รายชื่อ ที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

จำนวน 546 รายการ
ลำดับที่ เลขทะเบียน/
คำขอเลขที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 2-71-01-05/1-0026 บ้านสวนกล้วย
33/6 หมู่ 1 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0897941698
2 2-71-01-16/1-0018 กล้วยหอมทองสองฝั่งแม่น้ำแคว
148 หมู่ 3 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0827237699
3 2-71-01-13/1-0032 บ้านพุน้ำร้อนเศรษฐกิจพอเพียงไทย-เมียนมา
233 หมู่ 12 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0845454918
4 2-71-02-02/1-0011 กลุ่มพัฒนาเกษตรผสมผสาน
119 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0861681127
5 2-71-02-05/1-0039 คนรักษ์เกษตรอินทรีย์ วังกระแจะ
70/1 หมู่ 6 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0806521795
6 2-71-02-05/1-0041 เกษตรอินทรีย์บ้านหาดงิ้ว
20 หมู่ 5 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0854297821
7 2-71-06-08/1-0015 กลุ่มผู้ผลิตกล้วยหอมทองพร้อมหน่อและผักปลอดสารพิษ
89 หมู่ 2 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0860167347
8 2-71-07-04/1-0015 เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ตำบลลิ่นถิ่น
30/4 หมู่ 1 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
9 2-71-07-06/1-0024 กลุ่มเกษตรบ้านห้วยเขย่ง
31 หมู่ 3 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0871618434
10 2-71-11-03/1-0080 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยบ้านท่าโป่ง
84/3 หมู่ 3 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0898060181
11 2-71-13-02/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทองบ้านอ่างหิน
132 หมู่ 8 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0922636368
12 5-81-01-03/1-0019 กลุ่มพลังสตรีบ้านเขาตั้ง
140/1 หมู่ 8 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0819681320
13 8-81-02-04/1-0011 ชมรมเกษตรกรปลูกข่าเหลืองกระบี่
168 หมู่ 1 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0848494241
14 8-81-02-01/1-0014 กลุ่มกล้วยหอมทองอำเภอเขาพนม
82 หมู่ 10 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทรศัพท์
15 8-81-02-01/1-0016 ปุญณดลฟาร์มบ้านพรุเตียว
221 หมู่ 2 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0857909799
16 8-81-04-04/1-0014 วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงห้วยลึก
159/1 หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0810993293
17 8-81-06-04/1-0011 คนปลูกกล้วยตำบลคีรีวง
39 หมู่ 2 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0867431498
18 8-81-06-01/1-0010 กลุ่มไม้ผลบ้านทะเลหอย
415 หมู่ 10 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0819563669
19 6-62-01-12/1-0004 การเกษตรนครชากังราว 2552 พัฒนา
68/1 หมู่ 5 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
20 6-62-01-19/1-0020 ฟื้นฟูกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร (1)
108/1 หมู่ 2 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055746074
21 9-62-03-02/1-0013 กลุ่มกล้วยไข่แปลงใหญ่
59/2 หมู่ 2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
22 9-62-05-04/1-0010 กลุ่มเกษตรกล้วยไข่ ตำบลท่าพุทรา
99/1 หมู่ 7 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0823932748
23 6-62-07-03/1-0027 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่1
6/2 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055857097
24 6-62-07-03/1-0028 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่2
204 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0877375218
25 9-62-07-03/1-0013 กลุ่มกล้วยหอมทองกำแพงเพชร
81/1 หมู่ 1 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0810361142
26 9-62-08-03/1-0013 ฟาร์มชุมชนบึงสำราญ
211 หมู่ 7 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0818765837
27 9-62-10-03/1-0011 กลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยตำบลระหาน
72 หมู่ 1 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0805069688
28 9-62-10-02/1-0012 บึงสามัคคีเฟอร์นิเจอร์
8 หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0898605436
29 4-46-04-01/1-0028 เกษตรกรร่องคำ
64 หมู่ 4 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0879549168
30 4-46-09-07/1-0016 จิตอาสาประชารัฐ ตำบลโนนบุรี
39 หมู่ 9 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0828471946
31 4-46-14-03/1-0003 กลุ่มปลูกกล้วยหนองแสง
7 หมู่ 14 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 010510230
32 4-46-14-01/1-0035 กลุ่มกล้วยหอมทองอินทรีย์ตำบลคำบง
132 หมู่ 1 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 056594748
33 4-46-14-03/1-0052 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยฝา
42 หมู่ 13 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0989606574
34 4-46-14-04/1-0031 กลุ่มปลูกกล้วยเมืองสามอ่าง
32 หมู่ 1 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
35 4-46-16-03/1-0018 กลุ่มกล้วยหอมทองตำบลโนนนาจาน
82 หมู่ 9 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0833564555
36 4-46-17-04/1-0026 กลุ่มผู้ผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์ หมู่ 1 ตำบลม่วงนา
62 หมู่ 1 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0887481962
37 4-40-02-03/1-0027 ปลูกหน่อไม้ฝรั่งและผักสดตำบลโนนฆ้อง
136 หมู่ 4 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0877716436
38 4-40-06-08/1-0035 อุตสาหกรรมครัวเรือนนอกการเกษตรบ้านผาขาม
49 หมู่ 5 ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
39 4-40-06-01/1-0035 ปลูกกล้วยไข่เพื่อส่งออก อ.สีชมพู
427 หมู่ 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
40 4-40-06-07/1-0064 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยบ้านซำจำปา
848 หมู่ 2 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 095912577
41 4-40-06-06/1-0051 เกษตรผสมผสานบ้านโคกจั๊กจั่น ต.หนองแดง
18 หมู่ 5 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0958801250
42 4-40-06-04/1-0035 เกษตรกรก้าวหน้าพอเพียงอำเภอสีชมพู
43 หมู่ 3 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0835608987
43 4-40-07-03/1-0005 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองกุง
190 หมู่ 10 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0862282808
44 4-40-07-08/1-0019 กลุ่มชุมชนพัฒนาหมู่ 8 ตำบลบัวเงิน
6 หมู่ 8 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
45 4-40-07-03/1-0017 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงบ้านหนองนกเขียน
153 หมู่ 6 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0966532300
46 4-40-10-01/1-0020 การผลิตกล้วยหอมพันธุ์คาเวนดิชในพื้นที่ดินเค็มทุ่งเมืองเพีย จ.ขอนแก่น
159 หมู่ 13 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
47 4-40-14-03/1-0038 ปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชอำเภอแวงน้อย
4 หมู่ 9 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0894219916
48 4-40-18-05/1-0009 กลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านหัวนากลาง
137 หมู่ 3 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 062205635
49 4-40-18-03/1-0024 แปรรูปผลิตภันฑ์โนนข่าหมู่ที่ 6
21 หมู่ 6 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043210126
50 4-40-18-03/1-0029 กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านวังแสงใต้
29/1 หมู่ 11 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0899964092
51 4-40-19-04/1-0014 กลุ่มเกษตรปลอดภัยสารพิษแนวคิดใหม่ ตำบลโนนสมบูรณ์
130 หมู่ 8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
52 4-40-20-03/1-0028 โครงการปลูกกล้วยหอมทองตำบลห้วยม่วง
37 หมู่ 8 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
53 4-40-23-03/1-0038 เกษตรแบบผสมผสานบ้านขนวน
138 หมู่ 2 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0985857317
54 4-40-24-02/1-0023 กลุ่มเกษตรฟสมผสานบ้านดง หมู่ที่ 6
18 หมู่ 6 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
55 3-22-02-12/1-0029 กล้วยไข่เขาทอง
1/2 หมู่ 7 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทรศัพท์
56 3-22-04-04/1-0009 เกษตรผสมผสานบ้านซับตาเมา
246 หมู่ 5 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0871428994
57 3-22-05-01/1-0007 กลุ่มพัฒนาเกษตรปลอดภัยทุ่งยายเพ็ง
150 หมู่ 6 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 090919627
58 3-22-05-06/1-0009 ปรับปรุงคุณภาพกล้วยไข่เพื่อการส่งออกทุ่งเพล ตะบกเตี้ย
8/10 หมู่ 7 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0861494476
59 3-22-07-05/1-0020 ทรัพย์สมบูรณ์ออร์คิด
155 หมู่ 6 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 095351195
60 3-22-10-03/1-0005 กลุ่มพัฒนาคุณภาพกล้วยตะเคียนทอง
12/9 หมู่ 7 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทรศัพท์
61 3-24-08-01/1-0032 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไข่เพื่อการส่งออก บ้านหนองยาง
22 หมู่ 8 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0894805313
62 3-24-10-02/1-0047 กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 และเกษตรแบบผสมผสาน
243 หมู่ 24 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0617144002
63 1-18-05-08/1-0012 เกษตรผสมผสานบ้านคลองงิ้ว
4 หมู่ 1 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0946706621
64 1-18-05-05/1-0022 กลุ่มผู้เลี้ยงแพะเนื้อคุณภาพจังหวัดชัยนาท
51/1 หมู่ 12 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0931349967
65 5-86-01-17/1-0007 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีบ้านควนจำปา
34 หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0857874071
66 5-86-03-02/1-0003 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
8/3 หมู่ 4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร โทรศัพท์ 077520233
67 5-86-03-02/1-0004 บ้านทุเรียนชายน้อย
19 หมู่ 4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร โทรศัพท์ 078875720
68 5-86-05-04/1-0010 กลุ่มปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บ้านหินลูกช้าง
39 หมู่ 7 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0874648366
69 8-86-05-04/1-0011 กลุ่มแม่บ้าน บ.หินลูกช้างการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
