-08-08/1-0026 กลุ่มบูรณาการชุมชนจัดการตนเอง บ.ดอนเจริญ
10 หมู่ 2 ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1505 4-45-08-08/1-0025 บูรณาการจัดการตนเองบ้านปากปลาค้าว
86 หมู่ 3 ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0870912866
1506 4-45-08-08/1-0027 กลุ่มบูรณาการชุมชนจัดการตนเอง
36 หมู่ 8 ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0982372314
1507 4-45-08-08/1-0028 กลุ่มบูรณาการชุมชนจัดการตนเองดอนโอง
29 หมู่ 5 ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0980592212
1508 4-45-08-03/1-0015 บูรณาการจัดการตนเองบ้านบัวทอง
43 หมู่ 7 ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0852087260
1509 4-45-08-01/1-0051 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือวงค์คำแก้ว
13 หมู่ 13 ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862722250
1510 4-45-08-02/1-0030 บูรณาการตนเอง ม.11
105 หมู่ 11 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857585824
1511 4-45-08-02/1-0028 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.11 ต.เชียงใหม่
105 หมู่ 11 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1512 4-45-08-02/1-0031 กลุ่มการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์ ม.6 ต.เชียงใหม่
85 หมู่ 6 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0804104570
1513 4-45-08-03/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบัวคำ
6 หมู่ 2 ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0963029770
1514 4-45-08-07/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองแสง หมู่ 7
17 หมู่ 7 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1515 4-45-08-02/1-0033 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.4 ตำบลเชียงใหม่
142 หมู่ 4 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1516 4-45-08-02/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.5 ตำบลเชียงใหม่
8 หมู่ 5 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1517 4-45-08-02/1-0035 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือม หมู่ 4 ต.เชียงใหม่
107 หมู่ 4 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1518 4-45-08-02/1-0036 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือหมู่ 5
85 หมู่ 5 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1519 4-45-08-02/1-0037 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หมู่ 5 ต.เชียงใหม่
68 หมู่ 5 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1520 4-45-08-07/1-0023 บ้านหนองอิโล หมู่ที่ 3
101 หมู่ 3 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0969781132
1521 4-45-08-09/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านเหล่าสูง หมู่ที่ 5
63 หมู่ 5 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0930526412
1522 4-45-08-02/1-0044 กลุ่มเลี้ยงกระบือหนองหูลิง ม.7
92 หมู่ 7 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0848305496
1523 4-45-09-06/1-0008 กลุ่มชาวนาร่วมใจกู้ภัยเศรษฐกิจ
64 หมู่ 1 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0877161146
1524 4-45-09-01/1-0051 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านปลาโด
140 หมู่ 9 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1525 4-45-09-03/1-0049 เลี้ยงโค - กระบือโครงการพระราชดำริ
19 หมู่ 9 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0880647331
1526 4-45-09-01/1-0054 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือหมุนเวียนบ้านฉวะ หมู่ 4
41 หมู่ 4 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892273065
1527 4-45-10-15/1-0004 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหลวง
44 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1528 4-45-10-09/1-0046 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.โพธิ์ทอง
24 หมู่ 11 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1529 4-45-10-13/1-0027 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านหนองผักตบ
77 หมู่ 3 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895112397
1530 4-45-10-08/1-0036 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ บ้านหน่อง หมู่ที่ 12 ตำบลขวาว
13 หมู่ 12 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0877715755
1531 4-45-10-08/1-0037 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ บ้านหน่อง หมู่ที่ 6 ตำบลขวาว
70 หมู่ 6 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1532 4-45-10-05/1-0055 อนุรักษ์กระบือไทย บ้านป่าขี หมู่ที่ 12
42 หมู่ 12 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0629062365
1533 4-45-10-13/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย บ้านโคกก่อง
18 หมู่ 2 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0850074207
1534 4-45-10-10/1-0032 อนุรักษ์กระบือไทยบ้านหวาย
144 หมู่ 1 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1535 4-45-10-09/1-0048 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ทอง
167 หมู่ 1 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1536 4-45-10-11/1-0047 กลุ่มบูรณาการชุมชนบ้านดงสว่าง
193 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895738301
1537 4-45-10-11/1-0048 กลุ่มบูรณาการชุมชนบ้านดงสว่าง1
12 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0933833844
1538 4-45-10-02/1-0045 กลุ่มบูรณาการจัดการตนเองร้อยเอ็ด 50
148 หมู่ 5 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872365362
1539 4-45-10-09/1-0050 กลุ่มอนุรักษ์เลี้ยงโคและกระบือ
25 หมู่ 6 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0896214805
1540 4-45-11-04/1-0082 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลหินกอง
14 หมู่ 12 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0861286819
1541 4-45-11-09/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย ตำบลห้วช้าง
44 หมู่ 8 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833267028
1542 4-45-11-08/1-0133 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.ทุ่งหลวง
127 หมู่ 13 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860750673
1543 4-45-11-08/1-0136 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยบ้านร้านหญ้า
35 หมู่ 3 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0908387693
1544 4-45-11-04/1-0116 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือ บ้านหินกอง ม.14
2 หมู่ 14 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1545 4-45-11-06/1-0043 กลุ่มอนุรักษ์โค กระบือ บ้านโคก หมู่ 4
133 หมู่ 4 ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0934985259
1546 4-45-12-02/1-0033 กลุ่มพัฒนากระบือตำบลหนองหิน
89 หมู่ 4 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860466845
1547 4-45-13-04/1-0047 กลุ่มเกษตรกรอนุลักษณ์ควายไทยบ้านดอนไร่
14 หมู่ 7 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883294250
1548 4-45-13-04/1-0051 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านเหล่าข้าว
92 หมู่ 3 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1549 4-45-13-04/1-0060 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านขี้เหล็ก ม.2 ต.ยางคำ
36 หมู่ 2 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1550 4-45-13-05/1-0041 กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี บ้านดอนโมง ม.5 ต.ท่าหาดยาว
59 หมู่ 5 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1551 4-45-13-05/1-0040 กลุ่มบรูณาการชุมชนจัดการตนเอง กลุ่มที่51 จังหวัดร้อยเอ็ด
18 หมู่ 6 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1552 4-45-13-03/1-0042 กลุ่มบูรณาการจัดการตนเอง กลุ่มที่ 97 จ.ร้อยเอ็ด
58 หมู่ 7 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1553 4-45-13-03/1-0041 กลุ่มบูรณาการจัดการตนเอง กลุ่มที่93 จ.ร้อยเอ็ด
107 หมู่ 7 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1554 4-45-13-01/1-0084 กลุ่มบูรณาการจัดการตนเอง กลุ่มที่76 จ.ร้อยเอ็ด
83 หมู่ 2 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1555 4-45-13-03/1-0043 กลุ่มกระบือบ้านโพนนางาม
61 หมู่ 14 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1556 4-45-13-04/1-0065 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดอนจิก
22 หมู่ 6 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1557 4-45-13-05/1-0042 กลุ่มเลี้ยงกระบือท่าหาดยาว
59 หมู่ 6 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1558 4-45-13-05/1-0044 กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ ม.1 ต.ท่าหาดยาว
52 หมู่ 1 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1559 4-45-14-04/1-0019 เกษตรพอเพียงบ้านฟ้าเลื่อม ม.2
73 หมู่ 2 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1560 4-45-14-09/1-0023 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทบ้านเปลือย
23 หมู่ 8 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892738620
1561 4-45-14-06/1-0034 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือตามแนวพนะราชดำริ
26 หมู่ 6 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0896432897
1562 4-45-14-04/1-0048 กลุ่มเกาตรกรอนุรักษ์กระบือไทยบ้านห้วยสำราญ
148 หมู่ 12 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1563 4-45-14-05/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านแขม
124 หมู่ 12 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0899373639
1564 4-45-14-01/1-0050 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย ตำบลอาจสามารถ
214 หมู่ 4 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0850345104
1565 4-45-14-07/1-0039 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองนาหล้า
6 หมู่ 11 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833493135
1566 4-45-14-01/1-0051 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านส่องใหม่
41 หมู่ 17 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0871254748
1567 4-45-14-05/1-0024 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านเล็บขาว หมู่ 3
95 หมู่ 3 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0935295942
1568 4-45-15-02/1-0055 เลี้ยงกระบือตำบลชุมพร
72 หมู่ 8 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833403585
1569 4-45-15-04/1-0022 กลุ่มอนุรักษ์กระบือหมู่ที่ 5 หนองสะเดา
7 หมู่ 5 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0623609825
1570 4-45-15-01/1-0055 ผู้เลี้ยงกระบือหมู่ที่ึึ7,10 ต.เมยวดี
133 หมู่ 7 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0636328036
1571 4-45-15-01/1-0056 กระบือเงินล้านบ้านราษฎรสามัคคี
41 หมู่ 8 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043577025
1572 4-45-15-03/1-0053 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านคำนางตุ้ม
119 หมู่ 5 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1573 4-45-16-05/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านสนามชัย หมู่ 13
61 หมู่ 13 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0813208117
1574 4-45-16-02/1-0044 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองสองห้อง หมู่ 2
59 หมู่ 2 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 089597048
1575 4-45-16-04/1-0042 ธนาคารต้นไม้บ้านดงขวาง ม.8
72 หมู่ 8 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878586123
1576 4-45-16-04/1-0043 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ หม่ 9
18/3 หมู่ 9 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801635917
1577 4-45-16-05/1-0044 ปลูกยาสูบบ้านหนองไฮไทรงาม 2
20 หมู่ 3 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1578 4-45-16-08/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแดง หมู่ 8
32 หมู่ 8 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0832913859
1579 4-45-16-04/1-0044 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ ม.9
18/3 หมู่ 9 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1580 4-45-16-02/1-0046 ธนาคารต้นไม้บ้านดอนทราย หมู่ 2
58 หมู่ 2 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0873749101
1581 4-45-16-04/1-0045 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองม่วง ม.5
36 หมู่ 5 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1582 4-45-16-04/1-0046 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1
19/2 หมู่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1583 4-45-16-02/1-0045 ธนาคารต้นไม้เศษฐกิจพอเพียงอำเภอศรีสมเด็จ
59 หมู่ 13 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1584 4-45-16-05/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไร่ ม.11
23 หมู่ 11 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883295206
1585 4-45-16-05/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านกล้วย ม.4
121 หมู่ 4 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801769150
1586 4-45-16-05/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูคำ ม.9
10 หมู่ 9 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0897634375
1587 4-45-16-03/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านท่าแร่ ม.4
3 หมู่ 4 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801798630
1588 4-45-16-05/1-0033 ธนาคารต้นไม้บ้านดอนน้ำคำ ม.10
43 หมู่ 10 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856070219
1589 4-45-16-05/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าเว่อ ม.7
25 หมู่ 7 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856441659
1590 4-45-16-06/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงควง ม.1
89 หมู่ 1 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0899914749
1591 4-45-16-03/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าเม้าเหนือ ม.2
110 หมู่ 2 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0908532269
1592 4-45-16-05/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่าอาราง ม.8
130 หมู่ 8 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0870383556
1593 4-45-16-03/1-0030 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าเม้าใต้ ม.3
154 หมู่ 3 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878259341
1594 4-45-16-04/1-0048 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ากลาง ม.6
108 หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883002908
1595 4-45-16-05/1-0038 ธนาคารต้นไม้บ้านหัวหนองแวง ม.14
47 หมู่ 14 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1596 4-45-16-03/1-0033 ธนาคารต้นไม้บ้านดงเมือง ม.5
85 หมู่ 5 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0868806362
1597 4-45-16-04/1-0047 ธนาคารต้นไม้บ้านกลาง ม.3
2 หมู่ 3 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847967278
1598 4-45-16-06/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านโสกเชือกน้อย ม.10
47 หมู่ 10 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0837697263
1599 4-45-16-04/1-0050 ธนาคารต้นไม้บ้านกอก หมู่ 12
89 หมู่ 12 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0846844252
1600 4-45-16-05/1-0039 ธนาคารต้นไม้บ้านป่าแหน หมู่ 5
31 หมู่ 5 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0884932584
1601 4-45-16-02/1-0047 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองโก หมู่ 6
48 หมู่ 6 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872144865
1602 4-45-16-08/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านโดนน้อย หมู่ 5
41 หมู่ 5 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0880627160
1603 4-45-16-08/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูยาง หมู่ 4
178 หมู่ 4 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807656106
1604 4-45-16-06/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแสง หมู่ 3
41 หมู่ 3 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856089972
1605 4-45-16-03/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านเมืองเปลือย ม.1
119 หมู่ 1 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892797898
1606 4-45-16-04/1-0049 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนขวาง ม.7
33 หมู่ 7 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0819543931
1607 4-45-16-03/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านเมืองเก่า ม.7
59 หมู่ 7 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892321079
1608 4-45-16-08/1-0042 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนเหลี่ยม ม.3
17 หมู่ 3 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801824164
1609 4-45-16-08/1-0038 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนทัน ม.2
8 หมู่ 2 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872164769
1610 4-45-16-06/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2
68 หมู่ 2 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0852742358
1611 4-45-16-08/1-0040 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแซง ม.6
6 หมู่ 6 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857453711
1612 4-45-16-01/1-0022 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองเจริญ ม.7
14 หมู่ 7 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801884426
1613 4-45-16-08/1-0039 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองผักตบ ม.1
95 หมู่ 1 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0836668467
1614 4-45-16-03/1-0036 ธนาคารต้นไม้บ้านไม้ล่าม ม.6
110 หมู่ 6 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862287408
1615 4-45-16-02/1-0050 ธนาคารต้นไม้บ้านบุมะเขือ ม.12
14 หมู่ 12 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0890733687
1616 4-45-16-02/1-0049 ธนาคารต้นไม้บ้านพิมพ์พัฒนา ม.1
2 หมู่ 1 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0880300140
1617 4-45-16-02/1-0051 ธนาคารต้นไม้บ้านก่อ ม.3
78 หมู่ 3 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872271738
1618 4-45-16-02/1-0052 ธนาคารต้นไม้บ้านโคกข่า ม.5
64 หมู่ 5 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862238026
1619 4-45-16-02/1-0053 ธนาคารต้นไม้บ้านก่อ ม.13
1 หมู่ 13 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810534163
1620 4-45-16-05/1-0040 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงยาว ม.2
104 หมู่ 2 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0805598836
1621 4-45-16-04/1-0051 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองใหญ่ ม.10
64 หมู่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 08999432696
1622 4-45-16-07/1-0024 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนน้ำเงิน ม.11
14 หมู่ 11 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833518084
1623 4-45-16-06/1-0035 ธนาคารต้นไม้บ้านโคกกลาง ม.6
20 หมู่ 6 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0815901316
1624 4-45-16-02/1-0048 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองเม็ก ม.8
1 หมู่ 8 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872311957
1625 4-45-16-01/1-0023 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ากาชาด ม.6
79 หมู่ 6 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872228937
1626 4-45-16-01/1-0026 ธนาคารต้นไม้บ้านศรีโพธิ์ทอง ม.1
70 หมู่ 1 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883016770
1627 4-45-16-07/1-0025 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงน้อย ม.5
47 หมู่ 5 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0868644802
1628 4-45-16-01/1-0024 ธนาคารต้นไม้บ้านเขวาน้อย ม.2
55 หมู่ 2 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0854620638
1629 4-45-16-07/1-0031 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองขุมดิน ม.9
35 หมู่ 9 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879875230
1630 4-45-16-08/1-0041 ธนาคารต้นไม้บ้านบาก ม.7
25 หมู่ 7 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0846017782
1631 4-45-16-07/1-0028 ธนาคารต้นไม้บ้านหนอแวงควง ม.6
98 หมู่ 6 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857562458
1632 4-45-16-07/1-0026 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองสี่มุม ม.10
27 หมู่ 10 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0815456099
1633 4-45-16-07/1-0029 ธนาคารต้นไม้บ้านโคกไพรี ม.4
38 หมู่ 4 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892735967
1634 4-45-16-07/1-0027 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูโคก ม.3
69 หมู่ 3 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 085756979
1635 4-45-16-01/1-0025 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ายาว ม.5
69 หมู่ 5 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879514323
1636 4-45-16-07/1-0033 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองห้าง ม.7
1 หมู่ 7 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0890082262
1637 4-45-16-03/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่าดอนไฮ ม.8
14 หมู่ 8 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879615658
1638 4-45-16-02/1-0054 ธนาคารต้นไม้บ้านศรีสมเด็จ ม.10
16 หมู่ 10 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857525078
1639 4-45-16-07/1-0030 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองขุมดิน ม.12
128 หมู่ 12 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0822296450
1640 4-45-16-06/1-0037 ธนาคารต้นไม้บ้านโนนโพธิ์ ม.8
28 หมู่ 8 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0831420028
1641 4-45-16-05/1-0041 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ากุด ม.6
120 หมู่ 6 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0846017758
1642 4-45-16-01/1-0027 ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่าใหญ่ ม.4
59 หมู่ 4 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862246856
1643 4-45-16-06/1-0038 ธนาคารต้นไม้บ้านโพธิ์สัย ม.4
115 หมู่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1644 4-45-16-02/1-0058 ธนาคารต้นไม้บ้านป่ากุง ม.11
94 หมู่ 11 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1645 4-45-16-06/1-0041 ธนาคารต้นไม้บ้านโพธิ์สัยน้อย ม.1
136 หมู่ 1 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0898395312
1646 4-45-16-02/1-0057 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแสบง ม.9
21 หมู่ 9 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801846521
1647 4-45-16-05/1-0043 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไฮ ม.3
28 หมู่ 3 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862252443
1648 4-45-16-07/1-0034 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองคูโคก ม.8
69 หมู่ 8 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1649 4-45-16-07/1-0032 ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแวงควง ม.2
71 หมู่ 2 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892199098
1650 4-45-16-05/1-0046 บูรณาการเลี้ยงโค-กระบือชุมชนจัดการตนเอง ร้อยเอ็ด 98
13 หมู่ 6 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 093347688
1651 4-45-18-05/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หมูม้น
36/1 หมู่ 9 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0827405569
1652 4-45-18-06/1-0032 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบูรณาการชุมชนจัดการตนเอง บ้านศรีจันทร์ หมู่ 9
57 หมู่ 9 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0874268704
1653 4-45-18-06/1-0033 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ บ้านพยอมน้อย หมู่ 4
79 หมู่ 4 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807642797
1654 4-45-18-06/1-0034 กลุ่มบูรณาการชุมชนจัดการตนเอง 79 บ้านเขืองใหญ่
197 หมู่ 3 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0851437265
1655 4-45-18-04/1-0024 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ บ้านดอนขี หมู่ 6
103 หมู่ 6 ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1656 4-45-19-03/1-0029 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดูกอึ่ง
6 หมู่ 8 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1657 4-45-19-03/1-0030 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือหนองจาน
6 หมู่ 8 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1658 4-45-19-01/1-0044 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโคกสะอาด
68 หมู่ 7 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1659 4-45-19-03/1-0032 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านราษฎร์รังษี ม.12
19 หมู่ 2 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1660 4-45-19-01/1-0047 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกระบือบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่17
92 หมู่ 17 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0821223801
1661 4-45-19-04/1-0047 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองเหล็ก
58 หมู่ 5 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0870087934
1662 4-45-20-01/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านผักก้าม
46 หมู่ 1 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1663 4-45-20-02/1-0023 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือหมู่ที่๓ ตำบลเทอดไทย
31 หมู่ 3 ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872301436
1664 1-16-07-04/1-0040 ผู้ทำปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหนองผักแว่น
60/1 หมู่ 3 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0812910538
1665 6-52-01-09/1-0026 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์
75 หมู่ 6 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0979210884
1666 6-52-02-03/1-0058 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาแช่ กลุ่ม 1 ม.2 ตำบลจางเหนือ
249 หมู่ 2 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0857099757
1667 6-52-02-03/1-0061 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาแช่ กลุ่มที่ 2 ตำบลจางเหนือ
110 หมู่ 2 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0843804736
1668 6-52-02-03/1-0073 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 7 ตำบลจางเหนือ
112 หมู่ 7 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0857160644
1669 6-52-02-03/1-0079 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ
92 หมู่ 5 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0810291230
1670 6-52-02-03/1-0080 กลุ่มเลี้ยงกระบือ บ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ
174 หมู่ 6 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1671 6-52-02-03/1-0081 กลุ่มเลี้ยงกระบือ บ้านนาสันติราษฎร์ (1) หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ
108 หมู่ 6 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0810526970
1672 6-52-02-03/1-0082 กลุ่มเลี้ยงกระบือ กลุ่ม 2 หมู่ 6 ตำบลจางเหนือ
122 หมู่ 6 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0898355073
1673 6-52-02-03/1-0087 กลุ่มเลี้ยงกระบือขุน หมู่ 1 บ้านปงแท่น ตำบลจางเหนือ
79/1 หมู่ 1 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0871875905
1674 6-52-02-03/1-0129 กลุ่มเลี้ยงกระบือตำบลจางเหนือกลุ่ม 1
153 หมู่ 3 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1675 6-52-02-03/1-0130 กลุ่มเลี้ยงกระบือตำบลจางเหนือกลุ่ม 3
44 หมู่ 3 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1676 6-52-02-03/1-0132 กลุ่มเลี้ยงควายบ้านปงแท่น
115 หมู่ 1 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1677 6-52-02-03/1-0135 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านทาน หมู่ 4 ต.จางเหนือ
101/5 หมู่ 4 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1678 6-52-02-01/1-0098 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ 7 ต.บ้านดง
150 หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0811802404
1679 6-52-03-09/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลใหม่พัฒนา
1/1 หมู่ 5 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0898354172
1680 6-52-03-09/1-0028 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลใหม่พัฒนา
319 หมู่ 3 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0897015693
1681 6-52-03-09/1-0032 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5
81 หมู่ 5 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0821803370
1682 6-52-03-03/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือและเกษตรกรรมบ้านเข้าซ้อน
149/1 หมู่ 1 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0857128531
1683 6-52-05-04/1-0026 กลุ่ม โค-กระบือ ผาแดง แม่งาวใต้
45/4 หมู่ 7 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0814171933
1684 6-52-08-04/1-0026 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือหล่ายดอย
81 หมู่ 10 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0898536830
1685 6-52-10-03/1-0026 กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือบ้านนาคตแพะ
74 หมู่ 4 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0629641244
1686 6-52-10-03/1-0027 กลุุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาคตแพะ
24/3 หมู่ 4 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0641683644
1687 6-52-12-03/1-0016 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านแม่ยามใต้
24/4 หมู่ 9 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0871808121
1688 6-52-12-03/1-0017 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือบ้านใหม่สามัคคี
134 หมู่ 11 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์
1689 6-52-12-01/1-0031 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านปางม่วง
11/1 หมู่ 9 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0810322782
1690 6-52-13-04/1-0061 กลุ่มเลี้ยงวัว-กระบือบ้านสบลี
59 หมู่ 6 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0856951905
1691 6-51-01-04/1-0021 กลุ่มทำนาข้าวจำลองบ้านหัวฝาย
76 หมู่ 2 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0810293427
1692 6-51-01-17/1-0021 กลุ่มอนุรักษ์กระบือป่าสัก-หนองหนามเมืองลำพูน
22/2 หมู่ 3 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0898352602
1693 6-51-01-13/1-0081 กลุ่มอนุรักษ์กระบือมะเขือแจ้เมืองลำพูน
166 หมู่ 13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0882256602
1694 6-51-02-01/1-0046 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือทุ่งไผ่-หน้าสถานี
41 หมู่ 3 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0819924210
1695 6-51-03-02/1-0032 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลป่าพลู
206 หมู่ 3 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0839406880
1696 6-51-03-01/1-0073 กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์อำเภอบ้านโฮ่ง
69 หมู่ 6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0827609936
1697 6-51-03-02/1-0034 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งม่าน
70 หมู่ 4 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0871750031
1698 6-51-04-04/1-0026 กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมอำเภอลี้
33 หมู่ 6 ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน โทรศัพท์
1699 6-51-05-03/1-0033 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านห้วยห้าง
29/1 หมู่ 7 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1700 6-51-06-08/1-0101 บ่อเกษตรบ่อที่ 5 บ้านน้ำดิบ หมู่ 6 ต.น้ำดิบ
37/16 หมู่ 6 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0899533725
1701 6-51-06-11/1-0101 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านนครเจดีย์
69/2 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0832051250
1702 6-51-07-02/1-0072 การเกษตรอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
62/1 หมู่ 12 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0869197238
1703 6-51-08-03/1-0057 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือเวียงหนองล่อง
173/2 หมู่ 10 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0844853904
1704 6-51-08-03/1-0058 ผู้เลี้ยงโคขุนเวียงหนองล่อง
424 หมู่ 6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0897004363
1705 4-42-01-12/1-0005 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจพอเพียง
214 หมู่ 8 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 42000
1706 4-42-01-12/1-0008 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือร่วมใจที่ยึดมั่น
164 หมู่ 4 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1707 4-42-01-13/1-0020 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน
15 หมู่ 5 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 042834749
1708 4-42-01-12/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านนาแขม
353 หมู่ 7 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0
1709 4-42-01-12/1-0026 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านห้วยทรายทอง
18 หมู่ 9 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0862352966
1710 4-42-01-13/1-0031 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านน้อยนาซำ
20 หมู่ 1 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0890021710
1711 4-42-01-12/1-0027 กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งบ้านนาแขม
283 หมู่ 7 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0810478418
1712 4-42-01-12/1-0028 กลุ่มโค-กระบือบ้านโป่งนาแขม
59 หมู่ 5 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1713 4-42-01-07/1-0031 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรบ้านแหล่งควาย
127 หมู่ 3 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0842651786
1714 4-42-01-12/1-0055 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ทันสมัย
24 หมู่ 9 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0930955481
1715 4-42-03-06/1-0009 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านคกเลาเหนือ
41/2 หมู่ 2 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 070392046
1716 4-42-03-06/1-0027 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.7 ต.บุฮม
74/2 หมู่ 7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042070167
1717 4-42-03-02/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านธาตุ หมู่ที่ 16
239/2 หมู่ 16 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 017499352
1718 4-42-03-06/1-0031 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 1 ตำบลบุฮม
101 หมู่ 1 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042070229
1719 4-42-03-08/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหาดทรายขาว
11/1 หมู่ 1 ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042070810
1720 4-42-03-08/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหาดทรายขาวพัฒนา
65/1 หมู่ 1 ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0847935774
1721 4-42-03-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านนาบอน ม.2
184/1 หมู่ 2 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 010472318
1722 4-42-03-07/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านแสนสำราญ ม.4 ต.จอมศรี
2/1 หมู่ 4 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 070220810
1723 4-42-03-07/1-0017 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ม.4 ต.จอมศรี
22/1 หมู่ 4 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1724 4-42-03-03/1-0046 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลนาซ่าว
253/1 หมู่ 1 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1725 4-42-03-07/1-0019 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ม.6 ต.จอมศรี
77/1 หมู่ 6 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1726 4-42-03-02/1-0052 กลุ่มโค-กระบือบ้านธาตุพัฒนา ม.12 ต.ธาตุ
26/1 หมู่ 12 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1727 4-42-03-07/1-0028 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านนาสี ม.1 ต.จอมศรี
193 หมู่ 1 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1728 4-42-03-07/1-0030 กลุ่มเลี้ยงกระบือเกษตรกลุ่ม 3 บ้านนาสี ม.7
262 หมู่ 7 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0854648488
1729 4-42-03-07/1-0031 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ม.2 ต.จอมศรี
168 หมู่ 2 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1730 4-42-03-02/1-0077 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านธาตุ ม.14
3/5 หมู่ 14 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0872132863
1731 4-42-03-04/1-0018 ปศุสัตว์ที่ 3 ม.12 ต.เขาแก้ว
71 หมู่ 12 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1732 4-42-03-07/1-0034 กลุ่มโค-กระบือบ้านแสนสำราญ หมู่ 4 (ทองสี)
11 หมู่ 4 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1733 4-42-03-02/1-0083 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านห้วยหินซา
12 หมู่ 4 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042854380
1734 4-42-03-06/1-0086 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.3 บ้านคกเลาใต้
70 หมู่ 3 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1735 4-42-03-07/1-0036 กลุ่มเลี้ยงกระบือ จอมศรี หมู่ 8
143/1 หมู่ 8 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1736 4-42-03-02/1-0087 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ.ธาตุ ม.2
209/1 หมู่ 2 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1737 4-42-03-06/1-0105 กลุ่มโคกระบือ บ้านวัฒนาภิรมย์ ม.7
97/1 หมู่ 7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1738 4-42-03-04/1-0040 กลุ่มเลี้ยงกระบือท่าบม ม.13 ต.เขาแก้ว
26/7 หมู่ 13 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0833552565
1739 4-42-03-03/1-0104 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาบอนตำบลนาซ่าว
102 หมู่ 12 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0845318994
1740 4-42-05-05/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองอุมลัว
216 หมู่ 6 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 046843782
1741 4-42-05-07/1-0003 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำเย็น
16 หมู่ 2 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 072248579
1742 4-42-05-08/1-0003 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านปางคอม
9 หมู่ 8 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 070432631
1743 4-42-05-08/1-0004 กลุ่มเกษตรพอเพียง บ้านวังกุ่ม ตำบลโป่ง
54 หมู่ 6 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 0
1744 4-42-06-05/1-0008 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ต.เหล่ากอหก
3 หมู่ 1 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042819047
1745 4-42-06-01/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ อำเภอนาแห้ว
37 หมู่ 2 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0903375709
1746 4-42-06-02/1-0022 กลุ่มเลี้ยงกระบือนาปอ
5 หมู่ 4 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 093480443
1747 4-42-08-03/1-0011 กลุ่มโค - กระบือ บ้านน้ำพาน
82 หมู่ 3 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์
1748 4-42-09-12/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.8 ต.โคกขมิ้น
126 หมู่ 8 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์ 072204679
1749 4-42-14-01/1-0017 เลี้ยงโค - กระบือ พันธุ์พื้นเมือง บ้านหลักร้อยหกสิบ
177 หมู่ 10 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์ 0815748742
1750 4-42-14-01/1-0029 เลี้ยงโคกระบือ + ปลูกตะไคร้ 1
16 หมู่ 11 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์ 0812630459
1751 7-33-01-21/1-0010 เลี้ยงโคกระบือ
100 หมู่ 10 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0848326321
1752 7-33-01-19/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านหนองไฮ
100 หมู่ 1 ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833419953
1753 4-33-02-07/1-0005 ผู้เลี้ยงโคกระบือยางชุมใหญ่
109 หมู่ 1 ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072550538
1754 7-33-02-02/1-0010 อนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านดินดำ
22 หมู่ 9 ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0874229413
1755 7-33-02-03/1-0012 เลี้ยงโคกระบือขุนหนุนเกษตรกรบ้านค้อ
17 หมู่ 9 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0986074997
1756 7-33-02-03/1-0014 เลี้ยงโคกระบือขุนแดนอุดม
80 หมู่ 11 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1757 7-33-02-03/1-0018 ผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นบ้าน หมู่ที่ 3 ต.คอนกาม
66 หมู่ 9 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0643518796
1758 4-33-03-07/1-0002 กลุ่มส่งเสริมอาชีพพัฒนาบ้านหมัด
35/3 หมู่ 3 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072443195
1759 4-33-03-11/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขาม
44 หมู่ 3 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 099980692
1760 4-33-03-04/1-0001 ศูนย์ข้าวเปลือกบ้านโนนแดง
