รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มค.06/51-0192 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรปลาร้าทรงเครื่อง
80 หมู่ 17 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
16/01/2551
33992 มค.06/51-0028 ทอเสื่อกกบ้านโนนทัน
19 หมู่ 9 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847420260
31/10/2551
33993 มค.06/51-0027 เลี้ยงโค,ปลูกมันสำปะหลัง
46 หมู่ 6 ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0834168359
30/10/2551
33994 มค.06/51-0026 เกษตรผสมผสานโนนทองโนนธรรม
77 หมู่ 17 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
30/10/2551
33995 มค.06/51-0025 กลุ่มจักสานบ้านโนนทอง
84 หมู่ 1 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0807685025
20/10/2551
33996 มค.06/51-0024 ขนมเทียนแก้ว
65 หมู่ 16 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0849578856
10/08/2551
33997 มค.06/50-0191 เกษตรครบวงจร เลขที่ 248 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม
248 หมู่ 4 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 055081739
27/11/2550
33998 มค.06/50-0190 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อใหญ่
171 หมู่ 15 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
15/11/2550
33999 มค.06/50-0189 ผลิตข้าวหอมมะลิชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจิก
97 หมู่ 5 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
26/10/2550
34000 มค.06/50-0188 ชุมชนเลี้ยงโค หมู่ที่ 1 ตำบลบรบือ
1274 หมู่ 1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
24/10/2550
34001 มค.06/50-0187 กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง บ้านดอนพยอม ม.4 ต.โนนแดง
140 หมู่ 4 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862235136
08/10/2550
34002 มค.06/50-0186 ปลูกอ้อยเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองคูขาด
18/1 หมู่ 10 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
16/08/2550
34003 มค.06/50-0185 เลี้ยงโคเนื้อเพื่อการค้าบ้านมะขามหวาน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง
1 หมู่ 11 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 078169848
06/08/2550
34004 มค.06/50-0184 การเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 15 ต.บ่อใหญ่
11 หมู่ 15 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 045904330
23/07/2550
34005 มค.06/50-0183 ปลูกไม้ยูคาลิปตัส หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อใหญ่
143 หมู่ 6 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 059286036
19/06/2550
34006 มค.06/50-0182 เลี้ยงโคเนื้อ บ้านมะขามหวาน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง
58 หมู่ 11 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
07/06/2550
34007 มค.06/50-0181 เกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนราษี
62 หมู่ 7 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
04/06/2550
34008 มค.06/50-0180 การเลี้ยงโค กระบือ
181 หมู่ 6 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 031407559
13/03/2550
34009 มค.06/50-0178 เลี้ยงโคเนื้อ บ้านดงเค็ง ตำบลบ่อใหญ่
198 หมู่ 17 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
28/05/2550
34010 มค.06/50-0177 ปลูกยูคาลิปตัส บ้านซำแฮด ตำบลบรบือ
196 หมู่ 9 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072222966
25/05/2550
34011 มค.06/50-0176 ปลูกไม้ยูคา ตำบลบ่อใหญ่
137 หมู่ 17 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 031544423
16/05/2550
34012 มค.06/50-0175 วิสาหกิจชุมชนปลูกยูคาลิปตัส บ้านวังหิน ต.วังไชย
51 หมู่ 3 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 046029808
25/04/2550
34013 มค.06/50-0174 เลี้ยงโคบ้านศรีวิชัย
42 หมู่ 5 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
19/04/2550
34014 มค.06/50-0173 ปลูกไม้ยูคาลิปตัส หมู่ที่ 13 ตำบลโนนแดง
8 หมู่ 13 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
10/04/2550
34015 มค.06/50-0172 เกษตรพัฒนายูคามหาสารคาม
206 หมู่ 4 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 096237989
28/03/2550
34016 มค.06/50-0169 ส่งเสริมโคขุนเพื่อการค้า บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนแดง
34 หมู่ 13 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 060035473
05/01/2550
34017 มค.06/50-0168 เลี้ยงโคเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก.
87 หมู่ 2 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 070160675
01/02/2550
34018 มค.06/50-0167 เลี้ยงโค ตำบลดอนงัว
68 หมู่ 6 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072208408
29/01/2550
34019 มค.06/50-0166 ปลูกมันแกว บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ต.หนองสิม
167 หมู่ 10 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 068602751
29/01/2550
34020 มค.06/50-0163 เลี้ยงโค ส.ป.ก. หนองขาม
109 หมู่ 5 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
29/01/2550
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 257 รายการ
อนุมัติแล้ว 72,811 รายการ
  ไม่อนุมัติ 255 รายการ