รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 รอ.01/50-0139 ผู้ผลิตยาสูบบ้านดงเค็งใหญ่ หมู่ 9
64 หมู่ 9 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862243132
21/09/2550
33992 รอ.01/50-0138 ผู้ผลิตยาสูบบ้านเหล่าโนนทัน หมู่ 10
62 หมู่ 10 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0898612001
21/09/2550
33993 รอ.01/50-0137 ผู้ผลิตยาสูบบ้านโคกสูง หมู่ 6
70 หมู่ 6 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0850146086
21/09/2550
33994 รอ.01/50-0136 ผู้ผลิตยาสูบบ้านโคกสูง หมู่ 13
97 หมู่ 13 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0871070610
21/09/2550
33995 รอ.01/50-0134 กลุ่มผู้ปลูกยาสูบบ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ 9
28 หมู่ 9 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810119283
21/09/2550
33996 รอ.01/50-0132 แม่หวาปลาร้าบอง
14/1 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043522837
21/09/2550
33997 รอ.01/50-0131 ผู้ผลิตยาสูบบ้านโคกพิลา หมู่ 3
20 หมู่ 3 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0816617296
21/09/2550
33998 รอ.01/50-0130 เมืองเกินไวน์เนอรีแอนด์ไฟน์เนอรี
48 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043511816
27/08/2550
33999 รอ.01/50-0126 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโพนศรี
51/2 หมู่ 5 ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043545790
04/06/2550
34000 รอ.01/50-0121 กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน หมู่ 8 ต.ปอภาร
175 หมู่ 8 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
28/05/2550
34001 รอ.01/50-0114 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมก้าวหน้า
85 หมู่ 9 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 010497606
15/01/2550
34002 รอ.01/50-0111 กองทุนร้านค้า เอส เอ็ม แอล หมู่ 6
101 หมู่ 6 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043545696
10/01/2550
34003 รอ.01/50-0109 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิ 105 โคกสูง
59 หมู่ 6 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
10/01/2550
34004 รอ.01/50-0104 ผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวบ้านฝาง
75 หมู่ 12 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 062343122
10/01/2550
34005 รอ.01/49-0098 กลุ่มแคปหมูสกายแลบ
15 หมู่ 7 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043524844
18/09/2549
34006 รอ.01/49-0091 กลุ่มทำศาลาไทยล้อเกวียน
25 หมู่ 12 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 010593046
08/09/2549
34007 รอ.01/49-0089 กลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิบ้านแก่นทราย
58 หมู่ 15 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 018724412
08/09/2549
34008 รอ.01/49-0086 กลุ่มออมทรัพย์ผลิตลวดหนาม
34/1 หมู่ 13 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 06078816
16/06/2549
34009 รอ.01/49-0085 กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนปอภาร
108 หมู่ 7 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
16/06/2549
34010 รอ.01/49-0071 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรสาเกต
307 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043519439
21/03/2549
34011 รอ.01/49-0070 โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์คานหัก หมู่ 11 หมู่ 21
17 หมู่ 11 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 062211854
21/03/2549
34012 รอ.01/49-0056 ผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านกาหลง
81 หมู่ 2 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
30/01/2549
34013 รอ.01/48-0049 ผลิตของใช้และของประดับจากกะลามะพร้าว
10 หมู่ 5 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 095710687
17/11/2548
34014 รอ.01/48-0043 แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารขอนแก่นเหนือ
45 หมู่ 3 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 013817761
07/11/2548
34015 รอ.01/48-0040 ทำปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ
57 หมู่ 1 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043514155
07/11/2548
34016 รอ.01/48-0033 กลุ่มทอผ้ามือโฮมลายโนนแท่นสาม
33 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 062211802
27/10/2548
34017 รอ.01/48-0018 ทอเสื่อกกปอภาร14
26/2 หมู่ 14 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043545445
20/10/2548
34018 รอ.01/48-0014 ผลิตข้าวกล้องปอภารเจ็ด
108 หมู่ 7 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 010585942
13/10/2548
34019 รอ.01/48-0011 ตับเย็บและทอผ้าฝ้าย
52 หมู่ 12 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 070396914
19/10/2548
34020 รอ.01/48-0010 ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ปอภาร
89 หมู่ 7 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 068631384
19/10/2548
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 425 รายการ
อนุมัติแล้ว 84,086 รายการ
  ไม่อนุมัติ 563 รายการ