รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มค.09/55-0013 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านนาเลา ม.7
109 หมู่ 7 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856931368
28/06/2555
33992 มค.09/55-0008 กลุ่มทอเสื่อบ้านคูขาดหมู่ 14
14 หมู่ 14 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833474746
22/02/2555
33993 มค.09/55-0001 กลุ่มจักสานบ้านหนองกุง หมู่ 5 ตำบลเสือโก้ก
3 หมู่ 5 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
24/01/2555
33994 มค.09/54-0035 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านงัวบา
27 หมู่ 2 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810497564
26/10/2554
33995 มค.09/54-0034 กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านโคกช้าง
75 หมู่ 11 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833536749
10/10/2554
33996 มค.09/54-0033 กลุ่มเพชรบัวทองกลองยาว
99 หมู่ 19 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
10/10/2554
33997 มค.09/54-0032 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านแวงชัย
89 หมู่ 3 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0853486510
10/10/2554
33998 มค.09/54-0030 อุตสาหกรรมในครัวเรือนบ้านโคกแปะ
18 หมู่ 7 ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
26/09/2554
33999 มค.09/54-0029 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวชุมชนบ้านหนองนกเขียน
6 หมู่ 13 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
19/09/2554
34000 มค.09/54-0028 กลุ่มทอผ้าไหม-ฝ้าย บ้านแคน
35 หมู่ 1 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
08/09/2554
34001 มค.09/54-0027 กลุ่มทอผ้าบ้านแวงชัย
77 หมู่ 3 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0893957303
01/09/2554
34002 มค.09/54-0026 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกช้าง
17 หมู่ 11 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
01/09/2554
34003 มค.09/54-0025 กลุ่มทอผ้าบ้านหัวนาไทย
43 หมู่ 14 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
01/09/2554
34004 มค.09/54-0024 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านดู่
19 หมู่ 9 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
01/09/2554
34005 มค.09/54-0023 กลุ่มปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ชีวภาพ
54 หมู่ 10 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
26/08/2554
34006 มค.09/54-0022 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนบ้านโคกสี
14 หมู่ 10 ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
20/07/2554
34007 มค.09/54-0021 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านแวงเหล่า หมู่ 10
55 หมู่ 10 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0854635962
22/08/2554
34008 มค.09/54-0020 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านโคกช้าง
42 หมู่ 11 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862281547
17/08/2554
34009 มค.09/54-0019 กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์บ้านนาเจริญ
126 หมู่ 14 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
09/08/2554
34010 มค.09/54-0018 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกสะอาด
65 หมู่ 16 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0819742965
26/07/2554
34011 มค.09/54-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านหนองแสนหมู่3
57 หมู่ 3 ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833358122
23/06/2554
34012 มค.09/54-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเลื่อกกบ้านโคกใหญ่
97 หมู่ 17 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
20/06/2554
34013 มค.09/54-0015 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกใหญ่
3 หมู่ 12 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
17/06/2554
34014 มค.09/54-0014 กลุ่มเย็บผ้าจอกขวาง หมู่ที่6,26
81 หมู่ 6 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
18/06/2554
34015 มค.09/54-0013 กลุ่มเห็ดฟางบ้านโคกใหญ่
27 หมู่ 12 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
13/06/2554
34016 มค.09/54-0012 กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านหนองโจด
61 หมู่ 4 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872133515
22/06/2554
34017 มค.09/54-0011 กลุ่มทอผ้าหนองโจด
10 หมู่ 4 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0849551377
22/06/2554
34018 มค.09/54-0010 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านโคกกลาง
23 หมู่ 5 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
28/06/2554
34019 มค.09/54-0007 แม่บ้านกลุ่มทอผ้าบ้านโคกใหญ่ หมู่ 12
151 หมู่ 12 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
14/06/2554
34020 มค.09/54-0004 ร้านค้าชุมชนบ้านโนนจาน
49 หมู่ 10 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801742625
13/05/2554
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 312 รายการ
อนุมัติแล้ว 73,956 รายการ
  ไม่อนุมัติ 276 รายการ