รายงานรายชื่อวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามสรุปผลการประเมินศักยภาพ
ประเด็น ภาพรวมทั้งหมด ในระดับ  ปรับปรุง       
ระดับ :   ขอนแก่น
  จำนวน 527 รายการ
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 02.17 น.
ลำดับที่
รหัสทะเบียน
ชื่อ
ที่ตั้ง
1
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาหญ้าโคเนื้อ ตำบลพระลับ
251 หมู่ 3 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
2
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ
54 หมู่ 5 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
3
วิสาหกิจชุมชนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
53 หมู่ 10 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคขุนบ้านเพี้ยฟาน
4/2 หมู่ 13 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
5
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติบ้านบึงใคร่นุ่น
17 หมู่ 2 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
6
วิสาหกิจชุมชนจำหน่ายและแปรรูปผลผลิตพลังงานตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น
154 หมู่ 2 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
7
วิสาหกิจชุมชนการเกษตรและพลังงานทดแทนบ้านงิ้ว ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
279 หมู่ 9 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
8
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัวเนื้อบ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี
47 หมู่ 20 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
9
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคพันธุ์บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี
106 หมู่ 14 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
10
วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 20 ตำบลสาวะถี
12/2 หมู่ 20 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
11
วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านหินขาว หมู่ที่ 15 ตำบลสาวะถี
46/1 หมู่ 15 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
12
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนท่อน
245 หมู่ 8 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
13
วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลสาวะถี
120 หมู่ 14 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
14
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัว หมู่ที่ 14 ตำบลสาวะถี
239 หมู่ 14 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
15
วิสาหกิจชุมชนผู้จัดทำแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าพระทราย ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
16 หมู่ 11 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
16
วิสาหกิจชุมชนผู้จัดทำแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองค้า ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
35/1 หมู่ 5 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
17
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำจืดและน้ำพริกปลาร้า บ้านหนองเต่า ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น
1 หมู่ 5 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
18
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกไม้ยูคาลิปตัส
110 หมู่ 20 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
19
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวโพดตำบลพระลับ
16 หมู่ 19 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
20
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร ไอ เอ็ม โอ 21 ต.สาวะถี
180 หมู่ 21 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>