ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวไร่ซ้อมมือแก้วประสิทธิ์พัฒนา
รหัสทะเบียน : 5-86-02-08/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ถนน - ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสุขวันลา สังข์กล่ำ
2. นางบุญนำ สินลาลับ

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ข้าวไร่ซ้อมมือ

คุณสมบัติ : มีคุณค่าทางอาหารสูง มีวิตามิน A แก้โรค เหน็บชา โรคทางเดินอาหาร ทำให้ย่อยง่าย
องค์ประกอบ : ข้าวไร่
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : กิโลกรัม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กิโลกรัม : 25.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 3 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ตลอดทั้งปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : -


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,645,328 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย