รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 ยส.08/52-0171 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหวาย
48 หมู่ 15 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
23/04/2552
33992 ยส.08/52-0170 เลี้ยงวัวบ้านกุดขุ่น
38 หมู่ 4 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
26/03/2552
33993 ยส.08/52-0169 คณะกลองยาวหาดวันเพ็ญ
101 หมู่ 5 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
26/03/2552
33994 ยส.08/52-0168 กลุ่มเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนบ้านโคกสูง
174 หมู่ 6 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
25/03/2552
33995 ยส.08/52-0167 กลุ่มร้านค้าร่วมมิตรสมพันธ์เลิงนกทา
394 หมู่ 1 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
25/03/2552
33996 ยส.08/52-0164 กลุ่มเพื่อผลผลิตทางการเกษตร
73 หมู่ 3 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
25/07/2552
33997 ยส.08/52-0163 เลี้ยงโคบ้านศรีสมพร
48 หมู่ 9 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
20/03/2552
33998 ยส.08/52-0162 กลุ่มเย็บผ้าเอนกประสงค์คอนสาย
37 หมู่ 5 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
13/03/2552
33999 ยส.08/52-0161 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคบ้านด่าน ม.4
233 หมู่ 4 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
13/03/2552
34000 ยส.08/52-0160 กลุ่มโรงสีเพื่อการผลิต ม.12
30 หมู่ 12 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
11/03/2552
34001 ยส.08/52-0159 กลุ่มทอผ้ากุดแข้ด่อน หมู่ 12
139 หมู่ 12 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
11/03/2552
34002 ยส.08/52-0158 กลุ่มเลี้นงโคบ้านโป่ง
104 หมู่ 5 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
10/03/2552
34003 ยส.08/52-0157 เย็บผ้าบ้านดอนป่าโมงกุดแห่
14 หมู่ 8 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
02/03/2552
34004 ยส.08/52-0155 กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านหวาย หมู่ 15
3 หมู่ 15 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
23/02/2552
34005 ยส.08/52-0154 กลุ่มทำนา,เลี้ยงสัตว์,ปลูกพืช เพื่อการเกษตรบ้านโคกก่อง
73 หมู่ 9 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
14/02/2552
34006 ยส.08/52-0153 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่หนองเชียงโท
75 หมู่ 4 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
19/02/2552
34007 ยส.08/52-0152 กลุ่มเย็บผ้าบ้านโนนแดง
146 หมู่ 8 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
19/02/2552
34008 ยส.08/52-0151 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกกอก
42 หมู่ 8 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
11/02/2552
34009 ยส.08/52-0150 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนหาด
104 หมู่ 5 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
11/02/2552
34010 ยส.08/52-0148 ติบข้าวบ้านคำเกิ่ง
35 หมู่ 8 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
03/02/2552
34011 ยส.08/52-0147 กลุ่มแม่บ้านเกษตรเปงจาน
205 หมู่ 13 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
05/01/2552
34012 ยส.08/52-0146 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนากอก
196 หมู่ 5 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
05/01/2552
34013 ยส.08/52-0145 ร้านค้าสวัสดิการกลุ่มแม่บ้านนากอก
185 หมู่ 5 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0894205462
30/01/2552
34014 ยส.08/51-0143 ดอกไม้ประดิษฐ์ศรีสวัสดิ์
142 หมู่ 5 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
12/11/2551
34015 ยส.08/51-0141 กลุ่มจักสานบ้านโนนชาด
35 หมู่ 3 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
13/10/2551
34016 ยส.08/51-0140 กลุ่มทอผ้าด้ายลายขิดบ้านหนองเชียงโท
39 หมู่ 4 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
10/10/2551
34017 ยส.08/51-0139 กลุ่มทำขนมบ้านโนนชาด
41 หมู่ 3 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
07/10/2551
34018 ยส.08/51-0138 กลุ่มสตรีหมอนฟักทอง
306 หมู่ 1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
09/10/2551
34019 ยส.08/51-0137 ทอผ้าลายขิตดอนมะซ่อม
44 หมู่ 4 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
03/10/2551
34020 ยส.08/51-0136 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติแสนสำราญ
32 หมู่ 11 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
02/10/2551
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 596 รายการ
อนุมัติแล้ว 81,253 รายการ
  ไม่อนุมัติ 470 รายการ