รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มห.01/52-0149 กลุ่มพฤกษาสมุนไพร บ้านโนนสว่าง
81 หมู่ 10 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0898421779
18/02/2552
33992 มห.01/52-0146 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังม.3 ต.ดงมอน
48 หมู่ 3 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
10/02/2552
33993 มห.01/52-0144 คนรักเฟอร์นิเจอร์
116 หมู่ 10 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
26/01/2552
33994 มห.01/52-0143 ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแอก
56 หมู่ 12 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
26/01/2552
33995 มห.01/52-0141 เกษตรก้าวหน้า (ปลูกมัน)
183 หมู่ 16 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
06/01/2552
33996 มห.01/51-0137 ปลูกมันสำปะหลังม.5
75 หมู่ 5 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
17/11/2551
33997 มห.01/51-0134 กลุ่มเย็บเครื่องนอนบ้านกุดแข้
238 หมู่ 5 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0814137736
14/10/2551
33998 มห.01/51-0133 ผู้ปลูกอ้อยโควต้า 413
167 หมู่ 3 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0
08/10/2551
33999 มห.01/51-0131 กลุ่มเลี้ยงโค ม.3 บ้านคำเขือง
28/3 หมู่ 3 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
21/08/2551
34000 มห.01/51-0129 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านกุดแข้หมู่ที่ 5
167 หมู่ 5 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
19/08/2551
34001 มห.01/51-0127 ปลูกมัน
150 หมู่ 5 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 874214536
14/08/2551
34002 มห.01/51-0122 กลุ่มเลี้ยงโคตำบลดงเย็น
97 หมู่ 2 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
23/04/2551
34003 มห.01/51-0120 บ้านคำเขือง(กลุ่มขุดสระ,เลี้ยงโค)
187 หมู่ 14 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
01/04/2551
34004 มห.01/51-0118 กลุ่มผู้ผลิตข้าวพันธุ์ดี
93 หมู่ 4 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 070712357
27/03/2551
34005 มห.01/51-0117 ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง
139 หมู่ 8 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
21/03/2551
34006 มห.01/51-0116 เลี้ยงโค ต.คำอาฮวน
30 หมู่ 1 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
17/03/2551
34007 มห.01/51-0115 กลุ่มปลูกถั่วลิสงบ้านสามขัว ม.4
37 หมู่ 4 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
25/02/2551
34008 มห.01/51-0114 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านแก้ง
19 หมู่ 5 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
14/02/2551
34009 มห.01/51-0113 เกษตรกรเลี้ยงสุกรบ้านโนนสวรรค์
45 หมู่ 11 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
12/02/2551
34010 มห.01/51-0112 กลุ่มเลี้ยงโค ตำบลบางทรายใหญ่
129 หมู่ 12 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
11/02/2551
34011 มห.01/51-0110 กลุ่มโคพระราชทานชุมชน
168 หมู่ 5 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
12/02/2551
34012 มห.01/51-0109 ร้านค้าสหกรณ์
154 หมู่ 14 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0868789302
08/02/2551
34013 มห.01/51-0108 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 11
23 หมู่ 11 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
31/01/2551
34014 มห.01/51-0107 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านโนน
122 หมู่ 11 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 812630057
31/01/2551
34015 มห.01/50-0106 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12
107 หมู่ 12 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
17/12/2550
34016 มห.01/50-0104 โพนทราย
87 หมู่ 3 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 010476268
19/11/2550
34017 มห.01/50-0103 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลโพนทราย
19 หมู่ 2 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 057550957
14/11/2550
34018 มห.01/50-0101 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคำป่าหลาย
159 หมู่ 1 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0878595426
30/10/2550
34019 มห.01/50-0099 พานิชย์เพื่อเกษตรกร ตำบลคำป่าหลาย
304 หมู่ 16 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
19/07/2550
34020 มห.01/50-0098 กลุ่มสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก
121 หมู่ 14 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
18/07/2550
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 387 รายการ
อนุมัติแล้ว 75,908 รายการ
  ไม่อนุมัติ 348 รายการ