รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 รอ.02/59-0377 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ 1 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
175 หมู่ 1 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810613869
08/09/2559
33992 รอ.02/59-0376 กลุ่มร้านค้าชุมชน หมู่ 4 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
99 หมู่ 4 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810542782
08/09/2559
33993 รอ.02/59-0375 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ 12 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1/2 หมู่ 12 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0822536995
08/09/2559
33994 รอ.02/59-0374 กลุ่มพัฒนาโคเนื้อ หมู่ 1 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
11 หมู่ 1 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879523232
08/09/2559
33995 รอ.02/59-0373 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ1 หมู่ 8 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
84 หมู่ 8 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879237739
08/09/2559
33996 รอ.02/59-0371 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ 4 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
116 หมู่ 4 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810542782
25/08/2559
33997 รอ.02/59-0370 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ 2 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
218 หมู่ 2 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0934209428
25/08/2559
33998 รอ.02/59-0369 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองแคน หมู่ 1 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
79 หมู่ 1 ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810492629
25/08/2559
33999 รอ.02/59-0368 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านดอนแตง หมู่ 8 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
68/1 หมู่ 8 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895745846
25/08/2559
34000 รอ.02/59-0367 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านเขวาน้อย หมู่ 9 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
51 หมู่ 9 ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0625819557
24/08/2559
34001 รอ.02/59-0366 กลุ่มข้าวหอมมะลิ หมู่ 8 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
24/1 หมู่ 8 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0871035902
24/08/2559
34002 รอ.02/59-0365 กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านกู่กาสิงห์น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
38 หมู่ 3 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
24/08/2559
34003 รอ.02/59-0364 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
122 หมู่ 9 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872283347
05/10/2559
34004 รอ.02/59-0363 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านสระทอง หมู่ 12 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
4 หมู่ 12 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878659235
12/07/2559
34005 รอ.02/59-0362 กลุ่มรับเหมาประกอบอาหารบ้านกู่กาสิงห์ หมู่ 1 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
13/2 หมู่ 1 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878647235
12/07/2559
34006 รอ.02/59-0361 กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย หมู่ 1 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
137 หมู่ 1 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801806355
12/07/2559
34007 รอ.02/59-0360 กลุ่มร้านค้าชุมชน หมู่ 7 บ้านดอกรักน้อย ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
152 หมู่ 7 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0967397730
12/07/2559
34008 รอ.02/59-0359 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองตาด หมู่ 4 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
51 หมู่ 4 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0898188551
21/06/2559
34009 รอ.02/59-0358 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านพระจันทร์ หมู่ 11 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
84 หมู่ 11 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0848968287
24/05/2559
34010 รอ.02/59-0357 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือพันธุ์พื้นเมือง บ้านเขวาตะคลอง หมู่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
22 หมู่ 3 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0800851039
13/05/2559
34011 รอ.02/59-0356 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคบ้านสระทอง หมู่ 12 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
23 หมู่ 12 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862229104
08/06/2559
34012 รอ.02/59-0354 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้านางรมและเห็ดฟาง ม.3 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
47 หมู่ 3 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0926670430
13/05/2559
34013 รอ.02/59-0353 กลุ่มเลี้ยงโคขุนไตรคามบ้านศรีโพนทอง หมู่ 13 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
172 หมู่ 13 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0941287884
04/05/2559
34014 รอ.02/59-0352 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านป่าฝ้าย หมู่ 2 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
44 หมู่ 2 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847195280
20/04/2559
34015 รอ.02/59-0351 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านตลาดม่วง หมู่ 5 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
66 หมู่ 5 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847344964
20/04/2559
34016 รอ.02/59-0350 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือพันธุ์พื้นเมืองบ้านโนนไผ่ลุ่ม หมู่ 9 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2 หมู่ 9 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0961544384
05/04/2559
34017 รอ.02/59-0349 กลุ่มเลี้ยงปลาและการเกษตรเลี้ยงสัตว์บ้านโนนสังข์ หมู่ 9 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
61 หมู่ 9 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872200058
04/03/2559
34018 รอ.02/59-0348 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้ บ้านดอนแตง หมู่ 8 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
20/1 หมู่ 8 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0922954026
11/03/2559
34019 รอ.02/59-0347 กลุ่มออมทรัพย์เย็บผ้า หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
37 หมู่ 17 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0828477546
29/02/2559
34020 รอ.02/59-0346 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านดงน้อย หมู่ 11 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
211 หมู่ 11 ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0992083202
09/02/2559
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 407 รายการ
อนุมัติแล้ว 85,860 รายการ
  ไม่อนุมัติ 596 รายการ