รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มค.11/56-0007 เกษตรยั่งยืนปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองรูแข้เหนือ ม.4
140 หมู่ 4 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895717728
04/09/2556
33992 มค.11/56-0006 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคและปลูกสมุนไพรบ้านศาลา ม.8 ต.นาภู
12 หมู่ 8 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810497472
29/05/2556
33993 มค.11/56-0005 กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 1 ต. แวงดง
70 หมู่ 1 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0903579073
22/05/2556
33994 มค.11/56-0004 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองเหล็ก
39 หมู่ 4 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0913719915
11/02/2556
33995 มค.11/56-0003 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านนาภู
10 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0860483371
11/02/2556
33996 มค.11/56-0002 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวบ้านนาภู
10 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0871030607
11/02/2556
33997 มค.11/56-0001 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาภู
1 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810501071
11/02/2556
33998 มค.11/55-0134 กลุ่มสานตระกร้าพลาสติกบ้านป่าขาม
60 หมู่ 3 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856441467
20/08/2555
33999 มค.11/55-0133 ปศุสัตว์บ้านโนนกระยอม
46 หมู่ 12 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0898655401
10/08/2555
34000 มค.11/55-0130 หัตถกรรมเรือใบจำลองบ้านโคกสะทอน
94 หมู่ 8 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
18/01/2555
34001 มค.11/55-0012 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาภู ม.1
172 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872363783
18/06/2555
34002 มค.11/55-0008 กลุ่มปลาร้าบองอนามัย
19 หมู่ 10 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
30/05/2555
34003 มค.11/55-0007 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองแปน
86 หมู่ 6 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0870604921
02/05/2555
34004 มค.11/55-0006 กลุ่มกองทุนสตรีโคเนื้อ ม.10 ต.สร้างแซ่ง
53 หมู่ 10 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810497276
05/03/2555
34005 มค.11/55-0005 กลุ่มเกษตรพัฒนายางสีสุราช
89 หมู่ 2 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0850083361
01/03/2555
34006 มค.11/55-0003 กลุ่มสตรีเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อตำบลนาภู
34 หมู่ 15 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0857538926
01/02/2555
34007 มค.11/55-0002 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อตำบลแวงดง
58 หมู่ 13 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878696496
01/02/2555
34008 มค.11/54-0131 กลุ่มดนตรีบ้านตาพวนหนองโสน
4 หมู่ 6 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
27/05/2554
34009 มค.11/54-0130 ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองแปรรูปโนนทองพัฒนา
10 หมู่ 14 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/05/2554
34010 มค.11/53-0130 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 15 ตำบลแวงดง
19 หมู่ 15 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
20/04/2553
34011 มค.11/53-0129 กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านนาภู
95 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810501071
31/03/2553
34012 มค.11/53-0128 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาภู
113 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0857549249
01/03/2553
34013 มค.11/53-0127 ทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านเหล่าหมากคำ ตำบลนาภู
2 หมู่ 12 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
01/02/2553
34014 มค.11/53-0126 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ม.1 ต.นาภู
78/1 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
11/01/2553
34015 มค.11/53-0125 กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ หนองบัวน้อย
25 หมู่ 4 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
08/01/2553
34016 มค.11/53-0124 ร้านค้าชุมชนหมู่บ้านโนนลาน ม.16 ต.แวงดง
86 หมู่ 16 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
08/01/2553
34017 มค.11/53-0123 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโดน ตำบลแวงดง
65 หมู่ 6 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
04/01/2553
34018 มค.11/52-0125 เกษตรอินทรีย์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ
91 หมู่ 1 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
01/04/2552
34019 มค.11/52-0122 กลุ่มสมุนไพรปลอดสารพิษ
12 หมู่ 8 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
30/05/2552
34020 มค.11/52-0121 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระยานาค
58 หมู่ 1 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892904458
19/01/2552
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 353 รายการ
อนุมัติแล้ว 74,557 รายการ
  ไม่อนุมัติ 292 รายการ