รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 ยส.05/49-0012 OTOP กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีฐานพลังสามัคคี
100 หมู่ 1 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 068689772
10/02/2549
33992 ยส.05/48-0010 กลุ่มสตรีพัฒนาวิสาหกิจชุมชนศรีฐาน หมู่ 3
4 หมู่ 3 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
11/11/2548
33993 ยส.05/48-0008 กลุ่มทอผ้าลายขิต OTOP บ้านกลาง หมู่ 7
109/2 หมู่ 7 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 062483078
11/10/2548
33994 ยส.05/48-0007 กลุ่มนวดแผนโบราณบ้านโคกนาโก
16 หมู่ 4 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045794198
14/10/2548
33995 ยส.04/59-0018 ร้านค้าชุมชนบ้านเมืองเตย ม.8
8 หมู่ 8 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
18/05/2559
33996 ยส.04/59-0017 กลุ่มจักสานด้วยไม้ไผ่ บ้านน้ำเกลี้ยง ม.3
4 หมู่ 3 ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0911374056
03/05/2559
33997 ยส.04/59-0016 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวปลอดสารบ้านหนองเทา
27 หมู่ 4 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0613167759
03/05/2559
33998 ยส.04/59-0007 กลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านโคกโก่ยและเกษตรผสมผสาน
11 หมู่ 9 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0898127390
24/03/2559
33999 ยส.04/59-0006 เลี้ยงโคแม่พันธุ์และโคขุนบ้านหนองเสียว
110 หมู่ 10 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0933469916
21/03/2559
34000 ยส.04/59-0004 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไหลบ้านน้ำเกลี้ยง
3 หมู่ 3 ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0846055907
26/02/2559
34001 ยส.04/59-0002 กลุ่มไพหญ้าหนองเสียวชัยมงคล
27 หมู่ 10 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0856319495
09/02/2559
34002 ยส.04/59-0001 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ดงแคนใหญ่
12 หมู่ 1 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0853095356
03/02/2559
34003 ยส.04/58-0035 ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ม.3 ต.นาคำ
9/2 หมู่ 3 ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0930633564
27/11/2558
34004 ยส.04/58-0034 ผลิตภัณฑ์ฟอร์นิเจอร์ไม้
9/2 หมู่ 3 ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0930633564
25/11/2558
34005 ยส.04/58-0033 กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านกุดกุง
19 หมู่ 1 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0998130991
02/11/2558
34006 ยส.04/58-0032 กลุ่มเกษตรผสมผสานโนนม่วง หมู่ 7
119 หมู่ 7 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862544217
12/10/2558
34007 ยส.04/58-0031 กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพดีบ้านหนองเทา
42 หมู่ 4 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0817894728
12/10/2558
34008 ยส.04/58-0030 กลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเทา ม.4
85 หมู่ 4 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862602138
02/10/2558
34009 ยส.04/58-0029 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านมะพริก หมู่ 9
24 หมู่ 9 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0814314138
18/09/2558
34010 ยส.04/58-0028 กลุ่มจักสานบ้านโพนทัน ม.5
111/2 หมู่ 5 ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0998376221
08/09/2558
34011 ยส.04/58-0027 กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำบ้านปลาอีด
44 หมู่ 2 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0883678952
29/06/2558
34012 ยส.04/58-0026 กลุ่มออมทรัพย์บ้านนาแก หมู่ที่ 1
55 หมู่ 1 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0852047749
23/06/2558
34013 ยส.04/58-0025 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาแก
13 หมู่ 1 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0860990707
19/05/2558
34014 ยส.04/58-0024 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านนาหลู่ หมู่ที่ 3
94 หมู่ 3 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0872474382
15/05/2558
34015 ยส.04/58-0023 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านแหล่งหนู หมู่ที่ 6
161 หมู่ 6 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0872506241
15/05/2558
34016 ยส.04/58-0022 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านขี้เหล็ก
247 หมู่ 4 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
15/05/2558
34017 ยส.04/58-0021 สหการร้านค้าบ้านหนองแสง ม.3 ต.ย่อ
6 หมู่ 3 ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
22/04/2558
34018 ยส.04/58-0020 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ สปศ. บ้านอัมพวันกลางนา กลุ่มที่ 3
94 หมู่ 11 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0896865004
26/03/2558
34019 ยส.04/58-0019 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ สปศ. บ้านดงแคนใหญ่ กลุ่มที่ 2
151 หมู่ 1 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0883648669
25/03/2558
34020 ยส.04/58-0018 กลุ่มประชาชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สปศ. ม.4 ต.ดงแคนใหญ่
109 หมู่ 4 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0813601680
24/03/2558
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 452 รายการ
อนุมัติแล้ว 80,108 รายการ
  ไม่อนุมัติ 429 รายการ