รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 รอ.01/50-0151 กลุ่มผู้ผลิตยาสูบบ้านแก่นทราย
61 หมู่ 14 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872509071
01/10/2550
33992 รอ.01/50-0150 กลุ่มผู้ผลิตยาสูบบ้านตำแย หมู่ที่ 3
62 หมู่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872210996
01/10/2550
33993 รอ.01/50-0149 ผู้ผลิตยาสูบบ้านแวง (1)
116 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0894206081
01/10/2550
33994 รอ.01/50-0148 กลุ่มผู้ปลูกยาสูบบ้านหนองผือ หมู่ 4
17 หมู่ 4 ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0890570972
24/09/2550
33995 รอ.01/50-0147 ผู้ผลิตยาสูบบ้านหนองยูง - พลาญชัย
140 หมู่ 15 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895218631
24/09/2550
33996 รอ.01/50-0145 กลุ่มผู้ผลิตยาสูบบ้านแคน หมู่ 14
52 หมู่ 14 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
24/09/2550
33997 รอ.01/50-0144 ผู้ผลิตยาสูบบ้านดงเค็งน้อย หมู่ 1 ตำบลปอภาร
27 หมู่ 1 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0815745519
24/09/2550
33998 รอ.01/50-0143 ผู้ผลิตยาสูบบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9
72/2 หมู่ 9 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847895563
24/09/2550
33999 รอ.01/50-0142 ผู้ผลิตยาสูบหนองจิก หมู่ที่ 14
92 หมู่ 14 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895038358
24/09/2550
34000 รอ.01/50-0141 กลุ่มผู้ผลิตยาสูบบ้านกาหลง หมู่ 2
27 หมู่ 2 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0899438540
21/09/2550
34001 รอ.01/50-0140 ผู้ผลิตยาสูบบ้านหนองคูขาด หมู่ 12
7 หมู่ 12 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 082328503
21/09/2550
34002 รอ.01/50-0139 ผู้ผลิตยาสูบบ้านดงเค็งใหญ่ หมู่ 9
64 หมู่ 9 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862243132
21/09/2550
34003 รอ.01/50-0138 ผู้ผลิตยาสูบบ้านเหล่าโนนทัน หมู่ 10
62 หมู่ 10 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0898612001
21/09/2550
34004 รอ.01/50-0137 ผู้ผลิตยาสูบบ้านโคกสูง หมู่ 6
70 หมู่ 6 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0850146086
21/09/2550
34005 รอ.01/50-0136 ผู้ผลิตยาสูบบ้านโคกสูง หมู่ 13
97 หมู่ 13 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0871070610
21/09/2550
34006 รอ.01/50-0134 กลุ่มผู้ปลูกยาสูบบ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ 9
28 หมู่ 9 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810119283
21/09/2550
34007 รอ.01/50-0132 แม่หวาปลาร้าบอง
14/1 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043522837
21/09/2550
34008 รอ.01/50-0131 ผู้ผลิตยาสูบบ้านโคกพิลา หมู่ 3
20 หมู่ 3 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0816617296
21/09/2550
34009 รอ.01/50-0130 เมืองเกินไวน์เนอรีแอนด์ไฟน์เนอรี
48 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043511816
27/08/2550
34010 รอ.01/50-0126 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโพนศรี
51/2 หมู่ 5 ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043545790
04/06/2550
34011 รอ.01/50-0114 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมก้าวหน้า
85 หมู่ 9 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 010497606
15/01/2550
34012 รอ.01/50-0111 กองทุนร้านค้า เอส เอ็ม แอล หมู่ 6
101 หมู่ 6 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043545696
10/01/2550
34013 รอ.01/50-0109 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิ 105 โคกสูง
59 หมู่ 6 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
10/01/2550
34014 รอ.01/50-0104 ผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวบ้านฝาง
75 หมู่ 12 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 062343122
10/01/2550
34015 รอ.01/49-0098 กลุ่มแคปหมูสกายแลบ
15 หมู่ 7 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043524844
18/09/2549
34016 รอ.01/49-0091 กลุ่มทำศาลาไทยล้อเกวียน
25 หมู่ 12 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 010593046
08/09/2549
34017 รอ.01/49-0089 กลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิบ้านแก่นทราย
58 หมู่ 15 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 018724412
08/09/2549
34018 รอ.01/49-0086 กลุ่มออมทรัพย์ผลิตลวดหนาม
34/1 หมู่ 13 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 06078816
16/06/2549
34019 รอ.01/49-0085 กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนปอภาร
108 หมู่ 7 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
16/06/2549
34020 รอ.01/49-0071 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรสาเกต
307 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043519439
21/03/2549
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 457 รายการ
อนุมัติแล้ว 84,736 รายการ
  ไม่อนุมัติ 585 รายการ