รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 รย.04/58-0002 วิสาหกิจชุมชนรวมใจพัฒนาอาชีพบ้านคลองบางบ่อ
40 หมู่ 4 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0847243406
21/01/2558
33992 รย.04/58-0001 กลุ่มแม่บ้านเเขาตลาดร่วมใจ
11/2 หมู่ 1 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0892473292
24/06/2558
33993 รย.04/57-0006 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อ.วังจันทร์
131 หมู่ 2 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0816506666
18/11/2557
33994 รย.04/57-0005 กลุ่มผู้ปลูกขนุนตำบลวังจันทร์
2 หมู่ 3 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861450719
17/11/2557
33995 รย.04/57-0004 กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพตำบลวังจันทร์
99 หมู่ 3 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861450719
13/11/2557
33996 รย.04/57-0003 เพื่อนช่วยเพื่อน ศรช.บ้านวังจันทร์
80/5 หมู่ 1 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์
15/11/2557
33997 รย.04/57-0002 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ ศรช. บ้านวังจันทร์
2 หมู่ 3 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0852802517
15/11/2557
33998 รย.04/57-0001 กลุ่มเลี้ยงปลาดุกตำบลวังจันทร์
6/1 หมู่ 3 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861450719
07/03/2557
33999 รย.04/56-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลวังจันทร์
2 หมู่ 3 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0806174280
23/06/2556
34000 รย.04/54-0003 กลุ่มผู้ผลิตอาหารบ้านชุมนุมใน
30 หมู่ 4 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0849465273
31/03/2554
34001 รย.04/53-0001 กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรและประมงบ้านหนองเขิน
47/3 หมู่ 5 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861393650
08/11/2553
34002 รย.04/52-0003 เพาะเห็ดและเกษตรผสมผสานบ้านคลองไผ่
86/1 หมู่ 3 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861403797
04/05/2552
34003 รย.04/52-0002 ผลิตปุ๋ยหมักบ้านแก่งหวาย
99 หมู่ 6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0890919773
04/05/2552
34004 รย.04/51-0003 กลุ่มพัฒนายางแผ่นบ้านป่ายุบใน
150 หมู่ 2 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์
27/11/2551
34005 รย.04/51-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านแก่งหวาย
47 หมู่ 6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0899393565
17/06/2551
34006 รย.04/51-0001 กลุ่มพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพาราบ้านยุบตาเหน่ง
60 หมู่ 4 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์
10/06/2551
34007 รย.04/50-0009 ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลพลงตาเอี่ยม
93 หมู่ 6 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861444232
18/09/2550
34008 รย.04/50-0007 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพลงตาเอี่ยมออมทรัพย์
3/1 หมู่ 3 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0819967708
07/08/2550
34009 รย.04/50-0004 ผู้ปลูกสับปะรดตำบลป่ายุบใน
54 หมู่ 4 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 038626311
21/02/2550
34010 รย.04/50-0003 กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านเกษตรกรชุมนุมใน
6 หมู่ 4 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์
16/02/2550
34011 รย.04/50-0002 กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านเกษตรคลองบางบ่อ
34/1 หมู่ 4 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์
20/02/2550
34012 รย.04/50-0001 กลุ่มปลูกสับปะรดตำบลชุมแสง
27 หมู่ 2 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0847309435
08/02/2550
34013 รย.04/49-0006 กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านเกษตรกรบ้านวังโพลง
169 หมู่ 7 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 038626143
21/03/2549
34014 รย.04/49-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรออมทรัพย์เขาหินแท่น
17 หมู่ 5 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์
09/03/2549
34015 รย.04/49-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสำนักตาเสือร่วมใจออมทรัพย์
94 หมู่ 2 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 017815013
09/03/2549
34016 รย.04/48-0004 แปรรูปสมุนไพรบ้านคลองหวายโสม
99 หมู่ 1 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 038965020
14/11/2548
34017 รย.04/48-0002 กลุ่มแม่บ้านคลองบางบ่อ
15/3 หมู่ 4 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 090669590
20/10/2548
34018 รย.04/48-0001 ปุ๋ยชีวภาพหมู่ 5 ตำบลชุมแสง
41 หมู่ 5 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์
13/10/2548
34019 รย.03/60-0003 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน ต.ชากโดน
44/1 หมู่ 4 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์
08/02/2560
34020 รย.03/60-0002 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า
23/3 หมู่ 2 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0899315800
26/01/2560
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 475 รายการ
อนุมัติแล้ว 83,222 รายการ
  ไม่อนุมัติ 549 รายการ