4 หมู่ 8 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 078703271
1761 4-33-03-03/1-0006 เกษตรพอเพียงบ้านบกขี้ยาง
19/2 หมู่ 11 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0844771145
1762 4-33-03-20/1-0009 กลุ่มเกษตรฟื้นฟูข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
7/1 หมู่ 7 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1763 4-33-03-20/1-0015 หอมมะลิสร้อยจันทร์หนองทามใหญ่
83 หมู่ 6 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0856571260
1764 4-33-03-20/1-0018 นวัตกรรมเกษตรแผนใหม่หนองทามใหญ่
35 หมู่ 6 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872565230
1765 4-33-03-04/1-0028 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือตำบลยาง
128 หมู่ 11 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0800044730
1766 7-33-03-03/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือทุ่งพาย
8 หมู่ 3 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1767 7-33-03-04/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือหนองกก
129 หมู่ 2 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1768 7-33-03-12/1-0010 กลุ่มพัฒนาอาชีพเพื่อการเกษตร
43/3 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1769 7-33-03-04/1-0013 เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือบ้านโนนสวรรค์ ม.9
26/5 หมู่ 9 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1770 7-33-03-04/1-0014 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองกี่ ม.7
31 หมู่ 7 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1771 7-33-03-04/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านสร้างเหล่า ม.3
59 หมู่ 3 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1772 7-33-03-04/1-0016 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโพธิ์ลังกา
21/2 หมู่ 6 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1773 7-33-03-04/1-0017 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโนนแดง
28 หมู่ 8 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1774 7-33-03-04/1-0021 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านกล้วย
20 หมู่ 10 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1775 7-33-03-04/1-0018 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองกก หมู่ที่12
14/1 หมู่ 12 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1776 7-33-03-04/1-0020 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโคก หมู่ที่ 5
41/1 หมู่ 5 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1777 7-33-03-02/1-0014 เลี้ยงโคกระบือหนองบัวไชยวาน
142/1 หมู่ 3 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0615589772
1778 7-33-03-04/1-0023 สร้างเหล่าโคกระบือ
34/4 หมู่ 3 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1779 7-33-03-04/1-0024 ผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองกี่
9/1 หมู่ 7 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1780 7-33-03-07/1-0011 เลี้ยงโค-กระบือบ้านผึ้ง
144 หมู่ 5 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0981876923
1781 7-33-03-02/1-0015 เกษตรเลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนผึ้ง
60 หมู่ 10 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 061485277
1782 4-33-04-13/1-0001 คนพันปี
365 หมู่ 5 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 012543973
1783 4-33-04-14/1-0008 วิสาหกิจชุมชมกลุ่มเลื้ยงโคกระบือบ้านกระแชงใหญ่
314 หมู่ 18 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1784 4-33-04-15/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ค.ควายพัฒนาโนนสำราญ
256 หมู่ 10 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 081111876510
1785 4-33-04-19/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเลื้ยงโค-กระบือเสาธงชัย
7 หมู่ 1 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1786 7-33-04-25/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านด่านใต้
67 หมู่ 2 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0934230953
1787 7-33-04-05/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือยั่งยืนบ้านทุ่งโพธิ์
301 หมู่ 3 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0849594169
1788 7-33-04-01/1-0014 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเปือยหมู่ 10 ตำบลบึงมะลู
404 หมู่ 10 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0981905866
1789 4-33-05-05/1-0013 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ บ้านโสน
322 หมู่ 1 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0868770893
1790 4-33-05-03/1-0015 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านใจดีหมู่1
490 หมู่ 1 ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1791 7-33-05-01/1-0010 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านศรีอุดม 1
107 หมู่ 5 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0828729848
1792 7-33-05-01/1-0011 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านศรีอุดม 2
111 หมู่ 5 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1793 7-33-05-01/1-0012 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านศรีอุดม 3
54 หมู่ 5 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0967658812
1794 7-33-05-18/1-0010 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านมะขาม 1
37 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833855512
1795 7-33-05-18/1-0011 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านมะขาม 2
47 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1796 7-33-05-10/1-0010 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกระเบา
37 หมู่ 11 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1797 7-33-05-17/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านระกา
137 หมู่ 5 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0981566397
1798 4-33-06-05/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านโพนปลัด
128 หมู่ 1 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 078308123
1799 7-33-06-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสะเดาน้อย
99 หมู่ 3 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1800 4-33-07-01/1-0003 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหนองเหล็ก
51 หมู่ 6 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0860107709
1801 4-33-07-09/1-0001 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแสนแก้ว
55 หมู่ 2 ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833681184
1802 4-33-07-06/1-0005 เพื่อนเกษตรบ้านกอกหวานเหนือ
130 หมู่ 14 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810675493
1803 4-33-07-07/1-0011 เกษตรกรทำสวนพริกบ้านขนวน
21/1 หมู่ 5 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0817785009
1804 4-33-07-07/1-0023 เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือหนามแท่ง หมู่4
19/1 หมู่ 4 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0868690138
1805 4-33-07-04/1-0017 กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านรงระ
68 หมู่ 8 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1806 4-33-07-04/1-0018 กลุ่มสุกรพัฒนาบ้านรงระ
28 หมู่ 8 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0900457759
1807 7-33-07-02/1-0010 กระบือไทยในเกาะกระโพธิ์
235 หมู่ 11 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0856339880
1808 7-33-07-07/1-0011 เกษตรอินทรีย์บ้านหนามแท่ง
17/1 หมู่ 4 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1809 7-33-07-02/1-0014 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือชุมชนปราสาทปรางค์กู่
89/5 หมู่ 1 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0972696202
1810 4-33-08-07/1-0008 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลขุนหาญ
57 หมู่ 4 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1811 4-33-08-09/1-0001 ผู้ปลูกข้าว หมู่ที่ 11 ตำบลกันทรอม
71 หมู่ 11 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0890308875
1812 4-33-08-11/1-0032 กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโคกพยอม
34 หมู่ 4 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0851543948
1813 7-33-08-11/1-0010 กลุ่มผู้รักษ์ควายไทยตำบลโพธิ์กระสังข์
16/1 หมู่ 6 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0892836782
1814 7-33-08-09/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านตาเอก
161 หมู่ 8 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0883447334
1815 7-33-08-06/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านระหาร
179 หมู่ 3 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862227794
1816 7-33-08-10/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านภูทอง
242 หมู่ 5 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1817 7-33-08-10/1-0011 อนุรักษ์กระบือบ้านหนองจิก
86 หมู่ 2 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1818 7-33-08-10/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านกุดนาแก้ว
175 หมู่ 3 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0816860183
1819 4-33-09-10/1-0015 กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านหนองกก หมู่ 17
36 หมู่ 17 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045600468
1820 4-33-09-10/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ ตำบลบัวหุ่ง
31 หมู่ 11 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0879657582
1821 4-33-09-10/1-0036 กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อการผลิต
58 หมู่ 11 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899488054
1822 4-33-09-10/1-0037 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านบัวหุ่ง
56 หมู่ 4 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0821339466
1823 7-33-09-06/1-0010 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านมะฟัก ตำบลจิกสังข์ทอง
4/2 หมู่ 3 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1824 7-33-09-03/1-0011 เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแค
12 หมู่ 17 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0849587908
1825 7-33-09-03/1-0010 เลี้ยงกระบือ หมู่ 17 ตำบลหนองแค
50 หมู่ 17 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1826 7-33-09-03/1-0017 กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือขุนบ้านปลาขาว
2 หมู่ 2 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872563309
1827 4-33-10-05/1-0005 ศูนย์ข้าวหอมมะลิบ้านหนองเหล็ก ตำบลอี่หล่ำ
96 หมู่ 7 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062567068
1828 4-33-10-02/1-0005 ส่งเสริมเลี้ยงโค-กระบือบ้านจิก ม.2 ต.อี่หล่ำ
13 หมู่ 2 ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 070036912
1829 4-33-10-24/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองโปร่ง
5 หมู่ 1 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0868700341
1830 7-33-10-17/1-0010 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ปะอาว กลุ่มที่ 1
102 หมู่ 1 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0874576587
1831 7-33-10-17/1-0011 กลุ่มเลี้ยงกระบือ ปะอาว กลุ่มที่ 2
101 หมู่ 1 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1832 7-33-10-18/1-0010 ทำนาข้าวไรซ์เบอรี่บ้านหนองใหญ่
17 หมู่ 12 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0870182488
1833 7-33-10-02/1-0011 กลุ่มโค-กระบือ บ้านหนองเหล็ก ตำบลอี่หล่ำ
22 หมู่ 7 ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0933473916
1834 7-33-10-02/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโนนยาง
29 หมู่ 3 ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1835 7-33-10-02/1-0013 เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ พื้นเมือง บ้านหนองเหล็ก
51 หมู่ 7 ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872516390
1836 7-33-10-17/1-0013 กลุ่มอดุลย์รักษ์โค-กระบือ
118 หมู่ 5 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0820365327
1837 7-33-10-05/1-0014 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโนนหาญหก
55 หมู่ 5 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0892184232
1838 7-33-11-01/1-0010 กระบือยั่งยืนอำเภอบึงบูรพ์
30 หมู่ 11 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0880877407
1839 7-33-11-01/1-0017 กลุ่มเลี้ยงสัตว์โชคดีบ้านโนนลานหมู่ 1
99 หมู่ 1 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0884710331
1840 4-33-12-05/1-0004 ผู้เลี้ยงโคขุนบ้านจานแสนไชย
20 หมู่ 7 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 092498570
1841 4-33-12-03/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนสำโรง
4 หมู่ 7 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062829770
1842 4-33-12-02/1-0010 กลุ่มชุมชนพอเพียง
105 หมู่ 3 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 060341649
1843 4-33-12-06/1-0011 คนปลูกข้าวหอมมะลิ
246 หมู่ 5 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 031482801
1844 4-33-12-05/1-0006 ผู้ปลูกข้าวนครจาน
90 หมู่ 7 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0843553494
1845 4-33-12-01/1-0006 เศรษฐกิจพอเพียงบกพอก
55/1 หมู่ 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 852172671
1846 4-33-12-06/1-0015 โรงสีข้าวชุมชน
22 หมู่ 9 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 883776819
1847 4-33-12-06/1-0026 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือตำบลปราสาท
10 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 856369201
1848 4-33-12-03/1-0024 กลุ่มเกษตรทำนาไพรพะยอม
18 หมู่ 8 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 848237372
1849 4-33-12-06/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านปะโด๊ะ
84 หมู่ 8 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 883684180
1850 4-33-12-06/1-0030 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือระหุ่ง
29 หมู่ 10 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 844245128
1851 7-33-12-05/1-0011 กลุ่มอาชีพเกษตรยั่งยืน
6 หมู่ 6 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 844977118
1852 7-33-12-03/1-0010 เกษตรอินทรีย์แดงใหญ่
22 หมู่ 9 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 981514460
1853 7-33-12-05/1-0012 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ต.จานแสนไชย
141 หมู่ 5 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 908359302
1854 7-33-12-05/1-0013 กลุ่มสตรีบ้านพะวร
114 หมู่ 2 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 610675973
1855 7-33-12-05/1-0014 กลุ่มพอเพียงบ้านหนองแสนไชย
2 หมู่ 10 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 971492225
1856 7-33-12-01/1-0012 เกษตรก้าวหน้าหนองมันปลา
31 หมู่ 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0615401467
1857 7-33-12-06/1-0012 เกษตรกรบ้านกอเลา ม.2
14 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0880697455
1858 7-33-12-01/1-0020 บ้านสร้างเรือ
76/1 หมู่ 5 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0804775883
1859 7-33-12-02/1-0012 จังเอินพัฒนา
110 หมู่ 5 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0811865519
1860 7-33-12-06/1-0017 พัฒนาเกษตรโนนโก
70 หมู่ 11 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0625241509
1861 7-33-12-04/1-0010 บ้านชาด ม.10
15 หมู่ 10 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0822353323
1862 7-33-12-06/1-0018 กลุ่มออมทรัพย์บ้านขยับ
30 หมู่ 16 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0800390124
1863 7-33-12-01/1-0021 สวัสดี
90 หมู่ 8 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0998931472
1864 7-33-12-03/1-0019 ผู้เลี้ยงไก่โนนแคน ม.12
119 หมู่ 12 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0804072885
1865 7-33-12-04/1-0011 ไทเกษตรซัพพลาย
131 หมู่ 7 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0846408966
1866 7-33-12-03/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือต้นน้ำ
74 หมู่ 8 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0879642315
1867 7-33-12-03/1-0021 บ้านบุยาว
52/2 หมู่ 2 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0927710686
1868 7-33-12-01/1-0022 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงห้วยทับทัน
27/1 หมู่ 1 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0946014305
1869 7-33-12-02/1-0013 เกษตรหนองคู
47 หมู่ 12 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0883753978
1870 7-33-12-02/1-0014 กลุ่มออมทรัพย์เตาเหล็ก
93 หมู่ 10 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0933570784
1871 7-33-12-03/1-0025 กลุ่มโค กระบือไฮใหญ่
84 หมู่ 6 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0902410557
1872 4-33-13-04/1-0022 กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านหนองแวงใต้
2 หมู่ 10 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872613318
1873 4-33-13-03/1-0020 เกษตรอินทรีย์ชีวภาพอะตอมมิคนาโนบ้านโพธิ์
97 หมู่ 5 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0850897713
1874 4-33-13-02/1-0020 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านผักขะย่าน้อย
1/1 หมู่ 9 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0850163361
1875 4-33-13-02/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือเพื่อส่งเสริมอาชีพ
14 หมู่ 15 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1876 4-33-13-05/1-0008 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพ
29 หมู่ 11 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1877 4-33-13-01/1-0023 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพริกพัฒนาการเกษตร
53 หมู่ 14 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 048281289
1878 7-33-13-01/1-0015 การเลี้ยงกระบือบ้านโปร่ง
12/1 หมู่ 7 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862611554
1879 7-33-13-02/1-0017 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโพนงาม
5 หมู่ 7 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810688107
1880 4-33-14-04/1-0010 ปลูกข้าวหอมมะลิ หมู่ 4
211 หมู่ 4 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0
1881 4-33-14-04/1-0014 กลุ่มทำนาข้าวปลอดสารพิษ
81 หมู่ 6 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0879965443
1882 7-33-14-03/1-0012 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองโดน
40 หมู่ 11 ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1883 7-33-14-06/1-0012 เกษตรพอเพียงสานต่อที่พ่อทำ
19 หมู่ 10 ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0857719192
1884 4-33-15-02/1-0001 คนน้ำเกลี้ยง
10/1 หมู่ 7 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 050927596
1885 4-33-15-05/1-0018 กลุ่มเลี้ยงสัตว์รุ่งระวี
37 หมู่ 4 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1886 4-33-15-04/1-0004 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลเขิน
58 หมู่ 1 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1887 4-33-15-03/1-0009 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยเพื่อการเกษตร
39 หมู่ 14 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1888 7-33-15-03/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนากระบือบ้านกะวัน
69/1 หมู่ 8 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1889 7-33-15-03/1-0012 กลุ่มพัฒนากระบือบ้านบาก
16/2 หมู่ 4 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1890 7-33-15-02/1-0010 ทรัพย์สมบูรณ์พัฒนา
353 หมู่ 13 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0881219967
1891 7-33-15-06/1-0010 บ้านคูบพัฒนาหมู่ที่4
360 หมู่ 4 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0804700425
1892 4-33-16-07/1-0005 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชปลอดสารพิษบ้านหนองตาพรม
5 หมู่ 2 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899644104
1893 4-33-16-01/1-0014 กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงสุกรบ้านหนองนารี
100 หมู่ 8 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1894 7-33-16-02/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนากกเขียบ
19 หมู่ 11 ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1895 7-33-17-05/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยตำบลตะเคียนราม
68 หมู่ 6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854978797
1896 7-33-17-06/1-0010 กลุ่มวิสหกิจอนุรักษ์กระบือบ้านนาตราว
75 หมู่ 1 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0998393277
1897 7-33-17-01/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านเขาแดง
1 หมู่ 12 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0953125768
1898 7-33-17-03/1-0012 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโคกเจริญ
8 หมู่ 7 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0828246854
1899 7-33-17-03/1-0013 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านตะแบงใต้
158 หมู่ 9 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1900 7-33-17-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านละลมใต้
65/1 หมู่ 2 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0857669336
1901 7-33-18-03/1-0010 กลุ่มเกษตรอนุรักษ์กระบือเมืองจันทร์
99 หมู่ 3 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0938893484
1902 7-33-18-01/1-0010 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแคนใหญ่
100 หมู่ 16 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1903 7-33-19-02/1-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโนนคำตื้อ
198 หมู่ 4 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872585331
1904 7-33-19-05/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือโนนสำโรงเหนือ
79 หมู่ 10 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810744983
1905 7-33-19-02/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านกุดสมิง
95 หมู่ 10 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0853033868
1906 7-33-19-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านสร้างเม็กใต้
68 หมู่ 11 ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0614610016
1907 4-33-20-02/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์บ้านเปือยใหม่
105 หมู่ 10 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1908 4-33-20-02/1-0018 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านเปือย หมู่ที่ 1
5 หมู่ 1 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072572517
1909 4-33-20-02/1-0022 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองโสน ม.19
294 หมู่ 19 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 031245576
1910 4-33-20-01/1-0022 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค - กระบือคูเมืองพํฒนา
121/1 หมู่ 3 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0851313494
1911 4-33-20-05/1-0007 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านบก หมู่ 4
108 หมู่ 4 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1912 4-33-20-01/1-0036 วิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงโค-กระบือ
105 หมู่ 3 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1913 4-33-20-04/1-0023 สตรีแม่บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 10
38 หมู่ 10 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1914 7-33-20-02/1-0010 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือพรหมสวัสดิ์
108 หมู่ 9 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1915 7-33-20-02/1-0013 อนุรักษ์และพัฒนาผลิตกระบือบ้านร่องสะอาดคูเค็ง
20/1 หมู่ 7 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1916 7-33-20-01/1-0011 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ
73 หมู่ 7 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1917 7-33-21-05/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์กระบืออีเซ
3 หมู่ 10 ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0877203257
1918 7-33-22-01/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านมะหลี
38 หมู่ 12 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1919 7-33-22-01/1-0011 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านเมืองเก่า
120 หมู่ 4 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0906092812
1920 3-27-04-03/1-0007 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือไทย
93/1 หมู่ 3 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1921 3-27-04-03/1-0050 เลี้ยงกระบือสลักใดพัฒนา
3 หมู่ 21 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1922 3-27-05-10/1-0006 กลุ่มเกษตรกรโครงการใช้ควายไถนาบ้านใหม่ไทยพัฒนา
167 หมู่ 6 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0892531559
1923 3-27-05-08/1-0037 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านแผ่นดินเย็น
164 หมู่ 9 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0852833840
1924 3-27-05-06/1-0021 กลุ่มโค-กระบือบ้านโคกไม้งาม
160 หมู่ 8 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0924910716
1925 3-27-05-08/1-0038 โคขุนบ้านทุ่งเจริญ หมู่ 14
140 หมู่ 14 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0620090145
1926 3-27-05-09/1-0036 กลุ่มเลี้ยงโคพันธ์ดี บ้านหนองหมากฝ้าย หมู่ 3
255 หมู่ 3 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0614907767
1927 3-27-05-08/1-0040 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพ บ้านหนองขาม
37 หมู่ 8 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0650568498
1928 3-27-05-08/1-0044 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชไร่พืชสวนครัวสร้างอาชีพ
77 หมู่ 4 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0898034512
1929 3-27-05-10/1-0026 เกษตรอินทรีย์ อาหารดี ปลอดภัย บ้านวังรี
64 หมู่ 1 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0648670456
1930 3-27-07-03/1-0042 สัจจะสะสมทรัพย์เพิ่มพูล
55 หมู่ 15 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1931 3-27-08-03/1-0061 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองมั่ง
240 หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0640538764
1932 5-90-07-11/1-0008 กลุ่มเลี้ยงควายพื้นเมือง
111/2 หมู่ 3 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา โทรศัพท์
1933 5-84-02-11/1-0009 เกษตรกรรมธรรมชาติบ้านเขาหมอน
30/12 หมู่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0807186523
1934 8-84-06-08/1-0010 อนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา
40 หมู่ 1 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0937874933
1935 8-84-08-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านยางพัฒนา
112 หมู่ 6 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 081090986
1936 6-64-02-01/1-0007 เกษตรกรเลี้ยงกระบือ บ้านหนองเฒ่า
1134/4 หมู่ 5 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0841786747
1937 9-64-04-09/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านคลองยาง
213/1 หมู่ 9 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0860064882
1938 6-64-05-01/1-0008 กลุ่มปศุสัตว์พัฒนา
189 หมู่ 3 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1939 6-64-07-13/1-0006 กลุ่มปลูกกล้วยไข่พันธุ์ดี หมู่ 6
68 หมู่ 6 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0878471796
1940 6-64-07-02/1-0004 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยโคเนื้อและกระบือ หมู่ 13
111/24 หมู่ 13 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0869310566
1941 4-47-01-03/1-0006 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านงิ้วด่อน
131 หมู่ 1 ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0821070107
1942 4-47-01-01/1-0021 เลี้ยงกระบือบ้านกกส้มโฮง ต.ธาตุเชิงชุม
597/5 หมู่ 3 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810615357
1943 4-47-01-13/1-0023 เพาะเลี้ยงโคกระบือบ้านห้วยทราย
6 หมู่ 4 ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0806235945
1944 4-47-01-17/1-0017 ผู้เลี้่้ยงสัตว์
141 หมู่ 9 ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์
1945 4-47-01-17/1-0020 เลี้ยงโคกระบือบ้านดอนยางใต้
34 หมู่ 11 ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์
1946 4-47-02-01/1-0007 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าบ้านบอน หมู่ 3
65 หมู่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878535734
1947 4-47-02-04/1-0006 ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ หมู่ 3 ตำบลโพธิไพศาล
98 หมู่ 3 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1948 4-47-02-04/1-0027 อนุรักษ์กระบือพื้นบ้าน
16 หมู่ 12 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1949 4-47-02-04/1-0029 เกษตรพัฒนาบ้านโพนแพง
150 หมู่ 15 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862359075
1950 4-47-02-03/1-0033 รวมพลคนรักกระบือ
101 หมู่ 10 ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1951 4-47-02-04/1-0031 พัฒนาโคกระบือ หมู่ 17 ต.โพธิไพศาล
54 หมู่ 17 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0925740439
1952 4-47-03-05/1-0011 เลี้ยงโค-กระบือพัฒนาบ้านกลาง หมู่ที่ 10
187 หมู่ 10 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร โทรศัพท์ 090019837
1953 4-47-03-03/1-0028 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านนาม่องสามัคคี
141 หมู่ 1 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849520791
1954 4-47-04-03/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือบ้านสมสะอาด.com
110 หมู่ 5 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042989956
1955 4-47-04-07/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านนาเลา
187 หมู่ 4 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1956 4-47-04-01/1-0014 อนุรักษ์โค-กระบือไทย
87 หมู่ 9 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0836642185
1957 4-47-04-05/1-0035 กลุ่มโค - กระบือ โคก ไร่ ไฮ่ โนนอุดม
144 หมู่ 16 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1958 4-47-04-05/1-0036 กลุ่มอนุรักษ์โค กระบือไทย ต.ไร่
207 หมู่ 13 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860317996
1959 4-47-04-10/1-0015 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือ ม.6 ต.เชิงชุม
28 หมู่ 6 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1960 4-47-04-10/1-0016 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือ ม.9 ต.เชิงชุม
208 หมู่ 1 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1961 4-47-04-10/1-0020 ธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริบ้านนาขาม
126 หมู่ 7 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0821090168
1962 4-47-05-04/1-0028 ผู้เลี้ยงควายวัวไม่กลัวจน ม.8
207 หมู่ 8 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1963 4-47-05-05/1-0028 กลุ่มผุ้เลี้ยงกระบือบ้านขัวขอนแคน ม.5
122 หมู่ 5 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0801829209
1964 4-47-05-05/1-0032 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านโคกสามัคคี
27 หมู่ 8 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0973188257
1965 4-47-05-05/1-0035 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโนนขมิ้น
68 หมู่ 4 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1966 4-47-05-02/1-0025 ผู้เลี้ยงกระบือบ้านนางแยง
147 หมู่ 6 ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 061085609
1967 4-47-06-04/1-0010 เลี้ยงโค_กระบือบ้านตาดภูวง
8 หมู่ 3 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833287686
1968 4-47-06-03/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านค้อ
1 หมู่ 2 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0814119424
1969 4-47-06-02/1-0022 อนุรักษ์กระบือไทยตำบลปลาโหล
10 หมู่ 3 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0827355404
1970 4-47-06-04/1-0021 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือไทยบ้านคำบ่อ
189 หมู่ 18 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0892773822
1971 4-47-06-03/1-0019 เลี้ยงกระบือไทยบ้านดอนยาวใหญ่
85 หมู่ 3 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1972 4-47-06-05/1-0018 กลุ่มผู้ผลิตกระบือบ้านดอนส้มโฮง ม.6
6 หมู่ 6 ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849349945
1973 4-47-06-03/1-0020 เลี้ยงโค-กระบือหนองลาด ม.9
121 หมู่ 9 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1974 4-47-06-03/1-0021 เลี้ยงโค-กระบือ ม.1 บ. หนองลาด
224 หมู่ 1 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1975 4-47-06-01/1-0026 เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแวงคำ
218 หมู่ 19 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0934878356
1976 4-47-06-01/1-0027 อนุรักษ์โค- กระบือไทยดอนยาวน้อย
20 หมู่ 6 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833293903
1977 4-47-06-04/1-0023 อนุรักษ์และผลิตกระบือไทยบ้านคำบิด ม.6
203 หมู่ 6 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0812249558
1978 4-47-06-03/1-0022 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตโค-กระบือไทยบ้านหนองแวงน้อย
23 หมู่ 7 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878585300
1979 4-47-06-03/1-0024 อนุรักษ์พัฒนาโค-กระบือไทย
50 หมู่ 7 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0693396189
1980 4-47-06-02/1-0026 เลี้ยงโค-กระบือบ้านนาบ่อ
203 หมู่ 6 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0969941508
1981 4-47-07-02/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านหนองผักเทียม
5 หมู่ 1 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857451988
1982 4-47-07-02/1-0019 กลุ่มเลี้ยงกระบือนิคมน้ำอูน
50 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1983 4-47-08-05/1-0003 กลุ่มเลี้ยง โค-กระบือ บ้านแสงอรุณ หมู่ 8 ตำบลคูสะคาม
49 หมู่ 8 ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 098406678
1984 4-47-08-09/1-0003 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาซอ หมู่ 1 ตำบลนาซอ
181 หมู่ 1 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1985 4-47-08-10/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโคก่อง ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส
46 หมู่ 4 ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 072190894
1986 4-47-08-08/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนอุดม
39 หมู่ 2 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833477339
1987 4-47-08-12/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโพธิ์ทอง ต.คอนสวรรค์
15 หมู่ 7 ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042988591
1988 4-47-08-05/1-0007 เกษตรพอเพียงบ้านคำเจริญ ตำบลคูสะคาม
31 หมู่ 4 ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1989 4-47-08-07/1-0002 กลุ่มเกษตรกรห้วยหิน หมู่.1
17 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878525714
1990 4-47-08-07/1-0006 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านห้วยแสง
140 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1991 4-47-08-03/1-0013 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโคกผักหวาน
14 หมู่ 2 ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0819754531
1992 4-47-08-07/1-0009 ผู้เลี้ยงโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ต.หนองแวง
236 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0813203688
1993 4-47-08-02/1-0062 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลเดื่อศรีคันไชย
90 หมู่ 8 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1994 4-47-08-02/1-0064 ธนาคารต้นไม้บ้านโคกสำราญ
190 หมู่ 8 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1995 4-47-08-06/1-0053 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงโคกระบือบ้านหนองนาแซง
62 หมู่ 20 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0873798288
1996 4-47-08-07/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์อนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยตำบลหนองแวง
143 หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1997 4-47-08-07/1-0021 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านห้วยหิน
59 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0895705683
1998 4-47-08-08/1-0030 กลุ่มผู้เลี้ยง โค-กระบือ
19 หมู่ 2 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1999 4-47-08-11/1-0036 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านนาคำ
34 หมู่ 1 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862264324
2000 4-47-08-11/1-0037 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านกุดจิกพัฒนา
39 หมู่ 9 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
2001 4-47-08-11/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านกุดจิกหมู่ 3 พัฒนา
22 หมู่ 3 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0935546335
2002 4-47-08-14/1-0028 กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือบ้านโคกก่อง
110 หมู่ 5 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
2003 4-47-08-14/1-0035 ผู้ขยายพันธุ์ โค-กระบือ ตามพระราชดำริ
119 หมู่ 11 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872363903
2004 4-47-08-14/1-0036 กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือบ้านโนนเจริญศิลป์
247 หมู่ 12 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0967522458
2005 4-47-08-05/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือแบบพอเพียง
19 หมู่ 5 ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857436625
2006 4-47-08-02/1-0065 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านโคกก่อง
44 หมู่ 7 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833541206
2007 4-47-08-02/1-0066 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์กระบือและโคเนื้อบ้านท่าแร่
116 หมู่ 6 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0801977522
2008 4-47-08-02/1-0068 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านขุนภูมิ
38 หมู่ 5 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0892801643
2009 4-47-08-02/1-0070 กลุ่มเลี้ยงกระบือเพื่ออนุรักษ์ท่าแร่
129 หมู่ 6 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849539286
2010 4-47-08-02/1-0069 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยโคกก่อง ตำบลเดื่อศรีคันไชย
64 หมู่ 7 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0927711267
2011 4-47-08-02/1-0071 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือตำบลเดื่อศรีคันไชย
90 หมู่ 13 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0801653179
2012 4-47-08-02/1-0075 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ อนุรักษ์กระบือไทยบ้านท่าแร่
160 หมู่ 6 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0811947725
2013 4-47-08-06/1-0056 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือบ้านท่าศรีไคล
137 หมู่ 16 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0871685297
2014 4-47-08-04/1-0029 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 20 ตำบลหนองสนม
87 หมู่ 20 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0934108898
2015 4-47-08-04/1-0031 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โค-กระบือ หมู่ที่ 20 ตำบลหนองสนม
75 หมู่ 20 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 063018733
2016 4-47-08-07/1-0028 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ หมู่ 3 บ้านห้วยแสง
187 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862367470
2017 4-47-08-08/1-0034 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์โค-กระบือ หมู่ 8
124 หมู่ 8 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 084546853
2018 4-47-08-08/1-0037 กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแดง หมู่ 6
160 หมู่ 6 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
2019 4-47-08-11/1-0040 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหนองม่วง หมู่ 6
237 หมู่ 6 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0821056357
2020 4-47-08-13/1-0023 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยประชารัฐ
142 หมู่ 9 ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0801771016
2021 4-47-08-13/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือไทยบ้านกุดเรือคำ
163 หมู่ 7 ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0621172589
2022 4-47-08-14/1-0041 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือบ้านนาบัว
93 หมู่ 2 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885349138
2023 4-47-08-14/1-0042 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย(นาบัวพัฒนา)
119 หมู่ 11 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0801849510
2024 4-47-08-14/1-0043 กลุ่มชาวนาและเลี้ยงสัตว์
210 หมู่ 12 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
2025 4-47-08-14/1-0044 กลุ่มเกษตรผสมผสานโนนเจริญศิลป์
269 หมู่ 12 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0867531597
2026 4-47-08-01/1-0027 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านวังบง หมู่ 12
61 หมู่ 12 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879966324
2027 4-47-08-01/1-0034 กลุ่มแหลมทองตามศาสตร์พระราชา
81 หมู่ 13 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0818381909
2028 4-47-08-06/1-0066 เกษตรผสมผสานวังหว้า
107 หมู่ 10 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0883370457
2029 4-47-08-12/1-0035 กลุ่มปลูกหญ้าเพื่อจำหน่าย/เลี้ยงสัตว์
43 หมู่ 6 ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
2030 4-47-09-04/1-0009 ปศุสัตว์พัฒนาบ้านโนนสะอาด
5 หมู่ 8 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 047856968
2031 4-47-09-04/1-0016 กลุ่มปศุสัตว์พัฒนาบ้านวังชมภู
75 หมู่ 11 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2032 4-47-09-01/1-0058 กลุ่มเลี้ยงไก่ชนพื้นบ้าน
1 หมู่ 8 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2033 4-47-09-03/1-0065 กลุ่มอนุรักษ์กระบือ
66 หมู่ 1 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2034 4-47-09-04/1-0044 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านโนนทรายทอง
4 หมู่ 10 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0940979677
2035 4-47-09-02/1-0135 กลุ่มผู้อนุรักษ์กระบือท่างาม
95 หมู่ 4 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2036 4-47-09-03/1-0066 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดงอีบ่าง
20 หมู่ 9 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0845386301
2037 4-47-09-04/1-0045 รักกระบือไทย
95 หมู่ 9 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2038 4-47-09-04/1-0046 กล่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านดงบังใต้
57 หมู่ 15 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2039 4-47-09-02/1-0137 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านนาล้อม
35 หมู่ 16 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0934381293
2040 4-47-09-04/1-0047 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ต.แพด
7 หมู่ 2 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810522766
2041 4-47-09-02/1-0138 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านโพนก่อ
5 หมู่ 7 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885146291
2042 4-47-09-04/1-0048 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านฝาง
76 หมู่ 6 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860251913
2043 4-47-09-04/1-0049 กลุ่มผู้เลี้ยงโคห้วยโนด-ห้วยแพด
49 หมู่ 11 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0870007925
2044 4-47-09-02/1-0140 กลุ่มกระบือบ้านเรา
12 หมู่ 2 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2045 4-47-09-02/1-0139 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านปากโนต
45 หมู่ 5 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879279135
2046 4-47-09-01/1-0079 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยรุ่งเรือง
78 หมู่ 7 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0892923730
2047 4-47-09-04/1-0050 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนานิยม
48 หมู่ 14 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0908418055
2048 4-47-09-01/1-0080 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านวังเวิน
54 หมู่ 8 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0887461625
2049 4-47-09-04/1-0051 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านกุดจานหมู่ 7
10 หมู่ 7 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2050 4-47-09-02/1-0141 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือแบบเกษตรผสมผสานบ้านเพีย-โพนก่อ
99 หมู่ 7 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0861486686
2051 4-47-09-04/1-0052 กลุ่มอนุรักษ์โคพันธุ์พื้นเมือง
72 หมู่ 15 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0983876468
2052 4-47-09-02/1-0151 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโพธิ์ชัย
72 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2053 4-47-09-01/1-0083 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือไทยบ้านผาศักดิ์
147 หมู่ 13 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0845221590
2054 4-47-09-02/1-0146 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือไทยบ้านนาถ่อน
147 หมู่ 3 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0804198708
2055 4-47-09-01/1-0082 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านแสนสุข
228 หมู่ 14 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2056 4-47-09-02/1-0143 กลุ่มอนุรักษ์พัฒนาแม่พันธุ์กระบือ
22 หมู่ 1 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2057 4-47-09-02/1-0147 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือแบบผสมผสาน
35 หมู่ 8 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2058 4-47-09-02/1-0150 กลุ่มเลี้ยงควายปากโนต
47 หมู่ 5 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2059 4-47-09-02/1-0142 อนุรักษ์กระบือไทยตำบลหนองบัวสิม
67 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2060 4-47-09-02/1-0144 กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม
90 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0621045377
2061 4-47-09-01/1-0081 โครงการอนุรักษ์พัฒนาแม่พันธุ์กระบือ
14 หมู่ 3 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0811948935
2062 4-47-09-02/1-0145 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านเพีย หมู่ 6
51 หมู่ 6 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2063 4-47-09-02/1-0148 กลุ่มรักษ์โค-กระบือบ้านหนองผามเรือ
47 หมู่ 9 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0904929169
2064 4-47-09-02/1-0152 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือหมู่ 10 ตำบลหนองบัวสิม
108 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807582897
2065 4-47-09-01/1-0084 กระบือ AEC
136 หมู่ 4 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0932273144
2066 4-47-09-04/1-0053 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยดงอีด่อย
124 หมู่ 4 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0587440492
2067 4-47-09-03/1-0067 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านไทยเจริญ
82 หมู่ 10 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807435977
2068 4-47-09-03/1-0068 อนุรักษ์พันธุ์โค-กระบือไทย หมู่ 1 นาแต้
100 หมู่ 1 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879518907
2069 4-47-09-03/1-0069 โครงการเลี้ยงกระบือบ้านหนองแสง
207 หมู่ 5 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0828403794
2070 4-47-09-01/1-0085 กลุ่มผู้ผลิต(เลี้ยง)โคเนื้อเทศบาลตำบลคำตากล้า
194 หมู่ 11 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872299836
2071 4-47-09-01/1-0086 โครงการอนุรักษ์พัฒนาแม่พันธุ์กระบือ หมู่4 ตำบลคำตากล้า
75/1 หมู่ 4 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2072 4-47-09-04/1-0054 กลุ่มอนุรักษ์วิถีไทยเลี้ยงโค-กระบือ
47 หมู่ 1 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878560147
2073 4-47-09-03/1-0071 กลุ่มคนไทยหัวใจรักษ์ควาย
108 หมู่ 10 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2074 4-47-09-01/1-0088 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยพัฒนารุ่งเรือง
66 หมู่ 8 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0811407895
2075 4-47-09-01/1-0087 โครงการอนุรักษ์พัฒนาแม่พันธุ์กระบือ หมู่1 ตำบลคำตากล้า
137 หมู่ 1 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2076 4-47-09-01/1-0089 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านดงน้ำเย็น
105 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0919756424
2077 4-47-09-01/1-0091 กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังหมุ่ 10
10 หมู่ 10 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857494803
2078 4-47-09-03/1-0073 กลุ่มอนุรักษ์โค กระบือบ้านวนาสวรรค์
46 หมู่ 6 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878626987
2079 4-47-09-01/1-0093 กลุ่มผู้ผลิตโคเนื้อตำบลคำตากล้า
115 หมู่ 7 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0828440204
2080 4-47-09-02/1-0161 กลุ่มเลี้ยงกระบือเพื่อผลผลิตอย่างยั่งยืน
113 หมู่ 4 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2081 4-47-09-03/1-0076 กลุ่มเลี้ยงโคสระแก้วพัฒนาประชารัฐ
1 หมู่ 11 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2082 4-47-09-04/1-0062 กลุ่มเลี้ยงกระบือกุดจานหมู่ 7
16 หมู่ 14 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2083 4-47-09-02/1-0162 กลุ่มเลี้ยงกระบือตามพระราชดำริ
113 หมู่ 4 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
2084 4-47-09-02/1-0174 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือทุ่งหนองหลวงบ้านเพีย-บ้านนาล้อม
72 หมู่ 16 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 085201136
2085 4-47-09-03/1-0084 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลนาแต้
20 หมู่ 12 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0931079524
2086 4-47-09-01/1-0100 ธนาคารโค-กระบือบ้านศรีดอกแก้ว
41 หมู่ 12 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0973205645
2087 4-47-10-02/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านนาจาน
142 หมู่ 2 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 078572818
2088 4-47-10-03/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ชุมชนดงห้วยเปลือย
204 หมู่ 7 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 097526367
2089 4-47-10-03/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านดงห้วยเปลือย
38 หมู่ 7 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 047437172
2090 4-47-10-03/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ดงห้วยเปลือย
45 หมู่ 7 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
2091 4-47-10-01/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านโพนสมุทรชัย
91 หมู่ 4 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 078572818
2092 4-47-10-02/1-0004 กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านมาย หมู่ 10
36 หมู่ 10 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
2093 4-47-10-02/1-0008 กลุ่มหัตถกรรมบ้านดู่
28 หมู่ 5 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
2094 4-47-10-02/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านกล้วยน้อย
2 หมู่ 4 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
2095 4-47-10-09/1-0011 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอ่างคำค้อ
71 หมู่ 10 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
2096 4-47-10-09/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแคน
27 หมู่ 12 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 057501517
2097 4-47-10-09/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำภูทอง
153 หมู่ 7 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 049548955
2098 4-47-10-09/1-0014 กลุ่มทอผ้าสัมมาอาชีวะศิลป์บ้านบ่อแก้ว
183 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 019653524
2099 4-47-10-06/1-0012 กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านสามขา
138 หมู่ 7 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0854513797
2100 4-47-10-03/1-0006 กลุ่มเกษตรผสมผสานดงหม้อทองหมู่6
22 หมู่ 6 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857613603
2101 4-47-10-01/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพนไคไร้สารพิษ
23 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857572307
2102 4-47-10-05/1-0008 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ดงหม้อทองหมู่2
71 หมู่ 2 ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
2103 4-47-10-02/1-0038 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยหมู่ 5 ตำบลมาย
58 หมู่ 5 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0930977277
2104 4-47-10-02/1-0039 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยตำบลมาย
134 หมู่ 5 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860997285
2105 4-47-10-04/1-0021 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงกระบือไทยบ้านคำอ้อ
21 หมู่ 7 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0847257651
2106 4-47-10-04/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านคำอ้อดอนแดง
35 หมู่ 7 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
2107 4-47-10-04/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือบ้านดอนแดง
139 หมู่ 5 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0890074211
2108 4-47-10-09/1-0040 กลุ่มเกษตรกรนอนนาท่างามโมเดล
146 หมู่ 9 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807718121
2109 4-47-10-09/1-0041 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านสรศรีหมู่ 13
1 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
2110 4-47-10-09/1-0043 เกษตรผสมสาน
60 หมู่ 7 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0953025872
2111 4-47-10-09/1-0042 กลุ่มเกษตรยั่งยืนธนาคารโคกระบือ
170 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0854654593
2112 4-47-10-07/1-0018 กลุ่มอีสานพัฒนาโคกระบือสามแยกพิทักษ์ใต้หมู่9
8 หมู่ 9 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0904028058
2113 4-47-10-04/1-0022 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านคำปลาฝานาทวี
1 หมู่ 11 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0913690282
