รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มห.03/50-0101 เกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจรตามแนวพระราชดำริอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
124 หมู่ 5 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0872132813
16/05/2550
33992 มห.03/49-0704 ฉางสำรองพันธุ์ข้าวบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6
9 หมู่ 6 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
06/01/2549
33993 มห.03/49-0604 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านภูผาหอม
20 หมู่ 8 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 062249260
07/09/2549
33994 มห.03/49-0512 ทอผ้าฝ้ายบ้านนายอ หมู่ที่ 9
56 หมู่ 9 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
28/09/2549
33995 มห.03/49-0511 กลุ่มปลูกหวายบ้านนาซิง-นาซิงศรีสมบูรณ์
8 หมู่ 4 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 078605711
07/09/2549
33996 มห.03/49-0510 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์และนำหมักชีวภาพ
47 หมู่ 4 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
28/08/2549
33997 มห.03/49-0509 เกษตรปลูกอ้อยนาสมบูรณ์1
81 หมู่ 10 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
28/07/2549
33998 มห.03/49-0508 กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านนาซิง
64 หมู่ 4 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
31/05/2549
33999 มห.03/49-0507 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราตำบลเหล่าหมี
132 หมู่ 1 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 049563682
31/05/2549
34000 มห.03/49-0506 กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าหมี
77 หมู่ 6 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0
04/05/2549
34001 มห.03/49-0505 เกษตรอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพเหล่าหมี
27 หมู่ 2 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
08/02/2549
34002 มห.03/49-0504 ธนาคารหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนายอ ต.เหล่าหมี
43 หมู่ 5 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
08/02/2549
34003 มห.03/49-0106 สตรีชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลดอนตาล
55 หมู่ 3 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042689428
27/09/2549
34004 มห.03/49-0105 ผลิตข้าวเกรียบหมู่ 2
159 หมู่ 2 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
21/08/2549
34005 มห.03/49-0028 ข้าวกล้องเยาวภา
110 หมู่ 5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
13/07/2549
34006 มห.03/49-0027 ทอผ้าบ้านนายาง
110 หมู่ 5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 062212407
13/07/2549
34007 มห.03/48-0703 ฉางสำรองข้าวบ้านภูวง หมู่ 5
41 หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
26/12/2548
34008 มห.03/48-0702 กลุ่มกลองยาวนาคำเสียงทอง
2 หมู่ 4 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
19/12/2548
34009 มห.03/48-0701 การทำหน่อไม้อัดปิ๊ปบ้านนาคำน้อย
13 หมู่ 4 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
17/11/2548
34010 มห.03/48-0602 ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวตำบลนาสะเม็ง
129 หมู่ 2 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
14/12/2548
34011 มห.03/48-0601 กลุ่มเลี้ยงปลาภูผาหอม
118 หมู่ 8 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 047700236
27/09/2548
34012 มห.03/48-0503 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าพยอม ตำบลเหล่าหมี
97 หมู่ 3 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
15/11/2548
34013 มห.03/48-0502 กลุ่มสตรีแชมพูสมุนไพรบ้านเหล่าหมี
116 หมู่ 1 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
15/11/2548
34014 มห.03/48-0403 กลุ่มจักสานโพธิ์ไทร
109 หมู่ 1 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
19/12/2548
34015 มห.03/48-0402 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองโพธิ์ไทร หมู่ที่ 1
39 หมู่ 1 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
19/12/2548
34016 มห.03/48-0401 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโคก
137 หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
22/11/2548
34017 มห.03/48-0305 โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์โนนสวาท
132 หมู่ 11 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
02/12/2548
34018 มห.03/48-0304 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านป่าไร่
75 หมู่ 5 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
14/11/2548
34019 มห.03/48-0302 ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยทรายดานชมพู
92 หมู่ 7 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
08/11/2548
34020 มห.03/48-0301 กลุ่มแม่บ้านนามน หมู่ที่ 4
48 หมู่ 4 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0
08/11/2548
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 415 รายการ
อนุมัติแล้ว 76,471 รายการ
  ไม่อนุมัติ 356 รายการ