147/1 หมู่ 7 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0812716011
70 5-86-07-08/1-0004 บ้านในทุ่งปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ
103 หมู่ 10 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร โทรศัพท์ 072708011
71 8-86-08-03/1-0011 บ้านเนินทอง
49/3 หมู่ 11 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โทรศัพท์
72 6-50-01-09/1-0018 กลุ่มผลิตอาหารสัตว์
9/9 หมู่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053804820
73 6-50-02-05/1-0063 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแท่นดอกไม้
34 หมู่ 6 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053361387
74 6-50-02-05/1-0084 กล้วยหอมทองจอมทอง
204 หมู่ 8 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053806999
75 6-50-08-01/1-0009 กลุ่มเกษตรกรทำสวนทรายมูล
113 หมู่ 5 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
76 6-50-08-01/1-0046 กลุ่มไม้ผลพืชผักและแปรรูปการเกษตรตำบลสะเมิงใต้
73/1 หมู่ 1 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0987733889
77 6-50-09-04/1-0018 แม่บ้านเกษตรกรบ้านยาง (แปรรูป)
257 หมู่ 12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0854810509
78 6-50-09-04/1-0055 ดราก้อน 789 กล้วยหอมฝาง
98 หมู่ 3 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0931361058
79 6-50-11-08/1-0001 กลุ่มสุราชุมชนพื้นบ้าน
36 หมู่ 6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 061127288
80 6-50-13-11/1-0055 เกษตรกรรมล้านนา
11/5 หมู่ 3 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0821936859
81 6-50-18-06/1-0017 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านห้วยลอก หมู่ที่ 18 ต.นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
82/1 หมู่ 18 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
82 6-50-18-01/1-0054 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านห้วยจิโน หมู่ที่ 15 ต.อมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
40 หมู่ 15 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
83 6-50-18-05/1-0020 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านอูแจะ หมู่ที่ 6 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
30 หมู่ 6 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
84 6-50-18-05/1-0038 กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 ต.สบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
195/1 หมู่ 6 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
85 6-50-19-08/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดภัย ต.ท่ากว้าง
40 หมู่ 3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0850359649
86 6-50-21-01/1-0041 กลุ่มเกษตรรวมใจพัฒนา
391 หมู่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0898504906
87 7-36-01-19/1-0015 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพซับสีทอง
19 หมู่ 1 ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0885524342
88 7-36-01-19/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกเมล่อนและพืชไร่ไฮโดรโปนิค
255 หมู่ 5 ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0885816690
89 7-36-01-19/1-0013 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจบ้านกกผึ้ง
5 หมู่ 8 ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0981822785
90 7-36-02-03/1-0011 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านร่มเกล้า
17 หมู่ 19 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
91 7-36-02-03/1-0019 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก
25 หมู่ 13 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0871266621
92 7-36-04-03/1-0014 ร้านค้าชุมชนวิถีไทย ต.บ้านเดื่อ
5 หมู่ 20 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0806624945
93 7-36-04-09/1-0024 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง กล้วยน้ำหว้า และเพาะเห็ด ม.4 ต.หนองโพนงาม
165 หมู่ 4 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
94 4-36-05-03/1-0001 บ้านหัวนาคำ
36/1 หมู่ 7 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 096298476
95 7-36-05-03/1-0012 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกหนองบัวแดง
229 หมู่ 7 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0847675749
96 7-36-08-01/1-0013 พัฒนาเกษตรผสมผสานบ้านปากค่ายช่องแมว
17 หมู่ 2 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0810620863
97 7-36-08-04/1-0013 แปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ตะลอมไผ่
115 หมู่ 1 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0864593484
98 4-36-09-03/1-0063 เกษตรอินทรีย์ไร่ดวงชัยเพื่อแปรรูปและส่งออก
414 หมู่ 1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
99 7-36-09-02/1-0014 คนรักพืช
177 หมู่ 3 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
100 7-36-09-05/1-0014 ซับมงคลปลูกพืชและน้ำมั่นคง
263 หมู่ 8 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
101 7-36-09-05/1-0015 เลี้ยงโคเนื้อบ้านโป่งขุนเพชร
112 หมู่ 3 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0892868624
102 7-36-12-08/1-0010 เกษตรอินทรีย์วิธีเก่าย่าดี
110 หมู่ 7 ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0903737504
103 7-36-14-02/1-0013 เกษตรอินทรีย์ตำบลเจาทอง
181 หมู่ 1 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0894241599
104 6-57-01-14/1-0035 ป่าตึง ริมกก กล้วยหอม
388 หมู่ 5 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0806780643
105 6-57-03-03/1-0067 สวนมือหนึ่งการเกษตร
103 หมู่ 11 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0946914747
106 6-57-04-13/1-0014 กลุ่มกล้วย งอแง
73/1 หมู่ 6 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 099549565
107 6-57-04-05/1-0073 กลุ่มแปรรูปอาหารและสมุนไพร หมู่ 11 ตำบลเชียงเคี่ยน
95 หมู่ 11 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0888012807
108 6-57-07-11/1-0053 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทอง
2 หมู่ 1 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0869129325
109 6-57-15-04/1-0025 กลุ่มปลูกกล้วยสามัคคีเก่า
124 หมู่ 11 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871806683
110 6-63-01-06/1-0003 ผลิตและแปรรูปการเกษตรบ้านสามไร่
17 หมู่ 8 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 098275420
111 6-63-03-04/1-0001 พัฒนาเกษตรหนองโสน
6/1 หมู่ 4 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 098810966
112 6-63-03-02/1-0003 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไข่วังหมัน
14 หมู่ 4 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 069323080
113 6-63-03-03/1-0005 กลุ่มกล้วยไข่ หมู่ 5 แม่ระวาน
95 หมู่ 5 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 055597110
114 6-63-03-03/1-0012 กลุ่มกล้วยไข่ หมู่ 4 บ้านสองแคว
100 หมู่ 4 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 055597058
115 6-63-03-02/1-0005 กลุ่มแม่บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 3
100 หมู่ 3 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 046216429
116 6-63-03-06/1-0010 กลุ่มปลูกฝรั่ง มะละกอ หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์
2/1 หมู่ 2 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 041469887
117 6-63-03-01/1-0016 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังหวายพัฒนา
74 หมู่ 7 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 096027405
118 6-63-03-04/1-0016 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่ายางตก หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี
48/1 หมู่ 1 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0895688819
119 6-63-03-03/1-0026 กลุ่มกล้วยไข่ หมู่ 12 ตำบลยกกระบัตร
74/1 หมู่ 12 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 055597100
120 6-63-03-06/1-0017 กลุ่มผลิตกล้วยไข่ส่งออก บ้านนาตาโพ
113/1 หมู่ 4 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 089268826
121 9-63-03-04/1-0010 กลุ่มผู้ผลิตผลไม้อำเภอสามเงา
6/2 หมู่ 1 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์
122 6-63-05-04/1-0021 กล้วยอบน้ำผึ้ง-ประดิษฐดอกไม้
8/1 หมู่ 1 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โทรศัพท์ 0817401577
123 9-63-05-02/1-0016 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้ำว้า อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
273 หมู่ 5 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โทรศัพท์ 0843595736
124 6-63-06-03/1-0008 Phawor Manufactering groap
11 หมู่ 9 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 055595441
125 6-63-06-02/1-0027 กล้วยไข่บ้านแม่กุสามัคคี
462 หมู่ 7 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 055543199
126 9-63-06-05/1-0015 ชาวแม่กาษาเกษตรรุ่งเรือง
139 หมู่ 2 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 0839540163
127 6-63-07-02/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเลี้ยงสุกรห้วยแล้ง
15/2 หมู่ 10 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 072029898
128 6-63-07-01/1-0018 กลุ่มปลูกกล้วยไข่ 49
181 หมู่ 3 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 055569363
129 6-63-07-01/1-0020 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไข่ ปี 2549
158/4 หมู่ 7 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0861632736
130 6-63-07-02/1-0044 กลุ่มกล้วยไข่ หมู่ 10 ต.ช่องแคบ
23/1 หมู่ 10 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0872128588
131 6-63-07-01/1-0055 การผลิต พืชไร่ ไม้ผล
96/1 หมู่ 3 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0857276627
132 9-63-07-02/1-0023 เกษตรผสมผสานบ้านซอระแตะ
59/1 หมู่ 4 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0862157855
133 9-63-07-03/1-0015 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอม (พันธุ์คาเวนนิส) เพื่อการส่งออก
73/3 หมู่ 4 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0916211529
134 9-63-07-02/1-0028 ผู้ปลูกกล้วย ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ อำเภอพบพระ
471/5 หมู่ 7 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0925582649
135 6-63-09-01/1-0067 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านเด่นวัว
249/4 หมู่ 4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0872058542
136 5-92-01-01/1-0014 ชุมชนควนขัน
28/3 หมู่ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0888208191
137 5-92-05-05/1-0029 คนนาเมืองเพชรร่วมกันสามัคคีวิถีดั้งเดิม
17/2 หมู่ 4 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0612041705
138 3-23-03-07/1-0005 กลุ่มกล้วยเพื่อการส่งออกตำบลเทพนิมิต
32 หมู่ 1 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด โทรศัพท์ 0817814405
139 3-23-03-08/1-0004 กลุ่มสวนผลอำไพ
205 หมู่ 8 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด โทรศัพท์ 039599015
140 4-43-15-04/1-0009 กลุ่มแปรรูปอาหาร หมู่ที่ 5 บ้านท่าคำบง
221 หมู่ 5 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0857435854
141 4-43-15-04/1-0020 กลุ่มกล้วยหอมทอง
12 หมู่ 9 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์
142 4-43-15-04/1-0031 กลุ่มนักเรียนเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 1 บ้านศรีชมชื่น
93 หมู่ 15 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0958066226
143 2-73-02-03/1-0020 บ้านห้วยปลากดเล็ก (เพื่อนพึ่งภาฯ)
158 หมู่ 18 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0871665538
144 2-73-03-18/1-0012 กล้วยเพื่อสุขภาพตำบลห้วยพลู
27/6 หมู่ 3 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0859999799
145 2-73-03-13/1-0015 กลุ่มแปรรูปกล้วยตำบลแหลมบัว
41/8 หมู่ 7 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทรศัพท์
146 6-55-05-14/1-0025 กลุ่มสามัคคีทำขนมบ้านร้องแง
174 หมู่ 7 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์
147 6-55-06-09/1-0009 แปรรูปกล้วยอบเนยมันทอดบ้านสบยาว
154 หมู่ 4 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์ 0857142833
148 6-55-08-03/1-0032 กลุ่มแปรรูปผลผลิตกล้วย หมู่ 1 ตำบลและ
56 หมู่ 1 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0837611211
149 6-55-10-01/1-0028 กลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้าบ้านสันป่าสัก
25 หมู่ 16 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์ 0927407073
150 6-55-10-01/1-0029 กลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้าบ้านห้วยนาย
3 หมู่ 9 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์
151 6-55-11-03/1-0019 กลุ่มเกษตรรวมใจบ้านป่าแดด
125 หมู่ 1 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์ 0816728211
152 6-55-11-01/1-0030 เกษตรอินทรีย์พอเพียงร่วมใจสันติสุข
211 หมู่ 1 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์ 0860308813
153 1-12-02-04/1-0016 กรอบแก้วหอมทอง
79/2 หมู่ 3 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0870167369
154 1-12-03-03/1-0017 ผลไม้สวนตามฤดูกาล
9 หมู่ 3 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0846792707
155 1-12-05-05/1-0020 สวนหม่อนและผลไม้ตำบลขุนศรี
35/3 หมู่ 7 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0989626919
156 4-48-02-05/1-0022 กลุ่มปลูกกล้วยหอมเขียวไร้สารพิษ ต.โคกสูง
22 หมู่ 5 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0885148028
157 4-48-02-01/1-0026 เกษตรไร้สารพิษแนวคิดใหม่
44 หมู่ 16 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0833533422
158 4-48-03-03/1-0039 พัฒนาอาชีพเกษตรกร ม.11 ต.ท่าจำปา/ท่าอุเทน
61/1 หมู่ 11 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879485480
159 4-48-04-04/1-0052 การปลูกกล้วยหอมบ้านหนองแวง หมู่ 11
3 หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0901420259
160 4-48-05-09/1-0038 เลี้ยงโคแม่พันธุ์และโคเนื้อบ้านโสกแมว
18 หมู่ 2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0895766855
161 4-48-08-07/1-0092 ปลูกกล้วยหอมทองตำบลนาคำ
109 หมู่ 15 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0862203976
162 4-48-08-08/1-0024 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยตำบลโพนสว่าง
35 หมู่ 3 ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0870205332
163 4-48-09-06/1-0039 กลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตและจำหน่ายตำบลท่าเรือ
54 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0985289762
164 4-48-10-05/1-0031 เกษตรอินทรีย์อำเภอโพนสวรรค์
269 หมู่ 7 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
165 4-48-12-03/1-0029 วิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยเพื่อการค้า
27 หมู่ 5 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0862342539
166 4-39-01-11/1-0065 แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุตำบลกุดจิก
7 หมู่ 11 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
167 4-39-01-12/1-0025 เกษตรกรผสมผสานบ้านหนองบัวเหนือ
78 หมู่ 8 ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
168 4-39-01-07/1-0040 กลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทอง
113 หมู่ 2 ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0981076246
169 4-39-01-01/1-0022 กลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านห้วยทราย
132 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
170 4-39-01-01/1-0024 ผู้ผลิตกล้วยหอมบ้านช้างหนองบัวลำภู
190 หมู่ 13 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0872191974
171 4-39-03-03/1-0050 กลุ่มเกษตรรวมไม้ผลทรัพย์ภูเก้า
14 หมู่ 13 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0890294479
172 4-39-03-10/1-0015 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลปางกู่
32 หมู่ 7 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0860720884
173 4-39-03-02/1-0026 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านหินสิ่ว ม.3
5 หมู่ 3 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0879554041
174 4-39-04-10/1-0041 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองผือน้อย
119 หมู่ 11 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0902761815
175 4-39-04-04/1-0033 กลุ่มร้านค้าชุมชนวิถีไทย ต.กุดสะเทียน
74 หมู่ 6 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0986485123
176 4-39-04-12/1-0031 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองห้วยกวางทอง
10 หมู่ 3 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0611511690
177 4-39-05-07/1-0026 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยนำว้าโคกสาริกา
50 หมู่ 8 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0871446986
178 4-39-05-03/1-0062 กลุ่มผลิตพันธ์ข้าวบ้านนาดีสอง ม.11
111 หมู่ 11 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
179 4-39-05-02/1-0039 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมสุวรรณ
9 หมู่ 15 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0918632997
180 7-30-01-17/1-0010 เกษตรจิตอาสาพัฒนาโคราช
517 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
181 7-30-03-05/1-0012 กล้วยหอมทองตำบลสุขไพบูลย์
128 หมู่ 6 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0897200778
182 7-30-03-04/1-0012 TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง
15 หมู่ 12 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0927276567
183 4-30-16-06/1-0006 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรไทย
117 หมู่ 6 ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810408194
184 7-30-16-06/1-0010 กล้วยหอมทองอำเภอห้วยแถลงเพื่อการส่งออก
74/1 หมู่ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
185 7-30-16-02/1-0010 ศูนย์ศัตรูพืชชุมชนและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านทับสวายพัฒนา
215 หมู่ 2 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
186 7-30-17-04/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-ปลูกกล้วยคาเวนดิช
140 หมู่ 4 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0610636654
187 4-30-18-05/1-0001 กลุ่มผลิตสมุนไพรพื้นบ้านโคกมะกั๊ก
51 หมู่ 2 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 016691926
188 7-30-18-07/1-0024 เกษตรผสมผสานแปลงใหญ่ ม. 5 ต.มะเกลือเก่า
55 หมู่ 5 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0930735462
189 7-30-22-08/1-0010 กลุ่มปลูกกล้วยเขียวหอมพันธุ์คาเวนดิชเพื่อการส่งออกตำบลหนองไม้ไผ่
188 หมู่ 3 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844754104
190 7-30-22-08/1-0012 กล้วยอบสมุนไพรบ้านเจริญสุข
2/1 หมู่ 6 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0898459158
191 7-30-25-05/1-0012 ตุ้มโฮม
74 หมู่ 3 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 098939789
192 9-60-01-12/1-0012 ปลูกกล้วยเพื่อการผลิต
33 หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0816645276
193 9-60-02-05/1-0011 เกษตรสรรพสิ่งบ้านนากลาง
89/3 หมู่ 1 ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0895302533
194 9-60-04-01/1-0017 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมส่งออก
46/40 หมู่ 11 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0979712360
195 9-60-09-05/1-0011 กลุ่มปลูกกล้วยแปรรูปบ้านโพธิ์ประสาท
73 หมู่ 5 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0828822923
196 6-60-11-09/1-0019 บ่อแรดเมล็ดพันธุ์ข้าว
85/1 หมู่ 17 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056312432
197 9-60-11-02/1-0011 กลุ่มปลูกพืชผักผลไม้และแปรรูปบ้านศรีทอง
112/4 หมู่ 6 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0812855815
198 9-60-12-05/1-0011 กลุ่มกล้วยหอมทองอำเภอตากฟ้า
53 หมู่ 6 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0861194190
199 5-80-02-02/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนจันทร์ศรี
40/2 หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075338367
200 8-80-04-03/1-0012 เศลาใต้พัฒนา
49/2 หมู่ 3 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
201 8-80-14-03/1-0011 กลุ่มปลูกกล้วยหินเพื่อผลิตแป้ง อำเภอสิชล
45 หมู่ 1 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0860031257
202 5-80-15-02/1-0007 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังค้อบาติก
184/1 หมู่ 3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075528888
203 5-80-15-02/1-0024 บ้านเขาวังทอง
153 หมู่ 7 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
204 8-80-21-02/1-0010 กลุ่มกล้วยกรุงชิง 3
116 หมู่ 3 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
