รายชื่อ ที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

จำนวน 602 รายการ
ลำดับที่ เลขทะเบียน/
คำขอเลขที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 2-71-01-05/1-0026 บ้านสวนกล้วย
33/6 หมู่ 1 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0897941698
2 2-71-01-16/1-0018 กล้วยหอมทองสองฝั่งแม่น้ำแคว
148 หมู่ 3 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0827237699
3 2-71-01-13/1-0032 บ้านพุน้ำร้อนเศรษฐกิจพอเพียงไทย-เมียนมา
233 หมู่ 12 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0845454918
4 2-71-02-05/1-0039 คนรักษ์เกษตรอินทรีย์ วังกระแจะ
70/1 หมู่ 6 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0806521795
5 2-71-02-05/1-0041 เกษตรอินทรีย์บ้านหาดงิ้ว
20 หมู่ 5 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0854297821
6 2-71-07-04/1-0015 เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ตำบลลิ่นถิ่น
30/4 หมู่ 1 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0892585825
7 2-71-07-06/1-0024 กลุ่มเกษตรบ้านห้วยเขย่ง
31 หมู่ 3 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0871618434
8 2-71-11-03/1-0080 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยบ้านท่าโป่ง
84/3 หมู่ 3 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0898060181
9 2-71-13-02/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทองบ้านอ่างหิน
132 หมู่ 8 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0922636368
10 5-81-01-03/1-0019 กลุ่มพลังสตรีบ้านเขาตั้ง
140/1 หมู่ 8 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0819681320
11 8-81-02-04/1-0011 ชมรมเกษตรกรปลูกข่าเหลืองกระบี่
168 หมู่ 1 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0848494241
12 8-81-02-01/1-0014 กลุ่มกล้วยหอมทองอำเภอเขาพนม
82 หมู่ 10 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทรศัพท์
13 8-81-02-01/1-0016 ปุญณดลฟาร์มบ้านพรุเตียว
221 หมู่ 2 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0857909799
14 8-81-04-04/1-0014 วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงห้วยลึก
159/1 หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0810993293
15 8-81-06-04/1-0011 คนปลูกกล้วยตำบลคีรีวง
39 หมู่ 2 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0867431498
16 8-81-06-01/1-0010 กลุ่มไม้ผลบ้านทะเลหอย
415 หมู่ 10 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0819563669
17 6-62-01-12/1-0004 การเกษตรนครชากังราว 2552 พัฒนา
68/1 หมู่ 5 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
18 6-62-01-19/1-0020 ฟื้นฟูกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร (1)
108/1 หมู่ 2 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055746074
19 9-62-03-02/1-0013 กลุ่มกล้วยไข่แปลงใหญ่
59/2 หมู่ 2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
20 9-62-05-04/1-0010 กลุ่มเกษตรกล้วยไข่ ตำบลท่าพุทรา
99/1 หมู่ 7 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0823932748
21 6-62-07-03/1-0027 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่1
6/2 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055857097
22 6-62-07-03/1-0028 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่2
204 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0877375218
23 9-62-07-03/1-0013 กลุ่มกล้วยหอมทองกำแพงเพชร
81/1 หมู่ 1 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0810361142
24 9-62-08-03/1-0013 ฟาร์มชุมชนบึงสำราญ
211 หมู่ 7 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0818765837
25 9-62-10-03/1-0011 กลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยตำบลระหาน
72 หมู่ 1 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0805069688
26 9-62-10-02/1-0012 บึงสามัคคีเฟอร์นิเจอร์
8 หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0898605436
27 4-46-01-17/1-0019 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนนคร
55 หมู่ 10 ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0615812024
28 4-46-04-01/1-0028 เกษตรกรร่องคำ
64 หมู่ 6 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0879549168
29 4-46-09-07/1-0016 จิตอาสาประชารัฐ ตำบลโนนบุรี
39 หมู่ 9 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0828471946
30 4-46-09-03/1-0047 เกษตรยั่งยืนตามรอยพ่อ
6/1 หมู่ 4 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0646178922
31 4-46-14-03/1-0003 กลุ่มปลูกกล้วยหนองแสง
7 หมู่ 14 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 010510230
32 4-46-14-01/1-0035 กลุ่มกล้วยหอมทองอินทรีย์ตำบลคำบง
132 หมู่ 1 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 056594748
33 4-46-14-03/1-0052 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยฝา
42 หมู่ 13 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0989606574
34 4-46-14-04/1-0031 กลุ่มปลูกกล้วยเมืองสามอ่าง
32 หมู่ 1 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
35 4-46-16-03/1-0018 กลุ่มกล้วยหอมทองตำบลโนนนาจาน
82 หมู่ 9 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0833564555
36 4-46-16-03/1-0023 เกษตรผสมผสาน บ้านนายอ
18 หมู่ 2 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0625439186
37 4-46-17-04/1-0026 กลุ่มผู้ผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์ หมู่ 1 ตำบลม่วงนา
62 หมู่ 1 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0887481962
38 4-40-02-03/1-0027 ปลูกหน่อไม้ฝรั่งและผักสดตำบลโนนฆ้อง
136 หมู่ 4 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0877716436
39 4-40-03-01/1-0028 กลุ่มเกษตรพัฒนาขอนแก่นเจริญ
42/1 หมู่ 3 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0832812105
40 4-40-05-05/1-0028 ดงลาน @ โนนศิลา
164 หมู่ 9 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
41 4-40-06-08/1-0035 อุตสาหกรรมครัวเรือนนอกการเกษตรบ้านผาขาม
49 หมู่ 5 ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
42 4-40-06-01/1-0035 ปลูกกล้วยไข่เพื่อส่งออก อ.สีชมพู
427 หมู่ 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
43 4-40-06-07/1-0064 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยบ้านซำจำปา
848 หมู่ 2 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 095912577
44 4-40-06-06/1-0051 เกษตรผสมผสานบ้านโคกจั๊กจั่น ต.หนองแดง
18 หมู่ 5 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0958801250
45 4-40-06-04/1-0035 เกษตรกรก้าวหน้าพอเพียงอำเภอสีชมพู
43 หมู่ 3 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0835608987
46 4-40-07-03/1-0005 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองกุง
190 หมู่ 10 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0862282808
47 4-40-07-08/1-0019 กลุ่มชุมชนพัฒนาหมู่ 8 ตำบลบัวเงิน
6 หมู่ 8 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
48 4-40-07-03/1-0017 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงบ้านหนองนกเขียน
153 หมู่ 6 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0966532300
49 4-40-10-01/1-0020 การผลิตกล้วยหอมพันธุ์คาเวนดิชในพื้นที่ดินเค็มทุ่งเมืองเพีย จ.ขอนแก่น
159 หมู่ 13 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
50 4-40-12-08/1-0046 กลุ่มไม้ผลพอเพียงบ้านหนองแวงกลาง ต.โคกสง่า
93 หมู่ 4 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0895058559
51 4-40-14-03/1-0038 ปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชอำเภอแวงน้อย
4 หมู่ 9 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0894219916
52 4-40-18-05/1-0009 กลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านหัวนากลาง
137 หมู่ 3 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 062205635
53 4-40-18-03/1-0024 แปรรูปผลิตภันฑ์โนนข่าหมู่ที่ 6
21 หมู่ 6 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043210126
54 4-40-18-03/1-0029 กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านวังแสงใต้
29/1 หมู่ 11 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0899964092
55 4-40-19-04/1-0014 กลุ่มเกษตรปลอดภัยสารพิษแนวคิดใหม่ ตำบลโนนสมบูรณ์
130 หมู่ 8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
56 4-40-20-03/1-0028 โครงการปลูกกล้วยหอมทองตำบลห้วยม่วง
37 หมู่ 8 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
57 4-40-21-03/1-0046 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยซำสูง
204 หมู่ 4 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0641150353
58 4-40-23-03/1-0038 เกษตรแบบผสมผสานบ้านขนวน
138 หมู่ 2 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0985857317
59 4-40-23-03/1-0043 กลุ่มกล้วยตำบลขนวน
34 หมู่ 1 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
60 4-40-24-02/1-0023 กลุ่มเกษตรฟสมผสานบ้านดง หมู่ที่ 6
18 หมู่ 6 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
61 4-40-26-03/1-0017 กลุ่มเกษตรกรชาวเวียง
19 หมู่ 6 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043002237
62 3-22-04-04/1-0009 เกษตรผสมผสานบ้านซับตาเมา
246 หมู่ 5 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0871428994
63 3-22-05-01/1-0007 กลุ่มพัฒนาเกษตรปลอดภัยทุ่งยายเพ็ง
150 หมู่ 6 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 090919627
64 3-22-05-06/1-0009 ปรับปรุงคุณภาพกล้วยไข่เพื่อการส่งออกทุ่งเพล ตะบกเตี้ย
8/10 หมู่ 7 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0861494476
65 3-22-07-05/1-0020 ทรัพย์สมบูรณ์ออร์คิด
155 หมู่ 6 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 095351195
66 3-22-10-03/1-0005 กลุ่มพัฒนาคุณภาพกล้วยตะเคียนทอง
12/9 หมู่ 7 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทรศัพท์
67 3-24-01-02/1-0011 นครเนื่องเขต
5 หมู่ 2 ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0830870283
68 3-24-08-01/1-0032 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไข่เพื่อการส่งออก บ้านหนองยาง
22 หมู่ 8 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0894805313
69 3-24-10-02/1-0047 กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 และเกษตรแบบผสมผสาน
243 หมู่ 24 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0617144002
70 1-18-02-07/1-0018 กลุ่มบ้านดอนสำโรง
60 หมู่ 2 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0942899495
71 1-18-05-08/1-0012 เกษตรผสมผสานบ้านคลองงิ้ว
4 หมู่ 1 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0946706621
72 1-18-05-05/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงแพะเนื้อคุณภาพจังหวัดชัยนาท
51/1 หมู่ 12 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0931349967
73 5-86-01-17/1-0007 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีบ้านควนจำปา
34 หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0857874071
74 8-86-01-17/1-0010 กลุ่มเกษตรกรทำสวนกล้วยตำบลถ้ำสิงห์
34 หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0636147814
75 5-86-03-02/1-0003 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
8/3 หมู่ 4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร โทรศัพท์ 077520233
76 5-86-03-02/1-0004 บ้านทุเรียนชายน้อย
19 หมู่ 4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร โทรศัพท์ 078875720
77 5-86-05-04/1-0010 กลุ่มปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บ้านหินลูกช้าง
39 หมู่ 7 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0874648366
78 8-86-05-04/1-0011 กลุ่มแม่บ้าน บ.หินลูกช้างการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
147/1 หมู่ 7 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0812716011
79 8-86-05-01/1-0013 กลุ่มผลิตทุเรียนคุณภาพ
47 หมู่ 18 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0828186005
80 5-86-07-08/1-0004 บ้านในทุ่งปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ
103 หมู่ 10 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร โทรศัพท์ 072708011
81 8-86-08-03/1-0011 บ้านเนินทอง
49/3 หมู่ 11 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โทรศัพท์
82 8-86-08-03/1-0012 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านควนเสาธง
55/1 หมู่ 9 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0846983982
83 6-50-01-09/1-0018 กลุ่มผลิตอาหารสัตว์
9/9 หมู่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053804820
84 6-50-02-05/1-0063 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแท่นดอกไม้
34 หมู่ 6 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053361387
85 6-50-02-05/1-0084 กล้วยหอมทองจอมทอง
204 หมู่ 8 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053806999
86 6-50-08-01/1-0009 กลุ่มเกษตรกรทำสวนทรายมูล
113 หมู่ 5 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
87 6-50-08-01/1-0046 กลุ่มไม้ผลพืชผักและแปรรูปการเกษตรตำบลสะเมิงใต้
73/1 หมู่ 1 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0987733889
88 6-50-09-04/1-0018 แม่บ้านเกษตรกรบ้านยาง (แปรรูป)
257 หมู่ 12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0854810509
89 6-50-09-04/1-0055 ดราก้อน 789 กล้วยหอมฝาง
98 หมู่ 3 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0931361058
90 6-50-11-08/1-0001 กลุ่มสุราชุมชนพื้นบ้าน
36 หมู่ 6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 061127288
91 6-50-13-11/1-0055 เกษตรกรรมล้านนา
11/5 หมู่ 3 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0821936859
92 6-50-18-06/1-0017 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านห้วยลอก หมู่ที่ 18 ต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
82/1 หมู่ 18 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
93 6-50-18-01/1-0054 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านห้วยจิโน หมู่ที่ 15 ต.อมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
40 หมู่ 15 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
94 6-50-18-05/1-0020 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านอูแจะ หมู่ที่ 6 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
30 หมู่ 6 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
95 6-50-18-05/1-0038 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 ต.สบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
195/1 หมู่ 6 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
96 6-50-19-08/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดภัย ต.ท่ากว้าง
40 หมู่ 3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0850359649
97 6-50-21-01/1-0041 กลุ่มเกษตรรวมใจพัฒนา
391 หมู่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0898504906
98 7-36-01-19/1-0015 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพซับสีทอง
19 หมู่ 1 ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0885524342
99 7-36-01-19/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกเมล่อนและพืชไร่ไฮโดรโปนิค
255 หมู่ 5 ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0885816690
100 7-36-01-19/1-0013 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจบ้านกกผึ้ง
5 หมู่ 8 ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0981822785
101 7-36-02-03/1-0011 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านร่มเกล้า
17 หมู่ 19 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
102 7-36-02-03/1-0019 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก
25 หมู่ 13 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0871266621
103 7-36-04-03/1-0014 ร้านค้าชุมชนวิถีไทย ต.บ้านเดื่อ
5 หมู่ 20 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0806624945
104 7-36-04-09/1-0024 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง กล้วยน้ำหว้า และเพาะเห็ด ม.4 ต.หนองโพนงาม
165 หมู่ 4 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
105 7-36-04-01/1-0014 ตุ้มโฮมสาวบ้านแต้
118 หมู่ 4 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0817252485
106 7-36-05-03/1-0012 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกหนองบัวแดง
229 หมู่ 7 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0847675749
107 7-36-08-01/1-0013 พัฒนาเกษตรผสมผสานบ้านปากค่ายช่องแมว
17 หมู่ 2 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0810620863
108 7-36-08-04/1-0013 แปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ตะลอมไผ่
115 หมู่ 1 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0864593484
109 7-36-08-03/1-0016 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลห้วยแย้
73 หมู่ 1 ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0856566340
110 4-36-09-03/1-0063 เกษตรอินทรีย์ไร่ดวงชัยเพื่อแปรรูปและส่งออก
414 หมู่ 1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
111 7-36-09-02/1-0014 คนรักพืช
177 หมู่ 3 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
112 7-36-09-05/1-0014 ซับมงคลปลูกพืชและน้ำมั่นคง
263 หมู่ 8 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
113 7-36-09-05/1-0015 เลี้ยงโคเนื้อบ้านโป่งขุนเพชร
112 หมู่ 3 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0892868624
114 7-36-09-04/1-0016 อุ่นรักสานฝันกรีนฟาร์ม
222 หมู่ 14 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
115 7-36-09-05/1-0025 ผู้ปลูกพริกไทยชัยภูมิ
95 หมู่ 10 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
116 7-36-12-08/1-0010 เกษตรอินทรีย์วิธีเก่าย่าดี
110 หมู่ 7 ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0903737504
117 7-36-12-01/1-0016 วิถีเกษตรพอเพียงชัยภูมิ
211 หมู่ 8 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
118 7-36-14-02/1-0013 เกษตรอินทรีย์ตำบลเจาทอง
181 หมู่ 1 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0894241599
119 6-57-01-14/1-0035 ป่าตึง ริมกก กล้วยหอม
388 หมู่ 5 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0806780643
120 6-57-01-07/1-0025 ผัก - ผลไม้ แปรรูป สวนลุงเชาว์
41 หมู่ 11 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0991954954
121 6-57-03-03/1-0067 สวนมือหนึ่งการเกษตร
103 หมู่ 11 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0946914747
122 6-57-07-11/1-0053 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทอง
2 หมู่ 1 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0869129325
123 6-57-15-04/1-0025 กลุ่มปลูกกล้วยสามัคคีเก่า
124 หมู่ 11 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871806683
124 6-63-01-06/1-0003 ผลิตและแปรรูปการเกษตรบ้านสามไร่
17 หมู่ 8 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 098275420
125 6-63-03-04/1-0001 พัฒนาเกษตรหนองโสน
6/1 หมู่ 4 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 098810966
126 6-63-03-02/1-0003 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไข่วังหมัน
64 หมู่ 4 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 06131333440
127 6-63-03-03/1-0005 กลุ่มกล้วยไข่ หมู่ 5 แม่ระวาน
95 หมู่ 5 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 055597110
128 6-63-03-03/1-0012 กลุ่มกล้วยไข่ หมู่ 4 บ้านสองแคว
100 หมู่ 4 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 055597058
129 6-63-03-02/1-0005 กลุ่มแม่บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 3
100 หมู่ 3 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 046216429
130 6-63-03-06/1-0010 กลุ่มปลูกฝรั่ง มะละกอ หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์
2/1 หมู่ 2 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 041469887
131 6-63-03-01/1-0016 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังหวายพัฒนา
74 หมู่ 7 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 096027405
132 6-63-03-04/1-0016 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่ายางตก หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี
48/1 หมู่ 1 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0895688819
133 6-63-03-03/1-0026 กลุ่มกล้วยไข่ หมู่ 12 ตำบลยกกระบัตร
74/1 หมู่ 12 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 055597100
134 6-63-03-06/1-0017 กลุ่มผลิตกล้วยไข่ส่งออก บ้านนาตาโพ
113/1 หมู่ 4 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 089268826
135 9-63-03-04/1-0010 กลุ่มผู้ผลิตผลไม้อำเภอสามเงา
129 หมู่ 2 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0818883778
136 6-63-05-04/1-0021 กล้วยอบน้ำผึ้ง-ประดิษฐดอกไม้
8/1 หมู่ 1 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โทรศัพท์ 0817401577
137 9-63-05-02/1-0016 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้ำว้า อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
273 หมู่ 5 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โทรศัพท์ 0843595736
138 6-63-06-03/1-0008 Phawor Manufactering groap
11 หมู่ 9 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 055595441
139 6-63-06-02/1-0027 กล้วยไข่บ้านแม่กุสามัคคี
462 หมู่ 7 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 055543199
140 9-63-06-05/1-0015 ชาวแม่กาษาเกษตรรุ่งเรือง
139 หมู่ 2 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 0839540163
141 6-63-07-02/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเลี้ยงสุกรห้วยแล้ง
15/2 หมู่ 10 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 072029898
142 6-63-07-01/1-0018 กลุ่มปลูกกล้วยไข่ 49
181 หมู่ 3 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 055569363
143 6-63-07-01/1-0020 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไข่ ปี 2549
158/4 หมู่ 7 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0861632736
144 6-63-07-02/1-0044 กลุ่มกล้วยไข่ หมู่ 10 ต.ช่องแคบ
23/1 หมู่ 10 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0872128588
145 6-63-07-01/1-0055 การผลิต พืชไร่ ไม้ผล
96/1 หมู่ 3 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0857276627
146 9-63-07-02/1-0023 เกษตรผสมผสานบ้านซอระแตะ
59/1 หมู่ 4 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0862157855
147 9-63-07-03/1-0015 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอม (พันธุ์คาเวนนิส) เพื่อการส่งออก
73/3 หมู่ 4 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0916211529
148 9-63-07-02/1-0028 ผู้ปลูกกล้วย ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ อำเภอพบพระ
471/5 หมู่ 7 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0925582649
149 9-63-07-02/1-0031 ผู้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นบ้านห้วยนกแล
106 หมู่ 9 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
150 6-63-09-01/1-0067 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านเด่นวัว
249/4 หมู่ 4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0872058542
151 5-92-01-01/1-0014 ชุมชนควนขัน
28/3 หมู่ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0888208191
152 5-92-05-05/1-0029 คนนาเมืองเพชรร่วมกันสามัคคีวิถีดั้งเดิม
17/2 หมู่ 4 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0612041705
153 5-92-07-02/1-0020 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านด่านช้าง
38 หมู่ 6 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์ 0895883696
154 3-23-03-07/1-0005 กลุ่มกล้วยเพื่อการส่งออกตำบลเทพนิมิต
32 หมู่ 1 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด โทรศัพท์ 0817814405
155 3-23-03-08/1-0004 กลุ่มสวนผลอำไพ
205 หมู่ 8 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด โทรศัพท์ 039599015
156 4-43-15-04/1-0009 กลุ่มแปรรูปอาหาร หมู่ที่ 5 บ้านท่าคำบง
221 หมู่ 5 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0857435854
157 4-43-15-04/1-0020 กลุ่มกล้วยหอมทอง
12 หมู่ 9 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์
158 4-43-15-04/1-0031 กลุ่มนักเรียนเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 1 บ้านศรีชมชื่น
93 หมู่ 15 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0958066226
159 2-73-01-25/1-0023 ชมถนอม บ้านยาง เมืองนครปฐม
96 หมู่ 6 ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0800259577
160 2-73-03-18/1-0012 กล้วยเพื่อสุขภาพตำบลห้วยพลู
27/6 หมู่ 3 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0859999799
161 2-73-03-13/1-0015 กลุ่มแปรรูปกล้วยตำบลแหลมบัว
41/8 หมู่ 7 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทรศัพท์
162 6-55-05-14/1-0025 กลุ่มสามัคคีทำขนมบ้านร้องแง
174 หมู่ 7 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์
163 6-55-06-09/1-0009 แปรรูปกล้วยอบเนยมันทอดบ้านสบยาว
154 หมู่ 4 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์ 0857142833
164 6-55-08-03/1-0032 กลุ่มแปรรูปผลผลิตกล้วย หมู่ 1 ตำบลและ
56 หมู่ 1 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0837611211
165 6-55-10-01/1-0028 กลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้าบ้านสันป่าสัก
25 หมู่ 16 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์ 0927407073
166 6-55-10-01/1-0029 กลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้าบ้านห้วยนาย
3 หมู่ 9 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์
167 6-55-11-03/1-0019 กลุ่มเกษตรรวมใจบ้านป่าแดด
125 หมู่ 1 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์ 0816728211
168 6-55-11-01/1-0030 เกษตรอินทรีย์พอเพียงร่วมใจสันติสุข
211 หมู่ 1 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์ 0860308813
169 1-12-02-04/1-0016 กรอบแก้วหอมทอง
79/2 หมู่ 3 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0870167369
170 1-12-03-03/1-0017 ผลไม้สวนตามฤดูกาล
9 หมู่ 3 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0846792707
171 1-12-05-05/1-0020 สวนหม่อนและผลไม้ตำบลขุนศรี
35/3 หมู่ 7 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0989626919
172 4-48-02-05/1-0022 กลุ่มปลูกกล้วยหอมเขียวไร้สารพิษ ต.โคกสูง
22 หมู่ 5 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0885148028
173 4-48-02-01/1-0026 เกษตรไร้สารพิษแนวคิดใหม่
44 หมู่ 16 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0833533422
174 4-48-03-03/1-0039 พัฒนาอาชีพเกษตรกร ม.11 ต.ท่าจำปา/ท่าอุเทน
61/1 หมู่ 11 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879485480
175 4-48-04-04/1-0052 การปลูกกล้วยหอมบ้านหนองแวง หมู่ 11
3 หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0901420259
176 4-48-05-09/1-0038 เลี้ยงโคแม่พันธุ์และโคเนื้อบ้านโสกแมว
18 หมู่ 2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0895766855
177 4-48-08-07/1-0092 ปลูกกล้วยหอมทองตำบลนาคำ
109 หมู่ 15 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0862203976
178 4-48-08-08/1-0024 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยตำบลโพนสว่าง
35 หมู่ 3 ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0870205332
179 4-48-09-06/1-0039 กลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตและจำหน่ายตำบลท่าเรือ
54 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0985289762
180 4-48-10-05/1-0031 เกษตรอินทรีย์อำเภอโพนสวรรค์
269 หมู่ 7 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
181 4-48-12-03/1-0029 วิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยเพื่อการค้า
27 หมู่ 5 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0862342539
182 4-39-01-11/1-0065 แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุตำบลกุดจิก
7 หมู่ 11 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
183 4-39-01-12/1-0025 เกษตรกรผสมผสานบ้านหนองบัวเหนือ
78 หมู่ 8 ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
184 4-39-01-07/1-0040 กลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทอง
113 หมู่ 2 ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0981076246
185 4-39-01-01/1-0022 กลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านห้วยทราย
132 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
186 4-39-01-12/1-0030 กล้วยตากยางทอง ตำบลโนนทัน
166 หมู่ 2 ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0833263361
187 4-39-01-15/1-0025 ไร่นาสวนผสมและเกษตรอินทรีย์ ตำบลหนองหว้า
4 หมู่ 1 ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
188 4-39-03-03/1-0050 กลุ่มเกษตรรวมไม้ผลทรัพย์ภูเก้า
14 หมู่ 13 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0890294479
189 4-39-03-10/1-0015 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลปางกู่
32 หมู่ 7 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0860720884
190 4-39-03-02/1-0026 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านหินสิ่ว ม.3
5 หมู่ 3 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0879554041
191 4-39-04-10/1-0041 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองผือน้อย
119 หมู่ 11 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0902761815
192 4-39-04-04/1-0033 กลุ่มร้านค้าชุมชนวิถีไทย ต.กุดสะเทียน
74 หมู่ 6 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0986485123
193 4-39-04-12/1-0031 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองห้วยกวางทอง
10 หมู่ 3 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0611511690
194 4-39-05-07/1-0026 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยนำว้าโคกสาริกา
50 หมู่ 8 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0871446986
195 4-39-05-03/1-0062 กลุ่มผลิตพันธ์ข้าวบ้านนาดีสอง ม.11
111 หมู่ 11 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
196 4-39-05-02/1-0039 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมสุวรรณ
9 หมู่ 15 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0918632997
197 7-30-01-17/1-0010 เกษตรจิตอาสาพัฒนาโคราช
517 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
198 7-30-03-05/1-0012 กล้วยหอมทองตำบลสุขไพบูลย์
128 หมู่ 6 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0897200778
199 7-30-03-04/1-0012 TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง
15 หมู่ 12 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0927276567
200 4-30-16-06/1-0006 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรไทย
117 หมู่ 6 ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810408194
201 7-30-16-06/1-0010 กล้วยหอมทองอำเภอห้วยแถลงเพื่อการส่งออก
74/1 หมู่ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
202 7-30-16-02/1-0010 ศูนย์ศัตรูพืชชุมชนและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านทับสวายพัฒนา
215 หมู่ 2 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
203 7-30-17-04/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-ปลูกกล้วยคาเวนดิช
140 หมู่ 4 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0610636654
204 4-30-18-05/1-0001 กลุ่มผลิตสมุนไพรพื้นบ้านโคกมะกั๊ก
51 หมู่ 2 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 016691926
205 7-30-18-07/1-0024 เกษตรผสมผสานแปลงใหญ่ ม. 5 ต.มะเกลือเก่า
55 หมู่ 5 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0930735462
206 7-30-21-05/1-0010 ท่าช้าง OTOP เขาใหญ่
121 หมู่ 16 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0814450104
207 7-30-22-08/1-0010 กลุ่มปลูกกล้วยเขียวหอมพันธุ์คาเวนดิชเพื่อการส่งออกตำบลหนองไม้ไผ่
188 หมู่ 3 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844754104
208 7-30-22-08/1-0012 กล้วยอบสมุนไพรบ้านเจริญสุข
2/1 หมู่ 6 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0898459158
209 7-30-25-05/1-0012 ตุ้มโฮม
22 หมู่ 6 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0928598411
210 7-30-26-03/1-0023 กลุ่มกล้วยหอมคาเวนดิชร่วมใจพัฒนา
83 หมู่ 8 ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0618140145
211 3-26-02-07/1-0016 ผลิตพืชอินทรีย์ขุนด่านปราการชล
43/1 หมู่ 5 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก โทรศัพท์ 0845240909
212 9-60-01-12/1-0012 ปลูกกล้วยเพื่อการผลิต
33 หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0816645276
213 9-60-02-05/1-0011 เกษตรสรรพสิ่งบ้านนากลาง
89/3 หมู่ 1 ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0895302533
214 9-60-04-01/1-0017 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมส่งออก
46/40 หมู่ 11 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0979712360
215 9-60-09-05/1-0011 กลุ่มปลูกกล้วยแปรรูปบ้านโพธิ์ประสาท
73 หมู่ 5 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0828822923
216 6-60-11-09/1-0019 บ่อแรดเมล็ดพันธุ์ข้าว
85/1 หมู่ 17 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056312432
217 9-60-11-02/1-0011 กลุ่มปลูกพืชผักผลไม้และแปรรูปบ้านศรีทอง
112/4 หมู่ 6 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0812855815
218 9-60-12-05/1-0011 กลุ่มกล้วยหอมทองอำเภอตากฟ้า
53 หมู่ 6 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0861194190
219 5-80-02-02/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนจันทร์ศรี
40/2 หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075338367
220 8-80-04-03/1-0012 เศลาใต้พัฒนา
49/2 หมู่ 3 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
221 8-80-14-03/1-0011 กลุ่มปลูกกล้วยหินเพื่อผลิตแป้ง อำเภอสิชล
45 หมู่ 1 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0860031257
222 5-80-15-02/1-0007 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังค้อบาติก
184/1 หมู่ 3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075528888
223 5-80-15-02/1-0024 บ้านเขาวังทอง
153 หมู่ 7 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
224 8-80-21-02/1-0010 กลุ่มกล้วยกรุงชิง 3
116 หมู่ 3 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
225 8-80-21-02/1-0012 กล้วยกรุงชิง5 เพื่อการส่งออก
101 หมู่ 5 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0860323290
226 8-80-21-02/1-0023 เกษตรกรกล้วยหอมทองตำบลกรุงชิง
223 หมู่ 8 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0824150306
227 8-80-21-02/1-0025 กลุ่มผลไม้อินทรีย์บ้านห้วยพาน
19/7 หมู่ 2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0898668294
228 5-80-22-01/1-0009 นาวา (NAVA GROW UP)
237/1 หมู่ 7 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0847205141
229 4-38-01-09/1-0018 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรสู่สากล
237 หมู่ 1 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
230 4-38-05-04/1-0016 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรครบวงจร
234 หมู่ 5 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0885622227
231 7-31-01-18/1-0012 ผลไม้อินทรีย์บ้านโคกใหญ่
36 หมู่ 3 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0813406188
232 7-31-01-17/1-0014 สัมมาชีพตำบลลุมปุ๊ก
8 หมู่ 14 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0922674709
233 7-31-01-20/1-0016 กลุ่มหนองหว้าพาเจริญ
155 หมู่ 3 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0854173195
234 7-31-01-20/1-0017 เกษตรผสมผสานห้วยลุง
159 หมู่ 15 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0635394161
235 4-31-03-06/1-0029 กลุ่มเศษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.เมืองไผ่
144 หมู่ 4 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0870014142
236 7-31-03-10/1-0012 บูรณาการชุมชนจัดการตนเองแก้หนี้แก้จนเลี้ยงโค-กระบือบ้านกะน๊อบ
148 หมู่ 2 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0958120427
237 7-31-03-10/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกันทรารมย์
206 หมู่ 1 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0963295057
238 7-31-03-07/1-0015 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหนองน้ำขุ่น
62 หมู่ 8 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0813540467
239 7-31-03-04/1-0015 กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติเขื่อนลำนางรองอำเภอกระสัง
152 หมู่ 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0927937471
240 7-31-03-04/1-0013 ทุ่งสำราญ ทุ่งสว่างสำราญโกน
2 หมู่ 17 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
241 7-31-04-15/1-0010 เกษตรผสมผสานบ้านหนองถนน
119 หมู่ 3 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0953258611
242 7-31-04-08/1-0015 กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติอำเภอนางรอง
148 หมู่ 3 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0642788575
243 4-31-05-03/1-0005 เกษตรพอเพียงชุมชนสระขาม
13 หมู่ 12 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852443640
244 4-31-05-09/1-0011 เกษตรพอเพียงชุมชนโนนสมบูรณ์
2/1 หมู่ 5 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0835524640
245 7-31-05-06/1-0011 ตุ้มโฮมหนองกี่
14 หมู่ 8 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0983704119
246 7-31-05-08/1-0014 มีทรัพย์
33 หมู่ 5 ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0801569785
247 7-31-05-10/1-0011 เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองทำนบ
50 หมู่ 1 ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819821159
248 7-31-06-01/1-0017 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรทรายทอง
175 หมู่ 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0892803705
249 7-31-08-02/1-0018 ผลิตยาสมุนไพร
39 หมู่ 11 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
250 7-31-08-08/1-0013 จันทบเพชรเกษตรออร์แกนิค
87 หมู่ 9 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
251 7-31-08-02/1-0020 กลุ่มไร่นาสวนผสม
143 หมู่ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
252 7-31-08-04/1-0014 กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติเขื่อนลำนางรอง อำเภอบ้านกรวด
175 หมู่ 13 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
253 7-31-08-02/1-0021 กลุ่มกล้วยหอมคาเวนดีสและพืชผักเศรษฐกิจอำเภอบ้านกรวด
125 หมู่ 7 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
254 7-31-08-02/1-0031 กลุ่มเกษตรอินทรีย์พืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษตำบลโนนเจริญ
207 หมู่ 7 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
255 7-31-08-09/1-0012 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านประดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดินเหนือ
278 หมู่ 9 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
256 7-31-08-09/1-0013 เกษตรผสมผสานบ้านโคกสว่าง ม.8 ตำบลเขาดินเหนือ
49 หมู่ 8 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
257 7-31-08-02/1-0023 เกษตรผสมผสานบ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเจริญ
66 หมู่ 7 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
258 7-31-08-06/1-0013 เกษตรผสมผสานบ้านหินลาด หมู่ที่ 9
70 หมู่ 9 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
259 7-31-08-02/1-0024 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเจริญ
99 หมู่ 4 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
260 7-31-08-09/1-0016 เกษตรทฤษฎีใหม่เขาดินเหนือ หมู่ที่ 3
187 หมู่ 3 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
261 7-31-08-07/1-0011 เกษตรผสมผสานบ้านสายตรี 6 เหนือ หมู่ที่ 3
145 หมู่ 3 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
262 7-31-09-01/1-0014 เกษตรผสมผสาน สมาร์ทฟาร์มเมอร์
47/2 หมู่ 10 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0864308388
263 4-31-10-06/1-0005 ต้นกล้าหนองกะทิง
190 หมู่ 1 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0847019689
264 4-31-10-13/1-0002 กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านโคกใหม่
139 หมู่ 13 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
265 7-31-10-10/1-0010 เกษตรผสมผสานบ้านสวนแก้วธิดา
148 หมู่ 6 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0845479199
266 7-31-10-10/1-0011 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนสำราญ
28 หมู่ 13 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862636277
267 7-31-10-10/1-0012 กลุ่มเกษตรอินทรีย์โตกติ่ง
104/1 หมู่ 3 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0909494403
268 7-31-10-10/1-0013 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านซำแฮด
104 หมู่ 3 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0933892367
269 7-31-10-01/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดอำเภอลำปลายมาศ
45 หมู่ 3 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0856588121
270 4-31-11-10/1-0004 คนรักษ์ถิ่น
77/2 หมู่ 16 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
271 7-31-11-09/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยบ้านโนนกลาง
19 หมู่ 10 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0867706886
272 7-31-11-09/1-0016 ไร่บุญถาวร
26 หมู่ 8 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0930291742
273 7-31-12-01/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์
296 หมู่ 4 ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
274 7-31-14-06/1-0023 กลุ่มเกษตรกรสวนกล้วยและแปรรูป
111 หมู่ 2 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0800441219
275 7-31-17-02/1-0018 ทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปโนนสุวรรณ
26 หมู่ 5 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819045340
276 4-31-21-03/1-0005 ที่ทำการชาวนาอำเภอบ้านด่าน
37 หมู่ 2 ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
277 7-31-21-01/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
85/1 หมู่ 13 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0821436473
278 2-77-01-03/1-0044 แปรรูปกล้วยบ้านหนองโสน
108 หมู่ 5 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0800420245
279 2-77-05-04/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่บน
424 หมู่ 6 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 090173207
280 2-77-05-01/1-0018 มะพร้าวแปลงใหญ่อำเภอบางสะพานน้อย
66/1 หมู่ 2 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0818170855
281 2-77-07-04/1-0036 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย บริษัท โดล เฟรช โพรดิวซ์(ไทยแลนด์)จำกัด
180 หมู่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032618111
282 3-25-03-04/1-0023 กล้วยหอมทองทุ่งโพธิ์
173 หมู่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0933566195
283 3-25-07-01/1-0023 กลุ่มน้ำมะพร้าว
168 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0879248285
284 1-13-02-04/1-0034 เกษตรรุ่นใหม่อำเภอคลองหลวง
41 หมู่ 16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0817016503
285 1-13-02-01/1-0017 กลุ่มผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรคลองหลวง
99/491 หมู่ 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0941936737
286 1-13-02-06/1-0025 เกษตรแปรรูปหมู่14
107 หมู่ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0863806792
287 1-13-03-03/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรน้ำรักษ์
53/120 หมู่ 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0816963900
288 1-13-04-03/1-0015 วิสาหกิจชุมชนทำพืชผักหมู่ 8 บึงกาสาม
12/3 หมู่ 8 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0814322726
289 1-13-04-07/1-0028 กลุ่มกล้วยหอมทองปทุมรัตน์
111 หมู่ 2 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์
290 6-66-01-12/1-0003 เขารูปช้างร่วมใจ
190 หมู่ 1 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0892686834
291 9-66-08-01/1-0010 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองอ้ายตู้
516/1 หมู่ 8 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0878494132
292 9-66-08-04/1-0011 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรวิถีไทยท้ายทุ่ง
55/1 หมู่ 9 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0900643457
293 6-67-01-01/1-0008 เกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์
40 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0867352960
294 9-67-01-16/1-0011 การผลิตและแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ
111 หมู่ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0863089490
295 9-67-01-02/1-0011 กลุ่มปุ๋ยเพื่อนเกษตร ม.6 ต.ตะเบาะ
49/1 หมู่ 6 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 029170395
296 9-67-01-07/1-0011 วิถีไทย บ้านท่าพล
111/4 หมู่ 2 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0869381571
297 9-67-01-03/1-0010 เรารักกล้วยหอมทอง
273 หมู่ 12 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0910283754
298 9-67-01-06/1-0011 เ่กษตรร่วมใจ
24 หมู่ 4 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0961162617
299 9-67-01-13/1-0015 เกษตรผสมผสานตำบลวังชมภูร่วมใจ
225/5 หมู่ 4 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0898390377
300 9-67-02-03/1-0023 เกษตรพอเพียงบ้านกุฏิพระ
61/1 หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0956401556
301 9-67-02-05/1-0036 เกษตรก้าวหน้าบ้านโคกยาว
29/4 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
302 9-67-02-02/1-0018 เกษตรกรบ้านทุ่งโตนด
90/1 หมู่ 9 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0808505985
303 9-67-02-06/1-0031 รวบรวมผลผลิตการเกษตร ม.2 โคกสำราญ
121 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0933169418
304 9-67-04-02/1-0016 ผลิต/แปรรูปกล้วย และท่องเที่ยวอนุรักษ์เชิงเกษตรบ้านหนองใหญ่-ด่านดู้
163 หมู่ 1 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0801231110
305 9-67-05-10/1-0010 พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรบ้านกระทุ่มทอง ตำบลซับสมบูรณ์
25/1 หมู่ 5 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0944699003
306 9-67-05-04/1-0012 เกษตรพัฒนาวังเตียน
117/1 หมู่ 5 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0857306569
307 9-67-06-03/1-0011 ปลูกกล้วยน้ำหว้าพันธุ์เตี้ย
29 หมู่ 12 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
308 9-67-06-07/1-0011 กลุ่มกล้วยแปรรูปประดู่งาม
12 หมู่ 5 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0883643386
309 9-67-06-05/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยอินทรีย์ศรีเทพ
24 หมู่ 5 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0861259422
310 9-67-07-06/1-0015 เกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ ไร่เอ็นบีบี
120 หมู่ 8 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
311 6-67-08-01/1-0003 เพชรสามพัน
299/3 หมู่ 3 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056732603
312 9-67-09-03/1-0013 ห้วยยางทองการเกษตร
9 หมู่ 9 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0967511797
313 6-67-11-04/1-0023 กลุ่มข้าวไร่และพืชผลการเกษตรริมสีม่วง
33 หมู่ 4 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0801777314
314 9-67-11-06/1-0011 กลุ่มผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยบ้านเสลี่ยงแห้ง3
26 หมู่ 1 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0819712361
315 5-93-05-04/1-0017 กลุ่มผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพ ต.นาขยาด
226 หมู่ 6 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0872957599
316 5-93-08-03/1-0010 กลุ่มเกษตรไม้ผลบ้านกอยออก
88 หมู่ 4 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0862873086
317 5-93-10-04/1-0023 แปรรูปไผ่หวานบ้านพร้าว
333 หมู่ 4 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0896540400
318 2-76-01-07/1-0001 กลุ่มชมพู่เพชรหนองโสน
25/1 หมู่ 1 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 071517675
319 6-56-02-03/1-0028 กล้วยบ้านช้าง
19/3 หมู่ 7 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0833259389
320 6-56-02-06/1-0042 บ้านช้างไทยแลนท์
4/2 หมู่ 5 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0634696598
321 6-56-06-01/1-0023 กลุ่มเกษตรกรรมทางเลือก
238 หมู่ 8 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0871864968
322 6-56-07-06/1-0024 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทอง ต.เจริญราษฎร์
9 หมู่ 3 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์
323 6-56-08-01/1-0058 สวนเฉลิมพระเกียรติบ้านสะแล่ง
51 หมู่ 5 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์
324 6-54-02-01/1-0016 กลุ่มปลูกกล้วยไข่ หมู่ที่ 4 ตำบลร้องกวาง
42 หมู่ 4 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์
325 6-54-03-02/1-0039 กล้วยหอมทองเวียงเชียงชื่น
12/5 หมู่ 1 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0852522835
326 6-54-04-04/1-0031 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยไข่ ต.ดอนมูล
20 หมู่ 5 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0869153627
327 6-54-04-06/1-0035 ผลิตพืชผสมผสานบ้านกวางใหม่ หมู่ที่4 ต.บ้านกวาง
272 หมู่ 4 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
328 6-54-07-04/1-0014 กลุ่มค้าขายบ้านนาพูน หมู่ 2
27 หมู่ 2 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0810310942
329 6-54-07-04/1-0034 กลุ่มพัฒนาการเกษตรบ้านนาปลากั้ง
1/1 หมู่ 3 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0861143813
330 6-54-07-04/1-0100 กลุ่มปลูกกล้วย
149 หมู่ 1 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0832648239
331 6-54-07-04/1-0105 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่สิน
67 หมู่ 9 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0889458053
332 6-65-01-17/1-0022 กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน46
406 หมู่ 7 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055301200
333 9-65-01-06/1-0014 เกษตรผสมผสานบ้านคลองหนองเหล็ก
43 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0850411313
334 9-65-01-08/1-0017 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบึงถัง
9/2 หมู่ 3 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
335 6-65-02-02/1-0007 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกะท้าว หมู่ 3 ต.หนองกะท้าว
185/1 หมู่ 3 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055389663
336 6-65-02-11/1-0013 กลุ่มปลูกกล้วยชีวภาพ
83 หมู่ 3 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0899062801
337 9-65-02-04/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยน้ำหว้า บ้านท่าหินลาด
16 หมู่ 7 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0850868414
338 9-65-02-11/1-0011 กลุ่มปลูกกล้วยหอมเพื่อปลดหนี้
238 หมู่ 9 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
339 9-65-02-02/1-0016 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร ตำบลหนองกะท้าว
2 หมู่ 3 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0984195889
340 6-65-03-05/1-0001 ปลูกกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง
104 หมู่ 14 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055239605
341 9-65-03-04/1-0011 เกษตรชุมชนท่าสวนยา
21 หมู่ 8 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0845208074
342 9-65-03-04/1-0025 เกษตรผสมผสานบ้านเนินทอง
14/1 หมู่ 5 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0956376044
343 6-65-04-08/1-0034 กลุ่มกล้วยน้ำว้าดิบบ้านเจริญผลพัฒนา
219/1 หมู่ 13 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0899584287
344 6-65-05-01/1-0008 ขยายพันธุ์หน่อกล้วยมะลิอ่องเกาะคู
20/1 หมู่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0897070182
345 6-65-05-03/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกพืชสวนเชิงเศรษฐกิจพอเพียง
2 หมู่ 8 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0805088540
346 9-65-05-06/1-0011 กลุ่มกล้วยตากสมศักดิ์
25/5 หมู่ 4 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0991381095
347 9-65-05-01/1-0010 กลุ่มผ่าหน่อกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง หมู่ 3 บ้านเกาะคู
8 หมู่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0881530274
348 9-65-05-01/1-0011 กลุ่มเพาะหน่อกล้วยพันธุ์มะลิอ่องบ้านเกาะคู
38 หมู่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0810432796
349 9-65-05-01/1-0012 กลุ่มผู้ผลิตหน่อกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง อำเภอบางกระทุ่ม
41 หมู่ 2 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
350 9-65-05-01/1-0014 อนุรักษ์และผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง หมู่5 บ้านบางกระทุ่ม
9/8 หมู่ 5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0956241959
351 9-65-05-05/1-0015 เกษตรแปลงใหญ่และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร
6 หมู่ 8 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0870905696
352 6-65-07-04/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้สารพิษพอเพียงเลี้ยงชันโรง
57 หมู่ 6 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0800283812
353 6-65-08-01/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังครุฑตำบลวังทอง
398 หมู่ 12 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0897042037
354 6-65-08-01/1-0008 กลุ่มกล้วยตากปลอดภัย
713 หมู่ 9 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0810360634
355 4-44-01-09/1-0036 ปลูกพืชเศรษฐกิจอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
109 หมู่ 16 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0970814743
356 4-44-07-05/1-0035 กล้วยน้ำว้าอินทรีย์ตักสิลา
93 หมู่ 8 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
357 4-44-11-02/1-0048 แก้วพะเนาว์ Organic Farm
93 หมู่ 17 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0613390734
358 4-44-13-02/1-0042 กลุ่มกล้วยแปลงใหญ่อินทรีย์ชื่นชม
21 หมู่ 9 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0928823199
359 6-58-02-05/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทองแม่กิ๊
39/2 หมู่ 1 ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0939910114
360 6-58-03-05/1-0055 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหัวปลีกล้วยดอยเมี่ยง
83 หมู่ 5 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
361 6-58-05-02/1-0027 เกษตรกรผู้ปลูกบุกบ้านห้วยกองเป๊าะ
13 หมู่ 3 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
362 6-58-05-02/1-0029 ปลูกกล้วยและแปรรูปกล้วยบ้านห้วยกุูป๊ะ
23/1 หมู่ 4 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0969321834
363 4-49-01-01/1-0061 บ้านสวนดาวดวงดี
18 หมู่ 6 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
364 4-49-02-01/1-0058 ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัย
48 หมู่ 4 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
365 4-49-05-07/1-0026 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทองอินทรีย์บ้านหนองปลาซิว
87 หมู่ 9 ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0846047094
366 5-95-01-08/1-0019 เกษตรบัณฑิตก้าวหน้า
38/1 หมู่ 3 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0812760028
367 5-95-03-01/1-0001 ป่าหวังใน
17 หมู่ 1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 073289510
368 5-95-03-05/1-0009 ทำขนมต้นแบบ(แปรรูปกล้วยหิน)
16/2 หมู่ 10 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 073720041
369 5-95-03-06/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเครื่องแกงบ้านฉลองชัย
336/1 หมู่ 4 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์
370 5-95-03-01/1-0034 เกษตรกรพึ่งตนเองบ้านโปฮนญัมบู
62 หมู่ 3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0895994050
371 5-95-04-04/1-0016 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านดินเสมอ
11 หมู่ 5 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา โทรศัพท์ 073206602
372 7-35-05-01/1-0010 กลุ่มเพาะชำกล้าไม้หนองตาป้อ หมู่ 8
194 หมู่ 8 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0894278902
373 4-35-06-09/1-0024 กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านโนนยาง
32 หมู่ 10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0861071642
374 5-85-05-02/1-0050 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเหนือ
11/2 หมู่ 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 0898758458
375 2-70-01-01/1-0003 กลุ่มรักษ์ท่าเสา
49/1 หมู่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0819818245
376 2-70-03-01/1-0027 พัฒนาอาชีพบ้านหวายน้อยอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ
41 หมู่ 3 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์
377 2-70-03-04/1-0021 ศูนย์พัฒนาและรับซื้อสินค้าเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
333 หมู่ 5 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0632699511
378 2-70-05-03/1-0018 กรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
28 หมู่ 5 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032293469
379 2-70-06-02/1-0019 บางแพเฮลธิฟาร์ม
76/3 หมู่ 5 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0899114646
380 2-70-10-02/1-0027 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมและผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านพุบอน
69 หมู่ 14 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0872808799
381 3-21-01-13/1-0024 ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนซอยคีรี
14 หมู่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0896012913
382 3-21-05-05/1-0021 เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ต.บางบุตร
49 หมู่ 3 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทรศัพท์ 0814107374
383 3-21-07-02/1-0010 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางด้วยปุ๋ยอินทรีย์
28 หมู่ 4 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โทรศัพท์ 0898346719
384 3-21-07-02/1-0027 กลุ่มผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก
27/11 หมู่ 8 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โทรศัพท์ 0871400902
385 4-45-01-06/1-0035 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรเพื่อความยั่งยืน
155 หมู่ 4 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0828895577
386 4-45-06-13/1-0038 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมครบวงจร
121 หมู่ 6 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0933426445
387 1-16-02-08/1-0052 เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านคลองกลุ่ม
203 หมู่ 8 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0613879827
388 1-16-04-06/1-0049 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านลำพญาไม้
205/1 หมู่ 9 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0861532118
389 1-16-04-07/1-0029 เกษตรผสมผสานบ้านหนองปลาไหล
31/1 หมู่ 3 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0926805062
390 1-16-07-06/1-0047 กลุ่มหน่อไม้ฝรั่งปลอดสาร (ส่งออก)
42/1 หมู่ 5 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0928900328
391 1-16-10-01/1-0016 บ้านลำสนธิ
169 หมู่ 1 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0869065504
392 1-16-11-03/1-0018 กลุ่มโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองระเริง
174 หมู่ 9 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0614290227
393 6-52-01-09/1-0031 เกษตรกรรมผสมผสานแม่มาย
335 หมู่ 1 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0997499414
394 6-52-01-09/1-0032 เกษตรทฤษฎีใหม่ ม.1 ต.บ้านแลง
223 หมู่ 1 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0998182871
395 6-52-02-05/1-0044 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร่และพืชสวน
278/1 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0819507044
396 6-52-02-05/1-0177 กลุ่มส่งเสริมการปลูกกล้วยไม่ใช้สารเคมี ม.5 ตสบป้าด
2/2 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0899243352
397 6-52-05-07/1-0019 กลุ่มกล้วยหอมทองบ้านแม่กวัก
39 หมู่ 7 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0874606922
398 6-52-08-07/1-0015 กลุ่มไม้ผลไม้ยืนต้นตำบลแม่ถอด
109 หมู่ 3 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง โทรศัพท์
399 6-52-08-05/1-0029 เกษตรผสมผสานเด่นไม้ซุง
4 หมู่ 14 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0849507801
400 6-52-09-03/1-0013 กลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านต้นธง
140 หมู่ 3 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054299145
401 6-52-12-05/1-0031 กลุ่มเกษตรต้นน้ำบ้านห้วยเรียน
99/5 หมู่ 7 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0909463058
402 6-52-13-04/1-0063 กลุ่มกล้วยหอมทองใหญ่(ไต้หวัน) บ้านสบลี
260 หมู่ 6 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทรศัพท์
403 6-52-13-03/1-0035 กลุ่มกล้วยหอมทองใหญ่(ไต้หวัน) บ้านจ๋ง
3 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทรศัพท์
404 6-51-01-05/1-0035 แปรรูปผักผลไม้บ้านท่ากว้างตำบลประตูป่า
38 หมู่ 5 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0801214118
405 6-51-06-11/1-0053 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านไร่กอข่า ตำบลนครเจดีย์
178 หมู่ 10 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0895618417
406 4-42-01-13/1-0050 เกษตรอินทรีย์คุณธรรมครบวงจร ปลดหนี้เกษตรกร นำโฉนดที่ดินกลับบ้าน จังหวัดเลย
159 หมู่ 11 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0800622021
407 4-42-02-03/1-0020 กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้จันทน์บ้านโนนป่าต้อง
249 หมู่ 5 ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์
408 4-42-02-01/1-0037 รวมเกษตรยั่งยืน
119 หมู่ 9 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 0959051481
409 4-42-02-01/1-0039 เกษตรอินทรีย์ตำบลนาด้วง
23 หมู่ 5 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 0868000908
410 4-42-03-04/1-0005 กลุ่มเกษตรกรยั่งยืนบ้านท่าบม ม.8
171 หมู่ 8 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 099116783
411 4-42-03-04/1-0007 กลุ่มรักการเกษตร ม.8 ต.เขาแก้ว
61 หมู่ 8 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
412 4-42-03-06/1-0064 กลุ่มพืชผลการเกษตร ม.1 ต.บุฮม
87/4 หมู่ 9 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
413 4-42-03-06/1-0066 กลุ่มค้าขายกล้วย-มะม่วง-มะขาม ม.7 ต.บุฮม
19/1 หมู่ 7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
414 4-42-03-07/1-0025 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยบ้านศรีพัฒนา ม.5 ต.จอมศรี
69 หมู่ 5 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
415 4-42-03-02/1-0058 กลุ่มเกษตรพอเพียง ม.16 ต.ธาตุ
329 หมู่ 16 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0860057202
416 4-42-03-04/1-0015 กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านท่าบม ม.8
46/2 หมู่ 8 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
417 4-42-03-06/1-0074 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอม ม.11 ต.บุฮม
39/3 หมู่ 11 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042074633
418 4-42-03-04/1-0019 กลุ่มพืชสวน ที่ 4 หมู่ 12 ตำบลเขาแก้ว
28 หมู่ 12 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
419 4-42-03-06/1-0083 กลุ่มผู้ปลูกมะม่วง-กล้วย หมู่ 1
49 หมู่ 1 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
420 4-42-03-06/1-0093 กลุ่มค้าขาย-กล้วยหอมทองบุฮม ม.9
205 หมู่ 9 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
421 4-42-03-06/1-0094 กลุ่มค้าขายผักผลไม้และผลิตผลการเกษตร ม.1 ต.บุฮม
198/2 หมู่ 1 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
422 4-42-03-07/1-0037 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย บ.ศรีพัฒนา กลุ่ม 1
19/2 หมู่ 5 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
423 4-42-03-04/1-0020 กลุ่มพืชสวน ที่ 2 ม.12
180 หมู่ 12 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
424 4-42-03-07/1-0038 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย กลุ่ม 2 ต.จอมศรี
79 หมู่ 5 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
425 4-42-03-06/1-0103 กลุ่มค้าขายกล้วยหอม หมู่ 7 ต.บุฮม
13 หมู่ 7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
426 4-42-03-02/1-0109 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง หมู่ 8 ต. ธาตุ
64 หมู่ 8 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
427 4-42-03-06/1-0125 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมบ้านห้วยซวก
21 หมู่ 4 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
428 4-42-04-01/1-0018 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เพื่อชุมชนบ้านคกไผ่ ม.6
49 หมู่ 6 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
429 4-42-04-02/1-0023 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.5
78 หมู่ 5 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์ 0879547502
430 4-42-04-05/1-0021 กลุ่มใบตองบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 8
51/1 หมู่ 8 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์ 0847810845
431 4-42-04-05/1-0027 กลุ่มไม้ผลบ้านโนนสว่าง หมู่ 9
71 หมู่ 9 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
432 4-42-04-01/1-0041 กลุ่มยางพาราบ้านห้วยเป้า ต.ปากชม
49 หมู่ 5 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
433 4-42-04-06/1-0016 กลุ่มเกษตรปลูกยางพาราบ้านชมเจริญ หมู่ที่ 6 อ.ปากชม จ.เลย
126 หมู่ 6 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
434 4-42-04-05/1-0057 กลุ่มออมทรัพย์กล้วยบ้านห้วยพิชัย ม.1
155 หมู่ 1 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
435 4-42-04-02/1-0072 เกษตรกรก้าวหน้าเชียงกลม
57 หมู่ 2 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
436 4-42-04-05/1-0068 กลุ่มพัฒนาอาชีพโปร่งสำราญ
40 หมู่ 6 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์ 0610343217
437 4-42-04-05/1-0069 กลุ่มใบตองบ้านโนสวรรค์
253 หมู่ 8 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์ 0961635183
438 4-42-05-02/1-0014 กลุ่มปลูกผักการเกษตรผสมผสาน
17 หมู่ ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 0873627311
439 4-42-05-06/1-0026 กลุ่มเกษตรแบบผสมผสาน
96 หมู่ 6 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์
440 4-42-05-07/1-0049 กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาอาชีพบ้านห้วยมุ่นหมู่ 8
293 หมู่ 8 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 0872155756
441 4-42-05-09/1-0013 กลุ่มผลิตไม้ผลบ้านโพนสว่าง
36 หมู่ 7 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์
442 4-42-05-06/1-0028 ถ้ำพระเพื่อการเกษตร
72 หมู่ 7 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์
443 4-42-06-05/1-0026 เกษตรห้วยทับหมู
136 หมู่ 1 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0857401433
444 4-42-06-05/1-0027 กลุ่มผู้ใช้น้ำการเกษตรแปลงรวมโซนที่ 2
177 หมู่ 1 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0857609971
445 4-42-06-05/1-0028 กลุ่มผู้ใช้น้ำการเกษตรแปลงรวมโซนที่ 1
90 หมู่ 1 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0934659248
446 4-42-08-01/1-0052 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยาง
75 หมู่ 5 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0883119708
447 4-42-08-02/1-0055 วิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้าเลย 06
157 หมู่ 2 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0632649239
448 4-42-08-02/1-0056 กลุ่มเกษตรก้าวหน้าเลย 03
259 หมู่ 2 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0843313859
449 4-42-08-02/1-0059 สตางค์ออม 278
278 หมู่ 2 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0870625339
450 4-42-09-12/1-0062 เกษตรแบบผสมผสานบ้านลาด
109 หมู่ 7 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์ 0900284572
451 4-42-09-01/1-0041 ออมทรัพย์และธุรกิจการเกษตร
455 หมู่ 9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์
452 4-42-10-05/1-0059 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยหมาก
77 หมู่ 9 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0918780729
453 4-42-12-04/1-0035 กลุ่มสตรีบ้านสันติภาพ
37 หมู่ 9 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย โทรศัพท์ 0821099344
454 4-42-12-02/1-0046 กลุ่มปลูกกล้วยบ้านพวยเด้ง
226 หมู่ 1 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย โทรศัพท์ 0833636823
455 4-42-13-02/1-0058 กลุ่มตัดผมชายเอราวัณ
303 หมู่ 3 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย โทรศัพท์ 0831447919
456 4-33-04-12/1-0002 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านนา
264 หมู่ 18 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 079649919
457 7-33-04-07/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกไม้ผลบ้าน 5 โคก
87 หมู่ 12 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862649771
458 7-33-10-02/1-0014 โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย ศศอ.
60 หมู่ 7 ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0818779641
459 4-33-12-04/1-0013 กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านห้วยซันพัฒนา
20 หมู่ 13 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 879701409
460 7-33-12-06/1-0019 เลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อบาบารี่
73 หมู่ 15 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0968640250
461 7-33-12-05/1-0017 กองทุนธนาคารต้นไม้บ้านพงสิม
68 หมู่ 8 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0882405123
462 7-33-15-05/1-0016 บวยจามุมุชิชิ(หากินอย่างพอเพียง)
95 หมู่ 15 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0857377782
463 4-33-20-05/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านบก
68 หมู่ 4 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
464 7-33-20-04/1-0013 ธณพลเกษตรพัฒนานครศรีลำดวน
88 หมู่ 2 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0638977891
465 7-33-20-05/1-0012 เกษตรข้าวอินทรีย์แบบสวนผสมผสาน
159 หมู่ 5 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0621843296
466 3-27-01-05/1-0022 เห็ดฟางปางสีดา
106 หมู่ 11 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0817726047
467 3-27-02-05/1-0029 กลุ่มผลิตพืชอินทรีย์บ้านศาลาเขียว
44 หมู่ 7 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0931162937
468 3-27-07-02/1-0057 ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบ้านใหม่ปากดง ตำบลหนองหว้า
338 หมู่ 21 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0982627145
469 5-90-05-05/1-0037 กลุ่มผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพบ้านนาจวก
18 หมู่ 2 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์ 0980106327
470 5-90-06-07/1-0028 เกษตรผสมผสานคนรักบ้านเกิด
23/3 หมู่ 6 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์ 0843985689
471 5-90-07-07/1-0013 ระโนดกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ
210/2 หมู่ 6 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา โทรศัพท์ 0857706492
472 5-90-10-04/1-0019 การผลิตข้าวเพื่อสุขภาพบ้านห้วควน
5/54 หมู่ 6 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา โทรศัพท์
473 5-90-11-18/1-0016 กลุ่มวิสาหกิจกล้วยแปรรูปบ้านควนขี้เเรดหมู่ 6
5/2 หมู่ 6 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 074295193
474 8-84-01-02/1-0012 @สุราษฎร์ธานี
11/94 หมู่ 3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0895861606
475 5-84-05-01/1-0007 เกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน
44/65 หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0813703128
476 8-84-06-09/1-0010 กลุ่มพืชอินทรีย์บ้านเขาหลัก
229/6 หมู่ 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0980621986
477 5-84-07-06/1-0043 กล้วยหอมทองปลอดสารพิษบ้านกลาง
34 หมู่ 5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0874633744
478 8-84-07-03/1-0020 พริกไทยอบแห้งแม่ทะบน
121/402 หมู่ 20 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0857936121
479 5-84-10-06/1-0004 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษอำเภอพนม
130 หมู่ 11 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 092690319
480 5-84-12-01/1-0015 เสบียงจ้านบ้านนาสาร
4/16 หมู่ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0816686541
481 8-84-18-04/1-0012 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนไทรทองเมืองใหม่
53 หมู่ 4 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0622161629
482 5-91-02-02/1-0039 เกษตรผสมผสานปลักซิมปอ
99 หมู่ 6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล โทรศัพท์
483 5-91-05-01/1-0054 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลกำแพง
148 หมู่ 12 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล โทรศัพท์ 0810999499
484 6-64-04-10/1-0008 ปลูกกล้วยน้ำว้าบ้านหนองกระจอบ
14 หมู่ 5 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์
485 9-64-05-10/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชศรีสัชนาลัย
389 หมู่ 3 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โทรศัพท์
486 6-64-07-13/1-0006 กลุ่มปลูกกล้วยไข่พันธุ์ดี หมู่ 6
68 หมู่ 6 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0
487 6-64-09-01/1-0005 ผลิตกล้วยไข่บ้านใหม่ไชยมงคล
99 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์
488 6-64-09-05/1-0011 ผลิตกล้วยไข่ต.เขาแก้วฯ
120 หมู่ 11 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 055624737
489 6-64-09-01/1-0007 ผลิตกล้วยไข่ท่าวิเศษ
10/3 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0
490 6-64-09-01/1-0009 ผลิตกล้วยไข่กมลราษฎร์
51 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 062116123
491 6-64-09-04/1-0017 ผลิตกล้วยไข่กลางดง
164 หมู่ 10 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์
492 4-47-01-13/1-0021 กลุ่มศูนย์เรียนรู้บ้านหนองปลาดุก
189 หมู่ 9 ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0896230995
493 4-47-04-08/1-0013 วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำประมง ม.4
6 หมู่ 4 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0801969410
494 4-47-05-05/1-0037 กลุ่มผุ้ปลูกกล้วยหอมทองตำบลต้นผึ้ง
118 หมู่ 7 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์
495 4-47-08-04/1-0038 เศรษฐกิจพอเพียงห้วยสองพี่น้อง
3 หมู่ 5 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0883233069
496 4-47-08-08/1-0044 เกษตรทองศรีวิชัย
42 หมู่ 16 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0951425299
497 4-47-10-09/1-0052 ปศุสัตว์วิถีอินทรีย์บ้านดงมะไฟ
155 หมู่ 2 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0916798523
498 4-47-12-01/1-0095 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองไผ่
83 หมู่ 7 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857547040
499 4-47-12-13/1-0020 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านงิ้ว
87 หมู่ 4 ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807461686
500 4-47-12-08/1-0078 เกษตรอินทรีย์บ้านท่าสะอาด
70 หมู่ 8 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0902569511
501 4-47-12-08/1-0079 เกษตรอินทรีย์น้ำเพียงดินบ้านดอนม่วย
107 หมู่ 6 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0981075447
502 4-47-12-13/1-0026 เกษตรผสมผสานเอกเมืองทอง
1 หมู่ 2 ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833581697
503 4-47-14-01/1-0041 วิสาหกิจชุมชนทำไร่นาสวนผสม
125 หมู่ 2 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0903476411
504 4-47-15-02/1-0021 กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช
182 หมู่ 18 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์
505 4-47-18-01/1-0005 กลุ่มเลี้ยงไหมภูพานทอง
48 หมู่ 9 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879535164
506 4-47-18-03/1-0036 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 7
12/1 หมู่ 7 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0898632882
507 4-47-18-01/1-0057 กลุ่มค้าขายผลผลิตทางการเกษตรบ้านต้อน หมู่ที่ 3
564 หมู่ 3 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
508 4-47-18-03/1-0130 กล้วยหอมคาเวนดิชภูพาน
51 หมู่ 9 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0962724345
509 1-19-03-18/1-0007 กลุ่มผักสวนครัวบ้านโคกแคก้าวหน้า
13/2 หมู่ 1 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 013064843
510 1-19-03-18/1-0033 เกษตรยั่งยืนบ้านหนองโรง
7/3 หมู่ 3 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0982741489
511 1-19-04-01/1-0023 เกษตรกรแปรรูปกล้วยหอมทองพัฒนา คลอง 13
89 หมู่ 4 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0983740545
512 1-19-11-02/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกสิกรรมปลอดสารพิษ
24 หมู่ 2 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0853591717
513 1-19-11-05/1-0025 ผู้ผลิตและจำหน่ายพืชผลเกษตรมวกเหล็ก
135 หมู่ 4 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0818776928
514 1-19-11-05/1-0026 ปลูกพืชสวนผสมและแปรรูป
155 หมู่ 2 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0817594115
515 1-19-13-04/1-0018 เกษตรอินทรีย์บ้านหนองหว้า (เพื่อนพึ่ง (ภาฯ))
45 หมู่ 7 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0862332244
516 1-19-13-04/1-0020 ก้าวเกษตรพุแคยุคใหม่
9 หมู่ 4 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0898524607
517 3-11-02-01/1-0006 คลองสวยน้ำใสคลองนางทิ้ม
57 หมู่ 7 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0891372412
518 3-11-03-08/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรราชาเทวะ
94 หมู่ 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027888243
519 2-72-03-04/1-0020 เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต
315 หมู่ 4 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0898971197
520 2-72-03-07/1-0028 กลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ ต.วังยาว
39 หมู่ 6 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0843943623
521 2-72-03-07/1-0029 กลุ่มรักเกษตรอินทรีย์ ต.วังยาว
211 หมู่ 6 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0871717593
522 2-72-03-07/1-0030 กลุ่มพืชผักและผลไม้ปลอดภัย
152 หมู่ 2 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0878193883
523 2-72-05-06/1-0013 เกษตรเฟรชฟิน
73 หมู่ 7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0834470319
524 2-72-10-04/1-0004 พัฒนาแผ่นดินทอง
302 หมู่ 8 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0848568895
525 7-32-01-04/1-0011 สวนสุเขต
85 หมู่ 12 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0885028321
526 7-32-05-06/1-0019 ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อการปศุสัตว์บ้านตาเตียว
60 หมู่ 3 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
527 7-32-05-15/1-0012 ไผ่พลังงานเพื่อเกษตรกรไทย
23 หมู่ 2 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0971371151
528 7-32-12-01/1-0011 ทฤษฎีใหม่บ้านนายโจ
57 หมู่ 2 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0836860950
529 2-75-02-01/1-0020 กลุ่มเกษตรกรกระดังงาร่วมใจ
34 หมู่ 5 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์
530 2-75-02-10/1-0007 พัฒนาไม้ผลตำบลบางนกแขวก
15 หมู่ 3 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034703172
531 1-17-02-06/1-0015 กลุ่มผลิตแปรรูปและจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารตำบลบ้านจ่า
11/3 หมู่ 3 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0818052312
532 1-17-02-03/1-0022 เกษตรอินดี้วิถีพอเพียง
53/5 หมู่ 3 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0968266522
533 1-17-02-02/1-0021 เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อปลอดสารพิษ
31/8 หมู่ 9 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0612209936
534 1-17-06-07/1-0015 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยบ้านวัดทอง
93 หมู่ 1 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์
535 7-37-01-04/1-0013 กลุ่มข้าวพันธุ์ดีวิถีพอเพียง
44 หมู่ 2 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0959195162
536 7-37-01-07/1-0022 กลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ออร์แกนิคอำนาจเจริญ
64/1 หมู่ 6 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0898432167
537 7-37-01-08/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาผือ
46 หมู่ 1 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0929096396
538 7-37-02-03/1-0024 กล้วยหอมคาเวนดิชบ้านนาเจริญ
176 หมู่ 11 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833663763
539 7-37-02-03/1-0025 กล้วยหอมคาเวนดิชคำเดือยกลาง
212 หมู่ 2 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
540 7-37-02-03/1-0026 กล้วยหอมคาเวนดิชบ้านพรเจริญ
46 หมู่ 11 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833097114
541 7-37-02-05/1-0030 กลุ่มวิสาหกิจบ้านป่าก่อ หมู่ที่ 7
13 หมู่ 1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0848296595
542 7-37-02-01/1-0041 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดนาขวาง
137 หมู่ 9 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0985971998
543 7-37-03-07/1-0017 กลุ่มเกษตรบ้านสามแยกชมพู
22 หมู่ 6 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
544 4-37-05-01/1-0051 สมุนไพรธารทอง
249 หมู่ 3 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
545 7-37-06-04/1-0011 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านแสนสุข
56 หมู่ 10 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0845589995
546 7-37-06-03/1-0015 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพหมู่ 7 เค็งใหญ่
96 หมู่ 7 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0900358422
547 7-37-06-04/1-0012 กลุ่มเกษตรอินทร่ีย์เหล็ก
27 หมู่ 6 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
548 4-41-01-02/1-0046 โนนสง่าพัฒนา
107 หมู่ 7 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0981200535
549 4-41-01-21/1-0047 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองไผ่
252 หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0919281499
550 4-41-03-04/1-0041 กล้วยหอมทองหนองวัวซอ
77 หมู่ 1 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0868559413
551 4-41-03-05/1-0029 กล้วยอินทรีย์ตำบลน้ำพ่น
79 หมู่ 7 ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
552 4-41-08-01/1-0006 กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านหนองแวง
44 หมู่ 10 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
553 4-41-10-06/1-0040 เกษตรอินทรีย์บ้านโนนเสถียร
183 หมู่ 9 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
554 4-41-10-06/1-0042 ปศุสัตว์เกษตรอินทรีย์
656 หมู่ 2 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0930971122
555 4-41-17-07/1-0032 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านผู้ปลูกกล้วยหอมทองตำบลจำปาโมง
115 หมู่ 12 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
556 4-41-19-03/1-0055 กล้วยหอมทองส่งออกตำบลนาพู่
57 หมู่ 7 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0859258575
557 4-41-19-06/1-0030 เกษตรปลอดภัยตำบลนาบัว
194 หมู่ 10 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0955378707
558 4-41-19-02/1-0033 กล้วยหอมทองส่งออกตำบลบ้านธาตุ
112/2 หมู่ 9 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0986564454
559 4-41-19-03/1-0058 กลุ่มผลิตข้าวอินทรัย์
136 หมู่ 3 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
560 4-41-20-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
159 หมู่ 2 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0849522789
561 4-41-20-04/1-0017 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านโคก
154 หมู่ 1 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0986620362
562 4-41-21-02/1-0037 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวโพดฝักสดท่ายม หมู่ 5
134 หมู่ 5 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0810547590
563 4-41-22-01/1-0004 กล่มแม่บ้านเกษตรห้วยทราย
125 หมู่ 3 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042257145
564 4-41-24-04/1-0027 พัฒนาอาชีพเกษตรกรคำแก่นคูณ
1 หมู่ 13 ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี โทรศัพท์
565 9-53-01-01/1-0011 พืชผักปลอดภัยใจดี ใจสบาย
5/1 หมู่ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0863660748
566 9-53-02-03/1-0010 เกษตรก้าวหน้า ต.หาดสองแคว
142/5 หมู่ 3 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0810443647
567 9-53-03-05/1-0019 กลุ่มพัฒนาสวนกล้วยน้ำว้าบ้านน้ำลี ต.น้ำหมัน
127/1 หมู่ 6 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0613153455
568 9-53-03-05/1-0020 กลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้า หมู่ 8 ต.น้ำหมัน
117 หมู่ 8 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0878425387
569 9-53-03-05/1-0022 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้ำว้า หมู่ 7 ต.น้ำหมัน
24/3 หมู่ 7 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0810455810
570 6-53-04-05/1-0006 กลุ่มเกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสม ม.3 บ้านต้นขนุน
3 หมู่ 3 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0843212711
571 9-53-06-01/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยน้ำหว้าบ้านม่วงเจ็ดต้น
76 หมู่ 2 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0892722979
572 6-53-07-11/1-0058 กลุ่มไร่นาสวนผสมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอำเภอพิชัย
99 หมู่ 6 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
573 6-53-07-06/1-0023 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผู้ปลูกกล้วยปลอดสารเคมีบ้านหม้อ หมู่ที่ 6
14/1 หมู่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0879333152
574 9-53-07-01/1-0010 พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษอำเภอพิชัย
25/4 หมู่ 3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0872102882
575 9-53-07-07/1-0012 เกษตรกรรม ร่ำรวย
6/2 หมู่ 3 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0982919464
576 1-15-01-05/1-0009 กลุ่มกองทุนแม่บ้านตำบลบ้านแห หมู่ที่ 5
33 หมู่ 5 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0841183373
577 1-15-01-13/1-0006 แปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านบางต้นทอง
77/2 หมู่ 2 ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0849703988
578 1-15-01-03/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านศาลาแดง
74 หมู่ 1 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0819944723
579 1-15-02-05/1-0005 กลุ่มกระเจี๊ยบเขียวส่งออกและผลไม้ราชสถิตย์
49 หมู่ 1 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0899045007
580 1-15-02-05/1-0019 ผู้ปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกอำเภอไชโย
11/1 หมู่ 4 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0895074745
581 1-15-03-04/1-0002 กลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยโรงช้าง
71 หมู่ 5 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทรศัพท์
582 1-15-03-08/1-0010 กลุ่มปลูกกล้วยหมู่ตาลโผงเผง
6/1 หมู่ 5 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทรศัพท์
583 1-15-03-08/1-0011 กลุ่มปลูกกล้วยพรมแดนโผงเผง
29/3 หมู่ 5 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0898099112
584 1-15-03-08/1-0012 กล้วยไข่หมู่ตาล
9/1 หมู่ 5 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทรศัพท์
585 1-15-03-08/1-0044 พัฒนากล้วยไข่หมู่4
34 หมู่ 4 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0800198427
586 1-15-03-05/1-0023 กลุ่มบางเสด็จพัฒนา๙๑๐๑(ต่อยอด)
128 หมู่ 3 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทรศัพท์
587 1-15-04-12/1-0002 หัตถกรรมสตรี หมู่ 2 ต.ทางพระ
39/1 หมู่ 2 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0800198579
588 1-15-04-05/1-0025 แปลงใหญ่กล้วยตำบลรำมะสัก
18/1 หมู่ 10 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0924909194
589 9-61-04-07/1-0012 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง
55/5 หมู่ 2 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0899616284
590 4-34-05-01/1-0030 รุ่งเรืองการเกษตรเมืองใหม่
3 หมู่ 19 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0801697367
591 7-34-05-10/1-0010 ศูนย์การเรียนรู้ผสมผสานบ้านโนนสมบูรณ์
11 หมู่ 9 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0837443240
592 7-34-05-08/1-0015 ธัญลักษณ์การเกษตรเชิงธุรกิจครบวงจร
99 หมู่ 10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0943104749
593 7-34-07-13/1-0012 ทองหลางเจริญ
240 หมู่ 11 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
594 4-34-15-02/1-0021 กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดอุบลราชธานี
9 หมู่ 3 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
595 7-34-20-04/1-0014 เกษตรกรปลูกพริกบ้านหนองกุงใหญ่
218 หมู่ 1 ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0646933439
596 4-34-21-05/1-0007 ปลูกผักสวนครัวบ้านสารภี
192 หมู่ 1 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
597 4-34-21-03/1-0029 ไร่นาสวนผสมบ้านน้ำคำ
10 หมู่ 10 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0888977870
598 7-34-21-01/1-0011 ผู้ปลูกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทองอำเภอโพธิ์ไทร
84 หมู่ 5 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0895830303
599 7-34-21-03/1-0014 ชุมชนปลอดสารพิษบ้านนาหว้า
243 หมู่ 3 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0958693578
600 7-34-21-06/1-0014 แปรรูปมันสำปะหลังบ้านดงตาหวัง
74 หมู่ 2 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 094040424257
601 7-34-31-01/1-0012 กลุ่มเกษตรอินทรีย์เหล่าเสือโก้ก
191 หมู่ 1 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0898566566
602 1-14-04-03/1-0013 กล้าพันธุ์ดี
38 หมู่ 7 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0870693507