รายชื่อ ที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

จำนวน 1,972 รายการ
ลำดับที่ เลขทะเบียน/
คำขอเลขที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 2-71-02-02/1-0007 อารีย์ฟาร์มเห็ดไทรโยค
123 หมู่ 1 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0898085142
2 2-71-02-06/1-0014 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองศรีมงคล
202/1 หมู่ 4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0813518445
3 2-71-02-01/1-0012 กลุ่มบ้านเสรีธรรมช่องไอ้กาง หมู่ 8 ต.ลุ่มสุ่ม
4/1 หมู่ 8 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0871677972
4 2-71-02-04/1-0012 กลุ่มต้นกล้าอาชีพบ้านทุ่งก้างย่าง
99/17 หมู่ 3 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 092331381
5 2-71-02-03/1-0020 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ต.สิงห์
67/2 หมู่ 4 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0807818059
6 2-71-02-02/1-0038 ผู้ประกอบการธุรกิจมันสำปะหลังคุณภาพช่องแคบ 1
123 หมู่ 1 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0898085142
7 2-71-02-02/1-0039 ผู้ประกอบการธุรกิจมันสำปะหลังคุณภาพ ช่องแคบ 3
186/3 หมู่ 1 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0871589422
8 2-71-03-09/1-0004 ชาวไร่อ้อยชุมชนหนองกร่าง
32/7 หมู่ 2 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 070039446
9 2-71-03-09/1-0005 ผู้ปลูกพืชไร่หนองกร่าง
30/4 หมู่ 2 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 099143438
10 2-71-03-09/1-0016 กลุ่มผู้เลี้ยงโคหลังเขา
55 หมู่ 6 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0878311368
11 2-71-03-03/1-0004 ผู้ปลูกมันสำปะหลังหนองสำโรงตำบลหนองรี
38 หมู่ 8 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 089242260
12 2-71-03-09/1-0024 กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง(ระบบน้ำหยด)
244/3 หมู่ 6 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0879121038
13 2-71-03-09/1-0025 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังหลังเขา
41 หมู่ 6 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 033151611
14 2-71-03-02/1-0038 กลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป (มันสำปะหลัง)
10/3 หมู่ 9 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
15 2-71-03-09/1-0040 กลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกและพืชไร่
78 หมู่ 1 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0852201494
16 2-71-07-07/1-0005 กลุ่มปลูกผักบ้านทุ่งนางครวญ
22/13 หมู่ 6 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0833124267
17 2-71-07-05/1-0015 ทำไร่สวนผสมบ้านภูเตย
33/3 หมู่ 5 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 060324879
18 2-71-07-05/1-0020 กลุ่มเกษตรหมุนเวียน(ม.1)
19 หมู่ 1 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 052950193
19 2-71-07-05/1-0032 กลุ่มมันสำปะหลัง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ห้วยเสือชะแล
52/24 หมู่ 1 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0927281814
20 2-71-07-07/1-0019 ข้าวโพด,มันสำปะหลัง(สหกรณ์นิคม)
37/8 หมู่ 1 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0829274208
21 2-71-07-03/1-0023 ต้นกล้าพัฒนาชุมชนกาญจนบุรี 1
15/1 หมู่ 2 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0800650215
22 2-71-07-05/1-0041 เกษตรพืชไร่บ้านภูเตย
16/4 หมู่ 5 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0871638914
23 2-71-09-12/1-0004 ไร่มันสำปะหลังและอ้อยบ้านดอนตาเพชร
131 หมู่ 1 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
24 2-71-09-02/1-0025 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังบ้านรางยอม
12 หมู่ 8 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0843154079
25 2-71-10-07/1-0006 ไร่มันสำปะหลังเจริญดี
56 หมู่ 8 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0892597120
26 2-71-10-06/1-0034 ปลูกพืชมันสำปะหลัง
55 หมู่ 4 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0989299253
27 2-71-10-06/1-0054 กลุ่มการปลูกมันสำปะหลังร่วมใจ
36/1 หมู่ 7 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0899118890
28 2-71-10-06/1-0061 ปลูกมันสำปะหลังบ้านสี่กั๊ก
12/2 หมู่ 6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0861727837
29 2-71-10-06/1-0065 ชุมชนชาวไร่มันสำปะหลังบ้านสี่กั๊ก
49/2 หมู่ 13 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0861705205
30 2-71-10-04/1-0028 กลุ่มผลิตมันสำปะหลังระบบน้ำหยดบ้านขุนด่าน
48 หมู่ 14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0640780372
31 2-71-10-06/1-0069 บ้านน้ำลาดปลูกมันสำปะหลัง
79 หมู่ 3 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0907964383
32 2-71-10-05/1-0034 กลุ่มปลูกมันน้ำหยดบ้านหนองเค็ด
91 หมู่ 2 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0871569126
33 2-71-10-07/1-0018 มันสำปะหลังห้วยรวก
14/3 หมู่ 6 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0923469008
34 2-71-10-04/1-0035 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้น้ำฝนบ้านบึงหล่ม
78/2 หมู่ 14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0924985148
35 2-71-10-07/1-0023 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้นำฝน
375 หมู่ 1 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0861453810
36 2-71-10-06/1-0076 กลุ่มทำไร่มันไร่อ้อยบ้านหนองปลิง
28/1 หมู่ 7 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0811933292
37 2-71-10-06/1-0081 ส่งเสริมการพัฒนาการปลูกอ้อยบ้านชัฐดงพลับมันน้ำหยด
105 หมู่ 14 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0871577831
38 2-71-10-05/1-0039 ปลูกพืชไร่(มันสำปะหลัง)บ้านหนองข่อย
166 หมู่ 5 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0898898858
39 2-71-10-06/1-0096 มันสำปะหลังน้ำหยด
80 หมู่ 3 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0806299784
40 2-71-10-07/1-0039 ทำมันสำปะหลังน้ำหยด
355/3 หมู่ 1 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0843160996
41 2-71-10-01/1-0033 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านใหม่เขาวัง
68 หมู่ 16 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0969737413
42 2-71-10-06/1-0098 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่ทุ่งกระบ่ำ
99 หมู่ 4 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0860110174
43 2-71-10-05/1-0053 กลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลังพันธุ์เกลาะมังกร
53 หมู่ 2 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0848488247
44 2-71-10-04/1-0062 กลุ่มเกษตรและเศรษฐกิจ
111/1 หมู่ 15 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0982803616
45 2-71-10-04/1-0063 กลุ่มมันสำปะหลังโดยใช้น้ำฝน
41 หมู่ 14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0616624953
46 2-71-10-06/1-0108 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแปรรูป
99 หมู่ 1 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0833081255
47 2-71-10-07/1-0046 ส่งเสริมการเกษตรมันสำปะหลังรูปแบบแปลงใหญ่ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
12/2 หมู่ 8 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0848937740
48 2-71-10-04/1-0068 ปลูกมันสำปะหลังโดยใช้น้ำฝน
29/2 หมู่ 14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0625288216
49 2-71-10-02/1-0041 ปลูกมันสำปะหลังน้ำหยด
30 หมู่ 8 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0810089359
50 2-71-10-06/1-0120 กลุ่มมันสำปะหลังคุณภาพ ม.4
89/2 หมู่ 4 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0655296554
51 2-71-10-07/1-0053 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 7 ต.หนองฝ้าย
163/2 หมู่ 7 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0852980396
52 2-71-10-07/1-0054 กลุ่มนักธุรกิจเกษตรมันสำปะหลังคุณภาพ หมู่ที่ 9
41 หมู่ 9 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0615768472
53 2-71-11-03/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังหนองตาขาว
184 หมู่ 10 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 095473161
54 2-71-11-02/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองบัว
105 หมู่ 4 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
55 2-71-11-01/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโป่งนก
64 หมู่ 4 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 099188750
56 2-71-11-03/1-0024 กลุ่มเกษตรกรท่ามะเฟือง
30/1 หมู่ 3 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
57 2-71-11-01/1-0037 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองขุย
86/1 หมู่ 3 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 010178074
58 2-71-11-02/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหล้งบ้านหนองตะครอง
54/1 หมู่ 6 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0899131772
59 2-71-11-02/1-0017 กลุ่มเกษตรกรบ้านเขาปู่คง
99 หมู่ 10 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0899167487
60 2-71-11-03/1-0051 กลุ่มผู้ปลูกพืชบ้านทุ่งยาว
55 หมู่ 10 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0800227543
61 2-71-11-04/1-0022 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลหนองไผ่
386 หมู่ 3 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0871592059
62 2-71-11-03/1-0085 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านถ้ำอ่างหิน
246 หมู่ 3 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0847363287
63 2-71-11-01/1-0060 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านพุกร่าง
9 หมู่ 9 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0892587982
64 2-71-12-01/1-0006 เพื่อการผลิตและบริการบ้านหนองไม้แก่น
25 หมู่ 18 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034646327
65 2-71-12-01/1-0015 ผู้ปลูกยูคาบ้านหนองหูช้าง
34/2 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0833101240
66 2-71-12-02/1-0021 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านใหม่พัฒนา
2 หมู่ 2 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
67 2-71-12-02/1-0023 วิสาหกิจชุมชนบ้านศูนย์รวมทรัพย์
23/1 หมู่ 10 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0884568391
68 2-71-12-02/1-0034 กลุ่มปลูกพืชไร่ ม.4 ต.หนองปลาไหล
96 หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0895392698
69 2-71-12-01/1-0031 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะหนองขอนวังแย้/59
63/9 หมู่ 8 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0988893429
70 2-71-13-02/1-0002 ผลิตมันสำปะหลังบ้านอ่างหิน
79 หมู่ 8 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 058471142
71 2-71-13-01/1-0021 มันสำปะหลังก้าวหน้า1
171/1 หมู่ 2 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0819953995
72 2-71-13-01/1-0022 วิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังอำเภอห้วยกระเจา
40 หมู่ 4 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
73 6-62-01-14/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองใหญ่ หมู่ 8
20/4 หมู่ 8 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 011128111
74 6-62-01-14/1-0024 กลุ่มทำมันสำประหลังฟ้าเกื้อ
101 หมู่ 21 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
75 6-62-01-14/1-0028 กลุ่มทำไร่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 7 ต.วังทอง
16 หมู่ 7 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 05924619
76 6-62-01-14/1-0030 กลุ่มมันสำปะหลังอู่ตะเภา
46 หมู่ 19 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 06063567
77 6-62-01-14/1-0031 กลุ่มมันสำปะหลังบ้านปางช่างยม
48/2 หมู่ 14 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 018865292
78 6-62-01-14/1-0046 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านคลองใหญ่ใต้
72/3 หมู่ 9 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0824018456
79 9-62-01-05/1-0010 กลุ่มรวบรวมพืชผลการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสวน
7 หมู่ 7 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0917299837
80 6-62-03-01/1-0008 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตบ้านคลองด้วน หมู่ที่ 28
97/1 หมู่ 28 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 089464988
81 6-62-03-04/1-0003 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า 54
27 หมู่ 2 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0828827298
82 6-62-04-07/1-0008 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านส่องตาแล
84 หมู่ 12 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055701386
83 6-62-04-12/1-0004 กลุ่มจัดระบบพิเศษมันสำปะหลังบ้านน้ำซับ
142 หมู่ 3 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0860501080
84 6-62-04-07/1-0022 กลุ่มเกษตรกรโครงการจัดระบบพิเศษมันสำปะหลังบ้านมอเหลือง
2 หมู่ 5 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0811733903
85 9-62-04-07/1-0011 ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
319/1 หมู่ 5 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0869346433
86 9-62-04-12/1-0011 วิสาหกิจชุมชนทรัพย์เจริญเกษตรพัฒนา
61/1 หมู่ 9 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0884449859
87 6-62-06-03/1-0006 กลุ่มปลูกมันสัมปะหลัง หมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้
9/1 หมู่ 6 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
88 6-62-06-09/1-0007 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองตากล้า หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
36/1 หมู่ 2 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0833317359
89 6-62-06-04/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านวังตะกู หมู่ 11 ตำบลวังควง
20 หมู่ 11 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0819625008
90 6-62-07-03/1-0027 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่1
6/2 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055857097
91 6-62-07-03/1-0028 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่2
204 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0877375218
92 6-62-07-03/1-0029 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่3
26/2 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
93 6-62-07-03/1-0030 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่4
20 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
94 6-62-07-03/1-0031 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่5
16 หมู่ 12 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0881720836
95 6-62-09-02/1-0012 กล่มผู้ปลูกม้นสำปะหลังและลานตากซับใหญ่
113/1 หมู่ 9 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
96 6-62-09-02/1-0018 กลุ่มออมทรัพย์มันสำปะหลังปางมะนาว
101 หมู่ 11 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0850518663
97 6-62-09-03/1-0014 บ้านปางมะละกอ
103 หมู่ 8 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 005169795
98 9-62-09-02/1-0011 กลุ่มมันสำปะหลังสะอาดบ้านอุดมทรัพย์
114 หมู่ 8 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
99 9-62-10-04/1-0012 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านวังเจ้า
52 หมู่ 5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
100 6-62-11-01/1-0023 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่โกสัมพี
19/6 หมู่ 9 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
101 6-62-11-01/1-0038 ปลูกมันสำปะหลังบ้านท่าคูณ
111/5 หมู่ 1 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0899571618
102 9-62-11-02/1-0012 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านคลองแต้ว
108 หมู่ 4 ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
103 9-62-11-01/1-0016 กลุ่มผลิตและแปรรูปมันเส้ันสะอาดบ้านไร่พิจิตร
80 หมู่ 15 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0638833738
104 4-46-01-11/1-0008 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังหนองแวงใหญ่
190 หมู่ 8 ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 099425816
105 4-46-01-07/1-0008 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแกเปะ
98 หมู่ 6 ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0899400628
106 4-46-01-20/1-0020 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังสวนป่า ม.1
32 หมู่ 1 ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0857499581
107 4-46-01-20/1-0031 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชครบวงจรสวนป่ากาฬสินธุ์
37 หมู่ 1 ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0913755501
108 4-46-01-05/1-0016 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรครบวงจร
149 หมู่ 5 ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
109 4-46-01-04/1-0028 สถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชนตำบลไผ่จังหวัดกาฬสินธุ์
110 หมู่ 2 ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
110 4-46-01-13/1-0020 กลุ่มร่วมใจการเกษตร ม.13 ต.ภูดิน
49 หมู่ 13 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0981867039
111 4-46-01-17/1-0018 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลขมิ้น
61 หมู่ 10 ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0956601070
112 4-46-01-13/1-0021 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.13 ต.ภูดิน
34 หมู่ 13 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0908530311
113 4-46-01-13/1-0023 รวมพลังภูดิน ม.11
37 หมู่ 11 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0848964610
114 4-46-01-13/1-0024 เกษตรตามรอยพ่อโนนหัวเขื่อน
12 หมู่ 5 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
115 4-46-01-13/1-0025 ชุมชนสามัคคีรวมใจการเกษตรโนนศาลา
95 หมู่ 13 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0621584784
116 4-46-01-11/1-0047 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลภูปอ
53 หมู่ 3 ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0943798465
117 4-46-02-04/1-0006 วิสาหกิจชุมชนปลูกมันสำปะหลัง ตำบลหลักเหลี่ยม
31 หมู่ 5 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0832989250
118 4-46-02-01/1-0019 ผู้ปลูกพืชไร่บ้านดงสยาม
222 หมู่ 14 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0859119366
119 4-46-05-04/1-0010 ผลิตข้าวปลอดสารเคมีนาสีนวล
27 หมู่ 5 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0862382618
120 4-46-05-08/1-0052 กลุ่มปลูกมันบ้านบอนเขียวพัฒนาชุมชน
195 หมู่ 5 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0895776735
121 4-46-05-07/1-0027 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.3 ต.สามขา
279 หมู่ 3 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0878067010
122 4-46-05-11/1-0020 การพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
120 หมู่ 5 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0924416729
123 4-46-05-08/1-0054 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านคำอีหงษ์
127 หมู่ 12 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 09566877447
124 4-46-05-05/1-0022 กลุ่มข้าวอินทรีย์เหล่าไฮงาม
33 หมู่ 10 ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0899164439
125 4-46-06-03/1-0025 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ต. หนองผือ
120 หมู่ 3 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
126 4-46-06-03/1-0041 วิสาหกิจชุมชนชีวมวล เขาวง
128 หมู่ 7 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
127 4-46-07-11/1-0026 กลุ่มผู้ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์
3 หมู่ 15 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
128 4-46-08-09/1-0036 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังม.4ต.ทรายทอง
56 หมู่ 4 ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
129 4-46-08-06/1-0046 เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง
39 หมู่ 2 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
130 4-46-08-06/1-0052 การปลูกอ้อยส่งโรงงาน
191 หมู่ 4 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
131 4-46-09-08/1-0001 กลุ่มมันสำปะหลังพัฒนา
5 หมู่ 2 ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 078618618
132 4-46-09-03/1-0020 ผู้ปลูกมันสำปะหลังคำน้ำแซบ
46 หมู่ 6 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
133 4-46-09-03/1-0023 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ.นามะเขือ
36 หมู่ 1 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0810614165
134 4-46-09-03/1-0044 กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านคำน้ำแซบ
12 หมู่ 6 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0862895682
135 4-46-10-02/1-0033 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
280 หมู่ 4 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
136 4-46-10-06/1-0042 กลุ่มเกษตรกรบ้านบะเอียด
69 หมู่ 9 ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0933194060
137 4-46-11-02/1-0034 กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลกุงเก่า
107 หมู่ 11 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0859270492
138 4-46-11-02/1-0036 กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิตพืชบ้านกุงเก่า
85 หมู่ 1 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
139 4-46-11-02/1-0037 กลุ่มส่งเสริมแปลงใหญ่มันสำปะหลังกุงเก่า
225 หมู่ 8 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
140 4-46-12-07/1-0022 กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อผลผลิตทางการเกษตร
202 หมู่ 6 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0812630538
141 4-46-12-09/1-0050 ปลูกพืชพลังงานเกษตรผสมผสาน
167 หมู่ 6 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
142 4-46-13-05/1-0018 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ดีหมูม่น
197 หมู่ 9 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0879830454
143 4-46-14-01/1-0019 ปลูกอ้อยเพื่อส่งโรงงาน
55 หมู่ 13 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062325274
144 4-46-14-03/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านห้วยฝา
16 หมู่ 13 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
145 4-46-14-01/1-0024 กลุ่มปลูกพืชไร่ดงอุดม
159 หมู่ 13 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 071352474
146 4-46-14-03/1-0038 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต
119 หมู่ 13 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872249620
147 4-46-14-01/1-0037 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 4 ตำบลคำบง
54 หมู่ 4 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
148 4-46-14-04/1-0032 กลุ่มเกษตรบ้านหนองขอนแก่น
24 หมู่ 8 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0990714131
149 4-46-15-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์ดี บ้านคำแคน ม.3
64 หมู่ 6 ต.คำสร้างเที่ยง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0895774317
150 4-46-15-01/1-0020 กลุ่มผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน
152 หมู่ 6 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 08710439724
151 4-46-15-01/1-0021 กลุ่มเกษตรกรผู้ทำไร่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
175 หมู่ 6 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 08312852751
152 4-46-15-04/1-0012 กลุ่มออมทรัพย์สตรีห้วยยาง
100 หมู่ 4 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0844020684
153 4-46-15-01/1-0025 กลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านท่างาม
7 หมู่ 6 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0850059637
154 4-46-15-01/1-0028 กลุ่มเกษตรกรท่างาม ม. 6
84 หมู่ 6 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 086959529
155 4-46-15-04/1-0013 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 4 บ้านห้วยยาง
37 หมู่ 4 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0861642438
156 4-46-15-04/1-0025 กลุ่มเกษตรกรชาวไร่บ้านห้วยยาง
137 หมู่ 4 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0862254483
157 4-46-15-01/1-0040 กลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองแซง
1 หมู่ 9 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
158 4-46-17-03/1-0002 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนกกจิก
63 หมู่ 6 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
159 4-46-17-04/1-0013 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงนา
166 หมู่ 6 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
160 4-46-17-05/1-0027 กลุ่มเกษตรกรครบวงจร นาจำปา
23 หมู่ 4 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0878590360
161 4-46-17-02/1-0033 กลุ่มเกษตรกรครบวงจร สะอาดไชยศรี
26 หมู่ 8 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872261383
162 4-46-17-03/1-0025 เกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลังดงพยุง
39 หมู่ 10 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
163 4-40-01-08/1-0012 เกษตรพอเพียง หมู่ที่ 20 ตำบลสาวะถี
12/2 หมู่ 20 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0819548868
164 4-40-01-08/1-0015 เกษตรพอเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลสาวะถี
120 หมู่ 14 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 078560865
165 4-40-01-14/1-0015 พลังเกษตรกรอำเภอเมืองขอนแก่น
22/9 หมู่ 15 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043341160
166 4-40-01-08/1-0020 กลุ่มเกษตรกรปลูกไม้ยูคาลิปตัส
110 หมู่ 20 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
167 4-40-01-01/1-0023 การเกษตรผสมผสานบ้านโนนทัน หมู่ 2 ตำบลในเมือง
158/1 หมู่ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043326551
168 4-40-01-10/1-0012 เกษตรผสมผสานแนวใหม่บ้านหินลาด
16 หมู่ 17 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0868612701
169 4-40-01-08/1-0041 ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ยุคดิจิทัลตำบลสาวะถี
191 หมู่ 24 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
170 4-40-05-02/1-0027 เกษตรกรทำนา ตำบลโนนหัน
168 หมู่ 2 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
171 4-40-06-08/1-0019 กลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านผาน้ำเที่ยง
53 หมู่ 4 ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0862099102
172 4-40-07-02/1-0002 สมัชชาเกษตรกรกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านวังชัย
86 หมู่ 6 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043431352
173 4-40-07-01/1-0004 สมัชชาเกษตรกรกลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจบ้านคำมืดเหนือ
1 หมู่ 12 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 062305646
174 4-40-07-11/1-0003 เกษตรหมุนเวียนบ้านกุดพังทุย
19 หมู่ 10 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 057515613
175 4-40-07-11/1-0016 กลุ่มโคนมนาขามน้องใหม่
207 หมู่ 13 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
176 4-40-07-11/1-0017 กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหัวบึง
17 หมู่ 5 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
177 4-40-07-11/1-0018 กลุ่มส่งเสริมอาชีพโคนมตำบลพังทุย
17 หมู่ 5 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
178 4-40-07-11/1-0019 กลุ่มโคนมบ้านนาขามดงเรือง
116/1 หมู่ 6 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
179 4-40-07-08/1-0005 กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ที่ 13,9 ต.บัวเงิน
141 หมู่ 13 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
180 4-40-07-06/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเกษตรพอเพียงบ้านสระแก้ว
205 หมู่ 14 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0812077465
181 4-40-07-07/1-0023 กลุ่มเย็บผ้าบ้านดอนสวรรค์
99 หมู่ 9 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043436161
182 4-40-07-11/1-0031 เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 ตำบลพังทุย
96/1 หมู่ 10 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0903527588
183 4-40-07-06/1-0018 กลุ่มปลูกมันเพื่อแปรรูป ต.ม่วงหวาน
71 หมู่ 1 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0833373982
184 4-40-07-06/1-0021 กลุ่มเกษตรกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพบ้านมิตรภาพตำบลม่วงหวาน
12 หมู่ 10 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
185 4-40-07-06/1-0022 เกษตรกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพบ้านคำแก่นคูณ ตำบลม่วงหวาน
262 หมู่ 12 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0847915089
186 4-40-07-01/1-0020 กลุ่มโคบ้านคำมืดเหนือ
57 หมู่ 12 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0821191163
187 4-40-07-06/1-0029 เพื่อการเกษตรตำบลม่วงหวาน
104/1 หมู่ 1 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0890799924
188 4-40-07-11/1-0033 กลุ่มทำการเกษตรพืชไร่ หมู่ 7 ตำบลพังทุย
10 หมู่ 7 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0861083893
189 4-40-07-01/1-0034 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ 16 ตำบลน้ำพอง
228 หมู่ 16 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
190 4-40-07-08/1-0019 กลุ่มชุมชนพัฒนาหมู่ 8 ตำบลบัวเงิน
6 หมู่ 8 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
191 4-40-07-08/1-0022 กลุ่มคำจั่นพัฒนาอ้อยหมู่ที่ 15 ตำบลบัวเงิน
104 หมู่ 15 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
192 4-40-07-01/1-0036 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านดงเรืองยั่งยืน
38 หมู่ 5 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0985877328
193 4-40-08-02/1-0031 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ ตำบลบ้านดง
32 หมู่ 1 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
194 4-40-09-02/1-0003 ไข่เค็มใบเตย บ้านผักหนาม
126 หมู่ 14 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043251303
195 4-40-09-06/1-0002 เลี้ยงโคเนื้อเวียงคำฟ้าห้วยยาง
61 หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072189714
196 4-40-09-02/1-0005 ปลูกไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านผักหนาม ม.8
132 หมู่ 8 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0
197 4-40-09-02/1-0006 ไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านผักหนามชัย หม่12
1 หมู่ 12 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043251897
198 4-40-09-11/1-0001 ปลูกไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านกุดจาน ม.4
78 หมู่ 4 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
199 4-40-09-02/1-0007 ปลูกไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านผักหนาม ม.4/1
126 หมู่ 4 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043251303
200 4-40-09-01/1-0005 เกษตรผสมผสานบ้านทรัพย์คำไอ หมู่ 13
13 หมู่ 13 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 033437944
201 4-40-09-02/1-0011 เกษตรพอเพียง หมู่ 1 หนองกุงใหญ่
24 หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 062318088
202 4-40-09-02/1-0015 เกษตรผสมผสานบ้านหนองกุงใหญ่
319 หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0861293328
203 4-40-09-05/1-0009 ปลูกอ้อยบ้านโคกสะอาด
86 หมู่ 10 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0872207157
204 4-40-09-01/1-0006 พืชทดแทนพลังงาน
99 หมู่ 12 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0834178344
205 4-40-09-12/1-0025 กลุ่มรวบรวมมันสำปะหลัง
166 หมู่ 9 ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0963621345
206 4-40-10-13/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านเสือเฒ่า หมู่ 5 ตำบลป่าปอ
37 หมู่ 5 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0847431437
207 4-40-11-02/1-0050 เสริมสร้างพืชผลทางการเกษตร
106/1 หมู่ 7 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0856597859
208 4-40-12-12/1-0003 กลุ่มเลี้ยงไหมอีลี่บ้านโสกนกเต็นพัฒนา
212 หมู่ 10 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 047320229
209 4-40-12-05/1-0020 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านป่าพร้าว
17 หมู่ 1 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
210 4-40-12-12/1-0031 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชบ้านโสกขามน้อย
1 หมู่ 7 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
211 4-40-12-08/1-0022 กลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตรบ้านหนองมน
79 หมู่ 5 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
212 4-40-12-08/1-0025 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านหนองมล
28 หมู่ 5 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
213 4-40-12-05/1-0029 โครงการปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองซองแมว
40 หมู่ 5 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0888494359
214 4-40-12-08/1-0040 กลุ่มเกษตรปลูกมันสำปะหลัง บ.โคกสว่าง ม.8 ต.โคกสง่า
19 หมู่ 8 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
215 4-40-15-07/1-0025 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองบัวลอง
22/1 หมู่ 8 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
216 4-40-16-04/1-0007 ส่งเสริมปลูกพืชพลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นอาหาร
10 หมู่ 6 ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
217 4-40-17-07/1-0032 กลุ่มเกษตรพอเพียง ม.4 ต.นางาม
174 หมู่ 4 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 033576504
218 4-40-17-02/1-0007 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านกอก
5/1 หมู่ 3 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0849572018
219 4-40-17-10/1-0006 ปลูกพืชพลังงานทดแทนและแปรรูปอาหาร
29/1 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
220 4-40-17-10/1-0017 วิสาหกิจชุมชน ต.ท่าศาลา
254 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0815450604
221 4-40-17-07/1-0046 วิสาหกิจชุมชน ต.นางาม
42 หมู่ 3 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0862354076
222 4-40-17-03/1-0045 วิสาหกิจชุมชน ต.หนองแปน
102 หมู่ 13 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0821205312
223 4-40-17-05/1-0029 วิสาหกิจชุมชน ต.คำแคน
5 หมู่ 2 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0813998005
224 4-40-17-06/1-0042 วิสาหกิจชุมชน ต.นาข่า
308 หมู่ 13 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0833628317
225 4-40-17-05/1-0042 พออินคำแคน
232 หมู่ 5 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043473915
226 4-40-18-08/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านมาบตากล้า
40 หมู่ 5 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 095738057
227 4-40-18-08/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแวงน้อย
2 หมู่ 4 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0857387435
228 4-40-18-07/1-0033 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านหนองเต่าน้อย
11 หมู่ 7 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0821155906
229 4-40-19-03/1-0014 กลุ่มมันสำประหลังบ้านนางิ้ว-นาโพธิ์
288 หมู่ 7 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0845190825
230 4-40-19-03/1-0028 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านนาโพธิ์
387 หมู่ 7 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0854898922
231 4-40-19-03/1-0029 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านนางิ้ว
151 หมู่ 1 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
232 4-40-20-04/1-0015 วิสาหกิจชุมชนผลิตผลการเกษตรตาดฟ้า
74 หมู่ 7 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0851591367
233 4-40-20-04/1-0028 พัฒนาการผลิตพืชพลังงานดงสะคร่าน
124 หมู่ 7 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0858609378
234 4-40-20-04/1-0029 ผลิตพืชน้ำมันบ้านดงสะคร่าน
21 หมู่ 7 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0892761569
235 4-40-20-04/1-0031 ผลิตมันสำปะหลังตาดฟ้า
87 หมู่ 7 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0811485742
236 4-40-20-04/1-0034 ปลูกพืชไร่ดงสะคร่าน
45 หมู่ 7 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
237 4-40-21-05/1-0011 ผู้ปลูกอ้อยบ้านหนองขาม ตำบลห้วยเตย
177 หมู่ 7 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
238 4-40-21-03/1-0004 เพื่อการเกษตรบ้านแห้ว
147 หมู่ 9 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
239 4-40-21-01/1-0017 ผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลกระนวน
113 หมู่ 1 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0857618334
240 4-40-21-02/1-0023 กลุ่มปลูกพืชพลังงานทดแทนตำบลคำแมด
146 หมู่ 1 ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
241 4-40-21-03/1-0040 เกษตรอินทรีย์บ้านแห้ว หมู่9
30 หมู่ 9 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
242 4-40-21-03/1-0041 กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านแห้วคำ หมู่ 8
39 หมู่ 8 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0994762225
243 4-40-22-01/1-0002 ปลูกอ้อยหนองทุ่มเพื่อการเกษตร
202 หมู่ 9 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 012628733
244 4-40-22-03/1-0004 พัฒนาการเกษตรนาตับเต่า
96 หมู่ 4 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
245 4-40-22-03/1-0006 ปลูกพืชเลี้ยงโคพื้นเมือง
56 หมู่ 5 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0868605730
246 4-40-22-03/1-0005 เกษตรผสมผสานบ้านซับแดง
32 หมู่ 5 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0879632152
247 4-40-22-03/1-0017 เพื่อพัฒนาการเกษตรบ้านซับแดง
190 หมู่ 5 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0806593117
248 4-40-24-04/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองแซง
176 หมู่ 7 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 059282827
249 4-40-24-03/1-0003 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านโนนทัน
185 หมู่ 8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0895705496
250 4-40-24-03/1-0010 กลุ่มพัฒนาการเกษตรยังชีพบ้านหนองกระหนวน
65 หมู่ 4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0814715200
251 4-40-24-02/1-0008 กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านดอนปอแดง
59 หมู่ 16 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0810604869
252 4-40-24-04/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านห้วยม่วง
124 หมู่ 5 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 068617102
253 4-40-24-01/1-0027 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงแบบยั่งยืนบ้านวังหว้า
35 หมู่ 8 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0981506961
254 4-40-25-02/1-0001 ทอผ้าไหมบ้านศรีสง่า ม.2
74 หมู่ 2 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 057453470
255 4-40-25-03/1-0007 เกษตรผสมผสานบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ต.บ้านหัน
77 หมู่ 9 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072150603
256 4-40-25-03/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงวัวบ้านหนองแวง ม. 10 ต.บ้านหัน
96 หมู่ 10 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072157178
257 4-40-25-03/1-0019 เกษตรผสมผสานบ้านหนองแวงน้อย ม.12 ต.บ้านหัน
148 หมู่ 12 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 051129869
258 4-40-25-02/1-0007 การเกษตรและหัตถกรรมแบบครบวงจรบ้านศรีสง่า ม. 2
16 หมู่ 2 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
259 4-40-25-01/1-0009 เกษตรผสมผสานและปศุสัตว์ตำบลโนนศิลา
13/2 หมู่ 4 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0850149732
260 4-40-25-03/1-0022 เกษตรผสมผสานเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านถนนงาม
41 หมู่ 2 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 095818411
261 4-40-25-03/1-0020 เกษตรผสมผสานและเลี้ยงสัตว์ ม.14 ต.บ้านหัน
10 หมู่ 14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
262 4-40-26-01/1-0015 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง
205 หมู่ 4 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0887366353
263 4-40-26-01/1-0016 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเวียงเก่า
122 หมู่ 3 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0898407748
264 3-22-04-04/1-0003 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกลุ่มหัวอ่างคลองบอน
11/18 หมู่ 4 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 060857530
265 3-22-04-04/1-0004 ผลิตลำไยบ้านคลองบอน
175 หมู่ 4 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0898334788
266 3-22-04-10/1-0013 กลุ่มทำไร่และสวนบ้านคลองใหญ่
17/2 หมู่ 4 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0
267 3-22-04-04/1-0008 ปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร
54/1 หมู่ 6 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 079414725
268 3-22-04-09/1-0004 คนรักเกษตรเทพพัฒนา
71/5 หมู่ 6 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0856872943
269 3-22-04-04/1-0009 เกษตรผสมผสานบ้านซับตาเมา
246 หมู่ 5 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0871428994
270 3-22-04-04/1-0011 ชาวสวนบ้านนาสนาดก์รวมพลัง
46/1 หมู่ 3 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0843492752
271 3-22-05-03/1-0010 กลุ่มผลิตพลังงานทดแทน ม. 9 ปัถวี
43 หมู่ 9 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0890976578
272 3-22-07-05/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 1 สะตอน
355 หมู่ 1 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 068489497
273 3-22-07-02/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านบ่อยาง
137/4 หมู่ 13 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 090865273
274 3-22-07-04/1-0013 กลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร หมู่ 6
98/1 หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์
275 3-22-07-04/1-0014 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออก
102/1 หมู่ 6 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0899315980
276 3-22-07-02/1-0024 กลุ่มปลูกข้าวโพดบ้านคลองเม่นและบ่อยาง
99 หมู่ 13 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0852295974
277 3-22-07-02/1-0025 กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านคลองเม่น
159/1 หมู่ 10 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์
278 3-22-07-05/1-0020 ทรัพย์สมบูรณ์ออร์คิด
155 หมู่ 6 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 095351195
279 3-22-07-05/1-0024 เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ม.3 บ้านคลองขนุน
79 หมู่ 3 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 099134229
280 3-22-07-04/1-0022 แสงเกษตรบ้านสำโรงล่าง
165 หมู่ 6 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 052986749
281 3-22-07-02/1-0050 เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร
146 หมู่ 5 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 011550628
282 3-22-07-05/1-0027 เกษตรผสมผสานบ้านทรัพย์สมบูรณ์
219 หมู่ 6 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 095396117
283 3-22-07-02/1-0054 หินขาวพัฒนา
281 หมู่ 9 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 017793136
284 3-22-07-04/1-0027 สำโรงพัฒนา หมู่ 2
44/1 หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์
285 3-22-07-04/1-0028 เกษตรพัฒนาทรายขาว
10/3 หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 090180481
286 3-22-07-04/1-0029 คลองตานิล
3/16 หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 068292839
287 3-22-07-02/1-0062 ผลิตพืชไร่พืชสวนบ้านคลองเม่น
61 หมู่ 10 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 087747947
288 3-22-07-02/1-0068 ปฏิรูปการเกษตรสอยดาว
216/1 หมู่ 12 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 039497053
289 3-22-10-04/1-0009 กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจทุ่งกบินทร์
26/6 หมู่ 6 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0854342585
290 3-24-08-02/1-0037 ปลูกยางพารา เบญจมาศ นายาว
978 หมู่ 15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0861418060
291 3-24-08-02/1-0054 กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโปร่งเจริญ
803 หมู่ 12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0843466170
292 3-24-08-02/1-0051 กลุ่มนายาวปลูกมันสำปะหลัง
434 หมู่ 19 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0924347428
293 3-24-08-02/1-0052 เกษตรกรรมธรรมชาติม.18 ต.ท่ากระดาน
76 หมู่ 18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0871469197
294 3-24-08-02/1-0058 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองยางใหม่
31 หมู่ 23 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0806359448
295 3-24-08-03/1-0026 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมันสำปะหลังบ้านโคกตะเคียนงาม
459 หมู่ 3 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0843494366
296 3-24-08-03/1-0027 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมันสำปะหลังบ้านเขาจันทร์
24/2 หมู่ 9 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0850958099
297 3-24-08-05/1-0026 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังลาดกระทิง
19/1 หมู่ 1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0892448929
298 3-24-10-02/1-0048 ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังอำเภอท่าตะเกียบ
218 หมู่ 18 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0892531712
299 1-18-07-03/1-0026 กลุ่มเกษตรรวมมิตรเขาหลัก
193 หมู่ 6 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0898597257
300 3-20-03-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง
318 หมู่ 4 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี โทรศัพท์
301 3-20-03-03/1-0002 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังหนองเสือช้าง
41 หมู่ 3 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0898901664
302 3-20-04-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชไร่บ้านด่านผจญ
39 หมู่ 4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0816838612
303 3-20-04-06/1-0003 วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองผักกูด
441 หมู่ 13 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0852761333
304 3-20-04-07/1-0003 บ้านโป่งสะเก็ด
6 หมู่ 5 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0816835531
305 3-20-04-04/1-0002 บ้านคลองใหญ่โป่ง
34 หมู่ 10 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 018224150
306 3-20-04-05/1-0005 เขาไม้แก้วโคงาม
3/1 หมู่ 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038309165
307 3-20-06-10/1-0003 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านวังทอง
149 หมู่ 9 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 097773326
308 3-20-10-06/1-0017 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเขาชะอาง
89 หมู่ 2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0714868861
309 3-20-10-05/1-0014 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านขุนชำนาญ
166 หมู่ 2 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 04714365
310 3-20-10-02/1-0006 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังวัดสุวรรณ
37 หมู่ 7 ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0868270895
311 6-50-10-04/1-0053 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ม.8 บ้านห้วยม่วง
131 หมู่ 8 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
312 6-50-19-11/1-0004 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดู
69/1 หมู่ 5 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053966520
313 4-36-01-14/1-0004 ผลิตภัณฑ์การเกษตรสามพันตา
36/1 หมู่ 8 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
314 4-36-01-19/1-0004 ส่งเสริมการเกษตรไทรย้อย
35/1 หมู่ 7 ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
315 4-36-01-16/1-0020 กพัฒนาอ้อยบ้านแจ้งน้อย
41 หมู่ 5 ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
316 4-36-01-17/1-0003 เลี้ยงโคพื้นบ้านบ้านห้วยยาง หมู่ท่4 ต.โคกสูง
8 หมู่ 4 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
317 4-36-01-17/1-0008 ไข่เค็มสมุนไพรโคกสูง
73 หมู่ 1 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044822561
318 4-36-01-04/1-0036 กลุ่มโนนพระคำการเกษตร
19 หมู่ 12 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0854030091
319 4-36-01-09/1-0027 กลุ่มระหัดวิดน้ำบ้านนาไก่เซา ตำบลนาเสียว
29 หมู่ 6 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0848257944
320 4-36-01-14/1-0032 เลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านวังเดือนห้า
96 หมู่ 9 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 085202789
321 4-36-01-14/1-0041 ส่งเสริมอาชีพสามพันตา
81/1 หมู่ 8 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
322 7-36-01-07/1-0014 กลุ่มบ้านหนองบัวขาว
35/1 หมู่ 17 ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0868690263
323 4-36-02-01/1-0053 เกษตรอินทรีย์คุณธรรมครบวงจรบ้านเขว้า
918 หมู่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
324 4-36-03-08/1-0025 เกษตรอินทรีย์คุณธรรมครบวงจร
145 หมู่ 7 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
325 4-36-04-09/1-0006 กลุ่มปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บ้านดอนหัน
59/1 หมู่ 7 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 057707883
326 4-36-04-09/1-0016 เกษตรผสมผสานบ้านสารจอดเก่า
2 หมู่ 3 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
327 4-36-04-02/1-0033 ปลูกอ้อย หมู่ 15 ต.บ้านหัน
135/1 หมู่ 15 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0817189865
328 4-36-04-09/1-0060 วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชพลังงานทดแทนและอาหาร
176 หมู่ 9 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
329 4-36-05-11/1-0012 กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านห้วยหัน
41 หมู่ 4 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0850282948
330 4-36-05-11/1-0015 เลี้ยงโคไทรงามวังชมภู
104/1 หมู่ 11 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0833699008
331 4-36-05-04/1-0004 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนศรีสง่า
65 หมู่ 8 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0854999363
332 4-36-05-04/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกมันอนุรักษ์ต้นน้ำซี
297 หมู่ 12 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 017688642
333 4-36-05-07/1-0035 ยูคาคุ้มน้อยพัฒนา
560 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0811587957
334 4-36-05-04/1-0039 เลี้ยงโคเนื้อห้วยกุ่ม
93/1 หมู่ 4 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0837411468
335 4-36-05-03/1-0019 กลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลังบ้านบำเหน็จสุวรรณ
114 หมู่ 5 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0810659441
336 7-36-05-11/1-0010 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลวังชมภู
188 หมู่ 11 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
337 4-36-06-01/1-0006 ปลูกอ้อยบ้านหนองไผ่ ม.15
140 หมู่ 15 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 062624328
338 4-36-06-11/1-0003 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์รากไม้บ้านหนองซึก
83 หมู่ 8 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 062245221
339 4-36-06-07/1-0020 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บึงละหาน
124/1 หมู่ 4 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862482586
340 7-36-06-01/1-0010 เกษตรผสมผสานบ้านดงผาสุข
38 หมู่ 16 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
341 7-36-06-06/1-0011 ผู้เลี้ยงโคเนื้อโสกเดือนห้า บ้านโนนฝาย หมู่ 1 ตำบลหนองโดน
103 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0637960793
342 7-36-06-05/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส
155 หมู่ 3 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0801729605
343 7-36-06-07/1-0013 งัวเป็นเงิน ต.ละหาน อ.จัตุรัส
42 หมู่ 5 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0887347358
344 7-36-06-02/1-0010 กลุ่มโคเนื้อบ้านหนองบัวบาน
139 หมู่ 3 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
345 7-36-06-07/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโคกแพงพวยหมู่ 8 ต.ละหาน
64 หมู่ 8 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0811026653
346 7-36-06-02/1-0012 ผู้ปลูกผักอินทรีย์ ตำบลหนองบัวบาน
205 หมู่ 1 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0857639357
347 7-36-06-11/1-0011 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลหนองบัวโคก
182/2 หมู่ 9 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0868692028
348 4-36-07-04/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์พื้นบ้านหัวสระ
16 หมู่ 2 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0858585729
349 7-36-07-07/1-0012 มันแปลงใหญ่บ้านหนองตะครอง
48 หมู่ 7 ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0910196795
350 4-36-08-02/1-0016 เกษตรก้าวหน้าวังอ้ายจีด
346 หมู่ 3 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 061021283
351 4-36-08-02/1-0017 ปลูกมันสำปะหลังชาววังอ้ายจีด
371 หมู่ 3 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 010724492
352 4-36-08-02/1-0029 เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองวังนางคอย
8 หมู่ 3 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 078782961
353 4-36-08-03/1-0015 ปลูกมันสำปะหลังบ้านใหม่สามัคคี
45 หมู่ 2 ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 010692607
354 4-36-08-05/1-0010 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโสกปลาดุก
254/1 หมู่ 2 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 095841140
355 4-36-08-02/1-0042 เลี้ยงไหมไทยวังอ้ายจีด
15 หมู่ 3 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0811035391
356 7-36-08-02/1-0019 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลวังตะเฆ่
302 หมู่ 17 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0870135459
357 7-36-08-04/1-0016 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลโคกสะอาด
191 หมู่ 3 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0887143634
358 7-36-08-03/1-0017 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลห้วยแย้
608 หมู่ 11 ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0879671266
359 7-36-08-05/1-0012 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลโสกปลาดุก
178 หมู่ 3 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0872525967
360 4-36-09-05/1-0001 กลุ่มวิสากิจชุมชนส่งเสริมพัฒนาชีพ
111 หมู่ 11 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 010723173
361 4-36-09-05/1-0002 กลุ่มวิสาหกิจพัฒนาพืชไร่
71 หมู่ 11 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 062655193
362 4-36-09-05/1-0004 ทำศาลาล้อเกวียนบ้านคลองรวก
60 หมู่ 11 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 019723614
363 4-36-09-04/1-0006 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังใหม่พัฒนา
58 หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 075171174
364 4-36-09-02/1-0003 กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกรัง
113 หมู่ 5 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 062603643
365 4-36-09-05/1-0017 เกษตรเลี้ยงสัตว์
239 หมู่ 1 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 081490942
366 4-36-09-03/1-0012 กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองไทร
46 หมู่ 7 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0872590286
367 4-36-09-03/1-0015 เลี้ยงโคบ้านเสลี่ยงทอง
42 หมู่ 5 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 092118686
368 4-36-09-04/1-0020 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังตาเทพ
70 หมู่ 5 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0818351342
369 4-36-09-01/1-0008 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านยางเกี่ยวแฝก
69 หมู่ 21 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 090622996
370 4-36-09-02/1-0012 บ้านวังสมบูรณ์
33 หมู่ 16 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 010737796
371 4-36-09-05/1-0039 กลุ่มพัฒนาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรบ้านสะพานยาว
4 หมู่ 5 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 048261035
372 4-36-09-03/1-0022 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนนจำปา
1 หมู่ 13 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862518183
373 4-36-09-03/1-0033 บ้านเก้าสัมพันธ์ปลูกยูคาสามัคคี
77 หมู่ 16 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0857726621
374 4-36-09-04/1-0035 กลุ่มเกษตรกรบ้านไร่พัฒนา
555 หมู่ 11 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
375 4-36-09-05/1-0042 กลุ่มมันสำปะหลังชุมชนบ้านสะพานหิน
253 หมู่ 2 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
376 4-36-09-03/1-0043 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองรัง
39 หมู่ 17 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0856573078
377 4-36-09-03/1-0056 ผู้ปลูกยางพาราและมันสำปะหลัง
89 หมู่ 15 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
378 4-36-09-02/1-0049 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่แบบยั่งยืน
72 หมู่ 8 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
379 4-36-09-02/1-0050 กลุ่มบ้านวังสมบูรณ์
59 หมู่ 16 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
380 4-36-09-03/1-0057 ห้วยหินฝน
502 หมู่ 10 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
381 4-36-09-02/1-0051 คลองสอง
23 หมู่ 20 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
382 4-36-09-02/1-0052 บ้านมะกอกงาม
132 หมู่ 3 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
383 4-36-09-03/1-0059 บ้านนายางกลักพอเพียง
84 หมู่ 1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
384 4-36-09-04/1-0048 เกษตรนวัตกรรมบ้านไร่
363 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
385 4-36-09-03/1-0061 กลุ่มเกษตรฟื้นฟูเศรษฐกิจ
49 หมู่ 15 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
386 4-36-09-03/1-0062 กลุ่มเกษตรน้ำหยด
124 หมู่ 15 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
387 7-36-09-04/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านวังใหม่
302 หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
388 7-36-09-01/1-0010 เกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
66 หมู่ 15 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
389 7-36-09-04/1-0012 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังอ้ายโพธิ์
102 หมู่ 4 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
390 7-36-09-03/1-0011 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านน้ำลาด
370 หมู่ 4 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
391 7-36-09-05/1-0012 กลุ่มมันเส้นบ้านโป่งขุนเพชร
218 หมู่ 3 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
392 7-36-09-02/1-0014 คนรักพืช
177 หมู่ 3 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
393 7-36-09-04/1-0016 อุ่นรักสานฝันกรีนฟาร์ม
222 หมู่ 14 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
394 7-36-09-05/1-0023 กลุ่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
17 หมู่ 1 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
395 7-36-09-05/1-0024 กลุ่มเลี้ยงวัวเนื้อบุ่งเวียน
231 หมู่ 4 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
396 7-36-10-10/1-0017 ธาตุทองโซล่าเซลล์สู้ภัยแล้ง
65 หมู่ 9 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0880479039
397 4-36-11-05/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองดินดำ
71 หมู่ 8 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
398 4-36-12-09/1-0022 กลุ่มเกษตรสร้างรายได้
130 หมู่ 10 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0854957029
399 4-36-13-04/1-0011 พัฒนาการเกษตรบ้านมอตาเจ็ก
41 หมู่ 14 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044829268
400 4-36-13-08/1-0027 กลุ่มออมทรัพย์เกษตรกรบ้านวังชมภู
104 หมู่ 5 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
401 4-36-13-08/1-0025 กลุ่มปลูกพืชเกษตรพอเพียง
51 หมู่ 4 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0880559213
402 4-36-13-02/1-0018 วังน้ำอุ่นรวมเกษตร
9 หมู่ 10 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0816017428
403 4-36-13-04/1-0048 กลุ่มคลองเตยเพื่อการเกษตร
105 หมู่ 13 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0872258614
404 4-36-14-02/1-0003 เศรษฐกิจพอเพียงภักดี
63 หมู่ 13 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0870001857
405 4-36-14-04/1-0005 ไร่อ้อยบ้านโนนผักหวาน
20/2 หมู่ 7 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
406 4-36-14-03/1-0006 กลุ่มสตรีเข้มแข็งบ้านห้วยร่วม
47/1 หมู่ 2 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0846681353
407 7-36-14-03/1-0019 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ห้วยร่วมปรางค์มะค่า
112 หมู่ 2 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0910123185
408 4-36-15-02/1-0005 กลุ่มชาวไร่อ้อยบ้านสามหลักพัฒนา
18 หมู่ 9 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
409 4-36-16-01/1-0019 ปลูกมันสำปะหลังซับใหญ่
35 หมู่ 1 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0895801231
410 4-36-16-01/1-0034 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุฉนวน
164 หมู่ 6 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0810628102
411 7-36-16-01/1-0012 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ซับใหญ่
73 หมู่ 10 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
412 6-63-01-13/1-0016 ผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจ
50/1 หมู่ 5 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
413 6-63-01-14/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านทรัพย์สมบูรณ์
1 หมู่ 11 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 078414130
414 6-63-01-14/1-0018 เกษตรไทยร่ำรวย
135 หมู่ 12 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0872096391
415 6-63-01-14/1-0020 เกษตรอินทรีย์บ้านวังประจบ
159 หมู่ 1 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
416 6-63-01-09/1-0040 เกษตรกรเพื่อการเกษตร
48/6 หมู่ 13 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
417 6-63-01-09/1-0044 การเกษตรบ้านวังหิน หมู่ 5
115 หมู่ 5 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0872091855
418 6-63-01-09/1-0045 กลุ่มการเกษตรพอเพียง หมู่ 5
8/2 หมู่ 5 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
419 6-63-01-13/1-0026 กลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจห้วยทรายสอง
86/1 หมู่ 6 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
420 6-63-01-14/1-0027 ปลูกพืชเศรษฐกิจ
39/2 หมู่ 2 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
421 6-63-01-07/1-0027 กลุ่มเกษตรชาวบ้านตลุกมะขาม
46 หมู่ 7 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0877397116
422 9-63-01-11/1-0012 พัฒนาการผลิตมันสำปะหลังบ้านลานสาง
5 หมู่ 11 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
423 9-63-01-07/1-0015 กลุ่มมันสำปะหลัง หมู่10 ดงชัฎก้อม
110 หมู่ 10 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
424 9-63-01-07/1-0016 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านผาร่อง
130 หมู่ 6 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0983943879
425 9-63-01-07/1-0030 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองมะค่า
78 หมู่ 12 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
426 6-63-03-04/1-0034 เกษตรพารวย
46/1 หมู่ 2 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0824561370
427 9-63-03-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคหมู่ที่ 8 ตำบลยกกระบัตร
99 หมู่ 8 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0897028038
428 6-63-04-01/1-0026 ไตรภาคีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
163 หมู่ 3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0892713002
429 6-63-04-01/1-0028 พัฒนาที่ดิน ส.ป.ก. ม.7
15/2 หมู่ 7 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0890588749
430 6-63-06-06/1-0009 กลุ่มเกษตร ตชด. พอเพียง
314 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 055563085
431 6-63-07-02/1-0091 การเกษตรและพืชผัก หมู่6 บ้านเสรีราษฎร์
51 หมู่ 6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0856842113
432 9-63-07-04/1-0014 กลุ่มมันน้ำหยด
15/79 หมู่ 6 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0878394739
433 6-63-08-03/1-0027 กลุ่มทำไร่มันสำปะหลัง ปรอผาโด้
224 หมู่ 1 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก โทรศัพท์ 0810372389
434 6-63-09-01/1-0053 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี พ.ศ. 2552
195/1 หมู่ 4 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0870879943
435 6-63-09-01/1-0054 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองปลาไหล
13/14 หมู่ 8 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0819629928
436 6-63-09-02/1-0030 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านใหม่นาโบสถ์
539 หมู่ 4 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์
437 6-63-09-02/1-0031 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านวังตำลึง
120 หมู่ 5 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์
438 6-63-09-01/1-0084 กลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังพัฒนาบ้านเด่นวัว
343/2 หมู่ 4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์
439 9-63-09-01/1-0014 กลุ่่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านเด่นวัว
46/7 หมู่ 4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0878454659
440 4-43-05-07/1-0020 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง บ้านห้วยน้ำเย็น
58 หมู่ 3 ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0859001158
441 4-43-05-06/1-0016 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อ้อย บ้านหนองแหวน
127 หมู่ 4 ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0801909127
442 4-43-05-22/1-0018 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรบ้านคำบอน
49 หมู่ 8 ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 086236583
443 4-43-05-07/1-0021 กลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่าเจริญ ตำบลเหล่าต่างคำ
133 หมู่ 10 ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
444 4-43-09-06/1-0005 กลุ่มส่งเสริมบำรุงยางโนนสวนหม่อน
141 หมู่ 5 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
445 6-55-01-06/1-0028 กลุ่มผู้ปลูกพืชผลทางการเกษตรตำบลเรือง
3 หมู่ 3 ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
446 6-55-01-17/1-0014 เกษตร หมู่ 3 บ้านห้วยลี่
23 หมู่ 3 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
447 6-55-01-06/1-0031 เกษตรบ้านห้วยขาม ต.เรือง
147 หมู่ 4 ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
448 6-55-01-03/1-0024 กลุ่มเกษตรครบวงจรผาตูบ1
4 หมู่ 1 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0806709029
449 6-55-01-16/1-0050 เกษตร หมู่10 บ้านสวกพัฒนา
108 หมู่ 10 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
450 4-48-01-06/1-0002 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองปลาดุก
61 หมู่ 21 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 072338539
451 4-48-01-14/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม. 8
29 หมู่ 8 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์
452 4-48-01-14/1-0030 กลุ่มเกษตรกรบ้านคำสว่าง ม. 10
80 หมู่ 10 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์
453 4-48-05-07/1-0015 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
99/13 หมู่ 9 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0854567053
454 4-48-05-09/1-0038 เลี้ยงโคแม่พันธุ์และโคเนื้อบ้านโสกแมว
18 หมู่ 2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0895766855
455 4-48-07-13/1-0022 กลุ่มพัฒนายางบ้านมูลอ้น
77 หมู่ 2 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0847439801
456 4-48-08-01/1-0017 ผู้ปลูกพืช
417 หมู่ 7 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0872191896
457 4-48-10-04/1-0022 ผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลโพนบก
89 หมู่ 5 ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0892760029
458 4-48-11-01/1-0028 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังโพธิ์ศรี
23 หมู่ 6 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 057555470
459 4-48-11-03/1-0048 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังเขตส.ป.ก.หมูม้น
31 หมู่ 5 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0845197472
460 4-39-01-09/1-0001 บ้านห้วยไร่
46 หมู่ 9 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 078618037
461 4-39-01-04/1-0022 กลุ่มอนุรักษ์โค กระบือ
153 หมู่ 7 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 070616891
462 4-39-01-11/1-0022 ปลูกอ้อยบ้านทุ่งโปร่ง
208 หมู่ 12 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 095710700
463 4-39-01-12/1-0009 เกษตรอินทรีย์บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 9
263 หมู่ 9 ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 097091101
464 4-39-01-15/1-0009 กลุ่มข้าวกล้องเกษตรกรโนนสง่า
13 หมู่ 2 ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 092757333
465 4-39-01-13/1-0037 กลุ่มไร่อ้อยโนนสมบูรณ์ หมู่ 3
29 หมู่ 3 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 066305950
466 4-39-01-13/1-0038 อ้อยโรงงาน
99 หมู่ 8 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 092733778
467 4-39-01-11/1-0025 ปลูกอ้อยโพธิ์ศรีสะอาดเหนือ
287 หมู่ 9 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
468 4-39-01-11/1-0032 ปลูกมันสำปะหลังตำบลกุดจิก
35 หมู่ 7 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
469 4-39-01-11/1-0052 ไร่นาสวนผสมเกษตรอินทรีย์ บ้านกุดจิก
128 หมู่ 1 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
470 4-39-01-04/1-0055 ชมรมคนมักมัน ตำบลหนองสวรรค์
240 หมู่ 3 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
471 4-39-02-05/1-0011 กลุ่มปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง บ้านหม่านเหนือ
55/1 หมู่ 8 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
472 4-39-02-09/1-0048 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านโนนไหม
53 หมู่ 3 ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
473 4-39-02-11/1-0014 กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลดงสวรรค์
32 หมู่ 2 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
474 4-39-02-11/1-0025 กลุ่มยางพารา ต.ดงสวรรค์
168 หมู่ 3 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
475 4-39-02-05/1-0034 กลุ่มทำไร่ปลูกอ้อย
44/1 หมู่ 16 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
476 4-39-02-02/1-0026 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ต.ด่านช้าง
150 หมู่ 2 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
477 4-39-02-11/1-0026 กลุ่มยางพาราบ้านเกษมณี ม.4 ต.ดงสวรรค์
64 หมู่ 4 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
478 4-39-02-05/1-0039 กุดดินจี่ปาล์มน้ำมัน
16 หมู่ 9 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
479 4-39-02-09/1-0110 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.3 ต.โนนเมือง
53 หมู่ 3 ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0817692206
480 4-39-03-01/1-0025 สถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชน ต.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
65 หมู่ 9 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0883182117
481 4-39-03-03/1-0049 กลุ่มหัวมันใหญ่ยาวบ้านวังมน
69 หมู่ 8 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
482 4-39-03-08/1-0018 กลุ่มอนุรักษ์มันบ้านวังมน
15 หมู่ 8 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
483 4-39-03-09/1-0022 กลุ่มมันพัฒนาบ้านดงบาก
35 หมู่ 10 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0932862542
484 4-39-03-09/1-0023 กลุ่มมันก้าวหน้าบ้านดงบาก
73 หมู่ 10 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0899421692
485 4-39-03-09/1-0024 กลุ่มมันใหญ่บ้านดงบาก
95 หมู่ 10 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
486 4-39-03-09/1-0025 กลุ่มมันงามบ้านดงบาก
220 หมู่ 10 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0885123816
487 4-39-03-08/1-0020 กลุ่มมันซีโอบ้านวังมน
50 หมู่ 8 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0860157240
488 4-39-03-02/1-0027 รักมันสำปะหลังบ้านหนองเล้าข้าว
138 หมู่ 4 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0810834298
489 4-39-03-08/1-0022 กลุ่มมันงามบ้านวังมน
56 หมู่ 8 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0857585561
490 4-39-03-08/1-0023 กลุ่มมันสีเขียวบ้านวังมน
44 หมู่ 8 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0860188230
491 4-39-03-08/1-0024 กลุ่มมันเกษตรก้านทอง
5 หมู่ 8 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0872265135
492 4-39-03-10/1-0019 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ 3
11 หมู่ 3 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0887470713
493 4-39-03-04/1-0030 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเจริญ ม.14
99 หมู่ 14 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0979474680
494 4-39-04-05/1-0013 กลุ่มผลิตพืชผลการเกษตรบ้านหนองผือ
33 หมู่ 12 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 034187567
495 4-39-04-01/1-0023 กลุ่มผลิตพืชผลการเกษตรบ้านหนองทุ่งมน
89 หมู่ 3 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 010536971
496 4-39-04-09/1-0027 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองกุงแก้ว
124 หมู่ 4 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 072222908
497 4-39-04-05/1-0018 กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านห้วยบ่อทอง
33 หมู่ 15 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0833632157
498 4-39-04-05/1-0019 กลุ่มสภาชุมชนการเกษตรบ้านกุดดุก-สุขเกษม
151 หมู่ 3 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0807201743
499 4-39-04-05/1-0020 กลุ่มสภาชุมชนการเกษตรบ้านโคกสนั่น
87 หมู่ 10 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0857391797
500 4-39-04-08/1-0020 กลุ่มสภาชุมชนการเกษตรบ้านโนนสงวน-โนนสงวนพัฒนา
1 หมู่ 4 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0899413087
501 4-39-04-05/1-0024 กลุ่มสภาชุมชนการเกษตรบ้านหนองผือ
12 หมู่ 12 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0856837433
502 4-39-04-02/1-0019 กลุ่มสภาชุมชนการเกษตรบ้านโคกสูง-โคกสวรรค์
80 หมู่ 15 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 081095025
503 4-39-04-09/1-0044 กลุ่มเกษตรยั่งยืนใหม่ทานตะวัน
227 หมู่ 13 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 078627751
504 4-39-04-05/1-0037 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราและพืชไร่บ้านห้วยบ่อทอง
44 หมู่ 15 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0890351951
505 4-39-04-01/1-0037 กลุ่มผลิตพืชผลการเกษตรบ้านทุ่งพัฒนา
30 หมู่ 11 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0862417992
506 4-39-04-09/1-0086 กลุ่มปลูกพืชไร่บ้านโนนสะอาด
90 หมู่ 2 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0872223286
507 4-39-04-10/1-0037 เกษตรอินทรีย์ชุมชนต้นแบบ 552
23 หมู่ 1 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0982233265
508 4-39-04-09/1-0090 สถาบันพัฒนาทายาทเกษตรกรมืออาชีพประทีปแก้ว
34 หมู่ 4 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0885524798
509 4-39-04-01/1-0054 ผลิตพืชผลการเกษตรหนองบัวลำภู
99 หมู่ 7 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0862374138
510 4-39-05-05/1-0002 กลุ่มปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ บ้านโชคชัย ม.12
129 หมู่ 12 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 078615088
511 4-39-05-05/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงโค ต.ดงมะไฟ
13 หมู่ 3 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0847855326
512 4-39-05-03/1-0030 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาดี หมู่ 1
37 หมู่ 1 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
513 4-39-05-04/1-0021 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านหนองบัวงาม
181 หมู่ 9 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
514 4-39-05-06/1-0030 กลุ่มยางพาราบ้านเซิน ต.นาดี
107 หมู่ 3 ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0833576027
515 4-39-06-01/1-0001 กลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลืองชุมชนนาสมหวัง
171 หมู่ 8 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 092786443
516 4-39-06-04/1-0015 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหินตั้ง
36 หมู่ 10 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
517 4-39-06-03/1-0022 สภาชุมชนตำบลวังทอง
107 หมู่ 2 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
518 4-30-01-19/1-0010 กลุ่มเกษตรพัฒนามันสำปะหลังบ้านหนองบัวศาลา ม.4
154 หมู่ 4 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0849365908
519 7-30-01-18/1-0010 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา
129 หมู่ 1 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044934581
520 7-30-01-20/1-0010 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
183 หมู่ 6 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0897194375
521 7-30-01-02/1-0011 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา
84 หมู่ 3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0898459297
522 4-30-02-09/1-0006 กลุ่มเย็บกระเป๋าพลาสติกบ้านไร่แหลมทอง
8 หมู่ 5 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072479106
523 4-30-02-12/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองเมา
17 หมู่ 1 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
524 4-30-02-09/1-0015 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านไร่แหลมทอง หมู่ 5
29 หมู่ 5 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
525 4-30-02-08/1-0008 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมบ้านหินลับ
125 หมู่ 12 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0857758039
526 7-30-02-03/1-0011 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโดยระบบน้ำหยด บ้านเฉลียงทุ่ง
29 หมู่ 6 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0807371529
527 7-30-02-02/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกพืชผักสวนผสม
49 หมู่ 8 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0623748277
528 7-30-02-04/1-0011 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนกุ่ม หมู่ที่ 2
27 หมู่ 2 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0811207662
529 4-30-03-03/1-0006 ปลูกพืชผักปลอดภัยบ้านบ่อลิง
210 หมู่ 10 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072603010
530 4-30-03-01/1-0005 ทำไร่มันสำปะหลังปลอดสารพิษ
40 หมู่ 3 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 057676875
531 4-30-03-04/1-0006 คนรักการเกษตรเอี่ยมเฮง
79 หมู่ 12 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844798868
532 4-30-03-04/1-0014 กลุ่มเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังบ้านสมบัติเจริญ
40 หมู่ 6 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0812827482
533 4-30-03-04/1-0024 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังหนองสนวน
38 หมู่ 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
534 4-30-03-01/1-0014 กลุ่มเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
89 หมู่ 10 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
535 4-30-03-02/1-0005 กลุ่มไผ่เศรษฐกิจพิชิตความยากจน
258 หมู่ 8 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
536 4-30-03-04/1-0035 พัฒนาการเกษตรบ้านหนองบัวแดง
179 หมู่ 14 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
537 7-30-03-01/1-0010 เกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ
139 หมู่ 10 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
538 7-30-03-04/1-0013 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลกุดโบสถ์
40 หมู่ 6 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
539 7-30-03-02/1-0013 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลสระตะเคียน
149 หมู่ 7 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0979316307
540 4-30-04-07/1-0012 ท้องถิ่นบะดาวเรือง
74 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0879619302
541 4-30-04-07/1-0014 หนองบัวสามัคคี
41 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0254149513
542 4-30-04-05/1-0009 หนองทัพลาวร่วมใจ
111 หมู่ 12 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0857660985
543 4-30-05-03/1-0002 กลุ่มสตรีเย็บผ้าใส่กล่องกระดาษทิชชูบ้านสระสี่เหลี่ยม
146 หมู่ 4 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 098942425
544 4-30-05-03/1-0018 เพื่อการเกษตรโนนตาลเสี้ยนพัฒนา
5/1 หมู่ 12 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 062542889
545 4-30-05-03/1-0020 เกษตรบ้านหนองกุงน้อย
63 หมู่ 10 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 096245288
546 4-30-05-03/1-0017 เกษตรอินทรีย์หนองปรือก้าวหน้า
152 หมู่ 16 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 078765402
547 4-30-05-03/1-0024 ตลุกพลวงเกษตรมั่นคง
78/41 หมู่ 5 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0848347724
548 4-30-05-03/1-0026 พัฒนาอาชีพการเกษตรหนองกุงน้อย
41 หมู่ 10 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0851043306
549 4-30-05-01/1-0007 หนองใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์พัฒนา
139 หมู่ 4 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044387226
550 4-30-05-04/1-0008 ช่อพัฒนาร่วมใจ
44 หมู่ 8 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0878137582
551 4-30-06-01/1-0010 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
42 หมู่ 1 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044399440
552 4-30-06-10/1-0004 อรพิมพ์การเกษตรพูนผล
117 หมู่ 15 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0855768625
553 4-30-06-10/1-0005 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านอรพิมพ์
36 หมู่ 15 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0878689254
554 4-30-06-10/1-0008 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองตะไก้
17/2 หมู่ 6 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0831011051
555 4-30-06-11/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านดงพลอง
171 หมู่ 5 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0878740483
556 4-30-06-10/1-0009 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกสำโรง
2/2 หมู่ 5 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872508491
557 4-30-06-05/1-0008 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังและอ้อยโรงงานบ้านหนองแมว
27 หมู่ 10 ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862646378
558 4-30-06-11/1-0012 ปลูกอ้อยโรงงานและมันสำปะหลังพลังสามัคคี
193 หมู่ 5 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844969394
559 4-30-06-11/1-0013 กลุ่มปลูกอ้อยและมันสำปะหลังบ้านโจดกระทิง
225 หมู่ 1 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862612870
560 7-30-06-04/1-0013 วิวสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติบ้านสีสุก
46 หมู่ 6 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
561 7-30-06-10/1-0012 เกษตรธรรมชาติบ้านหนองตะไก้
75 หมู่ 6 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0883565565
562 7-30-06-04/1-0014 ศูนย์สาธิตเกษตรธรรมชาติสีสุก
46 หมู่ 6 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
563 7-30-06-11/1-0012 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง
276 หมู่ 5 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0884644329
564 7-30-06-01/1-0013 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลจักราช
55 หมู่ 11 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0610897934
565 7-30-07-02/1-0013 กลุ่มเกษตรกรมันแปลงใหญ่ ตำบลพลับพลา
43 หมู่ 14 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844765124
566 4-30-08-06/1-0001 กลุ่มหมู่บ้านมันสำปะหลังพัฒนาบ้านกุดโดก
34 หมู่ 8 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 010673439
567 4-30-08-13/1-0009 กลุ่มเกษตรพัฒนาปราสาทใต้
92 หมู่ 14 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 062652388
568 4-30-08-15/1-0005 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านป่ารังงาม
41/1 หมู่ 3 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072426343
569 4-30-08-13/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาโคกพัฒนา
75 หมู่ 23 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 052751134
570 4-30-08-13/1-0011 กลุ่มปลูกมันบ้านกุดพญา
159 หมู่ 21 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 095827135
571 4-30-08-08/1-0003 มาบกราดเจริญทรัพย์
106 หมู่ 4 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
572 4-30-08-06/1-0011 บ้านวังโป่งก้าวหน้ามันสำปะหลัง
341 หมู่ 6 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
573 4-30-08-06/1-0012 วังโป่งพัฒนามันสำปะหลัง
36 หมู่ 6 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
574 4-30-08-10/1-0007 กลุ่มทำไร่หนองกราด
117 หมู่ 13 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 095796833
575 4-30-08-13/1-0014 หินดาดพัฒนามันสำปะหลัง
389/1 หมู่ 13 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 057630209
576 4-30-08-13/1-0015 เกษตรกรห้วยจรเข้เข้มแข็ง
194 หมู่ 3 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072531224
577 4-30-08-06/1-0013 ไม้ดอกดาวเรือง
49 หมู่ 8 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 033681213
578 4-30-08-08/1-0004 มาบกราดพูลทรัพย์
131 หมู่ 4 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 30210
579 4-30-08-13/1-0016 หินดาดเกษตรรุ่งเรือง
363 หมู่ 1 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072488679
580 4-30-08-06/1-0015 มันสำปะหลัง
207 หมู่ 10 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 010705314
581 4-30-08-13/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหินดาดเหนือ
485 หมู่ 17 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0892831958
582 4-30-08-15/1-0007 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโปร่งใหญ่
212 หมู่ 20 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0890081978
583 4-30-08-06/1-0016 กลุ่มมันสำปะหลังสร้างครอบครัวบ้านวังโป่ง
406 หมู่ 11 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
584 4-30-08-06/1-0017 บ้านวังโป่ง
28 หมู่ 6 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
585 4-30-08-05/1-0005 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่มันสำปะหลังบ้านหนองละมั่ง
196/1 หมู่ 14 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0833689238
586 4-30-08-03/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหัวบ่อหมู่ที่6
59 หมู่ 6 ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0851044362
587 4-30-08-05/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรร่วมใจพัฒนา
122/1 หมู่ 16 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0819764616
588 4-30-08-05/1-0007 วิสาหกิจชุมชนเกษตรโกรกลึกพัฒนา
30 หมู่ 16 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0868772390
589 4-30-08-05/1-0008 เกษตรเพื่อชุมชน
82 หมู่ 16 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844705466
590 4-30-08-01/1-0039 แปรรูปพืชไร่
35/1 หมู่ 13 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
591 7-30-08-13/1-0010 วิสาหกิจชุมชนคนรักมันสำปะหลัง
137 หมู่ 5 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
592 7-30-08-17/1-0010 วิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลโนนเมืองพัฒนา
213 หมู่ 2 ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
593 7-30-08-06/1-0010 กลุ่มส่งเสริมอาชีพมันสำปะหลังแปลงใหญ่ บ้านมะเริง-ชัยพัน
155 หมู่ 9 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0856378539
594 7-30-08-06/1-0011 เกษตรวังโป่งบูรพา
69 หมู่ 13 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
595 7-30-09-04/1-0017 กลุ่มมันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลสำโรง
36 หมู่ 7 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0887046324
596 7-30-11-02/1-0019 กลุ่มมันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลโนนเมือง
101 หมู่ 5 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0833783155
597 4-30-14-17/1-0001 กลุ่มเกษตรกรบ้านแหลมรวก
149 หมู่ 5 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072392134
598 4-30-14-17/1-0004 ข้าวโพดชุมชนบ้านพันธ์สงวน
34 หมู่ 3 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0848297271
599 4-30-14-02/1-0003 ปลูกมันสำปะหลังบ้านดอนลำใย
44 หมู่ 20 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
600 4-30-14-01/1-0036 ต้นกล้าพลังงานทดแทนไบโอดีเซลบ้านไชโย ต.เมืองปัก
9 หมู่ 13 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
601 4-30-15-08/1-0004 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังหมู่ 10 ตำบลนิคมฯ
19/1 หมู่ 10 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 061094782
602 4-30-15-08/1-0005 อาชีพการพัฒนาเกษตรกรชาวไร่
27 หมู่ 10 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0801535914
603 4-30-15-12/1-0005 พัฒนาอาชีพบ้านหนองบัวคำ
96/9 หมู่ 5 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0892816861
604 4-30-15-12/1-0008 ส่งเสริมการปลูกอ้อยพันธุ์ดี
3 หมู่ 8 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0884947036
605 4-30-15-08/1-0006 พลังเกษตรยั่งยืน
26/2 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0818416584
606 7-30-15-06/1-0011 กลุ่มอิฐบล๊อกประสาน
115 หมู่ 11 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0641392473
607 7-30-15-08/1-0010 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐตำลนิคมสร้างตนเอง
43 หมู่ 10 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0933280755
608 7-30-15-03/1-0010 กลุ่มข้าวหอมมะลิศูนย์ข้าวชุมชนบ้านศรีเจริญชัย
96 หมู่ 24 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862581998
609 4-30-16-08/1-0001 กลุ่มไร่นาสวนผสมตำบลหลุ่งประดู่
8 หมู่ 11 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862558261
610 4-30-16-04/1-0005 กลุ่มชุมชนคนรักการเกษตรบ้านโคกรักษ์
24 หมู่ 11 ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0883504048
611 4-30-18-01/1-0002 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สภาเกษตรกรไทยแห่งชาติ
216/2 หมู่ 2 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0815477518
612 4-30-18-07/1-0014 เกษตรกร หมู่ 18 บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา
420 หมู่ 18 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0895837018
613 4-30-18-01/1-0018 ต้นกล้าเกษตรกร
9 หมู่ 3 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0897193839
614 7-30-18-08/1-0026 กลุ่มผู้ผลิตพืชไร่ตำบลมะเกลือใหม่
268 หมู่ 11 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0933216246
615 7-30-18-10/1-0013 กลุ่มทำไร่ตำบลหนองตะไก้
48 หมู่ 8 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0828632790
616 4-30-19-05/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อกุ่มพะยา
210 หมู่ 3 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
617 4-30-19-03/1-0002 กลุ่มเกษตรอินทรีย์โตนดโชคดีพัฒนา
77 หมู่ 3 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
618 4-30-19-04/1-0003 ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต.หนองสรวง
35 หมู่ 1 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
619 4-30-19-02/1-0005 ทำนาบ้านโป่งแดง
71 หมู่ 1 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
620 4-30-19-04/1-0004 ส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลังหนองตะครอง
75 หมู่ 3 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
621 4-30-19-03/1-0004 ผลิตข้าวพันธุ์ดีบ้านหนองสะแก
23 หมู่ 5 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
622 4-30-19-04/1-0006 กลุ่มมันสำปะหลังอินทรีย์หนองสรวง
182 หมู่ 7 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
623 4-30-19-02/1-0009 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดีหนองม่วง
50 หมู่ 6 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
624 4-30-19-05/1-0002 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรบุระไหว
27 หมู่ 4 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
625 4-30-19-01/1-0008 กลุ่มเกษตรกรทำนาขามทะเลสอ
199 หมู่ 3 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0
626 4-30-19-04/1-0011 กลุ่มเกษตรกรไร่มันสำปะหลังและข้าวโพดหนองสรวง
25/3 หมู่ 2 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
627 7-30-19-05/1-0013 เกษตรแปลงใหญ่ตำบลบึงอ้อ
117 หมู่ 3 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
628 4-30-20-09/1-0012 กลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านทุ่งพนมวัง
41/1 หมู่ 12 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 078066957
629 4-30-20-11/1-0005 กิจกรรมเลี้ยงแพะเนื้อ
65/2 หมู่ 8 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0843383969
630 4-30-20-08/1-0004 ไร่อ้อย หมู่บ้านฝายหลวง
15/8 หมู่ 13 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872463096
631 4-30-20-11/1-0013 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านผาแดง
23 หมู่ 11 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0860351836
632 4-30-20-08/1-0011 กลุ่มปลูกพืชไร่บ้านห้วยลุง
24/8 หมู่ 2 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
633 4-30-20-11/1-0019 ทำไร่มันสำปะหลังบ้านเลิศมงคล
117/1 หมู่ 15 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
634 4-30-20-11/1-0020 ทำไร่อ้อยบ้านดอนเมือง
3/2 หมู่ 4 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0801701783
635 4-30-20-11/1-0021 กลุ่มผลิตมันสำปะหลังบ้านซับกระสังข์
10/1 หมู่ 6 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0801741302
636 4-30-20-08/1-0012 กลุ่มผลิตมันสำปะหลังบ้านหนองไทร
17/5 หมู่ 5 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810727170
637 4-30-20-03/1-0004 ปลูกมันสำปะหลังและไม้ยูคาบ้านซับใต้
80 หมู่ 7 ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072556785
638 4-30-20-03/1-0006 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแวงน้อย
17/5 หมู่ 8 ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 057690076
639 4-30-20-12/1-0024 ผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านห้วยตะแคงเหนือ
21 หมู่ 7 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 099171130
640 4-30-20-09/1-0020 เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านท่าข้าม หมู่ 10
37 หมู่ 10 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862647542
641 4-30-20-09/1-0022 กลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งพนมวัง
79/13 หมู่ 12 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862579223
642 4-30-20-09/1-0026 กลุ่มปลูกพืชไร่บ้านหนองจอก หมู่ 5
69/4 หมู่ 5 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0821499301
643 7-30-20-04/1-0011 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลลาดบัวขาว
22/3 หมู่ 1 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0898454077
644 4-30-22-04/1-0007 กลุ่มเกษตรพัฒนาไร่มันสำปะหลังบ้านหนองหัวแรต
236 หมู่ 6 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0981264845
645 4-30-22-07/1-0020 กลุ่มเกษตรรุ่งเรือง หมู่ 4
72 หมู่ 4 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0935244712
646 4-30-22-07/1-0022 ปลูกอ้อยบ้านหนองจาน
99 หมู่ 8 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 092835193
647 4-30-22-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรปลูกไม้ยูคาเศรษฐกิจ
91 หมู่ 7 ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 017304713
648 4-30-22-08/1-0034 กลุ่มระเบิดดินดานบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
120 หมู่ 3 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844754104
649 7-30-22-01/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปมันสำปะหลัง หมู่ 13 ตำบลหนองบุนนาก
114 หมู่ 13 ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0817871201
650 7-30-22-04/1-0012 กลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลหนองหัวแรต
222 หมู่ 11 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0807280088
651 7-30-22-04/1-0013 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลหนองหัวแรต
224 หมู่ 4 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0945283111
652 7-30-22-08/1-0013 กลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลหนองไม้ไผ่
88 หมู่ 7 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0896146978
653 4-30-23-03/1-0002 ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหัวบึง
117 หมู่ 1 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072512826
654 4-30-23-03/1-0022 กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านหนองบัวกอง
52 หมู่ 3 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
655 4-30-23-01/1-0024 ไร่มันทอง
111 หมู่ 10 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872565337
656 4-30-23-03/1-0039 เกษตรปลูกอ้อย
7 หมู่ 2 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0860311709
657 4-30-23-05/1-0013 บ้านกุดปลาฉลาด
189 หมู่ 6 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0836682352
658 4-30-23-01/1-0028 เกษตรกรเลี้ยงหม่อนไหมหนองแขมพัฒนา
45 หมู่ 8 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0883747433
659 4-30-23-01/1-0029 หม่อนไหมหนองเม็กน้อย
131 หมู่ 10 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810643425
660 4-30-23-03/1-0054 เลี้ยงสุกรบึงพะไล
118 หมู่ 2 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
661 4-30-23-03/1-0055 ปลูกอ้อยบ้านหนองเต่า
23 หมู่ 9 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0814468560
662 4-30-23-03/1-0056 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังน้ำหยด
99 หมู่ 2 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0831241429
663 4-30-23-03/1-0057 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังน้ำหยดบ้านหัวบึงหมู่1
2 หมู่ 1 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0804809543
664 4-30-24-02/1-0006 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองไผ่
62 หมู่ 7 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
665 4-30-24-02/1-0013 กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรบ้านโกรก
23/1 หมู่ 3 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
666 4-30-25-04/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสมุนไพรชีวภาพหนองโสมง
170 หมู่ 6 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 068755877
667 4-30-25-02/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองไม้แดง
8 หมู่ 13 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862584733
668 4-30-25-03/1-0009 ปลูกมันสำปะหลังบ้านระเริง
64 หมู่ 1 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810765161
669 4-30-26-02/1-0005 กลุ่มเกษตรกรปลูกมัน ข้าวโพดบ้านหนองแวง
395 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
670 4-30-26-02/1-0007 กล่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง
38 หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 062468730
671 4-30-26-02/1-0010 กลุ่มหนองแวงพัฒนาก้าวหน้า
5 หมู่ 16 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072547064
672 4-30-26-02/1-0016 กลุ่มหนองแวงการเกษตร
51 หมู่ 16 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 038963851
673 4-30-26-01/1-0022 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าบ้านโนนสมบูรณ์
171/1 หมู่ 7 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 079562116
674 4-30-26-02/1-0040 กลุ่มเกษตรหิงห้อยใต้
75/1 หมู่ 21 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0847246646
675 4-30-26-02/1-0041 ต้นกล้าพลังงานทดแทนไบโอดีเซลบ้านหนองแวง
211 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
676 7-30-26-04/1-0012 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลวังยายทอง
9 หมู่ 5 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
677 7-30-26-01/1-0021 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลสำนักตะคร้อ
7 หมู่ 13 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
678 7-30-28-04/1-0015 วิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลทัพรั้ง
261 หมู่ 7 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0848283295
679 7-30-28-05/1-0017 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลหนองหอย
66 หมู่ 3 ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
680 4-30-29-03/1-0009 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง บ้านปลักอีแรต
32 หมู่ 1 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
681 4-30-29-03/1-0010 กลุ่มมันสำปะหลังหนองมะเขือ
28 หมู่ 22 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
682 4-30-29-03/1-0016 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองคลอง
81 หมู่ 17 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
683 7-30-29-03/1-0029 กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลช่องแมว
102 หมู่ 1 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
684 7-30-30-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแก
15 หมู่ 9 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0933457370
685 4-30-32-05/1-0002 กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจและผลิตสารชีวภาพ
176 หมู่ 4 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
686 4-30-32-01/1-0005 กลุ่มส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรตำบลช้างทอง หมู่ 6
77 หมู่ 6 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 084696778
687 4-30-32-05/1-0015 ผลิตมันสำปะหลังแฟร์เทรดหนองยางโคราชไทยแลนด์
146 หมู่ 1 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0898642221
688 7-30-32-05/1-0010 มันสำปะหลังแปลงใหญ่หนองยาง
184 หมู่ 1 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0854900217
689 6-60-04-01/1-0012 ปลูกพืชไร่บ้านคลองกำลัง
46/40 หมู่ 11 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0810406676
690 6-60-04-09/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองลกฟ้า
447 หมู่ 11 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0875233501
691 9-60-04-09/1-0014 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 6 ตำบลวังบ่อ
147 หมู่ 6 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
692 6-60-09-05/1-0050 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลุกมันสำปะหลังตำบลโพธิ์ประสาท
306 หมู่ 6 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0853976351
693 9-60-09-01/1-0013 ผู้ปลูกพืชน้ำหยดบ้านคลองตักน้ำ
136 หมู่ 6 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0856040914
694 9-60-09-06/1-0020 กลุ่มอาชีพผู้ปลูกและขายพืชผลการเกษตร ม.4 ต.วังข่อย
36 หมู่ 4 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0658748654
695 9-60-09-06/1-0021 กลุ่มอาชีพผู้ปลูกและขายพืชการเกษตร
36 หมู่ 4 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0658748654
696 6-60-11-16/1-0012 กลุ่มแตงน้ำหยดบ้านบุรีรัมย์
143/1 หมู่ 10 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
697 9-60-12-06/1-0010 วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสุขสันต์
98/1 หมู่ 11 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0856050131
698 9-60-12-06/1-0011 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านหัวประแจ
86 หมู่ 8 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
699 6-60-13-04/1-0008 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังเกษตรจุลินทรีย์
77 หมู่ 10 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056238112
700 6-60-13-01/1-0006 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
141/1 หมู่ 5 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 095689206
701 6-60-13-05/1-0021 เกษตรผสมผสานบ้านทรัพย์มาก
131/1 หมู่ 16 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0850519997
702 6-60-13-05/1-0026 กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน
135 หมู่ 1 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 048181585
703 6-60-13-05/1-0025 เกษตรผสมผสานและหัตถกรรมบ้านด่านพัฒนา
60/2 หมู่ 10 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 017938863
704 6-60-13-01/1-0022 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านหนองอ้ายสา
147 หมู่ 6 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0861194437
705 6-60-13-01/1-0026 เกษตรผสมผสาน หมู่ 5 บ้านไร่ทรายทอง
142 หมู่ 5 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0872052648
706 6-60-15-01/1-0012 เกษตรกรผสมผสานบ้านเขาจั๊กจั่น ม.10
136 หมู่ 10 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0862060109
707 6-60-15-01/1-0013 กลุ่มทำไร่เกษตรบ้านคลองน้ำดัง
128 หมู่ 10 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0894416260
708 7-31-01-13/1-0016 ไร่นาสวนผสมบ้านถลุงเหล็ก
110 หมู่ 9 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0973408558
709 4-31-02-07/1-0009 กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลตำบลหนองขมาร
191 หมู่ 5 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 081999316
710 4-31-03-02/1-0009 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูปลูกข้าวหินโคน ต.ลำดวน
105 หมู่ 10 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
711 4-31-04-05/1-0002 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกมะค่า
144 หมู่ 5 ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 053083297
712 4-31-04-06/1-0008 ปลูกมันปลอดสารพิษบ้านหนองทองลิ่ม
75 หมู่ 3 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
713 4-31-04-15/1-0005 การปลูกมันสำปะหลังตำบลก้านเหลือง
44 หมู่ 9 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0872500785
714 4-31-04-18/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองขุนอัด
43 หมู่ 8 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
715 4-31-04-05/1-0009 กลุ่มเกษตรบ้านโคกกระสังข์
88 หมู่ 6 ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0846074361
716 4-31-04-18/1-0006 การปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองนาโคกสูง
109 หมู่ 5 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
717 4-31-04-18/1-0007 กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหว้า
77 หมู่ 7 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
718 4-31-04-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านโคกกลาง
1 หมู่ 10 ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
719 4-31-04-18/1-0008 การปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกยาง
72 หมู่ 10 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
720 4-31-04-16/1-0010 เกษตรผสมผสานบ้านหนองโคลน
15 หมู่ 11 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
721 4-31-04-16/1-0012 กลุ่มทำนาทำไร่บ้านจันทร์แดง
5 หมู่ 9 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
722 4-31-04-16/1-0013 เกษตรผสมผสานบ้านหนองขาม หม่ 2
105 หมู่ 2 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
723 4-31-04-16/1-0014 กลุ่มเกษตรยั่งยืนตำบลบ้านสิงห์
57 หมู่ 12 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857710813
724 4-31-04-06/1-0014 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองทองลิ่ม
109 หมู่ 3 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
725 4-31-04-18/1-0019 กลุ่มปลูกข้าวโพด/มันสำปะหลัง
57 หมู่ 10 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0881131423
726 4-31-04-16/1-0038 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.1 ต.บ้านสิงห์
70 หมู่ 1 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 08783237
727 7-31-04-16/1-0013 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองบัวราย
104 หมู่ 7 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0807238159
728 7-31-04-15/1-0011 ก้านเหลือง หมู่ 1 พัฒนาอาชีพยั่งยืน
104 หมู่ 1 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0986063820
729 4-31-05-09/1-0009 กลุ่มปลูกอ้อย เลี้ยงโค ตำบลโคกสูง
92 หมู่ 2 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
730 4-31-05-05/1-0001 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ตำบลโคกสว่าง
46 หมู่ 6 ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 078771596
731 4-31-05-04/1-0009 กลุ่มรวมมิตรเกษตรกรดอนอะราง
75/2 หมู่ 10 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862556079
732 4-31-05-04/1-0011 กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านสองห้อง
79/1 หมู่ 2 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
733 4-31-05-04/1-0012 กลุ่มเกษตรเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังบ้านไทยพัฒนา
83 หมู่ 12 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 033858949
734 4-31-05-05/1-0002 มันสำปะหลังพันธุ์ดี
45 หมู่ 6 ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044716474
735 4-31-05-04/1-0013 กลุ่มคุ้มเกษตรสามเหลี่ยมพัฒนา
169/2 หมู่ 12 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
736 4-31-05-04/1-0006 เกษตรรุ่งเรืองดอนอะราง
129/1 หมู่ 1 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0861502459
737 4-31-05-04/1-0014 ผู้ปลูกมันสำปะหลังดอนอะราง
37/1 หมู่ 4 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062451406
738 4-31-05-04/1-0015 ไร่มันสำปะหลังยั่งยืน
26 หมู่ 9 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044102086
739 4-31-05-04/1-0016 กลุ่มเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ดอนอะราง
2 หมู่ 12 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062524181
740 4-31-05-04/1-0027 ไทยพัฒนา ต.ดอนอะราง
132/1 หมู่ 12 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
741 7-31-05-03/1-0010 พันชุลีพอเพียง
18 หมู่ 15 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0621184637
742 7-31-05-03/1-0012 เกษตรโนนรังพอเพียง
200 หมู่ 13 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0888426468
743 7-31-05-08/1-0014 มีทรัพย์
33 หมู่ 5 ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0801569785
744 7-31-05-10/1-0011 เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองทำนบ
50 หมู่ 1 ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819821159
745 4-31-06-07/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังหนองตาเยา
241 หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810734758
746 4-31-06-04/1-0007 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านน้อยหนองหว้า
94 หมู่ 8 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810678900
747 4-31-06-10/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสระแก้ว หมู่ 5
47 หมู่ 5 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
748 4-31-06-03/1-0021 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหัวสะพาน หมู่ 8
9/2 หมู่ 8 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 070791362
749 4-31-06-03/1-0024 กลุ่มปลูกยูคาลิปตัสบ้านหัวสะพาน หมู่ 8
128 หมู่ 8 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
750 4-31-06-03/1-0030 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านเทพพยัคฆ์ใต้
224 หมู่ 22 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
751 4-31-06-04/1-0016 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกไม้แดง ตำบลสำโรงใหม่
2/7 หมู่ 1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
752 4-31-06-07/1-0038 กลุ่มรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองหว้า
117/1 หมู่ 4 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
753 4-31-06-03/1-0036 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านหัวสนาม
14 หมู่ 9 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
754 4-31-06-10/1-0009 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านโคกสะอาด
331 หมู่ 4 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
755 4-31-06-10/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านสระแก้ว
419 หมู่ 5 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
756 4-31-06-04/1-0021 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนบ้านบ่อโพธิ์
8/1 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
757 4-31-06-04/1-0022 กลุ่มเพิ่มศักยภาพการผลิตในไร่นาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอละหานทราย
418 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
758 4-31-06-04/1-0025 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนคุ้มโคกปราสาท บ้านบ่อโพธิ์ กลุ่มที่ 1
100/2 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
759 4-31-06-04/1-0026 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนคุ้มโคกปราสาท บ้านบ่อโพธิ์ กลุ่มที่ 2
445 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
760 4-31-06-04/1-0028 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 3
69 หมู่ 3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
761 4-31-06-11/1-0012 กลุ่มเกษตรผสมผสานชุมชนโคกว่าน ม.2
10 หมู่ 2 ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0849324753
762 4-31-06-04/1-0044 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังสำโรงใหม่
164/1 หมู่ 6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857698409
763 7-31-06-07/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ 263 ม.8 ต.หนองแวง
263 หมู่ 8 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0817608428
764 4-31-07-15/1-0018 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังเขาคอก หมู่ที่ 13 ตำบลเขาคอก
113 หมู่ 13 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0833812681
765 4-31-07-15/1-0019 กลุ่มปลูกไร่นาสวนผสม
34 หมู่ 10 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0874393415
766 4-31-07-15/1-0024 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านสี่เหลี่ยม ม.2
88 หมู่ 2 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862485528
767 4-31-07-15/1-0026 กลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจบ้านเขาคอก
130 หมู่ 1 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
768 4-31-07-15/1-0015 โนนสว่างพอเพียง
149 หมู่ 5 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0849603619
769 4-31-07-15/1-0017 หนองมะกอกพอเพียง
58 หมู่ 12 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0828633009
770 7-31-07-06/1-0020 กลุ่มปลูกพืชระบบน้ำหยดหลังเกี่ยวข้าว
308 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
771 4-31-08-04/1-0001 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านสายตรี3
47 หมู่ 10 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 011204612
772 4-31-08-01/1-0004 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองตะเคียน
22/1 หมู่ 12 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0935653295
773 4-31-08-05/1-0006 กลุ่มเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
1 หมู่ 6 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 099466530
774 4-31-08-03/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.2 ต.หนองไม้งาม
397 หมู่ 2 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062543807
775 4-31-08-08/1-0005 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง บ้านสายโท 5 ใต้ ต.จันทบเพชร
99 หมู่ 3 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 052090746
776 4-31-08-03/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง บ้านสายตรี 16 ต.หนองไม้งาม
146 หมู่ 8 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 010747605
777 4-31-08-03/1-0012 กลุ่มเพิ่มศักยภาพการปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 5
112 หมู่ 5 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 070418379
778 4-31-08-03/1-0013 ปลูกมันสำปะหลัง ม.11 ต.หนองไม้งาม
64/1 หมู่ 11 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 001681965
779 4-31-08-01/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.4 ต.หนองไม้งาม
61 หมู่ 4 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 001621198
780 4-31-08-03/1-0014 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังเพื่อจำหน่าย ม.10 ต.หนองไม้งาม
390 หมู่ 10 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
781 4-31-08-03/1-0015 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านงามสะอาด ม.13 ต.หนองไม้งาม
128 หมู่ 13 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 092845348
782 4-31-08-08/1-0006 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านสายโท5ใต้ ต.จันทบเพชร
83 หมู่ 3 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062488964
783 4-31-08-07/1-0004 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มรายได้หลัก ม.1,9,12 ต.บึงเจริญ
52 หมู่ 9 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062650449
784 4-31-08-03/1-0016 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 6 ต.หนองไม้งาม
111 หมู่ 6 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 054189216
785 4-31-08-08/1-0007 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านสายโท5 ต.จันทบเพชร
188 หมู่ 2 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 072421712
786 4-31-08-04/1-0009 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกระเหย ต.ปราสาท
52 หมู่ 13 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062518003
787 4-31-08-08/1-0008 กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านสายโท6ใต้
69 หมู่ 5 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 072393261
788 4-31-08-04/1-0012 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรบ้านสายโท2เหนือ
63 หมู่ 9 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862614216
789 4-31-08-09/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดินเหนือ
64 หมู่ 3 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
790 4-31-08-03/1-0023 กลุ่มเพิ่มศักยภาพการผลิตในไร่นาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านกรวด
198 หมู่ 2 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
791 4-31-08-06/1-0030 กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 4 ตำบลหินลาด
150 หมู่ 4 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
792 4-31-08-06/1-0033 กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 9 ตำบลหินลาด
30 หมู่ 9 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
793 4-31-08-09/1-0009 กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 5 ตำบลเขาดินเหนือ
221 หมู่ 5 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
794 4-31-08-05/1-0015 กลุ่มผลิตอาหารแปรรูป หมู่ที่ 8 ตำบลสายตะกู
142/1 หมู่ 8 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
795 4-31-08-06/1-0034 กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 5 ตำบลหินลาด
151 หมู่ 5 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
796 4-31-08-06/1-0036 กลุ่มเครื่องสังฆภัณฑ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินลาด
286 หมู่ 3 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
797 4-31-08-06/1-0048 กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรม ม.5 ตำบลหินลาด
135 หมู่ 5 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
798 4-31-08-03/1-0034 กลุ่มแปรรูปอาหาร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้งาม
138 หมู่ 1 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
799 4-31-08-01/1-0029 กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกรวด
111 หมู่ 10 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
800 4-31-08-03/1-0036 ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ม.13 ตำบลหนองไม้งาม
128 หมู่ 13 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
801 4-31-08-03/1-0037 ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ม.10 ตำบลหนองไม้งาม
208 หมู่ 10 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
802 4-31-08-03/1-0038 ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ม.2 ตำบลหนองไม้งาม
125 หมู่ 2 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
803 4-31-08-08/1-0025 กลุ่มผลิตข้าวสารโรงสีชุมชนตำบลจันทบเพชร
58 หมู่ 2 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
804 4-31-08-06/1-0051 กลุ่มพัฒนาสายพันธุ์โค อำเภอบ้านกรวด
22 หมู่ 3 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
805 4-31-08-03/1-0039 กลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองตะลุมพุก ต.หนองไม้งาม
91 หมู่ 7 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
806 4-31-08-08/1-0026 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลจันทบเพชร
24 หมู่ 2 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
807 7-31-08-02/1-0010 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเจริญ
6 หมู่ 3 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
808 7-31-08-05/1-0010 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนเพื่อจำหน่าย
58 หมู่ 6 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
809 7-31-08-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคขุนเพื่อการค้า หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท
264/1 หมู่ 12 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
810 7-31-08-04/1-0012 กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรชุมชนร่วมจิตภักดี
27 หมู่ 10 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
811 7-31-08-02/1-0011 กลุ่มขยายพันธุ์กระบือบ้านสามขา
39 หมู่ 10 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
812 7-31-08-09/1-0010 กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกร่มพนมดิน
33 หมู่ 10 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
813 7-31-08-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านงามเจริญพัฒนา
43 หมู่ 10 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
814 7-31-08-03/1-0012 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรบ้านสายตรี 10 พัฒนา
5 หมู่ 11 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
815 7-31-08-02/1-0014 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสันติสุข
31 หมู่ 8 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
816 7-31-08-02/1-0015 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเจริญ
89 หมู่ 3 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
817 7-31-08-09/1-0011 กลุ่มเลี้่ยงโคเนื้อบ้านหลัก
229 หมู่ 1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
818 7-31-08-06/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหินลาด
30 หมู่ 5 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
819 7-31-08-05/1-0011 กลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน
25 หมู่ 4 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
820 7-31-08-05/1-0012 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านสายโท 11 ใต้
116 หมู่ 12 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
821 7-31-08-04/1-0013 ผลิตภันฑ์ไผ่ไทย
104/4 หมู่ 6 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
822 7-31-08-02/1-0018 ผลิตยาสมุนไพร
39 หมู่ 11 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
823 7-31-08-02/1-0019 กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด ตำบลโนนเจริญ
19 หมู่ 5 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
824 7-31-08-03/1-0015 กลุ่มเลี้ยงสุกรเพื่อการค้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้งาม
139 หมู่ 6 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
825 7-31-08-08/1-0013 จันทบเพชรเกษตรออร์แกนิค
87 หมู่ 9 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
826 7-31-08-03/1-0017 กลุ่มจัดการดินและปุ๋ยชุมชน ตำบลหนองไม้งาม
23 หมู่ 5 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
827 7-31-08-02/1-0022 กลุ่มเกษตรอินทรีย์พึ่งตนวิถีแบบพอเพียง
156 หมู่ 1 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
828 7-31-08-05/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโคสายโท 11 ใต้
142 หมู่ 12 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
829 7-31-08-02/1-0024 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเจริญ
99 หมู่ 4 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
830 7-31-08-02/1-0026 เกษตรผสมผสานบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4
191 หมู่ 2 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
831 7-31-08-09/1-0015 เกษตรผสมผสานบ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 3
199 หมู่ 3 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
832 7-31-08-02/1-0028 เกษตรทฤษฎีใหม่โนนเจริญ
105 หมู่ 3 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
833 7-31-08-02/1-0030 เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 3
42 หมู่ 3 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
834 7-31-08-02/1-0032 เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 10
175 หมู่ 3 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
835 7-31-08-06/1-0014 อินทรีย์ชีวภาพละหานทรายใหม่
79 หมู่ 3 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
836 7-31-08-02/1-0033 เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 5
110 หมู่ 5 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
837 7-31-08-02/1-0035 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านสายโท 9 ซอย 3
35 หมู่ 8 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
838 7-31-08-02/1-0036 เกษตรพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเจริญ
45 หมู่ 6 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
839 7-31-08-02/1-0037 เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเจริญ
194 หมู่ 1 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
840 7-31-08-02/1-0038 เกษตรผสมผสานบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 3
108 หมู่ 3 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
841 7-31-08-09/1-0016 เกษตรทฤษฎีใหม่เขาดินเหนือ หมู่ที่ 3
187 หมู่ 3 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
842 7-31-08-09/1-0017 เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดินเหนือ
147 หมู่ 3 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
843 7-31-08-07/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเพื่อจำหน่าย หมู่ที่ 2 ตำบลบึงเจริญ
102 หมู่ 2 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
844 7-31-08-07/1-0011 เกษตรผสมผสานบ้านสายตรี 6 เหนือ หมู่ที่ 3
145 หมู่ 3 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
845 7-31-08-06/1-0015 กลุ่มผลิตภัณฑ์รีไซเคิลชุมชนตำบลหินลาด
140 หมู่ 4 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
846 7-31-08-03/1-0018 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองตะลุมพุก
117 หมู่ 15 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
847 7-31-08-02/1-0041 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเจริญ
39 หมู่ 6 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
848 7-31-08-06/1-0016 กลุ่มแปรรูปอาหารสตรี หมู่ที่ 7 ตำบลหินลาด
25 หมู่ 7 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
849 7-31-08-06/1-0017 กลุ่มดอกไม้จันทน์บ้านโนนค้อ
24 หมู่ 8 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
850 7-31-08-02/1-0040 วราภรณ์เกษตรผสมผสาน
107 หมู่ 4 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
851 7-31-08-02/1-0042 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองแวง ตำบลโนนเจริญ
9 หมู่ 6 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
852 7-31-08-09/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อพึ่งตนเอง 60
102 หมู่ 10 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
853 4-31-10-09/1-0004 กลุ่มผู้ปลูกไม้ยูคาลิปตัส
84 หมู่ 1 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0814083992
854 4-31-10-09/1-0005 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองนกเขียน
11 หมู่ 12 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0851042524
855 4-31-10-16/1-0002 ไตรภาคีพัฒนาวิสาหกิจ
66 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862539125
856 4-31-10-16/1-0003 เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังบ้านบ่อใหญ่
53 หมู่ 8 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852069509
857 4-31-10-16/1-0005 กลุ่มเกษตรกรมั่นคง
25/2 หมู่ 4 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0860664899
858 4-31-10-16/1-0006 เกษตรยุคใหม่
34 หมู่ 3 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
859 4-31-10-16/1-0007 กลุ่มเกษตรผลิตมันสำปะหลัง
175/1 หมู่ 5 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879573321
860 4-31-10-14/1-0014 ศูนย์สาธิตเฉลิมพระเกียรติ์ 84 พรรษา
84 หมู่ 1 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0899450094
861 4-31-10-07/1-0018 ปลูกพืชผักสวนครัวบ้านขี้ตุ่นหมู่ 2 และบ้านใหม่ขี้ตุ่นหมู่ 14
42/2 หมู่ 2 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0856452153
862 7-31-10-08/1-0010 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยหวายพัฒนา
187 หมู่ 15 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0938383605
863 7-31-10-16/1-0011 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
21/1 หมู่ 4 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0872394159
864 4-31-11-04/1-0006 ปลูกมันสำปะหลังบ้านกระทุ่ม
197 หมู่ 8 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062530463
865 4-31-11-01/1-0011 ปลูกมันสำปะหลัง (กลุ่มที่ 1)
37 หมู่ 3 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0807251904
866 4-31-11-01/1-0012 ปลูกมันสำปะหลัง (กลุ่มที่ 2)
28 หมู่ 3 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0860952321
867 4-31-11-01/1-0013 ปลูกมันสำปะหลัง (กลุ่มที่ 3)
82/3 หมู่ 3 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878728639
868 4-31-11-01/1-0014 ปลูกมันสำปะหลัง (กลุ่มที่ 4)
75/2 หมู่ 3 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0872398779
869 4-31-11-01/1-0015 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองไผ่
149/1 หมู่ 9 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878755619
870 4-31-11-01/1-0016 พืชเศรษฐกิจปลูกมันสำปะหลัง
16 หมู่ 15 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 070082364
871 4-31-11-01/1-0017 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองบัวเจ้าป่า
55/5 หมู่ 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044742897
872 4-31-11-01/1-0018 ปลูกมันสำปะหลัง (กลุ่มที่ 5)
73 หมู่ 3 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
873 4-31-12-05/1-0009 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกไม้แดง
46 หมู่ 5 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
874 4-31-12-04/1-0007 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านศรีเมืองใหม่
63 หมู่ 20 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0844761890
875 4-31-12-04/1-0008 กลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านโคกมะม่วง
1 หมู่ 3 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0848286127
876 4-31-12-04/1-0027 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านปลื้มใต้
175 หมู่ 9 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 810687131
877 4-31-12-04/1-0009 กลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านปลื้มอุดม
97 หมู่ 22 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878749009
878 4-31-12-05/1-0013 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านเนินสะอาด
201 หมู่ 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0872443394
879 4-31-12-05/1-0015 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านไทยเจริญ
244 หมู่ 4 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0833648526
880 4-31-12-04/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านทรายทอง
439 หมู่ 17 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 072533879
881 4-31-12-04/1-0013 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านปลื้มพัฒนา
9/1 หมู่ 7 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 079540345
882 4-31-12-04/1-0015 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านปลื้มอุดม หมู่ 22
25 หมู่ 22 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 879022194
883 4-31-12-05/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านสุขสำราญ
108/1 หมู่ 1 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044714682
884 4-31-12-05/1-0018 เกษตรกรไร่มันสำปะหลัง
78 หมู่ 3 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 046063717
885 4-31-12-04/1-0016 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 8
77/3 หมู่ 8 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 033847035
886 4-31-12-05/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านเนินสะอาด
171 หมู่ 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0814101033
887 4-31-12-05/1-0020 กลุ่มโคกว่านพัฒนา
60 หมู่ 11 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044654192
888 4-31-12-05/1-0021 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านเนินสะอาดก้าวหน้า
214 หมู่ 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0895810965
889 4-31-12-04/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านบ่อน้ำใส
93 หมู่ 15 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0856318987
890 4-31-12-04/1-0019 ชาวไร่มันสำปะหลังบ้านปลื้มพัฒนา
188 หมู่ 7 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878757504
891 4-31-12-05/1-0022 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกสง่า ม.8 ต.หูทำนบ
72/1 หมู่ 8 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062583361
892 4-31-12-01/1-0010 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านป่ายาง
145/1 หมู่ 8 ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
893 4-31-12-04/1-0020 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม. 18 บ้านเริงทรัพย์
7/21 หมู่ 18 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 056112495
894 4-31-12-03/1-0010 ปลูกมันสำปะหลังบ่อทอง
3 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 053077245
895 4-31-12-04/1-0026 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกเขา
24/3 หมู่ 6 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 879117863
896 4-31-12-05/1-0027 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านศรีสมบูรณ์
82/2 หมู่ 15 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 833771569
897 4-31-12-04/1-0028 โครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (บ้านปลื้ม)
80 หมู่ 20 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 810060666
898 4-31-12-04/1-0029 ผู้ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ดีปลื้มพัฒนา
278 หมู่ 7 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
899 4-31-12-02/1-0020 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านหนองพังศรี
31 หมู่ 8 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879290554
900 4-31-12-05/1-0033 กลุ่มแม่บ้านปลูกมันสำปะหลัง
83/1 หมู่ 2 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
901 4-31-12-05/1-0035 สุขสำราญ หมู่ 10
144 หมู่ 10 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
902 4-31-12-05/1-0038 วิสาหกิจชุมชนอยู่ดี มีสุข บ้านไทยเจริญ
309 หมู่ 4 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0807953266
903 4-31-12-02/1-0032 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกสง่า
140/3 หมู่ 10 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0849612205
904 4-31-12-02/1-0033 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกสูง
28 หมู่ 6 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0899896598
905 7-31-12-03/1-0012 กลุ่มรักษ์เกษตรชุมชนบัวนางงาม บร 51
25 หมู่ 11 ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878771654
906 7-31-12-04/1-0012 กลุ่มเกษตรชลมาศพัฒนา
96 หมู่ 11 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0883617395
907 4-31-14-03/1-0011 ไร่อ้อยเสม็ดน้อย ม.11
39 หมู่ 11 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879633980
908 4-31-14-06/1-0010 กลุ่มทำนา-ทำสวนบ้านปราสาทอำนวย
6 หมู่ 11 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0811861596
909 4-31-14-06/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านปราสาททอง
107 หมู่ 9 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810667602
910 4-31-14-02/1-0003 ปลูกมันสำปะหลังเพื่อผลิตอาหารสัตว์
19 หมู่ 8 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
911 4-31-14-06/1-0016 ผู้ผลิตมันสำปะหลังระบบน้ำหยด
19 หมู่ 11 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852261990
912 7-31-14-06/1-0010 ปลูกมันสำปะหลังตำบลเมืองฝ้าย
171 หมู่ 11 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0931063359
913 7-31-14-06/1-0011 ปลูกมันน้ำหยดหมู่ 3 บ้านหนองตะคร้อ
16 หมู่ 3 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0892827810
914 4-31-17-02/1-0020 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทุ่งจังหันหมู่ 1
78 หมู่ 1 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0879605619
915 4-31-17-03/1-0007 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเพื่อการเรียนรู้ในการเพิ่มผลผลิต
65 หมู่ 8 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0868656964
916 4-31-17-03/1-0008 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังคุณภาพดีบ้านนาตากลม
40 หมู่ 8 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
917 4-31-17-02/1-0022 กลุ่มพัฒนาพืชผลทางเศรษฐกิจ หมู่ 6 ทุ่งจังหัน
1 หมู่ 6 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
918 4-31-17-01/1-0031 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านดอนพัฒนา
58 หมู่ 9 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
919 4-31-17-02/1-0027 กลุ่มส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง
3 หมู่ 11 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
920 4-31-17-02/1-0031 กลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลัง
52 หมู่ 13 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
921 7-31-17-02/1-0011 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านทวีทรัพย์
21 หมู่ 5 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
922 7-31-17-01/1-0011 กลุ่มส่งเสริมเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
62 หมู่ 16 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
923 7-31-17-03/1-0011 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ หมู่ 8 ต.โกรกแก้ว
51 หมู่ 8 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804826232
924 4-31-20-03/1-0040 โครงการมันสำปะหลังสามัคคี หมู่ 10
46 หมู่ 10 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
925 4-31-20-03/1-0041 ปลูกมันสำปะหลังบ้านลำนางรอง หมู่ 1
98 หมู่ 1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 076210817
926 4-31-20-03/1-0042 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่10 ลำนางรอง
5 หมู่ 10 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 072535290
927 4-31-20-03/1-0049 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 15 บ้านหนองเสม็ด
9 หมู่ 15 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 092810907
928 4-31-20-03/1-0078 กลุ่มโนนดินแดงปลูกมันสำปะหลัง
255 หมู่ 9 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0856372779
929 4-31-20-03/1-0079 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านคลองหิน ม.4
158 หมู่ 4 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
930 3-25-02-14/1-0004 บ้านโปร่งเพื่อการเกษตร ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี
17 หมู่ 9 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0861093140
931 3-25-02-14/1-0007 เกษตรชีวภาพบ้านอุดมสุข
37 หมู่ 20 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 061559184
932 3-25-02-14/1-0010 บ้านโปร่งพัฒนาเพื่อทำการเกษตร
152/1 หมู่ 13 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์
933 3-25-02-14/1-0011 กลุ่มทำไร่บ้านโนน
397 หมู่ 19 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0868365379
934 3-25-02-14/1-0014 กลุ่มเกษตรเลี้ยงปลาบ้านคลองบุญเลิศ ม.16
426 หมู่ 16 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0845245793
935 3-25-02-14/1-0018 สามแยกโชคชัยยั่งยืนเพื่อการเกษตร
43 หมู่ 23 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0878061560
936 3-25-02-14/1-0017 เกษตรส่งเสริมอาชีพ
79 หมู่ 6 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0871398925
937 3-25-02-05/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านเขาจาน
84/2 หมู่ 10 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์
938 3-25-03-04/1-0005 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์
143 หมู่ 5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0806360185
939 3-25-03-04/1-0021 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านทุ่งโพธิ์
143 หมู่ 3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0806561081
940 3-25-03-05/1-0031 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลแก่งดินสอ
133 หมู่ 6 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0613849891
941 3-25-07-09/1-0033 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลโพธิ์งาม
50 หมู่ 5 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0871350587
942 6-67-02-08/1-0001 กลุ่มแม่บ้านวังไทร
11 หมู่ 4 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0871400103
943 6-67-02-04/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านลาดน้อย
37 หมู่ 13 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 052192262
944 6-67-02-04/1-0015 กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาดุกบ้านกกจั่น
138 หมู่ 6 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0993749180
945 6-67-02-10/1-0007 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิต หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาลาย
400 หมู่ 5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0890527835
946 6-67-02-04/1-0024 กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านอ่างหิน ตำบลพุทธบาท
35/1 หมู่ 22 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 050534726
947 6-67-02-05/1-0008 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านดงลานใต้
252/3 หมู่ 16 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862130068
948 6-67-02-08/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว หมู่ที่ 1 ตำบลซับพุทรา
9/6 หมู่ 1 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
949 6-67-02-08/1-0008 ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านคลองกลาง
76/1 หมู่ 2 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0860906933
950 6-67-02-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร่บ้านโคกยาว
13/1 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0833315882
951 6-67-02-08/1-0012 กลุ่มเกษตรกรบ้านซับพุทราหมู่ที่ 1 ตำบลซับพุทรา
70/1 หมู่ 1 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
952 6-67-02-10/1-0014 กลุ่มเกษตรกรบ้านลาดแคเหนือ หมู่ที่ 9
58 หมู่ 9 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
953 6-67-02-05/1-0012 เกษตรกรบ้านคลองโปร่งพัฒนา 2
89 หมู่ 17 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862127332
954 6-67-02-05/1-0013 เพื่อเกษตรกรบ้านคลองโปร่ง 1
5 หมู่ 17 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0878394893
955 6-67-02-05/1-0014 เพื่อเกษตรกรบ้านหนองใหญ่ใต้
316 หมู่ 14 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
956 6-67-02-05/1-0015 กลุ่มเกษตรกรบ้านศรีสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลลาดแค
1 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0878418758
957 6-67-02-04/1-0033 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ MSK
60 หมู่ 17 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0816059452
958 6-67-02-09/1-0005 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะกุดไร หมู่ที่ 1
117/1 หมู่ 1 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0869955466
959 6-67-02-01/1-0015 กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลชนแดน
126 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056761603
960 6-67-02-05/1-0017 เกษตรกำแพงแก้ว
76 หมู่ 8 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0850659194
961 6-67-02-01/1-0016 กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกยาว ม. 6
30 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0856056151
962 6-67-02-05/1-0020 กลุ่มเกษตรกรบ้านเขาน้อย
96 หมู่ 4 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0811583911
963 6-67-02-04/1-0035 0138
29 หมู่ 3 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0818871505
964 6-67-02-05/1-0023 กลุ่มเกาตรกรบ้านซับยาง
228 หมู่ 12 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
965 6-67-02-05/1-0026 วิสาหกิจชุมชนบ้านดงลาน ม.2 ต.ลาดแค
322 หมู่ 2 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0814744233
966 6-67-02-10/1-0016 แม่บ้านการเกษตร ม.8 ต.ศาลาลาย
9/1 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0850526170
967 6-67-02-10/1-0015 เกษตรพอเพียงบ้านเขาวงค์ ม.6 ต.ศาลาลาย
149/6 หมู่ 6 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0949266199
968 6-67-02-05/1-0031 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรพาฝันบ้านซับม่วงพัฒนา ม.15
57 หมู่ 15 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0898837327
969 6-67-02-08/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านวังไทร
41/1 หมู่ 4 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 084395349
970 6-67-02-01/1-0017 วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองห้วยนา ม. 10 ต.ชนแดน
234 หมู่ 10 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0857329840
971 6-67-02-04/1-0039 วิสหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านหนองตาด ม.5
414 หมู่ 5 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0815345529
972 6-67-02-10/1-0017 กลุ่มเกษตรกรยั่งยืนบ้านซับขลุง
23 หมู่ 7 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
973 6-67-02-04/1-0040 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านอ่างหิน หมู่ที่ 22
296/5 หมู่ 22 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
974 6-67-02-05/1-0035 วิสาหกิจชุมชนบ้านลาดแคใต้
59 หมู่ 1 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0857331874
975 6-67-02-01/1-0022 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า 53 บ้านคลองห้วยนาใต้
144/1 หมู่ 10 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
976 6-67-02-04/1-0046 กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเล้าไก่
155 หมู่ 15 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0873181676
977 6-67-02-04/1-0047 กลุ่มเกษตรกรบ้านลาดน้อย ม.13 ต.พุทธบาท
24/1 หมู่ 13 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0641758153
978 6-67-02-05/1-0038 กลุ่มวัวขุนตำบลลาดแค
211 หมู่ 16 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
979 6-67-02-05/1-0039 เกษตรแนวใหม่บ้านเขาแม่แก่
179 หมู่ 3 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0839624895
980 6-67-02-05/1-0041 เกษตรพอเพียงบ้านลาดแคใต้
102 หมู่ 1 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
981 6-67-02-05/1-0042 กลุ่มจักรสานตระกร้าบ้านลาดแค หมู่ที่ 5 ตำบลลาดแค
181 หมู่ 5 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0818864836
982 6-67-02-04/1-0057 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโค้งผักชี
215/1 หมู่ 14 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0894387526
983 6-67-02-04/1-0058 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านอ่างหิน
421 หมู่ 22 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0857361710
984 6-67-02-04/1-0060 เกษตรกรแนวใหม่บ้านอ่างน้ำพัฒนา หมู่ที่ 13
267/2 หมู่ 13 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0807709251
985 6-67-02-05/1-0043 กลุ่มเกษตรกรโคกน้อยพัฒนา
14 หมู่ 22 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0844924261
986 9-67-02-05/1-0020 เกษตรพัฒนาบ้านคลองบน
157 หมู่ 11 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0816990244
987 9-67-02-10/1-0020 พันนิภาโคเนื้อ
11 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
988 9-67-02-10/1-0021 ดาวเรืองโคเนื้อ
294 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
989 9-67-02-10/1-0022 ประจวบโคเนื้อ
70 หมู่ 9 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
990 9-67-02-10/1-0023 สิทธิโชคโคเนื้อ
272 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
991 9-67-02-10/1-0024 ณัฐพงษ์โคเนื้อ
13 หมู่ 5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0912877826
992 9-67-02-10/1-0025 ปรานอมโคเนื้อ
47 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
993 9-67-02-02/1-0011 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ต.ดงขุย
24/4 หมู่ 3 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0924244226
994 9-67-02-10/1-0030 เนินพัฒนาโคเนื้อ
2 หมู่ 10 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0805086802
995 9-67-02-10/1-0032 หนองขามโคเนื้อ
95 หมู่ 9 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0806816670
996 9-67-02-04/1-0011 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านผาทองใต้
363 หมู่ 28 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
997 9-67-02-10/1-0033 คลองตะแบกโคเนื้อ
60 หมู่ 10 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0940822693
998 9-67-02-02/1-0012 กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว ม.14 วารีย์วงษ์
121 หมู่ 14 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
999 9-67-02-10/1-0034 ไร่ผาสุขโคเนื้อ
434 หมู่ 5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0966544725
1000 9-67-02-04/1-0015 เกษตรพัฒนาร่วมใจ
113/1 หมู่ 13 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0967751537
1001 9-67-02-04/1-0016 กลุ่มปศุสัตว์ร่วมใจ
195/1 หมู่ 4 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1002 9-67-02-02/1-0013 ดงขุยโคเนื้อ
184 หมู่ 14 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0615358399
1003 9-67-02-04/1-0017 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงขุนบ้านโป่งเจ็ดหัว ต.พุทธบาท
22 หมู่ 25 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1004 9-67-02-04/1-0018 กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงโคขุนบ้านโป่งเจ็ดหัว ตำบลพุทธบาท
22 หมู่ 25 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1005 9-67-02-10/1-0036 เกษตรกรบ้านซับมะค่าเลี้ยงโคเนื้อ
41 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1006 9-67-02-08/1-0014 กลุ่มเขาปะการังโคเนื้อชุมชน
156 หมู่ 8 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1007 9-67-02-10/1-0037 เกษตรพัฒนาบ้านหัวถนน ม.8
410/5 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1008 9-67-02-04/1-0021 คลองปอบโคเนื้อ
9 หมู่ 9 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1009 9-67-02-05/1-0025 ซับม่วงพัฒนาโคเนื้อ
18 หมู่ 15 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1010 9-67-02-03/1-0017 กลุ่มส่งเสริมการเกษตร
2 หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0813950269
1011 9-67-02-05/1-0027 เกษตรพัฒนาบ้านวังกำแพง
245/2 หมู่ 13 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1012 9-67-02-04/1-0024 รุ่งเกตุฟาร์ม
101/2 หมู่ 1 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1013 9-67-02-04/1-0031 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านลาดน้อย ม.13
70/1 หมู่ 13 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1014 9-67-02-04/1-0036 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ม.25 ต.พุทธบาท
118 หมู่ 25 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1015 9-67-02-10/1-0039 เกษตรโคเนื้อ
17 หมู่ 8 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1016 9-67-02-01/1-0015 เกษตรกรก้าวหน้า บ้านชนแดนใต้
42/2 หมู่ 3 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0824067791
1017 9-67-02-02/1-0016 การลดต้นทุนการผลิต หมู่ที่13
167/1 หมู่ 13 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0946178148
1018 9-67-02-06/1-0021 การลดต้นทุนการผลิตตำบลบ้านกล้วย
79 หมู่ 1 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1019 9-67-02-04/1-0038 การลดต้นทุนการผลิตตำบลพุทธบาท
340/2 หมู่ 12 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1020 9-67-02-03/1-0025 การลดต้นทุนการผลิตตำบลท่าข้าม
118 หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1021 9-67-02-09/1-0012 การลดต้นทุนการผลิตตำบลตะกุดไร
111/1 หมู่ 9 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1022 9-67-02-04/1-0042 เกษตรก้าวหน้า ม.13
119/1 หมู่ 13 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0878455474
1023 9-67-02-04/1-0041 โคก้าวหน้าลาดน้อย
349/2 หมู่ 13 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0809305655
1024 9-67-02-04/1-0043 กลุ่มพอเพียงก้าวหน้า ม.13
184/1 หมู่ 13 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1025 9-67-02-05/1-0036 เกษตรก้าวหน้าบ้านโคกยาว
29/4 หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1026 9-67-02-10/1-0045 กลุ่มเกษตรกรรมบ้านศาลาลาย หมู่ที่1
50 หมู่ 1 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0622635337
1027 9-67-02-04/1-0058 เกษตรตามรอยพ่อ ต.พุทธบาท
189 หมู่ 17 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0816057688
1028 6-67-05-01/1-0005 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 5
102 หมู่ 5 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0898575853
1029 6-67-05-04/1-0006 กลุ่มโคเนื้อซับสวัสดิ์ หมู่ 6 ต.โคกปรง
33 หมู่ 6 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0895682623
1030 6-67-05-04/1-0009 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านเขายางโปร่ง หมู่ 4
14 หมู่ 4 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0987858200
1031 6-67-05-13/1-0014 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านน้ำอ้อม
58 หมู่ 7 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0895657393
1032 9-67-05-03/1-0010 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านลำจังหัน หมู่ 1 ตำบลสามแยก
29/1 หมู่ 1 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0839520437
1033 9-67-05-06/1-0010 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านใหม่วิไลวัลย์ หมู่ 10
153 หมู่ 10 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0850525510
1034 9-67-05-06/1-0011 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของชุมชนบ้านใหม่วิไลวัลย์ หมู่ 10 ตำบลบ่อรัง
27 หมู่ 10 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0969646786
1035 9-67-05-06/1-0013 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของชุมชนบ้านบ่อแร่
29 หมู่ 17 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0891633184
1036 9-67-05-13/1-0011 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์ หมู่ 9 ต.ยางสาว
28 หมู่ 9 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0875270517
1037 6-67-06-03/1-0005 เลี้ยงวัวบ้านน้อยนาสวรรค์
7 หมู่ 12 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1038 6-67-06-03/1-0015 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.18
1 หมู่ 18 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0800267143
1039 6-67-06-03/1-0017 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสุกร
358/1 หมู่ 10 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0857303115
1040 6-67-06-03/1-0020 กลุ่มพืชไร่คลองวังสาน
1 หมู่ 16 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0895664834
1041 6-67-07-05/1-0001 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านสระแก้วเพชรละคร
91/2 หมู่ 10 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 071994501
1042 6-67-07-04/1-0016 กลุ่มโคเนื้อบ้านปากโบสถ์
261/1 หมู่ 12 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 090770719
1043 6-67-07-03/1-0002 กลุ่มทรัพย์เจริญ
1 หมู่ 7 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0871993478
1044 6-67-07-04/1-0022 กลุ่มปศุสัตว์บ้านโคกสูง ตำบลท่าแดง
85 หมู่ 7 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056783349
1045 6-67-07-04/1-0035 กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยี่ยม
28 หมู่ 4 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056783451
1046 6-67-07-08/1-0013 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังท่าดี
451 หมู่ 2 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1047 6-67-07-12/1-0006 กลุ่มเกษตรทำสวนมะขามหวานบ้านวังเหว
49 หมู่ 4 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0898887697
1048 6-67-07-12/1-0011 กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูที่ดิน สปก.พัฒนา
228 หมู่ 4 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0856044462
1049 6-67-07-12/1-0012 กลุ่มผู้ผลิตพืช สัตว์เศรษฐกิจ ตำบลยางงาม
13 หมู่ 4 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1050 6-67-07-06/1-0039 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านโนนสมบูรณ์
58/1 หมู่ 12 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1051 6-67-07-11/1-0036 กลุ่มปศุสัตว์พัฒนา ม.3 ต.วังโบสถ์
248 หมู่ 3 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 071190552
1052 6-67-07-13/1-0017 กลุ่มผลิตพืชและปศุสัตว์บ้านลำสุทธิ
7 หมู่ 6 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0892673835
1053 6-67-07-05/1-0007 กลุ่มเกษตรกรพัฒนาทฤษฎีใหม่
44 หมู่ 10 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0884260989
1054 6-67-07-06/1-0049 กลุ่มผลิตพืช-สัตว์ บ้านโนนสีทอง
135 หมู่ 3 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1055 6-67-07-06/1-0053 กลุ่มบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาการปศุสัตว์
105 หมู่ 2 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0800291152
1056 6-67-07-05/1-0009 กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรบ้านท่าเสาตะวันออก
73 หมู่ 7 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1057 6-67-07-05/1-0010 กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรเริงสำราญพัฒนา
26 หมู่ 12 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1058 6-67-07-05/1-0011 กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรทรัพย์ตะเคียน
603 หมู่ 5 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1059 6-67-07-05/1-0012 กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรเกษมสุข
133 หมู่ 12 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1060 6-67-07-10/1-0023 กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรบ้านคลองลัด
54/2 หมู่ 9 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1061 6-67-07-10/1-0024 กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรพรประเสริฐพัฒนา
113 หมู่ 12 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1062 6-67-07-01/1-0014 กลุ่มพืชไร่บ้านหนองบัวทอง
8 หมู่ 8 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0855353559
1063 6-67-07-04/1-0067 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลัง ม.8 ต.ท่าแดง
157 หมู่ 8 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1064 6-67-07-13/1-0022 กลุ่มประชาชื่น-บึงหวาย
1/1 หมู่ 6 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1065 6-67-07-13/1-0033 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านเฉลียงทอง
50 หมู่ 4 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0831616609
1066 6-67-07-10/1-0036 ชุมชนที่ ๖ ตำบลหนองไผ่
48 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0816740938
1067 6-67-07-05/1-0036 กลุ่มรวบรวมและแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านซับตะเคียนทอง 2
98 หมู่ 9 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0821676076
1068 6-67-07-08/1-0052 กลุ่มรวบรวมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
110/1 หมู่ 3 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1069 9-67-07-13/1-0011 กองทุนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดกลุ่มเกษตรกรสร้างฝัน ม.4 บ้านเฉลียงทอง ต. ท่าด้วง
222 หมู่ 4 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1070 9-67-07-09/1-0010 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่ ม. 5 ตำบล บัววัฒนา
350 หมู่ 5 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0850499326
1071 9-67-07-10/1-0014 แม่บ้านเกษตรบ้านคลองยาง
15 หมู่ 9 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1072 9-67-07-03/1-0012 กลุ่มโคเนื้อตำบลวังโบสถ์
115 หมู่ 8 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1073 9-67-07-10/1-0016 บ้านพรประเสริฐ
191 หมู่ 12 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0890811050
1074 9-67-07-08/1-0012 เกษตรกรผู้มีรายได้เสริมจากการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
26/1 หมู่ ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1075 6-67-08-06/1-0005 พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
199 หมู่ 1 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0878404740
1076 6-67-08-06/1-0006 กลุ่มเกษตรคนสู้ชีวิต
145/1 หมู่ 1 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0895671479
1077 6-67-08-06/1-0011 รวมใจพัฒนาเศรษฐกิจ
51 หมู่ 1 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 011813546
1078 6-67-08-07/1-0009 กลุ่มผู้ผลิตพืชบ้านหนองไผ่
105 หมู่ 10 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 044932392
1079 6-67-08-07/1-0011 กลุ่มวิสาหกิจปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง บ้านเขากะลา
800/1 หมู่ 6 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 090481251
1080 6-67-08-02/1-0011 กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านซับสมพงษ์
272 หมู่ 5 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862152748
1081 6-67-08-07/1-0014 กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านวังจรเข้
195 หมู่ 4 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862177872
1082 9-67-08-07/1-0010 เกษตรยั่งยืนบ้านโปร่งสวอง
108 หมู่ 8 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1083 9-67-08-08/1-0010 สมาชิกกลุ่มดาวอินคาและพัฒนาอาชีพบ้านซับไทร
102 หมู่ 5 ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0979675181
1084 9-67-08-02/1-0015 กลุ่มเกษตรพัฒนาซับไพรวัลย์
76/1 หมู่ 4 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0810459558
1085 6-67-09-04/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเพื่อจำหน่าย บ้านดงมะไฟ
59 หมู่ 5 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0895740930
1086 6-67-10-03/1-0011 กลุ่มคลองน้ำคันเหนือพัฒนา หมู่ 9
69 หมู่ 9 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0873159611
1087 6-67-10-01/1-0024 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภาคเกษตรกรรม ม.4
74 หมู่ 4 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0827697914
1088 6-67-11-04/1-0022 กลุ่มข้าวไร่สมุนไพรเพื่อสุขภาพเขาค้อ
2 หมู่ 2 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0857343897
1089 6-56-03-08/1-0070 กลุ่มเกษตรทำไร่ ตำบลฝายกวาง
133 หมู่ 16 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0908095547
1090 6-56-07-02/1-0045 กลุ่มปลูกแคนตาลูปบ้านป่าข่า
73 หมู่ 6 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0901188127
1091 6-54-03-07/1-0088 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งแล้ง
28/15 หมู่ 10 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0982178930
1092 6-54-03-04/1-0041 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาเกษตรกรบ้านแสนทอง
128 หมู่ 10 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0964244869
1093 6-65-01-14/1-0015 วังจันทร์ออร์แกนิค
329/226 หมู่ 4 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1094 6-65-02-02/1-0007 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกะท้าว หมู่ 3 ต.หนองกะท้าว
185/1 หมู่ 3 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055389663
1095 6-65-03-04/1-0042 กลุ่มมะเขือม่วง
27/1 หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862014631
1096 6-65-03-03/1-0024 กลุ่มปลูกข้าวโพด ม.9 บ้านเนินหนองบัว
16/1 หมู่ 9 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0930466968
1097 9-65-03-03/1-0013 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.สวนเมี่ยง
1/2 หมู่ 1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0860740581
1098 9-65-03-04/1-0024 โคเนื้อสร้างอาชีพบ้านนาหล่ม
128 หมู่ 4 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0968566418
1099 9-65-04-01/1-0011 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อการผลิต
117 หมู่ 4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0846243513
1100 6-65-07-06/1-0020 เกษตรบ้านแก่งคันนา
156 หมู่ 7 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0843808133
1101 6-65-07-04/1-0012 กลุ่มทำไร่แก่งเจ็ดแคว
236 หมู่ 11 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0872047838
1102 6-65-07-04/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราและมันสำปะหลัง
286 หมู่ 11 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1103 6-65-07-06/1-0052 เกษตรรวมใจ บ้านแก่งคันนา
31 หมู่ 7 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0813341990
1104 6-65-07-06/1-0053 เกษตรบ้านน้ำโจน
159/1 หมู่ 4 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0870988943
1105 9-65-07-04/1-0013 เกาตรกรเพื่อการเกษตร
239 หมู่ 11 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0812837521
1106 6-65-08-08/1-0016 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสานบัวสวรรค์
3/1 หมู่ 9 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0896421461
1107 6-65-08-08/1-0031 ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังและพืชผัก
835 หมู่ 17 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0892723874
1108 4-44-01-12/1-0004 ทำนาทำไร่บ้านหมากหญ้า
1 หมู่ 6 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1109 4-44-01-14/1-0022 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคก หมู่ที่ 3,9
43 หมู่ 9 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1110 4-44-01-01/1-0010 ทำไร่-ทำนาอินทรีย์ชีวภาพ
23 หมู่ 1 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0811838081
1111 4-44-01-05/1-0030 ปลูกมันสำปะหลังตำบลโคกก่อ
2 หมู่ 4 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0819740418
1112 4-44-01-09/1-0025 ผลิตและปลูกพืชอินทรีย์ชีวภาพ
26 หมู่ 19 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1113 4-44-04-06/1-0024 ผู้ผลิตมันเส้นและพืชเศรษกิจ บ้านมะกอก ต.ขามเรียง
22 หมู่ 5 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1114 4-44-06-07/1-0006 ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลโนนราษี
106 หมู่ 3 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 062370130
1115 4-44-06-01/1-0004 ผู้ผลิตข้าวในชุมชน
70 หมู่ 3 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1116 4-44-06-04/1-0014 วิสาหกิจชุมชนปลูกยูคาลิปตัส บ้านวังหิน ต.วังไชย
51 หมู่ 3 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 046029808
1117 4-44-06-08/1-0033 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง บ้านดอนพยอม ม.4 ต.โนนแดง
140 หมู่ 4 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862235136
1118 4-44-06-02/1-0019 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อใหญ่
171 หมู่ 15 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1119 4-44-06-19/1-0006 เลี้ยงโค,ปลูกมันสำปะหลัง
46 หมู่ 6 ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0834168359
1120 4-44-06-04/1-0028 กลุ่มเกษตรผสมผสาน
23/2 หมู่ 5 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1121 4-44-06-05/1-0023 เกษตรพอเพียงโนนม่วง ตำบลหนองม่วง
117 หมู่ 8 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895697187
1122 4-44-06-05/1-0024 เกษตรกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
95 หมู่ 8 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801941581
1123 4-44-06-10/1-0033 ทำไร่ทำนาอินทรีย์ชีวภาพบ้านหัวนา
44 หมู่ 20 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847314283
1124 4-44-06-19/1-0036 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านเปลือย หมู่ที่5 ตำบลหนองโก
99 หมู่ 5 ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1125 4-44-06-08/1-0080 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่20 ตำบลโนนแดง
282 หมู่ 20 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1126 4-44-06-19/1-0047 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองตูบ ม.10 ต.หนองโก
179 หมู่ 10 ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0893945869
1127 4-44-07-02/1-0025 กลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง
66 หมู่ 8 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1128 4-44-07-08/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 2,11และ 12
67 หมู่ 11 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1129 4-44-07-05/1-0006 กลุ่มพลังงานทดแทนบึงสามัคคี
29 หมู่ 8 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1130 4-44-07-08/1-0020 กลุ่มเกษตรกรบ้านนากลาง ต.หนองเรือ
72 หมู่ 12 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862422948
1131 4-44-07-02/1-0036 กลุ่มเกษตรบ้านชุมแสง หมู่ 15
48 หมู่ 15 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0800103830
1132 4-44-07-02/1-0039 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขี้ตุ่น หมู่ 10
31 หมู่ 10 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801770778
1133 4-44-07-02/1-0040 วิสาหกิจชุมชนบ้านสำโรงใหม่ หมู่ 12
27 หมู่ 12 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0821011936
1134 4-44-07-02/1-0041 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสำโรงราษฎร์
4 หมู่ 13 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 08785592305
1135 4-44-07-10/1-0010 สภาชุมชนบ้านตำแยหมู่ 2
37 หมู่ 2 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862181524
1136 4-44-07-08/1-0023 กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยเคมีบ้านตลาดเหนือ
71 หมู่ 13 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872294178
1137 4-44-07-02/1-0042 กลุ่มการเกษตรบ้านโพนทราย
87 หมู่ 2 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1138 4-44-07-05/1-0032 กลุ่มชุมชนหนองโพธิ์
115 หมู่ 7 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862254125
1139 4-44-07-04/1-0041 กลุ่มมันเส้นมันสะอาด อ.นาเชือก
2 หมู่ 13 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0611391442
1140 4-44-09-09/1-0009 กลุ่มโคเนื้อบ้านโคกเต่า ม.2 ตำบลนาข่า
159 หมู่ 2 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892732965
1141 4-44-09-08/1-0012 กลุ่มเพื่อผลิตผลิตผลการเกษตรร่วมสินเจริญ
3 หมู่ 17 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828465329
1142 4-44-10-03/1-0023 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
62 หมู่ 5 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833767131
1143 4-44-10-03/1-0029 ผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 13
43 หมู่ 13 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0860896152
1144 4-44-10-03/1-0027 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านเหล่าจั่น หมู่ 5
146 หมู่ 5 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862360323
1145 4-44-10-03/1-0032 กลุ่มผู้ปลุกมันสำปะหลัง
112 หมู่ 6 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1146 4-44-10-03/1-0033 ปลูกมันสำปะหลังหมู่บ้านโนนทอง ม.12
138 หมู่ 12 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0883312096
1147 4-44-10-03/1-0034 กลุ่มกำลังพัฒนาผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้าร่วมใจ2
42 หมู่ 9 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1148 4-44-10-05/1-0028 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านแดงโพง-คำแก้ว
53 หมู่ 8 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1149 4-44-10-03/1-0053 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านร่วมใจ 2
74 หมู่ 9 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828372437
1150 4-44-10-03/1-0054 กลุ่มผู้ปลูกอ้อยสภาชุมชน
9 หมู่ 6 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878183412
1151 4-44-10-05/1-0029 กลุ่มผู้ทำการเกษตรปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองบัวน้อย
20 หมู่ 2 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0821232703
1152 4-44-10-06/1-0042 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังและปลูกอ้อยบ้านโคกเพิ่ม หมู่ที่6
91 หมู่ 6 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0898247291
1153 4-44-10-06/1-0038 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5
16 หมู่ 5 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0981452421
1154 4-44-10-06/1-0039 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านวังบอน หมู่ที่ 9
33 หมู่ 9 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1155 4-44-10-06/1-0040 ผู้ทำการเกษตรปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 14
2 หมู่ 14 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0849348368
1156 4-44-10-06/1-0041 ผู้ปลูกพืชไร่บ้านโคกเพิ่ม
87 หมู่ 6 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0854589184
1157 4-44-10-08/1-0021 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแคนน้อย
41 หมู่ 4 ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879276328
1158 4-44-11-05/1-0022 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองเหล็ก
39 หมู่ 4 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0913719915
1159 4-44-12-02/1-0012 ผลิตมันสำปะหลังบ้านโนนสมบูรณ์
111 หมู่ 6 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0890526033
1160 4-44-12-05/1-0038 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแคน
49 หมู่ 4 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878673248
1161 4-44-12-04/1-0017 เกษตรกรพอเพียง
14 หมู่ 7 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0860102605
1162 4-44-12-03/1-0036 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โครงการเลี้ยงโคขุน)
119 หมู่ 5 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895729952
1163 4-44-12-01/1-0037 แปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรอำเภอกุดรัง
44 หมู่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0982148302
1164 4-44-12-02/1-0038 ผลิตมันสำปะหลังและมันเส้น
20 หมู่ 20 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1165 4-44-12-05/1-0082 กลุ่มผู็ผลิตมันสำปะหลังบ้านวังทอง
111 หมู่ 7 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0849559604
1166 4-44-13-01/1-0028 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
117 หมู่ 10 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1167 4-49-01-07/1-0022 เกษตรก้าวหน้า (ปลูกมัน)
183 หมู่ 16 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1168 4-49-01-04/1-0006 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแอก
56 หมู่ 12 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1169 4-49-01-11/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังม.3 ต.ดงมอน
48 หมู่ 3 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1170 4-49-01-07/1-0026 เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
147 หมู่ 8 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1171 4-49-01-01/1-0025 เกษตรอินทรีย์บ้านนาบอนข้าวหอม
29 หมู่ 5 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1172 4-49-01-07/1-0027 เกษตรอินทรีย์บ้านเหล่าป่าเป้ดพอเพียง
3 หมู่ 4 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1173 4-49-01-08/1-0010 กลุ่มเกษตรกรปลูกถั่วลิสงบ้านท่าไค้ นาแล หมู่ 6,7
87 หมู่ 6 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1174 4-49-01-10/1-0048 เกษตรอินทรีย์ตำบลคำอาฮวน
52/1 หมู่ 14 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0804179445
1175 4-49-01-12/1-0024 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังบ้านไร่
36 หมู่ 9 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1176 4-49-02-05/1-0061 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 12
84 หมู่ 12 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1177 4-49-02-04/1-0023 กลุ่มพัฒนาอาชีพขั้นพื้นฐาน
94 หมู่ 1 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0860598509
1178 4-49-03-04/1-0015 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านป่าพยอม
168 หมู่ 3 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0874246840
1179 4-49-03-03/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านป่งขาม หมู่ 9
55 หมู่ 5 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0877231349
1180 4-49-03-03/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาทามหมู่ 8
180 หมู่ 8 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1181 4-49-03-03/1-0017 ปลูกมันสำปะหลังบ้านนาสมบูรณ์
109 หมู่ 10 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1182 4-49-03-04/1-0039 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังป่าพยอม
168 หมู่ 3 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0845164686
1183 4-49-03-04/1-0041 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองกะยัง
93 หมู่ 6 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1184 4-49-03-03/1-0035 แปรสภาพมันสำปะหลัง หมู่ 2 ตำบลป่าไร่
211 หมู่ 2 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1185 4-49-03-06/1-0028 กลุ่มผลิตข้าวกล้องบ้านภูผาหอม
133 หมู่ 8 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1186 4-49-03-04/1-0046 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ไทนาซิง
52 หมู่ 10 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0853675233
1187 4-49-03-04/1-0047 เกษตรปลอดภัยไทนาซิง หมู่ 4
40 หมู่ 4 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0991671729
1188 4-49-03-04/1-0048 เกษตรปลอดภัยไทท่าห้วยคำ
49 หมู่ 7 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0611692340
1189 4-49-04-03/1-0023 เกษตรกรก้าวหน้าแก่งนาง
203 หมู่ 7 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1190 4-49-04-01/1-0013 ปลูกมันสำปะหลังบ้านใหม่
103 หมู่ 7 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1191 4-49-04-03/1-0031 เกษตรธรรมชาติบ้านปากช่อง
129 หมู่ 9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0821198287
1192 4-49-04-01/1-0014 ปลูกมันสำปะหลังเลื่อนเจริญ
222 หมู่ 4 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1193 4-49-04-03/1-0033 ร่วมใจนาหินกอง
25 หมู่ 8 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 050116979
1194 4-49-04-01/1-0042 แปรรูปมันสำปะหลังดงหลวง
246 หมู่ 4 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1195 4-49-04-01/1-0043 มันเส้นแก่งนางหมู่13
58 หมู่ 13 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1196 4-49-05-08/1-0012 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโพนงาม หมู่ 1
23 หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1197 4-49-05-06/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านด่านช้าง
83 หมู่ 10 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0878598901
1198 4-49-05-11/1-0025 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเหล่าสร้างถ่อพัฒนา
195 หมู่ 1 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0860876250
1199 4-49-05-06/1-0039 ขยายพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีบ้านค้อ
159 หมู่ 10 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 088484388
1200 4-49-05-06/1-0040 ปลูกมันสำปะหลัง ม.10 ต.บ้านค้อ
36 หมู่ 10 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 030849521
1201 4-49-07-02/1-0042 ผลิตมันเส้นสะอาดบ้านโนนยาง
12/1 หมู่ 1 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0836778685
1202 4-35-01-13/1-0012 กลุ่มพัฒนาสตรีเพาะเห็ดบ้านโนนกุง ม.5
56 หมู่ 5 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0899171197
1203 7-35-01-13/1-0012 กลุ่มพัฒนาสตรีปลูกมันสำปะหลัง
43 หมู่ 2 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0628976228
1204 4-35-02-03/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคโนนสมบูรณ์ ดงมะไฟ หมู่ 8
187 หมู่ 8 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0839651307
1205 4-35-02-01/1-0011 กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ต.ทรายมูล
107 หมู่ 14 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์
1206 4-35-03-07/1-0015 กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแซง หมู่ที่ 15 ตำบลโพนงาม
138 หมู่ 15 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0884807489
1207 4-35-03-01/1-0038 กลุ่มผู้ผลิตมันเส้นอบแห้งส่งออกกุดชุม 1
471/4 หมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์
1208 4-35-03-07/1-0027 กลุ่มผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกจังหวัดยโสธร (ว.อ.ส.)กุดชุม 7 โพนงาม
4 หมู่ 9 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0890429008
1209 4-35-03-02/1-0031 กลุ่มผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกจังหวัดยโสธร กุดชุม 3 โนนเปือย
125 หมู่ 9 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0857634154
1210 4-35-03-01/1-0039 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกจังหวัดยโสธร กุดชุม8หนองบอน
283 หมู่ 1 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0818773277
1211 4-35-03-07/1-0028 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์
176 หมู่ 13 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0818464528
1212 4-35-03-09/1-0033 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกจังหวัดยโสธร กุดชุม9 โพนดินแดง
203 หมู่ 3 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0892257399
1213 4-35-03-08/1-0020 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกจังหวัดยโสธร (ว.อ.ส.)กุดชุม6 บ้านดงสำราญ
82 หมู่ 2 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0883738079
1214 4-35-03-07/1-0029 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกกุดชุม11 บ้านหนองแซง
120 หมู่ 3 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0935290833
1215 4-35-03-09/1-0034 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ตำบลหนองแหน
42 หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0833878322
1216 4-35-03-09/1-0035 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนประทาย
138 หมู่ 6 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0879661035
1217 4-35-03-07/1-0030 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลผลิตทางการเกษตร
23 หมู่ 16 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862512276
1218 4-35-04-05/1-0007 กลุ่มเย็บผ้าบ้านโพนสิม
131 หมู่ 4 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1219 4-35-04-05/1-0008 เลี้ยงโคบ้านโพนสิม
113 หมู่ 4 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0850276358
1220 4-35-04-05/1-0015 ปลูกมันสำปะหลังบ้านทุ่งมน ม.7
179 หมู่ 7 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0848246751
1221 4-35-04-07/1-0006 กลุ่มแปลงเรียนรู้ควบคู่การผลิตเพื่อเลี้ยงชีพ ม.6
152 หมู่ 6 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0850041843
1222 4-35-04-05/1-0030 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านทุ่งมน ม.3
193 หมู่ 3 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0883537897
1223 4-35-05-02/1-0017 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระจาย 3 ร่วมพัฒนา
169 หมู่ 3 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1224 4-35-05-02/1-0018 ปลูกมันสำปะหลัง ม.4 คำเกิดใน
88 หมู่ 4 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0848309916
1225 4-35-05-02/1-0040 หมู่ 4 พัฒนา
99 หมู่ 4 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0895823270
1226 7-35-05-02/1-0010 กลุ่มผู้รวบรวมผลผลิตการเกษตร ม.9 บ้านโคกพระเจ้า
76/4 หมู่ 9 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0837342578
1227 7-35-05-04/1-0010 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเชียงเพ็ง2
27 หมู่ 7 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0897215026
1228 7-35-05-02/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกพืชหมุนเวียนหนองคอม
77 หมู่ 7 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0812652292
1229 7-35-05-03/1-0017 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลโคกนาโก
56 หมู่ 9 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0981636522
1230 4-35-06-04/1-0002 ผลิตสบู่ดำผือฮีสร้างสรรค์ หมู่ 1
80 หมู่ 1 ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 079566049
1231 4-35-06-09/1-0025 กลุ่มมันสำปะหลังปลูกฝังเงินออม
129 หมู่ 2 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0818774478
1232 4-35-06-10/1-0053 กลุ่มปลูกมันสะหลัง หมู่ 6 บ้านสร้างแป้น
139 หมู่ 6 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0813890898
1233 4-35-06-03/1-0031 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลคูเมือง
29 หมู่ 9 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0878714847
1234 4-35-06-10/1-0068 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านสงยาง หมู่ 8
24 หมู่ 8 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0804729423
1235 4-35-06-10/1-0064 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านซำ
16 หมู่ 3 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0883513478
1236 4-35-06-03/1-0032 กลุ่มมันสำปะหลังบ้านพลไว หมู่ 3
80 หมู่ 3 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์
1237 4-35-06-10/1-0072 เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังบ้านสงยาง หมู่ 1
35 หมู่ 1 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0821502522
1238 4-35-06-03/1-0033 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านพลไว
139 หมู่ 8 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 08408303079
1239 4-35-08-02/1-0020 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังน้อมเกล้า
50 หมู่ 17 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1240 4-35-08-02/1-0050 ทำสวนหนองแคนน้อย หมู่ 13
45 หมู่ 13 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1241 7-35-08-05/1-0010 กลุ่มผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์บ้านโพง
98 หมู่ 15 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1242 7-35-08-02/1-0015 กลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ตำบลบุ่งค้า เลิงนกทา
26 หมู่ 15 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0846834039
1243 4-35-09-04/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.12 ต.คำเตย
22 หมู่ 12 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์
1244 2-70-01-12/1-0004 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังตำบลน้ำพุ
66 หมู่ 6 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์
1245 2-70-02-06/1-0004 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองบัวค่าย
8 หมู่ 2 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032270391
1246 2-70-02-05/1-0008 หนองสองตอน
63 หมู่ 7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0833156122
1247 2-70-02-06/1-0026 เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรบ้านรางดอกอาว
64 หมู่ 1 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0860965136
1248 2-70-05-13/1-0004 กลุ่มฟื้นฟูวัฒนธรรมการเกษตร
82 หมู่ 17 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0898065282
1249 2-70-10-01/1-0002 กลุ่มเกษตรสามัคคี พืชสวน
43/3 หมู่ 15 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โทรศัพท์
1250 3-21-01-06/1-0005 กลุ่มมันสัมปะหลังเขายายชุม
55/1 หมู่ 1 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861087533
1251 3-21-01-13/1-0024 ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนซอยคีรี
14 หมู่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0896012913
1252 3-21-06-01/1-0003 เกษตรผสมผสานบ้านชากมาลัย
105 หมู่ 2 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทรศัพท์ 061523726
1253 3-21-06-03/1-0009 พัฒนาคุณภาพยางพาราบ้านปากแพรก
205 หมู่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0896835807
1254 3-21-08-01/1-0004 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ก้าวหน้าบ้านชากผักกูด
13/11 หมู่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทรศัพท์ 0899302547
1255 4-45-07-14/1-0006 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง ตำบลโคกสูง
2 หมู่ 11 ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1256 4-45-07-03/1-0020 ขยายพันธุ์ข้าวหอมมะลิและมันสำปะหลัง
94 หมู่ 15 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1257 4-45-07-09/1-0035 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกนาคำ
216 หมู่ 10 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1258 4-45-07-08/1-0029 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านป้อง
166 หมู่ 2 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1259 4-45-07-10/1-0064 ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลัง
1 หมู่ 3 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1260 4-45-07-10/1-0065 ผู้ผลิตมันสำปะหลังแปลงใหญ่
25 หมู่ 3 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1261 4-45-07-09/1-0046 แปรรูปมันสำปะหลังบ้านจุมจัง
3 หมู่ 11 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043501739
1262 4-45-08-06/1-0052 กลุ่มผลิตหัวมันสำปะหลัง บ้านโคกใหญ่
27 หมู่ 4 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847934153
1263 4-45-08-03/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลบัวคำ
75 หมู่ 4 ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1264 4-45-09-06/1-0016 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ห้วยนาคำหมู่ที่ 5
156 หมู่ 5 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862337020
1265 4-45-09-07/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านใหม่น้ำพุ
91 หมู่ 4 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0869822931
1266 4-45-09-07/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโคโพธิ์ไทรทองหมู่ที่ 14
12 หมู่ 14 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857910325
1267 4-45-09-07/1-0015 สตรีเลี้ยงโค
136 หมู่ 14 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0815668054
1268 4-45-09-04/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโควังใหม่
54 หมู่ 12 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801873576
1269 4-45-09-04/1-0012 วิสาหกิจชุมชนปลูกมันสำปะหลังแบบหลุม
35 หมู่ 12 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1270 4-45-09-05/1-0029 เกษตรกรยุคใหม่บ้านแก้งหมู่ 2
143 หมู่ 2 ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0981658950
1271 4-45-09-02/1-0023 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่อำเภอหนองพอก
41 หมู่ 1 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1272 4-45-09-07/1-0036 กลุ่มมันเส้นสะอาดหนองพอก
82 หมู่ 7 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883227408
1273 4-45-10-13/1-0009 ปลูกมันสำปะหลังตำบลเหล่าน้อย
21 หมู่ 2 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1274 4-45-10-10/1-0005 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 17 ตำบลภูเงิน
129 หมู่ 17 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1275 4-45-10-10/1-0006 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 2 ตำบลภูเงิน
203 หมู่ 2 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1276 4-45-10-10/1-0013 กองทุนหมุนเวียนสภาชุมชน หมู่ที่ 14 ตำบลภูเงิน
131 หมู่ 14 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1277 4-45-10-13/1-0013 ปลูกพืชเศรษฐกิจเลี้ยงโคเนื้อเงินแสน
63 หมู่ 4 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1278 4-45-10-14/1-0004 รับซื้อผลผลิตการเกษตร หมู่ 5 ตำบลศรีวิลัย
80 หมู่ 5 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1279 4-45-10-16/1-0012 ผลิตพืชเศรษฐกิจ หมู่ 8
87 หมู่ 8 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1280 4-45-10-10/1-0027 ผู้ปลูกมันสำปะหลังชุมชนตำบลภูเงิน
89 หมู่ 3 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1281 4-45-10-16/1-0025 กลุ่มหัตหกรรมสานตะกร้าและกระเป๋า
111 หมู่ 1 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 090246309
1282 4-45-10-13/1-0025 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 4
63 หมู่ 4 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1283 4-45-10-13/1-0026 กลุ่มมันสำปะหลัง หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าน้อย
1 หมู่ 10 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0942736510
1284 4-45-10-10/1-0034 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลภูเงิน
35 หมู่ 3 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0850056524
1285 4-45-11-09/1-0018 กลุ่มปลูกพืชพลังงานทดแทน (มันสำปะหลัง) บ้านน้ำคำน้อย
144 หมู่ 9 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 078522382
1286 4-45-15-01/1-0057 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอำเภอเมยวดี
49 หมู่ 1 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0898958945
1287 4-45-16-02/1-0059 มันแปลงใหญ่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1 หมู่ 13 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1288 1-16-02-08/1-0014 ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพบ้านซับประแดง
10 หมู่ 3 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 090255929
1289 1-16-02-08/1-0020 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองมะค่า
104 หมู่ 10 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 099048441
1290 1-16-02-08/1-0021 กลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลัง หมู่ที่ 6
154 หมู่ 6 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 090758567
1291 1-16-02-08/1-0027 สวนมะเดื่อส่งเสริมการผลิต
124/2 หมู่ 4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036459482
1292 1-16-02-07/1-0007 เขาพระนอน 1
70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 012936125
1293 1-16-02-08/1-0030 กลุ่มพัฒนาอาชีพในเขตปฏิรูปที่ดิน
76 หมู่ 4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 099847972
1294 1-16-02-08/1-0036 กลุ่มเกษตรกรไทย
8/1 หมู่ 5 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 099936125
1295 1-16-02-08/1-0037 กลุ่มสร้างเสริมพัฒนาอาชีพเขตปฏิรูปที่ดินบ้านศรีสวัสดิ์
13 หมู่ 9 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 095405214
1296 1-16-02-08/1-0053 กลุ่มปลูกพืชผักอินทรีย์หมู่ 4 ห้วยขุนราม
167 หมู่ 4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0624537385
1297 1-16-03-08/1-0020 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ตำบลเพนียด
67/1 หมู่ 10 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0819940073
1298 1-16-03-06/1-0018 เพื่อการผลิตมันสำปะหลังแปลงใหญ่ของ ศพก.คลองเกตุ
199 หมู่ 5 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1299 1-16-04-06/1-0014 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
329/1 หมู่ 9 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 097942274
1300 1-16-04-12/1-0019 การเกษตรบ้านซับใหญ่
116/1 หมู่ 8 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0871158749
1301 1-16-04-11/1-0005 พัฒนาอาชีพเกษตรบ้านบ่อน้ำ
33 หมู่ 5 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0861348839
1302 1-16-04-06/1-0025 เกษตรพึ่งพาบ้านซับเค้าแมว
13/2 หมู่ 4 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 090831502
1303 1-16-04-12/1-0024 ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์บ้านพูนทรัพย์ ๑
54 หมู่ 9 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 051388545
1304 1-16-04-19/1-0009 กลุ่มปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์บ้านใหม่สามัคคี
10 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0898072287
1305 1-16-04-12/1-0026 เกษตรกรรมบ้านห้วยตะคร้อ
89 หมู่ 8 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1306 1-16-04-19/1-0010 เกษตรกรรมบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1
50/1 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0847186148
1307 1-16-04-06/1-0034 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 5บัวชุม
35 หมู่ 5 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1308 1-16-04-03/1-0020 กลุ่มทำไร่บ้านซับสมบูรณ์
99/1 หมู่ 5 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0899492998
1309 1-16-04-17/1-0012 กลุ่มส่งเสริมการปลูกพืช หมู่ 2 ต.นิคมลำนารายณ์
70/1 หมู่ 2 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0808402927
1310 1-16-07-06/1-0017 มันสำปะหลังเขาใหญ่
192 หมู่ 8 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 097404154
1311 1-16-07-06/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังทุ่งดินแดงสาม
193 หมู่ 6 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 061293371
1312 1-16-07-06/1-0015 กลุ่มมันสำปะหลังทุ่งดินแดงหนึ่ง
114 หมู่ 6 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 061239140
1313 1-16-07-06/1-0018 มันสำปะหลังเขาใหญ่พัฒนา
170 หมู่ 8 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 061267008
1314 1-16-07-06/1-0019 กลุ่มไร่มันสำปะหลัง
151 หมู่ 7 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 090844520
1315 1-16-07-06/1-0020 กลุ่มมันสำปะหลังแปดสอง
202 หมู่ 8 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 070527669
1316 1-16-07-06/1-0021 กลุ่มเกษตรกรพืชไร่มันสำปะหลังหมู่เล็ก
109 หมู่ 7 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0890870729
1317 1-16-07-06/1-0022 พัฒนามันหนองจาน
190 หมู่ 5 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 071180500
1318 1-16-07-06/1-0023 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจาน
210 หมู่ 5 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 016499440
1319 1-16-07-06/1-0025 ปลูกพืชหมุนเวียนบ้านหนองจาน
64 หมู่ 5 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 096128967
1320 1-16-07-06/1-0024 ปลูกมันตะเคียนงาม
73 หมู่ 5 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 014261246
1321 1-16-07-04/1-0037 ข้าวโพดหนองผักแว่น
16 หมู่ 1 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 086113854
1322 1-16-09-02/1-0014 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
200 หมู่ 4 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0898015737
1323 1-16-10-06/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเหวตาบัว
6/1 หมู่ 4 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1324 1-16-10-05/1-0003 กลุ่มส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 5 ตำบลเขารวก
80/1 หมู่ 6 ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1325 1-16-10-04/1-0013 กลุ่มพัฒนาอาชีพที่ดิน สปก.
100 หมู่ 5 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1326 1-16-10-04/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 8 ตำบลกุดตาเพชร
80 หมู่ 8 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1327 1-16-10-05/1-0005 กลุ่มทำนาและปลูกพืชไร่บ้านคลองมะนาว ตำบลเขารวก
6 หมู่ 4 ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0861324420
1328 1-16-10-05/1-0006 กลุ่มทำไร่นาแบบพอเพียงบ้านคลองมะนาว ตำบลเขารวก
144 หมู่ 4 ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0870312658
1329 1-16-10-04/1-0018 กลุ่มทำไร่บ้านกุดตาเพชร
87 หมู่ 3 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0895178211
1330 1-16-10-03/1-0011 กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านคลองสีดา
172 หมู่ 6 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0814948344
1331 1-16-10-04/1-0019 วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชไร่และไม้ยูคาบ้านคลองหิน
83 หมู่ 11 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0847717092
1332 1-16-10-05/1-0021 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลเขารวก
89 หมู่ 3 ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0892397826
1333 1-16-10-01/1-0016 บ้านลำสนธิ
169 หมู่ 1 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0869065504
1334 1-16-10-01/1-0020 กลุ่มอาชีพเกษตรกรบ้านโค้งลำสนธิ
45 หมู่ 6 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0860673375
1335 1-16-11-02/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่หมู่บ้านเขากระทิง ม.5
44/2 หมู่ 5 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 092102248
1336 1-16-11-06/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปมันสำปะหลัง ต.ชอนสารเดช
79 หมู่ 11 ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0843371246
1337 6-52-01-09/1-0020 เกษตรกรนำร่องบ้านหัวทุ่ง หมู่ 1 ตำบลบ้านแลง
298/1 หมู่ 1 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0812875585
1338 6-52-01-09/1-0021 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพดบ้านดงหมู่5
99/1 หมู่ 5 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0899552523
1339 6-52-01-09/1-0027 เกษตรกรบ้านปงตำบลบ้านแลง
152 หมู่ 2 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์
1340 6-52-01-09/1-0030 เกษตรกรพืชไร่เดินตามรอยพ่อ ม.1
183 หมู่ 1 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์
1341 6-52-01-09/1-0031 เกษตรกรรมผสมผสานแม่มาย
335 หมู่ 1 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0997499414
1342 6-52-01-09/1-0032 เกษตรทฤษฎีใหม่ ม.1 ต.บ้านแลง
223 หมู่ 1 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0998182871
1343 6-52-02-05/1-0044 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร่และพืชสวน
278/1 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0819507044
1344 6-52-02-02/1-0052 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านแม่หล่วง ม.7 ต.นาสัก
38 หมู่ 7 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0861176781
1345 6-52-02-04/1-0152 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านแม่เมาะสถานี หมู่ที่4 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลปาง
78 หมู่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 08917434481
1346 6-52-04-03/1-0070 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านท่าโป่ง
256 หมู่ 5 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0806021057
1347 6-52-07-06/1-0021 เพื่อการพัฒนาเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
66 หมู่ 5 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0895543946
1348 6-52-07-08/1-0047 แปลงใหญ่มันสำปะหลังอำเภอวังเหนือ
36 หมู่ 7 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0810294995
1349 6-52-10-02/1-0028 กลุ่มปลูกข้าวโพดบ้านอ้วนกลุ่มที่4
85/5 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0963217583
1350 6-52-10-02/1-0030 ทำไร่ข้าวโพดกลุ่มที่ 1
76/5 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0833243122
1351 6-52-10-02/1-0031 ทำไร่ข้าวโพดกลุ่มที่3
56 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1352 6-52-10-02/1-0037 กลุ่มปลูกข้าวนาปีบ้านอ้วน 4
102/1 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054331473
1353 6-52-10-01/1-0030 กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดบ้านท่าแหน
67 หมู่ 2 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1354 6-52-10-02/1-0043 เกษตรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านอ้วน
57/2 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0931513914
1355 6-52-11-03/1-0065 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านแม่กัวะหมู่ที่ 5
90 หมู่ 5 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0892643561
1356 4-42-01-10/1-0030 กลุ่มยางพารา 2009
1 หมู่ 4 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0874187679
1357 4-42-01-09/1-0019 กลุ่มมันสำปะหลัง CMR ห้วยม่วง
95 หมู่ 4 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0879463617
1358 4-42-01-09/1-0020 กลุ่มรุ่งเรืองมันสำปะหลัง
136 หมู่ 4 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1359 4-42-01-09/1-0025 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังรุ่งเรือง หมู่ 10
175 หมู่ 10 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0804044691
1360 4-42-01-09/1-0039 กลุ่มมันสำปะหลัง หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าไซ
179 หมู่ 9 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1361 4-42-01-13/1-0034 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรแบบยั่งยืนจังหวัดเลย
136 หมู่ 1 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0819640835
1362 4-42-01-05/1-0023 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราห้วยสีเสียด
248 หมู่ 5 ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0807648138
1363 4-42-01-13/1-0050 เกษตรอินทรีย์คุณธรรมครบวงจร ปลดหนี้เกษตรกร นำโฉนดที่ดินกลับบ้าน จังหวัดเลย
159 หมู่ 11 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0800622021
1364 4-42-02-04/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านเทพมงคล
111 หมู่ 3 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 0892768564
1365 4-42-02-04/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนสวาท
40 หมู่ 2 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 0895730507
1366 4-42-02-04/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนสวาท กลุ่มที่ 2
1 หมู่ 2 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 0892824816
1367 4-42-02-04/1-0020 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังโนนศิลา กลุ่มที่ 1
2 หมู่ 4 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 0810522203
1368 4-42-02-04/1-0022 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนศิลา กลุ่มที่ 2
112 หมู่ 4 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 0847905958
1369 4-42-02-04/1-0023 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนสวาท กลุ่มที่ 1
87 หมู่ 2 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์
1370 4-42-02-02/1-0087 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์
57 หมู่ 11 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 0848202293
1371 4-42-03-02/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชบ้านธาตุ
334/1 หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 062416057
1372 4-42-03-02/1-0033 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังแซมสวนยางที่ดิน ส.ป.ก.ม.14 ต.ธาตุ
38 หมู่ 14 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 042877180
1373 4-42-03-07/1-0032 กลุ่มเกษตรกรบ้านจอมศรี ม.8 ต.จอมศรี
127/1 หมู่ 8 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 087867872
1374 4-42-03-02/1-0073 กลุ่มยางพาราและมันสำปะหลังบ้านธาตุ
387/1 หมู่ 2 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0848966294
1375 4-42-03-04/1-0017 เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ 5 หมู่ 8 ต.เขาแก้ว
57/2 หมู่ 8 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0857469823
1376 4-42-03-08/1-0023 กลุ่มผลิตมันสำปะหลัง ม.3 ต.หาดทรายขาว
11 หมู่ 3 ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0828582472
1377 4-42-04-02/1-0029 กลุ่มเกษตรกรบ้านกลาง 2
300 หมู่ 2 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์ 0857454003
1378 4-42-04-04/1-0022 กองทุนเพื่อการเกษตร ห้วยบ่อซืน ม.4
5 หมู่ 4 ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1379 4-42-04-06/1-0015 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านชมเจริญ
241 หมู่ 1 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1380 4-42-04-06/1-0016 กลุ่มเกษตรปลูกยางพาราบ้านชมเจริญ หมู่ที่ 6 อ.ปากชม จ.เลย
126 หมู่ 6 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1381 4-42-04-05/1-0052 กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่ม 2 ม.10 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม
114/1 หมู่ 10 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1382 4-42-04-05/1-0060 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปากปัด
1 หมู่ 3 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1383 4-42-04-06/1-0033 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านชมน้อย
58 หมู่ 2 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1384 4-42-04-06/1-0034 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง บ.ชมเจริญ ม.1
56 หมู่ 1 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1385 4-42-05-07/1-0004 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านน้ำเย็น
102 หมู่ 2 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 070295871
1386 4-42-05-06/1-0010 กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทับกี่ 2
127 หมู่ 9 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์
1387 4-42-07-06/1-0028 กลุ่มสภาชุมชนบ้านห้วยลาด
5 หมู่ 3 ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย โทรศัพท์
1388 4-42-08-01/1-0014 ไฉนโคเนื้อ
273 หมู่ 2 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 042889384
1389 4-42-08-03/1-0011 กลุ่มโค - กระบือ บ้านน้ำพาน
82 หมู่ 3 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์
1390 4-42-08-01/1-0049 กลุ่มรวมพลัง 555
61 หมู่ 2 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0812639046
1391 4-42-08-06/1-0016 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแก่งม่วง
13/1 หมู่ 4 ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0910060350
1392 4-42-08-02/1-0054 กลุ่มต้นกล้าพัฒนาชุมชนบ้านปากห้วย
102/1 หมู่ 6 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0801985398
1393 4-42-08-01/1-0052 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยาง
75 หมู่ 5 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0883119708
1394 4-42-08-02/1-0059 สตางค์ออม 278
278 หมู่ 2 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0870625339
1395 4-42-10-10/1-0039 กองทุนปุ๋ยและยาบ้านโนนงาม
39 หมู่ 9 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0857511447
1396 4-42-10-05/1-0035 กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดและมันบ้านซำไฮ 257
54 หมู่ 10 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0872256619
1397 4-42-10-05/1-0036 กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพด/มันสำปะหลัง 631
129 หมู่ 10 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์
1398 4-42-10-05/1-0041 กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดและมันสำปะหลัง 687
30 หมู่ 10 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0872250831
1399 4-42-10-05/1-0038 กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดและมันบ้านซำไฮ 68
138 หมู่ 10 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0807318172
1400 4-42-10-05/1-0039 กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดและมันบ้านซำไฮ 688
157 หมู่ 10 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0833400675
1401 4-42-10-05/1-0040 กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดและมันบ้านซำไฮ 557
68 หมู่ 10 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0857521636
1402 4-42-10-10/1-0041 กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านผาฆ้อง กลุ่มที่ ๑
60 หมู่ 7 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0831511301
1403 4-42-10-10/1-0042 กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านผาฆ้องกลุ่ม ๒
116 หมู่ 7 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 08904136369
1404 4-42-10-10/1-0040 กลุ่มสตรีชุมชนบ้านผาฆ้องกลุ่ม ๓
75 หมู่ 7 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0846864296
1405 4-42-10-10/1-0058 กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านผาฆ้อง กลุ่มที่ ๓
95 หมู่ 7 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0880344919
1406 4-42-10-10/1-0065 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนงาม
12 หมู่ 9 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0807655505
1407 4-42-10-05/1-0057 กลุ่มมันสำปะหลังสภาเกษตร ตำบลผานกเค้า
8 หมู่ 7 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0999760787
1408 4-42-11-01/1-0023 กลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลังตำบลภูหอ
72 หมู่ 4 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย โทรศัพท์
1409 4-42-11-05/1-0034 เกษตรมิตรใหม่
31 หมู่ 2 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย โทรศัพท์
1410 4-42-11-05/1-0035 อินทรีย์เกษตรเลยตาด
2 หมู่ 2 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย โทรศัพท์ 0852211671
1411 4-42-12-03/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังแบบพอเพียง
7 หมู่ 2 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย โทรศัพท์ 0833279585
1412 4-42-12-02/1-0024 กสิกรรมทำไร่ข้าวโพดและเลี้ยงสัตว์โนนภูทอง
40 หมู่ 2 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย โทรศัพท์ 0860582346
1413 4-42-12-02/1-0026 วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมโปร่งสุวรรณ
219 หมู่ 14 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย โทรศัพท์ 0893958234
1414 4-42-14-03/1-0017 กลุ่มรักถิ่นฐาน
33 หมู่ 5 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์ 0810502181
1415 4-42-14-03/1-0026 เกษตรครบวงจรบ้านห้วยไผ่เหนือ
160 หมู่ 2 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์
1416 4-42-14-03/1-0042 ผลิตอ้อยบ้านหนองหมากแก้ว กลุ่ม 3
4 หมู่ 14 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์
1417 4-33-01-01/1-0001 พรบนดิน
90 หมู่ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045643755
1418 4-33-03-09/1-0010 ชาวนาหนองเทา
73 หมู่ 3 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1419 4-33-03-20/1-0008 อนุรักษ์ข้าวหอมมะลิหนองทามน้อย A1
78/2 หมู่ 4 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0848351582
1420 4-33-03-02/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิโนนสัง
70 หมู่ 10 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1421 4-33-04-14/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
89 หมู่ 8 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0879644498
1422 4-33-04-02/1-0010 พัฒนาการเกษตรข้าวหอมมะลิบ้านทุ่งสว่าง
26/1 หมู่ 6 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872401342
1423 4-33-04-02/1-0012 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านตาจ้อย
38 หมู่ 13 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1424 4-33-04-12/1-0012 กลุ่มผลผลิตมันสำปะหลังเพื่อการค้า
283 หมู่ 14 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833843215
1425 4-33-04-14/1-0012 เกษตรผสมผสานกระแชงเมืองใหม่
298 หมู่ 17 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1426 4-33-04-12/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกมันสำประหลังบ้านภูคำ
88 หมู่ 10 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854184242
1427 4-33-04-09/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังชุมชนบ้านม่วง
67 หมู่ 2 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1428 4-33-04-11/1-0005 กลุ่มออมทรัพย์ผู้ปลูกมันสำประหลังอย่างยั่งยืนบ้านศรีอุดม
96 หมู่ 8 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1429 4-33-04-12/1-0015 วิสาหกิจชุมชนเลื้ยงวัว
213 หมู่ 2 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0878807101
1430 4-33-04-09/1-0029 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
233 หมู่ 11 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1431 7-33-06-02/1-0010 แม่บ้านหนองอารี
123 หมู่ 1 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0874467303
1432 4-33-07-05/1-0004 กระต่ายด่อนข้าวหอมมะลิ 51
101 หมู่ 5 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0987260179
1433 4-33-08-08/1-0004 รถเกี่ยวข้าวบ้านจะกุด
20 หมู่ 7 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833849282
1434 4-33-08-02/1-0006 กองทุนผลิตข้าวโพดชุมชนบ้านซำบันได
56 หมู่ 10 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1435 4-33-08-02/1-0008 ปุ๋ยชีวภาพบ้านตำหนักไทร
186 หมู่ 7 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1436 4-33-08-04/1-0006 กลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิบ้านโพธิ์วงศ์
38 หมู่ 1 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833725079
1437 4-33-08-05/1-0008 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิบ้านกราม
20 หมู่ 2 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 08770854123
1438 4-33-08-03/1-0029 พงษ์สินศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรพอเพียง
379 หมู่ 4 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1439 4-33-10-22/1-0030 กลุ่มผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกและร้านค้าชุมชนอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
59 หมู่ 12 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899302980
1440 4-33-12-06/1-0028 กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์ตามพระราชดำริ
60 หมู่ 15 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 8958220840
1441 4-33-12-06/1-0029 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านปะโด๊ะ
84 หมู่ 8 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 883684180
1442 7-33-12-05/1-0010 เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชเศรษฐกิจบ้านน้ำคำ
33 หมู่ 11 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 879381462
1443 7-33-12-06/1-0010 เลี้ยงโคโนนดั่ง
61 หมู่ 12 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0814705101
1444 7-33-12-01/1-0012 เกษตรก้าวหน้าหนองมันปลา
31 หมู่ 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0615401467
1445 7-33-12-01/1-0018 บ้านทุ่งมนน้อย ม.7
27/1 หมู่ 7 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0883425513
1446 7-33-12-06/1-0012 เกษตรกรบ้านกอเลา ม.2
14 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0880697455
1447 7-33-12-06/1-0017 พัฒนาเกษตรโนนโก
70 หมู่ 11 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0625241509
1448 7-33-12-01/1-0021 สวัสดี
90 หมู่ 8 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0998931472
1449 7-33-12-06/1-0019 เลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อบาบารี่
73 หมู่ 15 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0968640250
1450 7-33-12-01/1-0022 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงห้วยทับทัน
27/1 หมู่ 1 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0946014305
1451 4-33-13-04/1-0025 ร้านค้าชุมชนบ้านเหมือดแอ่พัฒนา
20 หมู่ 14 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862512657
1452 4-33-14-05/1-0002 ศูนย์ข้าวชุมชน (มะลิ 105)
14/2 หมู่ 9 ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0843539010
1453 4-33-14-01/1-0045 เกษตรอินทรีวิธีชีวิตพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ
59 หมู่ 9 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0908361731
1454 4-33-15-06/1-0007 กลุ่มปลูกพริก หมู่9
105 หมู่ 9 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1455 4-33-15-01/1-0018 กลุ่มเกษตรภูคำ
24 หมู่ 3 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1456 4-33-15-05/1-0037 คนปลอดสารพิษตำบลรุ่งระวี
43 หมู่ 9 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1457 7-33-15-04/1-0010 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก
31 หมู่ 9 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1458 4-33-16-04/1-0018 เพื่อการเกษตร(ปลูกพริก)บ้านหัววัว
168 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1459 7-33-16-08/1-0010 กลุ่มผู้ปลูกพริกและผักเศรษฐกิจหมู่ 1-7 ตำบลโพนยาง
101 หมู่ 1 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0844792092
1460 4-33-17-06/1-0006 กลุ่มผู้ผลิตพืชไร่มันสำปะหลังบ้านกลาง
90 หมู่ 5 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1461 4-33-17-01/1-0009 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราบ้านโคกตาล
59 หมู่ 1 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1462 4-33-18-02/1-0022 กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิไทยปลอดสารพิษ
15 หมู่ 9 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0837321156
1463 3-27-01-08/1-0017 ผู้ปลูกพืชปลอดสารพิษและแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านน้ำซับ
87 หมู่ 1 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0861411537
1464 3-27-01-04/1-0014 ไม้ยืนต้นหนองขี้เห็น
71 หมู่ 8 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0879425897
1465 3-27-01-08/1-0023 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านคลองมะละกอ
59 หมู่ 18 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0899038289
1466 3-27-03-09/1-0004 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ดี
139 หมู่ 4 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1467 3-27-03-06/1-0034 กลุ่มทำนาและไร่มันสำปะหลัง
153 หมู่ 1 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1468 3-27-03-06/1-0059 การแปรรูปผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มมูลค่า
999 หมู่ 3 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0878322975
1469 3-27-04-06/1-0026 เกษตรทฤษฎีใหม่-สวนผสม
5 หมู่ 8 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 08852789660
1470 3-27-04-06/1-0034 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังบ้านคลองขี้เหล็ก
58 หมู่ 11 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0879787699
1471 3-27-04-06/1-0039 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังปลอดสารพิษ
126 หมู่ 12 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0806384166
1472 3-27-04-03/1-0040 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหมอนไม้
86 หมู่ 17 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0847597909
1473 3-27-04-06/1-0054 เกษตรไร่มันและไร่อ้อยบ้านคลองตะเคียนชัย
76 หมู่ 5 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0890984772
1474 3-27-04-05/1-0031 เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังบ้านบ่อลูกรัง ม.6
9 หมู่ 6 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0847090920
1475 3-27-05-09/1-0006 ไร่มันสำปะหลังชุมชนหนองหมากฝ้าย
257 หมู่ 5 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 090228243
1476 3-27-05-10/1-0020 เกษตรส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ ม.1 บ้านวังรี
246 หมู่ 1 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0892481415
1477 3-27-05-08/1-0044 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชไร่พืชสวนครัวสร้างอาชีพ
77 หมู่ 4 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0898034512
1478 3-27-06-10/1-0025 เกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ต.หนองสังข์
147 หมู่ 8 ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0819450078
1479 3-27-07-02/1-0043 ผลิตและพัฒนามันสำปะหลังตำบลหนองหว้า
72 หมู่ 7 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0899321065
1480 3-27-08-03/1-0068 แปลงใหญ่มันสำปะหลังอำเภอโคกสูง
48 หมู่ 8 ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0632127199
1481 3-27-09-02/1-0071 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านวังชุมทอง
68 หมู่ 9 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1482 3-27-09-02/1-0075 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังเกษตรอินทรีย์
96 หมู่ 11 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1483 3-27-09-02/1-0076 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมมันสำปะหลังวังชุมทอง
47 หมู่ 9 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1484 9-64-02-07/1-0011 แปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านวังลึก
58/1 หมู่ 1 ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1485 6-64-09-01/1-0017 ผู้ปลูกมันสำปะหลังลานตาเมือง
236/3 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0890464452
1486 6-64-09-03/1-0037 ผู้ปลูกมันสำปะหลังคุ้มม่วงงาม หมู่ที่12
618 หมู่ 12 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1487 6-64-09-03/1-0040 การปลูกมันสำปะหลังหมู่ที่ 13 ภูแก้ว
437/1 หมู่ 13 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0
1488 4-47-01-18/1-0014 สามมิตรรุ่งเจริญ
119 หมู่ 8 ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899645666
1489 4-47-02-01/1-0005 กลุ่มสตรีเพื่อการผลิตนิรมัย หมู่ 5
89 หมู่ 5 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 014710238
1490 4-47-02-01/1-0015 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอีกุด หมู่ 2
89 หมู่ 2 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1491 4-47-02-01/1-0029 กล่มเกษตรก้าวหน้า หมู่ 5 ตำบลกุสุมาลย์
88 หมู่ 5 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899446327
1492 4-47-03-05/1-0018 ทอผ้าฝ้ายไอ่คำบ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5
134 หมู่ 5 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร โทรศัพท์
1493 4-47-04-07/1-0002 ปลูกมันสำปะหลังบ้านอูนดงพัฒนา
231 หมู่ 1 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862190507
1494 4-47-04-07/1-0003 ปลูกมันสำปะหลังบ้านอูนดงสามัคคี
41 หมู่ 1 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857601814
1495 4-47-04-07/1-0004 กลุ่มปลูกมันบ้านนาทัน หมู่ 7
28 หมู่ 7 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1496 4-47-04-07/1-0005 ปลูกมันสำปะหลังบ้านห้วยบุ่น
41/1 หมู่ 3 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 08786490313
1497 4-47-04-07/1-0007 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองผือน้อย
13 หมู่ 2 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860030297
1498 4-47-04-04/1-0027 เกษตรทรัพย์ในดิน
105 หมู่ 3 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833553287
1499 4-47-04-07/1-0027 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังชุมชนตำบลนาใน
70 หมู่ 9 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1500 4-47-07-04/1-0018 เกษตรกรแม่บ้านมันเส้นบ้านเวฬุวัน
20 หมู่ 4 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879501080
1501 4-47-08-05/1-0007 เกษตรพอเพียงบ้านคำเจริญ ตำบลคูสะคาม
31 หมู่ 4 ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1502 4-47-08-01/1-0023 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังสุวรรณคีรี
250 หมู่ 15 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1503 4-47-09-03/1-0072 เกษตรกรกลุ่มปลูกมันสำปะหลัง
42 หมู่ 5 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0997047664
1504 4-47-09-03/1-0085 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแสง
253 หมู่ 5 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0933919089
1505 4-47-10-07/1-0021 กลุ่มโคกระบือไทยบ้านไทยเสรีหมู่8
42 หมู่ 8 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0890875455
1506 4-47-12-01/1-0070 กลุ่มข้าวหอมทองบัณฑิตชาวนา
239 หมู่ 10 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0817292517
1507 4-47-12-01/1-0071 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านสร้างแก้วพัฒนา
2 หมู่ 24 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0852742375
1508 4-47-12-01/1-0078 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองทุ่มพัฒนา
126 หมู่ 25 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0899474510
1509 4-47-14-04/1-0004 เกษตรพอเพียงโคกกลาง
243 หมู่ 6 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์
1510 4-47-14-01/1-0035 นางอย-โพนปลาโหล
237 หมู่ 5 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0981569377
1511 4-47-14-01/1-0041 วิสาหกิจชุมชนทำไร่นาสวนผสม
125 หมู่ 2 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0903476411
1512 4-47-14-04/1-0042 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกกลาง
406 หมู่ 6 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0987371405
1513 4-47-14-03/1-0024 แปรรูปมันสำปะหลังสะอาดเพื่ออาหารสัตว์บ้านม่วงคำ
258 หมู่ 4 ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0828553547
1514 4-47-14-04/1-0048 ปลูกพืชบ้านจันทร์เพ็ญ
70 หมู่ 2 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872333583
1515 4-47-16-05/1-0020 ปลูกมันสำปะหลังนาสีนวล
89 หมู่ 6 ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833410885
1516 4-47-16-01/1-0037 กลุ่มพลังชนโพนใหม่
71 หมู่ 11 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0885316328
1517 4-47-18-03/1-0012 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ
8/1 หมู่ 11 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1518 4-47-18-01/1-0005 กลุ่มเลี้ยงไหมภูพานทอง
48 หมู่ 9 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0879535164
1519 4-47-18-01/1-0008 ชมภูพานเหนือ
75 หมู่ 16 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872310755
1520 4-47-18-01/1-0013 กลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้
195 หมู่ 22 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860187099
1521 4-47-18-02/1-0017 ปลูกมันสำปะหลังบ้านฮ่องสิม หมู่ 3
115 หมู่ 3 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810548154
1522 4-47-18-02/1-0022 ปลูกมันสำปะหลังบ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14
37 หมู่ 14 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0775874128
1523 4-47-18-01/1-0014 กลุ่มผู้พัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
78 หมู่ 1 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857579792
1524 4-47-18-02/1-0027 กลุ่มชาวไร่มันสำปะหลัง หมู่ 15
95 หมู่ 15 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 845199347
1525 4-47-18-02/1-0028 กลุ่มไร่นาสวนผสม 3 A
63 หมู่ 8 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 843931098
1526 4-47-18-02/1-0032 กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
31 หมู่ 8 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0868622867
1527 4-47-18-02/1-0042 การทำเชื้อและเพาะเห็ด หมู่ที่ 6
37 หมู่ 6 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0840275350
1528 4-47-18-01/1-0035 เพาะเห็ดในโรงเรือน หมู่ที่ 23
1 หมู่ 23 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0842655422
1529 4-47-18-01/1-0037 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 21
78/1 หมู่ 21 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 089642180
1530 4-47-18-04/1-0004 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 1
50/1 หมู่ 1 ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1531 4-47-18-01/1-0057 กลุ่มค้าขายผลผลิตทางการเกษตรบ้านต้อน หมู่ที่ 3
564 หมู่ 3 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1532 4-47-18-01/1-0061 กลุ่มเกษตรหมุนเวียน หมู่ 21
105 หมู่ 21 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0891867255
1533 4-47-18-01/1-0064 ฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียง
58/2 หมู่ 13 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0909569802
1534 4-47-18-02/1-0070 กลุ่มเพาะปลูกพืชผักหมุนเวียน หมู่ 3
61 หมู่ 3 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0813806894
1535 4-47-18-01/1-0081 กลุ่มแปรรูปมันเส้นสะอาด หมู่ที่ 9 บ้านภูพานทอง
59 หมู่ 9 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1536 4-47-18-02/1-0078 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่2/1
90/1 หมู่ 1 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0907643821
1537 4-47-18-03/1-0125 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านนางเติ่ง ม.13
145/1 หมู่ 13 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1538 1-19-02-05/1-0004 กลุ่มมันสำปะหลังตำบลท่าคล้อ
33/1 หมู่ 11 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์
1539 1-19-02-06/1-0017 กลุ่มมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐ
40/2 หมู่ 6 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0897065443
1540 1-19-11-07/1-0024 กลุ่มพืชไร่เกษตรกรบ้านหนองโป่ง
74 หมู่ 9 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0872468019
1541 1-19-11-07/1-0038 กลุ่มอาชีพเสริมทำรากไม้บ้านหนองเอี่ยวใน
5 หมู่ 14 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์
1542 1-19-11-07/1-0053 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองดินแดง
131 หมู่ 11 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0928651882
1543 1-19-11-07/1-0055 บ้านหนองดินแดงคุ้มหนองไทร
92 หมู่ 11 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0923466416
1544 1-19-12-03/1-0066 ผู้ปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยดบ้านมอดินแดง
80 หมู่ 2 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0899027116
1545 1-19-12-03/1-0067 บ้านหนองมะดัน
127 หมู่ 9 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทรศัพท์
1546 1-19-12-03/1-0068 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านงิ้วงาม
444 หมู่ 5 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0890840884
1547 1-19-12-03/1-0069 มันน้ำหยดบ้านหนองบอน 2
53/2 หมู่ 9 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทรศัพท์
1548 1-19-12-03/1-0072 มันน้ำหยดบ้านหนองบอน
88 หมู่ 9 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทรศัพท์
1549 1-19-12-03/1-0073 มันน้ำหยดบ้านหนองบอนพัฒนา
104 หมู่ 9 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทรศัพท์
1550 1-19-12-03/1-0070 มันน้ำหยดบ้านหนองบอน 3
16/1 หมู่ 9 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0843372852
1551 1-19-13-06/1-0015 กลุ่ม(สพช.)บ้านเขายอดเอียง หมู่ 5
113/2 หมู่ 5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036200971
1552 2-72-02-14/1-0015 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองกอก
7/1 หมู่ 5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0852894771
1553 2-72-02-09/1-0016 กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำดงหนองอีดอก
64/1 หมู่ 7 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0817599326
1554 2-72-03-02/1-0029 กลุ่มเกษตรกรชาวไร่บ้านหนองผือ
120 หมู่ 6 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 070316436
1555 2-72-03-06/1-0032 ผู้ปลูกมันสำปะหลังคุณภาพ
14/1 หมู่ 2 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0871680278
1556 2-72-03-07/1-0025 ผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
56/3 หมู่ 1 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0861274724
1557 2-72-09-07/1-0030 สวนแผนสมบูรณ์
215 หมู่ 5 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0819812613
1558 7-32-03-07/1-0018 โคเนื้อแดนที่ราบสูงโพนงอย
14 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0910423470
1559 4-32-05-07/1-0009 กลุ่มเกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเองบ้านกระวัน
26 หมู่ 7 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0814703597
1560 7-32-05-11/1-0013 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านพยุงสุข
71 หมู่ 6 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1561 4-32-06-10/1-0004 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านใหม่ดงเย็น
14 หมู่ 4 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0872498193
1562 4-32-06-06/1-0017 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านแนงมุด
163 หมู่ 13 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 048343428
1563 4-32-06-06/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านแนงมุดหมู่13
135 หมู่ 13 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0847116278
1564 7-32-06-01/1-0010 เกษตรกรบ้านศรีพระจันทร์
114 หมู่ 11 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833831393
1565 7-32-06-07/1-0013 ผู้ปลูกและแปรรูปมันสำปะหลังตำบลโคกตะเคียน
17 หมู่ 3 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0872469870
1566 7-32-06-01/1-0013 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่บ้านปราสาทเบง
80 หมู่ 14 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0861218495
1567 7-32-06-06/1-0012 ปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลแมงมุด
171 หมู่ 1 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1568 7-32-10-09/1-0016 เกษตรกระเทียมรุ่งเรือง
51 หมู่ 1 ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0642010570
1569 7-32-13-02/1-0026 ปลูกอ้อยแบบยั่งยืน
87 หมู่ 11 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1570 4-32-14-02/1-0007 กลุ่มปลูกยางพารา บ้านโคกกกลางใหม่
80 หมู่ 11 ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0811475006
1571 4-32-14-03/1-0036 กลุ่มผลิตพืชมันสำปะหลังพลังงานทดแทนบ้านหนองหลวง
24 หมู่ 11 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1572 4-32-14-03/1-0021 กลุ่มผู้ปลูมันสำปะหลังทานตะวัน
50 หมู่ 10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1573 4-32-14-03/1-0022 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังศรทานตะวัน
37 หมู่ 10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1574 4-32-14-01/1-0007 กลุ่มปลูกพืชไร่นาพนมดงรัก
18 หมู่ 6 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044508133
1575 4-32-14-03/1-0064 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านทานตะวันหมู่ที่ 10
82 หมู่ 10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1576 4-37-01-19/1-0004 สหกรณ์เลี้ยงโคนาเจริญ
191 หมู่ 8 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 078721053
1577 4-37-01-07/1-0004 คนภูเขา
45 หมู่ 8 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0872594394
1578 4-37-01-14/1-0009 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านหาดทรายมูล
71 หมู่ 2 ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1579 4-37-01-18/1-0001 ไร่นาสวนผสมบ้านนาเยีย
143 หมู่ 8 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0878713541
1580 4-37-01-16/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านกุดน้ำคำ
297 หมู่ 1 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0883705174
1581 4-37-01-13/1-0005 ข้าวหอมมะลิคุณภาพ บ้านคำกลาง
61 หมู่ 7 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0814576539
1582 4-37-01-19/1-0022 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านนาแต้ หมู่ 2
33/2 หมู่ 2 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0813609681
1583 4-37-01-13/1-0008 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านทับเมย
114 หมู่ 12 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0817185530
1584 4-37-01-18/1-0003 เกษตรผสมผสาน หมู่ 1
91 หมู่ 1 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0818150298
1585 4-37-01-13/1-0012 เกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านทับเมย
235 หมู่ 12 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1586 4-37-01-19/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกสำราญ
29 หมู่ 4 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0899172274
1587 4-37-01-01/1-0009 ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
77 หมู่ 20 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045452991
1588 4-37-01-01/1-0012 เครือข่ายเกษตรกรไทยเชิงพาณิชย์
190 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0817602238
1589 4-37-01-07/1-0027 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคึมใหญ่
22 หมู่ 2 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1590 4-37-01-07/1-0028 คนบ้านเฮา
31 หมู่ 8 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821340030
1591 4-37-01-11/1-0022 ผู้ผลิตมันเส้นอินทรีย์ส่งออกจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง 2 บ้านภูจำปา 2
31 หมู่ 8 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1592 4-37-01-01/1-0026 กลุ่มปลูกมันปลดหนี้
91/1 หมู่ 10 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0831006087
1593 4-37-01-11/1-0024 กลุ่มผู้ผลิตหัวมันอินทรีย์ส่งออก จ.อำนาจเจริญ หมู่ 4
152 หมู่ 4 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0870795469
1594 4-37-01-07/1-0046 กองทุนเครือข่ายพัฒนาชีวิตเกษตรกร หมู่ 5 บ้านหนองเม็ก กลุ่ม 3
63 หมู่ 5 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1595 4-37-01-18/1-0031 ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ม.2
88 หมู่ 2 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0849591993
1596 4-37-01-08/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโคและผลิตข้าวอินทรีย์ ม.2 ต.นาผือ
127 หมู่ 2 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0837212260
1597 4-37-01-04/1-0034 ศูนย์เรียนรู้โคพันธุ์ดีตำบลปลาค้าว
52 หมู่ 11 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0801630025
1598 4-37-01-07/1-0050 กลุ่มเกษตรกรทำไร่มันสำปะหลัง
114 หมู่ 1 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0848302550
1599 4-37-01-10/1-0031 กลุ่มปลูกไร่ไรเบอรี่อินทรีย์
129 หมู่ 6 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821264767
1600 4-37-01-13/1-0031 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโสกโดน ม.3
18 หมู่ 3 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0873578052
1601 7-37-01-13/1-0010 กลุ่มโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
6 หมู่ 14 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0850550512
1602 7-37-01-11/1-0011 กลุ่มข้าวหอมมะลิ หมู่ที่ 8
53 หมู่ 8 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1603 7-37-01-04/1-0011 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตโคขุนตำบลปลาค้าว
23 หมู่ 3 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0859230462
1604 7-37-01-05/1-0011 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
98 หมู่ 2 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0892846388
1605 7-37-01-16/1-0011 กลุ่มข้าวหอมมะลิ หมู่ 12
22 หมู่ 12 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0801547850
1606 7-37-01-13/1-0018 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนหนามแท่ง
25 หมู่ 3 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1607 7-37-01-11/1-0015 กลุ่มฅนเลี้ยงควาย
13 หมู่ 3 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0983430516
1608 7-37-01-11/1-0016 กลุ่มเกษตรนางฟ้าภูฐาน
102/1 หมู่ 4 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0924947532
1609 7-37-01-07/1-0021 กลุ่มกองทุนพัฒนาชีวิตเกษตรกรบ้านหนองเม็ก (กลุ่ม 2)
107 หมู่ 5 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0939122884
1610 7-37-01-16/1-0013 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ บ้านนาสีนวล
5 หมู่ 8 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0624914596
1611 7-37-01-19/1-0010 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านนาเจริญ ม.8
145 หมู่ 8 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0926258601
1612 7-37-01-19/1-0011 กลุ่มแม่โคพันธุ์ดี หมู่ 8 บ้านนาเจริญ
169 หมู่ 8 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0935529631
1613 7-37-01-04/1-0014 กลุ่มกองบุญโค-กระบือ พระเทพวราลังการ ม.1 ต.ปลาค้าว
89 หมู่ 1 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1614 7-37-01-08/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาผือ
46 หมู่ 1 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0929096396
1615 7-37-01-13/1-0024 กลุ่มโค-กล้วยหอม
169 หมู่ 14 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0939547712
1616 7-37-01-16/1-0015 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านห้วยร่องคำ หมู่ 10
65 หมู่ 10 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833689030
1617 7-37-01-15/1-0011 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงบ้านหนองหิน หมู่ 3
64 หมู่ 3 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0876450853
1618 4-37-02-05/1-0003 เลี้ยงสัตว์บ้านป่าก่อ
75 หมู่ 12 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0879644611
1619 4-37-02-03/1-0007 ปลูกมันสำปะหลังบ้านคำเดือย หมู่ 2
105 หมู่ 2 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0806235724
1620 4-37-02-01/1-0029 เกษตรอินทรีย์แปลง 4 หมู่ 11
69 หมู่ 11 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0899810601
1621 4-37-02-05/1-0020 กลุ่มผู้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง
76 หมู่ 11 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0872509934
1622 4-37-02-02/1-0035 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านคันสูง
42 หมู่ 3 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1623 4-37-02-02/1-0036 กลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์บ้านโคกสะอาด
8 หมู่ 6 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1624 4-37-02-05/1-0043 กลุ่มออมทรัพย์พิทักษ์ไทย
76 หมู่ 10 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1625 4-37-02-05/1-0044 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์
36 หมู่ 10 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1626 4-37-02-05/1-0045 กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาการเกษตรแบบแผสมผสาน
56 หมู่ 11 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0818778089
1627 4-37-02-05/1-0048 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ป่าก่อ
87 หมู่ 7 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0828686296
1628 4-37-02-03/1-0035 ปลูกมันสำปะหลังอินทรี่ย์ หมู่ 9
129 หมู่ 9 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0918287368
1629 4-37-02-04/1-0027 ปลูกมันสำปะหลังหมู่ที่ 4 ต.โคกก่ง
117 หมู่ 4 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1630 7-37-02-03/1-0010 ปลูกพืชเศรษฐกิจแบบเกษตรอินทรีย์
166 หมู่ 9 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0852025279
1631 7-37-02-03/1-0011 ปลูกมันสำปะหลังแนวใหม่
1 หมู่ 9 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0810649776
1632 7-37-02-05/1-0011 ปลูกมันเกษตรอินทรีย์ลาน ส.ชมภู
239 หมู่ 3 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0857635966
1633 7-37-02-01/1-0012 กลุ่มผู้ผลิตมันเส้น อ.ชานุมาน
269 หมู่ 14 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1634 7-37-02-04/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์นาสำราญ
37 หมู่ 12 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0857809730
1635 7-37-02-03/1-0013 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ลานมันยิ่งเจริญ
107 หมู่ 7 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1636 7-37-02-04/1-0014 ลานโชคฮวดเฮงมันอินทรีย์
199 หมู่ 8 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1637 7-37-02-03/1-0014 ลานมันจิตลัดดาโชคพานิชย์
145 หมู่ 7 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1638 7-37-02-01/1-0021 กลุ่มเลี้ยงโคพัฒนาอาชีพนิคมฯแปลง 3
157 หมู่ 7 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0887136472
1639 7-37-02-04/1-0016 กลุ่มผู้ประกอบการลานมันชานุมาน
199 หมู่ 8 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0801575947
1640 7-37-02-03/1-0015 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านพรเจริญ
280 หมู่ 11 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1641 7-37-02-04/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์บ้านห้วยซำ
47 หมู่ 13 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821487758
1642 7-37-02-01/1-0026 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.6 นาสีดา
2 หมู่ 6 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0986261385
1643 7-37-02-05/1-0013 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านพิทักษ์ไทย
60 หมู่ 10 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1644 7-37-02-02/1-0012 กลุ่มรับซื้อมันสำปะหลังบ้านโคกนกกระเต็น
120 หมู่ 7 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0847903794
1645 7-37-02-05/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ห้วยกระแสน
37 หมู่ 7 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821545470
1646 7-37-02-01/1-0030 กลุ่มลี้ยงโคเนื้อนิคมฯแปลง 1
79/1 หมู่ 10 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0938141087
1647 7-37-02-03/1-0019 ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์คำเดือย ม.8
268 หมู่ 8 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0852521140
1648 7-37-02-02/1-0015 เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านหินขัน
68 หมู่ 4 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1649 7-37-02-01/1-0034 เกษตรบ้านนิคมฯแปลงที่ 6
79 หมู่ 13 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1650 7-37-02-04/1-0024 กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ หมู่ 8
247 หมู่ 8 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0935682124
1651 7-37-02-05/1-0022 กลุ่มชาวสวนยางบ้านพิทักษ์ไทย
33 หมู่ 10 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0935054305
1652 7-37-02-04/1-0029 เลี้ยงวัวบ้านนางาม ม.4
52 หมู่ 4 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0844781874
1653 7-37-02-05/1-0027 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านเทพสถิตย์
58 หมู่ 12 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1654 7-37-02-05/1-0032 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ม.1
120 หมู่ 1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862597669
1655 4-37-03-06/1-0013 เลี้ยงโคแม่พันธุ์เนื้อ หมู่ 4 ตำบลโนนงาม
104 หมู่ 4 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0812855751
1656 4-37-03-06/1-0016 กลุ่มพืชไร่เกษตร
67 หมู่ 7 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1657 4-37-03-02/1-0016 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง หมู่ 9 ต.คำโพน
9 หมู่ 9 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1658 4-37-03-02/1-0019 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ ม.4 ต.คำโพน
30 หมู่ 4 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1659 4-37-03-02/1-0023 กลุ่มเลี้ยงหมู หมู่ 6 ตำบลคำโพน
164 หมู่ 6 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821403845
1660 4-37-03-03/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านห้วยงูเหลือม ม.5 ต.นาหว้า
46 หมู่ 5 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1661 4-37-03-03/1-0012 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 9 ตำบลนาหว้า
117 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862631531
1662 4-37-03-07/1-0023 กลุ่มพัฒนาโคพันธุ์พื้นเมือง ม.9 ต.นาป่าแซง
10 หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1663 4-37-03-01/1-0013 กลุ่มเกษตรผสมผสานตำบลหนองข่า
112 หมู่ 6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1664 4-37-03-02/1-0039 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 9 ตำบลคำโพน
223 หมู่ 9 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1665 4-37-03-06/1-0029 กลุ่มเลี้ยงหมู หมู่ 4 ตำบลโนนงาม
58 หมู่ 4 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1666 7-37-03-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ บ้านทวีผล หมู่ 6 ตำบลนาหว้า
145 หมู่ 6 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1667 7-37-03-03/1-0015 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 9 ตำบลนาหว้า
216 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1668 7-37-03-03/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ พื้นบ้าน หมู่ 9 ตำบลนาหว้า
69 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1669 7-37-03-06/1-0017 กลุ่มเลี้ยงเป็ดบาบารี่โนนงาม หมู่ 4 ตำบลโนนงาม
11 หมู่ 4 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1670 7-37-03-07/1-0015 กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนโคกพระ-วินัยดี
119 หมู่ 10 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1671 7-37-03-06/1-0018 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองโนนงาม หมู่ 4 ตำบลโนนงาม
60 หมู่ 4 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1672 7-37-03-06/1-0019 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์โนนงาม หมู่ 4 ตำบลโนนงาม
3 หมู่ 4 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1673 7-37-03-07/1-0017 กลุ่มเกษตรบ้านสามแยกชมพู
22 หมู่ 6 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1674 4-37-04-02/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านศรีคูณ
82 หมู่ 7 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1675 4-37-04-02/1-0007 กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านหนองดั่ง
55 หมู่ 11 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 033769456
1676 4-37-04-02/1-0019 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือแม่พันธุ์ บ้านสร้อย
80 หมู่ 10 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862597865
1677 4-37-04-02/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านอุ่มยาง
19 หมู่ 6 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0812596585
1678 4-37-05-05/1-0033 เกษตรพอเพียง หมู่ 1 หนองไฮ
162 หมู่ 1 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1679 4-37-05-02/1-0021 สตรีรวมพลัง
61 หมู่ 10 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833673898
1680 4-37-05-01/1-0051 สมุนไพรธารทอง
249 หมู่ 3 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1681 7-37-05-05/1-0022 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านดอนหมู
166 หมู่ 5 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1682 7-37-06-06/1-0013 วิสาหกิจชุมชนปลูกมันสำปะหลังคุณภาพดีบ้านนาคู หมู่ 9 ต.สร้างถ่อน้อย
182 หมู่ 9 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0959215403
1683 7-37-06-06/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังคุณภาพดี หมู่ 8 ต.สร้างถ่อน้อย
77 หมู่ 8 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0887530731
1684 7-37-06-06/1-0012 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังคุณภาพดีบ้านสร้างถ่่อใน หมู่ 13
74 หมู่ 13 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0621727489
1685 7-37-06-06/1-0015 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมันสำปะหลังคุณภาพดีบ้านสร้างถ่อใน หมู่ 3
69/1 หมู่ 3 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0981310289
1686 7-37-06-06/1-0017 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังคุณภาพ บ้านคำน้อย หมู่ 2
119 หมู่ 2 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1687 7-37-06-06/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังคุณภาพดี บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10
31 หมู่ 10 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0898449257
1688 7-37-06-06/1-0022 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านคำข่า หมู่ 4 ต.สร้างถ่อน้อย
14 หมู่ 4 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0967595639
1689 7-37-06-08/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังคุณภาพดีบ้านโต่งโต้น
8 หมู่ 4 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0929097309
1690 7-37-06-06/1-0023 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง บ้านโนนแคน
12 หมู่ 7 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0804758713
1691 7-37-06-06/1-0025 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ดีบ้านสร้างถ่อนอก ม.11
199 หมู่ 11 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1692 7-37-06-02/1-0021 พัฒนาอาชีพปศุสัตว์บ้านกุดซวย หมู่ 4
66 หมู่ 4 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0934841845
1693 4-41-01-19/1-0002 แม่บ้านนาสมบูรณ์
81 หมู่ 8 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 010497556
1694 4-41-02-03/1-0014 กลุ่มผู้ผลิตอ้อยโรงงานบ้านหนองเม็ก
147 หมู่ 13 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1695 4-41-02-02/1-0037 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านดอนเหมือดแก้ว
28 หมู่ 13 ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0933241712
1696 4-41-03-03/1-0013 กลุ่มเกษตรรุ่งเรือง
8 หมู่ 4 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 057552130
1697 4-41-03-05/1-0025 มันเส้นสะอาดหนองแซงสร้อย หมู่ 5,7,9
68 หมู่ 5 ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0872202280
1698 4-41-03-04/1-0034 บ้านหนองแสง
45 หมู่ 6 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0934671396
1699 4-41-04-14/1-0002 กลุ่มออมทรัพย์สภาชุมชนบ้านกุดยางแสงสว่าง
156 หมู่ 2 ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 072223190
1700 4-41-04-03/1-0009 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านคำเลา
34 หมู่ 10 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 010500448
1701 4-41-04-16/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 9
129 หมู่ 9 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0862293462
1702 4-41-04-15/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังอำเภอกุมภวาปี
7 หมู่ 2 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0810505520
1703 4-41-04-04/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลแชแล
92 หมู่ 5 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0833582653
1704 4-41-04-09/1-0011 กลุ่มพัฒนาพืชไร่บ้านโนนศรีสมพร
69 หมู่ 10 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0868315033
1705 4-41-04-04/1-0014 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านยางหล่อ
162 หมู่ 6 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042203017
1706 4-41-04-03/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนงาม
49 หมู่ 16 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 077746298
1707 4-41-04-03/1-0013 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 14
98 หมู่ 14 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 033619570
1708 4-41-04-14/1-0009 ปลูกอ้อยและปลูกมันสำปะหลังบ้านคำล่อง
1 หมู่ 7 ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 078592278
1709 4-41-05-03/1-0004 ผลิตมันสำปะหลังเพื่อการค้าบ้านเสาเล้า
24 หมู่ 10 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1710 4-41-05-04/1-0005 ผลิตมันสำปะหลังบ้านทมนางาม
180 หมู่ 1 ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1711 4-41-05-06/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแสง
11 หมู่ 8 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1712 4-41-05-03/1-0022 สภาชุมชนบ้านเสาเล้า-ศรีสวัสดิ์ ม.5,8,10
3 หมู่ 8 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1713 4-41-05-02/1-0030 เกษตรกรแม่บ้านทำไร่-อ้อย บ้านโนนสำราญ ม.6
88 หมู่ 6 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1714 4-41-06-06/1-0001 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
119 หมู่ 3 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 072179347
1715 4-41-06-06/1-0003 กลุ่มเกษตรสัมพันธ์ปุ๋ยอินทรีย์บ้านบ่อปัมท์
34 หมู่ 4 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 078610480
1716 4-41-07-03/1-0018 เกษตรอินทรีย์ครบวงจร หมู่ 3 ต.นาชุมแสง
6 หมู่ 3 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0830608329
1717 4-41-07-01/1-0030 เครื่องไม้เฟอร์นิเจอร์ หมู่ 10 ต.ทุ่งฝน
208 หมู่ 10 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1718 4-41-07-02/1-0026 ร้านค้าเกษตรแปรรูปผสมผสานวิถีไทยตำบลทุ่งใหญ่
201 หมู่ 3 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0836676843
1719 4-41-08-02/1-0015 กลุ่มมันสำปะหลัง
144 หมู่ 12 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 061415575
1720 4-41-08-04/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอำเภอไชยวาน
234 หมู่ 4 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1721 4-41-09-01/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกศรี ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ
90 หมู่ 4 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042382285
1722 4-41-09-04/1-0015 กลุ่มผู้ปลูกอ้อย บ้านคำค้อ หมู่8 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ
165 หมู่ 8 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0833394984
1723 4-41-09-07/1-0008 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ตาดอึ้ง ตำบลตาดทอง
30 หมู่ 1 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0833430630
1724 4-41-09-07/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังไทรทอง ต.ตาดทอง
98 หมู่ 10 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0817695975
1725 4-41-09-04/1-0021 เกษตรกรแบบผสมผสาน บ้านกุงเจริญ ต.หัวนาคำ
172 หมู่ 12 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 070659583
1726 4-41-09-01/1-0005 เกษตรแม่บ้านศรีเจริญ
114 หมู่ 11 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 040302715
1727 4-41-09-04/1-0022 กลุ่มพัฒนาเพิ่มผลผลิตการเกษตรคำค้อ ต.หัวนาคำ
195 หมู่ 8 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 095744218
1728 4-41-09-04/1-0025 ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพบ้านกุดอีเฒ่า
221 หมู่ 2 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1729 4-41-09-07/1-0017 กลุ่มราษฎร์สมบูรณ์ผ้างาม
9 หมู่ 2 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0806074296
1730 4-41-09-03/1-0020 เลี้ยงโค-กระบือบ้านตะเคียนทอง
45 หมู่ 9 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1731 4-41-09-01/1-0023 แปรรูปอาหาร TMR ต.หัวนาคำ
174 หมู่ 10 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1732 4-41-09-01/1-0026 เกษตรกรผู้ผลิตมันเส้นสะอาด ข้าวปลอดภัย โคเนื้อไทยยั่งยืน
103 หมู่ 11 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1733 4-41-10-03/1-0017 ปลูกมันสำปะหลังก้าวหน้าบ้านนานกชุม
145 หมู่ 3 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1734 4-41-11-09/1-0037 กลุ่มทำนาโพธิ์ท่าเมือง
48 หมู่ 7 ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0828362683
1735 4-41-17-09/1-0020 ทำข้าวเม่าเมืองพาน
80 หมู่ 15 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0851348170
1736 4-41-17-02/1-0032 กลุ่มผลิตอ้อยและมันสำปะหลัง
171 หมู่ 1 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1737 4-41-17-05/1-0023 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 3 บ้านโพน
31 หมู่ 3 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1738 4-41-17-09/1-0032 อ้อยการค้าตำบลเมืองพาน หมู่ที่ 2
168 หมู่ 2 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0870664494
1739 4-41-17-04/1-0051 ส่งเสริมการเกษตรปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง ม.3 คำบง
169 หมู่ 3 ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1740 4-41-17-03/1-0030 กลุ่มแม่บ้านหนองแก ตำบลเขือน้ำ
24 หมู่ 10 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0990105359
1741 4-41-18-02/1-0026 วิสาหกิจชุมชนเกษตรชุมชน
72 หมู่ 17 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0828502879
1742 4-41-18-07/1-0022 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังแปลงใหญ่อำเภอน้ำโสม
325 หมู่ 5 ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1743 4-41-19-07/1-0027 ชุมชนแบบผสมผสานเกษตรพอเพียง
210 หมู่ 3 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1744 4-41-19-07/1-0028 เกษตรผสมผสานบ้านยางน้อย
117 หมู่ 3 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1745 4-41-21-04/1-0029 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองประเสริฐ หมู่ 10
35 หมู่ 10 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1746 4-41-21-02/1-0038 กลุ่มปลูกข้าวโพดฝักสดท่ายม หมู่ 8
157 หมู่ 8 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1747 4-41-21-02/1-0045 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรท่ายม ต.แสงสว่าง
39 หมู่ 5 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0856469103
1748 4-41-21-02/1-0046 กลุ่มตลาดยางพาราบ้านท่ายม
66 หมู่ 8 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0856434012
1749 4-41-22-03/1-0003 กลุ่มมันสำปะหลังบ้านคีรีวงกต
37 หมู่ 4 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1750 4-41-22-01/1-0008 กลุ่มเกษตรพอเพียงนาสมนึก
88 หมู่ 6 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042257172
1751 4-41-22-03/1-0016 กลุ่มผลิตมันสำปะหลังคีรีวงกต หมู่ที่ 8
5 หมู่ 4 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0831486018
1752 4-41-24-04/1-0010 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคำแคน
89 หมู่ 10 ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0857579336
1753 4-41-25-02/1-0017 เกษตรอินทรีย์คุณธรรมครบวงจร หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยสามพาด
44 หมู่ 8 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0801858789
1754 4-41-25-03/1-0048 กลุ่มมันสำปะหลังโพนทอง
58 หมู่ 5 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0969871859
1755 6-53-01-09/1-0022 บ้านไร่กล้วยเหนือ
169 หมู่ 13 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0865105151
1756 6-53-02-04/1-0016 กลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำอ่าง ม.8
571 หมู่ 8 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0840493952
1757 6-53-02-04/1-0020 กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.4 ต.น้ำอ่าง
24/1 หมู่ 4 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1758 6-53-02-04/1-0022 กลุ่มทำไร่อ้อย หมู่ 4 ตำบลน้ำอ่าง
92/9 หมู่ 4 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055454264
1759 6-53-02-04/1-0023 กลุ่มออมทรัพย์และการเกษตร ต.น้ำอ่าง
39 หมู่ 1 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0849893439
1760 6-53-02-04/1-0024 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ทำนา ต.น้ำอ่าง
45 หมู่ 10 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0866785356
1761 6-53-02-04/1-0031 กลุ่มส่งเสริมปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 5 ตำบลน้ำอ่าง
84/8 หมู่ 5 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0865927367
1762 6-53-02-04/1-0030 กลุ่มเกษตรกร หมู่10 บ้านเนินสวรรค์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
48 หมู่ 10 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0832174767
1763 6-53-02-01/1-0032 กลุ่มเกษตรบ้านหัวดาน
49/5 หมู่ 8 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0857326769
1764 6-53-02-01/1-0033 การเกษตรบ้านพิกุลทอง
86 หมู่ 7 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0813945257
1765 9-53-02-01/1-0011 กลุ่มต้นกล้าพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1 จ.อุตรดิตถ์
92/1 หมู่ 6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0961912400
1766 9-53-02-01/1-0012 กลุ่มต้นกล้าพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2 จ.อุตรดิตถ์
140 หมู่ 6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0817076188
1767 6-53-04-04/1-0001 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านนำไคร้
6 หมู่ 1 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 078418861
1768 6-53-05-04/1-0012 กลุ่มเกษตรไร่มันสำปะหลัง
28/2 หมู่ 1 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0817853108
1769 6-53-06-01/1-0033 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังห้วยทราย
152 หมู่ 2 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1770 6-53-06-03/1-0030 ค้าพืชไร่ม่วงชุม
177 หมู่ 3 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0862053188
1771 6-53-07-10/1-0022 กลุ่มทำนาบ้านปากเหมือง
61 หมู่ 1 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0876353275
1772 6-53-07-10/1-0033 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง
76 หมู่ 6 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0845918140
1773 6-53-07-10/1-0036 เกษตรกรทำนา หมู่ 5
108 หมู่ 5 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1774 6-53-07-10/1-0037 กลุ่มเกษตรกรทำนาปี ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนาอิน
55 หมู่ 7 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0816751370
1775 6-53-07-11/1-0111 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านกลาง ซอย 5
62 หมู่ 4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1776 6-53-07-10/1-0043 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โคขุน/ปลูกพืชปฏิรูปที่ดินนาอิน1
83/1 หมู่ 5 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1777 6-53-07-11/1-0116 กลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 1 บ้านนาอิซาง
70/5 หมู่ 1 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0870336832
1778 6-53-07-11/1-0117 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชมันสำปะหลัง หมู่ 4
163/1 หมู่ 4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0895674658
1779 6-53-07-11/1-0121 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังพื้นที่ ส.ป.ก.
7/3 หมู่ 3 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0891786037
1780 6-53-07-11/1-0122 กลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราพื้นที่ ส.ป.ก.ตำบลนายาง
29 หมู่ 2 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0803464469
1781 6-53-07-10/1-0054 กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรเฟื่องฟ้าสีขาว
4 หมู่ 7 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0879434161
1782 6-53-07-10/1-0056 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 6 ตำบลนาอิน
133 หมู่ 6 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0875275601
1783 6-53-07-10/1-0057 ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ หมู่ 6 ตำบลนาอิน
92 หมู่ 6 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0850512586
1784 6-53-07-10/1-0070 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านนาอิน หมู่ 6
105/1 หมู่ 6 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0852701663
1785 9-53-07-10/1-0010 กลุ่มเกษตรกรนำร่องผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลนาอิน
66 หมู่ 2 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1786 6-53-09-04/1-0015 ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์น้ำพี้ หมู่ที่ 1
116 หมู่ 1 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0862077528
1787 6-53-09-01/1-0020 กลุ่มผู้ผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ม.8 ต.ผักขวง
69/2 หมู่ 8 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1788 6-53-09-01/1-0022 ปลูกข้าวโพด หมู่ที่ 5 ตำบลผักขวง
16 หมู่ 5 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1789 6-53-09-01/1-0035 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังน้ำหมีน้อย
47 หมู่ 5 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1790 6-53-09-03/1-0064 ผู้ผลิตพืชไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.6-7 ต.ป่าคาย
16/1 หมู่ 7 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1791 6-53-09-03/1-0066 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ม.4 ต.ป่าคาย
23 หมู่ 4 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0862064132
1792 6-53-09-03/1-0067 กลุ่มเกษตรกร ม.8 ต.ป่าคาย
129 หมู่ 8 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0858758978
1793 6-53-09-01/1-0052 สันหลังของชาติ
299 หมู่ 12 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1794 6-61-02-10/1-0011 กลุ่มทำไร่มันสำปะหลัง
288/1 หมู่ 15 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1795 6-61-02-10/1-0092 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 13
119 หมู่ 13 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1796 9-61-03-05/1-0010 ปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด
278 หมู่ 11 ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1797 9-61-03-05/1-0013 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 11 ตำบลบ่อยาง
278 หมู่ 11 ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0860976481
1798 9-61-04-09/1-0011 กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเขาบางแกรก
4 หมู่ 3 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0961475376
1799 9-61-04-09/1-0012 ผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลเขาบางแกรก
135 หมู่ 5 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0856519506
1800 6-61-06-02/1-0006 แสงจันทร์สว่างใจ
144 หมู่ 11 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1801 6-61-06-10/1-0005 พัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังบ้านพุสำโรง
31 หมู่ 5 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1802 6-61-07-03/1-0026 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาการปลูกพืชไร่บ้านซับป่าพลูใหม่
188 หมู่ 8 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0899576511
1803 6-61-07-04/1-0033 กลุ่มปลูกผักอินทรีย์และพืชไร่เขาไม้นวน 1
17 หมู่ 3 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0801186903
1804 6-61-07-03/1-0028 กลุ่มปลูกพืชไร่และผักอินทรีย์บ้านซับป่าพลู2
2 หมู่ 8 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0878469887
1805 9-61-07-04/1-0010 กลุ่มไร่มันสำปะหลังบ้านโป่งมะค่า
111 หมู่ 7 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0879046531
1806 9-61-07-03/1-0010 กลุ่มบ้านคลองชะนีล่าง
38/3 หมู่ 7 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0992906412
1807 9-61-07-03/1-0014 กลุ่มเลี้ยงสัตว์/พืชไร่ บ้านคลองชะนีล่าง
198 หมู่ 7 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0810437908
1808 9-61-07-03/1-0015 เกษตรกรรมแปลงใหญ่ตำบลป่าอ้อ
68 หมู่ 7 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0822933393
1809 4-34-01-12/1-0006 สระบงกชเกษตรพลังงาน
137 หมู่ 17 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 050880471
1810 4-34-01-08/1-0018 บัวสวรรค์เกษตรพลังงาน
80/13 หมู่ 23 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 094235553
1811 4-34-01-01/1-0004 บัวชมพูเกษตรพลังงาน
4/1 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 043013447
1812 7-34-02-09/1-0010 กลุ่มไร่มันสำปะหลังบ้านพะเนียด
57 หมู่ 10 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1813 7-34-02-11/1-0013 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านดอนใหญ่เหนือ
133 หมู่ 2 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0910181369
1814 4-34-03-03/1-0006 ปลูกมันสำปะหลังบ้านนาโพธิ์ใต้
84 หมู่ 2 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1815 4-34-03-04/1-0004 กลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรบ้านกุดเรือคำ
5 หมู่ 8 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0837265620
1816 4-34-03-01/1-0040 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังและนาข้าว
145 หมู่ 5 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1817 7-34-03-04/1-0011 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านกุดเรือคำ
146 หมู่ 8 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1818 7-34-03-02/1-0013 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม
176 หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1819 4-34-04-06/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลชีทวน
117 หมู่ 3 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 086102989
1820 4-34-04-16/1-0002 กลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราในเขตสปก.บ้านหนองกวาง
68/1 หมู่ 8 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0847371874
1821 4-34-04-06/1-0006 กลุ่มปลูกถั่วลิสง มันสำปะหลังและข้าวปลอดสารพิษ
214 หมู่ 3 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1822 4-34-05-13/1-0007 เลี้ยงโคเนื้อบ้านนาชุมใต้
1 หมู่ 3 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1823 4-34-05-10/1-0023 เกษตรผสมผสานตำบลแก้งเหนือ
131 หมู่ 10 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1824 4-34-05-08/1-0013 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเพื่อผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรบ้านโพธิ์เมือง
49 หมู่ 9 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045491513
1825 4-34-05-12/1-0008 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านป่าข่าเหนือ
50 หมู่ 10 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0810680100
1826 4-34-05-12/1-0009 กลุ่มอาชีพบ้านป่งคอม
62 หมู่ 8 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0853051051
1827 4-34-05-03/1-0021 ปลูกพืชปลอดสารพิษบ้านนางาม
5 หมู่ 17 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0890669318
1828 4-34-05-04/1-0013 เพื่อนเกษตรดินไท(24)
187 หมู่ 5 ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0828626751
1829 4-34-05-01/1-0030 รุ่งเรืองการเกษตรเมืองใหม่
3 หมู่ 19 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0801697367
1830 4-34-05-10/1-0034 นาแมดพัฒนา
109 หมู่ 7 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0896245221
1831 4-34-05-13/1-0017 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านนาชุมใต้
72 หมู่ 3 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0857679159
1832 4-34-05-07/1-0045 กลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจชุมชนบ้านแก้งหลักด่าน
67 หมู่ 7 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0890608339
1833 4-34-05-03/1-0039 เกษตรอินทรีย์บ้านเหมือดแอ่
25 หมู่ 7 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0897179951
1834 4-34-05-07/1-0046 เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกสว่าง
19 หมู่ 11 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0843029956
1835 4-34-05-07/1-0047 เกษตรอินทรีย์ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองผือ
12 หมู่ 1 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0822985409
1836 4-34-05-08/1-0030 กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านนาเมือง
177 หมู่ 8 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0844762680
1837 7-34-05-13/1-0013 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านอีเติ่ง
97 หมู่ 7 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0883590019
1838 7-34-05-03/1-0018 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านนานกเขียน
19 หมู่ 13 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0846057098
1839 7-34-05-08/1-0015 ธัญลักษณ์การเกษตรเชิงธุรกิจครบวงจร
99 หมู่ 10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0943104749
1840 4-34-08-03/1-0008 เลี้ยงโคพันธุ์ลูกผสม บ้านแสนชะนี
8 หมู่ 5 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0879594704
1841 4-34-08-03/1-0009 เลี้ยงโคลูกผสมบ้านโนนสวาง
120 หมู่ 8 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0896244686
1842 4-34-08-03/1-0011 เลี้ยงโคพันธุ์ลูกผสม (บุ่งคำ)
68 หมู่ 10 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0860030383
1843 4-34-08-01/1-0019 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านท่าก่อ
148 หมู่ 2 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1844 4-34-08-05/1-0020 บ้านคำม่วง
21 หมู่ 3 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1845 4-34-08-04/1-0040 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านโคกน้อย หมู่ 4
286 หมู่ 4 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862537168
1846 4-34-08-01/1-0037 กลุ่มเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
295 หมู่ 7 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0866508705
1847 7-34-08-04/1-0013 กลุ่มส่งเสริมปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนแดง
158 หมู่ 2 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0854905497
1848 7-34-08-04/1-0012 กลุ่มส่งเสริมปลูกมันสำปะหลังบ้านตูม
83 หมู่ 1 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0849367882
1849 7-34-09-01/1-0010 ปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดบ้านน้อยตาหวาน
1 หมู่ 8 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1850 7-34-09-11/1-0011 ลานมันศิริพาณิชย์บ้านหนองเต็ง
108 หมู่ 8 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0629059909
1851 7-34-09-04/1-0018 กลุ่มนวตกรรมการเกษตร
206 หมู่ 16 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1852 4-34-10-03/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคอแลนหมู่ที่ 1
51 หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 070626710
1853 4-34-10-01/1-0006 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนน้อย
79/1 หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0851896176
1854 4-34-10-02/1-0004 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกยางพารา-มันสำปะหลัง
3 หมู่ 20 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 092820760
1855 4-34-10-01/1-0008 กลุ่มปลูกมะเขือพวง
42 หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1856 4-34-10-02/1-0005 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านแก้งสว่าง
118 หมู่ 5 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1857 4-34-10-01/1-0009 กลุ่มไร่มันสำปะหลัง - มะเขือพวง
159 หมู่ 7 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1858 4-34-10-01/1-0012 กลุ่มมันสำปะหลังเจริญพัฒนา
55 หมู่ 11 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1859 4-34-10-03/1-0010 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลคอแลน
72/2 หมู่ 18 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1860 4-34-10-01/1-0014 กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิตำบลโพนงาม
141 หมู่ 3 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1861 4-34-10-03/1-0011 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังหมู่ที่12
110 หมู่ 12 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045334042
1862 4-34-10-03/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังหมู่ที่ 11 ตำบลคอแลน
52 หมู่ 11 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1863 4-34-10-03/1-0013 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านห้วยทราย
6 หมู่ 4 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1864 4-34-10-02/1-0009 กลุ่มข้าวหอมมะลิ105 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข่า
168 หมู่ 5 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1865 4-34-10-03/1-0019 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังหมู่ที่ 4 ตำบลคอแลน
185 หมู่ 4 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1866 4-34-10-08/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบ้านหาดทรายคูณตำบลบ้านแมด
315 หมู่ 9 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1867 4-34-10-08/1-0037 วิสาหกิจชุมชนเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทาน
262 หมู่ 8 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1868 4-34-11-18/1-0003 เลี้ยงโคบ้านบ๋าหอย
110 หมู่ 9 ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0833871807
1869 4-34-11-01/1-0003 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านดอนใหญ่
4 หมู่ 7 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1870 4-34-11-06/1-0009 สระปทุมเกษตรพลังงานตระการพืชผล
11 หมู่ 9 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872567669
1871 4-34-11-20/1-0014 เลี้ยงโคกระบือบ้านโนนเพ็ก
19 หมู่ 8 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0833842067
1872 4-34-11-07/1-0009 กลุ่มเลี้ยงกระบือแม่พันธ์
35 หมู่ 10 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1873 4-34-11-10/1-0004 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านนกเขียน
7 หมู่ 12 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1874 4-34-11-18/1-0004 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังบ้านบ๋าหอย
45 หมู่ 9 ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1875 4-34-11-10/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านนกเขียน 1
16 หมู่ 12 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0807879202
1876 4-34-11-10/1-0007 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านนกเขียน
7 หมู่ 12 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0821530801
1877 4-34-11-12/1-0006 กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวนาปี
46 หมู่ 4 ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0844732732
1878 4-34-11-10/1-0008 เกษตรลำห้วยเกลี้ยงร่องหมู
109 หมู่ 7 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0852258907
1879 7-34-11-18/1-0010 กลุ่มพัฒนามันสำปะหลังบ้านห้วยทีเหนือ
47 หมู่ 7 ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0876324635
1880 7-34-11-20/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ต.ห้วยฝ้าย
94 หมู่ 7 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0850153850
1881 7-34-11-04/1-0011 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนกระโจม หมู่ 8
53 หมู่ 8 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0833764491
1882 7-34-11-04/1-0014 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 4 ศรีสุข
41 หมู่ 4 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872502968
1883 4-34-14-06/1-0006 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.เตย
30 หมู่ 12 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0854164235
1884 4-34-14-10/1-0012 ผู้ผลิตมันสัมปะหลังตำบลหนองฮาง
44 หมู่ 1 ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872459599
1885 7-34-15-02/1-0010 ตลาดการค้าไทย
93 หมู่ 3 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0813211654
1886 7-34-15-11/1-0011 เกษตรดอนชาดพืชปลอดภัย
208 หมู่ 3 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0849604448
1887 4-34-19-12/1-0007 ข้าวอินทรีย์นาคลอง
56 หมู่ 12 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872491664
1888 4-34-19-06/1-0012 วิสาหกิจชุมชนเกษตรแผนใหม่นาโพธิ์
111 หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0898267823
1889 7-34-19-09/1-0022 ผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 5 โพธิ์ไทร
9 หมู่ 15 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1890 4-34-20-06/1-0004 เกษตรยั่งยืนคำหว้า
82 หมู่ 5 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872547205
1891 4-34-20-03/1-0019 เกษตรกรทำนาปรังบ้านเชียงแก้ว
7 หมู่ 4 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0881171519
1892 4-34-20-03/1-0017 เกษตรกรทำนาปรังบ้านสร้างคำ
39 หมู่ 9 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0837230489
1893 4-34-20-04/1-0014 ผลิตข้าวหอมมะลิหนองกุงน้อย
132 หมู่ 2 ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0878756171
1894 4-34-21-04/1-0001 ผู้ปลูกมันสำปะหลัง
66 หมู่ 4 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045338029
1895 4-34-21-02/1-0005 ผู้พัฒนามันสำปะหลังอำเภอโพธิ์ไทร
141 หมู่ 8 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862576784
1896 4-34-21-05/1-0008 ผู้ปลูกยางพาราบ้านหินห่อม
6 หมู่ 5 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045496062
1897 4-34-21-03/1-0004 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราบ้านสำโรง
57 หมู่ 5 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045496062
1898 4-34-21-05/1-0010 ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านภูเวียง
57 หมู่ 8 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045496062
1899 4-34-21-03/1-0005 ปลูกมันสำปะหลังร่องคันแยงน้อย
57 หมู่ 8 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0860319926
1900 4-34-21-05/1-0013 พืชเศรษฐกิจการไกลยางพารา
175 หมู่ 1 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0860037773
1901 4-34-21-03/1-0008 ปลูกข้าวหอมมะลิบ้านนาหว้าใต้
11 หมู่ 3 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0849361931
1902 4-34-21-03/1-0007 ปลูกมันสำปะหลังบ้านนาหว้า
15 หมู่ 3 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1903 4-34-21-06/1-0004 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านปากห้วยม่วง
164 หมู่ 1 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 061830878
1904 4-34-21-03/1-0010 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนศาลา
44 หมู่ 9 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 094244579
1905 4-34-21-03/1-0011 ปลูกมันสำปะหลังบ้านร่องคันแยง
56 หมู่ 6 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0852219356
1906 4-34-21-05/1-0015 ปลูกมันสำปะหลังบ้านพะลอง
101 หมู่ 4 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 079641398
1907 4-34-21-05/1-0014 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองผักแว่น
61 หมู่ 9 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0860075319
1908 4-34-21-05/1-0016 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหินห่อม
100 หมู่ 5 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0801519023
1909 4-34-21-05/1-0017 ปลูกมันสำปะหลังบ้านไพรสวรรค์
63 หมู่ 7 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0879595004
1910 4-34-21-05/1-0020 ปลูกมันสำปะหลังบ้านกะลึง
86 หมู่ 6 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 012804970
1911 4-34-21-05/1-0021 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโสกชัน
108 หมู่ 2 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 001721404
1912 4-34-21-05/1-0023 ปลูกพืชพลังงานทดแทนบ้านหินห่อม
55 หมู่ 2 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 097009687
1913 4-34-21-06/1-0007 ปลูกข้าวหอมมะลิบ้านพรสวรรค์
90 หมู่ 8 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 057683046
1914 4-34-21-05/1-0030 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดอนกะทอด
53 หมู่ 1 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1915 4-34-21-05/1-0031 ปลูกมันสำปะหลังบ้านสารภี
53 หมู่ 1 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0801528772
1916 4-34-21-06/1-0010 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านเหล่างาม
88 หมู่ 6 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1917 4-34-21-01/1-0022 ปลูก้าวและปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนทัน
64 หมู่ 11 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0848331919
1918 4-34-21-01/1-0024 ปลูกมันสำปะหลัง บ. คำมณี
111 หมู่ 7 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0848361562
1919 4-34-21-06/1-0011 ปลูกมันสำปะหลังบ้านโนนสว่าง
125 หมู่ 9 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0801512810
1920 4-34-21-05/1-0043 ปลูกมันสำปะหลังบ้านภูเวียง
105 หมู่ 8 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0817938810
1921 4-34-21-03/1-0027 การจัดการบริหารน้ำชุมชนบ้านนาเจริญ
152 หมู่ 1 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0913317066
1922 4-34-21-06/1-0023 ปลูกข้าวหอมมะลิบ้านปากห้วยม่วง
94 หมู่ 1 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0944703696
1923 7-34-21-01/1-0010 เกษตรกรรมบ้านหนองฟานยืน
89 หมู่ 5 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0642081422
1924 7-34-21-06/1-0010 ปลูกมันสำปะหลังบ้านพรสวรรค์
39 หมู่ 8 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0610892325
1925 7-34-21-06/1-0012 เลี้ยงสุกรและโคกระบือบ้านโนนสว่าง
106 หมู่ 9 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0870511098
1926 7-34-21-03/1-0013 แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านนาห้าง
5 หมู่ 2 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0902453386
1927 7-34-21-06/1-0014 แปรรูปมันสำปะหลังบ้านดงตาหวัง
74 หมู่ 2 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 094040424257
1928 7-34-21-05/1-0015 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านลาดยาว
210 หมู่ 1 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0878733707
1929 4-34-24-03/1-0031 กลุ่มเกษตรพอเพียงรองตาส่วย
40 หมู่ 2 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1930 4-34-24-03/1-0032 เกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 ท่าเมือง
9 หมู่ 7 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1931 4-34-24-03/1-0033 เกษตรพอเพียงแบบผสมผสานบ้านยางกระเดา หมู่ 10 ท่าเมือง
58 หมู่ 10 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1932 7-34-24-02/1-0035 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านท่าลาด
50 หมู่ 6 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1933 7-34-24-02/1-0038 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านกลาง
69 หมู่ 1 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1934 4-34-25-06/1-0011 กลุ่มยางพาราและเลี้ยงโค
233 หมู่ 4 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0894239372
1935 4-34-25-02/1-0015 กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรบ้านช่องเม็ก
14/19 หมู่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0868685475
1936 4-34-25-03/1-0007 กลุ่มปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนบ้านพลาญชัย
200 หมู่ 10 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0812654947
1937 4-34-25-03/1-0009 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านเหล่าคำ
10/1 หมู่ 5 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862494634
1938 4-34-25-03/1-0010 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านแหลมทอง
122 หมู่ 2 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872474259
1939 4-34-25-03/1-0011 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านแก่งศรีโคตร
33 หมู่ 3 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0851028570
1940 4-34-25-03/1-0013 กลุ่มทำไร่มันสำปะหลังบ้านห้วยเดื่อ
16 หมู่ 7 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0894250243
1941 4-34-25-04/1-0010 เกษตรธรรมชาติครบวงจร
205 หมู่ 8 ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0869369861
1942 7-34-25-06/1-0010 กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ยางพาราและปลูกมันสำปะหลัง
129 หมู่ 4 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0883671345
1943 7-34-25-06/1-0011 สถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชนตำบลคำเขื่อนแก้ว
133 หมู่ 8 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0854111439
1944 7-34-25-06/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปมันสำปะหลังบ้านหนองชาด
53 หมู่ 4 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0999678557
1945 4-34-26-06/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคเพื่อจำหน่ายบ้านนาห่อม หมู่ 1
88 หมู่ 1 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1946 4-34-26-03/1-0021 เลี้ยงโคนาเจริญ
63 หมู่ 4 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1947 4-34-26-04/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านทุ่งช้างทุ่งเกษตร
154 หมู่ 6 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1948 4-34-26-03/1-0033 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาเกษม ม.1(กลุ่ม 2)
218 หมู่ 1 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1949 4-34-26-03/1-0034 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านนาเกษม ม.1(กลุ่ม 3)
38 หมู่ 1 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1950 4-34-26-05/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองสะโน
22 หมู่ 4 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1951 4-34-26-03/1-0035 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านศรีเมือง
62 หมู่ 11 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1952 4-34-26-06/1-0022 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่บ้านหนองน้ำขุ่น
37 หมู่ 3 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1953 4-34-26-06/1-0023 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองน้ำขุ่น
4 หมู่ 3 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1954 4-34-26-05/1-0021 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองสะโน
28/1 หมู่ 4 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1955 4-34-26-05/1-0022 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราบ้านคำกลาง
23 หมู่ 5 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1956 4-34-26-04/1-0012 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังและข้าวนาปี ต.กุดเรือ
60 หมู่ 5 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1957 4-34-26-04/1-0025 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังกุดไก่แก้ว
33 หมู่ 8 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0896285161
1958 4-34-26-05/1-0039 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังหนองสะโน
71 หมู่ 4 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1959 4-34-29-01/1-0011 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังตำบลนาเยีย
61 หมู่ 4 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1960 4-34-29-03/1-0017 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 9 ตำบลนาเรือง
222 หมู่ 9 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1961 4-34-29-03/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 1 ตำบลนาเรือง
219 หมู่ 1 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1962 4-34-29-02/1-0005 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านนาดู่เหนือ หมู่ 10
146 หมู่ 10 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1963 4-34-29-02/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังทดแทนพลังงาน
169 หมู่ 13 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045405281
1964 4-34-29-01/1-0013 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านนาเจริญ หมู่ 8
108 หมู่ 8 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0867270057
1965 4-34-29-02/1-0008 ผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 7 บ้านขี้เหล็ก ตำบลนาดี
41 หมู่ 7 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0856373600
1966 7-34-29-02/1-0010 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง63
155 หมู่ 13 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1967 4-34-30-04/1-0024 กลุ่มลุ่มน้ำโขงการเกษตร
189 หมู่ 8 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0878730207
1968 4-34-31-02/1-0039 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหาดน้อยหมู่ 16
103 หมู่ 16 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0895806332
1969 4-34-31-02/1-0060 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองมะแซว
26 หมู่ 4 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0890209775
1970 7-34-31-04/1-0014 กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 6
3 หมู่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0850636287
1971 7-34-32-02/1-0015 การอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ม.10 ต.ท่าช้าง
35 หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0883555751
1972 7-34-32-02/1-0024 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 15 ตำบลท่าช้าง
211 หมู่ 15 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์