รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มห.01/53-0213 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านแก้ง(1)
168 หมู่ 5 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0847431953
02/12/2553
33992 มห.01/53-0212 กองทุนกระบือบ้านนาสองห้อง
44 หมู่ 8 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
25/10/2553
33993 มห.01/53-0210 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านสามขา
325 หมู่ 2 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
19/10/2553
33994 มห.01/53-0209 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านป่งเป้า
123 หมู่ 15 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
10/11/2553
33995 มห.01/53-0207 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ม.11 ต.คำอาฮวน
189 หมู่ 11 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
10/11/2553
33996 มห.01/53-0206 กลุ่มผู้ผลิตไม้กวาดบ้านพรานอ้นหมู่ที่4
30 หมู่ 4 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0847021523
18/10/2553
33997 มห.01/53-0202 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านโพนสวาง
225 หมู่ 14 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
19/07/2553
33998 มห.01/53-0200 กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า ม.13
152 หมู่ 13 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
20/04/2553
33999 มห.01/53-0199 กลุ่มงานรากไม้บ้านนาทอง
129 หมู่ 12 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
30/03/2553
34000 มห.01/53-0197 เกษตรอินทรีย์บ้านบัวระพา
107 หมู่ 12 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0899414865
12/03/2553
34001 มห.01/53-0196 ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์รากไม้
30 หมู่ 1 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
10/03/2553
34002 มห.01/53-0195 จักสานตะกร้าพลาสติกบ้านหนองแวงใต้
74 หมู่ 9 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
25/02/2553
34003 มห.01/53-0194 กลุ่มผู้ปลูกอ้อยบ้านคำป่าหลาย 2
373 หมู่ 1 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
15/02/2553
34004 มห.01/53-0193 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านโคกตะแบง โคต้า 020
82 หมู่ 5 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
11/02/2553
34005 มห.01/53-0191 เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้าตำบลคำป่าหลาย
95 หมู่ 10 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
09/02/2553
34006 มห.01/53-0190 ปลูกมันสำปะหลังหนองโจด
12/1 หมู่ 13 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
08/02/2553
34007 มห.01/53-0189 เกษตรอินทรีย์บ้านเหล่าป่าเป้ดพอเพียง
3 หมู่ 4 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
08/02/2553
34008 มห.01/53-0188 ปลูกมันสำปะหลังบ้านคำบง
66 หมู่ 9 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 49000
28/01/2553
34009 มห.01/53-0186 กลุ่มผู้ปลูกอ้อยหมู่ที่ 8 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
3/4 หมู่ 8 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
25/01/2553
34010 มห.01/53-0185 กลุ่มเกษตรก้าวหน้า ต.ดงเย็น
162 หมู่ 5 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
26/01/2553
34011 มห.01/53-0184 เกษตรอินทรีย์ตำบลมุกดาหาร
200 หมู่ 5 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
26/01/2553
34012 มห.01/53-0183 ปลูกมันสำปะหลังโคกตะแบง
166 หมู่ 5 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
27/01/2553
34013 มห.01/53-0182 ทำนาบ้านโคกตะแบง
184 หมู่ 5 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
27/01/2553
34014 มห.01/53-0181 เกษตรบางนานาโน
111 หมู่ 1 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
19/01/2553
34015 มห.01/53-0178 เกษตรอินทรีย์บ้านนาบอนข้าวหอม
29 หมู่ 5 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
06/01/2553
34016 มห.01/53-0177 อินทรีย์บ้านป่งโพน
51 หมู่ 3 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
06/01/2553
34017 มห.01/53-0175 เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
147 หมู่ 8 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
06/01/2553
34018 มห.01/53-0173 เกษตรอินทรีย์นาบอน 1
60 หมู่ 5 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
06/01/2553
34019 มห.01/53-0172 เกษตรอินทรีย์บ้านนาโสก 2
85 หมู่ 1 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
06/01/2553
34020 มห.01/53-0171 เกษตรอินทรีย์บ้านนาโสก1
81 หมู่ 1 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
06/01/2553
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 370 รายการ
อนุมัติแล้ว 76,025 รายการ
  ไม่อนุมัติ 352 รายการ