รายชื่อ ที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

จำนวน 1,835 รายการ
ลำดับที่ เลขทะเบียน/
คำขอเลขที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 2-71-02-06/1-0014 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองศรีมงคล
199 หมู่ 4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 052625429
2 2-71-02-04/1-0008 ผู้ปลูกมันสำปะหลังไทรโยคใหญ่
141 หมู่ 7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034531384
3 2-71-02-01/1-0012 กลุ่มบ้านเสรีธรรมช่องไอ้กาง หมู่ 8 ต.ลุ่มสุ่ม
4/1 หมู่ 8 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 061351579
4 2-71-02-04/1-0012 กลุ่มต้นกล้าอาชีพบ้านทุ่งก้างย่าง
99/17 หมู่ 3 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 092331381
5 2-71-03-09/1-0004 ชาวไร่อ้อยชุมชนหนองกร่าง
32/7 หมู่ 2 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 070039446
6 2-71-03-09/1-0005 ผู้ปลูกพืชไร่หนองกร่าง
30/4 หมู่ 2 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 099143438
7 2-71-03-09/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโคหลังเขา
55 หมู่ 6 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0878311368
8 2-71-03-03/1-0004 ผู้ปลูกมันสำปะหลังหนองสำโรงตำบลหนองรี
38 หมู่ 8 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 089242260
9 2-71-03-09/1-0024 กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง(ระบบน้ำหยด)
244/3 หมู่ 6 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0879121038
10 2-71-03-09/1-0025 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังหลังเขา
41 หมู่ 6 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 033151611
11 2-71-07-07/1-0005 กลุ่มปลูกผักบ้านทุ่งนางครวญ
22/13 หมู่ 6 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0833124267
12 2-71-07-05/1-0015 ทำไร่สวนผสมบ้านภูเตย
33/3 หมู่ 5 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 060324879
13 2-71-07-05/1-0020 กลุ่มเกษตรหมุนเวียน(ม.1)
19 หมู่ 1 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 052950193
14 2-71-07-05/1-0032 กลุ่มมันสำปะหลัง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ห้วยเสือชะแล
52/24 หมู่ 1 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0927281814
15 2-71-07-07/1-0019 ข้าวโพด,มันสำปะหลัง(สหกรณ์นิคม)
37/8 หมู่ 1 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0829274208
16 2-71-09-12/1-0004 ไร่มันสำปะหลังและอ้อยบ้านดอนตาเพชร
131 หมู่ 1 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
17 2-71-10-07/1-0006 ไร่มันสำปะหลังเจริญดี
56 หมู่ 8 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 079345110
18 2-71-10-06/1-0034 ปลูกพืชมันสำปะหลัง
55 หมู่ 4 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0890407418
19 2-71-10-06/1-0054 กลุ่มการปลูกมันสำปะหลังร่วมใจ
36/1 หมู่ 7 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0899118890
20 2-71-10-06/1-0061 ปลูกมันสำปะหลังบ้านสี่กั๊ก
12/2 หมู่ 6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0860023308
21 2-71-10-06/1-0062 ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง
158/1 หมู่ 13 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 052979482
22 2-71-10-06/1-0065 ชุมชนชาวไร่มันสำปะหลังบ้านสี่กั๊ก
49/2 หมู่ 13 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 061705005
23 2-71-10-04/1-0027 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้น้ำฝน
67/3 หมู่ 12 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0861675914
24 2-71-10-04/1-0028 กลุ่มผลิตมันสำปะหลังระบบน้ำหยดบ้านขุนด่าน
48 หมู่ 14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0870956216
25 2-71-10-06/1-0069 บ้านน้ำลาดปลูกมันสำปะหลัง
25 หมู่ 3 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0907964383
26 2-71-10-05/1-0034 กลุ่มปลูกมันน้ำหยดบ้านหนองเค็ด
91 หมู่ 2 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0899101563
27 2-71-10-07/1-0018 มันสำปะหลังห้วยรวก
14/3 หมู่ 6 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0923469008
28 2-71-10-02/1-0017 ทำมันน้ำหยดคนหนองไม้หัก
99 หมู่ 11 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0860368963
29 2-71-10-04/1-0035 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้น้ำฝนบ้านบึงหล่ม
78/2 หมู่ 14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0924985148
30 2-71-10-07/1-0023 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้นำฝน
375 หมู่ 1 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0817044450
31 2-71-10-06/1-0076 กลุ่มทำไร่มันไร่อ้อยบ้านหนองปลิง
28/1 หมู่ 7 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0811933292
32 2-71-10-06/1-0081 ส่งเสริมการพัฒนาการปลูกอ้อยบ้านชัฐดงพลับมันน้ำหยด
105 หมู่ 14 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0871577831
33 2-71-10-05/1-0039 ปลูกพืชไร่(มันสำปะหลัง)บ้านหนองข่อย
166 หมู่ 5 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0852632681
34 2-71-10-02/1-0031 มันน้ำหยด บ้านหนองเกี่ยวแฝก
90/1 หมู่ 11 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0800601989
35 2-71-10-05/1-0052 ปลูกมันสำปะหลังพลังน้ำหยด
25 หมู่ 2 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0849418220
36 2-71-10-06/1-0096 มันสำปะหลังน้ำหยด
80 หมู่ 3 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
37 2-71-10-07/1-0039 ทำมันสำปะหลังน้ำหยด
355/3 หมู่ 1 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
38 2-71-10-01/1-0033 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านใหม่เขาวัง
68 หมู่ 16 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0960527153
39 2-71-10-06/1-0098 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่ทุ่งกระบ่ำ
99 หมู่ 4 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0860110174
40 2-71-10-04/1-0061 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังระบบน้ำหยด
69/2 หมู่ 12 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0842186579
41 2-71-10-05/1-0053 กลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลังพันธุ์เกลาะมังกร
53 หมู่ 2 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0843197692
42 2-71-10-03/1-0041 คนทำมันสำปะหลัง ครบวงจร
110 หมู่ 10 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0818750960
43 2-71-10-04/1-0063 กลุ่มมันสำปะหลังโดยใช้น้ำฝน
41 หมู่ 14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0616624953
44 2-71-10-07/1-0043 กลุ่มปลุูกมันสำปะหลังสายน้ำหยด
201 หมู่ 3 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 080234517
45 2-71-11-03/1-0003 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังหนองจิกพัฒนา
111/6 หมู่ 10 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 090555052
46 2-71-11-03/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังหนองตาขาว
184 หมู่ 10 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 095473161
47 2-71-11-02/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองบัว
105 หมู่ 4 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
48 2-71-11-01/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโป่งนก
64 หมู่ 4 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 099188750
49 2-71-11-03/1-0024 กลุ่มเกษตรกรท่ามะเฟือง
30/1 หมู่ 3 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
50 2-71-11-01/1-0037 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองขุย
86/1 หมู่ 3 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 010178074
51 2-71-11-02/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหล้งบ้านหนองตะครอง
54/1 หมู่ 6 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0899131772
52 2-71-11-02/1-0017 กลุ่มเกษตรกรบ้านเขาปู่คง
99 หมู่ 10 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0899167487
53 2-71-11-04/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังหนองไผ่
106 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034642195
54 2-71-11-03/1-0051 กลุ่มผู้ปลูกพืชบ้านทุ่งยาว
55 หมู่ 10 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0800227543
55 2-71-11-04/1-0022 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลหนองไผ่
386 หมู่ 3 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0871592059
56 2-71-12-01/1-0006 เพื่อการผลิตและบริการบ้านหนองไม้แก่น
25 หมู่ 18 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034646327
57 2-71-12-01/1-0015 ผู้ปลูกยูคาบ้านหนองหูช้าง
34/2 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0833101240
58 2-71-12-02/1-0021 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านใหม่พัฒนา
2 หมู่ 2 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
59 2-71-12-02/1-0023 วิสาหกิจชุมชนบ้านศูนย์รวมทรัพย์
23/1 หมู่ 10 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0884568391
60 2-71-12-02/1-0034 กลุ่มปลูกพืชไร่ ม.4 ต.หนองปลาไหล
96 หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0895392698
61 2-71-13-02/1-0002 ผลิตมันสำปะหลังบ้านอ่างหิน
79 หมู่ 8 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 058471142
62 2-71-13-02/1-0005 มันสำปะหลังบ้านโกรกไม้แดงพัฒนา
254/1 หมู่ 8 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0870412585
63 2-71-13-01/1-0021 มันสำปะหลังก้าวหน้า1
171/1 หมู่ 2 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0819953995
64 2-71-13-01/1-0022 วิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังอำเภอห้วยกระเจา
40 หมู่ 4 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
65 6-62-01-14/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองใหญ่ หมู่ 8
20/4 หมู่ 8 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 011128111
66 6-62-01-14/1-0024 กลุ่มทำมันสำประหลังฟ้าเกื้อ
101 หมู่ 21 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
67 6-62-01-14/1-0028 กลุ่มทำไร่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 7 ต.วังทอง
16 หมู่ 7 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 05924619
68 6-62-01-14/1-0030 กลุ่มมันสำปะหลังอู่ตะเภา
46 หมู่ 19 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 06063567
69 6-62-01-14/1-0031 กลุ่มมันสำปะหลังบ้านปางช่างยม
48/2 หมู่ 14 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 018865292
70 6-62-01-14/1-0046 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านคลองใหญ่ใต้
72/3 หมู่ 9 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0824018456
71 6-62-01-04/1-0057 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านลานศิลา
54/6 หมู่ 11 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0871964985
72 6-62-03-01/1-0008 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตบ้านคลองด้วน หมู่ที่ 28
97/1 หมู่ 28 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 089464988
73 6-62-03-04/1-0003 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า 54
27 หมู่ 2 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0828827298
74 6-62-04-07/1-0008 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านส่องตาแล
84 หมู่ 12 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055701386
75 6-62-04-12/1-0004 กลุ่มจัดระบบพิเศษมันสำปะหลังบ้านน้ำซับ
142 หมู่ 3 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0860501080
76 6-62-04-07/1-0022 กลุ่มเกษตรกรโครงการจัดระบบพิเศษมันสำปะหลังบ้านมอเหลือง
2 หมู่ 5 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0811733903
77 9-62-04-12/1-0010 มันสำปะหลังบ้านวังหัวแหวน
174 หมู่ 6 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0871836227
78 9-62-04-12/1-0011 วิสาหกิจชุมชนทรัพย์เจริญเกษตรพัฒนา
61/1 หมู่ 9 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0884449859
79 6-62-06-03/1-0006 กลุ่มปลูกมันสัมปะหลัง หมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้
9/1 หมู่ 6 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
80 6-62-06-09/1-0007 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองตากล้า หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
36/1 หมู่ 2 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0833317359
81 6-62-06-04/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านวังตะกู หมู่ 11 ตำบลวังควง
20 หมู่ 11 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0819625008
82 6-62-07-03/1-0027 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่1
6/2 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055857097
83 6-62-07-03/1-0028 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่2
204 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0877375218
84 6-62-07-03/1-0029 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่3
26/2 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
85 6-62-07-03/1-0030 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่4
20 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
86 6-62-07-03/1-0031 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่5
16 หมู่ 12 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0881720836
87 6-62-09-02/1-0012 กล่มผู้ปลูกม้นสำปะหลังและลานตากซับใหญ่
113/1 หมู่ 9 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
88 6-62-09-02/1-0018 กลุ่มออมทรัพย์มันสำปะหลังปางมะนาว
101 หมู่ 11 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0850518663
89 6-62-09-03/1-0014 บ้านปางมะละกอ
103 หมู่ 8 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 005169795
90 9-62-09-02/1-0011 กลุ่มมันสำปะหลังสะอาดบ้านอุดมทรัพย์
114 หมู่ 8 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
91 6-62-11-01/1-0023 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่โกสัมพี
19/6 หมู่ 9 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
92 6-62-11-01/1-0038 ปลูกมันสำปะหลังบ้านท่าคูณ
111/5 หมู่ 1 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0899571618
93 4-46-01-11/1-0008 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังหนองแวงใหญ่
190 หมู่ 8 ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 099425816
94 4-46-01-07/1-0008 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแกเปะ
98 หมู่ 6 ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0899400628
95 4-46-01-20/1-0020 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังสวนป่า ม.1
32 หมู่ 1 ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0857499581
96 4-46-01-20/1-0031 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชครบวงจรสวนป่ากาฬสินธุ์
37 หมู่ 1 ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0913755501
97 4-46-01-05/1-0016 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรครบวงจร
149 หมู่ 5 ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
98 4-46-01-04/1-0028 สถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชนตำบลไผ่จังหวัดกาฬสินธุ์
110 หมู่ 2 ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
99 4-46-02-04/1-0006 วิสาหกิจชุมชนปลูกมันสำปะหลัง ตำบลหลักเหลี่ยม
31 หมู่ 5 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0832989250
100 4-46-02-01/1-0019 ผู้ปลูกพืชไร่บ้านดงสยาม
222 หมู่ 14 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0859119366
101 4-46-05-02/1-0004 กลุ่มส่งเสริมพืชไร่แจนแลน ม.3
30 หมู่ 3 ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
102 4-46-05-04/1-0010 ผลิตข้าวปลอดสารเคมีนาสีนวล
27 หมู่ 5 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0862382618
103 4-46-05-08/1-0052 กลุ่มปลูกมันบ้านบอนเขียวพัฒนาชุมชน
195 หมู่ 5 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0895776735
104 4-46-05-07/1-0027 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.3 ต.สามขา
279 หมู่ 3 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0878067010
105 4-46-06-03/1-0025 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ต. หนองผือ
120 หมู่ 3 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
106 4-46-06-03/1-0041 วิสาหกิจชุมชนชีวมวล เขาวง
128 หมู่ 7 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
107 4-46-07-11/1-0026 กลุ่มผู้ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์
3 หมู่ 15 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
108 4-46-08-09/1-0036 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังม.4ต.ทรายทอง
56 หมู่ 4 ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
109 4-46-08-06/1-0046 เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง
39 หมู่ 2 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
110 4-46-09-08/1-0001 กลุ่มมันสำปะหลังพัฒนา
5 หมู่ 2 ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 078618618
111 4-46-09-03/1-0020 ผู้ปลูกมันสำปะหลังคำน้ำแซบ
46 หมู่ 6 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
112 4-46-09-03/1-0023 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ.นามะเขือ
36 หมู่ 1 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0810614165
113 4-46-10-02/1-0033 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
280 หมู่ 4 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
114 4-46-10-01/1-0026 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ทุ่งคลอง ม.1,ม,12
224 หมู่ 1 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
115 4-46-11-06/1-0007 กลุ่มผลิตมันสำปะหลัง
27 หมู่ 4 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
116 4-46-11-06/1-0023 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ดีเพื่อทดแทนพลังงาน
70 หมู่ 1 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0850755365
117 4-46-11-05/1-0053 สถานีพลังงานชีวมวล ต.นาตาล
172 หมู่ 3 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
118 4-46-12-07/1-0022 กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อผลผลิตทางการเกษตร
202 หมู่ 6 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0812630538
119 4-46-12-09/1-0050 ปลูกพืชพลังงานเกษตรผสมผสาน
167 หมู่ 6 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
120 4-46-13-05/1-0018 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ดีหมูม่น
197 หมู่ 9 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0879830454
121 4-46-14-01/1-0019 ปลูกอ้อยเพื่อส่งโรงงาน
55 หมู่ 13 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062325274
122 4-46-14-03/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านห้วยฝา
16 หมู่ 13 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
123 4-46-14-01/1-0024 กลุ่มปลูกพืชไร่ดงอุดม
159 หมู่ 13 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 071352474
124 4-46-14-03/1-0038 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต
119 หมู่ 13 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872249620
125 4-46-15-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์ดี บ้านคำแคน ม.3
64 หมู่ 6 ต.คำสร้างเที่ยง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0895774317
126 4-46-15-01/1-0020 กลุ่มผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน
152 หมู่ 6 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 08710439724
127 4-46-15-01/1-0021 กลุ่มเกษตรกรผู้ทำไร่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
175 หมู่ 6 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 08312852751
128 4-46-15-04/1-0012 กลุ่มออมทรัพย์สตรีห้วยยาง
100 หมู่ 4 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0844020684
129 4-46-15-01/1-0025 กลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านท่างาม
7 หมู่ 6 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0850059637
130 4-46-15-01/1-0028 กลุ่มเกษตรกรท่างาม ม. 6
84 หมู่ 6 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 086959529
131 4-46-15-04/1-0013 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 4 บ้านห้วยยาง
37 หมู่ 4 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0861642438
132 4-46-15-04/1-0025 กลุ่มเกษตรกรชาวไร่บ้านห้วยยาง
137 หมู่ 4 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0862254483
133 4-46-15-01/1-0040 กลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองแซง
1 หมู่ 9 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
134 4-46-17-03/1-0002 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนกกจิก
63 หมู่ 6 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
135 4-46-17-04/1-0013 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงนา
166 หมู่ 6 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
136 4-46-17-05/1-0027 กลุ่มเกษตรกรครบวงจร นาจำปา
23 หมู่ 4 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0878590360
137 4-46-17-02/1-0033 กลุ่มเกษตรกรครบวงจร สะอาดไชยศรี
26 หมู่ 8 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872261383
138 4-40-01-08/1-0012 เกษตรพอเพียง หมู่ที่ 20 ตำบลสาวะถี
12/2 หมู่ 20 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0819548868
139 4-40-01-08/1-0015 เกษตรพอเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลสาวะถี
120 หมู่ 14 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 078560865
140 4-40-01-14/1-0015 พลังเกษตรกรอำเภอเมืองขอนแก่น
22/9 หมู่ 15 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043341160
141 4-40-01-08/1-0020 กลุ่มเกษตรกรปลูกไม้ยูคาลิปตัส
110 หมู่ 20 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
142 4-40-01-01/1-0023 การเกษตรผสมผสานบ้านโนนทัน หมู่ 2 ตำบลในเมือง
158/1 หมู่ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043326551
143 4-40-01-10/1-0012 เกษตรผสมผสานแนวใหม่บ้านหินลาด
16 หมู่ 17 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0868612701
144 4-40-06-08/1-0019 กลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านผาน้ำเที่ยง
53 หมู่ 4 ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0862099102
145 4-40-07-02/1-0002 สมัชชาเกษตรกรกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านวังชัย
86 หมู่ 6 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043431352
146 4-40-07-01/1-0004 สมัชชาเกษตรกรกลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจบ้านคำมืดเหนือ
1 หมู่ 12 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 062305646
147 4-40-07-11/1-0003 เกษตรหมุนเวียนบ้านกุดพังทุย
19 หมู่ 10 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 057515613
148 4-40-07-11/1-0016 กลุ่มโคนมนาขามน้องใหม่
207 หมู่ 13 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
149 4-40-07-11/1-0017 กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหัวบึง
17 หมู่ 5 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
150 4-40-07-11/1-0018 กลุ่มส่งเสริมอาชีพโคนมตำบลพังทุย
17 หมู่ 5 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
151 4-40-07-11/1-0019 กลุ่มโคนมบ้านนาขามดงเรือง
116/1 หมู่ 6 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
152 4-40-07-08/1-0005 กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ที่ 13,9 ต.บัวเงิน
141 หมู่ 13 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
153 4-40-07-06/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเกษตรพอเพียงบ้านสระแก้ว
205 หมู่ 14 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0812077465
154 4-40-07-07/1-0023 กลุ่มเย็บผ้าบ้านดอนสวรรค์
99 หมู่ 9 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043436161
155 4-40-07-11/1-0031 เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 ตำบลพังทุย
96/1 หมู่ 10 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0903527588
156 4-40-07-06/1-0018 กลุ่มปลูกมันเพื่อแปรรูป ต.ม่วงหวาน
71 หมู่ 1 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0833373982
157 4-40-07-06/1-0021 กลุ่มเกษตรกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพบ้านมิตรภาพตำบลม่วงหวาน
12 หมู่ 10 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
158 4-40-07-06/1-0022 เกษตรกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพบ้านคำแก่นคูณ ตำบลม่วงหวาน
262 หมู่ 12 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0847915089
159 4-40-07-01/1-0020 กลุ่มโคบ้านคำมืดเหนือ
57 หมู่ 12 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0821191163
160 4-40-07-06/1-0029 เพื่อการเกษตรตำบลม่วงหวาน
104/1 หมู่ 1 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0890799924
161 4-40-07-11/1-0033 กลุ่มทำการเกษตรพืชไร่ หมู่ 7 ตำบลพังทุย
10 หมู่ 7 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0861083893
162 4-40-07-01/1-0034 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ 16 ตำบลน้ำพอง
228 หมู่ 16 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
163 4-40-07-08/1-0019 กลุ่มชุมชนพัฒนาหมู่ 8 ตำบลบัวเงิน
6 หมู่ 8 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
164 4-40-09-02/1-0003 ไข่เค็มใบเตย บ้านผักหนาม
126 หมู่ 14 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043251303
165 4-40-09-06/1-0002 เลี้ยงโคเนื้อเวียงคำฟ้าห้วยยาง
61 หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072189714
166 4-40-09-02/1-0005 ปลูกไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านผักหนาม ม.8
132 หมู่ 8 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0
167 4-40-09-02/1-0006 ไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านผักหนามชัย หม่12
1 หมู่ 12 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043251897
168 4-40-09-11/1-0001 ปลูกไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านกุดจาน ม.4
78 หมู่ 4 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
169 4-40-09-02/1-0007 ปลูกไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านผักหนาม ม.4/1
126 หมู่ 4 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043251303
170 4-40-09-01/1-0005 เกษตรผสมผสานบ้านทรัพย์คำไอ หมู่ 13
13 หมู่ 13 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 033437944
171 4-40-09-02/1-0011 เกษตรพอเพียง หมู่ 1 หนองกุงใหญ่
24 หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 062318088
172 4-40-09-02/1-0015 เกษตรผสมผสานบ้านหนองกุงใหญ่
319 หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0861293328
173 4-40-09-05/1-0009 ปลูกอ้อยบ้านโคกสะอาด
86 หมู่ 10 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0872207157
174 4-40-09-01/1-0006 พืชทดแทนพลังงาน
99 หมู่ 12 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0834178344
175 4-40-10-13/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านเสือเฒ่า หมู่ 5 ตำบลป่าปอ
37 หมู่ 5 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0847431437
176 4-40-10-11/1-0015 บ้านโนนสวรรค์ ม.2 ต.ภูเหล็ก
347 หมู่ 2 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0874255594
177 4-40-11-02/1-0045 เกษตรกรยั่งยืน ม.8
31 หมู่ 8 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0870070208
178 4-40-11-02/1-0050 เสริมสร้างพืชผลทางการเกษตร
106/1 หมู่ 7 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0856597859
179 4-40-12-12/1-0003 กลุ่มเลี้ยงไหมอีลี่บ้านโสกนกเต็นพัฒนา
212 หมู่ 10 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 047320229
180 4-40-12-05/1-0020 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านป่าพร้าว
17 หมู่ 1 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
181 4-40-12-12/1-0031 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชบ้านโสกขามน้อย
1 หมู่ 7 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
182 4-40-12-08/1-0022 กลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตรบ้านหนองมน
79 หมู่ 5 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
183 4-40-12-08/1-0025 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านหนองมล
28 หมู่ 5 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
184 4-40-15-07/1-0025 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองบัวลอง
22/1 หมู่ 8 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
185 4-40-16-04/1-0007 ส่งเสริมปลูกพืชพลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นอาหาร
10 หมู่ 6 ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
186 4-40-17-07/1-0026 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านนางาม
42 หมู่ 5 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 070492619
187 4-40-17-07/1-0032 กลุ่มเกษตรพอเพียง ม.4 ต.นางาม
174 หมู่ 4 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 033576504
188 4-40-17-02/1-0007 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านกอก
5/1 หมู่ 3 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0849572018
189 4-40-17-10/1-0006 ปลูกพืชพลังงานทดแทนและแปรรูปอาหาร
29/1 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
190 4-40-17-01/1-0026 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.กุดเค้า
50 หมู่ 11 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0872366513
191 4-40-17-10/1-0017 วิสาหกิจชุมชน ต.ท่าศาลา
254 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0815450604
192 4-40-17-07/1-0046 วิสาหกิจชุมชน ต.นางาม
42 หมู่ 3 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0862354076
193 4-40-17-03/1-0045 วิสาหกิจชุมชน ต.หนองแปน
102 หมู่ 13 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0821205312
194 4-40-17-05/1-0029 วิสาหกิจชุมชน ต.คำแคน
5 หมู่ 2 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0813998005
195 4-40-17-06/1-0042 วิสาหกิจชุมชน ต.นาข่า
308 หมู่ 13 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0833628317
196 4-40-18-08/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านมาบตากล้า
40 หมู่ 5 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 095738057
197 4-40-18-08/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแวงน้อย
2 หมู่ 4 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0857387435
198 4-40-18-07/1-0033 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านหนองเต่าน้อย
11 หมู่ 7 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0821155906
199 4-40-19-03/1-0014 กลุ่มมันสำประหลังบ้านนางิ้ว-นาโพธิ์
288 หมู่ 7 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0845190825
200 4-40-20-04/1-0015 วิสาหกิจชุมชนผลิตผลการเกษตรตาดฟ้า
74 หมู่ 7 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0851591367
201 4-40-20-04/1-0028 พัฒนาการผลิตพืชพลังงานดงสะคร่าน
124 หมู่ 7 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0858609378
202 4-40-20-04/1-0029 ผลิตพืชน้ำมันบ้านดงสะคร่าน
21 หมู่ 7 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0892761569
203 4-40-20-04/1-0031 ผลิตมันสำปะหลังตาดฟ้า
87 หมู่ 7 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0811485742
204 4-40-20-04/1-0034 ปลูกพืชไร่ดงสะคร่าน
45 หมู่ 7 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
205 4-40-21-05/1-0011 ผู้ปลูกอ้อยบ้านหนองขาม ตำบลห้วยเตย
177 หมู่ 7 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
206 4-40-21-03/1-0004 เพื่อการเกษตรบ้านแห้ว
147 หมู่ 9 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
207 4-40-21-01/1-0017 ผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลกระนวน
113 หมู่ 1 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0857618334
208 4-40-21-02/1-0023 กลุ่มปลูกพืชพลังงานทดแทนตำบลคำแมด
146 หมู่ 1 ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
209 4-40-22-01/1-0002 ปลูกอ้อยหนองทุ่มเพื่อการเกษตร
202 หมู่ 9 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 012628733
210 4-40-22-03/1-0004 พัฒนาการเกษตรนาตับเต่า
96 หมู่ 4 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
211 4-40-22-03/1-0006 ปลูกพืชเลี้ยงโคพื้นเมือง
56 หมู่ 5 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0868605730
212 4-40-22-03/1-0005 เกษตรผสมผสานบ้านซับแดง
32 หมู่ 5 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0879632152
213 4-40-22-03/1-0017 เพื่อพัฒนาการเกษตรบ้านซับแดง
190 หมู่ 5 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0806593117
214 4-40-24-04/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองแซง
176 หมู่ 7 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 059282827
215 4-40-24-03/1-0003 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านโนนทัน
185 หมู่ 8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0895705496
216 4-40-24-03/1-0010 กลุ่มพัฒนาการเกษตรยังชีพบ้านหนองกระหนวน
65 หมู่ 4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0814715200
217 4-40-24-02/1-0008 กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านดอนปอแดง
59 หมู่ 16 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0810604869
218 4-40-24-04/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านห้วยม่วง
124 หมู่ 5 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 068617102
219 4-40-24-01/1-0027 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงแบบยั่งยืนบ้านวังหว้า
35 หมู่ 8 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0981506961
220 4-40-25-02/1-0001 ทอผ้าไหมบ้านศรีสง่า ม.2
74 หมู่ 2 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 057453470
221 4-40-25-03/1-0007 เกษตรผสมผสานบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ต.บ้านหัน
77 หมู่ 9 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072150603
222 4-40-25-03/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงวัวบ้านหนองแวง ม. 10 ต.บ้านหัน
96 หมู่ 10 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072157178
223 4-40-25-03/1-0019 เกษตรผสมผสานบ้านหนองแวงน้อย ม.12 ต.บ้านหัน
148 หมู่ 12 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 051129869
224 4-40-25-02/1-0007 การเกษตรและหัตถกรรมแบบครบวงจรบ้านศรีสง่า ม. 2
16 หมู่ 2 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
225 4-40-25-01/1-0009 เกษตรผสมผสานและปศุสัตว์ตำบลโนนศิลา
13/2 หมู่ 4 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0850149732
226 4-40-25-03/1-0022 เกษตรผสมผสานเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านถนนงาม
41 หมู่ 2 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 095818411
227 4-40-25-03/1-0020 เกษตรผสมผสานและเลี้ยงสัตว์ ม.14 ต.บ้านหัน
10 หมู่ 14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
228 4-40-26-01/1-0015 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง
205 หมู่ 4 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0887366353
229 3-22-04-04/1-0003 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกลุ่มหัวอ่างคลองบอน
11/18 หมู่ 4 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 060857530
230 3-22-04-04/1-0004 ผลิตลำไยบ้านคลองบอน
175 หมู่ 4 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0898334788
231 3-22-04-10/1-0013 กลุ่มทำไร่และสวนบ้านคลองใหญ่
17/2 หมู่ 4 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0
232 3-22-04-04/1-0008 ปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร
54/1 หมู่ 6 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 079414725
233 3-22-04-09/1-0004 คนรักเกษตรเทพพัฒนา
71/5 หมู่ 6 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0856872943
234 3-22-04-04/1-0009 เกษตรผสมผสานบ้านซับตาเมา
246 หมู่ 5 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0871428994
235 3-22-04-04/1-0011 ชาวสวนบ้านนาสนาดก์รวมพลัง
46/1 หมู่ 3 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0843492752
236 3-22-05-03/1-0010 กลุ่มผลิตพลังงานทดแทน ม. 9 ปัถวี
43 หมู่ 9 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0890976578
237 3-22-07-05/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 1 สะตอน
355 หมู่ 1 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 068489497
238 3-22-07-02/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านบ่อยาง
137/4 หมู่ 13 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 090865273
239 3-22-07-04/1-0013 กลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร หมู่ 6
98/1 หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์
240 3-22-07-04/1-0014 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออก
102/1 หมู่ 6 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0899315980
241 3-22-07-02/1-0024 กลุ่มปลูกข้าวโพดบ้านคลองเม่นและบ่อยาง
99 หมู่ 13 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0852295974
242 3-22-07-02/1-0025 กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านคลองเม่น
159/1 หมู่ 10 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์
243 3-22-07-05/1-0020 ทรัพย์สมบูรณ์ออร์คิด
155 หมู่ 6 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 095351195
244 3-22-07-05/1-0024 เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ม.3 บ้านคลองขนุน
79 หมู่ 3 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 099134229
245 3-22-07-04/1-0022 แสงเกษตรบ้านสำโรงล่าง
165 หมู่ 6 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 052986749
246 3-22-07-02/1-0050 เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร
146 หมู่ 5 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 011550628
247 3-22-07-05/1-0027 เกษตรผสมผสานบ้านทรัพย์สมบูรณ์
219 หมู่ 6 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 095396117
248 3-22-07-02/1-0054 หินขาวพัฒนา
281 หมู่ 9 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 017793136
249 3-22-07-04/1-0027 สำโรงพัฒนา หมู่ 2
44/1 หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์
250 3-22-07-04/1-0028 เกษตรพัฒนาทรายขาว
10/3 หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 090180481
251 3-22-07-04/1-0029 คลองตานิล
3/16 หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 068292839
252 3-22-07-04/1-0030 กลุ่มโคราช
199/31 หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 048637808
253 3-22-07-05/1-0030 กลุ่มสวนลำไยสะตอน
3/7 หมู่ 1 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 011534356
254 3-22-07-04/1-0031 คลองตานิลพัฒนา
44/1 หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0871489565
255 3-22-07-02/1-0062 ผลิตพืชไร่พืชสวนบ้านคลองเม่น
61 หมู่ 10 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 087747947
256 3-22-07-02/1-0068 ปฏิรูปการเกษตรสอยดาว
216/1 หมู่ 12 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 039497053
257 3-22-10-04/1-0009 กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจทุ่งกบินทร์
26/6 หมู่ 6 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0854342585
258 3-24-08-03/1-0008 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านคลองยายสร้อย
314 หมู่ 10 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 079427251
259 3-24-08-03/1-0012 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านท่าชีวิต
17 หมู่ 16 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์
260 3-24-08-02/1-0037 ปลูกยางพารา เบญจมาศ นายาว
978 หมู่ 15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0861418060
261 3-24-08-02/1-0054 กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโปร่งเจริญ
803 หมู่ 12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0843466170
262 3-24-08-02/1-0051 กลุ่มนายาวปลูกมันสำปะหลัง
434 หมู่ 19 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0924347428
263 3-24-08-02/1-0052 เกษตรกรรมธรรมชาติม.18 ต.ท่ากระดาน
76 หมู่ 18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0871469197
264 3-24-08-02/1-0058 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองยางใหม่
31 หมู่ 23 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0806359448
265 1-18-07-03/1-0026 กลุ่มเกษตรรวมมิตรเขาหลัก
193 หมู่ 6 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0898597257
266 1-18-08-02/1-0003 กลุ่มทำการเกษตรพืชไร่ หมู่ 5 กะบกเตี้ย
403 หมู่ 5 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 060468117
267 1-18-08-02/1-0004 กลุ่มแผ่นดินทองการเกษตรหมู่ 13 กะบกเตี้ย
391 หมู่ 2 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 095675008
268 3-20-03-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง
318 หมู่ 4 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี โทรศัพท์
269 3-20-03-03/1-0002 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังหนองเสือช้าง
41 หมู่ 3 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0898901664
270 3-20-04-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชไร่บ้านด่านผจญ
39 หมู่ 4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0816838612
271 3-20-04-06/1-0003 วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองผักกูด
441 หมู่ 13 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0852761333
272 3-20-04-07/1-0003 บ้านโป่งสะเก็ด
6 หมู่ 5 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0816835531
273 3-20-04-04/1-0002 บ้านคลองใหญ่โป่ง
34 หมู่ 10 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 018224150
274 3-20-04-05/1-0005 เขาไม้แก้วโคงาม
3/1 หมู่ 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038309165
275 3-20-06-10/1-0003 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านวังทอง
149 หมู่ 9 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 097773326
276 3-20-10-06/1-0017 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเขาชะอาง
89 หมู่ 2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0714868861
277 3-20-10-05/1-0014 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านขุนชำนาญ
166 หมู่ 2 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 04714365
278 3-20-10-02/1-0006 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังวัดสุวรรณ
37 หมู่ 7 ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0868270895
279 6-50-06-07/1-0015 กลุ่มเกษตรเทคโนโลยีก๊างหงส์
24/2 หมู่ 6 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 016029336
280 6-50-19-11/1-0004 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดู
69/1 หมู่ 5 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053966520
281 4-36-01-14/1-0004 ผลิตภัณฑ์การเกษตรสามพันตา
36/1 หมู่ 8 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
282 4-36-01-14/1-0016 กลุ่มผู้ปลูกอ้อยโควต้า5407
90 หมู่ 7 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
283 4-36-01-19/1-0004 ส่งเสริมการเกษตรไทรย้อย
35/1 หมู่ 7 ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
284 4-36-01-16/1-0020 กพัฒนาอ้อยบ้านแจ้งน้อย
41 หมู่ 5 ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
285 4-36-01-17/1-0003 เลี้ยงโคพื้นบ้านบ้านห้วยยาง หมู่ท่4 ต.โคกสูง
8 หมู่ 4 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
286 4-36-01-17/1-0007 เลี้ยงโคพื้นบ้าน หมู่ที่ 6 ต.โคกสูง
8 หมู่ 6 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0848239237
287 4-36-01-17/1-0008 ไข่เค็มสมุนไพรโคกสูง
73 หมู่ 1 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044822561
288 4-36-01-04/1-0036 กลุ่มโนนพระคำการเกษตร
19 หมู่ 12 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0854030091
289 4-36-01-11/1-0011 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปลูกมันสำปะหลัง
492 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0846850158
290 4-36-01-09/1-0027 กลุ่มระหัดวิดน้ำบ้านนาไก่เซา ตำบลนาเสียว
29 หมู่ 6 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0848257944
291 4-36-01-14/1-0032 เลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านวังเดือนห้า
96 หมู่ 9 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 085202789
292 4-36-01-14/1-0033 ส่งเสริมการผลิตการเกษตรบ้านวังเดือนห้า
1 หมู่ 9 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
293 4-36-01-14/1-0041 ส่งเสริมอาชีพสามพันตา
81/1 หมู่ 8 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
294 4-36-02-01/1-0053 เกษตรอินทรีย์คุณธรรมครบวงจรบ้านเขว้า
918 หมู่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
295 4-36-03-08/1-0025 เกษตรอินทรีย์คุณธรรมครบวงจร
145 หมู่ 7 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
296 4-36-04-09/1-0006 กลุ่มปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บ้านดอนหัน
59/1 หมู่ 7 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 057707883
297 4-36-04-09/1-0009 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านหนองไผ่
211 หมู่ 2 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 072316504
298 4-36-04-09/1-0011 กลุ่มปลูกพืชไร่บ้านโนนน้ำคำ
64 หมู่ 13 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 070905620
299 4-36-04-09/1-0015 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านสันติสุข
16/1 หมู่ 8 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 043402893
300 4-36-04-09/1-0016 เกษตรผสมผสานบ้านสารจอดเก่า
2 หมู่ 3 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
301 4-36-04-03/1-0014 ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บ้านโนนทัน หมู่ 7
41 หมู่ 7 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0874609611
302 4-36-04-02/1-0033 ปลูกอ้อย หมู่ 15 ต.บ้านหัน
135/1 หมู่ 15 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0817189865
303 4-36-04-09/1-0060 วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชพลังงานทดแทนและอาหาร
176 หมู่ 9 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
304 4-36-05-11/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านห้วยหัน
41 หมู่ 4 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0850282948
305 4-36-05-11/1-0015 เลี้ยงโคไทรงามวังชมภู
104/1 หมู่ 11 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0833699008
306 4-36-05-04/1-0004 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนศรีสง่า
65 หมู่ 8 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0854999363
307 4-36-05-04/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกมันอนุรักษ์ต้นน้ำซี
297 หมู่ 12 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 017688642
308 4-36-05-07/1-0035 ยูคาคุ้มน้อยพัฒนา
560 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0811587957
309 4-36-05-04/1-0039 เลี้ยงโคเนื้อห้วยกุ่ม
93/1 หมู่ 4 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0837411468
310 4-36-05-03/1-0019 กลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลังบ้านบำเหน็จสุวรรณ
114 หมู่ 5 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0810659441
311 4-36-06-01/1-0006 ปลูกอ้อยบ้านหนองไผ่ ม.15
140 หมู่ 15 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 062624328
312 4-36-06-11/1-0003 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์รากไม้บ้านหนองซึก
83 หมู่ 8 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 062245221
313 4-36-06-07/1-0020 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บึงละหาน
124/1 หมู่ 4 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862482586
314 4-36-07-04/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์พื้นบ้านหัวสระ
16 หมู่ 2 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0858585729
315 4-36-08-02/1-0016 เกษตรก้าวหน้าวังอ้ายจีด
346 หมู่ 3 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 061021283
316 4-36-08-02/1-0018 เลี้ยงโควังตะเฆ่การเกษตร
464 หมู่ 2 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 078772300
317 4-36-08-02/1-0017 ปลูกมันสำปะหลังชาววังอ้ายจีด
371 หมู่ 3 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 010724492
318 4-36-08-02/1-0029 เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองวังนางคอย
8 หมู่ 3 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 078782961
319 4-36-08-03/1-0015 ปลูกมันสำปะหลังบ้านใหม่สามัคคี
45 หมู่ 2 ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 010692607
320 4-36-08-02/1-0033 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนม่วง
157 หมู่ 8 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
321 4-36-08-05/1-0009 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองบัวน้อย
88 หมู่ 4 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 078782518
322 4-36-08-05/1-0010 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโสกปลาดุก
254/1 หมู่ 2 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 095841140
323 4-36-08-02/1-0034 เกษตรกรบ้านโนนสำราญ
91/1 หมู่ 7 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0844773615
324 4-36-08-02/1-0042 เลี้ยงไหมไทยวังอ้ายจีด
15 หมู่ 3 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0811035391
325 4-36-09-05/1-0001 กลุ่มวิสากิจชุมชนส่งเสริมพัฒนาชีพ
111 หมู่ 11 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 010723173
326 4-36-09-05/1-0002 กลุ่มวิสาหกิจพัฒนาพืชไร่
71 หมู่ 11 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 062655193
327 4-36-09-05/1-0004 ทำศาลาล้อเกวียนบ้านคลองรวก
60 หมู่ 11 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 019723614
328 4-36-09-04/1-0006 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังใหม่พัฒนา
58 หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 075171174
329 4-36-09-02/1-0003 กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกรัง
113 หมู่ 5 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 062603643
330 4-36-09-05/1-0017 เกษตรเลี้ยงสัตว์
239 หมู่ 1 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 081490942
331 4-36-09-03/1-0012 กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองไทร
46 หมู่ 7 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0872590286
332 4-36-09-03/1-0015 เลี้ยงโคบ้านเสลี่ยงทอง
42 หมู่ 5 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 092118686
333 4-36-09-04/1-0020 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังตาเทพ
70 หมู่ 5 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0818351342
334 4-36-09-01/1-0008 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านยางเกี่ยวแฝก
69 หมู่ 21 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 090622996
335 4-36-09-02/1-0012 บ้านวังสมบูรณ์
33 หมู่ 16 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 010737796
336 4-36-09-05/1-0039 กลุ่มพัฒนาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรบ้านสะพานยาว
4 หมู่ 5 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 048261035
337 4-36-09-03/1-0022 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนนจำปา
1 หมู่ 13 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862518183
338 4-36-09-03/1-0033 บ้านเก้าสัมพันธ์ปลูกยูคาสามัคคี
77 หมู่ 16 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0857726621
339 4-36-09-04/1-0035 กลุ่มเกษตรกรบ้านไร่พัฒนา
555 หมู่ 11 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
340 4-36-09-05/1-0042 กลุ่มมันสำปะหลังชุมชนบ้านสะพานหิน
253 หมู่ 2 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
341 4-36-09-03/1-0043 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองรัง
39 หมู่ 17 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0856573078
342 4-36-09-03/1-0056 ผู้ปลูกยางพาราและมันสำปะหลัง
89 หมู่ 15 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
343 4-36-09-02/1-0049 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่แบบยั่งยืน
72 หมู่ 8 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
344 4-36-09-02/1-0050 กลุ่มบ้านวังสมบูรณ์
59 หมู่ 16 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
345 4-36-09-03/1-0057 ห้วยหินฝน
502 หมู่ 10 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
346 4-36-09-02/1-0051 คลองสอง
23 หมู่ 20 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
347 4-36-09-02/1-0052 บ้านมะกอกงาม
132 หมู่ 3 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
348 4-36-09-03/1-0059 บ้านนายางกลักพอเพียง
84 หมู่ 1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
349 4-36-09-04/1-0048 เกษตรนวัตกรรมบ้านไร่
363 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
350 4-36-09-03/1-0061 กลุ่มเกษตรฟื้นฟูเศรษฐกิจ
49 หมู่ 15 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
351 4-36-09-03/1-0062 กลุ่มเกษตรน้ำหยด
124 หมู่ 15 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
352 7-36-09-04/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านวังใหม่
302 หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
353 7-36-09-01/1-0010 เกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
66 หมู่ 15 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
354 7-36-09-04/1-0012 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังอ้ายโพธิ์
102 หมู่ 4 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
355 7-36-09-03/1-0011 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านน้ำลาด
370 หมู่ 4 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
356 4-36-11-05/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองดินดำ
71 หมู่ 8 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
357 4-36-12-09/1-0022 กลุ่มเกษตรสร้างรายได้
130 หมู่ 10 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0854957029
358 4-36-13-04/1-0011 พัฒนาการเกษตรบ้านมอตาเจ็ก
41 หมู่ 14 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044829268
359 4-36-13-08/1-0024 กลุ่มพัฒนาสตรีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
144 หมู่ 1 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0897173712
360 4-36-13-08/1-0027 กลุ่มออมทรัพย์เกษตรกรบ้านวังชมภู
104 หมู่ 5 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
361 4-36-13-08/1-0025 กลุ่มปลูกพืชเกษตรพอเพียง
51 หมู่ 4 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0880559213
362 4-36-13-02/1-0018 วังน้ำอุ่นรวมเกษตร
9 หมู่ 10 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0816017428
363 4-36-13-04/1-0048 กลุ่มคลองเตยเพื่อการเกษตร
105 หมู่ 13 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0872258614
364 4-36-14-02/1-0003 เศรษฐกิจพอเพียงภักดี
63 หมู่ 13 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0870001857
365 4-36-14-04/1-0005 ไร่อ้อยบ้านโนนผักหวาน
20/2 หมู่ 7 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
366 4-36-14-03/1-0006 กลุ่มสตรีเข้มแข็งบ้านห้วยร่วม
47/1 หมู่ 2 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0846681353
367 4-36-15-04/1-0002 กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านหนองตอ
13 หมู่ 5 ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 078695580
368 4-36-15-04/1-0004 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านบุ่งหวาย
22 หมู่ 1 ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 062624348
369 4-36-15-02/1-0005 กลุ่มชาวไร่อ้อยบ้านสามหลักพัฒนา
18 หมู่ 9 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
370 4-36-15-04/1-0011 พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
99 หมู่ 7 ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0860680891
371 4-36-15-04/1-0010 กลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตพืชไร่
71/3 หมู่ 2 ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
372 4-36-15-04/1-0009 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านบุ่งหวายสมัคคี
23 หมู่ 1 ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0878793801
373 4-36-15-01/1-0020 กลุ่มเย็บผ้าจักรอุตสาหกรรมบ้านหนองฉิม
147/1 หมู่ 13 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0801651924
374 4-36-16-01/1-0003 กลุ่มปลูกพืชไร่บ้านหนองใหญ่
49 หมู่ 7 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862568139
375 4-36-16-01/1-0009 บ้านซับห่างสามัคคีธรรม
169 หมู่ 9 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0892863997
376 4-36-16-02/1-0009 เกษตรพอเพียงบ้านซับสายออ
210/1 หมู่ 5 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0833673137
377 4-36-16-01/1-0007 กลุ่มปลูกพืชบ้านตลุกคูณ
22 หมู่ 8 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0844109250
378 4-36-16-01/1-0013 เลี้ยงโคบ้านซับเจริญสุข
91 หมู่ 5 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0868729089
379 4-36-16-01/1-0016 กลุ่มมันสำปะหลังบ้านหนองใหญ่
106 หมู่ 7 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0861376065
380 4-36-16-03/1-0007 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ม.4
36 หมู่ 4 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0856120826
381 4-36-16-02/1-0011 เกษตรอินทรีย์วังอุดม
64 หมู่ 12 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0872405809
382 4-36-16-03/1-0009 สวนผักพารวย
30 หมู่ 7 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0844310467
383 4-36-16-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอีสานพลังงานไทย
22 หมู่ 2 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0852034693
384 4-36-16-01/1-0019 ปลูกมันสำปะหลังซับใหญ่
35 หมู่ 1 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0895801231
385 4-36-16-02/1-0015 กลุ่มน้ำหมักชีวภาพบ้านวังขอนสัก
36 หมู่ 3 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0810682382
386 4-36-16-03/1-0010 เกษตรกรรมยั่งยืนบ้านซับใหม่
188 หมู่ 6 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0879646188
387 4-36-16-01/1-0020 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจรบ้านซับเจริญสุข ม.5
111 หมู่ 5 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0852008531
388 4-36-16-01/1-0034 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุฉนวน
164 หมู่ 6 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0810628102
389 6-57-18-03/1-0018 กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านใหม่พัฒนา
170 หมู่ 6 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์
390 6-63-01-13/1-0016 ผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจ
50/1 หมู่ 5 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
391 6-63-01-14/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านทรัพย์สมบูรณ์
1 หมู่ 11 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 078414130
392 6-63-01-14/1-0018 เกษตรไทยร่ำรวย
135 หมู่ 12 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0872096391
393 6-63-01-14/1-0020 เกษตรอินทรีย์บ้านวังประจบ
159 หมู่ 1 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
394 6-63-01-09/1-0040 เกษตรกรเพื่อการเกษตร
48/6 หมู่ 13 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
395 6-63-01-09/1-0044 การเกษตรบ้านวังหิน หมู่ 5
115 หมู่ 5 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0872091855
396 6-63-01-09/1-0045 กลุ่มการเกษตรพอเพียง หมู่ 5
8/2 หมู่ 5 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
397 6-63-01-13/1-0026 กลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจห้วยทรายสอง
86/1 หมู่ 6 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
398 6-63-01-14/1-0027 ปลูกพืชเศรษฐกิจ
39/2 หมู่ 2 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
399 6-63-01-07/1-0027 กลุ่มเกษตรชาวบ้านตลุกมะขาม
46 หมู่ 7 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0877397116
400 9-63-01-11/1-0012 พัฒนาการผลิตมันสำปะหลังบ้านลานสาง
5 หมู่ 11 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
401 9-63-01-07/1-0015 กลุ่มมันสำปะหลัง หมู่10 ดงชัฎก้อม
110 หมู่ 10 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
402 6-63-03-03/1-0044 กลุ่มเลี้ยงโค มันสำปะหลัง หมู่ที่ 2 บ้านยกกระบัตร
26/3 หมู่ 2 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0877380821
403 6-63-03-04/1-0034 เกษตรพารวย
46/1 หมู่ 2 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0824561370
404 9-63-03-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคหมู่ที่ 8 ตำบลยกกระบัตร
99 หมู่ 8 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0897028038
405 6-63-04-01/1-0026 ไตรภาคีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
163 หมู่ 3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0892713002
406 6-63-04-01/1-0028 พัฒนาที่ดิน ส.ป.ก. ม.7
15/2 หมู่ 7 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0890588749
407 6-63-06-06/1-0009 กลุ่มเกษตร ตชด. พอเพียง
314 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 055563085
408 6-63-07-05/1-0022 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่3 รวมไทยฯ
65 หมู่ 3 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 057271521
409 6-63-07-05/1-0025 บ้านคีรีน้อยปลูกมันสำปะหลัง
31/2 หมู่ 1 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 079777476
410 6-63-07-02/1-0062 ผู้ปลูกพืชบ้านห้วยนกแล
94/1 หมู่ 9 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 062145277
411 6-63-07-02/1-0091 การเกษตรและพืชผัก หมู่6 บ้านเสรีราษฎร์
51 หมู่ 6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0856842113
412 9-63-07-04/1-0014 กลุ่มมันน้ำหยด
15/79 หมู่ 6 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0878394739
413 6-63-08-03/1-0027 กลุ่มทำไร่มันสำปะหลัง ปรอผาโด้
224 หมู่ 1 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก โทรศัพท์ 0810372389
414 6-63-09-01/1-0044 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านใหม่เสรีธรรม
4 หมู่ 7 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0898594806
415 6-63-09-01/1-0053 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี พ.ศ. 2552
195/1 หมู่ 4 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0870879943
416 6-63-09-01/1-0054 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองปลาไหล
13/14 หมู่ 8 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0819629928
417 6-63-09-02/1-0030 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านใหม่นาโบสถ์
539 หมู่ 4 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์
418 6-63-09-02/1-0031 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านวังตำลึง
120 หมู่ 5 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์
419 6-63-09-01/1-0060 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.4 บ้านเด่นวัว
379/1 หมู่ 4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0899079022
420 6-63-09-01/1-0064 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านเด่นวัว
150 หมู่ 4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์
421 6-63-09-01/1-0084 กลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังพัฒนาบ้านเด่นวัว
343/2 หมู่ 4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์
422 4-43-05-07/1-0020 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง บ้านห้วยน้ำเย็น
58 หมู่ 3 ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0859001158
423 4-43-05-06/1-0016 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อ้อย บ้านหนองแหวน
127 หมู่ 4 ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0801909127
424 4-43-05-22/1-0018 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรบ้านคำบอน
49 หมู่ 8 ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 086236583
425 4-43-05-07/1-0021 กลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่าเจริญ ตำบลเหล่าต่างคำ
133 หมู่ 10 ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
426 4-43-09-06/1-0005 กลุ่มส่งเสริมบำรุงยางโนนสวนหม่อน
141 หมู่ 5 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
427 6-55-01-06/1-0028 กลุ่มผู้ปลูกพืชผลทางการเกษตรตำบลเรือง
3 หมู่ 3 ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
428 6-55-01-17/1-0014 เกษตร หมู่ 3 บ้านห้วยลี่
23 หมู่ 3 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
429 6-55-01-06/1-0031 เกษตรบ้านห้วยขาม ต.เรือง
147 หมู่ 4 ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
430 6-55-01-16/1-0045 กลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตบ้านนาปงพัฒนา หมู่11
23 หมู่ 11 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
431 6-55-01-03/1-0024 กลุ่มเกษตรครบวงจรผาตูบ1
4 หมู่ 1 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0806709029
432 6-55-01-16/1-0050 เกษตร หมู่10 บ้านสวกพัฒนา
108 หมู่ 10 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
433 6-55-07-15/1-0040 มันสำปะหลังจอมจันทร์ ม.7
263 หมู่ 1 ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์ 0895569181
434 4-48-01-06/1-0020 มันสำปะหลังสุขเจริญหมู่ที่ 10 บ้านผึ้ง
48 หมู่ 10 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0833604966
435 4-48-01-14/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม. 8
29 หมู่ 8 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์
436 4-48-01-14/1-0028 บ้านปู่ตาปลูกมันสำปะหลังเข้มแข็ง
307 หมู่ 6 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์
437 4-48-05-07/1-0015 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
99/13 หมู่ 9 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0854567053
438 4-48-07-13/1-0022 กลุ่มพัฒนายางบ้านมูลอ้น
77 หมู่ 2 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0847439801
439 4-48-08-01/1-0017 ผู้ปลูกพืช
417 หมู่ 7 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0872191896
440 4-48-10-07/1-0005 กล่มผู้ปลูกมันสำปะหลังหนองดู่สู้ชีวิต
314 หมู่ 4 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
441 4-48-10-07/1-0006 กลุ่มเกษตรกรหนองดู่ก้าวหน้า
79/1 หมู่ 7 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857386604
442 4-48-10-02/1-0025 เกษตรสามัคคีนาหัวบ่อ
116 หมู่ 1 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
443 4-48-11-01/1-0028 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังโพธิ์ศรี
23 หมู่ 6 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 057555470
444 4-48-11-03/1-0048 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังเขตส.ป.ก.หมูม้น
31 หมู่ 5 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0845197472
445 4-39-01-09/1-0001 บ้านห้วยไร่
46 หมู่ 9 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 078618037
446 4-39-01-04/1-0022 กลุ่มอนุรักษ์โค กระบือ
153 หมู่ 7 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 070616891
447 4-39-01-11/1-0022 ปลูกอ้อยบ้านทุ่งโปร่ง
208 หมู่ 12 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 095710700
448 4-39-01-12/1-0009 เกษตรอินทรีย์บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 9
263 หมู่ 9 ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 097091101
449 4-39-01-15/1-0009 กลุ่มข้าวกล้องเกษตรกรโนนสง่า
13 หมู่ 2 ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 092757333
450 4-39-01-13/1-0037 กลุ่มไร่อ้อยโนนสมบูรณ์ หมู่ 3
29 หมู่ 3 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 066305950
451 4-39-01-13/1-0038 อ้อยโรงงาน
99 หมู่ 8 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 092733778
452 4-39-01-11/1-0025 ปลูกอ้อยโพธิ์ศรีสะอาดเหนือ
287 หมู่ 9 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
453 4-39-01-11/1-0032 ปลูกมันสำปะหลังตำบลกุดจิก
35 หมู่ 7 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
454 4-39-01-11/1-0052 ไร่นาสวนผสมเกษตรอินทรีย์ บ้านกุดจิก
128 หมู่ 1 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
455 4-39-01-04/1-0055 ชมรมคนมักมัน ตำบลหนองสวรรค์
240 หมู่ 3 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
456 4-39-02-05/1-0011 กลุ่มปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง บ้านหม่านเหนือ
55/1 หมู่ 8 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
457 4-39-02-09/1-0048 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านโนนไหม
53 หมู่ 3 ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
458 4-39-02-11/1-0014 กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลดงสวรรค์
32 หมู่ 2 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
459 4-39-02-11/1-0025 กลุ่มยางพารา ต.ดงสวรรค์
168 หมู่ 3 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
460 4-39-02-05/1-0034 กลุ่มทำไร่ปลูกอ้อย
44/1 หมู่ 16 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
461 4-39-02-02/1-0026 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ต.ด่านช้าง
150 หมู่ 2 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
462 4-39-02-11/1-0026 กลุ่มยางพาราบ้านเกษมณี ม.4 ต.ดงสวรรค์
64 หมู่ 4 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
463 4-39-02-05/1-0039 กุดดินจี่ปาล์มน้ำมัน
16 หมู่ 9 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
464 4-39-03-09/1-0018 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านดงบาก
18 หมู่ 10 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
465 4-39-03-01/1-0025 สถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชน ต.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
65 หมู่ 9 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0883182117
466 4-39-03-03/1-0049 กลุ่มหัวมันใหญ่ยาวบ้านวังมน
69 หมู่ 8 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
467 4-39-03-08/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์มันบ้านวังมน
15 หมู่ 8 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
468 4-39-03-09/1-0022 กลุ่มมันพัฒนาบ้านดงบาก
35 หมู่ 10 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0932862542
469 4-39-03-09/1-0023 กลุ่มมันก้าวหน้าบ้านดงบาก
73 หมู่ 10 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0899421692
470 4-39-03-09/1-0024 กลุ่มมันใหญ่บ้านดงบาก
95 หมู่ 10 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
471 4-39-03-09/1-0025 กลุ่มมันงามบ้านดงบาก
220 หมู่ 10 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0885123816
472 4-39-03-08/1-0020 กลุ่มมันซีโอบ้านวังมน
50 หมู่ 8 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0860157240
473 4-39-04-05/1-0013 กลุ่มผลิตพืชผลการเกษตรบ้านหนองผือ
33 หมู่ 12 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 034187567
474 4-39-04-01/1-0023 กลุ่มผลิตพืชผลการเกษตรบ้านหนองทุ่งมน
89 หมู่ 3 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 010536971
475 4-39-04-09/1-0023 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองกุงแก้ว
176 หมู่ 4 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 057612055
476 4-39-04-09/1-0027 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองกุงแก้ว
124 หมู่ 4 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 072222908
477 4-39-04-05/1-0018 กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านห้วยบ่อทอง
33 หมู่ 15 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0833632157
478 4-39-04-03/1-0004 กลุ่มสภาชุมชนการเกษตรบ้านดอนปอ-โนนอุดม
106 หมู่ 10 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0847421416
479 4-39-04-05/1-0019 กลุ่มสภาชุมชนการเกษตรบ้านกุดดุก-สุขเกษม
151 หมู่ 3 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0807201743
480 4-39-04-06/1-0025 กลุ่มสภาชุมชนการเกษตรบ้านวังโปร่ง
63 หมู่ 3 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0807290602
481 4-39-04-06/1-0026 กลุ่มสภาชุมชนการเกษตรบ้านโต่งโต้น
97 หมู่ 7 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
482 4-39-04-05/1-0020 กลุ่มสภาชุมชนการเกษตรบ้านโคกสนั่น
87 หมู่ 10 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0857391797
483 4-39-04-05/1-0021 กลุ่มสภาชมชนการเกษตรบ้านตาลเดี่ยว
49/1 หมู่ 11 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0811388371
484 4-39-04-08/1-0020 กลุ่มสภาชุมชนการเกษตรบ้านโนนสงวน-โนนสงวนพัฒนา
1 หมู่ 4 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0899413087
485 4-39-04-05/1-0024 กลุ่มสภาชุมชนการเกษตรบ้านหนองผือ
12 หมู่ 12 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0856837433
486 4-39-04-05/1-0025 กลุ่มสภาชุมชนการเกษตรบ้านโนนสำราญ-สมสนุก
101 หมู่ 14 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0857457981
487 4-39-04-02/1-0019 กลุ่มสภาชุมชนการเกษตรบ้านโคกสูง-โคกสวรรค์
80 หมู่ 15 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 081095025
488 4-39-04-09/1-0044 กลุ่มเกษตรยั่งยืนใหม่ทานตะวัน
227 หมู่ 13 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 078627751
489 4-39-04-09/1-0051 กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรบ้านโนนสะอาด
90 หมู่ 2 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
490 4-39-04-05/1-0037 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราและพืชไร่บ้านห้วยบ่อทอง
44 หมู่ 15 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0890351951
491 4-39-04-01/1-0037 กลุ่มผลิตพืชผลการเกษตรบ้านทุ่งพัฒนา
30 หมู่ 11 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0862417992
492 4-39-04-09/1-0086 กลุ่มปลูกพืชไร่บ้านโนนสะอาด
90 หมู่ 2 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0872223286
493 4-39-04-10/1-0037 เกษตรอินทรีย์ชุมชนต้นแบบ 552
23 หมู่ 1 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0982233265
494 4-39-05-05/1-0002 กลุ่มปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ บ้านโชคชัย ม.12
129 หมู่ 12 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 078615088
495 4-39-05-05/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค ต.ดงมะไฟ
13 หมู่ 3 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0847855326
496 4-39-05-02/1-0006 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังบ้านต่างแคน
334 หมู่ 9 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0879458526
497 4-39-05-02/1-0008 กลุ่มพัฒนามันสำปะหลังบ้านโคก หมู่ที่1
12 หมู่ 1 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0871343853
498 4-39-05-07/1-0031 กลุ่มปลูกยางพาราคลองเจริญ 5-6
78 หมู่ 6 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
499 4-39-05-03/1-0018 กลุ่มทำไร่บ้านวิจิตรพัฒนา หมู่ 5
306 หมู่ 5 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
500 4-39-05-03/1-0022 กลุ่มพืชไร่บ้านวิจิตรพัฒนาสอง หมู่ 10
186 หมู่ 10 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0857426830
501 4-39-05-03/1-0030 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาดี หมู่ 1
37 หมู่ 1 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
502 4-39-05-05/1-0018 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านดงมะไฟหมู่ 1
52 หมู่ 1 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 085765154
503 4-39-05-02/1-0010 กลุ่มปลูกพืชอาหารสัตว์บ้านกกข่า
39 หมู่ 7 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 072143717
504 4-39-05-02/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนอุดม
112 หมู่ 6 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
505 4-39-05-03/1-0034 กลุ่มปลูกพืชไร่บ้านแสงอรุณ ม.13
72 หมู่ 13 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0810526031
506 4-39-05-07/1-0039 กลุ่มปลูกพืชไร่บ้านน้ำโมง
109 หมู่ 3 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 060612749
507 4-39-05-05/1-0021 กลุ่มปลูกอ้อยและไร่นาสวนผสมบ้านวังหินซา ม.9
65 หมู่ 9 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
508 4-39-05-05/1-0022 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 1
285 หมู่ 1 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
509 4-39-05-05/1-0023 กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านโนนมีชัย
43 หมู่ 10 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
510 4-39-05-05/1-0025 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยบ้านโนนสง่า ม.6 ต.ดงมะไฟ
140 หมู่ 6 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
511 4-39-05-05/1-0027 กลุ่มเกษตรผู้ปลูกอ้อยบ้านวังหินซา/บ้านโนนสง่า ต.ดงมะไฟ
118 หมู่ 4 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 057573958
512 4-39-05-04/1-0021 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านหนองบัวงาม
181 หมู่ 9 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
513 4-39-05-08/1-0024 กลุ่มรากไม้เฟอนิเจอร์บ้านหนองเหลือง
6 หมู่ 2 ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
514 4-39-05-06/1-0030 กลุ่มยางพาราบ้านเซิน ต.นาดี
107 หมู่ 3 ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0833576027
515 4-39-06-01/1-0001 กลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลืองชุมชนนาสมหวัง
171 หมู่ 8 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 092786443
516 4-39-06-04/1-0015 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหินตั้ง
36 หมู่ 10 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
517 4-39-06-03/1-0022 สภาชุมชนตำบลวังทอง
107 หมู่ 2 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
518 4-30-01-19/1-0010 กลุ่มเกษตรพัฒนามันสำปะหลังบ้านหนองบัวศาลา ม.4
154 หมู่ 4 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0849365908
519 4-30-02-08/1-0002 กลุ่มหัตถกรรมบ้านซับสะเดา
50 หมู่ 11 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072531027
520 4-30-02-06/1-0003 กลุ่มเกษตรกรทำไร่มาบตะโกเอน
116 หมู่ 5 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
521 4-30-02-09/1-0006 กลุ่มเย็บกระเป๋าพลาสติกบ้านไร่แหลมทอง
8 หมู่ 5 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072479106
522 4-30-02-12/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองเมา
17 หมู่ 1 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
523 4-30-02-06/1-0014 กลุ่มเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังรดน้ำ
36 หมู่ 5 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0812655898
524 4-30-02-09/1-0015 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านไร่แหลมทอง หมู่ 5
29 หมู่ 5 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
525 4-30-02-08/1-0008 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมบ้านหินลับ
125 หมู่ 12 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0857758039
526 4-30-02-11/1-0002 กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่บ้านหนองโค
148 หมู่ 1 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872431844
527 4-30-02-08/1-0010 ทำไร่มันสำปะหลังบ้านบุตาโฮ
32 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862542876
528 4-30-03-03/1-0006 ปลูกพืชผักปลอดภัยบ้านบ่อลิง
210 หมู่ 10 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072603010
529 4-30-03-01/1-0005 ทำไร่มันสำปะหลังปลอดสารพิษ
40 หมู่ 3 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 057676875
530 4-30-03-04/1-0006 คนรักการเกษตรเอี่ยมเฮง
79 หมู่ 12 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844798868
531 4-30-03-04/1-0014 กลุ่มเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังบ้านสมบัติเจริญ
40 หมู่ 6 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0812827482
532 4-30-03-04/1-0024 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังหนองสนวน
38 หมู่ 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
533 4-30-03-01/1-0014 กลุ่มเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
89 หมู่ 10 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
534 4-30-03-02/1-0005 กลุ่มไผ่เศรษฐกิจพิชิตความยากจน
258 หมู่ 8 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
535 4-30-03-04/1-0035 พัฒนาการเกษตรบ้านหนองบัวแดง
179 หมู่ 14 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
536 7-30-03-01/1-0010 เกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ
139 หมู่ 10 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
537 4-30-04-07/1-0012 ท้องถิ่นบะดาวเรือง
74 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0879619302
538 4-30-04-07/1-0014 หนองบัวสามัคคี
41 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0254149513
539 4-30-04-05/1-0009 หนองทัพลาวร่วมใจ
111 หมู่ 12 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0857660985
540 4-30-05-03/1-0002 กลุ่มสตรีเย็บผ้าใส่กล่องกระดาษทิชชูบ้านสระสี่เหลี่ยม
146 หมู่ 4 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 098942425
541 4-30-05-03/1-0018 เพื่อการเกษตรโนนตาลเสี้ยนพัฒนา
5/1 หมู่ 12 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 062542889
542 4-30-05-03/1-0020 เกษตรบ้านหนองกุงน้อย
63 หมู่ 10 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 096245288
543 4-30-05-03/1-0017 เกษตรอินทรีย์หนองปรือก้าวหน้า
152 หมู่ 16 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 078765402
544 4-30-05-03/1-0024 ตลุกพลวงเกษตรมั่นคง
78/41 หมู่ 5 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0848347724
545 4-30-05-03/1-0026 พัฒนาอาชีพการเกษตรหนองกุงน้อย
41 หมู่ 10 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0851043306
546 4-30-05-01/1-0007 หนองใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์พัฒนา
139 หมู่ 4 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044387226
547 4-30-05-04/1-0008 ช่อพัฒนาร่วมใจ
44 หมู่ 8 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0878137582
548 4-30-06-01/1-0006 ศูนย์ผลิตข้าวชุมชนบ้านหนองตะไก้
10/1 หมู่ 6 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044497342
549 4-30-06-11/1-0007 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง
19 หมู่ 5 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 087239851
550 4-30-06-13/1-0005 กลุ่มปรับปรุงมันสำปะหลัง
11 หมู่ 8 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 083365557
551 4-30-06-01/1-0010 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
42 หมู่ 1 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044399440
552 4-30-06-10/1-0004 อรพิมพ์การเกษตรพูนผล
117 หมู่ 15 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0855768625
553 4-30-06-10/1-0005 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านอรพิมพ์
6 หมู่ 15 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0878689254
554 4-30-06-13/1-0007 กลุ่มพัฒนามันสำปะหลังบ้านโนนเสมา
45 หมู่ 3 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0833848784
555 4-30-06-10/1-0006 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมันสำปะหลังบ้านละกอ
16 หมู่ 4 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872412631
556 4-30-06-11/1-0009 เพิ่มผลผลิตการเกษตรบ้านโจดกระทิง
179 หมู่ 1 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0818707283
557 4-30-06-11/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านทรัพย์เจริญ
68 หมู่ 8 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0879645169
558 4-30-06-10/1-0007 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนไม้แดง
13/1 หมู่ 8 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872400835
559 4-30-06-10/1-0008 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองตะไก้
17/2 หมู่ 6 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0831011051
560 4-30-06-11/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านดงพลอง
171 หมู่ 5 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0878740483
561 4-30-06-10/1-0009 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกสำโรง
2/2 หมู่ 5 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872508491
562 4-30-06-13/1-0009 กลุ่มปลูกอ้อยโรงงานและมันสำปะหลังบ้านหินโคนพัฒนา
24 หมู่ 10 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0817093857
563 4-30-06-05/1-0008 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังและอ้อยโรงงานบ้านหนองแมว
27 หมู่ 10 ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862646378
564 4-30-06-11/1-0012 ปลูกอ้อยโรงงานและมันสำปะหลังพลังสามัคคี
193 หมู่ 5 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844969394
565 4-30-06-11/1-0013 กลุ่มปลูกอ้อยและมันสำปะหลังบ้านโจดกระทิง
225 หมู่ 1 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862612870
566 4-30-06-11/1-0014 โจดกระทิงการเกษตร
111 หมู่ 1 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0867951520
567 4-30-08-06/1-0001 กลุ่มหมู่บ้านมันสำปะหลังพัฒนาบ้านกุดโดก
34 หมู่ 8 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 010673439
568 4-30-08-13/1-0009 กลุ่มเกษตรพัฒนาปราสาทใต้
92 หมู่ 14 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 062652388
569 4-30-08-15/1-0005 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านป่ารังงาม
41/1 หมู่ 3 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072426343
570 4-30-08-13/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาโคกพัฒนา
75 หมู่ 23 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 052751134
571 4-30-08-13/1-0011 กลุ่มปลูกมันบ้านกุดพญา
159 หมู่ 21 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 095827135
572 4-30-08-08/1-0003 มาบกราดเจริญทรัพย์
106 หมู่ 4 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
573 4-30-08-06/1-0011 บ้านวังโป่งก้าวหน้ามันสำปะหลัง
341 หมู่ 6 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
574 4-30-08-06/1-0012 วังโป่งพัฒนามันสำปะหลัง
36 หมู่ 6 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
575 4-30-08-10/1-0007 กลุ่มทำไร่หนองกราด
117 หมู่ 13 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 095796833
576 4-30-08-13/1-0014 หินดาดพัฒนามันสำปะหลัง
389/1 หมู่ 13 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 057630209
577 4-30-08-13/1-0015 เกษตรกรห้วยจรเข้เข้มแข็ง
194 หมู่ 3 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072531224
578 4-30-08-06/1-0013 ไม้ดอกดาวเรือง
49 หมู่ 8 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 033681213
579 4-30-08-08/1-0004 มาบกราดพูลทรัพย์
131 หมู่ 4 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 30210
580 4-30-08-13/1-0016 หินดาดเกษตรรุ่งเรือง
363 หมู่ 1 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072488679
581 4-30-08-06/1-0015 มันสำปะหลัง
207 หมู่ 10 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 010705314
582 4-30-08-13/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหินดาดเหนือ
485 หมู่ 17 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0892831958
583 4-30-08-15/1-0007 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโปร่งใหญ่
212 หมู่ 20 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0890081978
584 4-30-08-06/1-0016 กลุ่มมันสำปะหลังสร้างครอบครัวบ้านวังโป่ง
406 หมู่ 11 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
585 4-30-08-06/1-0017 บ้านวังโป่ง
28 หมู่ 6 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
586 4-30-08-05/1-0005 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่มันสำปะหลังบ้านหนองละมั่ง
196/1 หมู่ 14 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0833689238
587 4-30-08-03/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหัวบ่อหมู่ที่6
59 หมู่ 6 ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0851044362
588 4-30-08-05/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรร่วมใจพัฒนา
122/1 หมู่ 16 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0819764616
589 4-30-08-05/1-0007 วิสาหกิจชุมชนเกษตรโกรกลึกพัฒนา
30 หมู่ 16 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0868772390
590 4-30-08-05/1-0008 เกษตรเพื่อชุมชน
82 หมู่ 16 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844705466
591 4-30-08-01/1-0039 แปรรูปพืชไร่
35/1 หมู่ 13 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
592 4-30-12-03/1-0015 กลุ่มตะวันยิ้ม
24 หมู่ 6 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 058607720
593 4-30-14-17/1-0001 กลุ่มเกษตรกรบ้านแหลมรวก
149 หมู่ 5 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072392134
594 4-30-14-17/1-0004 ข้าวโพดชุมชนบ้านพันธ์สงวน
34 หมู่ 3 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0848297271
595 4-30-14-02/1-0003 ปลูกมันสำปะหลังบ้านดอนลำใย
44 หมู่ 20 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
596 4-30-14-01/1-0033 เกษตรอินทรีย์เศรษฐีเมืองย่าปักธงชัย
611/3 หมู่ 10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
597 4-30-14-16/1-0020 เพาะกล้าไม้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลบ้านโนนแดง ต.ภูหลวง
99 หมู่ 1 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
598 4-30-14-01/1-0036 ต้นกล้าพลังงานทดแทนไบโอดีเซลบ้านไชโย ต.เมืองปัก
9 หมู่ 13 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
599 4-30-15-08/1-0004 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังหมู่ 10 ตำบลนิคมฯ
19/1 หมู่ 10 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 061094782
600 4-30-15-08/1-0005 อาชีพการพัฒนาเกษตรกรชาวไร่
27 หมู่ 10 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0801535914
601 4-30-15-12/1-0005 พัฒนาอาชีพบ้านหนองบัวคำ
96/9 หมู่ 5 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0892816861
602 4-30-15-12/1-0008 ส่งเสริมการปลูกอ้อยพันธุ์ดี
3 หมู่ 8 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0884947036
603 4-30-15-08/1-0006 พลังเกษตรยั่งยืน
26/2 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0818416584
604 4-30-16-08/1-0001 กลุ่มไร่นาสวนผสมตำบลหลุ่งประดู่
8 หมู่ 11 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862558261
605 4-30-16-04/1-0005 กลุ่มชุมชนคนรักการเกษตรบ้านโคกรักษ์
24 หมู่ 11 ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0883504048
606 4-30-17-10/1-0006 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านภูดินทอง
68 หมู่ 15 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
607 4-30-18-01/1-0002 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สภาเกษตรกรไทยแห่งชาติ
216/2 หมู่ 2 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0815477518
608 4-30-18-07/1-0014 เกษตรกร หมู่ 18 บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา
420 หมู่ 18 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0895837018
609 4-30-18-01/1-0018 ต้นกล้าเกษตรกร
9 หมู่ 3 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0897193839
610 4-30-19-05/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อกุ่มพะยา
210 หมู่ 3 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
611 4-30-19-03/1-0002 กลุ่มเกษตรอินทรีย์โตนดโชคดีพัฒนา
77 หมู่ 3 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
612 4-30-19-04/1-0003 ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต.หนองสรวง
35 หมู่ 1 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
613 4-30-19-02/1-0005 ทำนาบ้านโป่งแดง
71 หมู่ 1 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
614 4-30-19-04/1-0004 ส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลังหนองตะครอง
75 หมู่ 3 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
615 4-30-19-03/1-0004 ผลิตข้าวพันธุ์ดีบ้านหนองสะแก
95 หมู่ 5 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
616 4-30-19-04/1-0006 กลุ่มมันสำปะหลังอินทรีย์หนองสรวง
182 หมู่ 7 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
617 4-30-19-02/1-0009 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดีหนองม่วง
50 หมู่ 6 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
618 4-30-19-05/1-0002 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรบุระไหว
27 หมู่ 4 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
619 4-30-19-01/1-0008 กลุ่มเกษตรกรทำนาขามทะเลสอ
199 หมู่ 3 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0
620 4-30-19-04/1-0011 กลุ่มเกษตรกรไร่มันสำปะหลังและข้าวโพดหนองสรวง
25/3 หมู่ 2 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
621 4-30-20-09/1-0012 กลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านทุ่งพนมวัง
41/1 หมู่ 12 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 078066957
622 4-30-20-11/1-0005 กิจกรรมเลี้ยงแพะเนื้อ
65/2 หมู่ 8 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0843383969
623 4-30-20-08/1-0004 ไร่อ้อย หมู่บ้านฝายหลวง
15/8 หมู่ 13 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872463096
624 4-30-20-11/1-0013 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านผาแดง
23 หมู่ 11 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0860351836
625 4-30-20-08/1-0011 กลุ่มปลูกพืชไร่บ้านห้วยลุง
18/1 หมู่ 2 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
626 4-30-20-11/1-0019 ทำไร่มันสำปะหลังบ้านเลิศมงคล
117/1 หมู่ 15 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
627 4-30-20-11/1-0020 ทำไร่อ้อยบ้านดอนเมือง
3/2 หมู่ 4 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0801701783
628 4-30-20-11/1-0021 กลุ่มผลิตมันสำปะหลังบ้านซับกระสังข์
10/1 หมู่ 6 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0801741302
629 4-30-20-08/1-0012 กลุ่มผลิตมันสำปะหลังบ้านหนองไทร
17/5 หมู่ 5 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810727170
630 4-30-20-03/1-0004 ปลูกมันสำปะหลังและไม้ยูคาบ้านซับใต้
80 หมู่ 7 ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072556785
631 4-30-20-03/1-0006 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแวงน้อย
17/5 หมู่ 8 ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 057690076
632 4-30-20-05/1-0012 ไม้เศรษฐกิจตำบลหนองหญ้าขาว
138/4 หมู่ 3 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 057648929
633 4-30-20-12/1-0024 ผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านห้วยตะแคงเหนือ
21 หมู่ 7 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 099171130
634 4-30-20-12/1-0026 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านมงคลชัยพัฒนา
102 หมู่ 12 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 033642081
635 4-30-20-12/1-0025 ปลูกมันสำปะหลังบ้านมงคลชัยพัฒนา
70/1 หมู่ 12 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
636 4-30-20-12/1-0027 กลุ่มพัฒนาพืชไร่บ้านมงคลชัยพัฒนา
108 หมู่ 12 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 011666121
637 4-30-20-09/1-0020 เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านท่าข้าม หมู่ 10
37 หมู่ 10 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862647542
638 4-30-20-09/1-0022 กลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งพนมวัง
79/13 หมู่ 12 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862579223
639 4-30-20-09/1-0026 กลุ่มปลูกพืชไร่บ้านหนองจอก หมู่ 5
69/4 หมู่ 5 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0821499301
640 4-30-20-12/1-0038 การเกษตรบ้านมงคลชัยพัฒนา
108 หมู่ 12 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0817562151
641 4-30-21-04/1-0004 กลุ่มป่ากล้วยพัฒนา
79 หมู่ 18 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072569686
642 4-30-22-05/1-0007 กลุ่มพัฒนาไร่มันสำปะหลังบ้านหนองหัวแรต
147 หมู่ 1 ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044330242
643 4-30-22-04/1-0007 กลุ่มเกษตรพัฒนาไร่มันสำปะหลังบ้านหนองหัวแรต
153 หมู่ 6 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
644 4-30-22-01/1-0010 รวมพลังสามัคคี
27 หมู่ 6 ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 098020280
645 4-30-22-07/1-0020 กลุ่มเกษตรรุ่งเรือง หมู่ 4
72 หมู่ 4 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072194032
646 4-30-22-07/1-0022 ปลูกอ้อยบ้านหนองจาน
99 หมู่ 8 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 092835193
647 4-30-22-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรปลูกไม้ยูคาเศรษฐกิจ
91 หมู่ 7 ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 017304713
648 4-30-22-08/1-0034 กลุ่มระเบิดดินดานบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
120 หมู่ 3 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844754104
649 4-30-23-03/1-0002 ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหัวบึง
99 หมู่ 1 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072512826
650 4-30-23-03/1-0022 กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านหนองบัวกอง
52 หมู่ 3 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
651 4-30-23-05/1-0012 โนนสะอาดสุขสันต์
282 หมู่ 2 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0897176333
652 4-30-23-01/1-0024 ไร่มันทอง
111 หมู่ 10 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872565337
653 4-30-23-03/1-0039 เกษตรปลูกอ้อย
7 หมู่ 2 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0860311709
654 4-30-23-05/1-0013 บ้านกุดปลาฉลาด
189 หมู่ 6 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0836682352
655 4-30-23-01/1-0028 เกษตรกรเลี้ยงหม่อนไหมหนองแขมพัฒนา
45 หมู่ 8 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0883747433
656 4-30-23-01/1-0029 หม่อนไหมหนองเม็กน้อย
131 หมู่ 10 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810643425
657 4-30-23-03/1-0054 เลี้ยงสุกรบึงพะไล
118 หมู่ 2 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0827468504
658 4-30-23-03/1-0055 ปลูกอ้อยบ้านหนองเต่า
23 หมู่ 9 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0814468560
659 4-30-23-03/1-0056 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังน้ำหยด
99 หมู่ 2 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0831241429
660 4-30-23-03/1-0057 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังน้ำหยดบ้านหัวบึงหมู่1
2 หมู่ 1 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0804809543
661 4-30-24-02/1-0006 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองไผ่
62 หมู่ 7 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
662 4-30-24-02/1-0009 กลุ่มเกษตรกรบ้านโสกแซง
6/1 หมู่ 8 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
663 4-30-24-02/1-0013 กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรบ้านโกรก
23/1 หมู่ 3 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
664 4-30-25-04/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสมุนไพรชีวภาพหนองโสมง
170 หมู่ 6 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 068755877
665 4-30-25-03/1-0007 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโป่งตาลาด
53 หมู่ 8 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0849585104
666 4-30-25-02/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองไม้แดง
8 หมู่ 13 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862584733
667 4-30-25-02/1-0013 พัฒนามันสำปะหลัง
6 หมู่ 11 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862501028
668 4-30-25-02/1-0014 สันกำแพงพัฒนา
251 หมู่ 12 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0856118978
669 4-30-25-03/1-0009 ปลูกมันสำปะหลังบ้านระเริง
64 หมู่ 1 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810765161
670 4-30-25-02/1-0015 ยุบอีปูนมั่นคง
169 หมู่ 4 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862238000
671 4-30-26-01/1-0015 กลุ่มแปรรูปอาหารจากข้าวและเนื้อสัตว์
504 หมู่ 1 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044227058
672 4-30-26-02/1-0005 กลุ่มเกษตรกรปลูกมัน ข้าวโพดบ้านหนองแวง
395 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
673 4-30-26-02/1-0007 กล่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง
38 หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 062468730
674 4-30-26-03/1-0003 กลุ่มแม่บ้านดอกกระเจียวขาว
15/1 หมู่ 7 ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
675 4-30-26-02/1-0010 กลุ่มหนองแวงพัฒนาก้าวหน้า
5 หมู่ 16 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072547064
676 4-30-26-02/1-0016 กลุ่มหนองแวงการเกษตร
51 หมู่ 16 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 038963851
677 4-30-26-01/1-0022 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าบ้านโนนสมบูรณ์
171/1 หมู่ 7 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 079562116
678 4-30-26-02/1-0040 กลุ่มเกษตรหิงห้อยใต้
75/1 หมู่ 21 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0847246646
679 4-30-26-02/1-0041 ต้นกล้าพลังงานทดแทนไบโอดีเซลบ้านหนองแวง
211 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
680 4-30-29-03/1-0009 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง บ้านปลักอีแรต
32 หมู่ 1 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
681 4-30-29-03/1-0010 กลุ่มมันสำปะหลังหนองมะเขือ
28 หมู่ 22 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
682 4-30-29-03/1-0016 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองคลอง
81 หมู่ 17 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
683 7-30-30-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแก
15 หมู่ 9 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0933457370
684 4-30-32-05/1-0002 กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจและผลิตสารชีวภาพ
176 หมู่ 4 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
685 4-30-32-01/1-0005 กลุ่มส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรตำบลช้างทอง หมู่ 6
77 หมู่ 6 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 084696778
686 4-30-32-05/1-0015 ผลิตมันสำปะหลังแฟร์เทรคหนองยางโคราชไทยแลนด์
164 หมู่ 1 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0898642221
687 6-60-04-01/1-0012 ปลูกพืชไร่บ้านคลองกำลัง
46/40 หมู่ 11 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0810406676
688 6-60-04-09/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองลกฟ้า
447 หมู่ 11 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0875233501
689 6-60-09-06/1-0018 กลุ่มอาชีพผู้ปลูกและขายพืชการเกษตร
36 หมู่ 4 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
690 6-60-09-05/1-0050 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลุกมันสำปะหลังตำบลโพธิ์ประสาท
306 หมู่ 6 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0853976351
691 6-60-11-16/1-0012 กลุ่มแตงน้ำหยดบ้านบุรีรัมย์
143/1 หมู่ 10 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
692 9-60-12-06/1-0010 วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสุขสันต์
98/1 หมู่ 11 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0856050131
693 6-60-13-04/1-0008 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังเกษตรจุลินทรีย์
77 หมู่ 10 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056238112
694 6-60-13-01/1-0006 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
141/1 หมู่ 5 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 095689206
695 6-60-13-05/1-0021 เกษตรผสมผสานบ้านทรัพย์มาก
131/1 หมู่ 16 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0850519997
696 6-60-13-05/1-0026 กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน
135 หมู่ 1 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 048181585
697 6-60-13-05/1-0025 เกษตรผสมผสานและหัตถกรรมบ้านด่านพัฒนา
60/2 หมู่ 10 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 017938863
698 6-60-13-01/1-0022 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านหนองอ้ายสา
147 หมู่ 6 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0861194437
699 6-60-13-01/1-0026 เกษตรผสมผสาน หมู่ 5 บ้านไร่ทรายทอง
142 หมู่ 5 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0872052648
700 6-60-15-01/1-0012 เกษตรกรผสมผสานบ้านเขาจั๊กจั่น ม.10
136 หมู่ 10 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0862060109
701 6-60-15-01/1-0013 กลุ่มทำไร่เกษตรบ้านคลองน้ำดัง
128 หมู่ 10 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0894416260
702 4-31-02-07/1-0009 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลตำบลหนองขมาร
76 หมู่ 5 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 081999316
703 4-31-03-02/1-0009 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูปลูกข้าวหินโคน ต.ลำดวน
105 หมู่ 10 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
704 4-31-04-05/1-0002 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกมะค่า
144 หมู่ 5 ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 053083297
705 4-31-04-05/1-0008 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและเลี้ยงหมูบ้านโคกมะค่า
19 หมู่ 5 ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044605100
706 4-31-04-06/1-0008 ปลูกมันปลอดสารพิษบ้านหนองทองลิ่ม
75 หมู่ 3 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
707 4-31-04-15/1-0005 การปลูกมันสำปะหลังตำบลก้านเหลือง
44 หมู่ 9 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0872500785
708 4-31-04-18/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองขุนอัด
43 หมู่ 8 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
709 4-31-04-05/1-0009 กลุ่มเกษตรบ้านโคกกระสังข์
88 หมู่ 6 ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0846074361
710 4-31-04-18/1-0006 การปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองนาโคกสูง
109 หมู่ 5 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
711 4-31-04-18/1-0007 กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหว้า
77 หมู่ 7 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
712 4-31-04-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านโคกกลาง
1 หมู่ 10 ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
713 4-31-04-15/1-0006 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านหนองหญ้าวัว
97 หมู่ 7 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0833474232
714 4-31-04-15/1-0007 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงบ้านหนองหญ้าวัว
15 หมู่ 7 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878756754
715 4-31-04-18/1-0008 การปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกยาง
72 หมู่ 10 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
716 4-31-04-16/1-0010 เกษตรผสมผสานบ้านหนองโคลน
15 หมู่ 11 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
717 4-31-04-16/1-0012 กลุ่มทำนาทำไร่บ้านจันทร์แดง
5 หมู่ 9 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
718 4-31-04-16/1-0013 เกษตรผสมผสานบ้านหนองขาม หม่ 2
105 หมู่ 2 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
719 4-31-04-16/1-0014 กลุ่มเกษตรยั่งยืนตำบลบ้านสิงห์
57 หมู่ 12 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857710813
720 4-31-04-06/1-0014 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองทองลิ่ม
109 หมู่ 3 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
721 4-31-04-18/1-0019 กลุ่มปลูกข้าวโพด/มันสำปะหลัง
57 หมู่ 10 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0881131423
722 4-31-04-16/1-0038 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.1 ต.บ้านสิงห์
70 หมู่ 1 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 08783237
723 4-31-05-09/1-0009 กลุ่มปลูกอ้อย เลี้ยงโค ตำบลโคกสูง
92 หมู่ 2 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
724 4-31-05-05/1-0001 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ตำบลโคกสว่าง
46 หมู่ 6 ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 078771596
725 4-31-05-04/1-0009 กลุ่มรวมมิตรเกษตรกรดอนอะราง
75/2 หมู่ 10 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862556079
726 4-31-05-04/1-0011 กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านสองห้อง
79/1 หมู่ 2 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
727 4-31-05-04/1-0012 กลุ่มเกษตรเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังบ้านไทยพัฒนา
83 หมู่ 12 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 033858949
728 4-31-05-05/1-0002 มันสำปะหลังพันธุ์ดี
45 หมู่ 6 ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044716474
729 4-31-05-04/1-0013 กลุ่มคุ้มเกษตรสามเหลี่ยมพัฒนา
169/2 หมู่ 12 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
730 4-31-05-04/1-0006 เกษตรรุ่งเรืองดอนอะราง
129/1 หมู่ 1 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0861502459
731 4-31-05-04/1-0014 ผู้ปลูกมันสำปะหลังดอนอะราง
37/1 หมู่ 4 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062451406
732 4-31-05-04/1-0015 ไร่มันสำปะหลังยั่งยืน
26 หมู่ 9 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044102086
733 4-31-05-04/1-0016 กลุ่มเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ดอนอะราง
2 หมู่ 12 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062524181
734 4-31-05-04/1-0027 ไทยพัฒนา ต.ดอนอะราง
132/1 หมู่ 12 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
735 7-31-05-03/1-0010 พันชุลีพอเพียง
18 หมู่ 15 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0621184637
736 4-31-06-07/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังหนองตาเยา
241 หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810734758
737 4-31-06-04/1-0007 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านน้อยหนองหว้า
94 หมู่ 8 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810678900
738 4-31-06-10/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสระแก้ว หมู่ 5
47 หมู่ 5 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
739 4-31-06-04/1-0015 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองด่าน
80/2 หมู่ 7 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
740 4-31-06-03/1-0021 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหัวสะพาน หมู่ 8
9/2 หมู่ 8 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 070791362
741 4-31-06-07/1-0020 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านแท่นทัพไทย ม.10
496 หมู่ 10 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 092868262
742 4-31-06-03/1-0024 กลุ่มปลูกยูคาลิปตัสบ้านหัวสะพาน หมู่ 8
128 หมู่ 8 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
743 4-31-06-03/1-0030 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านเทพพยัคฆ์ใต้
224 หมู่ 22 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
744 4-31-06-10/1-0004 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนเพชร ม.8
72 หมู่ 8 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
745 4-31-06-04/1-0017 กลุ่มทำไร่มันสำปะหลังบ้านโคกจบก ม.9
302 หมู่ 9 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
746 4-31-06-04/1-0016 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกไม้แดง ตำบลสำโรงใหม่
2/7 หมู่ 1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
747 4-31-06-04/1-0018 กลุ่มทำไร่มันสำปะหลังบ้านโคกใหม่
153 หมู่ 13 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
748 4-31-06-07/1-0038 กลุ่มรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองหว้า
117/1 หมู่ 4 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
749 4-31-06-03/1-0036 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านหัวสนาม
14 หมู่ 9 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
750 4-31-06-03/1-0037 กลุ่มเลี้ยงสุกร คุ้ม 2 หมู่ 19 ต.ตาจง
13/1 หมู่ 19 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0828658426
751 4-31-06-07/1-0043 กลุ่มปลูกยูคาลิปตัสบ้านหนองหว้า ม.4
195 หมู่ 4 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879638230
752 4-31-06-10/1-0009 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านโคกสะอาด
331 หมู่ 4 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
753 4-31-06-10/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านสระแก้ว
2 หมู่ 5 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
754 4-31-06-04/1-0021 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนบ้านบ่อโพธิ์
8/1 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
755 4-31-06-04/1-0022 กลุ่มเพิ่มศักยภาพการผลิตในไร่นาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอละหานทราย
418 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
756 4-31-06-04/1-0025 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนคุ้มโคกปราสาท บ้านบ่อโพธิ์ กลุ่มที่ 1
100/2 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
757 4-31-06-04/1-0026 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนคุ้มโคกปราสาท บ้านบ่อโพธิ์ กลุ่มที่ 2
445 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
758 4-31-06-04/1-0028 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 3
69 หมู่ 3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
759 4-31-06-11/1-0012 กลุ่มเกษตรผสมผสานชุมชนโคกว่าน ม.2
10 หมู่ 2 ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0849324753
760 4-31-06-04/1-0044 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังสำโรงใหม่
164/1 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857698409
761 4-31-07-15/1-0018 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังเขาคอก หมู่ที่ 13 ตำบลเขาคอก
113 หมู่ 13 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0833812681
762 4-31-07-15/1-0019 กลุ่มปลูกไร่นาสวนผสม
34 หมู่ 10 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0874393415
763 4-31-07-15/1-0024 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านสี่เหลี่ยม ม.2
88 หมู่ 2 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862485528
764 4-31-07-15/1-0026 กลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจบ้านเขาคอก
130 หมู่ 1 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
765 4-31-07-15/1-0015 โนนสว่างพอเพียง
149 หมู่ 5 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0849603619
766 4-31-07-15/1-0017 หนองมะกอกพอเพียง
58 หมู่ 12 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0828633009
767 4-31-08-05/1-0006 กลุ่มเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
1 หมู่ 6 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 099466530
768 4-31-08-03/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.2 ต.หนองไม้งาม
397 หมู่ 2 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062543807
769 4-31-08-08/1-0005 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง บ้านสายโท 5 ใต้ ต.จันทบเพชร
99 หมู่ 3 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 052090746
770 4-31-08-03/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง บ้านสายตรี 16 ต.หนองไม้งาม
146 หมู่ 8 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 010747605
771 4-31-08-03/1-0012 กลุ่มเพิ่มศักยภาพการปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 5
112 หมู่ 5 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 070418379
772 4-31-08-03/1-0013 ปลูกมันสำปะหลัง ม.11 ต.หนองไม้งาม
64/1 หมู่ 11 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 001681965
773 4-31-08-01/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.4 ต.หนองไม้งาม
61 หมู่ 4 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 001621198
774 4-31-08-03/1-0014 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังเพื่อจำหน่าย ม.10 ต.หนองไม้งาม
390 หมู่ 10 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
775 4-31-08-03/1-0015 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านงามสะอาด ม.13 ต.หนองไม้งาม
128 หมู่ 13 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 092845348
776 4-31-08-08/1-0006 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านสายโท5ใต้ ต.จันทบเพชร
83 หมู่ 3 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062488964
777 4-31-08-07/1-0004 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มรายได้หลัก ม.1,9,12 ต.บึงเจริญ
52 หมู่ 9 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062650449
778 4-31-08-03/1-0016 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 6 ต.หนองไม้งาม
111 หมู่ 6 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 054189216
779 4-31-08-08/1-0007 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านสายโท5 ต.จันทบเพชร
188 หมู่ 2 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 072421712
780 4-31-08-04/1-0009 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกระเหย ต.ปราสาท
52 หมู่ 13 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062518003
781 4-31-08-08/1-0008 กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านสายโท6ใต้
69 หมู่ 5 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 072393261
782 4-31-08-04/1-0012 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรบ้านสายโท2เหนือ
63 หมู่ 9 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862614216
783 4-31-08-09/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดินเหนือ
64 หมู่ 3 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
784 4-31-08-03/1-0023 กลุ่มเพิ่มศักยภาพการผลิตในไร่นาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านกรวด
198 หมู่ 2 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
785 4-31-08-06/1-0030 กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 4 ตำบลหินลาด
150 หมู่ 4 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
786 4-31-08-06/1-0033 กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 9 ตำบลหินลาด
30 หมู่ 9 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
787 4-31-08-09/1-0009 กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 5 ตำบลเขาดินเหนือ
221 หมู่ 5 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
788 4-31-08-05/1-0015 กลุ่มผลิตอาหารแปรรูป หมู่ที่ 8 ตำบลสายตะกู
142/1 หมู่ 8 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
789 4-31-08-06/1-0034 กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 5 ตำบลหินลาด
151 หมู่ 5 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
790 4-31-08-06/1-0036 กลุ่มเครื่องสังฆภัณฑ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินลาด
286 หมู่ 3 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
791 4-31-08-06/1-0048 กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรม ม.5 ตำบลหินลาด
135 หมู่ 5 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
792 4-31-08-03/1-0034 กลุ่มแปรรูปอาหาร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้งาม
138 หมู่ 1 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
793 4-31-08-01/1-0029 กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกรวด
111 หมู่ 10 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
794 4-31-08-03/1-0036 ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ม.13 ตำบลหนองไม้งาม
128 หมู่ 13 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
795 4-31-08-03/1-0037 ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ม.10 ตำบลหนองไม้งาม
208 หมู่ 10 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
796 4-31-08-03/1-0038 ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ม.2 ตำบลหนองไม้งาม
125 หมู่ 2 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
797 4-31-08-08/1-0025 กลุ่มผลิตข้าวสารโรงสีชุมชนตำบลจันทบเพชร
58 หมู่ 2 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
798 4-31-08-06/1-0051 กลุ่มพัฒนาสายพันธุ์โค อำเภอบ้านกรวด
22 หมู่ 3 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
799 4-31-08-03/1-0039 กลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองตะลุมพุก ต.หนองไม้งาม
91 หมู่ 7 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
800 4-31-08-08/1-0026 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลจันทบเพชร
24 หมู่ 2 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
801 7-31-08-02/1-0010 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเจริญ
6 หมู่ 3 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
802 7-31-08-05/1-0010 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนเพื่อจำหน่าย
58 หมู่ 6 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
803 7-31-08-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคขุนเพื่อการค้า หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท
264/1 หมู่ 12 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
804 7-31-08-04/1-0012 กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรชุมชนร่วมจิตภักดี
27 หมู่ 10 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
805 7-31-08-02/1-0011 กลุ่มขยายพันธุ์กระบือบ้านสามขา
39 หมู่ 10 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
806 7-31-08-09/1-0010 กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกร่มพนมดิน
33 หมู่ 10 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
807 7-31-08-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านงามเจริญพัฒนา
43 หมู่ 10 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
808 7-31-08-03/1-0012 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรบ้านสายตรี 10 พัฒนา
5 หมู่ 11 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
809 7-31-08-03/1-0015 กลุ่มเลี้ยงสุกรเพื่อการค้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้งาม
139 หมู่ 6 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
810 4-31-10-09/1-0004 กลุ่มผู้ปลูกไม้ยูคาลิปตัส
84 หมู่ 1 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0814083992
811 4-31-10-09/1-0005 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองนกเขียน
11 หมู่ 12 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0851042524
812 4-31-10-16/1-0002 ไตรภาคีพัฒนาวิสาหกิจ
66 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862539125
813 4-31-10-16/1-0003 เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังบ้านบ่อใหญ่
53 หมู่ 8 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852069509
814 4-31-10-16/1-0005 กลุ่มเกษตรกรมั่นคง
25/2 หมู่ 4 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0860664899
815 4-31-10-16/1-0006 เกษตรยุคใหม่
34 หมู่ 3 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
816 4-31-10-16/1-0007 กลุ่มเกษตรผลิตมันสำปะหลัง
175/1 หมู่ 5 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879573321
817 4-31-10-14/1-0014 ศูนย์สาธิตเฉลิมพระเกียรติ์ 84 พรรษา
84 หมู่ 1 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0899450094
818 4-31-10-07/1-0018 ปลูกพืชผักสวนครัวบ้านขี้ตุ่นหมู่ 2 และบ้านใหม่ขี้ตุ่นหมู่ 14
42/2 หมู่ 2 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0856452153
819 7-31-10-16/1-0011 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
21/1 หมู่ 4 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0872394159
820 4-31-11-04/1-0006 ปลูกมันสำปะหลังบ้านกระทุ่ม
197 หมู่ 8 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062530463
821 4-31-11-01/1-0011 ปลูกมันสำปะหลัง (กลุ่มที่ 1)
37 หมู่ 3 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0807251904
822 4-31-11-01/1-0012 ปลูกมันสำปะหลัง (กลุ่มที่ 2)
28 หมู่ 3 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0860952321
823 4-31-11-01/1-0013 ปลูกมันสำปะหลัง (กลุ่มที่ 3)
82/3 หมู่ 3 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878728639
824 4-31-11-01/1-0014 ปลูกมันสำปะหลัง (กลุ่มที่ 4)
75/2 หมู่ 3 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0872398779
825 4-31-11-01/1-0015 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองไผ่
149/1 หมู่ 9 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878755619
826 4-31-11-01/1-0016 พืชเศรษฐกิจปลูกมันสำปะหลัง
16 หมู่ 15 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 070082364
827 4-31-11-01/1-0017 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองบัวเจ้าป่า
55/5 หมู่ 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044742897
828 4-31-11-01/1-0018 ปลูกมันสำปะหลัง (กลุ่มที่ 5)
73 หมู่ 3 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
829 4-31-12-05/1-0009 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกไม้แดง
46 หมู่ 5 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
830 4-31-12-04/1-0007 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านศรีเมืองใหม่
63 หมู่ 20 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0844761890
831 4-31-12-04/1-0008 กลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านโคกมะม่วง
1 หมู่ 3 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0848286127
832 4-31-12-04/1-0027 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านปลื้มใต้
175 หมู่ 9 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 810687131
833 4-31-12-04/1-0009 กลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านปลื้มอุดม
97 หมู่ 22 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878749009
834 4-31-12-05/1-0013 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านเนินสะอาด
201 หมู่ 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0872443394
835 4-31-12-05/1-0015 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านไทยเจริญ
244 หมู่ 4 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0833648526
836 4-31-12-04/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านทรายทอง
439 หมู่ 17 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 072533879
837 4-31-12-04/1-0013 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านปลื้มพัฒนา
9/1 หมู่ 7 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 079540345
838 4-31-12-04/1-0015 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านปลื้มอุดม หมู่ 22
25 หมู่ 22 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 879022194
839 4-31-12-05/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านสุขสำราญ
108/1 หมู่ 1 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044714682
840 4-31-12-05/1-0018 เกษตรกรไร่มันสำปะหลัง
78 หมู่ 3 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 046063717
841 4-31-12-04/1-0016 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 8
77/3 หมู่ 8 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 033847035
842 4-31-12-05/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านเนินสะอาด
171 หมู่ 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0814101033
843 4-31-12-05/1-0020 กลุ่มโคกว่านพัฒนา
60 หมู่ 11 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044654192
844 4-31-12-05/1-0021 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านเนินสะอาดก้าวหน้า
214 หมู่ 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0895810965
845 4-31-12-04/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านบ่อน้ำใส
93 หมู่ 15 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0856318987
846 4-31-12-04/1-0019 ชาวไร่มันสำปะหลังบ้านปลื้มพัฒนา
188 หมู่ 7 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878757504
847 4-31-12-05/1-0022 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกสง่า ม.8 ต.หูทำนบ
72/1 หมู่ 8 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062583361
848 4-31-12-01/1-0010 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านป่ายาง
145/1 หมู่ 8 ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
849 4-31-12-04/1-0020 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม. 18 บ้านเริงทรัพย์
7/21 หมู่ 18 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 056112495
850 4-31-12-03/1-0010 ปลูกมันสำปะหลังบ่อทอง
3 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 053077245
851 4-31-12-04/1-0026 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกเขา
24/3 หมู่ 6 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 879117863
852 4-31-12-05/1-0027 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านศรีสมบูรณ์
82/2 หมู่ 15 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 833771569
853 4-31-12-04/1-0028 โครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (บ้านปลื้ม)
80 หมู่ 20 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 810060666
854 4-31-12-04/1-0029 ผู้ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ดีปลื้มพัฒนา
278 หมู่ 7 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
855 4-31-12-02/1-0020 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านหนองพังศรี
31 หมู่ 8 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879290554
856 4-31-12-05/1-0033 กลุ่มแม่บ้านปลูกมันสำปะหลัง
83/1 หมู่ 2 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
857 4-31-12-05/1-0035 สุขสำราญ หมู่ 10
144 หมู่ 10 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
858 4-31-12-05/1-0038 วิสาหกิจชุมชนอยู่ดี มีสุข บ้านไทยเจริญ
309 หมู่ 4 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0807953266
859 4-31-12-02/1-0032 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกสง่า
140/3 หมู่ 10 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0849612205
860 4-31-12-02/1-0033 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกสูง
28 หมู่ 6 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0899896598
861 4-31-14-03/1-0011 ไร่อ้อยเสม็ดน้อย ม.11
39 หมู่ 11 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879633980
862 4-31-14-06/1-0010 กลุ่มทำนา-ทำสวนบ้านปราสาทอำนวย
6 หมู่ 11 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0811861596
863 4-31-14-06/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านปราสาททอง
107 หมู่ 9 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810667602
864 4-31-14-02/1-0003 ปลูกมันสำปะหลังเพื่อผลิตอาหารสัตว์
19 หมู่ 8 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
865 4-31-14-06/1-0016 ผู้ผลิตมันสำปะหลังระบบน้ำหยด
19 หมู่ 11 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852261990
866 7-31-14-06/1-0010 ปลูกมันสำปะหลังตำบลเมืองฝ้าย
171 หมู่ 11 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0931063359
867 4-31-17-02/1-0020 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทุ่งจังหันหมู่ 1
78 หมู่ 1 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879605619
868 4-31-17-03/1-0007 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเพื่อการเรียนรู้ในการเพิ่มผลผลิต
65 หมู่ 8 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0868656964
869 4-31-17-03/1-0008 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังคุณภาพดีบ้านนาตากลม
40 หมู่ 8 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
870 4-31-17-02/1-0022 กลุ่มพัฒนาพืชผลทางเศรษฐกิจ หมู่ 6 ทุ่งจังหัน
1 หมู่ 6 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
871 4-31-17-01/1-0031 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านดอนพัฒนา
58 หมู่ 9 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
872 4-31-17-02/1-0027 กลุ่มส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง
3 หมู่ 11 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
873 4-31-17-02/1-0031 กลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลัง
52 หมู่ 13 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
874 7-31-17-02/1-0011 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านทวีทรัพย์
21 หมู่ 5 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
875 7-31-17-01/1-0011 กลุ่มส่งเสริมเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
62 หมู่ 16 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
876 4-31-20-03/1-0040 โครงการมันสำปะหลังสามัคคี หมู่ 10
46 หมู่ 10 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
877 4-31-20-03/1-0041 ปลูกมันสำปะหลังบ้านลำนางรอง หมู่ 1
98 หมู่ 1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 076210817
878 4-31-20-03/1-0042 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่10 ลำนางรอง
5 หมู่ 10 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 072535290
879 4-31-20-03/1-0044 เกษตรคลองยาง
174 หมู่ 1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
880 4-31-20-02/1-0011 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 6 หนองสะแกกวน
36 หมู่ 6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 010726581
881 4-31-20-03/1-0049 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 15 บ้านหนองเสม็ด
9 หมู่ 15 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 092810907
882 4-31-20-03/1-0078 กลุ่มโนนดินแดงปลูกมันสำปะหลัง
255 หมู่ 9 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0856372779
883 4-31-20-03/1-0079 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านคลองหิน ม.4
158 หมู่ 4 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
884 4-31-23-05/1-0009 เกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรตำบลยายแย้มวัฒนา
26 หมู่ 14 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810701900
885 3-25-02-14/1-0004 บ้านโปร่งเพื่อการเกษตร ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี
209 หมู่ 9 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0861093140
886 3-25-02-14/1-0007 เกษตรชีวภาพบ้านอุดมสุข
37 หมู่ 20 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 061559184
887 3-25-02-14/1-0010 บ้านโปร่งพัฒนาเพื่อทำการเกษตร
152/1 หมู่ 13 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์
888 3-25-02-14/1-0011 กลุ่มทำไร่บ้านโนน
397 หมู่ 19 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0868365379
889 3-25-02-14/1-0014 กลุ่มเกษตรเลี้ยงปลาบ้านคลองบุญเลิศ ม.16
426 หมู่ 16 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0845245793
890 3-25-02-14/1-0018 สามแยกโชคชัยยั่งยืนเพื่อการเกษตร
43 หมู่ 23 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0878061560
891 3-25-02-14/1-0017 เกษตรส่งเสริมอาชีพ
79 หมู่ 6 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0871398925
892 3-25-02-06/1-0008 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านเนินหินกอง
69 หมู่ 13 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์
893 3-25-02-05/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านเขาจาน
84/2 หมู่ 10 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์
894 3-25-02-11/1-0010 บุญมาเกษตรพืชไร่
59/1 หมู่ 2 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0861506885
895 3-25-03-04/1-0005 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์
143 หมู่ 5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0806360185
896 3-25-03-05/1-0008 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.8 ต.แก่งดินสอ
33 หมู่ 8 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0898298909
897 3-25-03-01/1-0008 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.11 ต.นาดี
51 หมู่ 11 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0861466308
898 3-25-03-05/1-0009 นาดีพัฒนา 2009
215 หมู่ 3 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 08921745845
899 6-67-02-08/1-0001 กลุ่มแม่บ้านวังไทร
11 หมู่ 4 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 071400103
900 6-67-02-04/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านลาดน้อย
37 หมู่ 13 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 052192262
901 6-67-02-04/1-0015 กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาดุกบ้านกกจั่น
138 หมู่ 6 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 047373712
902 6-67-02-10/1-0007 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิต หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาลาย
108/1 หมู่ 5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 062113762
903 6-67-02-04/1-0024 กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านอ่างหิน ตำบลพุทธบาท
35/1 หมู่ 22 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 050534726
904 6-67-02-05/1-0008 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านดงลานใต้
252/3 หมู่ 16 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862130068
905 6-67-02-08/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว หมู่ที่ 1 ตำบลซับพุทรา
9/6 หมู่ 1 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
906 6-67-02-08/1-0008 ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านคลองกลาง
76/1 หมู่ 2 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0871396187
907 6-67-02-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร่บ้านโคกยาว
13/1 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0833315882
908 6-67-02-08/1-0012 กลุ่มเกษตรกรบ้านซับพุทราหมู่ที่ 1 ตำบลซับพุทรา
70/1 หมู่ 1 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
909 6-67-02-08/1-0013 กลุ่มเกษตรกรบ้านซับอีปุก หมูที่ 7 ตำบลซับพุทรา
189 หมู่ 7 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0852096854
910 6-67-02-10/1-0014 กลุ่มเกษตรกรบ้านลาดแคเหนือ หมู่ที่ 9
58 หมู่ 9 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
911 6-67-02-05/1-0012 เกษตรกรบ้านคลองโปร่งพัฒนา 2
89 หมู่ 17 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862127332
912 6-67-02-05/1-0013 เพื่อเกษตรกรบ้านคลองโปร่ง 1
88 หมู่ 17 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0878394893
913 6-67-02-05/1-0014 เพื่อเกษตรกรบ้านหนองใหญ่ใต้
316 หมู่ 14 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
914 6-67-02-05/1-0015 กลุ่มเกษตรกรบ้านศรีสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลลาดแค
1 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0878418758
915 6-67-02-04/1-0033 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ MSK
60 หมู่ 17 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0816059452
916 6-67-02-09/1-0005 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะกุดไร หมู่ที่ 1
117/1 หมู่ 1 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0869955466
917 6-67-02-01/1-0015 กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลชนแดน
126 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056761603
918 6-67-02-05/1-0017 เกษตรกำแพงแก้ว
76 หมู่ 8 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0850659194
919 6-67-02-01/1-0016 กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกยาว ม. 6
30 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0856056151
920 6-67-02-05/1-0020 กลุ่มเกษตรกรบ้านเขาน้อย
96 หมู่ 4 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0811583911
921 6-67-02-04/1-0035 0138
29 หมู่ 3 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0818871505
922 6-67-02-05/1-0023 กลุ่มเกาตรกรบ้านซับยาง
228 หมู่ 12 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
923 6-67-02-05/1-0026 วิสาหกิจชุมชนบ้านดงลาน ม.2 ต.ลาดแค
322 หมู่ 2 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0814744233
924 6-67-02-10/1-0016 แม่บ้านการเกษตร ม.8 ต.ศาลาลาย
9/1 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0850526170
925 6-67-02-10/1-0015 เกษตรพอเพียงบ้านเขาวงค์ ม.6 ต.ศาลาลาย
149/6 หมู่ 6 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0810466048
926 6-67-02-05/1-0031 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรพาฝันบ้านซับม่วงพัฒนา ม.15
57 หมู่ 15 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0898837327
927 6-67-02-08/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านวังไทร
41/1 หมู่ 4 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 084395349
928 6-67-02-01/1-0017 วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองห้วยนา ม. 10 ต.ชนแดน
234 หมู่ 10 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0857329840
929 6-67-02-04/1-0039 วิสหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านหนองตาด ม.5
414 หมู่ 5 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0815345529
930 6-67-02-10/1-0017 กลุ่มเกษตรกรยั่งยืนบ้านซับขลุง
23 หมู่ 7 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
931 6-67-02-04/1-0040 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านอ่างหิน หมู่ที่ 22
296/5 หมู่ 22 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
932 6-67-02-05/1-0035 วิสาหกิจชุมชนบ้านลาดแคใต้
59 หมู่ 1 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0857331874
933 6-67-02-01/1-0022 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า 53 บ้านคลองห้วยนาใต้
144/1 หมู่ 10 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
934 6-67-02-04/1-0046 กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเล้าไก่
155 หมู่ 15 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0873181676
935 6-67-02-05/1-0038 กลุ่มวัวขุนตำบลลาดแค
211 หมู่ 16 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
936 6-67-02-05/1-0039 เกษตรแนวใหม่บ้านเขาแม่แก่
179 หมู่ 3 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0839624895
937 6-67-02-05/1-0041 เกษตรพอเพียงบ้านลาดแคใต้
102 หมู่ 1 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
938 6-67-02-05/1-0042 กลุ่มจักรสานตระกร้าบ้านลาดแค หมู่ที่ 5 ตำบลลาดแค
181 หมู่ 5 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0818864836
939 6-67-02-04/1-0057 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโค้งผักชี
215/1 หมู่ 14 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0894387526
940 6-67-02-04/1-0058 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านอ่างหิน
421 หมู่ 22 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0857361710
941 6-67-02-04/1-0060 เกษตรกรแนวใหม่บ้านอ่างน้ำพัฒนา หมู่ที่ 13
267/2 หมู่ 13 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0807709251
942 6-67-02-05/1-0043 กลุ่มเกษตรกรโคกน้อยพัฒนา
14 หมู่ 22 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0844924261
943 9-67-02-05/1-0020 เกษตรพัฒนาบ้านคลองบน
157 หมู่ 11 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0816990244
944 9-67-02-10/1-0020 พันนิภาโคเนื้อ
11 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
945 9-67-02-10/1-0021 ดาวเรืองโคเนื้อ
294 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
946 9-67-02-10/1-0022 ประจวบโคเนื้อ
70 หมู่ 9 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
947 9-67-02-10/1-0023 สิทธิโชคโคเนื้อ
272 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
948 9-67-02-10/1-0024 ณัฐพงษ์โคเนื้อ
13 หมู่ 5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
949 9-67-02-10/1-0025 ปรานอมโคเนื้อ
47 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
950 9-67-02-02/1-0011 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ต.ดงขุย
24/4 หมู่ 3 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0924244226
951 9-67-02-10/1-0030 เนินพัฒนาโคเนื้อ
2 หมู่ 10 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0805086802
952 9-67-02-10/1-0032 หนองขามโคเนื้อ
95 หมู่ 9 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0806816670
953 9-67-02-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านผาทองใต้
363 หมู่ 28 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
954 9-67-02-10/1-0033 คลองตะแบกโคเนื้อ
60 หมู่ 10 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0940822693
955 6-67-05-01/1-0005 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 5
102 หมู่ 5 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0898575853
956 6-67-05-04/1-0006 กลุ่มโคเนื้อซับสวัสดิ์ หมู่ 6 ต.โคกปรง
33 หมู่ 6 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0895682623
957 6-67-05-13/1-0014 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านน้ำอ้อม
58 หมู่ 7 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0895657393
958 6-67-06-03/1-0005 เลี้ยงวัวบ้านน้อยนาสวรรค์
7 หมู่ 12 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
959 6-67-06-03/1-0007 สวนฝรั่งคลองดู่
78 หมู่ 11 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0898392943
960 6-67-06-03/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคขุนแบบชาวบ้าน
97 หมู่ 12 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0861227748
961 6-67-06-03/1-0015 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.18
1 หมู่ 18 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0800267143
962 6-67-06-03/1-0017 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสุกร
358/1 หมู่ 10 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0857303115
963 6-67-06-03/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ดี
77 หมู่ 15 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0801153605
964 6-67-06-03/1-0020 กลุ่มพืชไร่คลองวังสาน
1 หมู่ 16 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0895664834
965 6-67-06-04/1-0007 กลุ่มออมทรัพย์ผลิตการเกษตรการปลูกแตงโม
129 หมู่ 18 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0899572867
966 6-67-06-04/1-0022 ผู้เลี้ยงแพะ-แกะตำบลนาสนุ่น
68 หมู่ 8 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
967 6-67-07-05/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านสระแก้วเพชรละคร
91/2 หมู่ 10 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 071994501
968 6-67-07-04/1-0016 กลุ่มโคเนื้อบ้านปากโบสถ์
261/1 หมู่ 12 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 090770719
969 6-67-07-03/1-0002 กลุ่มทรัพย์เจริญ
1 หมู่ 7 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0871993478
970 6-67-07-04/1-0022 กลุ่มปศุสัตว์บ้านโคกสูง ตำบลท่าแดง
85 หมู่ 7 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056783349
971 6-67-07-04/1-0035 กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยี่ยม
28 หมู่ 4 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056783451
972 6-67-07-08/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังท่าดี
451 หมู่ 2 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
973 6-67-07-06/1-0026 กลุ่มเกษตรกรโคบ้านโนนสมบูรณ์
71/1 หมู่ 12 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
974 6-67-07-12/1-0006 กลุ่มเกษตรทำสวนมะขามหวานบ้านวังเหว
49 หมู่ 4 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0898887697
975 6-67-07-13/1-0006 กลุ่มผลิตพืช ปศุสัตว์ บ้านลำสุทธิ
7 หมู่ 6 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0892673835
976 6-67-07-12/1-0011 กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูที่ดิน สปก.พัฒนา
228 หมู่ 4 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0856044462
977 6-67-07-12/1-0012 กลุ่มผู้ผลิตพืช สัตว์เศรษฐกิจ ตำบลยางงาม
13 หมู่ 4 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
978 6-67-07-06/1-0039 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านโนนสมบูรณ์
58/1 หมู่ 12 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
979 6-67-07-11/1-0036 กลุ่มปศุสัตว์พัฒนา ม.3 ต.วังโบสถ์
248 หมู่ 3 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 071190552
980 6-67-07-13/1-0017 กลุ่มผลิตพืชและปศุสัตว์บ้านลำสุทธิ
7 หมู่ 6 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0892673835
981 6-67-07-05/1-0007 กลุ่มเกษตรกรพัฒนาทฤษฎีใหม่
44 หมู่ 10 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0884260989
982 6-67-07-06/1-0049 กลุ่มผลิตพืช-สัตว์ บ้านโนนสีทอง
135 หมู่ 3 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
983 6-67-07-06/1-0053 กลุ่มบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาการปศุสัตว์
105 หมู่ 2 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0800291152
984 6-67-07-05/1-0009 กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรบ้านท่าเสาตะวันออก
73 หมู่ 7 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
985 6-67-07-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรเริงสำราญพัฒนา
26 หมู่ 12 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
986 6-67-07-05/1-0011 กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรทรัพย์ตะเคียน
603 หมู่ 5 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
987 6-67-07-05/1-0012 กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรเกษมสุข
133 หมู่ 12 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
988 6-67-07-10/1-0023 กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรบ้านคลองลัด
54/2 หมู่ 9 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
989 6-67-07-10/1-0024 กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรพรประเสริฐพัฒนา
113 หมู่ 12 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
990 6-67-07-01/1-0014 กลุ่มพืชไร่บ้านหนองบัวทอง
8 หมู่ 8 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0855353559
991 6-67-07-04/1-0067 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลัง ม.8 ต.ท่าแดง
157 หมู่ 8 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
992 6-67-07-13/1-0022 กลุ่มประชาชื่น-บึงหวาย
1/1 หมู่ 6 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
993 6-67-07-13/1-0033 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านเฉลียงทอง
50 หมู่ 4 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0831616609
994 6-67-07-10/1-0036 ชุมชนที่ ๖ ตำบลหนองไผ่
48 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0816740938
995 6-67-07-05/1-0036 กลุ่มรวบรวมและแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านซับตะเคียนทอง 2
98 หมู่ 9 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0821676076
996 6-67-07-08/1-0052 กลุ่มรวบรวมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
110/1 หมู่ 3 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
997 6-67-08-06/1-0005 พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
199 หมู่ 1 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0878404740
998 6-67-08-06/1-0006 กลุ่มเกษตรคนสู้ชีวิต
145/1 หมู่ 1 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0895671479
999 6-67-08-06/1-0011 รวมใจพัฒนาเศรษฐกิจ
51 หมู่ 1 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 011813546
1000 6-67-08-07/1-0009 กลุ่มผู้ผลิตพืชบ้านหนองไผ่
105 หมู่ 10 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 044932392
1001 6-67-08-07/1-0011 กลุ่มวิสาหกิจปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง บ้านเขากะลา
800/1 หมู่ 6 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 090481251
1002 6-67-08-02/1-0011 กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านซับสมพงษ์
272 หมู่ 5 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862152748
1003 6-67-08-07/1-0014 กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านวังจรเข้
195 หมู่ 4 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862177872
1004 9-67-08-07/1-0010 เกษตรยั่งยืนบ้านโปร่งสวอง
108 หมู่ 8 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1005 9-67-08-08/1-0010 สมาชิกกลุ่มดาวอินคาและพัฒนาอาชีพบ้านซับไทร
102 หมู่ 5 ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0979675181
1006 6-67-09-04/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเพื่อจำหน่าย บ้านดงมะไฟ
59 หมู่ 5 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0895740930
1007 6-67-10-03/1-0011 กลุ่มคลองน้ำคันเหนือพัฒนา หมู่ 9
69 หมู่ 9 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0873159611
1008 6-67-10-01/1-0024 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภาคเกษตรกรรม ม.4
74 หมู่ 4 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0827697914
1009 2-76-02-09/1-0001 กลุ่มพืชไร่ตำบลห้วยท่าช้าง
1 หมู่ 3 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 0871600115
1010 2-76-03-01/1-0017 เกษตรผสมผสานบ้านอ่างศิลา
216 หมู่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 087109108
1011 6-56-07-02/1-0045 กลุ่มปลูกแคนตาลูปบ้านป่าข่า
73 หมู่ 6 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0901188127
1012 6-54-03-07/1-0088 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งแล้ง
28/15 หมู่ 10 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0982178930
1013 6-54-03-04/1-0041 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาเกษตรกรบ้านแสนทอง
128 หมู่ 10 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0964244869
1014 6-54-06-03/1-0042 พัฒนาทรัพยากรและคุณภาพชีวิตสอง
92 หมู่ 6 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0861163095
1015 6-65-01-14/1-0015 วังจันทร์ออร์แกนิค
329/226 หมู่ 4 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1016 6-65-02-02/1-0007 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกะท้าว หมู่ 3 ต.หนองกะท้าว
185/1 หมู่ 3 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055389663
1017 6-65-02-02/1-0018 เกษตรผสมผสานบ้านน้ำดั้น
24 หมู่ 21 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0817401563
1018 6-65-03-04/1-0042 กลุ่มมะเขือม่วง
27/1 หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862014631
1019 6-65-03-03/1-0024 กลุ่มปลูกข้าวโพด ม.9 บ้านเนินหนองบัว
6 หมู่ 9 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0848181488
1020 6-65-03-03/1-0051 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.9 ต.สวนเมี่ยง
79/1 หมู่ 9 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0843803794
1021 6-65-07-06/1-0020 เกษตรบ้านแก่งคันนา
156 หมู่ 7 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0843808133
1022 6-65-07-04/1-0012 กลุ่มทำไร่แก่งเจ็ดแคว
236 หมู่ 11 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0872047838
1023 6-65-07-04/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราและมันสำปะหลัง
286 หมู่ 11 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1024 6-65-07-06/1-0052 เกษตรรวมใจ บ้านแก่งคันนา
31 หมู่ 7 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0813341990
1025 6-65-07-06/1-0053 เกษตรบ้านน้ำโจน
159/1 หมู่ 4 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0870988943
1026 6-65-08-08/1-0016 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสานบัวสวรรค์
3/1 หมู่ 9 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0896421461
1027 6-65-08-08/1-0031 ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังและพืชผัก
835 หมู่ 17 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0892723874
1028 4-44-01-12/1-0004 ทำนาทำไร่บ้านหมากหญ้า
1 หมู่ 6 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1029 4-44-01-14/1-0022 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคก หมู่ที่ 3,9
43 หมู่ 9 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1030 4-44-01-01/1-0010 ทำไร่-ทำนาอินทรีย์ชีวภาพ
23 หมู่ 1 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0811838081
1031 4-44-01-05/1-0030 ปลูกมันสำปะหลังตำบลโคกก่อ
2 หมู่ 4 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0819740418
1032 4-44-01-09/1-0025 ผลิตและปลูกพืชอินทรีย์ชีวภาพ
26 หมู่ 19 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1033 4-44-04-06/1-0024 ผู้ผลิตมันเส้นและพืชเศรษกิจ บ้านมะกอก ต.ขามเรียง
22 หมู่ 5 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1034 4-44-06-07/1-0006 ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลโนนราษี
106 หมู่ 3 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 062370130
1035 4-44-06-01/1-0004 ผู้ผลิตข้าวในชุมชน
70 หมู่ 3 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1036 4-44-06-04/1-0014 วิสาหกิจชุมชนปลูกยูคาลิปตัส บ้านวังหิน ต.วังไชย
51 หมู่ 3 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 046029808
1037 4-44-06-08/1-0033 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง บ้านดอนพยอม ม.4 ต.โนนแดง
140 หมู่ 4 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862235136
1038 4-44-06-02/1-0019 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อใหญ่
171 หมู่ 15 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1039 4-44-06-19/1-0006 เลี้ยงโค,ปลูกมันสำปะหลัง
46 หมู่ 6 ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0834168359
1040 4-44-06-04/1-0028 กลุ่มเกษตรผสมผสาน
23/2 หมู่ 5 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1041 4-44-06-05/1-0023 เกษตรพอเพียงโนนม่วง ตำบลหนองม่วง
117 หมู่ 8 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895697187
1042 4-44-06-05/1-0024 เกษตรกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
95 หมู่ 8 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801941581
1043 4-44-06-10/1-0033 ทำไร่ทำนาอินทรีย์ชีวภาพบ้านหัวนา
44 หมู่ 20 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847314283
1044 4-44-07-02/1-0025 กลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง
66 หมู่ 8 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1045 4-44-07-08/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 2,11และ 12
67 หมู่ 11 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1046 4-44-07-05/1-0006 กลุ่มพลังงานทดแทนบึงสามัคคี
29 หมู่ 8 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1047 4-44-07-08/1-0020 กลุ่มเกษตรกรบ้านนากลาง ต.หนองเรือ
72 หมู่ 12 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862422948
1048 4-44-07-02/1-0036 กลุ่มเกษตรบ้านชุมแสง หมู่ 15
48 หมู่ 15 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0800103830
1049 4-44-07-02/1-0039 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขี้ตุ่น หมู่ 10
31 หมู่ 10 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801770778
1050 4-44-07-02/1-0040 วิสาหกิจชุมชนบ้านสำโรงใหม่ หมู่ 12
27 หมู่ 12 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0821011936
1051 4-44-07-02/1-0041 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสำโรงราษฎร์
4 หมู่ 13 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 08785592305
1052 4-44-07-10/1-0010 สภาชุมชนบ้านตำแยหมู่ 2
37 หมู่ 2 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862181524
1053 4-44-07-08/1-0023 กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยเคมีบ้านตลาดเหนือ
71 หมู่ 13 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872294178
1054 4-44-07-02/1-0042 กลุ่มการเกษตรบ้านโพนทราย
87 หมู่ 2 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1055 4-44-09-09/1-0009 กลุ่มโคเนื้อบ้านโคกเต่า ม.2 ตำบลนาข่า
159 หมู่ 2 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892732965
1056 4-44-09-08/1-0012 กลุ่มเพื่อผลิตผลิตผลการเกษตรร่วมสินเจริญ
3 หมู่ 17 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828465329
1057 4-44-10-03/1-0023 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
62 หมู่ 5 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833767131
1058 4-44-10-03/1-0029 ผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 13
43 หมู่ 13 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0860896152
1059 4-44-10-03/1-0027 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านเหล่าจั่น หมู่ 5
146 หมู่ 5 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862360323
1060 4-44-10-03/1-0032 กลุ่มผู้ปลุกมันสำปะหลัง
112 หมู่ 6 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1061 4-44-10-03/1-0033 ปลูกมันสำปะหลังหมู่บ้านโนนทอง ม.12
138 หมู่ 12 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0883312096
1062 4-44-10-03/1-0034 กลุ่มกำลังพัฒนาผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้าร่วมใจ2
42 หมู่ 9 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1063 4-44-10-05/1-0028 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านแดงโพง-คำแก้ว
53 หมู่ 8 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1064 4-44-10-05/1-0026 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกยาว
37 หมู่ 9 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0852702172
1065 4-44-10-03/1-0053 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านร่วมใจ 2
74 หมู่ 9 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828372437
1066 4-44-10-03/1-0054 กลุ่มผู้ปลูกอ้อยสภาชุมชน
9 หมู่ 6 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878183412
1067 4-44-10-05/1-0029 กลุ่มผู้ทำการเกษตรปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองบัวน้อย
20 หมู่ 2 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0821232703
1068 4-44-10-06/1-0042 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังและปลูกอ้อยบ้านโคกเพิ่ม หมู่ที่6
91 หมู่ 6 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0898247291
1069 4-44-10-06/1-0038 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5
16 หมู่ 5 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0981452421
1070 4-44-10-06/1-0039 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านวังบอน หมู่ที่ 9
33 หมู่ 9 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1071 4-44-10-06/1-0040 ผู้ทำการเกษตรปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 14
2 หมู่ 14 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0849348368
1072 4-44-10-06/1-0041 ผู้ปลูกพืชไร่บ้านโคกเพิ่ม
87 หมู่ 6 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0854589184
1073 4-44-10-08/1-0021 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแคนน้อย
41 หมู่ 4 ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879276328
1074 4-44-11-05/1-0022 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองเหล็ก
39 หมู่ 4 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0913719915
1075 4-44-12-02/1-0012 ผลิตมันสำปะหลังบ้านโนนสมบูรณ์
111 หมู่ 6 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0890526033
1076 4-44-12-04/1-0017 เกษตรกรพอเพียง
14 หมู่ 7 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0860102605
1077 4-44-12-03/1-0036 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โครงการเลี้ยงโคขุน)
119 หมู่ 5 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895729952
1078 4-44-12-01/1-0037 แปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรอำเภอกุดรัง
44 หมู่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0982148302
1079 4-44-13-01/1-0028 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
117 หมู่ 10 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1080 4-49-01-09/1-0014 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านแก้ง
19 หมู่ 5 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1081 4-49-01-09/1-0017 ปลูกมันสำปะหลังม.5
75 หมู่ 5 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1082 4-49-01-07/1-0022 เกษตรก้าวหน้า (ปลูกมัน)
183 หมู่ 16 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1083 4-49-01-04/1-0006 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแอก
56 หมู่ 12 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1084 4-49-01-11/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังม.3 ต.ดงมอน
48 หมู่ 3 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1085 4-49-01-07/1-0026 เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
147 หมู่ 8 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1086 4-49-01-01/1-0025 เกษตรอินทรีย์บ้านนาบอนข้าวหอม
29 หมู่ 5 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1087 4-49-01-01/1-0029 ปลูกมันสำปะหลังโคกตะแบง
166 หมู่ 5 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1088 4-49-01-01/1-0027 เกษตรอินทรีย์ตำบลมุกดาหาร
200 หมู่ 5 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1089 4-49-01-01/1-0028 กลุ่มเกษตรก้าวหน้า ต.ดงเย็น
162 หมู่ 5 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1090 4-49-01-10/1-0029 ปลูกมันสำปะหลังบ้านคำบง
66 หมู่ 9 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 49000
1091 4-49-01-07/1-0027 เกษตรอินทรีย์บ้านเหล่าป่าเป้ดพอเพียง
3 หมู่ 4 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1092 4-49-01-03/1-0011 ปลูกมันสำปะหลังหนองโจด
12/1 หมู่ 13 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1093 4-49-01-09/1-0021 เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้าตำบลคำป่าหลาย
95 หมู่ 10 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1094 4-49-01-11/1-0025 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านโคกตะแบง โคต้า 020
82 หมู่ 5 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1095 4-49-01-08/1-0010 กลุ่มเกษตรกรปลูกถั่วลิสงบ้านท่าไค้ นาแล หมู่ 6,7
87 หมู่ 6 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1096 4-49-01-10/1-0048 เกษตรอินทรีย์ตำบลคำอาฮวน
52/1 หมู่ 14 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0804179445
1097 4-49-01-11/1-0044 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านโนนสวรรค์
99 หมู่ 11 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0901912388
1098 4-49-02-05/1-0061 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 12
84 หมู่ 12 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1099 4-49-02-04/1-0023 กลุ่มพัฒนาอาชีพขั้นพื้นฐาน
94 หมู่ 1 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0860598509
1100 4-49-03-03/1-0006 วิสาหกิจชุมชนปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไร่
59 หมู่ 9 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0
1101 4-49-03-04/1-0014 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าหมี
115 หมู่ 6 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0896170553
1102 4-49-03-04/1-0015 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านป่าพยอม
168 หมู่ 3 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0874246840
1103 4-49-03-03/1-0012 เกษตรเสริมอาชีพห้วยทราย
155 หมู่ 7 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0870269324
1104 4-49-03-03/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านป่งขาม หมู่ 9
55 หมู่ 5 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0877231349
1105 4-49-03-03/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาทามหมู่ 8
180 หมู่ 8 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1106 4-49-03-03/1-0014 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังป่งขาม
4 หมู่ 9 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1107 4-49-03-03/1-0009 ปลูกมันสำปะหลังนาป่ง
12 หมู่ 5 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1108 4-49-03-03/1-0017 ปลูกมันสำปะหลังบ้านนาสมบูรณ์
109 หมู่ 10 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1109 4-49-03-03/1-0018 วิสาหกิจชุมชนปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ดีบ้านโนนสวาท
179 หมู่ 6 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0844789425
1110 4-49-03-04/1-0039 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังป่าพยอม
168 หมู่ 3 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0845164686
1111 4-49-04-06/1-0003 เกษตรกรทำไร่พังแดง
127 หมู่ 2 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042619524
1112 4-49-04-03/1-0008 เกษตรกรทำไร่กกตูม
200 หมู่ 1 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1113 4-49-04-03/1-0023 เกษตรกรก้าวหน้าแก่งนาง
203 หมู่ 7 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1114 4-49-04-01/1-0012 สามัคคีรวมหมู่บ้านเปียดบ้านหนองขอนแก่น
47 หมู่ 6 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0844429533
1115 4-49-04-01/1-0013 ปลูกมันสำปะหลังบ้านใหม่
103 หมู่ 7 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1116 4-49-04-03/1-0031 เกษตรธรรมชาติบ้านปากช่อง
129 หมู่ 9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0821198287
1117 4-49-04-01/1-0014 ปลูกมันสำปะหลังเลื่อนเจริญ
222 หมู่ 4 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1118 4-49-04-03/1-0033 ร่วมใจนาหินกอง
25 หมู่ 8 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 050116979
1119 4-49-05-08/1-0012 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโพนงาม หมู่ 1
23 หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1120 4-49-05-06/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านด่านช้าง
83 หมู่ 10 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0878598901
1121 4-49-05-11/1-0025 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเหล่าสร้างถ่อพัฒนา
195 หมู่ 1 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0860876250
1122 4-49-05-06/1-0039 ขยายพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีบ้านค้อ
159 หมู่ 10 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 088484388
1123 4-49-05-06/1-0040 ปลูกมันสำปะหลัง ม.10 ต.บ้านค้อ
36 หมู่ 10 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 030849521
1124 4-35-02-03/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคโนนสมบูรณ์ ดงมะไฟ หมู่ 8
187 หมู่ 8 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0839651307
1125 4-35-02-01/1-0011 กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ต.ทรายมูล
107 หมู่ 14 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์
1126 4-35-03-07/1-0015 กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแซง หมู่ที่ 15 ตำบลโพนงาม
138 หมู่ 15 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0884807489
1127 4-35-03-01/1-0038 กลุ่มผู้ผลิตมันเส้นอบแห้งส่งออกกุดชุม 1
471/4 หมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์
1128 4-35-03-07/1-0027 กลุ่มผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกจังหวัดยโสธร (ว.อ.ส.)กุดชุม 7 โพนงาม
4 หมู่ 9 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0890429008
1129 4-35-03-02/1-0031 กลุ่มผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกจังหวัดยโสธร กุดชุม 3 โนนเปือย
125 หมู่ 9 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0857634154
1130 4-35-03-01/1-0039 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกจังหวัดยโสธร กุดชุม8หนองบอน
283 หมู่ 1 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0818773277
1131 4-35-03-07/1-0028 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์
176 หมู่ 13 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0818464528
1132 4-35-03-09/1-0033 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกจังหวัดยโสธร กุดชุม9 โพนดินแดง
203 หมู่ 3 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0892257399
1133 4-35-03-05/1-0030 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกจังหวัดยโสธร กุดชุม5 ห้วยแก้ง3
18 หมู่ 12 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862585918
1134 4-35-03-01/1-0040 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกกุดชุม10 บ้านนามน
55 หมู่ 16 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์
1135 4-35-03-08/1-0020 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกจังหวัดยโสธร (ว.อ.ส.)กุดชุม6 บ้านดงสำราญ
82 หมู่ 2 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0883738079
1136 4-35-03-07/1-0029 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกกุดชุม11 บ้านหนองแซง
120 หมู่ 3 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0935290833
1137 4-35-03-09/1-0034 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ตำบลหนองแหน
42 หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0833878322
1138 4-35-03-09/1-0035 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนประทาย
138 หมู่ 6 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0879661035
1139 4-35-03-07/1-0030 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลผลิตทางการเกษตร
23 หมู่ 16 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862512276
1140 4-35-04-05/1-0007 กลุ่มเย็บผ้าบ้านโพนสิม
131 หมู่ 4 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1141 4-35-04-05/1-0008 เลี้ยงโคบ้านโพนสิม
113 หมู่ 4 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0850276358
1142 4-35-04-05/1-0015 ปลูกมันสำปะหลังบ้านทุ่งมน ม.7
179 หมู่ 7 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0848246751
1143 4-35-04-07/1-0006 กลุ่มแปลงเรียนรู้ควบคู่การผลิตเพื่อเลี้ยงชีพ ม.6
152 หมู่ 6 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0850041843
1144 4-35-04-05/1-0030 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านทุ่งมน ม.3
193 หมู่ 3 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0883537897
1145 4-35-05-02/1-0017 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระจาย 3 ร่วมพัฒนา
169 หมู่ 3 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1146 4-35-05-02/1-0018 ปลูกมันสำปะหลัง ม.4 คำเกิดใน
88 หมู่ 4 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0848309916
1147 4-35-05-02/1-0040 หมู่ 4 พัฒนา
99 หมู่ 4 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0895823270
1148 7-35-05-02/1-0010 กลุ่มผู้รวบรวมผลผลิตการเกษตร ม.9 บ้านโคกพระเจ้า
76/4 หมู่ 9 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0837342578
1149 7-35-05-04/1-0010 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเชียงเพ็ง2
27 หมู่ 7 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0897215026
1150 7-35-05-02/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกพืชหมุนเวียนหนองคอม
77 หมู่ 7 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0812652292
1151 4-35-06-04/1-0002 ผลิตสบู่ดำผือฮีสร้างสรรค์ หมู่ 1
80 หมู่ 1 ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 079566049
1152 4-35-06-09/1-0025 กลุ่มมันสำปะหลังปลูกฝังเงินออม
129 หมู่ 2 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0818774478
1153 4-35-06-10/1-0053 กลุ่มปลูกมันสะหลัง หมู่ 6 บ้านสร้างแป้น
139 หมู่ 6 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0813890898
1154 4-35-06-03/1-0031 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลคูเมือง
29 หมู่ 9 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0878714847
1155 4-35-06-10/1-0068 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านสงยาง หมู่ 8
24 หมู่ 8 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0804729423
1156 4-35-06-10/1-0064 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านซำ
16 หมู่ 3 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0883513478
1157 4-35-06-03/1-0032 กลุ่มมันสำปะหลังบ้านพลไว หมู่ 3
80 หมู่ 3 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์
1158 4-35-06-10/1-0072 เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังบ้านสงยาง หมู่ 1
35 หมู่ 1 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0821502522
1159 4-35-06-03/1-0033 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านพลไว
139 หมู่ 8 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 08408303079
1160 4-35-08-03/1-0006 กลุ่มปลูกเห็ดฟาง หมู่ 3 เพื่อจำหน่าย
9 หมู่ 3 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 057734920
1161 4-35-08-11/1-0018 ปลุกมันสำปะหลังบ้านดอนม่วง
16 หมู่ 3 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1162 4-35-08-14/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ต.ศรีแก้ว
190 หมู่ 4 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1163 4-35-08-02/1-0050 ทำสวนหนองแคนน้อย หมู่ 13
45 หมู่ 13 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1164 4-35-08-06/1-0030 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออก
98 หมู่ 13 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0844105887
1165 7-35-08-05/1-0010 กลุ่มผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์บ้านโพง
98 หมู่ 15 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1166 4-35-09-04/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.12 ต.คำเตย
22 หมู่ 12 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์
1167 4-35-09-02/1-0040 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกจังหวัดยโสธร ไทยเจริญ 4 บ้านนางช้างเฒ่า
154 หมู่ 7 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0881241323
1168 4-35-09-02/1-0046 กลุ่มผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกจังหวัดยโสธร ไทยเจริญ 5 บ้านคำสร้างช้าง
15 หมู่ 3 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์
1169 4-35-09-02/1-0049 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง อบต. หมู่ 4 ตำบลน้ำคำ
39 หมู่ 4 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์
1170 2-70-01-12/1-0004 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังตำบลน้ำพุ
66 หมู่ 6 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์
1171 2-70-02-06/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองบัวค่าย
8 หมู่ 2 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032270391
1172 2-70-02-05/1-0008 หนองสองตอน
63 หมู่ 7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0833156122
1173 2-70-02-06/1-0026 เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรบ้านรางดอกอาว
64 หมู่ 1 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0860965136
1174 2-70-05-13/1-0004 กลุ่มฟื้นฟูวัฒนธรรมการเกษตร
82 หมู่ 17 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0898065282
1175 2-70-10-01/1-0002 กลุ่มเกษตรสามัคคี พืชสวน
43/3 หมู่ 15 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โทรศัพท์
1176 3-21-01-06/1-0005 กลุ่มมันสัมปะหลังเขายายชุม
55/1 หมู่ 1 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861087533
1177 3-21-06-01/1-0003 เกษตรผสมผสานบ้านชากมาลัย
105 หมู่ 2 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทรศัพท์ 061523726
1178 3-21-06-03/1-0009 พัฒนาคุณภาพยางพาราบ้านปากแพรก
205 หมู่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0896835807
1179 3-21-08-01/1-0004 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ก้าวหน้าบ้านชากผักกูด
13/11 หมู่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทรศัพท์ 0899302547
1180 4-45-02-05/1-0022 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังและยางพารา หมู่ที่ 12 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
79 หมู่ 12 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878650461
1181 4-45-04-11/1-0036 ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลดู่น้อย
85 หมู่ 2 ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872383382
1182 4-45-07-10/1-0007 ไร่นาสวนผสมบึงงาม
120 หมู่ 10 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1183 4-45-07-14/1-0006 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง ตำบลโคกสูง
2 หมู่ 11 ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1184 4-45-07-03/1-0020 ขยายพันธุ์ข้าวหอมมะลิและมันสำปะหลัง
94 หมู่ 15 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1185 4-45-07-09/1-0035 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกนาคำ
216 หมู่ 10 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1186 4-45-07-08/1-0029 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านป้อง
166 หมู่ 2 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1187 4-45-08-06/1-0052 กลุ่มผลิตหัวมันสำปะหลัง บ้านโคกใหญ่
27 หมู่ 4 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847934153
1188 4-45-09-07/1-0003 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังและไม้ยูคาลิปตัส
7 หมู่ 10 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1189 4-45-09-08/1-0011 ปลูกมันสำปะหลังห้วยค้อ
56 หมู่ 4 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1190 4-45-09-06/1-0013 ปลูกมันสำปะหลังบ้านตาลเดี่ยว
4 หมู่ 12 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0870718930
1191 4-45-09-03/1-0018 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนปลาเข็ง
69 หมู่ 7 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 031508753
1192 4-45-09-06/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโคหนองขุ่นใหญ่ หมู่ที่ 7
86 หมู่ 7 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 070336934
1193 4-45-09-06/1-0016 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ห้วยนาคำหมู่ที่ 5
156 หมู่ 5 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862337020
1194 4-45-09-07/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านใหม่น้ำพุ
91 หมู่ 4 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0869822931
1195 4-45-09-07/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโคโพธิ์ไทรทองหมู่ที่ 14
12 หมู่ 14 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857910325
1196 4-45-09-07/1-0015 สตรีเลี้ยงโค
136 หมู่ 14 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0815668054
1197 4-45-09-01/1-0033 ปลูกมันสำปะหลังบ้านกุดขุ่นหมู่ 3
101 หมู่ 3 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895708045
1198 4-45-09-08/1-0024 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 1
12 หมู่ 1 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0869717817
1199 4-45-09-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโควังใหม่
54 หมู่ 12 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801873576
1200 4-45-09-04/1-0012 วิสาหกิจชุมชนปลูกมันสำปะหลังแบบหลุม
35 หมู่ 12 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1201 4-45-10-13/1-0009 ปลูกมันสำปะหลังตำบลเหล่าน้อย
21 หมู่ 2 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1202 4-45-10-10/1-0005 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 17 ตำบลภูเงิน
129 หมู่ 17 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1203 4-45-10-10/1-0006 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 2 ตำบลภูเงิน
203 หมู่ 2 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1204 4-45-10-10/1-0013 กองทุนหมุนเวียนสภาชุมชน หมู่ที่ 14 ตำบลภูเงิน
131 หมู่ 14 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1205 4-45-10-13/1-0013 ปลูกพืชเศรษฐกิจเลี้ยงโคเนื้อเงินแสน
63 หมู่ 4 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1206 4-45-10-14/1-0004 รับซื้อผลผลิตการเกษตร หมู่ 5 ตำบลศรีวิลัย
80 หมู่ 5 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1207 4-45-10-16/1-0012 ผลิตพืชเศรษฐกิจ หมู่ 8
87 หมู่ 8 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1208 4-45-10-10/1-0027 ผู้ปลูกมันสำปะหลังชุมชนตำบลภูเงิน
89 หมู่ 3 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1209 4-45-10-16/1-0025 กลุ่มหัตหกรรมสานตะกร้าและกระเป๋า
111 หมู่ 1 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 090246309
1210 4-45-10-13/1-0025 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 4
63 หมู่ 4 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1211 4-45-10-13/1-0026 กลุ่มมันสำปะหลัง หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าน้อย
1 หมู่ 10 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0942736510
1212 4-45-11-09/1-0018 กลุ่มปลูกพืชพลังงานทดแทน (มันสำปะหลัง) บ้านน้ำคำน้อย
144 หมู่ 9 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 078522382
1213 4-45-17-08/1-0005 วิถีถิ่นไทยลุ่มนำชีตอนล่างบ้านเขวาชีหมู่3
4 หมู่ 3 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0815461585
1214 1-16-02-08/1-0014 ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพบ้านซับประแดง
10 หมู่ 3 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 090255929
1215 1-16-02-08/1-0020 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองมะค่า
104 หมู่ 10 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 099048441
1216 1-16-02-08/1-0021 กลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลัง หมู่ที่ 6
154 หมู่ 6 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 090758567
1217 1-16-02-08/1-0027 สวนมะเดื่อส่งเสริมการผลิต
124/2 หมู่ 4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036459482
1218 1-16-02-07/1-0007 เขาพระนอน 1
70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 012936125
1219 1-16-02-08/1-0030 กลุ่มพัฒนาอาชีพในเขตปฏิรูปที่ดิน
76 หมู่ 4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 099847972
1220 1-16-02-08/1-0036 กลุ่มเกษตรกรไทย
8/1 หมู่ 5 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 099936125
1221 1-16-02-08/1-0037 กลุ่มสร้างเสริมพัฒนาอาชีพเขตปฏิรูปที่ดินบ้านศรีสวัสดิ์
13 หมู่ 9 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 095405214
1222 1-16-03-08/1-0020 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ตำบลเพนียด
67/1 หมู่ 10 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0819940073
1223 1-16-04-03/1-0002 กลุ่มทำไร่ซับสมบูรณ์
48 หมู่ 5 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1224 1-16-04-06/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไบโอดีเซล
188/3 หมู่ 9 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1225 1-16-04-06/1-0014 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
329/1 หมู่ 9 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 097942274
1226 1-16-04-12/1-0019 การเกษตรบ้านซับใหญ่
116/1 หมู่ 8 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0871158749
1227 1-16-04-03/1-0006 ทำไร่คลองวังสาน
76 หมู่ 6 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1228 1-16-04-11/1-0005 พัฒนาอาชีพเกษตรบ้านบ่อน้ำ
33 หมู่ 5 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0861348839
1229 1-16-04-11/1-0006 กลุ่มผลิตพืชไร่บ้านหนองขุย
73 หมู่ 2 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0861358339
1230 1-16-04-11/1-0007 กลุ่มผลิตพืชไร่เขตคลองบำรุง
32/1 หมู่ 2 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1231 1-16-04-03/1-0007 ทำไร่บ้านซับไทร
40/1 หมู่ 6 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0890839161
1232 1-16-04-03/1-0008 ทำไร่มันสำปะหลังบ้านซับไทร
17 หมู่ 6 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0851875251
1233 1-16-04-06/1-0025 เกษตรพึ่งพาบ้านซับเค้าแมว
13/2 หมู่ 4 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 090831502
1234 1-16-04-12/1-0024 ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์บ้านพูนทรัพย์ ๑
54 หมู่ 9 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 051388545
1235 1-16-04-19/1-0009 กลุ่มปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์บ้านใหม่สามัคคี
10 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0898072287
1236 1-16-04-12/1-0026 เกษตรกรรมบ้านห้วยตะคร้อ
89 หมู่ 8 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1237 1-16-04-19/1-0010 เกษตรกรรมบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1
50/1 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0847186148
1238 1-16-04-06/1-0034 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 5บัวชุม
35 หมู่ 5 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1239 1-16-04-03/1-0020 กลุ่มทำไร่บ้านซับสมบูรณ์
99/1 หมู่ 5 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0899492998
1240 1-16-07-06/1-0017 มันสำปะหลังเขาใหญ่
192 หมู่ 8 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 097404154
1241 1-16-07-06/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังทุ่งดินแดงสาม
193 หมู่ 6 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 061293371
1242 1-16-07-06/1-0015 กลุ่มมันสำปะหลังทุ่งดินแดงหนึ่ง
114 หมู่ 6 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 061239140
1243 1-16-07-06/1-0018 มันสำปะหลังเขาใหญ่พัฒนา
170 หมู่ 8 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 061267008
1244 1-16-07-06/1-0019 กลุ่มไร่มันสำปะหลัง
151 หมู่ 7 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 090844520
1245 1-16-07-06/1-0020 กลุ่มมันสำปะหลังแปดสอง
202 หมู่ 8 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 070527669
1246 1-16-07-06/1-0021 กลุ่มเกษตรกรพืชไร่มันสำปะหลังหมู่เล็ก
109 หมู่ 7 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0890870729
1247 1-16-07-06/1-0022 พัฒนามันหนองจาน
190 หมู่ 5 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 071180500
1248 1-16-07-06/1-0023 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจาน
210 หมู่ 5 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 016499440
1249 1-16-07-06/1-0025 ปลูกพืชหมุนเวียนบ้านหนองจาน
64 หมู่ 5 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 096128967
1250 1-16-07-06/1-0024 ปลูกมันตะเคียนงาม
73 หมู่ 5 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 014261246
1251 1-16-10-06/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเหวตาบัว
6/1 หมู่ 4 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1252 1-16-10-05/1-0003 กลุ่มส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 5 ตำบลเขารวก
80/1 หมู่ 6 ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1253 1-16-10-04/1-0013 กลุ่มพัฒนาอาชีพที่ดิน สปก.
100 หมู่ 5 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1254 1-16-10-04/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 8 ตำบลกุดตาเพชร
80 หมู่ 8 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1255 1-16-10-05/1-0005 กลุ่มทำนาและปลูกพืชไร่บ้านคลองมะนาว ตำบลเขารวก
6 หมู่ 4 ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0861324420
1256 1-16-10-05/1-0006 กลุ่มทำไร่นาแบบพอเพียงบ้านคลองมะนาว ตำบลเขารวก
144 หมู่ 4 ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0870312658
1257 1-16-10-05/1-0007 ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเขารวก
101/1 หมู่ 5 ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0862459046
1258 1-16-10-04/1-0018 กลุ่มทำไร่บ้านกุดตาเพชร
87 หมู่ 3 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0895178211
1259 1-16-10-03/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านคลองสีดา
172 หมู่ 6 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0814948344
1260 1-16-10-04/1-0019 วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชไร่และไม้ยูคาบ้านคลองหิน
83 หมู่ 11 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0847717092
1261 1-16-11-02/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่หมู่บ้านเขากระทิง ม.5
44/2 หมู่ 5 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 092102248
1262 6-52-01-09/1-0020 เกษตรกรนำร่องบ้านหัวทุ่ง หมู่ 1 ตำบลบ้านแลง
298/1 หมู่ 1 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0812875585
1263 6-52-01-09/1-0021 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพดบ้านดงหมู่5
99/1 หมู่ 5 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0899552523
1264 6-52-02-05/1-0044 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร่และพืชสวน
278/1 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0819507044
1265 6-52-02-01/1-0026 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านสวนป่าแม่เมาะ ม.7 ต.บ้านดง
173 หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0861792845
1266 6-52-02-02/1-0052 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านแม่หล่วง ม.7 ต.นาสัก
38 หมู่ 7 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0861176781
1267 6-52-02-04/1-0152 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านแม่เมาะสถานี หมู่ที่4 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลปาง
78 หมู่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 08917434481
1268 6-52-07-06/1-0021 เพื่อการพัฒนาเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
66 หมู่ 5 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0895543946
1269 6-52-10-02/1-0028 กลุ่มปลูกข้าวโพดบ้านอ้วนกลุ่มที่4
85/5 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0963217583
1270 6-52-10-02/1-0030 ทำไร่ข้าวโพดกลุ่มที่ 1
76/5 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0833243122
1271 6-52-10-02/1-0031 ทำไร่ข้าวโพดกลุ่มที่3
56 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1272 6-52-10-02/1-0037 กลุ่มปลูกข้าวนาปีบ้านอ้วน 4
102/1 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054331473
1273 6-52-10-01/1-0030 กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดบ้านท่าแหน
67 หมู่ 2 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1274 4-42-01-10/1-0030 กลุ่มยางพารา 2009
1 หมู่ 4 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0874187679
1275 4-42-01-09/1-0019 กลุ่มมันสำปะหลัง CMR ห้วยม่วง
95 หมู่ 4 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0879463617
1276 4-42-01-09/1-0020 กลุ่มรุ่งเรืองมันสำปะหลัง
136 หมู่ 4 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1277 4-42-01-09/1-0025 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังรุ่งเรือง หมู่ 10
175 หมู่ 10 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0804044691
1278 4-42-01-09/1-0039 กลุ่มมันสำปะหลัง หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าไซ
179 หมู่ 9 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1279 4-42-01-13/1-0034 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรแบบยั่งยืนจังหวัดเลย
136 หมู่ 1 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0819640835
1280 4-42-01-05/1-0023 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราห้วยสีเสียด
248 หมู่ 5 ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0807648138
1281 4-42-01-13/1-0050 เกษตรอินทรีย์คุณธรรมครบวงจร ปลดหนี้เกษตรกร นำโฉนดที่ดินกลับบ้าน จังหวัดเลย
159 หมู่ 11 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0800622021
1282 4-42-01-12/1-0051 กลุ่มมันสำปะหลังห้วยทรายคำ
88 หมู่ 6 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0810534999
1283 4-42-02-04/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านเทพมงคล
111 หมู่ 3 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 0892768564
1284 4-42-02-04/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนสวาท
40 หมู่ 2 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 0895730507
1285 4-42-02-04/1-0020 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังโนนศิลา กลุ่มที่ 1
2 หมู่ 4 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 0810522203
1286 4-42-02-04/1-0022 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนศิลา กลุ่มที่ 2
112 หมู่ 4 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 0847905958
1287 4-42-02-04/1-0023 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนสวาท กลุ่มที่ 1
87 หมู่ 2 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์
1288 4-42-02-02/1-0087 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์
57 หมู่ 11 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 0848202293
1289 4-42-03-02/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชบ้านธาตุ
334/1 หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 062416057
1290 4-42-03-02/1-0033 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังแซมสวนยางที่ดิน ส.ป.ก.ม.14 ต.ธาตุ
38 หมู่ 14 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042877180
1291 4-42-03-07/1-0032 กลุ่มเกษตรกรบ้านจอมศรี ม.8 ต.จอมศรี
127/1 หมู่ 8 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 087867872
1292 4-42-03-02/1-0073 กลุ่มยางพาราและมันสำปะหลังบ้านธาตุ
387/1 หมู่ 2 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0848966294
1293 4-42-03-04/1-0017 เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ 5 หมู่ 8 ต.เขาแก้ว
57/2 หมู่ 8 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0857469823
1294 4-42-03-08/1-0023 กลุ่มผลิตมันสำปะหลัง ม.3 ต.หาดทรายขาว
11 หมู่ 3 ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0828582472
1295 4-42-04-02/1-0029 กลุ่มเกษตรกรบ้านกลาง 2
300 หมู่ 2 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์ 0857454003
1296 4-42-04-04/1-0022 กองทุนเพื่อการเกษตร ห้วยบ่อซืน ม.4
5 หมู่ 4 ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1297 4-42-04-06/1-0015 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านชมเจริญ
241 หมู่ 1 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1298 4-42-04-06/1-0016 กลุ่มเกษตรปลูกยางพาราบ้านชมเจริญ หมู่ที่ 6 อ.ปากชม จ.เลย
126 หมู่ 6 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1299 4-42-04-05/1-0052 กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่ม 2 ม.10 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม
114/1 หมู่ 10 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1300 4-42-04-05/1-0060 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปากปัด
1 หมู่ 3 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1301 4-42-04-06/1-0033 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านชมน้อย
58 หมู่ 2 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1302 4-42-05-07/1-0004 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านน้ำเย็น
102 หมู่ 2 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 070295871
1303 4-42-05-06/1-0010 กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทับกี่ 2
127 หมู่ 9 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์
1304 4-42-07-06/1-0028 กลุ่มสภาชุมชนบ้านห้วยลาด
5 หมู่ 3 ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย โทรศัพท์
1305 4-42-08-01/1-0014 ไฉนโคเนื้อ
273 หมู่ 2 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 042889384
1306 4-42-08-03/1-0011 กลุ่มโค - กระบือ บ้านน้ำพาน
82 หมู่ 3 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์
1307 4-42-08-01/1-0049 กลุ่มรวมพลัง 555
61 หมู่ 2 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0812639046
1308 4-42-08-06/1-0016 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแก่งม่วง
13/1 หมู่ 4 ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0910060350
1309 4-42-08-02/1-0054 กลุ่มต้นกล้าพัฒนาชุมชนบ้านปากห้วย
102/1 หมู่ 6 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0801985398
1310 4-42-08-01/1-0052 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยาง
75 หมู่ 5 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0883119708
1311 4-42-10-10/1-0039 กองทุนปุ๋ยและยาบ้านโนนงาม
39 หมู่ 9 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0857511447
1312 4-42-10-05/1-0035 กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดและมันบ้านซำไฮ 257
54 หมู่ 10 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0872256619
1313 4-42-10-05/1-0036 กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพด/มันสำปะหลัง 631
89 หมู่ 10 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์
1314 4-42-10-05/1-0041 กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดและมันสำปะหลัง 687
30 หมู่ 10 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0872250831
1315 4-42-10-05/1-0038 กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดและมันบ้านซำไฮ 68
138 หมู่ 10 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0807318172
1316 4-42-10-05/1-0039 กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดและมันบ้านซำไฮ 688
157 หมู่ 10 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0833400675
1317 4-42-10-05/1-0040 กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดและมันบ้านซำไฮ 557
68 หมู่ 10 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0857521636
1318 4-42-10-10/1-0041 กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านผาฆ้อง กลุ่มที่ ๑
60 หมู่ 7 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0831511301
1319 4-42-10-10/1-0042 กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านผาฆ้องกลุ่ม ๒
116 หมู่ 7 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 08904136369
1320 4-42-10-10/1-0040 กลุ่มสตรีชุมชนบ้านผาฆ้องกลุ่ม ๓
75 หมู่ 7 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0846864296
1321 4-42-10-10/1-0058 กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านผาฆ้อง กลุ่มที่ ๓
95 หมู่ 7 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0880344919
1322 4-42-10-10/1-0065 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนงาม
12 หมู่ 9 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0807655505
1323 4-42-10-05/1-0057 กลุ่มมันสำปะหลังสภาเกษตร ตำบลผานกเค้า
8 หมู่ 7 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0999760787
1324 4-42-11-01/1-0023 กลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลังตำบลภูหอ
72 หมู่ 4 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย โทรศัพท์
1325 4-42-11-05/1-0034 เกษตรมิตรใหม่
31 หมู่ 2 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย โทรศัพท์
1326 4-42-11-05/1-0035 อินทรีย์เกษตรเลยตาด
2 หมู่ 2 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย โทรศัพท์ 0852211671
1327 4-42-12-03/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังแบบพอเพียง
7 หมู่ 2 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย โทรศัพท์ 0833279585
1328 4-42-12-02/1-0024 กสิกรรมทำไร่ข้าวโพดและเลี้ยงสัตว์โนนภูทอง
40 หมู่ 2 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย โทรศัพท์ 0860582346
1329 4-42-12-02/1-0026 วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมโปร่งสุวรรณ
219 หมู่ 14 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย โทรศัพท์ 0893958234
1330 4-42-14-03/1-0017 กลุ่มรักถิ่นฐาน
33 หมู่ 5 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์ 0810502181
1331 4-42-14-03/1-0026 เกษตรครบวงจรบ้านห้วยไผ่เหนือ
160 หมู่ 2 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์
1332 4-42-14-03/1-0042 ผลิตอ้อยบ้านหนองหมากแก้ว กลุ่ม 3
4 หมู่ 14 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์
1333 4-33-01-01/1-0001 พรบนดิน
90 หมู่ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045643755
1334 4-33-03-09/1-0010 ชาวนาหนองเทา
73 หมู่ 3 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1335 4-33-03-20/1-0008 อนุรักษ์ข้าวหอมมะลิหนองทามน้อย A1
78/2 หมู่ 4 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0848351582
1336 4-33-03-02/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิโนนสัง
70 หมู่ 10 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1337 4-33-04-14/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
89 หมู่ 8 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0879644498
1338 4-33-04-02/1-0010 พัฒนาการเกษตรข้าวหอมมะลิบ้านทุ่งสว่าง
26/1 หมู่ 6 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872401342
1339 4-33-04-02/1-0012 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านตาจ้อย
38 หมู่ 13 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1340 4-33-04-12/1-0012 กลุ่มผลผลิตมันสำปะหลังเพื่อการค้า
283 หมู่ 14 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833843215
1341 4-33-04-14/1-0012 เกษตรผสมผสานกระแชงเมืองใหม่
298 หมู่ 17 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1342 4-33-04-12/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกมันสำประหลังบ้านภูคำ
88 หมู่ 10 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854184242
1343 4-33-04-09/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังชุมชนบ้านม่วง
67 หมู่ 2 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1344 4-33-04-11/1-0005 กลุ่มออมทรัพย์ผู้ปลูกมันสำประหลังอย่างยั่งยืนบ้านศรีอุดม
96 หมู่ 8 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1345 4-33-04-12/1-0015 วิสาหกิจชุมชนเลื้ยงวัว
213 หมู่ 2 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0878807101
1346 4-33-04-09/1-0029 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
233 หมู่ 11 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1347 7-33-06-02/1-0010 แม่บ้านหนองอารี
123 หมู่ 1 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0874467303
1348 4-33-08-08/1-0004 รถเกี่ยวข้าวบ้านจะกุด
20 หมู่ 7 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833849282
1349 4-33-08-02/1-0006 กองทุนผลิตข้าวโพดชุมชนบ้านซำบันได
56 หมู่ 10 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1350 4-33-08-02/1-0008 ปุ๋ยชีวภาพบ้านตำหนักไทร
186 หมู่ 7 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1351 4-33-08-04/1-0006 กลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิบ้านโพธิ์วงศ์
38 หมู่ 1 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833725079
1352 4-33-08-05/1-0008 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิบ้านกราม
20 หมู่ 2 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 08770854123
1353 4-33-08-03/1-0029 พงษ์สินศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรพอเพียง
379 หมู่ 4 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1354 4-33-10-22/1-0030 กลุ่มผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกและร้านค้าชุมชนอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
59 หมู่ 12 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899302980
1355 4-33-12-06/1-0028 กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์ตามพระราชดำริ
60 หมู่ 15 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 8958220840
1356 4-33-12-06/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านปะโด๊ะ
84 หมู่ 8 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 883684180
1357 7-33-12-05/1-0010 เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชเศรษฐกิจบ้านน้ำคำ
33 หมู่ 11 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 879381462
1358 7-33-12-06/1-0010 เลี้ยงโคโนนดั่ง
61 หมู่ 12 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0814705101
1359 4-33-13-04/1-0025 ร้านค้าชุมชนบ้านเหมือดแอ่พัฒนา
20 หมู่ 14 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862512657
1360 4-33-14-05/1-0002 ศูนย์ข้าวชุมชน (มะลิ 105)
14/2 หมู่ 9 ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0843539010
1361 4-33-14-01/1-0045 เกษตรอินทรีวิธีชีวิตพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ
59 หมู่ 9 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0908361731
1362 4-33-15-06/1-0007 กลุ่มปลูกพริก หมู่9
105 หมู่ 9 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1363 4-33-15-01/1-0018 กลุ่มเกษตรภูคำ
24 หมู่ 3 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1364 4-33-15-05/1-0037 คนปลอดสารพิษตำบลรุ่งระวี
43 หมู่ 9 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1365 7-33-15-04/1-0010 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก
31 หมู่ 9 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1366 4-33-16-04/1-0018 เพื่อการเกษตร(ปลูกพริก)บ้านหัววัว
168 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1367 4-33-17-06/1-0006 กลุ่มผู้ผลิตพืชไร่มันสำปะหลังบ้านกลาง
90 หมู่ 5 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1368 4-33-17-01/1-0009 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราบ้านโคกตาล
59 หมู่ 1 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1369 4-33-18-02/1-0022 กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิไทยปลอดสารพิษ
15 หมู่ 9 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0837321156
1370 3-27-01-08/1-0017 ผู้ปลูกพืชปลอดสารพิษและแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านน้ำซับ
87 หมู่ 1 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0861411537
1371 3-27-01-04/1-0014 ไม้ยืนต้นหนองขี้เห็น
71 หมู่ 8 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0879425897
1372 3-27-01-08/1-0023 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านคลองมะละกอ
59 หมู่ 18 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0899038289
1373 3-27-01-06/1-0012 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านหนองนกกระเรียน1
19 หมู่ 5 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 08127979526
1374 3-27-01-11/1-0015 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังบ้านท่ามะตูม
102 หมู่ 10 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0898312851
1375 3-27-03-09/1-0004 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ดี
139 หมู่ 4 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1376 3-27-03-06/1-0034 กลุ่มทำนาและไร่มันสำปะหลัง
153 หมู่ 1 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1377 3-27-03-06/1-0059 การแปรรูปผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มมูลค่า
999 หมู่ 3 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0878322975
1378 3-27-04-06/1-0026 เกษตรทฤษฎีใหม่-สวนผสม
5 หมู่ 8 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 08852789660
1379 3-27-04-06/1-0034 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังบ้านคลองขี้เหล็ก
58 หมู่ 11 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0879787699
1380 3-27-04-06/1-0039 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังปลอดสารพิษ
126 หมู่ 12 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0806384166
1381 3-27-04-03/1-0040 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหมอนไม้
86 หมู่ 17 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0847597909
1382 3-27-04-06/1-0054 เกษตรไร่มันและไร่อ้อยบ้านคลองตะเคียนชัย
76 หมู่ 5 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0890984772
1383 3-27-04-05/1-0031 เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังบ้านบ่อลูกรัง ม.6
9 หมู่ 6 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0847090920
1384 3-27-05-09/1-0006 ไร่มันสำปะหลังชุมชนหนองหมากฝ้าย
257 หมู่ 5 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 090228243
1385 3-27-05-10/1-0020 เกษตรส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ ม.1 บ้านวังรี
246 หมู่ 1 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0892481415
1386 3-27-05-10/1-0022 เกษตรชุมชน หมู่ 5
15 หมู่ 5 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0852199774
1387 3-27-07-02/1-0043 ผลิตและพัฒนามันสำปะหลังตำบลหนองหว้า
72 หมู่ 7 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0899321065
1388 3-27-09-03/1-0004 กลุ่มส่งเสริมปลูกมันสำปะหลังบ้านวังดารา
141 หมู่ 5 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1389 3-27-09-02/1-0047 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านวังชุมทอง
125 หมู่ 9 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0815754777
1390 3-27-09-02/1-0071 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านวังชุมทอง
68 หมู่ 9 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1391 3-27-09-02/1-0072 กลุ่มผู้ปลูกมันบ้านซับเกษมพัฒนา
143 หมู่ 14 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1392 3-27-09-02/1-0073 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมปลูกมันสำปะหลัง
154 หมู่ 7 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1393 3-27-09-02/1-0075 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังเกษตรอินทรีย์
96 หมู่ 11 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1394 3-27-09-02/1-0076 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมมันสำปะหลังวังชุมทอง
47 หมู่ 9 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1395 6-64-09-01/1-0017 ผู้ปลูกมันสำปะหลังลานตาเมือง
236/3 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0890464452
1396 6-64-09-03/1-0037 ผู้ปลูกมันสำปะหลังคุ้มม่วงงาม หมู่ที่12
618 หมู่ 12 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1397 6-64-09-03/1-0040 การปลูกมันสำปะหลังหมู่ที่ 13 ภูแก้ว
437/1 หมู่ 13 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0
1398 4-47-01-18/1-0014 สามมิตรรุ่งเจริญ
119 หมู่ 8 ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899645666
1399 4-47-02-01/1-0005 กลุ่มสตรีเพื่อการผลิตนิรมัย หมู่ 5
89 หมู่ 5 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 014710238
1400 4-47-02-01/1-0015 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอีกุด หมู่ 2
89 หมู่ 2 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1401 4-47-02-01/1-0029 กล่มเกษตรก้าวหน้า หมู่ 5 ตำบลกุสุมาลย์
88 หมู่ 5 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899446327
1402 4-47-03-05/1-0018 ทอผ้าฝ้ายไอ่คำบ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5
134 หมู่ 5 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร โทรศัพท์
1403 4-47-04-07/1-0002 ปลูกมันสำปะหลังบ้านอูนดงพัฒนา
231 หมู่ 1 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862190507
1404 4-47-04-07/1-0003 ปลูกมันสำปะหลังบ้านอูนดงสามัคคี
41 หมู่ 1 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857601814
1405 4-47-04-07/1-0004 กลุ่มปลูกมันบ้านนาทัน หมู่ 7
28 หมู่ 7 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1406 4-47-04-07/1-0005 ปลูกมันสำปะหลังบ้านห้วยบุ่น
41/1 หมู่ 3 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 08786490313
1407 4-47-04-07/1-0007 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองผือน้อย
13 หมู่ 2 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860030297
1408 4-47-04-04/1-0027 เกษตรทรัพย์ในดิน
105 หมู่ 3 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833553287
1409 4-47-04-07/1-0027 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังชุมชนตำบลนาใน
70 หมู่ 9 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1410 4-47-07-04/1-0018 เกษตรกรแม่บ้านมันเส้นบ้านเวฬุวัน
20 หมู่ 4 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879501080
1411 4-47-08-05/1-0007 เกษตรพอเพียงบ้านคำเจริญ ตำบลคูสะคาม
44/1 หมู่ 4 ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1412 4-47-08-01/1-0023 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังสุวรรณคีรี
250 หมู่ 15 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1413 4-47-10-07/1-0003 กลุ่มเกษตรมั่นคงบ้านพุทธรักษา
210 หมู่ 5 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807422604
1414 4-47-10-02/1-0018 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโพธิ์ทอง
118 หมู่ 3 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862186007
1415 4-47-10-06/1-0015 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสมบ้านไชยยานนท์
20 หมู่ 9 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0854660023
1416 4-47-12-01/1-0070 กลุ่มข้าวหอมทองบัณฑิตชาวนา
239 หมู่ 10 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0817292517
1417 4-47-12-01/1-0071 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านสร้างแก้วพัฒนา
2 หมู่ 24 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0852742375
1418 4-47-12-01/1-0078 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองทุ่มพัฒนา
126 หมู่ 25 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899474510
1419 4-47-14-04/1-0004 เกษตรพอเพียงโคกกลาง
243 หมู่ 6 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์
1420 4-47-14-01/1-0035 นางอย-โพนปลาโหล
237 หมู่ 5 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0981569377
1421 4-47-15-01/1-0029 ต้นกล้าพลังงานทดแทนไปโอดีเซล
29 หมู่ 3 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0828444681
1422 4-47-16-05/1-0020 ปลูกมันสำปะหลังนาสีนวล
89 หมู่ 6 ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833410885
1423 4-47-16-01/1-0037 กลุ่มพลังชนโพนใหม่
71 หมู่ 11 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885316328
1424 4-47-18-03/1-0012 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ
8/1 หมู่ 11 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1425 4-47-18-01/1-0005 กลุ่มเลี้ยงไหมภูพานทอง
48 หมู่ 9 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879535164
1426 4-47-18-01/1-0008 ชมภูพานเหนือ
75 หมู่ 16 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872310755
1427 4-47-18-01/1-0013 กลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้
195 หมู่ 22 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860187099
1428 4-47-18-02/1-0017 ปลูกมันสำปะหลังบ้านฮ่องสิม หมู่ 3
115 หมู่ 3 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810548154
1429 4-47-18-02/1-0022 ปลูกมันสำปะหลังบ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14
33 หมู่ 14 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0775874128
1430 4-47-18-01/1-0014 กลุ่มผู้พัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
78 หมู่ 1 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857579792
1431 4-47-18-02/1-0027 กลุ่มชาวไร่มันสำปะหลัง หมู่ 15
95 หมู่ 15 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 845199347
1432 4-47-18-02/1-0028 กลุ่มไร่นาสวนผสม 3 A
63 หมู่ 8 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 843931098
1433 4-47-18-02/1-0032 กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
31 หมู่ 8 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0868622867
1434 4-47-18-02/1-0042 การทำเชื้อและเพาะเห็ด หมู่ที่ 6
37 หมู่ 6 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0840275350
1435 4-47-18-01/1-0035 เพาะเห็ดในโรงเรือน หมู่ที่ 23
1 หมู่ 23 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0842655422
1436 4-47-18-01/1-0037 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 21
78/1 หมู่ 21 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 089642180
1437 4-47-18-04/1-0004 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 1
50/1 หมู่ 1 ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1438 4-47-18-01/1-0057 กลุ่มค้าขายผลผลิตทางการเกษตรบ้านต้อน หมู่ที่ 3
564 หมู่ 3 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1439 4-47-18-01/1-0061 กลุ่มเกษตรหมุนเวียน หมู่ 21
105 หมู่ 21 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0891867255
1440 4-47-18-01/1-0064 ฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียง
58/2 หมู่ 13 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0909569802
1441 4-47-18-02/1-0070 กลุ่มเพาะปลูกพืชผักหมุนเวียน หมู่ 3
61 หมู่ 3 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0813806894
1442 1-19-02-05/1-0004 กลุ่มมันสำปะหลังตำบลท่าคล้อ
33/1 หมู่ 11 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์
1443 1-19-11-07/1-0024 กลุ่มพืชไร่เกษตรกรบ้านหนองโป่ง
74 หมู่ 9 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0872468019
1444 1-19-11-07/1-0038 กลุ่มอาชีพเสริมทำรากไม้บ้านหนองเอี่ยวใน
5 หมู่ 14 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์
1445 1-19-11-05/1-0020 เกษตรกรทำไร่ข้าวโพดบ้านหนองกระทิง
49 หมู่ 10 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0854230294
1446 1-19-11-07/1-0053 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองดินแดง
131 หมู่ 11 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0928651882
1447 1-19-11-07/1-0055 บ้านหนองดินแดงคุ้มหนองไทร
92 หมู่ 11 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0923466416
1448 1-19-12-01/1-0003 ปลูกมันสำปะหลังแสลงพัน
140 หมู่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036364447
1449 1-19-12-01/1-0004 ทำไร่มันสำปะหลังบ้านมณีโชติ
61 หมู่ 4 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0865491941
1450 1-19-12-01/1-0005 ทำปุ๋ยอินทรีย์ปลูกมันสำปะหลังทฤษฎีใหม่
140 หมู่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036364447
1451 1-19-13-06/1-0015 กลุ่ม(สพช.)บ้านเขายอดเอียง หมู่ 5
113/2 หมู่ 5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036200971
1452 2-72-03-02/1-0029 กลุ่มเกษตรกรชาวไร่บ้านหนองผือ
120 หมู่ 6 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 070316436
1453 2-72-03-06/1-0032 ผู้ปลูกมันสำปะหลังคุณภาพ
14/1 หมู่ 2 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0871680278
1454 2-72-03-07/1-0025 ผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
56/3 หมู่ 1 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0861274724
1455 4-32-05-06/1-0005 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านขวาว
29 หมู่ 12 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0874793780
1456 4-32-05-07/1-0009 กลุ่มเกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเองบ้านกระวัน
26 หมู่ 7 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0814703597
1457 7-32-05-11/1-0013 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านพยุงสุข
71 หมู่ 6 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1458 4-32-06-10/1-0004 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านใหม่ดงเย็น
14 หมู่ 4 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0872498193
1459 4-32-06-06/1-0017 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านแนงมุด
163 หมู่ 13 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 048343428
1460 4-32-06-06/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านแนงมุดหมู่13
135 หมู่ 13 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0847116278
1461 7-32-06-01/1-0010 เกษตรกรบ้านศรีพระจันทร์
114 หมู่ 11 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833831393
1462 4-32-14-02/1-0007 กลุ่มปลูกยางพารา บ้านโคกกกลางใหม่
80 หมู่ 11 ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0811475006
1463 4-32-14-03/1-0036 กลุ่มผลิตพืชมันสำปะหลังพลังงานทดแทนบ้านหนองหลวง
24 หมู่ 11 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1464 4-32-14-03/1-0021 กลุ่มผู้ปลูมันสำปะหลังทานตะวัน
50 หมู่ 10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1465 4-32-14-03/1-0022 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังศรทานตะวัน
37 หมู่ 10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1466 4-32-14-01/1-0007 กลุ่มปลูกพืชไร่นาพนมดงรัก
18 หมู่ 6 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044508133
1467 4-32-14-03/1-0064 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านทานตะวันหมู่ที่ 10
82 หมู่ 10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1468 4-37-01-19/1-0004 สหกรณ์เลี้ยงโคนาเจริญ
191 หมู่ 8 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 078721053
1469 4-37-01-14/1-0009 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านหาดทรายมูล
71 หมู่ 2 ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1470 4-37-01-18/1-0001 ไร่นาสวนผสมบ้านนาเยีย
143 หมู่ 8 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0878713541
1471 4-37-01-13/1-0005 ข้าวหอมมะลิคุณภาพ บ้านคำกลาง
61 หมู่ 7 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0814576539
1472 4-37-01-19/1-0022 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านนาแต้ หมู่ 2
33/2 หมู่ 2 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0813609681
1473 4-37-01-13/1-0008 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านทับเมย
114 หมู่ 12 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0817185530
1474 4-37-01-18/1-0003 เกษตรผสมผสาน หมู่ 1
91 หมู่ 1 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0818150298
1475 4-37-01-13/1-0012 เกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านทับเมย
235 หมู่ 12 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1476 4-37-01-19/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกสำราญ
9 หมู่ 4 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0812644426
1477 4-37-01-01/1-0009 ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
77 หมู่ 20 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045452991
1478 4-37-01-01/1-0012 เครือข่ายเกษตรกรไทยเชิงพาณิชย์
190 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0817602238
1479 4-37-01-07/1-0027 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคึมใหญ่
22 หมู่ 2 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1480 4-37-01-07/1-0028 คนบ้านเฮา
31 หมู่ 8 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821340030
1481 4-37-01-11/1-0007 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังและข้าวหอมมะลิบ้านแก้งกฐิน ม.4
152 หมู่ 4 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0870795469
1482 4-37-01-11/1-0022 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง 2 บ้านภูจำปา 2
31 หมู่ 8 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1483 4-37-01-01/1-0026 กลุ่มปลูกมันปลดหนี้
91/1 หมู่ 10 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0831006087
1484 4-37-01-11/1-0024 กลุ่มผู้ผลิตหัวมันอินทรีย์ส่งออก จ.อำนาจเจริญ หมู่ 4
152 หมู่ 4 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0870795469
1485 4-37-01-11/1-0025 กลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังและข้าวหอมมะลิ หมู่ 4
48 หมู่ 4 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0843437065
1486 4-37-01-18/1-0031 ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ม.2
88 หมู่ 2 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0849591993
1487 4-37-01-08/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโคและผลิตข้าวอินทรีย์ ม.2 ต.นาผือ
127 หมู่ 2 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0837212260
1488 4-37-01-07/1-0050 กลุ่มเกษตรกรทำไร่มันสำปะหลัง
114 หมู่ 1 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0848302550
1489 4-37-01-10/1-0031 กลุ่มปลูกไร่ไรเบอรี่อินทรีย์
129 หมู่ 6 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1490 7-37-01-11/1-0011 กลุ่มข้าวหอมมะลิ หมู่ที่ 8
53 หมู่ 8 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1491 7-37-01-05/1-0011 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
98 หมู่ 2 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0892846388
1492 7-37-01-16/1-0011 กลุ่มข้าวหอมมะลิ หมู่ 12
22 หมู่ 12 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0801547850
1493 7-37-01-13/1-0018 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนหนามแท่ง
25 หมู่ 3 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1494 7-37-01-11/1-0015 กลุ่มฅนเลี้ยงควาย
95 หมู่ 8 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0986050420
1495 4-37-02-05/1-0003 เลี้ยงสัตว์บ้านป่าก่อ
75 หมู่ 12 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0879644611
1496 4-37-02-03/1-0007 ปลูกมันสำปะหลังบ้านคำเดือย หมู่ 2
105 หมู่ 2 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0806235724
1497 4-37-02-01/1-0029 เกษตรอินทรีย์แปลง 4 หมู่ 11
69 หมู่ 11 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0899810601
1498 4-37-02-05/1-0020 กลุ่มผู้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง
76 หมู่ 11 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0872509934
1499 4-37-02-02/1-0035 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านคันสูง
42 หมู่ 3 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1500 4-37-02-02/1-0036 กลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์บ้านโคกสะอาด
8 หมู่ 6 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1501 4-37-02-05/1-0043 กลุ่มออมทรัพย์พิทักษ์ไทย
76 หมู่ 10 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1502 4-37-02-05/1-0044 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์
36 หมู่ 10 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1503 4-37-02-05/1-0045 กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาการเกษตรแบบแผสมผสาน
56 หมู่ 11 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0818778089
1504 4-37-02-05/1-0048 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ป่าก่อ
87 หมู่ 7 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0828686296
1505 4-37-02-03/1-0035 ปลูกมันสำปะหลังอินทรี่ย์ หมู่ 9
129 หมู่ 9 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0918287368
1506 4-37-02-04/1-0027 ปลูกมันสำปะหลังหมู่ที่ 4 ต.โคกก่ง
117 หมู่ 4 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1507 7-37-02-03/1-0010 ปลูกพืชเศรษฐกิจแบบเกษตรอินทรีย์
166 หมู่ 9 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0852025279
1508 7-37-02-03/1-0011 ปลูกมันสำปะหลังแนวใหม่
1 หมู่ 9 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0810649776
1509 7-37-02-05/1-0011 ปลูกมันเกษตรอินทรีย์ลาน ส.ชมภู
239 หมู่ 3 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0857635966
1510 7-37-02-01/1-0012 กลุ่มผู้ผลิตมันเส้น อ.ชานุมาน
269 หมู่ 14 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1511 7-37-02-04/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์นาสำราญ
37 หมู่ 12 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0857809730
1512 7-37-02-03/1-0013 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ลานมันยิ่งเจริญ
107 หมู่ 7 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1513 7-37-02-04/1-0014 ลานโชคฮวดเฮงมันอินทรีย์
199 หมู่ 8 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1514 7-37-02-03/1-0014 ลานมันจิตลัดดาโชคพานิชย์
145 หมู่ 7 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1515 7-37-02-01/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโคพัฒนาอาชีพนิคมฯแปลง 3
157 หมู่ 7 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0887136472
1516 7-37-02-04/1-0016 กลุ่มผู้ประกอบการลานมันชานุมาน
199 หมู่ 8 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0801575947
1517 7-37-02-03/1-0015 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านพรเจริญ
280 หมู่ 11 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1518 7-37-02-04/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์บ้านห้วยซำ
47 หมู่ 13 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821487758
1519 7-37-02-01/1-0026 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.6 นาสีดา
2 หมู่ 6 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0986261385
1520 7-37-02-05/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านพิทักษ์ไทย
60 หมู่ 10 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1521 7-37-02-02/1-0012 กลุ่มรับซื้อมันสำปะหลังบ้านโคกนกกระเต็น
120 หมู่ 7 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0847903794
1522 7-37-02-05/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ห้วยกระแสน
37 หมู่ 7 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821545470
1523 7-37-02-01/1-0030 กลุ่มลี้ยงโคเนื้อนิคมฯแปลง 1
79/1 หมู่ 10 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0938141087
1524 4-37-03-06/1-0013 เลี้ยงโคแม่พันธุ์เนื้อ หมู่ 4 ตำบลโนนงาม
104 หมู่ 4 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0812855751
1525 4-37-03-06/1-0016 กลุ่มพืชไร่เกษตร
67 หมู่ 7 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1526 4-37-03-02/1-0016 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง หมู่ 9 ต.คำโพน
9 หมู่ 9 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1527 4-37-03-01/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง บ้านนาตากล้า หมู่ที่ 5 ต.หนองข่า
18 หมู่ 5 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1528 4-37-03-02/1-0019 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ ม.4 ต.คำโพน
30 หมู่ 4 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1529 4-37-03-02/1-0023 กลุ่มเลี้ยงหมู หมู่ 6 ตำบลคำโพน
164 หมู่ 6 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821403845
1530 4-37-03-03/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านห้วยงูเหลือม ม.5 ต.นาหว้า
46 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1531 4-37-03-03/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 9 ตำบลนาหว้า
117 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862631531
1532 4-37-03-07/1-0023 กลุ่มพัฒนาโคพันธุ์พื้นเมือง ม.9 ต.นาป่าแซง
10 หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1533 4-37-03-01/1-0013 กลุ่มเกษตรผสมผสานตำบลหนองข่า
112 หมู่ 6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1534 4-37-03-02/1-0039 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 9 ตำบลคำโพน
88 หมู่ 9 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1535 4-37-03-06/1-0029 กลุ่มเลี้ยงหมู หมู่ 4 ตำบลโนนงาม
58 หมู่ 4 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1536 7-37-03-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ บ้านทวีผล หมู่ 6 ตำบลนาหว้า
145 หมู่ 6 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1537 7-37-03-03/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 9 ตำบลนาหว้า
216 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1538 7-37-03-03/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ พื้นบ้าน หมู่ 9 ตำบลนาหว้า
69 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1539 7-37-03-06/1-0017 กลุ่มเลี้ยงเป็ดบาบารี่โนนงาม หมู่ 4 ตำบลโนนงาม
11 หมู่ 4 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1540 7-37-03-07/1-0015 กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนโคกพระ-วินัยดี
119 หมู่ 10 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1541 4-37-04-02/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านศรีคูณ
82 หมู่ 7 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1542 4-37-04-02/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านหนองดั่ง
55 หมู่ 11 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 033769456
1543 4-37-04-02/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือแม่พันธุ์ บ้านสร้อย
80 หมู่ 10 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862597865
1544 4-37-04-02/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านอุ่มยาง
19 หมู่ 6 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0812596585
1545 4-37-05-05/1-0033 เกษตรพอเพียง หมู่ 1 หนองไฮ
162 หมู่ 1 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1546 4-37-05-02/1-0021 สตรีรวมพลัง
61 หมู่ 10 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833673898
1547 4-37-05-01/1-0051 สมุนไพรธารทอง
249 หมู่ 3 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1548 4-41-01-19/1-0002 แม่บ้านนาสมบูรณ์
81 หมู่ 8 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 010497556
1549 4-41-02-03/1-0014 กลุ่มผู้ผลิตอ้อยโรงงานบ้านหนองเม็ก
147 หมู่ 13 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1550 4-41-03-03/1-0013 กลุ่มเกษตรรุ่งเรือง
8 หมู่ 4 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 057552130
1551 4-41-04-14/1-0002 กลุ่มออมทรัพย์สภาชุมชนบ้านกุดยางแสงสว่าง
156 หมู่ 2 ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 072223190
1552 4-41-04-03/1-0009 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านคำเลา
34 หมู่ 10 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 010500448
1553 4-41-04-16/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 9
129 หมู่ 9 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0862293462
1554 4-41-04-15/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังอำเภอกุมภวาปี
7 หมู่ 2 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0810505520
1555 4-41-04-04/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลแชแล
92 หมู่ 5 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0833582653
1556 4-41-04-09/1-0011 กลุ่มพัฒนาพืชไร่บ้านโนนศรีสมพร
69 หมู่ 10 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0868315033
1557 4-41-04-04/1-0014 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านยางหล่อ
162 หมู่ 6 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042203017
1558 4-41-04-03/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนงาม
49 หมู่ 16 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 077746298
1559 4-41-04-03/1-0013 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 14
98 หมู่ 14 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 033619570
1560 4-41-04-14/1-0009 ปลูกอ้อยและปลูกมันสำปะหลังบ้านคำล่อง
1 หมู่ 7 ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 078592278
1561 4-41-05-03/1-0004 ผลิตมันสำปะหลังเพื่อการค้าบ้านเสาเล้า
24 หมู่ 10 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1562 4-41-05-04/1-0005 ผลิตมันสำปะหลังบ้านทมนางาม
180 หมู่ 1 ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1563 4-41-05-06/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแสง
11 หมู่ 8 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1564 4-41-05-03/1-0022 สภาชุมชนบ้านเสาเล้า-ศรีสวัสดิ์ ม.5,8,10
3 หมู่ 8 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1565 4-41-05-02/1-0030 เกษตรกรแม่บ้านทำไร่-อ้อย บ้านโนนสำราญ ม.6
88 หมู่ 6 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1566 4-41-06-06/1-0001 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
119 หมู่ 3 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 072179347
1567 4-41-06-06/1-0003 กลุ่มเกษตรสัมพันธ์ปุ๋ยอินทรีย์บ้านบ่อปัมท์
34 หมู่ 4 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 078610480
1568 4-41-07-03/1-0004 กลุ่มคนรากหญ้าอำเภอทุ่งฝน
26 หมู่ 3 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0806116893
1569 4-41-07-03/1-0018 เกษตรอินทรีย์ครบวงจร หมู่ 3 ต.นาชุมแสง
6 หมู่ 3 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0830608329
1570 4-41-07-01/1-0030 เครื่องไม้เฟอร์นิเจอร์ หมู่ 10 ต.ทุ่งฝน
208 หมู่ 10 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1571 4-41-08-02/1-0015 กลุ่มมันสำปะหลัง
144 หมู่ 12 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 061415575
1572 4-41-08-04/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอำเภอไชยวาน
234 หมู่ 4 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1573 4-41-09-01/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกศรี ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ
90 หมู่ 4 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042382285
1574 4-41-09-04/1-0015 กลุ่มผู้ปลูกอ้อย บ้านคำค้อ หมู่8 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ
165 หมู่ 8 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0833394984
1575 4-41-09-07/1-0008 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ตาดอึ้ง ตำบลตาดทอง
30 หมู่ 1 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0833430630
1576 4-41-09-07/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังไทรทอง ต.ตาดทอง
98 หมู่ 10 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0817695975
1577 4-41-09-04/1-0021 เกษตรกรแบบผสมผสาน บ้านกุงเจริญ ต.หัวนาคำ
172 หมู่ 12 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 070659583
1578 4-41-09-01/1-0005 เกษตรแม่บ้านศรีเจริญ
114 หมู่ 11 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 040302715
1579 4-41-09-04/1-0022 กลุ่มพัฒนาเพิ่มผลผลิตการเกษตรคำค้อ ต.หัวนาคำ
195 หมู่ 8 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 095744218
1580 4-41-09-04/1-0025 ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพบ้านกุดอีเฒ่า
221 หมู่ 2 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1581 4-41-09-07/1-0017 กลุ่มราษฎร์สมบูรณ์ผ้างาม
9 หมู่ 2 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0806074296
1582 4-41-09-03/1-0020 เลี้ยงโค-กระบือบ้านตะเคียนทอง
45 หมู่ 9 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1583 4-41-10-03/1-0017 ปลูกมันสำปะหลังก้าวหน้าบ้านนานกชุม
145 หมู่ 3 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1584 4-41-11-09/1-0037 กลุ่มทำนาโพธิ์ท่าเมือง
48 หมู่ 7 ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0828362683
1585 4-41-17-10/1-0004 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านสระครอง
44 หมู่ 3 ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0862346124
1586 4-41-17-09/1-0020 ทำข้าวเม่าเมืองพาน
80 หมู่ 15 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0851348170
1587 4-41-17-02/1-0030 เลี้ยงเป็ดเทศ ม.6 หายโศก
33 หมู่ 6 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0878595262
1588 4-41-17-08/1-0022 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 4
100 หมู่ 4 ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1589 4-41-17-02/1-0032 กลุ่มผลิตอ้อยและมันสำปะหลัง
171 หมู่ 1 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1590 4-41-17-10/1-0017 กลุ่มประกอบเย็บชิ้นส่วนเสื้อผ้าห้วยศิลา
218 หมู่ 5 ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0870996860
1591 4-41-17-05/1-0023 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 3 บ้านโพน
31 หมู่ 3 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1592 4-41-17-09/1-0032 อ้อยการค้าตำบลเมืองพาน หมู่ที่ 2
168 หมู่ 2 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0870664494
1593 4-41-18-02/1-0026 วิสาหกิจชุมชนเกษตรชุมชน
72 หมู่ 17 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0828502879
1594 4-41-18-07/1-0022 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังแปลงใหญ่อำเภอน้ำโสม
325 หมู่ 5 ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1595 4-41-21-04/1-0029 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองประเสริฐ หมู่ 10
35 หมู่ 10 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1596 4-41-21-02/1-0038 กลุ่มปลูกข้าวโพดฝักสดท่ายม หมู่ 8
157 หมู่ 8 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1597 4-41-21-02/1-0045 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรท่ายม ต.แสงสว่าง
39 หมู่ 5 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0856469103
1598 4-41-21-02/1-0046 กลุ่มตลาดยางพาราบ้านท่ายม
66 หมู่ 8 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0856434012
1599 4-41-22-03/1-0003 กลุ่มมันสำปะหลังบ้านคีรีวงกต
37 หมู่ 4 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1600 4-41-22-01/1-0008 กลุ่มเกษตรพอเพียงนาสมนึก
88 หมู่ 6 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042257172
1601 4-41-22-03/1-0016 กลุ่มผลิตมันสำปะหลังคีรีวงกต หมู่ที่ 8
5 หมู่ 4 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0831486018
1602 4-41-24-04/1-0010 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคำแคน
89 หมู่ 10 ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0857579336
1603 4-41-25-02/1-0017 เกษตรอินทรีย์คุณธรรมครบวงจร หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยสามพาด
44 หมู่ 8 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0801858789
1604 6-53-01-05/1-0012 กลุ่มเกษตรกรบ้านบ่อพระ
149/2 หมู่ 7 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1605 6-53-01-09/1-0022 บ้านไร่กล้วยเหนือ
169 หมู่ 13 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0865105151
1606 6-53-02-04/1-0016 กลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำอ่าง ม.8
571 หมู่ 8 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0840493952
1607 6-53-02-04/1-0020 กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.4 ต.น้ำอ่าง
24/1 หมู่ 4 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1608 6-53-02-04/1-0021 กลุ่มปลูกข้าวโพด-มันสำปะหลัง
50 หมู่ 7 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0897041485
1609 6-53-02-04/1-0022 กลุ่มทำไร่อ้อย หมู่ 4 ตำบลน้ำอ่าง
92/9 หมู่ 4 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055454264
1610 6-53-02-04/1-0023 กลุ่มออมทรัพย์และการเกษตร ต.น้ำอ่าง
39 หมู่ 1 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0849893439
1611 6-53-02-04/1-0024 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ทำนา ต.น้ำอ่าง
45 หมู่ 10 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0866785356
1612 6-53-02-04/1-0031 กลุ่มส่งเสริมปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 5 ตำบลน้ำอ่าง
84/8 หมู่ 5 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0865927367
1613 6-53-02-04/1-0030 กลุ่มเกษตรกร หมู่10 บ้านเนินสวรรค์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
48 หมู่ 10 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0832174767
1614 6-53-02-01/1-0032 กลุ่มเกษตรบ้านหัวดาน
49/5 หมู่ 8 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0857326769
1615 6-53-02-01/1-0033 การเกษตรบ้านพิกุลทอง
86 หมู่ 7 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0813945257
1616 9-53-02-01/1-0011 กลุ่มต้นกล้าพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1 จ.อุตรดิตถ์
92/1 หมู่ 6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0961912400
1617 9-53-02-01/1-0012 กลุ่มต้นกล้าพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2 จ.อุตรดิตถ์
140 หมู่ 6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0817076188
1618 6-53-04-04/1-0001 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านนำไคร้
6 หมู่ 1 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 078418861
1619 6-53-05-04/1-0012 กลุ่มเกษตรไร่มันสำปะหลัง
28/2 หมู่ 1 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0817853108
1620 6-53-06-01/1-0033 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังห้วยทราย
152 หมู่ 2 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1621 6-53-06-03/1-0030 ค้าพืชไร่ม่วงชุม
177 หมู่ 3 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0862053188
1622 6-53-07-10/1-0022 กลุ่มทำนาบ้านปากเหมือง
61 หมู่ 1 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0876353275
1623 6-53-07-10/1-0027 กลุ่มเกษตรกรบ้านนาอิน หมู่ 1/1
28 หมู่ 1 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0879921873
1624 6-53-07-10/1-0033 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง
76 หมู่ 6 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0845918140
1625 6-53-07-10/1-0036 เกษตรกรทำนา หมู่ 5
108 หมู่ 5 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1626 6-53-07-10/1-0037 กลุ่มเกษตรกรทำนาปี ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนาอิน
55 หมู่ 7 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0816751370
1627 6-53-07-11/1-0111 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านกลาง ซอย 5
62 หมู่ 4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1628 6-53-07-10/1-0043 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โคขุน/ปลูกพืชปฏิรูปที่ดินนาอิน1
83/1 หมู่ 5 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1629 6-53-07-11/1-0116 กลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 1 บ้านนาอิซาง
70/5 หมู่ 1 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0870336832
1630 6-53-07-11/1-0117 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชมันสำปะหลัง หมู่ 4
163/1 หมู่ 4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0895674658
1631 6-53-07-11/1-0121 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังพื้นที่ ส.ป.ก.
7/3 หมู่ 3 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0891786037
1632 6-53-07-11/1-0122 กลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราพื้นที่ ส.ป.ก.ตำบลนายาง
29 หมู่ 2 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0803464469
1633 6-53-07-10/1-0054 กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรเฟื่องฟ้าสีขาว
4 หมู่ 7 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0879434161
1634 6-53-07-10/1-0056 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 6 ตำบลนาอิน
133 หมู่ 6 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0875275601
1635 6-53-07-10/1-0057 ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ หมู่ 6 ตำบลนาอิน
92 หมู่ 6 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0850512586
1636 6-53-07-10/1-0070 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านนาอิน หมู่ 6
105/1 หมู่ 6 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0852701663
1637 9-53-07-10/1-0010 กลุ่มเกษตรกรนำร่องผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลนาอิน
66 หมู่ 2 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1638 6-53-09-01/1-0011 ปลูกมันสำปะหลังน้ำหมีน้อย
91 หมู่ 5 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0878483289
1639 6-53-09-04/1-0015 ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์น้ำพี้ หมู่ที่ 1
116 หมู่ 1 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0862077528
1640 6-53-09-01/1-0020 กลุ่มผู้ผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ม.8 ต.ผักขวง
69/2 หมู่ 8 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1641 6-53-09-01/1-0022 ปลูกข้าวโพด หมู่ที่ 5 ตำบลผักขวง
16 หมู่ 5 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1642 6-53-09-01/1-0035 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังน้ำหมีน้อย
47 หมู่ 5 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1643 6-53-09-03/1-0064 ผู้ผลิตพืชไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.6-7 ต.ป่าคาย
16/1 หมู่ 7 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1644 6-53-09-03/1-0066 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ม.4 ต.ป่าคาย
23 หมู่ 4 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0862064132
1645 6-53-09-03/1-0067 กลุ่มเกษตรกร ม.8 ต.ป่าคาย
129 หมู่ 8 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0858758978
1646 6-53-09-01/1-0052 สันหลังของชาติ
299 หมู่ 12 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1647 6-61-02-10/1-0011 กลุ่มทำไร่มันสำปะหลัง
288/1 หมู่ 15 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1648 6-61-02-10/1-0092 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 13
119 หมู่ 13 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1649 6-61-06-11/1-0002 กลุ่มเกษตรผสมผสานชัยนาท - บ้านบึง
112 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1650 6-61-06-02/1-0006 แสงจันทร์สว่างใจ
144 หมู่ 11 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1651 6-61-06-10/1-0005 พัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังบ้านพุสำโรง
31 หมู่ 5 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1652 6-61-07-03/1-0026 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาการปลูกพืชไร่บ้านซับป่าพลูใหม่
188 หมู่ 8 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0899576511
1653 6-61-07-04/1-0033 กลุ่มปลูกผักอินทรีย์และพืชไร่เขาไม้นวน 1
17 หมู่ 3 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0801186903
1654 6-61-07-03/1-0028 กลุ่มปลูกพืชไร่และผักอินทรีย์บ้านซับป่าพลู2
2 หมู่ 8 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0878469887
1655 9-61-07-04/1-0010 กลุ่มไร่มันสำปะหลังบ้านโป่งมะค่า
111 หมู่ 7 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0879046531
1656 9-61-07-03/1-0010 กลุ่มบ้านคลองชะนีล่าง
38/3 หมู่ 7 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0992906412
1657 4-34-01-08/1-0016 บัวทิพย์เกษตรพลังงาน
80/13 หมู่ 23 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0894235553
1658 4-34-01-12/1-0006 สระบงกชเกษตรพลังงาน
137 หมู่ 17 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 050880471
1659 4-34-01-08/1-0018 บัวสวรรค์เกษตรพลังงาน
80/13 หมู่ 23 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 094235553
1660 4-34-01-01/1-0004 บัวชมพูเกษตรพลังงาน
4/1 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 043013447
1661 4-34-02-07/1-0002 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านคำน้อยนาเจริญ
40 หมู่ 8 ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1662 4-34-02-06/1-0003 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังภูหล่น
45 หมู่ 15 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1663 4-34-02-09/1-0004 ปลูกมันสำปะหลังบ้านนาทอย
31 หมู่ 7 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1664 4-34-02-06/1-0005 วิสาหกิจชุมชนปลูกมันสำปะหลังบ้านสระคำ
87 หมู่ 6 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1665 4-34-02-06/1-0007 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโป่ง
81 หมู่ 12 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1666 4-34-03-03/1-0006 ปลูกมันสำปะหลังบ้านนาโพธิ์ใต้
84 หมู่ 2 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1667 4-34-03-02/1-0009 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาบัวใต้
48 หมู่ 9 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1668 4-34-03-04/1-0004 กลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรบ้านกุดเรือคำ
5 หมู่ 8 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0837265620
1669 4-34-03-01/1-0040 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังและนาข้าว
145 หมู่ 5 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1670 7-34-03-04/1-0011 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านกุดเรือคำ
146 หมู่ 8 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1671 4-34-04-06/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลชีทวน
117 หมู่ 3 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 086102989
1672 4-34-04-16/1-0002 กลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราในเขตสปก.บ้านหนองกวาง
68/1 หมู่ 8 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0847371874
1673 4-34-04-06/1-0006 กลุ่มปลูกถั่วลิสง มันสำปะหลังและข้าวปลอดสารพิษ
214 หมู่ 3 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1674 4-34-05-13/1-0007 เลี้ยงโคเนื้อบ้านนาชุมใต้
1 หมู่ 3 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1675 4-34-05-10/1-0023 เกษตรผสมผสานตำบลแก้งเหนือ
131 หมู่ 10 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1676 4-34-05-08/1-0013 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเพื่อผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรบ้านโพธิ์เมือง
49 หมู่ 9 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045491513
1677 4-34-05-11/1-0021 วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชอาหารบ้านหนองผือ 51
118 หมู่ 5 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0818762044
1678 4-34-05-12/1-0008 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านป่าข่าเหนือ
50 หมู่ 10 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0810680100
1679 4-34-05-12/1-0009 กลุ่มอาชีพบ้านป่งคอม
62 หมู่ 8 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0853051051
1680 4-34-05-03/1-0021 ปลูกพืชปลอดสารพิษบ้านนางาม
5 หมู่ 17 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0890669318
1681 4-34-05-04/1-0013 เพื่อนเกษตรดินไท(24)
187 หมู่ 5 ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0828626751
1682 4-34-05-01/1-0030 รุ่งเรืองการเกษตรเมืองใหม่
3 หมู่ 19 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0801697367
1683 4-34-05-10/1-0034 นาแมดพัฒนา
109 หมู่ 7 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0896245221
1684 4-34-05-13/1-0017 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านนาชุมใต้
72 หมู่ 3 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0857679159
1685 4-34-05-07/1-0045 กลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจชุมชนบ้านแก้งหลักด่าน
67 หมู่ 7 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0890608339
1686 4-34-05-03/1-0039 เกษตรอินทรีย์บ้านเหมือดแอ่
25 หมู่ 7 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0897179951
1687 4-34-05-07/1-0046 เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกสว่าง
19 หมู่ 11 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0843029956
1688 4-34-05-07/1-0047 เกษตรอินทรีย์ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองผือ
12 หมู่ 1 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0822985409
1689 4-34-05-08/1-0030 กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านนาเมือง
177 หมู่ 8 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0844762680
1690 4-34-07-10/1-0007 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนสักทอง
123 หมู่ 21 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 070330957
1691 4-34-07-11/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหมากมาย หมู่ 17 ต.กลาง
131 หมู่ 17 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1692 4-34-07-11/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคและปลูกข้าวหอมมะลิในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหมากมาย หมู่ 13
230 หมู่ 13 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1693 4-34-07-11/1-0013 ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 บ้านหมากมายหมู่ 3 ต.กลาง
256 หมู่ 3 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1694 4-34-07-15/1-0012 โครงการเพิ่มศักยภาพข้าวหอมมะลิ 105 ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านบัวงาม หมู่ที่ 1 ต.บัวงาม
120/1 หมู่ 1 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0850245641
1695 4-34-07-15/1-0014 โครงการเพิ่มศํกยภาพข้าวหอมมะลิ 105 ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านนาเลิง ม.6 ต.บัวงาม
68 หมู่ 6 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872604630
1696 4-34-07-11/1-0018 โครงการเพิ่มศักยภาพข้าวหอมมะลิเขตปฏิรูปที่ดินบ้านเม็กใหญ่ หมู่ 4 ต.กลาง
39 หมู่ 4 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862618212
1697 4-34-07-10/1-0009 ปลูกข้าวหอมมะลิ บ้านโนนแสนสุข หมู่ 12 ต.ตบหู
58 หมู่ 12 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872947459
1698 4-34-07-04/1-0003 สระปทุมเกษตรพลังงานเดชอุดม
209 หมู่ 8 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0850249291
1699 4-34-07-16/1-0004 ครบวงจรเกษตรกรรมเวียงคำฟ้า ม.คำครั่ง
247 หมู่ 7 ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0873797730
1700 4-34-08-03/1-0008 เลี้ยงโคพันธุ์ลูกผสม บ้านแสนชะนี
8 หมู่ 5 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0879594704
1701 4-34-08-03/1-0009 เลี้ยงโคลูกผสมบ้านโนนสวาง
120 หมู่ 8 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0896244686
1702 4-34-08-03/1-0011 เลี้ยงโคพันธุ์ลูกผสม (บุ่งคำ)
68 หมู่ 10 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0860030383
1703 4-34-08-05/1-0014 เกษตรกรเพื่อการผลิต
86 หมู่ 4 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0854175321
1704 4-34-08-01/1-0019 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านท่าก่อ
148 หมู่ 2 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1705 4-34-08-05/1-0020 บ้านคำม่วง
21 หมู่ 3 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1706 4-34-08-04/1-0040 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านโคกน้อย หมู่ 4
286 หมู่ 4 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862537168
1707 4-34-08-01/1-0037 กลุ่มเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
295 หมู่ 7 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0866508705
1708 7-34-08-04/1-0013 กลุ่มส่งเสริมปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนแดง
158 หมู่ 2 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0854905497
1709 7-34-08-04/1-0012 กลุ่มส่งเสริมปลูกมันสำปะหลังบ้านตูม
83 หมู่ 1 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0849367882
1710 4-34-09-04/1-0015 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเพื่อการค้า
81 หมู่ 1 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1711 4-34-09-04/1-0020 วิสาหกิจชุมชนเกษตรพ่อบ้าน
84 หมู่ 4 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0857770316
1712 7-34-09-01/1-0010 ปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดบ้านน้อยตาหวาน
1 หมู่ 8 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1713 7-34-09-11/1-0011 ลานมันศิริพาณิชย์บ้านหนองเต็ง
108 หมู่ 8 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0629059909
1714 4-34-10-03/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคอแลนหมู่ที่ 1
51 หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 070626710
1715 4-34-10-01/1-0006 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนน้อย
79/1 หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0851896176
1716 4-34-10-02/1-0004 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกยางพารา-มันสำปะหลัง
3 หมู่ 20 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 092820760
1717 4-34-10-01/1-0008 กลุ่มปลูกมะเขือพวง
42 หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1718 4-34-10-02/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านแก้งสว่าง
118 หมู่ 5 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1719 4-34-10-01/1-0009 กลุ่มไร่มันสำปะหลัง - มะเขือพวง
159 หมู่ 7 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1720 4-34-10-01/1-0012 กลุ่มมันสำปะหลังเจริญพัฒนา
55 หมู่ 11 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1721 4-34-10-03/1-0010 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลคอแลน
72/2 หมู่ 18 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1722 4-34-10-01/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิตำบลโพนงาม
141 หมู่ 3 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1723 4-34-10-03/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังหมู่ที่12
110 หมู่ 12 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045334042
1724 4-34-10-03/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังหมู่ที่ 11 ตำบลคอแลน
52 หมู่ 11 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1725 4-34-10-03/1-0013 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านห้วยทราย
6 หมู่ 4 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1726 4-34-10-02/1-0009 กลุ่มข้าวหอมมะลิ105 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข่า
168 หมู่ 5 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1727 4-34-10-03/1-0019 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังหมู่ที่ 4 ตำบลคอแลน
185 หมู่ 4 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1728 4-34-10-08/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านหาดทรายคูณตำบลบ้านแมด
315 หมู่ 9 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1729 4-34-10-08/1-0037 วิสาหกิจชุมชนเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทาน
262 หมู่ 8 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1730 4-34-11-18/1-0003 เลี้ยงโคบ้านบ๋าหอย
110 หมู่ 9 ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0833871807
1731 4-34-11-01/1-0003 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านดอนใหญ่
4 หมู่ 7 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1732 4-34-11-06/1-0009 สระปทุมเกษตรพลังงานตระการพืชผล
11 หมู่ 9 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872567669
1733 4-34-11-20/1-0014 เลี้ยงโคกระบือบ้านโนนเพ็ก
19 หมู่ 8 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0833842067
1734 4-34-11-07/1-0009 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธ์
35 หมู่ 10 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1735 4-34-11-10/1-0004 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านนกเขียน
7 หมู่ 12 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1736 4-34-11-18/1-0004 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังบ้านบ๋าหอย
45 หมู่ 9 ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1737 4-34-11-10/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านนกเขียน 1
16 หมู่ 12 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0807879202
1738 4-34-11-10/1-0007 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านนกเขียน
7 หมู่ 12 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0821530801
1739 4-34-11-12/1-0006 กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวนาปี
46 หมู่ 4 ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0844732732
1740 4-34-11-10/1-0008 เกษตรลำห้วยเกลี้ยงร่องหมู
109 หมู่ 7 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0852258907
1741 7-34-11-18/1-0010 กลุ่มพัฒนามันสำปะหลังบ้านห้วยทีเหนือ
47 หมู่ 7 ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0876324635
1742 7-34-11-20/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ต.ห้วยฝ้าย
94 หมู่ 7 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0850153850
1743 4-34-12-02/1-0013 เลี้ยงโค-กระบือบ้านดงบัง
86 หมู่ 10 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1744 4-34-12-05/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านศรีสมบูรณ์
54 หมู่ 7 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0892826548
1745 4-34-14-06/1-0006 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.เตย
30 หมู่ 12 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0854164235
1746 4-34-14-10/1-0012 ผู้ผลิตมันสัมปะหลังตำบลหนองฮาง
44 หมู่ 1 ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872459599
1747 4-34-14-09/1-0010 ผลิตพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรโพนเมืองมะทัน หมู่ 6
66 หมู่ 6 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0818873502
1748 4-34-14-04/1-0021 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านพระโรจน์
54 หมู่ 5 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1749 4-34-19-09/1-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารสัตว์
9 หมู่ 6 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 054907786
1750 4-34-19-01/1-0005 พิบูลเกษตรพลังงาน
26 หมู่ ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0837980428
1751 4-34-19-02/1-0010 เกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจร ตำบลกุดชมภู
161 หมู่ 9 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0848266809
1752 4-34-19-06/1-0012 วิสาหกิจชุมชนเกษตรแผนใหม่นาโพธิ์
111 หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0898267823
1753 7-34-19-01/1-0010 กลุ่มเก้าเศรษฐี 2015 มะนาวดองพิบูลมังสาหาร
5/2 หมู่ ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0881259845
1754 4-34-20-01/1-0014 เกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรตาลสุมพัฒนา
40 หมู่ 14 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045396028
1755 4-34-20-06/1-0004 เกษตรยั่งยืนคำหว้า
82 หมู่ 5 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872547205
1756 4-34-20-03/1-0019 เกษตรกรทำนาปรังบ้านเชียงแก้ว
7 หมู่ 4 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0881171519
1757 4-34-20-03/1-0017 เกษตรกรทำนาปรังบ้านสร้างคำ
39 หมู่ 9 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0837230489
1758 4-34-20-04/1-0014 ผลิตข้าวหอมมะลิหนองกุงน้อย
132 หมู่ 2 ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0878756171
1759 4-34-21-04/1-0001 ผู้ปลูกมันสำปะหลัง
66 หมู่ 4 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045338029
1760 4-34-21-02/1-0005 ผู้พัฒนามันสำปะหลังอำเภอโพธิ์ไทร
141 หมู่ 8 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862576784
1761 4-34-21-05/1-0008 ผู้ปลูกยางพาราบ้านหินห่อม
6 หมู่ 5 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045496062
1762 4-34-21-03/1-0004 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราบ้านสำโรง
57 หมู่ 5 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045496062
1763 4-34-21-05/1-0010 ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านภูเวียง
57 หมู่ 8 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045496062
1764 4-34-21-03/1-0005 ปลูกมันสำปะหลังร่องคันแยงน้อย
57 หมู่ 8 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0860319926
1765 4-34-21-05/1-0013 พืชเศรษฐกิจการไกลยางพารา
175 หมู่ 1 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0860037773
1766 4-34-21-03/1-0008 ปลูกข้าวหอมมะลิบ้านนาหว้าใต้
11 หมู่ 3 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0849361931
1767 4-34-21-03/1-0007 ปลูกมันสำปะหลังบ้านนาหว้า
15 หมู่ 3 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1768 4-34-21-06/1-0004 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านปากห้วยม่วง
164 หมู่ 1 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 061830878
1769 4-34-21-03/1-0010 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนศาลา
44 หมู่ 9 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 094244579
1770 4-34-21-03/1-0011 ปลูกมันสำปะหลังบ้านร่องคันแยง
56 หมู่ 6 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0852219356
1771 4-34-21-05/1-0015 ปลูกมันสำปะหลังบ้านพะลอง
101 หมู่ 4 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 079641398
1772 4-34-21-05/1-0014 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองผักแว่น
61 หมู่ 9 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0860075319
1773 4-34-21-05/1-0016 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหินห่อม
100 หมู่ 5 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0801519023
1774 4-34-21-05/1-0017 ปลูกมันสำปะหลังบ้านไพรสวรรค์
63 หมู่ 7 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0879595004
1775 4-34-21-05/1-0020 ปลูกมันสำปะหลังบ้านกะลึง
86 หมู่ 6 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 012804970
1776 4-34-21-05/1-0021 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโสกชัน
108 หมู่ 2 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 001721404
1777 4-34-21-05/1-0023 ปลูกพืชพลังงานทดแทนบ้านหินห่อม
55 หมู่ 2 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 097009687
1778 4-34-21-06/1-0007 ปลูกข้าวหอมมะลิบ้านพรสวรรค์
90 หมู่ 8 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 057683046
1779 4-34-21-05/1-0030 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดอนกะทอด
53 หมู่ 1 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1780 4-34-21-05/1-0031 ปลูกมันสำปะหลังบ้านสารภี
53 หมู่ 1 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0801528772
1781 4-34-21-06/1-0010 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านเหล่างาม
88 หมู่ 6 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1782 4-34-21-01/1-0022 ปลูก้าวและปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนทัน
64 หมู่ 11 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0848331919
1783 4-34-21-01/1-0024 ปลูกมันสำปะหลัง บ. คำมณี
111 หมู่ 7 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0848361562
1784 4-34-21-06/1-0011 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนสว่าง
125 หมู่ 9 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0801512810
1785 4-34-21-05/1-0043 ปลูกมันสำปะหลังบ้านภูเวียง
105 หมู่ 8 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0817938810
1786 4-34-21-03/1-0027 การจัดการบริหารน้ำชุมชนบ้านนาเจริญ
152 หมู่ 1 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0913317066
1787 4-34-21-06/1-0023 ปลูกข้าวหอมมะลิบ้านปากห้วยม่วง
94 หมู่ 1 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0944703696
1788 7-34-21-01/1-0010 เกษตรกรรมบ้านหนองฟานยืน
104 หมู่ 5 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0902934954
1789 4-34-24-03/1-0031 กลุ่มเกษตรพอเพียงรองตาส่วย
40 หมู่ 2 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1790 4-34-24-03/1-0032 เกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 ท่าเมือง
9 หมู่ 7 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1791 4-34-24-03/1-0033 เกษตรพอเพียงแบบผสมผสานบ้านยางกระเดา หมู่ 10 ท่าเมือง
98 หมู่ 10 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1792 4-34-24-02/1-0066 มันสำปะหลังและข้าวอำเภอดอนมดแดง
23 หมู่ 6 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1793 4-34-25-06/1-0011 กลุ่มยางพาราและเลี้ยงโค
233 หมู่ 4 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0894239372
1794 4-34-25-02/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองเม้ก
28 หมู่ 1 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1795 4-34-25-02/1-0015 กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรบ้านช่องเม็ก
14/19 หมู่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0868685475
1796 4-34-25-03/1-0007 กลุ่มปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนบ้านพลาญชัย
200 หมู่ 10 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0812654947
1797 4-34-25-03/1-0009 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านเหล่าคำ
10/1 หมู่ 5 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862494634
1798 4-34-25-03/1-0010 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านแหลมทอง
122 หมู่ 2 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872474259
1799 4-34-25-03/1-0011 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านแก่งศรีโคตร
33 หมู่ 3 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0851028570
1800 4-34-25-03/1-0013 กลุ่มทำไร่มันสำปะหลังบ้านห้วยเดื่อ
16 หมู่ 7 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1801 4-34-25-04/1-0010 เกษตรธรรมชาติครบวงจร
205 หมู่ 8 ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1802 7-34-25-06/1-0010 กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ยางพาราและปลูกมันสำปะหลัง
129 หมู่ 4 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0883671345
1803 7-34-25-06/1-0011 สถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชนตำบลคำเขื่อนแก้ว
133 หมู่ 8 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1804 4-34-26-06/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคเพื่อจำหน่ายบ้านนาห่อม หมู่ 1
88 หมู่ 1 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1805 4-34-26-03/1-0021 เลี้ยงโคนาเจริญ
63 หมู่ 4 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1806 4-34-26-03/1-0024 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาเกษม ม.1
138 หมู่ 1 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1807 4-34-26-04/1-0007 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านพานทอง ม.9
1 หมู่ 9 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1808 4-34-26-06/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง บ้านหนองบัวอารีย์
21 หมู่ 6 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1809 4-34-26-06/1-0019 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง บ้านนาห่อม ม.1
91 หมู่ 1 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1810 4-34-26-04/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านทุ่งช้างทุ่งเกษตร
154 หมู่ 6 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1811 4-34-26-03/1-0033 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาเกษม ม.1(กลุ่ม 2)
218 หมู่ 1 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1812 4-34-26-03/1-0034 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาเกษม ม.1(กลุ่ม 3)
38 หมู่ 1 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1813 4-34-26-05/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองสะโน
22 หมู่ 4 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1814 4-34-26-06/1-0021 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนจาน
14 หมู่ 2 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1815 4-34-26-03/1-0035 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านศรีเมือง
62 หมู่ 11 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1816 4-34-26-06/1-0022 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านหนองน้ำขุ่น
37 หมู่ 3 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1817 4-34-26-06/1-0023 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองน้ำขุ่น
4 หมู่ 3 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1818 4-34-26-05/1-0021 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองสะโน
28/1 หมู่ 4 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1819 4-34-26-05/1-0022 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราบ้านคำกลาง
23 หมู่ 5 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1820 4-34-26-04/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังและข้าวนาปี ต.กุดเรือ
60 หมู่ 5 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1821 4-34-26-04/1-0025 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังกุดไก่แก้ว
33 หมู่ 8 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0896285161
1822 4-34-26-05/1-0039 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังหนองสะโน
71 หมู่ 4 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1823 4-34-29-01/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังตำบลนาเยีย
61 หมู่ 4 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1824 4-34-29-03/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 9 ตำบลนาเรือง
222 หมู่ 9 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1825 4-34-29-03/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 1 ตำบลนาเรือง
219 หมู่ 1 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1826 4-34-29-02/1-0005 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านนาดู่เหนือ หมู่ 10
146 หมู่ 10 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1827 4-34-29-02/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังทดแทนพลังงาน
169 หมู่ 13 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045405281
1828 4-34-29-01/1-0013 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านนาเจริญ หมู่ 8
108 หมู่ 8 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0867270057
1829 4-34-29-01/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านนาเยียกลาง
60 หมู่ 2 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0878241107
1830 4-34-29-02/1-0008 ผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 7 บ้านขี้เหล็ก ตำบลนาดี
41 หมู่ 7 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0856373600
1831 7-34-29-02/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง63
155 หมู่ 13 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1832 4-34-30-04/1-0024 กลุ่มลุ่มน้ำโขงการเกษตร
189 หมู่ 8 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0878730207
1833 4-34-30-02/1-0038 กลุ่มปลูกพืชพลังงานและพืชเศรษฐกิจตำบลพะลาน
4 หมู่ 8 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0883604060
1834 4-34-31-02/1-0039 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหาดน้อยหมู่ 16
103 หมู่ 16 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0895806332
1835 4-34-31-02/1-0060 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองมะแซว
26 หมู่ 4 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0890209775