รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มค.10/53-0038 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโนนตาล ม.7
41 หมู่ 7 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
20/10/2553
33992 มค.10/53-0037 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตามแนวทฤษฏืพอเพียงบ้านหนองพอก ม.7
44 หมู่ 7 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892769235
01/09/2553
33993 มค.10/53-0036 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน
20 หมู่ 11 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878669826
14/06/2553
33994 มค.10/53-0035 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าวชุมชน ม2 ต.หนองคู
4 หมู่ 2 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847878357
27/04/2553
33995 มค.10/53-0034 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า,เห็ดขอนขาว
58 หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0860940161
30/04/2553
33996 มค.10/53-0032 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านหนองเม็ก
45 หมู่ 4 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
04/04/2553
33997 มค.10/53-0031 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองโปร่ง ม. 2
19 หมู่ 2 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
01/04/2553
33998 มค.10/53-0030 กลุ่มทำนาบ้านฝาย
6 หมู่ 6 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
01/04/2553
33999 มค.10/53-0029 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ,
68 หมู่ 9 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
23/03/2553
34000 มค.10/53-0028 กลุ่มปลูกข้าวนาปี บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3
11 หมู่ 3 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
24/02/2553
34001 มค.10/53-0027 กลุ่มกำลังพัฒนาผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้าร่วมใจ2
42 หมู่ 9 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
18/03/2553
34002 มค.10/53-0026 กลู่มเกษตรอินทรีย์ตำบลดงบัง
47 หมู่ 1 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
16/03/2553
34003 มค.10/53-0024 กลุ่มปลูกเห็ดบ้านเหล่าส้มลม
22 หมู่ 7 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872224540
05/03/2553
34004 มค.10/53-0022 ปลูกมันสำปะหลังหมู่บ้านโนนทอง ม.12
138 หมู่ 12 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0883312096
25/02/2553
34005 มค.10/53-0021 กลุ่มผู้เลี้ยงโคแม่พันธ์ุ
9 หมู่ 6 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
22/03/2553
34006 มค.10/53-0019 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผง
121 หมู่ 8 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
22/02/2553
34007 มค.10/53-0017 กลุ่มผู้ปลุกมันสำปะหลัง
112 หมู่ 6 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
17/02/2553
34008 มค.10/53-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านโคกกลาง
18 หมู่ 14 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
17/02/2553
34009 มค.10/53-0015 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกอ้อยบ้านร่วมใจ 2
120 หมู่ 9 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
17/02/2553
34010 มค.10/53-0014 กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองโนทับม้า
142 หมู่ 6 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
15/02/2553
34011 มค.10/53-0011 กลุ่มปลูกข้าวนาปีบ้านหนองผง ม.8
85 หมู่ 8 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
08/02/2553
34012 มค.10/53-0010 กลุ่มปลูกข้าวนาปีปลอดสารพิษ
56 หมู่ 10 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
05/02/2553
34013 มค.10/53-0009 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนบ้านโพนทอง
2 หมู่ 12 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
05/02/2553
34014 มค.10/53-0008 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านเหล่าจั่น หมู่ 5
146 หมู่ 5 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862360323
05/02/2553
34015 มค.10/53-0007 ผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 13
43 หมู่ 13 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0860896152
05/02/2553
34016 มค.10/53-0005 กลุ่มปลูกข้าวนาปีปลอดสารพิษบ้านดอนดู่ ม.7
140 หมู่ 7 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833413903
28/01/2553
34017 มค.10/53-0003 วิสาหกิจผู้ปลูกข้าวนาปีบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 5
16 หมู่ 5 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
21/01/2553
34018 มค.10/53-0002 กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ
62 หมู่ 7 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862282894
13/01/2553
34019 มค.10/52-0073 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า-เห็ดนางรมย์ บ้านอิเลิ้ง
34 หมู่ 7 ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
02/03/2552
34020 มค.10/52-0072 กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านโนนเห็ดไค
3 หมู่ 3 ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/01/2552
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 351 รายการ
อนุมัติแล้ว 74,168 รายการ
  ไม่อนุมัติ 279 รายการ