รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 รอ.03/60-0030 ปลูกมะนาวเพื่อจำหน่าย บ.โนนสะอาด
44 หมู่ 5 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0623907206
20/01/2560
33992 รอ.03/60-0029 เลี้ยงโคแม่พันธุ์บ้านโนนท่อน ม.11
136 หมู่ 11 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0611159798
04/01/2560
33993 รอ.03/59-1001 เลี้ยงโค - กระบือบ้านบักตู้
17 หมู่ 2 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0899432594
02/12/2559
33994 รอ.03/59-0111 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองม่วง
4 หมู่ 11 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0990733670
28/07/2559
33995 รอ.03/59-0051 เลี้ยงโค ม.8 ต.บัวแดง
245 หมู่ 8 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 09351158616
22/04/2559
33996 รอ.03/59-0028 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านบัวขาว หมู่ 6,16
122 หมู่ 16 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0986109069
09/11/2559
33997 รอ.03/59-0027 เพาะเห็ดเพื่อชีวิตพอเพียง ม.9
30 หมู่ 9 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0870386033
03/11/2559
33998 รอ.03/59-0026 เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อบ้านบัวแดง ม.11
114 หมู่ 11 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0624010133
26/10/2559
33999 รอ.03/59-0025 เลี้ยงโคโนนสวรรค์
201 หมู่ 14 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862395725
25/10/2559
34000 รอ.03/59-0024 เลี้ยงโคเนื้อเพื่อจำหน่าย ม.6 ต.หนองแคน
138 หมู่ 6 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0829192944
21/10/2559
34001 รอ.03/59-0023 ออมทรัพย์เพื่อพัฒนาอาชีพ บ.ส้มโฮง ม.5
86 หมู่ 5 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0621949638
10/10/2559
34002 รอ.03/59-0022 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตาจ่อย
85 หมู่ 12 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0636605314
22/09/2559
34003 รอ.03/59-0021 ทอผ้าลายแคนบ้านสวนปอ ม.6
7 หมู่ 6 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810606742
14/09/2559
34004 รอ.03/59-0020 ทอผ้าไหมไทยบ้านคุยแต้
53 หมู่ 5 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862407673
12/09/2559
34005 รอ.03/59-0019 กลองยาวประยุกต์บ้านหนองบึง
66 หมู่ 4 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0812604425
14/07/2559
34006 รอ.03/59-0018 ทอเสื่อกกบ้านคุยแต้ ม.5
74 หมู่ 5 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0951321135
05/07/2559
34007 รอ.03/59-0017 ปลูกแตงกวาน้ำหยดบ้านหนองสระ
25 หมู่ 13 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862417762
14/06/2559
34008 รอ.03/59-0016 เกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน
73 หมู่ 5 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0840273039
06/06/2559
34009 รอ.03/59-0015 เลี้ยงโคขุนบ้านคุยแต้ หมู่ที่ 5
55 หมู่ 5 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 088537549
27/05/2559
34010 รอ.03/59-0014 ปลูกมะนาวเพื่อการค้าบ้านดงช้าง หมู่ที่ 2
16 หมู่ 2 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0885635809
26/05/2559
34011 รอ.03/59-0013 เลี้ยงโคและไก่พื้นบ้านบ้านคุยแต้
131 หมู่ 5 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872163978
26/05/2559
34012 รอ.03/59-0012 เลี้ยงสุกรบ้านบัวแดง
59 หมู่ 1 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0834135907
13/05/2559
34013 รอ.03/59-0011 เลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกก่อง
35 หมู่ 5 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
10/05/2559
34014 รอ.03/59-0010 ปลูกดาวเรืองบ้านบัวแดง หมู่ที่ 1
190 หมู่ 1 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0930914351
10/05/2559
34015 รอ.03/59-0009 เลี้ยงสุกรบ้านโคกก่อง
153 หมู่ 5 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0849540259
29/04/2559
34016 รอ.03/59-0008 เลี้ยงโคพื้นบ้านบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 8
79 หมู่ 8 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0995183141
26/04/2559
34017 รอ.03/59-0006 เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ ม.10
121 หมู่ 10 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810523904
14/03/2559
34018 รอ.03/59-0005 เลี้ยงโคพื้นบ้านบ้านโคกทม
136 หมู่ 10 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
28/03/2559
34019 รอ.03/59-0004 ผลิตน้ำดื่มจำหน่ายเพื่อเกษตรกรบ้านโนนท่อน
80 หมู่ 11 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0992079873
01/03/2559
34020 รอ.03/59-0003 ผลิตไหมวัยอ่อนเพื่อจำหน่ายบ้านสระบัว
23 หมู่ 1 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0934703595
28/01/2559
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 415 รายการ
อนุมัติแล้ว 85,905 รายการ
  ไม่อนุมัติ 635 รายการ