รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 ยส.04/52-0003 เกษตรอินทรีย์ ต.สงเปือย
225 หมู่ 6 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0885829401
31/03/2552
33992 ยส.04/52-0002 กลุ่มโคเนื้อบ้านแคนน้อย
138 หมู่ 1 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0899451002
17/02/2552
33993 ยส.04/52-0001 กลุ่มร้านค้าชุมชนตำบลสงเปือย
13 หมู่ 1 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
02/02/2552
33994 ยส.04/51-0026 กลุ่มเจียรไนพลอยบ้านเหล่ามะเขียว
24 หมู่ 4 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0848339548
17/11/2551
33995 ยส.04/51-0025 ออมทรัพย์เพื่อการผลิตและร้านค้าชุมชนบ้านแหล่งหนู ม.6
1 หมู่ 6 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0816007931
17/11/2551
33996 ยส.04/51-0024 กลุ่มแปลงเรียนรู้ควบคู่การผลิตเพื่อเลี้ยงชีพ ม.6
152 หมู่ 6 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0850041843
08/10/2551
33997 ยส.04/51-0022 กลุ่มผลิตข้าวโป่งบ้านแคนน้อย ม.2
59 หมู่ 2 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0868938920
06/10/2551
33998 ยส.04/51-0021 กลุ่มข้าวโป่งบ้านแคนน้อย
114 หมู่ 1 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
01/10/2551
33999 ยส.04/51-0020 ร้านค้ากลุ่มเกษตรกรทำนาสงเปือย
80 หมู่ 3 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0852020183
17/09/2551
34000 ยส.04/51-0018 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดง ม.3
41 หมู่ 3 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0848313366
15/08/2551
34001 ยส.04/51-0017 กลุ่มเย็บผ้าบ้านบุ่งหวาย ม.3
97 หมู่ 3 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0849577987
01/08/2551
34002 ยส.04/51-0015 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านโคกกลาง
39 หมู่ 14 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0898475105
11/07/2551
34003 ยส.04/51-0014 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแปน ม.8
3 หมู่ 8 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862510819
04/04/2551
34004 ยส.04/51-0013 ปลูกข้าวบ้านทุ่งมน ม.7
5 หมู่ 7 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0870953477
21/03/2551
34005 ยส.04/51-0012 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งมน ม.7
36 หมู่ 7 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0872458766
21/03/2551
34006 ยส.04/51-0011 ปลูกมันสำปะหลังบ้านทุ่งมน ม.7
179 หมู่ 7 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0848246751
21/03/2551
34007 ยส.04/51-0010 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกกลาง ม.5
171 หมู่ 5 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
07/03/2551
34008 ยส.04/51-0009 กลุ่มทอผ้าบ้านนาถ่ม ม.12
58 หมู่ 12 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0840381478
06/03/2551
34009 ยส.04/51-0008 กลุ่มโรงสีบ้านหนองแสง ม.3
82 หมู่ 3 ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0868720508
25/02/2551
34010 ยส.04/51-0007 ร้านค้าชุมชนบ้านบุ่งหวาย หมู่ 9
49 หมู่ 9 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
14/02/2551
34011 ยส.04/51-0006 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านปลาอีด หมู่ 8
10 หมู่ 8 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 087251584
11/02/2551
34012 ยส.04/51-0005 ร้านค้าชุมชนบ้านหนองตุกหลุก ม.7
18 หมู่ 7 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
29/01/2551
34013 ยส.04/51-0004 กองทุนหมุนเวียนตำบลนาแก
48 หมู่ 2 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
25/01/2551
34014 ยส.04/51-0003 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทำขนมบ้านหนองเลิง
96 หมู่ 3 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
14/01/2551
34015 ยส.04/51-0002 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านนาห่อม ม.1
43 หมู่ 1 ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
14/01/2551
34016 ยส.04/50-0066 กลุ่มทาบกิ่งมะม่วงบ้านปลาอีด ม.2
102 หมู่ 2 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0899292974
05/11/2550
34017 ยส.04/50-0064 กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัวลุมพุก
595 หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045791200
09/07/2550
34018 ยส.04/50-0063 ออมทรัพย์บ้านดง ม.1
99 หมู่ 1 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
26/06/2550
34019 ยส.04/50-0062 ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.2
131 หมู่ 2 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0862512009
14/06/2550
34020 ยส.04/50-0061 ไผ่เลี้ยงหวานบ้านโคกสะอาด
47 หมู่ 5 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045790354
14/06/2550
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 481 รายการ
อนุมัติแล้ว 79,910 รายการ
  ไม่อนุมัติ 450 รายการ