ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเจดีย์หัก
รหัสทะเบียน : 2-70-01-02/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 134 หมู่ที่ 6 ถนน - ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 0860890016
โทรสาร : -
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายวลิต เจริญสมบัติ
2. นายเฉียม เจียมสุภา

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

คุณสมบัติ : เมล็ดพันธุ์มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลเจดีย์หัก
องค์ประกอบ : -
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : กิโลกรัม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กิโลกรัม : 13.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ทุกโอกาส
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,242,211 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย