สำนักงาน: ผู้ใช้: ปีที่ใช้ระบบ: วันที่: 05/07/2563

รายชื่อวิสาหกิจชุมชนดีเด่น

ระดับจังหวัด


ลำดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่ ชื่อผู้ประสานงาน โทรศัพท์ รางวัล ปี

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,034,641 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย