ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกล่มออมทรัพย์สามัคคียั่งยืน
รหัสทะเบียน : 4-34-30-01/1-0033
ที่ตั้ง : เลขที่ 176 หมู่ที่ 10 ถนน ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0862437270
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวเพ็ชร ขันจันทา
2. นางสาวเกษร สมบูรณ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : เงินออม

คุณสมบัติ : ออมเงินไว้ใช้เวลาฉุกเฉิน และให้สมาชิกกู้
องค์ประกอบ : เงินออม
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : 5,000 บาท/เดือน บาท
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ บาท : 30.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : อื่น ๆ


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,235,604 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย