รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มค.11/48-0017 กลุ่มเลี้ยงปลาหนองยาง
99 หมู่ 3 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 061539704
09/10/2548
33992 มค.11/48-0016 กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดหนองยาง
77 หมู่ 3 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
11/10/2548
33993 มค.11/48-0015 กลุ่มทอผ้าไหม,ผ้าฝ้ายบ้านหนองยาง
66 หมู่ 3 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 061134087
10/10/2548
33994 มค.11/48-0014 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองกอก
15 หมู่ 3 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
07/10/2548
33995 มค.11/48-0013 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านดงใหม่
1 หมู่ 19 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 018721438
06/10/2548
33996 มค.11/48-0012 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองกอก
28 หมู่ 3 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
04/10/2548
33997 มค.11/48-0011 กลุ่มเกษตรปุ๋ยชีวภาพบ้านศาลา
12 หมู่ 8 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 010581481
15/11/2548
33998 มค.11/48-0010 กลุ่มจักสานบ้านหนองบัวแปะ
30 หมู่ 1 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 062243416
28/10/2548
33999 มค.11/48-0009 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านหนองบัวแปะ
91 หมู่ 1 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 062418014
28/09/2548
34000 มค.11/48-0008 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์ชัย
124 หมู่ 10 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043729208
04/10/2548
34001 มค.11/48-0007 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านพังคี
19 หมู่ 9 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 095308355
05/10/2548
34002 มค.11/48-0006 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดดงเมืองใหม่
9 หมู่ 2 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
04/10/2548
34003 มค.11/48-0005 ทอเสื่อกกนกเหาะ
13 หมู่ 4 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
30/10/2548
34004 มค.11/48-0004 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสะเดาหวาน
20 หมู่ 13 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
04/10/2548
34005 มค.11/48-0003 กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรโนนสมบูรณ์
5 หมู่ 13 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 095774967
28/09/2548
34006 มค.10/57-0902 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโกทา
35 หมู่ 2 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
03/03/2557
34007 มค.10/57-0901 กลุ่มทอผ้าสไบขิดบ้านหนองจิก หมู่ 7
85 หมู่ 7 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
10/03/2557
34008 มค.10/57-0888 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแคนน้อย
41 หมู่ 4 ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879276328
10/09/2557
34009 มค.10/57-0810 กลุ่มเลี้ยงโคขุนดงสวรรค์
33 หมู่ 3 ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0930916343
05/11/2557
34010 มค.10/57-0801 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านสระบัว
91 หมู่ 6 ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
14/01/2557
34011 มค.10/57-0710 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ ตำบลดงยาง
79 หมู่ 9 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879282481
05/11/2557
34012 มค.10/57-0701 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านหนองโปร่ง
35 หมู่ 2 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
21/04/2557
34013 มค.10/57-0681 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านดอนดู่
144 หมู่ 7 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828456909
01/09/2557
34014 มค.10/57-0666 กลุ่มพัฒนาข้าวพันธุ์ดีบ้านหนองฝาง หมู่ที่ 12
45 หมู่ 12 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0868356848
03/09/2557
34015 มค.10/57-0633 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านโคกงู
30 หมู่ 8 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0935433325
20/08/2557
34016 มค.10/57-0613 ผู้ปลูกพืชไร่บ้านโคกเพิ่ม
87 หมู่ 6 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0854589184
13/06/2557
34017 มค.10/57-0612 ผู้ทำการเกษตรปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 14
2 หมู่ 14 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0849348368
09/06/2557
34018 มค.10/57-0611 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านวังบอน หมู่ที่ 9
33 หมู่ 9 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
10/06/2557
34019 มค.10/57-0610 ผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5
16 หมู่ 5 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0981452421
05/06/2557
34020 มค.10/57-0609 กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกงู
70 หมู่ 8 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0857441531
27/05/2557
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 293 รายการ
อนุมัติแล้ว 74,438 รายการ
  ไม่อนุมัติ 284 รายการ