รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 ยส.04/54-0010 กลุ่มสาธิตการตลาดกู่จาน
45 หมู่ 1 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0801754561
03/06/2554
33992 ยส.04/54-0009 กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้า
43 หมู่ 6 ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0823702399
30/03/2554
33993 ยส.04/54-0008 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านนาถ่ม
114 หมู่ 12 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0875010779
07/03/2554
33994 ยส.04/54-0007 ปลูกผักไร้ดินปลอดสารพิษ(ไฮโดโปรนิก)
135 หมู่ 1 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
07/03/2554
33995 ยส.04/54-0006 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บ้านปลาอีด
36 หมู่ 8 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0833685849
01/03/2554
33996 ยส.04/54-0005 กลุ่มอาชีพจัดทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่บ้านหนองแวง
16 หมู่ 1 ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0857630825
15/02/2554
33997 ยส.04/54-0004 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านโนนม่วง หมู่ 2,7
79 หมู่ 2 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862647940
02/01/2554
33998 ยส.04/54-0003 ข้าวฮางงอกชาตะยานนท์
10 หมู่ 3 ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
05/01/2554
33999 ยส.04/54-0002 กลุ่มแม่บ้านขนมทองม้วน
88 หมู่ 6 ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0884689646
05/01/2554
34000 ยส.04/54-0001 ร้านค้าชุมชนบ้านดอนขะยอม
19 หมู่ 4 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
05/01/2554
34001 ยส.04/53-0034 กลุ่มขนมบ้านกุดเป่ง หมู่ ๕
206 หมู่ 5 ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0854989318
01/11/2553
34002 ยส.04/53-0033 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านกุดเป่ง
16 หมู่ 5 ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0874570925
01/11/2553
34003 ยส.04/53-0032 กลุ่มแม่บ้านเหล่ามะเขียว ม.4
38 หมู่ 4 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0844747881
01/11/2553
34004 ยส.04/53-0031 กลุ่มปลูกไผ่และไม้ผลบ้านหนองตุกหลุก ม.7
27 หมู่ 7 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
27/10/2553
34005 ยส.04/53-0030 กลุ่มไพรหญ้าคา
26 หมู่ 4 ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
27/10/2553
34006 ยส.04/53-0029 ผู้เลี้ยงไก่ชนพันธุ์พื้นเมือง
85 หมู่ 8 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0817908743
27/10/2553
34007 ยส.04/53-0028 กลุ่มหัตถกรรมจากเชือกไนลอน
43 หมู่ 8 ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0837436773
27/10/2553
34008 ยส.04/53-0027 ร้านค้าชุมชนบ้านนาโพธิ์ ม.3
76 หมู่ 3 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
27/10/2553
34009 ยส.04/53-0026 กลุ่มเสริมสวยบ้านนาโพธิ์
113 หมู่ 3 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0874576478
08/07/2553
34010 ยส.04/53-0025 พัฒนาสวนยางพาราบ้านดอนดู่
24 หมู่ 9 ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0831243966
14/07/2553
34011 ยส.04/53-0024 พัฒนาอาชีพเย็บผ้าบ้านบุ่งหวาย ม.9
13 หมู่ 9 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0875997645
14/07/2553
34012 ยส.04/53-0023 กลุ่มทำขนมบ้านบกน้อย ม.7
54 หมู่ 7 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
21/06/2553
34013 ยส.04/53-0022 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองทา
46 หมู่ 4 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
14/06/2553
34014 ยส.04/53-0021 กลุ่มผลิตเกลือสินเธาว์บ่อศาลา
25 หมู่ 4 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
14/06/2553
34015 ยส.04/53-0020 กลุ่มฉางข้าวบ้านหนองเทา
60 หมู่ 4 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
14/06/2553
34016 ยส.04/53-0019 กลุ่มโรงสีข้าวบ้านหนองเทา
2 หมู่ 4 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
14/06/2553
34017 ยส.04/53-0018 ร้านค้าชุมชนบ้านหนองเทา
6 หมู่ 4 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
14/06/2553
34018 ยส.04/53-0017 กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านปลาอีด ม.8
31 หมู่ 8 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
15/06/2553
34019 ยส.04/53-0016 ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านปลาอีด ม.8
58 หมู่ 8 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
15/06/2553
34020 ยส.04/53-0015 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ บ้านหนองตุกหลุก ม.7
28 หมู่ 7 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0878797079
14/06/2553
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 427 รายการ
อนุมัติแล้ว 79,426 รายการ
  ไม่อนุมัติ 419 รายการ