รายงานรายชื่อวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามสรุปผลการประเมินศักยภาพ
ประเด็น ภาพรวมทั้งหมด ในระดับ  ปรับปรุง       
ระดับ :   ขอนแก่น
  จำนวน 593 รายการ
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.14 น.
ลำดับที่
รหัสทะเบียน
ชื่อ
ที่ตั้ง
1
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาหญ้าโคเนื้อ ตำบลพระลับ
251 หมู่ 3 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 050018559
2
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ
54 หมู่ 5 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 098620119
3
วิสาหกิจชุมชนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
53 หมู่ 10 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 093543074
4
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคขุนบ้านเพี้ยฟาน
4/2 หมู่ 13 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 015458019
5
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติบ้านบึงใคร่นุ่น
17 หมู่ 2 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์
6
วิสาหกิจชุมชนจำหน่ายและแปรรูปผลผลิตพลังงานตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น
154 หมู่ 2 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 058550567
7
วิสาหกิจชุมชนการเกษตรและพลังงานทดแทนบ้านงิ้ว ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
279 หมู่ 9 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 086232699
8
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัวเนื้อบ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี
47 หมู่ 20 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 0847943647
9
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคพันธุ์บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี
106 หมู่ 14 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 0896212179
10
วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 20 ตำบลสาวะถี
12/2 หมู่ 20 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 0819548868
11
วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านหินขาว หมู่ที่ 15 ตำบลสาวะถี
46/1 หมู่ 15 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 0814711135
12
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนท่อน
245 หมู่ 8 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 010480002
13
วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลสาวะถี
120 หมู่ 14 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 078560865
14
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัว หมู่ที่ 14 ตำบลสาวะถี
239 หมู่ 14 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 050148602
15
วิสาหกิจชุมชนผู้จัดทำแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าพระทราย ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
16 หมู่ 11 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 057531604
16
วิสาหกิจชุมชนผู้จัดทำแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองค้า ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
35/1 หมู่ 5 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 062259181
17
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำจืดและน้ำพริกปลาร้า บ้านหนองเต่า ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น
1 หมู่ 5 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์
18
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกไม้ยูคาลิปตัส
110 หมู่ 20 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์
19
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวโพดตำบลพระลับ
16 หมู่ 19 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์
20
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร ไอ เอ็ม โอ 21 ต.สาวะถี
180 หมู่ 21 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 0810491200
หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>