รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มค.09/54-0004 ร้านค้าชุมชนบ้านโนนจาน
49 หมู่ 10 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801742625
13/05/2554
33992 มค.09/54-0003 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองนกเขียน
13 หมู่ 13 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0857382048
11/03/2554
33993 มค.09/54-0002 พัฒนาเพาะกล้าไม้ นาข่า ลอมคอม
53 หมู่ 10 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0834184817
18/04/2554
33994 มค.09/54-0001 กลุ่มสานกล่องข้าว หมู่ 14 ต.หนองไฮ
214 หมู่ 14 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0857409493
06/01/2554
33995 มค.09/53-0041 โรงสีชุมชนวังปทุม
105 หมู่ 18 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801781563
30/09/2553
33996 มค.09/53-0040 โรงสี
128 หมู่ 8 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878607239
24/09/2553
33997 มค.09/53-0039 กลุ่มเลี้ยงหมู หมู่ 11 ต.หัวเรือ
60 หมู่ 11 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0807482017
27/08/2553
33998 มค.09/53-0038 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 17 ต.หัวเรือ
58 หมู่ 17 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872367564
27/08/2553
33999 มค.09/53-0035 ผู้ปลูกยาสูบเตอร์กิชบ้านโคกใหญ่พัฒนา
42 หมู่ 3 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
22/07/2553
34000 มค.09/53-0034 ผู้ปลูกยาสูบเตอร์กิชบ้านดงน้อย
76 หมู่ 6 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
22/07/2553
34001 มค.09/53-0033 ผู้ปลูกยาสูบเตอร์กิชบ้านหัวฝาย ม.12
134 หมู่ 12 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
22/07/2553
34002 มค.09/53-0032 ผู้ปลูกยาสูบเตอร์กิชบ้านศาลาร่วมใจ
140 หมู่ 1 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
22/07/2553
34003 มค.09/53-0031 หนองบกพัฒนา
93 หมู่ 8 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0874379063
07/07/2553
34004 มค.09/53-0028 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านโคกสี ม.10 ต.โคกสีทองหลาง
13 หมู่ 10 ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
25/06/2553
34005 มค.09/53-0027 สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านโคกสี หมู่ที่ 4
106 หมู่ 4 ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0800125939
02/06/2553
34006 มค.09/53-0026 กลุ่มจักสานบ้านโคกสี ม.4
75 หมู่ 4 ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801853018
02/06/2553
34007 มค.09/53-0024 ปลูกผักปลอดสารพิษ ม.4 ต.หัวเรือ
88 หมู่ 4 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862299225
29/04/2553
34008 มค.09/53-0023 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน ม.15
54 หมู่ 15 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
19/04/2553
34009 มค.09/53-0022 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานบ้านงัวบา
56 หมู่ 3 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0883376151
05/04/2553
34010 มค.09/53-0020 กลุ่มทำนาบ้านไชยทองหนองคูไชย
1 หมู่ 23 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
16/03/2553
34011 มค.09/53-0019 กองทุนปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
44 หมู่ 7 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856432394
03/03/2553
34012 มค.09/53-0018 กลุ่มปุ๋ยเกษตรอินทรีย์บ้านประชาพัฒนา ม.1
21 หมู่ 1 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
02/03/2553
34013 มค.09/53-0017 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ
64 หมู่ 18 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892494635
12/02/2553
34014 มค.09/53-0016 กลุ่มขนมจีนแม่บ้าน ม.5 บ้านดงใหญ่
18 หมู่ 5 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0875278250
01/02/2553
34015 มค.09/53-0015 กลุ่มเพื่อผลิตเห็ดนางฟ้า
7 หมู่ 5 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833600572
26/01/2553
34016 มค.09/53-0014 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านป่าเรไร ม.14 ต.เสือโก้ก
243 หมู่ 14 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
14/01/2553
34017 มค.09/53-0013 กลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีบ้านโคกสะอาด ม.3
65 หมู่ 3 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0807556456
12/01/2553
34018 มค.09/53-0012 กลุ่มเพื่อผลิตผลิตผลการเกษตรร่วมสินเจริญ
3 หมู่ 17 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828465329
12/01/2553
34019 มค.09/53-0011 กลุ่มจักรสานหมวกใบตาล
62 หมู่ 15 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/01/2553
34020 มค.09/53-0010 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยหนองคลอง ต.หวาย
9 หมู่ 5 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828475236
05/01/2553
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 343 รายการ
อนุมัติแล้ว 73,853 รายการ
  ไม่อนุมัติ 274 รายการ