รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มค.07/49-0047 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขวาพัฒนา ม.13
9 หมู่ 13 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
26/12/2548
33992 มค.07/49-0046 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแฮ ม.5 ต.หนองเม็ก อ.นาเชีอก จ.มหาสารคาม
75 หมู่ 5 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072173358
02/01/2549
33993 มค.07/49-0045 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวหนอง ม.4 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
60 หมู่ 4 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
17/10/2548
33994 มค.07/49-0039 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยหลาวเหนือ ม.15 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
10 หมู่ 15 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 062266133
28/10/2548
33995 มค.07/49-0038 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ม.2 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
58 หมู่ 2 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 057482827
28/10/2548
33996 มค.07/48-0048 เกษตรผสมผสาน บ้านหนองปอ ม.2 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
103 หมู่ 2 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
10/11/2548
33997 มค.07/48-0043 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านหนองคู ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
9 หมู่ 6 ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 070759960
01/11/2548
33998 มค.07/48-0041 กลุ่มทอผ้าไหม ม.1 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
24 หมู่ 1 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 062480177
12/11/2548
33999 มค.07/48-0034 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองสระ ม.6 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
18 หมู่ 6 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 062299498
10/10/2548
34000 มค.07/48-0030 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหมากหม้อ
1 หมู่ 6 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
14/10/2548
34001 มค.07/48-0028 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปลาขาว
19 หมู่ 9 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 070811782
12/10/2548
34002 มค.07/48-0027 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านเหล่ากว้าง
27 หมู่ 9 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 019654907
24/09/2548
34003 มค.07/48-0026 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนทอง
93 หมู่ 2 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
26/09/2548
34004 มค.07/48-0021 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าศิลา
26 หมู่ 11 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
28/02/2549
34005 มค.07/48-0020 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเหล่าค้อ ม.8 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
21 หมู่ 8 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
15/10/2548
34006 มค.07/48-0018 กลุ่มทอผ้าไหม/ผ้าฝ้าย
109 หมู่ 12 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
30/09/2548
34007 มค.07/48-0015 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย
31 หมู่ 6 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072367571
23/09/2548
34008 มค.07/48-0014 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนกลอย
53 หมู่ 4 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
30/09/2548
34009 มค.07/48-0013 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวแดง
78 หมู่ 9 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 062374906
30/09/2548
34010 มค.07/48-0011 เพิ่มพูนทรัพย์
23 หมู่ 15 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043779652
28/09/2548
34011 มค.07/48-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าช้าง
34 หมู่ 18 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
28/09/2548
34012 มค.07/48-0009 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านนางเลิ้ง
51 หมู่ 10 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
23/09/2548
34013 มค.07/48-0008 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองคูน้อย
2 หมู่ 8 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
24/09/2548
34014 มค.07/48-0007 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านนากลาง
2 หมู่ 12 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
26/09/2548
34015 มค.07/48-0006 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองทิศสอน
39 หมู่ 5 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 011833790
21/09/2548
34016 มค.07/48-0004 กลุ่มปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมบ้านป่ารังหนา
24 หมู่ 6 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 078672714
23/09/2548
34017 มค.07/48-0003 กลุ่มแปรรูปเส้นไหม-ผ้าไหม
10 หมู่ 13 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0
23/09/2548
34018 มค.07/48-0001 เกษตรกรทำนาผสมผสาน
30 หมู่ 1 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072244346
16/09/2548
34019 มค.06/57-0018 ผู้ปลูกไม้ยูคาบ้านวังไฮ
18/1 หมู่ 8 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862378442
23/06/2557
34020 มค.06/57-0017 ทำไม้กวาดบ้านโนนทอง หมู่1 ตำบลวังใหม่
5 หมู่ 1 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0901140175
10/06/2557
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 338 รายการ
อนุมัติแล้ว 72,921 รายการ
  ไม่อนุมัติ 268 รายการ