205 8-80-21-02/1-0012 กล้วยกรุงชิง5 เพื่อการส่งออก
101 หมู่ 5 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0860323290
206 8-80-21-02/1-0023 เกษตรกรกล้วยหอมทองตำบลกรุงชิง
223 หมู่ 8 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0824150306
207 8-80-21-02/1-0025 กลุ่มผลไม้อินทรีย์บ้านห้วยพาน
19/7 หมู่ 2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0898668294
208 5-80-22-01/1-0009 นาวา (NAVA GROW UP)
237/1 หมู่ 7 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0847205141
209 4-38-01-09/1-0018 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรสู่สากล
237 หมู่ 1 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
210 4-38-05-04/1-0016 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรครบวงจร
234 หมู่ 5 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0885622227
211 7-31-01-18/1-0012 ผลไม้อินทรีย์บ้านโคกใหญ่
36 หมู่ 3 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0813406188
212 7-31-01-17/1-0014 สัมมาชีพตำบลลุมปุ๊ก
8 หมู่ 14 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0922674709
213 7-31-02-06/1-0012 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยเพื่อการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง
93 หมู่ 13 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0887081397
214 4-31-03-06/1-0029 กลุ่มเศษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.เมืองไผ่
144 หมู่ 4 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0870014142
215 7-31-03-10/1-0012 บูรณาการชุมชนจัดการตนเองแก้หนี้แก้จนเลี้ยงโค-กระบือบ้านกะน๊อบ
148 หมู่ 2 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0958120427
216 7-31-03-10/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกันทรารมย์
206 หมู่ 1 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0963295057
217 7-31-03-07/1-0015 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหนองน้ำขุ่น
62 หมู่ 8 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0813540467
218 7-31-03-04/1-0015 กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติเขื่อนลำนางรองอำเภอกระสัง
152 หมู่ 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0927937471
219 7-31-03-04/1-0013 ทุ่งสำราญ ทุ่งสว่างสำราญโกน
2 หมู่ 17 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
220 7-31-04-15/1-0010 เกษตรผสมผสานบ้านหนองถนน
119 หมู่ 3 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0953258611
221 7-31-04-08/1-0015 กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติอำเภอนางรอง
148 หมู่ 3 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0642788575
222 4-31-05-03/1-0005 เกษตรพอเพียงชุมชนสระขาม
13 หมู่ 12 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852443640
223 4-31-05-09/1-0011 เกษตรพอเพียงชุมชนโนนสมบูรณ์
2/1 หมู่ 5 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0835524640
224 7-31-05-06/1-0011 ตุ้มโฮมหนองกี่
14 หมู่ 8 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0983704119
225 7-31-05-08/1-0014 มีทรัพย์
33 หมู่ 5 ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0801569785
226 7-31-05-10/1-0011 เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองทำนบ
50 หมู่ 1 ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819821159
227 7-31-06-01/1-0017 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรทรายทอง
175 หมู่ 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0892803705
228 7-31-08-02/1-0018 ผลิตยาสมุนไพร
39 หมู่ 11 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
229 7-31-08-08/1-0013 จันทบเพชรเกษตรออร์แกนิค
87 หมู่ 9 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
230 7-31-08-02/1-0020 กลุ่มไร่นาสวนผสม
143 หมู่ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
231 7-31-08-04/1-0014 กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติเขื่อนลำนางรอง อำเภอบ้านกรวด
175 หมู่ 13 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
232 7-31-08-02/1-0021 กลุ่มกล้วยหอมคาเวนดีสและพืชผักเศรษฐกิจอำเภอบ้านกรวด
125 หมู่ 7 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
233 7-31-08-02/1-0031 กลุ่มเกษตรอินทรีย์พืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษตำบลโนนเจริญ
207 หมู่ 7 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
234 7-31-08-09/1-0012 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านประดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดินเหนือ
278 หมู่ 9 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
235 7-31-08-09/1-0013 เกษตรผสมผสานบ้านโคกสว่าง ม.8 ตำบลเขาดินเหนือ
49 หมู่ 8 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
236 7-31-08-02/1-0023 เกษตรผสมผสานบ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเจริญ
66 หมู่ 7 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
237 7-31-08-06/1-0013 เกษตรผสมผสานบ้านหินลาด หมู่ที่ 9
70 หมู่ 9 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
238 7-31-08-02/1-0024 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเจริญ
99 หมู่ 4 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
239 7-31-08-09/1-0016 เกษตรทฤษฎีใหม่เขาดินเหนือ หมู่ที่ 3
187 หมู่ 3 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
240 7-31-08-07/1-0011 เกษตรผสมผสานบ้านสายตรี 6 เหนือ หมู่ที่ 3
145 หมู่ 3 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
241 7-31-09-01/1-0014 เกษตรผสมผสาน สมาร์ทฟาร์มเมอร์
47/2 หมู่ 10 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0864308388
242 4-31-10-06/1-0005 ต้นกล้าหนองกะทิง
190 หมู่ 1 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0847019689
243 4-31-10-13/1-0002 กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านโคกใหม่
139 หมู่ 13 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
244 7-31-10-10/1-0010 เกษตรผสมผสานบ้านสวนแก้วธิดา
148 หมู่ 6 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0845479199
245 7-31-10-10/1-0011 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนสำราญ
28 หมู่ 13 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862636277
246 7-31-10-10/1-0012 กลุ่มเกษตรอินทรีย์โตกติ่ง
104/1 หมู่ 3 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0909494403
247 7-31-10-10/1-0013 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านซำแฮด
104 หมู่ 3 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0933892367
248 7-31-10-01/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดอำเภอลำปลายมาศ
45 หมู่ 3 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0856588121
249 4-31-11-10/1-0004 คนรักษ์ถิ่น
77/2 หมู่ 16 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
250 7-31-11-09/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยบ้านโนนกลาง
19 หมู่ 10 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0867706886
251 7-31-11-09/1-0016 ไร่บุญถาวร
26 หมู่ 8 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0930291742
252 7-31-12-01/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์
296 หมู่ 4 ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
253 7-31-14-06/1-0023 กลุ่มเกษตรกรสวนกล้วยและแปรรูป
111 หมู่ 2 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0800441219
254 7-31-17-02/1-0018 ทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปโนนสุวรรณ
26 หมู่ 5 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819045340
255 4-31-21-03/1-0005 ที่ทำการชาวนาอำเภอบ้านด่าน
37 หมู่ 2 ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
256 7-31-21-01/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
85/1 หมู่ 13 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0821436473
257 2-77-01-03/1-0044 แปรรูปกล้วยบ้านหนองโสน
108 หมู่ 5 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0800420245
258 2-77-05-04/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่บน
424 หมู่ 6 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 090173207
259 2-77-05-01/1-0018 มะพร้าวแปลงใหญ่อำเภอบางสะพานน้อย
66/1 หมู่ 2 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0818170855
260 2-77-07-04/1-0036 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย บริษัท โดล เฟรช โพรดิวซ์(ไทยแลนด์)จำกัด
180 หมู่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032618111
261 3-25-07-01/1-0023 กลุ่มน้ำมะพร้าว
168 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0879248285
262 1-13-02-04/1-0034 เกษตรรุ่นใหม่อำเภอคลองหลวง
41 หมู่ 16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0817016503
263 1-13-02-01/1-0017 กลุ่มผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรคลองหลวง
99/491 หมู่ 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0941936737
264 1-13-03-03/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรน้ำรักษ์
53/120 หมู่ 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0816963900
265 1-13-04-03/1-0015 วิสาหกิจชุมชนทำพืชผักหมู่ 8 บึงกาสาม
12/3 หมู่ 8 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0814322726
266 1-13-04-03/1-0020 กลุ่มพืชผักพอเพียง หมู่ที่ 8
16/4 หมู่ 8 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0895303899
267 1-13-04-07/1-0028 กลุ่มกล้วยหอมทองปทุมรัตน์
111 หมู่ 2 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์
268 6-66-01-12/1-0003 เขารูปช้างร่วมใจ
190 หมู่ 1 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0892686834
269 9-66-08-01/1-0010 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองอ้ายตู้
516/1 หมู่ 8 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0878494132
270 9-66-08-04/1-0011 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรวิถีไทยท้ายทุ่ง
55/1 หมู่ 9 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0900643457
271 9-66-08-02/1-0012 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร"วิถีไทย"เขาทราย
169 หมู่ 7 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0892354484
272 6-67-01-01/1-0008 เกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์
40 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0867352960
273 9-67-01-16/1-0011 การผลิตและแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ
111 หมู่ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0863089490
274 9-67-01-02/1-0011 กลุ่มปุ๋ยเพื่อนเกษตร ม.6 ต.ตะเบาะ
49/1 หมู่ 6 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 029170395
275 9-67-01-07/1-0011 วิถีไทย บ้านท่าพล
111/4 หมู่ 2 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0869381571
276 9-67-01-03/1-0010 เรารักกล้วยหอมทอง
273 หมู่ 12 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0910283754
277 9-67-01-06/1-0011 เ่กษตรร่วมใจ
377 หมู่ 1 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0868353759
278 9-67-01-13/1-0015 เกษตรผสมผสานตำบลวังชมภูร่วมใจ
225/5 หมู่ 4 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0898390377
279 9-67-02-03/1-0023 เกษตรพอเพียงบ้านกุฏิพระ
61/1 หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0956401556
280 9-67-02-05/1-0036 เกษตรก้าวหน้าบ้านโคกยาว
29/4 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
281 9-67-04-02/1-0016 ผลิต/แปรรูปกล้วย และท่องเที่ยวอนุรักษ์เชิงเกษตรบ้านหนองใหญ่-ด่านดู้
163 หมู่ 1 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0801231110
282 9-67-05-10/1-0010 พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรบ้านกระทุ่มทอง ตำบลซับสมบูรณ์
25/1 หมู่ 5 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0944699003
283 9-67-06-03/1-0011 ปลูกกล้วยน้ำหว้าพันธุ์เตี้ย
29 หมู่ 12 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
284 9-67-06-07/1-0011 กลุ่มกล้วยแปรรูปประดู่งาม
12 หมู่ 5 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0883643386
285 9-67-06-05/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยอินทรีย์ศรีเทพ
24 หมู่ 5 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0861259422
286 9-67-07-06/1-0015 เกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ ไร่เอ็นบีบี
120 หมู่ 8 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
287 6-67-08-01/1-0003 เพชรสามพัน
299/3 หมู่ 3 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056732603
288 6-67-11-04/1-0023 กลุ่มข้าวไร่และพืชผลการเกษตรริมสีม่วง
33 หมู่ 4 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0801777314
289 9-67-11-06/1-0011 กลุ่มผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยบ้านเสลี่ยงแห้ง3
26 หมู่ 1 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0819712361
290 5-93-01-14/1-0017 กลุ่มผลิตกล้วยหอมโคกทรายทองนาโหนด
51 หมู่ 2 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทรศัพท์
291 5-93-05-04/1-0017 กลุ่มผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพ ต.นาขยาด
226 หมู่ 6 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0872957599
292 5-93-10-04/1-0023 แปรรูปไผ่หวานบ้านพร้าว
333 หมู่ 4 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0896540400
293 2-76-01-07/1-0001 กลุ่มชมพู่เพชรหนองโสน
25/1 หมู่ 1 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 071517675
294 6-56-02-03/1-0028 กล้วยบ้านช้าง
19/3 หมู่ 7 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0833259389
295 6-56-02-06/1-0042 บ้านช้างไทยแลนท์
4/2 หมู่ 5 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0634696598
296 6-56-06-01/1-0023 กลุ่มเกษตรกรรมทางเลือก
238 หมู่ 8 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0871864968
297 6-56-07-06/1-0024 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทอง ต.เจริญราษฎร์
9 หมู่ 3 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์
298 6-56-08-01/1-0058 สวนเฉลิมพระเกียรติบ้านสะแล่ง
51 หมู่ 5 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์
299 6-54-02-01/1-0016 กลุ่มปลูกกล้วยไข่ หมู่ที่ 4 ตำบลร้องกวาง
42 หมู่ 4 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์
300 6-54-03-02/1-0039 กล้วยหอมทองเวียงเชียงชื่น
12/5 หมู่ 1 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0852522835
301 6-54-04-04/1-0031 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยไข่ ต.ดอนมูล
20 หมู่ 5 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0869153627
302 6-54-04-06/1-0035 ผลิตพืชผสมผสานบ้านกวางใหม่ หมู่ที่4 ต.บ้านกวาง
272 หมู่ 4 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
303 6-54-07-04/1-0014 กลุ่มค้าขายบ้านนาพูน หมู่ 2
27 หมู่ 2 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0810310942
304 6-54-07-04/1-0034 กลุ่มพัฒนาการเกษตรบ้านนาปลากั้ง
1/1 หมู่ 3 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0861143813
305 6-54-07-04/1-0100 กลุ่มปลูกกล้วย
149 หมู่ 1 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0832648239
306 6-54-07-04/1-0105 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่สิน
67 หมู่ 9 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0889458053
307 6-65-01-17/1-0022 กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน46
406 หมู่ 7 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055301200
308 9-65-01-06/1-0014 เกษตรผสมผสานบ้านคลองหนองเหล็ก
43 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0850411313
309 6-65-02-02/1-0007 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกะท้าว หมู่ 3 ต.หนองกะท้าว
185/1 หมู่ 3 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055389663
310 6-65-02-11/1-0013 กลุ่มปลูกกล้วยชีวภาพ
83 หมู่ 3 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0899062801
311 9-65-02-04/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยน้ำหว้า บ้านท่าหินลาด
16 หมู่ 7 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0850868414
312 9-65-02-11/1-0011 กลุ่มปลูกกล้วยหอมเพื่อปลดหนี้
238 หมู่ 9 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
313 6-65-03-05/1-0001 ปลูกกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง
104 หมู่ 14 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055239605
314 9-65-03-04/1-0011 เกษตรชุมชนท่าสวนยา
21 หมู่ 8 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0845208074
315 9-65-03-04/1-0025 เกษตรผสมผสานบ้านเนินทอง
14/1 หมู่ 5 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0956376044
316 6-65-04-08/1-0034 กลุ่มกล้วยน้ำว้าดิบบ้านเจริญผลพัฒนา
219/1 หมู่ 13 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0899584287
317 6-65-05-01/1-0008 ขยายพันธุ์หน่อกล้วยมะลิอ่องเกาะคู
20/1 หมู่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0897070182
318 6-65-05-03/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกพืชสวนเชิงเศรษฐกิจพอเพียง
2 หมู่ 8 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0805088540
319 9-65-05-06/1-0011 กลุ่มกล้วยตากสมศักดิ์
25/5 หมู่ 4 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0991381095
320 9-65-05-01/1-0010 กลุ่มผ่าหน่อกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง หมู่ 3 บ้านเกาะคู
8 หมู่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0881530274
321 9-65-05-01/1-0011 กลุ่มเพาะหน่อกล้วยพันธุ์มะลิอ่องบ้านเกาะคู
38 หมู่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0810432796
322 9-65-05-01/1-0012 กลุ่มผู้ผลิตหน่อกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง อำเภอบางกระทุ่ม
41 หมู่ 2 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
323 9-65-05-01/1-0014 อนุรักษ์และผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง หมู่5 บ้านบางกระทุ่ม
9/8 หมู่ 5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0956241959
324 6-65-07-04/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้สารพิษพอเพียงเลี้ยงชันโรง
57 หมู่ 6 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0800283812
325 6-65-08-01/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังครุฑตำบลวังทอง
398 หมู่ 12 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0897042037
326 6-65-08-01/1-0008 กลุ่มกล้วยตากปลอดภัย
713 หมู่ 9 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0810360634
327 4-44-01-09/1-0036 ปลูกพืชเศรษฐกิจอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
109 หมู่ 16 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0970814743
328 4-44-07-05/1-0035 กล้วยน้ำว้าอินทรีย์ตักสิลา
93 หมู่ 8 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
329 4-44-11-02/1-0048 แก้วพะเนาว์ Organic Farm
93 หมู่ 17 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0613390734
330 4-44-13-02/1-0042 กลุ่มกล้วยแปลงใหญ่อินทรีย์ชื่นชม
21 หมู่ 9 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0928823199
331 6-58-02-05/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทองแม่กิ๊
39/2 หมู่ 1 ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0939910114
332 6-58-03-05/1-0055 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหัวปลีกล้วยดอยเมี่ยง
83 หมู่ 5 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
333 6-58-05-02/1-0027 เกษตรกรผู้ปลูกบุกบ้านห้วยกองเป๊าะ
13 หมู่ 3 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
334 6-58-05-02/1-0029 ปลูกกล้วยและแปรรูปกล้วยบ้านห้วยกุูป๊ะ
23/1 หมู่ 4 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0969321834
335 4-49-05-07/1-0026 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทองอินทรีย์บ้านหนองปลาซิว
87 หมู่ 9 ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0846047094
336 5-95-01-08/1-0019 เกษตรบัณฑิตก้าวหน้า
38/1 หมู่ 3 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0812760028
337 5-95-03-01/1-0001 ป่าหวังใน
17 หมู่ 1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 073289510
338 5-95-03-05/1-0009 ทำขนมต้นแบบ(แปรรูปกล้วยหิน)
16/2 หมู่ 10 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์
339 5-95-03-06/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเครื่องแกงบ้านฉลองชัย
336/1 หมู่ 4 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์
340 5-95-03-01/1-0034 เกษตรกรพึ่งตนเองบ้านโปฮนญัมบู
62 หมู่ 3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0895994050
341 5-95-04-04/1-0016 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านดินเสมอ
11 หมู่ 5 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา โทรศัพท์ 073206602
342 7-35-05-01/1-0010 กลุ่มเพาะชำกล้าไม้หนองตาป้อ หมู่ 8
194 หมู่ 8 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0894278902
343 4-35-06-09/1-0024 กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านโนนยาง
32 หมู่ 10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0861071642
344 5-85-05-02/1-0050 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเหนือ
11/2 หมู่ 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 0898758458
345 2-70-01-01/1-0003 กลุ่มรักษ์ท่าเสา
49/1 หมู่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0819818245
346 2-70-03-01/1-0027 พัฒนาอาชีพบ้านหวายน้อยอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ
41 หมู่ 3 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์
347 2-70-03-04/1-0021 ศูนย์พัฒนาและรับซื้อสินค้าเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
333 หมู่ 5 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0632699511
348 2-70-05-03/1-0018 กรับใหญ่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
28 หมู่ 5 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032293469
349 2-70-06-02/1-0019 บางแพเฮลธิฟาร์ม
76/3 หมู่ 5 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0899114646
350 2-70-10-02/1-0027 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมและผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านพุบอน
69 หมู่ 14 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0872808799
351 3-21-01-13/1-0024 ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนซอยคีรี
14 หมู่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0896012913
352 3-21-05-05/1-0021 เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ต.บางบุตร
49 หมู่ 3 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทรศัพท์ 0814107374
353 3-21-07-02/1-0010 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางด้วยปุ๋ยอินทรีย์
28 หมู่ 4 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โทรศัพท์ 0898346719
354 3-21-07-02/1-0027 กลุ่มผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก
27/11 หมู่ 8 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โทรศัพท์ 0871400902
355 4-45-01-06/1-0035 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรเพื่อความยั่งยืน
155 หมู่ 4 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0828895577
356 4-45-06-13/1-0038 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมครบวงจร
121 หมู่ 6 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0933426445
357 1-16-02-08/1-0052 เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านคลองกลุ่ม
203 หมู่ 8 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0613879827
358 1-16-04-06/1-0049 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านลำพญาไม้
205/1 หมู่ 9 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0861532118
359 1-16-07-06/1-0047 กลุ่มหน่อไม้ฝรั่งปลอดสาร (ส่งออก)
42/1 หมู่ 5 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0928900328
360 1-16-11-03/1-0018 กลุ่มโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองระเริง
174 หมู่ 9 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0614290227
361 6-52-02-05/1-0044 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร่และพืชสวน
278/1 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0819507044
362 6-52-02-05/1-0177 กลุ่มส่งเสริมการปลูกกล้วยไม่ใช้สารเคมี ม.5 ตสบป้าด
2/2 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0899243352
363 6-52-05-07/1-0019 กลุ่มกล้วยหอมทองบ้านแม่กวัก
39 หมู่ 7 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0874606922
364 6-52-08-07/1-0015 กลุ่มไม้ผลไม้ยืนต้นตำบลแม่ถอด
109 หมู่ 3 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง โทรศัพท์
365 6-52-08-05/1-0029 เกษตรผสมผสานเด่นไม้ซุง
4 หมู่ 14 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0849507801
366 6-52-09-03/1-0013 กลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านต้นธง
140 หมู่ 3 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054299145
367 6-52-13-04/1-0063 กลุ่มกล้วยหอมทองใหญ่(ไต้หวัน) บ้านสบลี
260 หมู่ 6 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทรศัพท์
368 6-52-13-03/1-0035 กลุ่มกล้วยหอมทองใหญ่(ไต้หวัน) บ้านจ๋ง
3 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทรศัพท์
369 6-51-01-05/1-0035 แปรรูปผักผลไม้บ้านท่ากว้างตำบลประตูป่า
38 หมู่ 5 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0801214118
370 6-51-06-11/1-0053 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านไร่กอข่า ตำบลนครเจดีย์
178 หมู่ 10 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0895618417
371 4-42-01-13/1-0050 เกษตรอินทรีย์คุณธรรมครบวงจร ปลดหนี้เกษตรกร นำโฉนดที่ดินกลับบ้าน จังหวัดเลย
159 หมู่ 11 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0800622021
372 4-42-02-03/1-0020 กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้จันทน์บ้านโนนป่าต้อง
249 หมู่ 5 ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์
373 4-42-02-01/1-0037 รวมเกษตรยั่งยืน
119 หมู่ 9 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 0959051481
374 4-42-02-01/1-0039 เกษตรอินทรีย์ตำบลนาด้วง
23 หมู่ 5 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 0868000908
375 4-42-03-04/1-0005 กลุ่มเกษตรกรยั่งยืนบ้านท่าบม ม.8
171 หมู่ 8 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 099116783
376 4-42-03-04/1-0007 กลุ่มรักการเกษตร ม.8 ต.เขาแก้ว
61 หมู่ 8 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
377 4-42-03-06/1-0064 กลุ่มพืชผลการเกษตร ม.1 ต.บุฮม
87/4 หมู่ 9 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
378 4-42-03-06/1-0066 กลุ่มค้าขายกล้วย-มะม่วง-มะขาม ม.7 ต.บุฮม
19/1 หมู่ 7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
379 4-42-03-07/1-0025 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยบ้านศรีพัฒนา ม.5 ต.จอมศรี
69 หมู่ 5 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
380 4-42-03-02/1-0058 กลุ่มเกษตรพอเพียง ม.16 ต.ธาตุ
329 หมู่ 16 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0860057202
381 4-42-03-04/1-0015 กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านท่าบม ม.8
46/2 หมู่ 8 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
382 4-42-03-06/1-0074 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอม ม.11 ต.บุฮม
39/3 หมู่ 11 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042074633
383 4-42-03-04/1-0019 กลุ่มพืชสวน ที่ 4 หมู่ 12 ตำบลเขาแก้ว
28 หมู่ 12 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
384 4-42-03-06/1-0083 กลุ่มผู้ปลูกมะม่วง-กล้วย หมู่ 1
49 หมู่ 1 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
385 4-42-03-06/1-0093 กลุ่มค้าขาย-กล้วยหอมทองบุฮม ม.9
205 หมู่ 9 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
386 4-42-03-06/1-0094 กลุ่มค้าขายผักผลไม้และผลิตผลการเกษตร ม.1 ต.บุฮม
198/2 หมู่ 1 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
387 4-42-03-07/1-0037 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย บ.ศรีพัฒนา กลุ่ม 1
19/2 หมู่ 5 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
388 4-42-03-04/1-0020 กลุ่มพืชสวน ที่ 2 ม.12
180 หมู่ 12 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
389 4-42-03-07/1-0038 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย กลุ่ม 2 ต.จอมศรี
79 หมู่ 5 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
390 4-42-03-06/1-0103 กลุ่มค้าขายกล้วยหอม หมู่ 7 ต.บุฮม
13 หมู่ 7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
391 4-42-03-02/1-0109 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง หมู่ 8 ต. ธาตุ
64 หมู่ 8 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
392 4-42-03-06/1-0125 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมบ้านห้วยซวก
21 หมู่ 4 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
393 4-42-04-01/1-0018 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เพื่อชุมชนบ้านคกไผ่ ม.6
49 หมู่ 6 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
394 4-42-04-02/1-0023 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.5
78 หมู่ 5 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์ 0879547502
395 4-42-04-05/1-0021 กลุ่มใบตองบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 8
51/1 หมู่ 8 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์ 0847810845
396 4-42-04-05/1-0027 กลุ่มไม้ผลบ้านโนนสว่าง หมู่ 9
71 หมู่ 9 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
397 4-42-04-01/1-0041 กลุ่มยางพาราบ้านห้วยเป้า ต.ปากชม
49 หมู่ 5 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
398 4-42-04-06/1-0016 กลุ่มเกษตรปลูกยางพาราบ้านชมเจริญ หมู่ที่ 6 อ.ปากชม จ.เลย
126 หมู่ 6 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
399 4-42-04-05/1-0057 กลุ่มออมทรัพย์กล้วยบ้านห้วยพิชัย ม.1
155 หมู่ 1 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
400 4-42-04-02/1-0072 เกษตรกรก้าวหน้าเชียงกลม
57 หมู่ 2 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
401 4-42-04-05/1-0068 กลุ่มพัฒนาอาชีพโปร่งสำราญ
40 หมู่ 6 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์ 0610343217
402 4-42-04-05/1-0069 กลุ่มใบตองบ้านโนสวรรค์
253 หมู่ 8 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์ 0961635183
403 4-42-05-02/1-0014 กลุ่มปลูกผักการเกษตรผสมผสาน
17 หมู่ ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 0873627311
404 4-42-05-06/1-0026 กลุ่มเกษตรแบบผสมผสาน
96 หมู่ 6 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์
405 4-42-05-07/1-0049 กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาอาชีพบ้านห้วยมุ่นหมู่ 8
293 หมู่ 8 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 0872155756
406 4-42-05-09/1-0013 กลุ่มผลิตไม้ผลบ้านโพนสว่าง
36 หมู่ 7 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์
407 4-42-05-06/1-0028 ถ้ำพระเพื่อการเกษตร
72 หมู่ 7 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์
408 4-42-08-01/1-0052 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยาง
75 หมู่ 5 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0883119708
409 4-42-08-02/1-0055 วิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้าเลย 06
157 หมู่ 2 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0632649239
410 4-42-08-02/1-0056 กลุ่มเกษตรก้าวหน้าเลย 03
259 หมู่ 2 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0843313859
411 4-42-09-12/1-0062 เกษตรแบบผสมผสานบ้านลาด
109 หมู่ 7 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์ 0900284572
412 4-42-09-01/1-0041 ออมทรัพย์และธุรกิจการเกษตร
455 หมู่ 9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์
413 4-42-10-05/1-0059 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยหมาก
77 หมู่ 9 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0918780729
414 4-42-12-04/1-0035 กลุ่มสตรีบ้านสันติภาพ
37 หมู่ 9 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย โทรศัพท์ 0821099344
415 4-42-12-02/1-0046 กลุ่มปลูกกล้วยบ้านพวยเด้ง
226 หมู่ 1 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย โทรศัพท์ 0833636823
416 4-42-13-02/1-0058 กลุ่มตัดผมชายเอราวัณ
303 หมู่ 3 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย โทรศัพท์ 0831447919
417 4-33-04-12/1-0002 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านนา
264 หมู่ 18 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 079649919
418 7-33-04-07/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกไม้ผลบ้าน 5 โคก
87 หมู่ 12 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862649771
419 4-33-12-04/1-0013 กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านห้วยซันพัฒนา
20 หมู่ 13 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 879701409
420 7-33-12-06/1-0019 เลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อบาบารี่
73 หมู่ 15 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0968640250
421 7-33-12-05/1-0017 กองทุนธนาคารต้นไม้บ้านพงสิม
68 หมู่ 8 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0882405123
422 4-33-20-05/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านบก
68 หมู่ 4 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
423 7-33-20-04/1-0013 ธณพลเกษตรพัฒนานครศรีลำดวน
88 หมู่ 2 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0638977891
424 3-27-01-05/1-0022 เห็ดฟางปางสีดา
106 หมู่ 11 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0817726047
425 3-27-07-02/1-0057 ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบ้านใหม่ปากดง ตำบลหนองหว้า
338 หมู่ 21 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0982627145
426 5-90-05-05/1-0037 กลุ่มผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพบ้านนาจวก
18 หมู่ 2 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์ 0980106327
427 5-90-06-07/1-0028 เกษตรผสมผสานคนรักบ้านเกิด
23/3 หมู่ 6 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์ 0843985689
428 5-90-07-07/1-0013 ระโนดกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ
210/2 หมู่ 6 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา โทรศัพท์ 0857706492
429 5-90-10-04/1-0019 การผลิตข้าวเพื่อสุขภาพบ้านห้วควน
5/54 หมู่ 6 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา โทรศัพท์
430 5-90-11-18/1-0016 กลุ่มวิสาหกิจกล้วยแปรรูปบ้านควนขี้เเรดหมู่ 6
5/2 หมู่ 6 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 074295193
431 8-84-01-02/1-0012 @สุราษฎร์ธานี
11/94 หมู่ 3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0895861606
432 5-84-05-01/1-0007 เกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน
44/65 หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0813703128
433 5-84-07-06/1-0043 กล้วยหอมทองปลอดสารพิษบ้านกลาง
34 หมู่ 5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0874633744
434 8-84-07-03/1-0020 พริกไทยอบแห้งแม่ทะบน
121/402 หมู่ 20 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0857936121
435 5-84-10-06/1-0004 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษอำเภอพนม
130 หมู่ 11 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 092690319
436 5-84-12-01/1-0015 เสบียงจ้านบ้านนาสาร
4/16 หมู่ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0816686541
437 8-84-18-04/1-0012 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนไทรทองเมืองใหม่
53 หมู่ 4 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0622161629
438 5-91-05-01/1-0054 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลกำแพง
148 หมู่ 12 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล โทรศัพท์ 0810999499
439 6-64-04-10/1-0008 ปลูกกล้วยน้ำว้าบ้านหนองกระจอบ
14 หมู่ 5 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์
440 9-64-05-10/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชศรีสัชนาลัย
389 หมู่ 3 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โทรศัพท์
441 6-64-07-13/1-0006 กลุ่มปลูกกล้วยไข่พันธุ์ดี หมู่ 6
68 หมู่ 6 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0
442 6-64-09-01/1-0005 ผลิตกล้วยไข่บ้านใหม่ไชยมงคล
99 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์
443 6-64-09-05/1-0011 ผลิตกล้วยไข่ต.เขาแก้วฯ
120 หมู่ 11 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 055624737
444 6-64-09-01/1-0007 ผลิตกล้วยไข่ท่าวิเศษ
10/3 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0
445 6-64-09-01/1-0009 ผลิตกล้วยไข่กมลราษฎร์
51 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 062116123
446 6-64-09-04/1-0017 ผลิตกล้วยไข่กลางดง
164 หมู่ 10 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์
447 4-47-01-13/1-0021 กลุ่มศูนย์เรียนรู้บ้านหนองปลาดุก
189 หมู่ 9 ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0896230995
448 4-47-04-08/1-0013 วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำประมง ม.4
6 หมู่ 4 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0801969410
449 4-47-05-05/1-0037 กลุ่มผุ้ปลูกกล้วยหอมทองตำบลต้นผึ้ง
118 หมู่ 7 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์
450 4-47-08-04/1-0038 เศรษฐกิจพอเพียงห้วยสองพี่น้อง
3 หมู่ 5 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0883233069
451 4-47-08-08/1-0044 เกษตรทองศรีวิชัย
42 หมู่ 16 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0951425299
452 4-47-10-09/1-0052 ปศุสัตว์วิถีอินทรีย์บ้านดงมะไฟ
155 หมู่ 2 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0916798523
453 4-47-12-01/1-0095 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองไผ่
83 หมู่ 7 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857547040
454 4-47-12-13/1-0020 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านงิ้ว
87 หมู่ 4 ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807461686
455 4-47-12-08/1-0078 เกษตรอินทรีย์บ้านท่าสะอาด
70 หมู่ 8 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0902569511
456 4-47-12-08/1-0079 เกษตรอินทรีย์น้ำเพียงดินบ้านดอนม่วย
107 หมู่ 6 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0981075447
457 4-47-12-13/1-0026 เกษตรผสมผสานเอกเมืองทอง
1 หมู่ 2 ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833581697
458 4-47-14-01/1-0041 วิสาหกิจชุมชนทำไร่นาสวนผสม
125 หมู่ 2 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0903476411
459 4-47-15-02/1-0021 กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช
182 หมู่ 18 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์
460 4-47-18-01/1-0005 กลุ่มเลี้ยงไหมภูพานทอง
48 หมู่ 9 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879535164
461 4-47-18-03/1-0036 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 7
12/1 หมู่ 7 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0898632882
462 4-47-18-01/1-0057 กลุ่มค้าขายผลผลิตทางการเกษตรบ้านต้อน หมู่ที่ 3
564 หมู่ 3 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
463 4-47-18-03/1-0130 กล้วยหอมคาเวนดิชภูพาน
51 หมู่ 9 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0962724345
464 1-19-03-18/1-0007 กลุ่มผักสวนครัวบ้านโคกแคก้าวหน้า
13/2 หมู่ 1 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 013064843
465 1-19-03-18/1-0033 เกษตรยั่งยืนบ้านหนองโรง
7/3 หมู่ 3 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0982741489
466 1-19-11-02/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกสิกรรมปลอดสารพิษ
24 หมู่ 2 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0853591717
467 1-19-11-05/1-0025 ผู้ผลิตและจำหน่ายพืชผลเกษตรมวกเหล็ก
135 หมู่ 4 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0818776928
468 1-19-11-05/1-0026 ปลูกพืชสวนผสมและแปรรูป
155 หมู่ 2 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0817594115
469 1-19-13-04/1-0018 เกษตรอินทรีย์บ้านหนองหว้า (เพื่อนพึ่ง (ภาฯ))
45 หมู่ 7 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0862332244
470 3-11-02-01/1-0006 คลองสวยน้ำใสคลองนางทิ้ม
57 หมู่ 7 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0891372412
471 3-11-03-08/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรราชาเทวะ
94 หมู่ 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027888243
472 2-72-03-04/1-0020 เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต
315 หมู่ 4 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0898971197
473 2-72-03-07/1-0028 กลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ ต.วังยาว
39 หมู่ 6 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0843943623
474 2-72-03-07/1-0029 กลุ่มรักเกษตรอินทรีย์ ต.วังยาว
211 หมู่ 6 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0871717593
475 2-72-03-07/1-0030 กลุ่มพืชผักและผลไม้ปลอดภัย
152 หมู่ 2 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0878193883
476 2-72-03-01/1-0037 กล้วยหอมทองบ้านหนองแจ้ง
182 หมู่ 4 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0857025887
477 2-72-05-06/1-0013 เกษตรเฟรชฟิน
73 หมู่ 7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0834470319
478 2-72-10-04/1-0004 พัฒนาแผ่นดินทอง
302 หมู่ 8 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0848568895
479 7-32-05-06/1-0019 ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อการปศุสัตว์บ้านตาเตียว
60 หมู่ 3 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
480 7-32-05-15/1-0012 ไผ่พลังงานเพื่อเกษตรกรไทย
23 หมู่ 2 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0971371151
481 2-75-02-01/1-0020 กลุ่มเกษตรกรกระดังงาร่วมใจ
34 หมู่ 5 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์
482 2-75-02-10/1-0007 พัฒนาไม้ผลตำบลบางนกแขวก
15 หมู่ 3 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034703172
483 1-17-02-06/1-0015 กลุ่มผลิตแปรรูปและจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารตำบลบ้านจ่า
11/3 หมู่ 3 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0818052312
484 1-17-06-07/1-0015 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยบ้านวัดทอง
93 หมู่ 1 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์
485 7-37-01-04/1-0013 กลุ่มข้าวพันธุ์ดีวิถีพอเพียง
44 หมู่ 2 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0959195162
486 7-37-01-07/1-0022 กลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ออร์แกนิคอำนาจเจริญ
64/1 หมู่ 6 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0898432167
487 7-37-01-08/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาผือ
46 หมู่ 1 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0929096396
488 7-37-02-03/1-0024 กล้วยหอมคาเวนดิชบ้านนาเจริญ
176 หมู่ 11 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833663763
489 7-37-02-03/1-0025 กล้วยหอมคาเวนดิชคำเดือยกลาง
212 หมู่ 2 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
490 7-37-02-03/1-0026 กล้วยหอมคาเวนดิชบ้านพรเจริญ
46 หมู่ 11 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833097114
491 7-37-02-05/1-0030 กลุ่มวิสาหกิจบ้านป่าก่อ หมู่ที่ 7
13 หมู่ 1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0848296595
492 7-37-03-07/1-0017 กลุ่มเกษตรบ้านสามแยกชมพู
22 หมู่ 6 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
493 4-37-05-01/1-0051 สมุนไพรธารทอง
249 หมู่ 3 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
494 7-37-06-04/1-0011 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านแสนสุข
56 หมู่ 10 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0845589995
495 7-37-06-03/1-0015 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพหมู่ 7 เค็งใหญ่
96 หมู่ 7 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0900358422
496 7-37-06-04/1-0012 กลุ่มเกษตรอินทร่ีย์เหล็ก
27 หมู่ 6 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
497 4-41-01-02/1-0046 โนนสง่าพัฒนา
107 หมู่ 7 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0981200535
498 4-41-03-04/1-0041 กล้วยหอมทองหนองวัวซอ
77 หมู่ 1 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0868559413
499 4-41-08-01/1-0006 กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านหนองแวง
44 หมู่ 10 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
500 4-41-10-06/1-0040 เกษตรอินทรีย์บ้านโนนเสถียร
183 หมู่ 9 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
501 4-41-10-06/1-0042 ปศุสัตว์เกษตรอินทรีย์
656 หมู่ 2 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0930971122
502 4-41-17-07/1-0032 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านผู้ปลูกกล้วยหอมทองตำบลจำปาโมง
115 หมู่ 12 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
503 4-41-19-03/1-0055 กล้วยหอมทองส่งออกตำบลนาพู่
57 หมู่ 7 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0859258575
504 4-41-19-06/1-0030 เกษตรปลอดภัยตำบลนาบัว
194 หมู่ 10 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0955378707
505 4-41-19-02/1-0033 กล้วยหอมทองส่งออกตำบลบ้านธาตุ
112/2 หมู่ 9 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0986564454
506 4-41-19-03/1-0058 กลุ่มผลิตข้าวอินทรัย์
136 หมู่ 3 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
507 4-41-20-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
159 หมู่ 2 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0849522789
508 4-41-20-04/1-0017 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านโคก
154 หมู่ 1 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0986620362
509 4-41-21-02/1-0037 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวโพดฝักสดท่ายม หมู่ 5
134 หมู่ 5 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0810547590
510 4-41-22-01/1-0004 กล่มแม่บ้านเกษตรห้วยทราย
125 หมู่ 3 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042257145
511 4-41-24-04/1-0027 พัฒนาอาชีพเกษตรกรคำแก่นคูณ
1 หมู่ 13 ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี โทรศัพท์
512 9-53-01-01/1-0011 พืชผักปลอดภัยใจดี ใจสบาย
5/1 หมู่ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0863660748
513 9-53-02-03/1-0010 เกษตรก้าวหน้า ต.หาดสองแคว
142/5 หมู่ 3 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0810443647
514 9-53-03-05/1-0019 กลุ่มพัฒนาสวนกล้วยน้ำว้าบ้านน้ำลี ต.น้ำหมัน
127/1 หมู่ 6 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0613153455
515 9-53-03-05/1-0020 กลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้า หมู่ 8 ต.น้ำหมัน
117 หมู่ 8 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0878425387
516 9-53-03-05/1-0022 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้ำว้า หมู่ 7 ต.น้ำหมัน
24/3 หมู่ 7 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0810455810
517 6-53-04-05/1-0006 กลุ่มเกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสม ม.3 บ้านต้นขนุน
3 หมู่ 3 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0843212711
518 9-53-06-01/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยน้ำหว้าบ้านม่วงเจ็ดต้น
76 หมู่ 2 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0892722979
519 6-53-07-11/1-0058 กลุ่มไร่นาสวนผสมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอำเภอพิชัย
99 หมู่ 6 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
520 6-53-07-06/1-0023 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผู้ปลูกกล้วยปลอดสารเคมีบ้านหม้อ หมู่ที่ 6
14/1 หมู่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0879333152
521 9-53-07-01/1-0010 พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษอำเภอพิชัย
25/4 หมู่ 3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0872102882
522 9-53-07-07/1-0012 เกษตรกรรม ร่ำรวย
6/2 หมู่ 3 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0982919464
523 1-15-01-05/1-0009 กลุ่มกองทุนแม่บ้านตำบลบ้านแห หมู่ที่ 5
33 หมู่ 5 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0841183373
524 1-15-01-13/1-0006 แปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านบางต้นทอง
77/2 หมู่ 2 ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0849703988
525 1-15-01-03/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านศาลาแดง
74 หมู่ 1 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0819944723
526 1-15-02-05/1-0005 กลุ่มกระเจี๊ยบเขียวส่งออกและผลไม้ราชสถิตย์
49 หมู่ 1 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0899045007
527 1-15-02-05/1-0019 ผู้ปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกอำเภอไชโย
11/1 หมู่ 4 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0895074745
528 1-15-03-04/1-0002 กลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยโรงช้าง
71 หมู่ 5 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทรศัพท์
529 1-15-03-08/1-0010 กลุ่มปลูกกล้วยหมู่ตาลโผงเผง
6/1 หมู่ 5 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทรศัพท์
530 1-15-03-08/1-0011 กลุ่มปลูกกล้วยพรมแดนโผงเผง
29/3 หมู่ 5 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0898099112
531 1-15-03-08/1-0012 กล้วยไข่หมู่ตาล
9/1 หมู่ 5 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทรศัพท์
532 1-15-03-08/1-0044 พัฒนากล้วยไข่หมู่4
34 หมู่ 4 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0800198427
533 1-15-04-12/1-0002 หัตถกรรมสตรี หมู่ 2 ต.ทางพระ
39/1 หมู่ 2 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0800198579
534 9-61-04-07/1-0012 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง
55/5 หมู่ 2 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0899616284
535 4-34-05-01/1-0030 รุ่งเรืองการเกษตรเมืองใหม่
3 หมู่ 19 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0801697367
536 7-34-05-10/1-0010 ศูนย์การเรียนรู้ผสมผสานบ้านโนนสมบูรณ์
11 หมู่ 9 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0837443240
537 7-34-05-08/1-0015 ธัญลักษณ์การเกษตรเชิงธุรกิจครบวงจร
99 หมู่ 10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0943104749
538 7-34-07-13/1-0012 ทองหลางเจริญ
240 หมู่ 11 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
539 4-34-15-02/1-0021 กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดอุบลราชธานี
9 หมู่ 3 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
540 7-34-20-04/1-0014 เกษตรกรปลูกพริกบ้านหนองกุงใหญ่
218 หมู่ 1 ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0646933439
541 4-34-21-05/1-0007 ปลูกผักสวนครัวบ้านสารภี
192 หมู่ 1 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
542 4-34-21-03/1-0029 ไร่นาสวนผสมบ้านน้ำคำ
10 หมู่ 10 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0888977870
543 7-34-21-01/1-0011 ผู้ปลูกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทองอำเภอโพธิ์ไทร
84 หมู่ 5 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0895830303
544 7-34-21-03/1-0014 ชุมชนปลอดสารพิษบ้านนาหว้า
243 หมู่ 3 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0958693578
545 7-34-31-01/1-0012 กลุ่มเกษตรอินทรีย์เหล่าเสือโก้ก
191 หมู่ 1 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0898566566
546 1-14-04-03/1-0013 กล้าพันธุ์ดี
38 หมู่ 7 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0870693507