รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 รอ.04/59-0439 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม ตำบลป่าสังข์ กลุ่มที่ 1
22 หมู่ 4 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0981467039
20/10/2559
33992 รอ.04/59-0438 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม ตำบลดงแดง กลุ่มที่ 5
9 หมู่ 13 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862229513
20/10/2559
33993 รอ.04/59-0437 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม ตำบลน้ำใส กลุ่มที่ 1
15 หมู่ 4 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0898405516
20/10/2559
33994 รอ.04/59-0436 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม ตำบลดงแดง กลุ่มที่ 4
12/1 หมู่ 9 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895735372
17/10/2559
33995 รอ.04/59-0435 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม ตำบลน้ำใส กลุ่มที่ 3
105 หมู่ 9 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0849445794
19/10/2559
33996 รอ.04/59-0434 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมะสม ตำบลดงแดง กลุ่มที่ 2
44 หมู่ 4 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0868501497
19/10/2559
33997 รอ.04/59-0433 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม ตำบลดงแดง กลุ่มที่ 1
96 หมู่ 4 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0869872659
17/10/2559
33998 รอ.04/59-0432 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมะสม ตำบลดงแดง กลุ่มที่ 3
191 หมู่ 6 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0887280018
21/10/2559
33999 รอ.04/59-0427 กลุ่มปลูกยาสูบเตอร์กีสบ้านหนองคูบอน หมู่ ๑๕
74 หมู่ 15 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0859192725
23/07/2559
34000 รอ.04/59-0426 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหอย
61 หมู่ 6 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0922937614
14/06/2559
34001 รอ.04/59-0425 สานตระกร้าพลาสติกบ้านหนองสิม หมู่ 8
59 หมู่ 8 ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0817295055
25/04/2559
34002 รอ.04/59-0424 กลุ่มเพาะเห็ดนางรมนางฟ้าบ้านเมืองหงส์ หมู่ 16
127 หมู่ 16 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0625877625
21/03/2559
34003 รอ.04/59-0423 กลุ่มโคเนื้อคุณภาพ
78 หมู่ 3 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0933194227
25/04/2559
34004 รอ.04/59-0422 กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านโนนสำราญ
21 หมู่ 7 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883249007
22/03/2559
34005 รอ.04/59-0419 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกล่าม หมู่ 14
96 หมู่ 14 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0963065660
28/03/2559
34006 รอ.04/59-0418 กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านกุดแคน
153 หมู่ 2 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0898247540
28/03/2559
34007 รอ.04/59-0416 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด บ้านหนองบั่ว หมู่ 7
44/1 หมู่ 7 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0933218659
23/03/2559
34008 รอ.04/59-0414 กลุ่มขยายพันธุ์ข้าวหอมมะลิบ้านผือฮี
65 หมู่ 2 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807585530
22/03/2559
34009 รอ.04/59-0413 กลุ่มโคนมอำเภอจตุรพักตรพิมาน
121 หมู่ 6 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0818732721
21/03/2559
34010 รอ.04/59-0407 เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองแวง หมู่ 7
124 หมู่ 7 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0844205895
16/03/2559
34011 รอ.04/59-0404 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่าดวน หมู่ 6 ตำบลลิ้นฟ้า
140 หมู่ 6 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872307210
14/03/2559
34012 รอ.04/59-0399 กลุ่มออมทรัพย์บ้านเมืองหงส์ หมู่ 15
2 หมู่ 15 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872253387
10/04/2559
34013 รอ.04/59-0397 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ต.ป่าสังข์
151 หมู่ 1 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857615103
10/03/2559
34014 รอ.04/59-0393 กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง
49 หมู่ 15 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0821100933
02/06/2559
34015 รอ.04/59-0392 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหนองแก หมู่ 9
71 หมู่ 9 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872175221
11/04/2559
34016 รอ.04/59-0389 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหางกุด หมู่ 5
15 หมู่ 5 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879559438
01/04/2559
34017 รอ.04/59-0388 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองผง หมู่ 6
32 หมู่ 6 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847911438
20/03/2559
34018 รอ.04/59-0387 กลุ่มเห็ดฟางหอม
167 หมู่ 1 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879076172
25/03/2559
34019 รอ.04/59-0385 กลุ่มปลูกยาสูบเตอร์กีสบ้านหนองผือน้อย หมู่ 4,12
4/3 หมู่ 4 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892465118
20/04/2559
34020 รอ.04/59-0383 กลุ่มทอเสื้อ หมวกไหมพรม
36/1 หมู่ 15 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0800620401
28/03/2559
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 604 รายการ
อนุมัติแล้ว 86,503 รายการ
  ไม่อนุมัติ 653 รายการ