รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มห.07/53-0011 ตำบลบ้านเป้ากลุ่มสตรีสร้างชีวิตใหม่
94 หมู่ 1 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0823168821
22/06/2553
33992 มห.07/53-0010 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิดบ้านภู ม.1
142 หมู่ 1 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042642616
18/06/2553
33993 มห.07/53-0009 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านคันแท
56 หมู่ 4 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0872212180
10/05/2553
33994 มห.07/53-0008 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ 1
15 หมู่ 1 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
12/04/2553
33995 มห.07/53-0007 กลุ่มทอผ้าลำไผ่ทองเมืองหนองสูง
7 หมู่ 8 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
23/03/2553
33996 มห.07/53-0006 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านแวง ม.6
31 หมู่ 6 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0859251536
23/03/2553
33997 มห.07/53-0005 กลุ่มย้อมสีเปลือกไม้บ้านดงมะแหน่ง
35 หมู่ 3 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0883141424
23/03/2553
33998 มห.07/53-0004 เกษตรอินทรีย์บ้านบุ่ง
50/1 หมู่ 5 ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
09/02/2553
33999 มห.07/53-0003 เกษตรอินทรีย์บ้านภู 3
17 หมู่ 2 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
08/02/2553
34000 มห.07/53-0002 เกษตรอินทรีย์บ้านภู 2
89 หมู่ 1 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0878322638
08/02/2553
34001 มห.07/53-0001 เกษตรอินทรีย์บ้านภู 1
74 หมู่ 1 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042642626
08/02/2553
34002 มห.07/52-0606 หัตถกรรมผ้าไทย บ้านหนองสูง ม.7
2 หมู่ 7 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
23/06/2552
34003 มห.07/52-0203 กลุ่มทอผ้าห่มบ้านวังนอง
11 หมู่ 6 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0862612598
12/02/2552
34004 มห.07/52-0105 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษนาหนองแคน
62 หมู่ 2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
28/05/2552
34005 มห.07/52-0104 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์บ้านนาหนองแคน
74 หมู่ 2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
28/05/2552
34006 มห.07/52-0102 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาหนองแคน
62 หมู่ 2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 890921878
28/01/2552
34007 มห.07/52-0101 ผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านนาหนองแคน
93 หมู่ 2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 879464472
28/01/2552
34008 มห.07/51-0605 กลุ่มผลิตผ้าฝ้าย ผ้าไหมทอมือโนนน้ำคำ
33 หมู่ 5 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
14/03/2551
34009 มห.07/51-0602 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนนน้ำคำ
49 หมู่ 5 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
08/02/2551
34010 มห.07/51-0601 ผลิตผ้าฝ้ายและเสื้อเย็บมือภูไทยบ้านหนองสูง ม.7
61 หมู่ 7 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042674521
11/01/2551
34011 มห.07/51-0404 กลุ่มเลี้ยงโคตำบลบ้านเป้า
163 หมู่ 3 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
07/03/2551
34012 มห.07/51-0208 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านคำพอกหมู่ 5,10
61 หมู่ 5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0859252985
27/11/2551
34013 มห.07/51-0207 กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านงิ้ว ม.4
110 หมู่ 4 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0860168825
05/06/2551
34014 มห.07/51-0206 กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง บ้านงิ้ว
117 หมู่ 9 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0848275399
07/05/2551
34015 มห.07/51-0103 กลุ่มพัฒนาสร้างเสริมอาชีพการเกษตรนาหนองแคน
147 หมู่ 2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0898473445
19/02/2551
34016 มห.07/50-0305 กลุ่มเลี้ยงโค สปก. บ้านหลุบปึ้ง
11 หมู่ 1 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0894210024
20/06/2550
34017 มห.07/50-0207 ผลิตพืชผักปลอดภัยบ้านวังนอง
116 หมู่ 6 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
04/10/2550
34018 มห.07/50-0206 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราคำพอก
168 หมู่ 5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
20/06/2550
34019 มห.07/50-0203 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านวังนอง
5 หมู่ 6 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0833381164
19/03/2550
34020 มห.07/50-0202 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราวังนอง
96 หมู่ 6 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0860451176
14/03/2550
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 383 รายการ
อนุมัติแล้ว 77,710 รายการ
  ไม่อนุมัติ 367 รายการ