รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มค.12/56-1005 เกษตรอินทรีย์กินดีอยู่ดีมีสุขบ้านปทุมทอง
9 หมู่ 13 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0918323807
01/07/2556
33992 มค.12/55-0101 กลุ่มสตรีแม่บ้านจักสานบ้านวังโจด
48 หมู่ 15 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
03/09/2555
33993 มค.12/55-0100 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านคูชัย หมู่ที่ 21
8 หมู่ 21 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
03/09/2555
33994 มค.12/55-0099 ดอกรักผ้าประดิษฐ์บ้านโนนสวรรค์
46 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879507988
03/09/2555
33995 มค.12/54-1008 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านหนองแสงหมู่ ๒,๑๓ ตำบลห้วยเตย
1 หมู่ 13 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810532774
01/08/2554
33996 มค.12/54-1007 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแคน
49 หมู่ 4 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878673248
01/08/2554
33997 มค.12/54-1006 Napho Know How
153 หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
25/07/2554
33998 มค.12/54-1005 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราแก้วแดง
4 หมู่ 14 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0850026144
27/06/2554
33999 มค.12/54-0102 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหัวนา หมู่ 17
30 หมู่ 17 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0832916194
18/04/2554
34000 มค.12/54-0101 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีชีวภาพบ้านโสกกาว หมู่ 6
114 หมู่ 6 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
18/04/2554
34001 มค.12/54-0100 ปลูกอ้อยสำโรงพัฒนา
1 หมู่ 18 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878597894
03/02/2554
34002 มค.12/54-0099 ปลูกอ้อยแก้ปัญหาความยากจน
64 หมู่ 3 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
03/02/2554
34003 มค.12/53-0098 แม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนถาวรและการแปรรูปพืช สัตว์
1 หมู่ 14 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 2857542985
01/07/2553
34004 มค.12/53-0097 เกษตรผสมผสาน หมู่ 1 ตำบลกุดรัง
102 หมู่ 1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0862282844
01/07/2553
34005 มค.12/53-0096 ทอเสื่อจากกก
60 หมู่ 7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 073744170
07/05/2553
34006 มค.12/53-0095 คนรักอ้อย หมู่ 14
15 หมู่ 14 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072188217
03/05/2553
34007 มค.12/52-0094 ปลูกอ้อยบ้านสำโรงเหนือ
59 หมู่ 10 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
05/11/2552
34008 มค.12/52-0093 ปลูกอ้อยบ้านหนองแคน
36 หมู่ 4 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
03/11/2552
34009 มค.12/52-0092 หนองแสง ม.16
2 หมู่ 16 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
02/11/2552
34010 มค.12/52-0091 วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยเตย ม.12
65 หมู่ 12 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
28/10/2552
34011 มค.12/52-0090 ชมรมผู้ปลูกอ้อย
20 หมู่ 9 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
12/08/2552
34012 มค.12/52-0089 ผู้ปลูกอ้อยชาวโนนงาม
35 หมู่ 19 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
21/10/2552
34013 มค.12/52-0088 ปลูกอ้อยหนองแสง ม.11
185 หมู่ 8 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
21/10/2552
34014 มค.12/52-0087 ไร่อ้อย หมู่2
79 หมู่ 2 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
21/10/2552
34015 มค.12/52-0086 เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยบ้านหนองแสง ม.6
9 หมู่ 16 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
23/10/2552
34016 มค.12/52-0085 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านโนนจันทร์หอม
39 หมู่ 8 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
22/10/2552
34017 มค.12/52-0084 กลุ่มปลูกอ้อยหนองแสน หมู่ 13
23 หมู่ 13 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
20/10/2552
34018 มค.12/52-0083 น้องอ้อยโชคชัย
47 หมู่ 1 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
21/10/2552
34019 มค.12/52-0082 ปลูกอ้อยเพื่ออนาคต
56 หมู่ 5 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
21/10/2552
34020 มค.12/52-0081 ไร่อ้อยคอยรัก
42 หมู่ 15 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
20/10/2552
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 385 รายการ
อนุมัติแล้ว 74,756 รายการ
  ไม่อนุมัติ 321 รายการ