สสก.5 จัดประชุม คกก.ประสานงาน วสช.
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยมีนายนายมานพ แก้วอัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทำหน้าที่เป็นประธาน
การประชุมแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา บุคคลเป้าหมาย จำนวน 19 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานเกษตรจังหวัด ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นักวิชาการที่เกี่ยวข้องและผู้ดำเนินการจัดประชุมของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ผลที่ได้จากการประชุม คือ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง