รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มค.12/48-0001 โรงสาวไหมชุมชนโนนงาม
1 หมู่ 19 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043728190
28/09/2548
33992 มค.11/58-0001 กลุ่มเจียรไนพลอย บ.โนนสะอาด
43 หมู่ 7 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
11/02/2558
33993 มค.11/57-0014 กลุ่มโรงสีข้าวบ้านสุขสำราญ
24 หมู่ 8 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833368099
17/12/2557
33994 มค.11/57-0013 กลุ่มเจียระไนพลอยบ้านโนนสมบูรณ์
8 หมู่ 13 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
11/12/2557
33995 มค.11/57-0012 กลุ่มพลังงาน และเกษตรพอเพียงตำบลหนองบัวสันตุ
9 หมู่ 12 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872133421
04/12/2557
33996 มค.11/57-0011 กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิบ้านโคกสะทอน
25 หมู่ 8 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0860382319
24/09/2557
33997 มค.11/57-0010 กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริมเพาะเห็ดฟางบ้านเจริญสุข
13 หมู่ 2 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0800079708
17/09/2557
33998 มค.11/57-0009 กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นบ้านอาหารปลอดภัย บ้านกู่น้อย หมู่9
41 หมู่ 9 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0821239204
06/09/2557
33999 มค.11/57-0008 กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบ้านกู่หมู่1
73 หมู่ 1 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0807632243
06/09/2557
34000 มค.11/57-0007 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานเอนกประสงค์ หมู่ 1
63 หมู่ 1 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0887330654
05/09/2557
34001 มค.11/57-0005 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านหนองแวง
72 หมู่ 7 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872053280
27/08/2557
34002 มค.11/57-0003 กลุ่มร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้านโดน
111 หมู่ 6 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0860969789
28/02/2557
34003 มค.11/57-0002 กลุ่มแปรรูปขนมบ้านโนนรัง
34 หมู่ 2 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0899412832
13/02/2557
34004 มค.11/57-0001 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
49 หมู่ 6 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847421867
31/01/2557
34005 มค.11/56-0008 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.2 ต.นาภู
80 หมู่ 2 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801026121
16/09/2556
34006 มค.11/56-0007 เกษตรยั่งยืนปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองรูแข้เหนือ ม.4
140 หมู่ 4 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0895717728
04/09/2556
34007 มค.11/56-0006 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคและปลูกสมุนไพรบ้านศาลา ม.8 ต.นาภู
12 หมู่ 8 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810497472
29/05/2556
34008 มค.11/56-0005 กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 1 ต. แวงดง
70 หมู่ 1 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0903579073
22/05/2556
34009 มค.11/56-0004 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองเหล็ก
39 หมู่ 4 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0913719915
11/02/2556
34010 มค.11/56-0003 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านนาภู
10 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0860483371
11/02/2556
34011 มค.11/56-0002 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวบ้านนาภู
10 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0871030607
11/02/2556
34012 มค.11/56-0001 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาภู
1 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810501071
11/02/2556
34013 มค.11/55-0134 กลุ่มสานตระกร้าพลาสติกบ้านป่าขาม
60 หมู่ 3 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856441467
20/08/2555
34014 มค.11/55-0133 ปศุสัตว์บ้านโนนกระยอม
46 หมู่ 12 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0898655401
10/08/2555
34015 มค.11/55-0130 หัตถกรรมเรือใบจำลองบ้านโคกสะทอน
94 หมู่ 8 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
18/01/2555
34016 มค.11/55-0012 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาภู ม.1
172 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872363783
18/06/2555
34017 มค.11/55-0008 กลุ่มปลาร้าบองอนามัย
19 หมู่ 10 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
30/05/2555
34018 มค.11/55-0007 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองแปน
86 หมู่ 6 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0870604921
02/05/2555
34019 มค.11/55-0006 กลุ่มกองทุนสตรีโคเนื้อ ม.10 ต.สร้างแซ่ง
53 หมู่ 10 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810497276
05/03/2555
34020 มค.11/55-0005 กลุ่มเกษตรพัฒนายางสีสุราช
89 หมู่ 2 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0850083361
01/03/2555
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 369 รายการ
อนุมัติแล้ว 74,553 รายการ
  ไม่อนุมัติ 316 รายการ