2114 4-47-10-04/1-0023 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย บ้านดอนแดง
131 หมู่ 5 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0981762123
2115 4-47-10-04/1-0024 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย บ้านโนนไทย
139 หมู่ 1 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0981093893
2116 4-47-10-06/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ห้วยทรายไชยานนท์
144 หมู่ 9 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0935105351
2117 4-47-10-06/1-0029 กลุ่มอนุรักษ์ความไทยบ้านสามขา
186 หมู่ 7 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0847346256
2118 4-47-10-07/1-0020 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนาเต่า หมู่ 3
48 หมู่ 3 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
2119 4-47-10-07/1-0021 กลุ่มโคกระบือไทยบ้านไทยเสรีหมู่8
42 หมู่ 8 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0890875455
2120 4-47-10-09/1-0046 อนุรักษ์ควายไทย บ้านหว้าน หมู่ 11
24 หมู่ 11 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0847310661
2121 4-47-10-02/1-0052 กลุ่ม 1ตำบล 1SME ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโพธิ์ทอง
125 หมู่ 3 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857492981
2122 4-47-10-02/1-0054 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านโนนสว่าง
105 หมู่ 9 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0982373574
2123 4-47-10-05/1-0036 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านนาเจริญหมู่7
25 หมู่ 7 ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860087211
2124 4-47-10-08/1-0026 กลุ่ม 1 ตำบล 1 SME ผู้เลี้ยงโคเนื่อบ้านโนนแสบง
67 หมู่ 6 ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0611508602
2125 4-47-10-02/1-0060 เลี้ยงกระบือบ้านดู่
141 หมู่ 5 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
2126 4-47-10-02/1-0062 เลี้ยงโคกระบือ หมู่ 10 มาย
154 หมู่ 10 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์
2127 4-47-10-01/1-0019 เกษตรผสมผสานสู่พลังงานทดแทนตำบลม่วง
122 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0934483255
2128 4-47-11-04/1-0003 ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านดงเสียว
24 หมู่ 13 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
2129 4-47-11-05/1-0003 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาหวายหมู่ 3
68 หมู่ 3 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0811403215
2130 4-47-11-08/1-0023 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองสนุก หมู่ 6
234 หมู่ 6 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
2131 4-47-11-04/1-0020 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านเสาวัด ม.12
8 หมู่ 12 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
2132 4-47-11-05/1-0017 กลุ่มผุู้เลี้ยงสัตว์(กระบือ)
52 หมู่ 2 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
2133 4-47-12-06/1-0003 กลุ่มเกษตรคลองเจริญ หมู่ที่ 1
279 หมู่ 1 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0624940192
2134 4-47-12-08/1-0036 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านสุขเกษม
31 หมู่ 13 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
2135 4-47-12-08/1-0041 กลุ่มเกษตรเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ 6
93 หมู่ 6 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 049545282
2136 4-47-12-11/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านโนนรัง
103 หมู่ 5 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
2137 4-47-12-21/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือ บ้านทุ่งปลากัดน้อย
22 หมู่ 8 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 068515340
2138 4-47-12-21/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ โพธิ์ชัย หมู่ที่ 9
33 หมู่ 9 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872365358
2139 4-47-12-21/1-0028 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านหนองตาล
34 หมู่ 3 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 047921482
2140 4-47-12-21/1-0029 ผู้เลี้ยงโค - กระบือ บ้านคำเจริญ
127 หมู่ 5 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
2141 4-47-12-15/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านทรายมูล
270 หมู่ 1 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
2142 4-47-12-20/1-0007 กลุ่มส่งเสริมเกษตรเลี้ยงโค - กระบือบ้านหินโงม
106 หมู่ 2 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862613757
2143 4-47-12-08/1-0058 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านตาล
123 หมู่ 12 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0847451571
2144 4-47-12-17/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านนาเตียง
107 หมู่ 3 ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810570588
2145 4-47-12-11/1-0042 กลุ่มโชคอำนวย 2009 ฟาร์ม
96 หมู่ 1 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0836735303
2146 4-47-12-14/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านสร้างแป้น
2039 หมู่ 4 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0870743013
2147 4-47-12-16/1-0008 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองดินดำ
58 หมู่ 8 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0883026566
2148 4-47-12-16/1-0009 เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลตาลโกน
111 หมู่ 1 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885138291
2149 4-47-12-20/1-0019 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านเดื่อ
18 หมู่ 8 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899836680
2150 4-47-12-20/1-0021 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหอย
64 หมู่ 4 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0866367536
2151 4-47-12-14/1-0019 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลแวง ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
93 หมู่ 8 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0883302411
2152 4-47-12-14/1-0028 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านสร้างดู่น้อย
60 หมู่ 6 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0800874639
2153 4-47-12-20/1-0022 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านคันชา
51 หมู่ 5 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885107223
2154 4-47-12-04/1-0020 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านคำไชยวาน
212 หมู่ 5 ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0929121745
2155 4-47-12-06/1-0038 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านบากพัฒนา ม.4
157 หมู่ 4 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885030366
2156 4-47-12-11/1-0060 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านชุมชัย
23 หมู่ 10 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899379244
2157 4-47-12-16/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองแสนแปน
56 หมู่ 7 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885144456
2158 4-47-12-17/1-0019 กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านนาเตียง
100 หมู่ 3 ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0959147305
2159 4-47-12-20/1-0038 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านเดิด
49 หมู่ 7 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810042441
2160 4-47-12-12/1-0022 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านคำเจริญ
184 หมู่ 5 ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0883171796
2161 4-47-12-13/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 3
119 หมู่ 3 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0892748842
2162 4-47-12-13/1-0026 เกษตรผสมผสานเอกเมืองทอง
1 หมู่ 2 ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833581697
2163 4-47-12-15/1-0036 เกษตรผสมผสานบ้านหนองกุง
119 หมู่ 7 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0813865814
2164 4-47-12-20/1-0040 เลี้ยงโค-กระบือบ้านคันชา
93 หมู่ 5 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0981281269
2165 4-47-13-03/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.วัฒนา
201 หมู่ 5 ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899401624
2166 4-47-13-04/1-0025 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.ปทุมวาปี
85 หมู่ 12 ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879528453
2167 4-47-13-01/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแซง
124 หมู่ 11 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0981941207
2168 4-47-13-01/1-0028 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลส่องดาว
157 หมู่ 1 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0933848142
2169 4-47-13-03/1-0028 กลุ่มเลี้ยงกระบือสร้างรายได้บ้านโคกสะอาด
135 หมู่ 3 ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849563231
2170 4-47-13-03/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลวัฒนา
135 หมู่ 3 ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810851434
2171 4-47-14-04/1-0027 กล่องเงินไหลเข้า (บ้านจันทร์เพ็ญ)
80 หมู่ 1 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862397724
2172 4-47-14-04/1-0032 เลี้ยงกระบือจันทร์เพ็ญ
285 หมู่ 2 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0861421829
2173 4-47-14-04/1-0040 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ 2
186 หมู่ 2 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0971379195
2174 4-47-15-03/1-0013 กลุ่มเกษตรกรบ้านน้อยหนองกอม
89 หมู่ 11 ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872349589
2175 4-47-15-04/1-0017 อนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือบ้านพรหมศรีธาตุ
160 หมู่ 9 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์
2176 4-47-15-04/1-0016 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์บ้านป่าไร่
5 หมู่ 7 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์
2177 4-47-15-04/1-0021 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์บ้านโคกนาดี
56 หมู่ 6 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862356568
2178 4-47-15-04/1-0020 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านป่าไร่
92 หมู่ 7 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0933898902
2179 4-47-15-01/1-0032 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์บ้านหนองแข้
145 หมู่ 5 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807487388
2180 4-47-16-01/1-0018 เลี้ยงโค กระบือ บ้านเหล่าพัฒนา
41 หมู่ 17 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
2181 4-47-16-04/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านหนองทุ่ม
22 หมู่ 3 ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
2182 4-47-16-01/1-0030 เลี้ยงกระบือ หมู่ 10
110 หมู่ 10 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
2183 4-47-17-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์อินทรีย์ โค - กระบือ
235 หมู่ 12 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857469766
2184 4-47-17-04/1-0027 การเลี้ยงกระบือไทยแบบยั่งยืน ต.บ้านแป้น
296 หมู่ 10 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์
2185 4-47-17-01/1-0015 การเลี้ยงกระบือไทยแบบยั่งยืน ต.บ้านโพน
27 หมู่ 8 ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์
2186 4-47-17-05/1-0025 การเลี้ยงควายไทยแบบยั่งยืน ต.เชียงสือ
206 หมู่ 5 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์
2187 4-47-17-01/1-0018 เลี้ยงกระบือ
340 หมู่ 9 ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์
2188 4-47-17-01/1-0019 ปศุสัตว์พอเพียงบ้านโพนใหญ่
12 หมู่ 4 ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์
2189 4-47-17-01/1-0022 เลี้ยงกระบือขายลูกและแม่พันธุ์ บ้านโพนน้อย
205 หมู่ 3 ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833963102
2190 4-47-18-03/1-0003 เลี้ยงสัตว์หนองส่านพัฒนา
117/4 หมู่ 14 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
2191 4-47-18-03/1-0006 เกษตรกรแม่บ้านเลี้ยงโคบ้านยางโล้น หมู่12
167 หมู่ 12 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 079475048
2192 4-47-18-03/1-0010 เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือตามพระราชดำริ หมู่ 12
167 หมู่ 12 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879475048
2193 4-47-18-03/1-0012 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ
8/1 หมู่ 11 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
2194 4-47-18-03/1-0027 เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรบ้านคำเพิ่ม หมู่ที่ 6
454 หมู่ 6 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810556088
2195 4-47-18-03/1-0038 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางโล้น หมู่ 3
181/1 หมู่ 3 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
2196 4-47-18-01/1-0031 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยแบบยั่งยืน
66 หมู่ 7 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872350070
2197 4-47-18-02/1-0048 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 6
39 หมู่ 6 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0854541429
2198 4-47-18-02/1-0068 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 6
39 หมู่ 6 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899429077
2199 1-19-04-04/1-0005 กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองยาง หมู่ 2 ตำบลวิหารแดง
54/1 หมู่ 2 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 019911068