ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรออมทรัพย์บ้านตาเซะ
รหัสทะเบียน : 5-96-02-07/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 201 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางยุพิน เงินทอง
2. นางสาวยุพดี เงินทอง

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : รับฝากและกู้ยืมเงินในกลุ่มสมาชิก

คุณสมบัติ : ส่งเสริมการออมทรัพย์และกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำให้แก่สมาชิก
องค์ประกอบ : -
ข้อมูลโภชนาการ : -
ความสามารถในการผลิต :- -
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ - : 0.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : กลุ่มเปิดให้ทำการฝากและกู้เงินเดือนละ 1 ครั้ง
ช่องทางการจัดจำหน่าย : -


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,235,572 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย