รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มค.11/52-0125 เกษตรอินทรีย์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ
91 หมู่ 1 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
01/04/2552
33992 มค.11/52-0122 กลุ่มสมุนไพรปลอดสารพิษ
12 หมู่ 8 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
30/05/2552
33993 มค.11/52-0121 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระยานาค
58 หมู่ 1 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892904458
19/01/2552
33994 มค.11/51-0120 ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์บ้านศาลา
10 หมู่ 8 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
20/10/2551
33995 มค.11/51-0119 กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมหนองกุงศรี
97 หมู่ 12 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043643074
09/10/2551
33996 มค.11/51-0117 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านหูลิง
22 หมู่ 7 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
30/07/2551
33997 มค.11/51-0116 กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านหูลิง
35 หมู่ 7 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
30/07/2551
33998 มค.11/51-0115 ศูนย์ข้าวชุมชนโนนแห่
64 หมู่ 5 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
29/07/2551
33999 มค.11/51-0114 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระยอม
40 หมู่ 12 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
23/06/2551
34000 มค.11/51-0113 กลุ่มโรงสีข้าวบ้านโดน
69 หมู่ 6 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
28/07/2551
34001 มค.11/51-0112 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแวงยาง แวงใหม่
74 หมู่ 12 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
05/06/2551
34002 มค.11/51-0111 กลุ่มจักสานบ้านหูลิง
5 หมู่ 7 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
23/07/2551
34003 มค.11/51-0110 กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรหนองบัวแปะ
5 หมู่ 1 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
04/07/2551
34004 มค.11/51-0109 กลุ่มจักสานบ้านหัวเสือ
19 หมู่ 8 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
02/07/2551
34005 มค.11/51-0108 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านหัวเสือ
36 หมู่ 8 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
02/07/2551
34006 มค.11/51-0107 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองบัวสันตุ
100 หมู่ 4 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
01/06/2551
34007 มค.11/51-0106 กลุ่มทอเสื่อกก บ้านหนองบัวชุม หมู่ที่ 5 ตำบลนาภู
37 หมู่ 5 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
23/05/2551
34008 มค.11/51-0105 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้านหนองบัวแปะ
32 หมู่ 1 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0811779800
13/05/2551
34009 มค.11/51-0104 กลุ่มหม่อน-ไหมบ้านบุ่งง้าว
29 หมู่ 9 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
24/03/2551
34010 มค.11/51-0103 กลุ่มประมงหนองบัวแปะ
90 หมู่ 1 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
14/03/2551
34011 มค.11/51-0102 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงหม่อนไหมบ้านหูลิง
21 หมู่ 7 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
21/02/2551
34012 มค.11/51-0101 กลุ่มแต่งพลอยบ้านพังคี
45 หมู่ 9 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
18/02/2551
34013 มค.11/51-0099 กลุ่มเจียระไนพลอย บ้านหูลิง
18 หมู่ 7 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
20/02/2551
34014 มค.11/51-0097 กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านหัวเสือ
16 หมู่ 8 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
14/02/2551
34015 มค.11/51-0096 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านสะตือ
8 หมู่ 2 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
25/01/2551
34016 มค.11/51-0095 ทอผ้าไหมบ้านเหล่างิ้ว
75 หมู่ 10 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879499143
22/01/2551
34017 มค.11/51-0094 กลุ่มเจียรไนพลอยบ้านสร้างแซ่ง
64 หมู่ 5 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
17/01/2551
34018 มค.11/51-0093 กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 4 ชุมชน
43 หมู่ 11 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0846843565
14/01/2551
34019 มค.11/50-0092 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองโสน
16 หมู่ 12 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
25/11/2550
34020 มค.11/50-0091 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองแปน
150 หมู่ 6 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
25/10/2550
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 377 รายการ
อนุมัติแล้ว 74,594 รายการ
  ไม่อนุมัติ 308 รายการ