รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มค.08/48-1004 ทอผ้าไหมบ้านลำพลับพลา ต.ราษฎร์เจริญ
55 หมู่ 9 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 057467263
21/09/2548
33992 มค.08/48-1003 ทอผ้าไหมบ้านโนนมันแกว ต.ภารแอ่น
38 หมู่ 2 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0
20/09/2548
33993 มค.08/48-1002 แก้วเมืองเจียบ้านเมืองเจีย ต.ปะหลาน
21 หมู่ 8 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043790420
20/09/2548
33994 มค.08/48-1001 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทุ่งรวงทองบ้านโนนม่วง ต.ราษฎร์เจริญ
98 หมู่ 5 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 068386225
19/09/2548
33995 มค.08/48-1000 อาชีพคนพิการบ้านตาลอก ต.เม็กดำ
73 หมู่ 7 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 017292279
08/09/2548
33996 มค.07/57-0228 กลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงโคกระบือ - สุกร
39 หมู่ 5 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810572170
25/06/2557
33997 มค.07/57-0227 เกษตรผสมผสานชุมชนบ้านสำโรง
169 หมู่ 12 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0854647386
06/06/2557
33998 มค.07/57-0226 กลุ่มผู้ผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองเรือ
96 หมู่ 4 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
02/05/2557
33999 มค.07/57-0225 กลุ่มแม่บ้านป่าดู่ หมู่ 8
3 หมู่ 8 ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833591269
30/01/2557
34000 มค.07/57-0224 กลุ่มพอเพัยงบ้านหนองเหล็ก
29 หมู่ 16 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0887305424
20/01/2557
34001 มค.07/57-0223 กองทุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ต.หนองกุง
108 หมู่ 7 ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043726197
20/01/2557
34002 มค.07/56-0222 กลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรบ้านเขวาพัฒนา
160 หมู่ 13 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
24/09/2556
34003 มค.07/56-0221 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเกลือเสริมไอโอดีนบ้านหนองสระ หมู่ 6
41 หมู่ 6 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0903506624
22/07/2556
34004 มค.07/56-0220 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านนากลาง
21 หมู่ 12 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
25/06/2556
34005 มค.07/56-0219 ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาวิสาหกิจชุมชนตำบลสำโรง
12 หมู่ 2 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
15/06/2556
34006 มค.07/56-0218 การประมงอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
21 หมู่ 19 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0819544014
04/06/2556
34007 มค.07/56-0217 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านโนนชัยศรี
37 หมู่ 17 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
03/06/2556
34008 มค.07/56-0216 กลุ่มเกษตรบ้านเขวาพัฒนา
31 หมู่ 13 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0870148239
27/03/2556
34009 มค.07/56-0215 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนางเลิ้ง
66 หมู่ 10 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
25/03/2556
34010 มค.07/56-0214 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านนางเลิ้ง
58 หมู่ 10 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
24/03/2556
34011 มค.07/56-0213 กลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงหมูบ้านหนองแฮ หนองเหล็ก
103 หมู่ 5 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0913473123
11/03/2556
34012 มค.07/56-0212 กลุ่มแม่บ้าน อสร. บ้านหนองใหม่
94 หมู่ 7 ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0874547638
29/01/2556
34013 มค.07/55-0211 กลุ่มอุตสาหกรรมเย็บผ้า(ครัวเรือน)
99 หมู่ 2 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0890798722
26/12/2555
34014 มค.07/55-0210 กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านนางเลิง
27 หมู่ 10 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
21/12/2555
34015 มค.07/55-0209 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดตำบลหนองเรือ
68 หมู่ 3 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043731137
20/12/2555
34016 มค.07/55-0208 กลุ่มเกษตรกรบ้านป่ารังหนา
31 หมู่ 6 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
20/12/2555
34017 มค.07/55-0207 กลุ่มทอเสื่อกกลายพัฒนาบ้านกุดน้ำใส
24 หมู่ 1 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872139818
11/07/2555
34018 มค.07/55-0206 กองทุนผลิตเตาเพื่อจำหน่าย
14 หมู่ 1 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0801988758
20/06/2555
34019 มค.07/55-0205 กลุ่มแม่บ้านบงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองโพธิ์
14 หมู่ 11 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878545199
20/04/2555
34020 มค.07/55-0204 กลุ่มแม่บ้านหัวหนองสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโพธิ์
102 หมู่ 9 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 085256981
10/05/2555
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 314 รายการ
อนุมัติแล้ว 73,152 รายการ
  ไม่อนุมัติ 270 รายการ