ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561
สามารถดาวโหลดได้ที่
http://www.sceb.doae.go.th/Documents/SSV/bestcontent61.pdf