ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยตำบลยุหว่า
รหัสทะเบียน : 6-50-12-01/1-0046
ที่ตั้ง : เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0837659100
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางเกษศิริ ศรีนวลตา
2. นางจิราพรรณ ยอดใจ

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : นวดแผนไทย

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :100 ช้่วโมง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ช้่วโมง : 150.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ :
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,235,592 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย