รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มค.07/50-0060 กลุ่มสหกรณ์ร้านค้านำมันชุมชน
116 หมู่ 4 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
04/01/2550
33992 มค.07/49-0149 กลุ่ม สปก.บ้านหนองบึง ตำบลหนองโพธิ์
2 หมู่ 8 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
04/12/2549
33993 มค.07/49-0148 กลุ่มเกษตรกรบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 11,14 ตำบล สำโรง
74 หมู่ 11 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
04/12/2549
33994 มค.07/49-0147 กลุ่มเกษตรกร สปก. ตลาดเหนือ
52 หมู่ 13 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
30/09/2549
33995 มค.07/49-0146 กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 7 ตำบล ปอพาน
47 หมู่ 7 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
04/12/2549
33996 มค.07/49-0145 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 19 ตำบลหนองเม็ก
9 หมู่ 19 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
04/12/2549
33997 มค.07/49-0144 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหมากหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโพธิ์
9 หมู่ 6 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
04/12/2549
33998 มค.07/49-0143 กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 12 ตำบล ปอพาน
69 หมู่ 12 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
05/12/2548
33999 มค.07/49-0134 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข่าแตก
13 หมู่ 3 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
25/11/2548
34000 มค.07/49-0131 กลุ่มผู้ปลูกอ้อยบ้านหนองบึง
113 หมู่ 3 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
08/11/2549
34001 มค.07/49-0121 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเย็บผ้าการเย็บผ้า
44 หมู่ 1 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
07/07/2549
34002 มค.07/49-0107 กลุ่มพัฒนาชีวิต
35 หมู่ 3 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
29/03/2549
34003 มค.07/49-0101 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเหล่าอีหมัน
90 หมู่ 7 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
29/12/2548
34004 มค.07/49-0100 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองงู
27 หมู่ 3 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
08/02/2549
34005 มค.07/49-0099 กลุ่มแม่บ้านทำขนมจีน หมู่ที่ 7
33 หมู่ 7 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
30/01/2549
34006 มค.07/49-0098 กลุ่มพัฒนาแม่บ้าน
16 หมู่ 14 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
14/02/2549
34007 มค.07/49-0097 กลุ่มทอผ้าไหมหมู่ที่ 18
13 หมู่ 18 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
30/01/2549
34008 มค.07/49-0096 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าแดง
43 หมู่ 5 ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
02/02/2549
34009 มค.07/49-0094 กลุ่มปฏิรูปที่ดินตำบลเขวาไร่
60 หมู่ 19 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
09/02/2549
34010 มค.07/49-0093 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวเหนือ
17 หมู่ 14 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
16/11/2548
34011 มค.07/49-0092 กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมบ้านหนองแสง
78 หมู่ 9 ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
10/01/2549
34012 มค.07/49-0091 กลุ่มสตรีแม่บ้านหัวดง ตำบลสำโรง
35 หมู่ 4 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
27/12/2548
34013 มค.07/49-0090 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 16
3 หมู่ 16 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/02/2549
34014 มค.07/49-0088 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2
3 หมู่ 2 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/02/2549
34015 มค.07/49-0087 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 12
43 หมู่ 12 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
03/02/2549
34016 มค.07/49-0086 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยหลาว
122 หมู่ 7 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
19/05/2549
34017 มค.07/49-0084 กลุ่มทอผ้าบ้านดงม่วง
92 หมู่ 5 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
05/01/2549
34018 มค.07/49-0081 กลุ่มทอผ้าไหม ตำบลสันป่าตอง
29 หมู่ 6 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
25/01/2549
34019 มค.07/49-0079 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านขี้เหล็ก ตำบลสำโรง
24 หมู่ 11 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
30/01/2549
34020 มค.07/49-0077 กลุ่มทอผ้าบ้านชุมแสง หมู่ 8
72 หมู่ 8 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
05/01/2549
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 325 รายการ
อนุมัติแล้ว 72,948 รายการ
  ไม่อนุมัติ 268 รายการ